458/2006 Z. z.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

458
VYHLÁŠKA
Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky
z 27. júna 2006
o podrobnostiach o rozsahu a náplni výkonu pracovnej zdravotnej služby, o zložení tímu odborníkov, ktorí ju vykonávajú, a o požiadavkách na ich odbornú spôsobilosť
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 30 ods. 3 písm. a) zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov ustanovuje:
§ 1
Podrobnosti o rozsahu a náplni výkonu pracovnej zdravotnej služby
(1)
Pracovná zdravotná služba dohliada na faktory pracovného prostredia a na stav pracovných podmienok, ktoré môžu ovplyvňovať zdravie zamestnancov, so zameraním na
a)
identifikáciu nebezpečenstiev z chemických, fyzikálnych, biologických, psychologických a sociologických faktorov práce a pracovného prostredia,1)
b)
sledovanie expozície jednotlivých zamestnancov zdraviu škodlivým faktorom práce a pracovného prostredia z hľadiska intenzity, dĺžky a frekvencie pôsobenia týchto faktorov na zamestnancov,
c)
kvalitatívne a kvantitatívne hodnotenie zdravotných rizík z expozície identifikovaným nebezpečným faktorom práce a pracovného prostredia.
(2)
Pracovná zdravotná služba poskytuje zamestnávateľovi poradenstvo a navrhuje opatrenia z hľadiska ochrany a kladného ovplyvňovania zdravia zamestnancov so zameraním na
a)
stav pracovného prostredia z hľadiska ochrany zdravia zamestnancov,2) najmä dispozičné, priestorové a ergonomické riešenie pracoviska, vetranie, vykurovanie, osvetlenie z hľadiska vhodnosti pre vykonávané pracovné činnosti a používané technológie,
b)
zabezpečenie kvality a dostatočného množstva pitnej vody na pracovisku,
c)
zariadenia na osobnú hygienu2) a iné zariadenia pre zamestnancov, ktorými sú priestory na umývanie a sušenie pracovnej obuvi, na pranie a sušenie pracovných odevov, ohrievarne a miestnosti na oddych,2)
d)
stravovacie zariadenia a ubytovacie zariadenia z hľadiska dodržiavania požiadaviek ustanovených osobitnými predpismi,3) ak ich prevádzkuje zamestnávateľ.
(3)
Pracovná zdravotná služba dohliada na zdravie zamestnancov v súvislosti s prácou so zameraním na
a)
sledovanie a hodnotenie zdravotného stavu a zdravotnej spôsobilosti na prácu zamestnancov
1.
pred ich nástupom do práce a zaradením na výkon práce, ktorá môže ohroziť ich zdravie alebo zdravie iných osôb,
2.
v pravidelných intervaloch počas vykonávania práce, ktorá môže ohroziť ich zdravie v dôsledku expozície zdraviu škodlivým faktorom práce a pracovného prostredia alebo zdravotne nevhodných pracovných podmienok vrátane biologického monitorovania expozície zamestnancov,
3.
ktorí nevykonávali viac ako šesť mesiacov prácu zo zdravotných dôvodov, aby sa určili podozrenia na zmeny zdravotného stavu vo vzťahu k vykonávanej práci alebo aby sa zistili kontraindikácie na vykonávanie prác a odporúčali vhodné opatrenia na ochranu ich zdravia, prípadne opodstatnenosť ich preradenia na inú prácu a poskytnutie pracovnej rehabilitácie,
4.
pri podozrení na ohrozenie ich zdravia v dôsledku pôsobenia nových faktorov práce a pracovného prostredia, zvýšenej expozície zamestnancov faktorom práce a pracovného prostredia alebo zmenených pracovných podmienok, pri výskyte špecifických zmien alebo zvýšenom výskyte nešpecifických zmien ich zdravotného stavu, s možnosťou vývoja poškodenia zdravia z práce alebo kontraindikácie na vykonávanie práce zamestnancom,
5.
pri kontrolnom sledovaní vybraných ukazovateľov zdravotného stavu zamestnancov v súvislosti s prácou, počas vymedzeného času vykonávania danej práce,
b)
sledovanie a hodnotenie zdravotného stavu zamestnancov
1.
pri ukončení práce, ktorá mohla ohrozovať ich zdravie alebo prispieť v neskoršom období k jeho zhoršeniu,
2.
v určených intervaloch po ukončení práce v prostredí so zdraviu škodlivými faktormi, ktorých pôsobenie sa môže prejaviť v neskoršom období,
c)
vykonávanie imunizácie,4) ak je v pracovnom prostredí prítomné biologické riziko a ak je dostupná očkovacia látka,5)
d)
určovanie profesií na účely rekondičných pobytov vo vzťahu k vykonávanej práci vrátane ich náplne v spolupráci so zamestnávateľmi a zástupcami zamestnancov pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci (ďalej len „zástupca zamestnancov pre bezpečnosť“).6)
(4)
Pracovná zdravotná služba sa zúčastňuje na organizovaní systému prvej pomoci na pracovisku; uskutočňuje pravidelné školenia zamestnancov na poskytovanie prvej pomoci a odborný výcvik zamestnancov zameraný na poskytovanie prvej pomoci. Tieto činnosti môže vykonávať odborník z tímu pracovnej zdravotnej služby, ktorý absolvoval vzdelávací program pre inštruktorov zameraný na neodkladnú podporu životných funkcií podľa osobitného predpisu,7) akreditovaný8) Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky.
(5)
Pracovná zdravotná služba sa zúčastňuje na vypracúvaní a realizácii programov ochrany a podpory zdravia zamestnancov vrátane štúdií o vplyve práce, pracovných podmienok a pracovného prostredia na zdravie zamestnancov po dohode so zamestnávateľom a zástupcami zamestnancov pre bezpečnosť.
(6)
Pracovná zdravotná služba sa podieľa na výchove a vzdelávaní zamestnávateľov a zamestnancov o problematike vplyvu práce, pracovných podmienok a faktorov pracovného prostredia na zdravie a o ochrane a podpore zdravia pri práci so zameraním na možné príčinné súvislosti akútneho, chronického poškodenia zdravia a poškodenia zdravia, ktoré sa prejaví v neskoršom období, špecifických zmien a nešpecifických zmien zdravotného stavu, ako aj na prevenciu pred týmito možnými zdravotnými účinkami.
(7)
Pracovná zdravotná služba poskytuje informácie
a)
zamestnancovi o
1.
nebezpečenstvách a s nimi súvisiacimi zdravotnými rizikami pri práci a ochrane pred nimi,
2.
výsledkoch individuálnych vyšetrení zdravotného stavu týkajúcich sa expozície faktorom práce a pracovného prostredia a o záveroch posúdenia zdravotnej spôsobilosti zamestnanca na prácu,
b)
zamestnávateľovi o
1.
závere posúdenia zdravotnej spôsobilosti zamestnanca na prácu písomnou formou,
2.
opodstatnenosti preradenia zamestnanca na inú vhodnú prácu,
3.
záveroch výsledkov dohľadu nad pracovnými podmienkami a nad zdravím zamestnancov vrátane biologického monitorovania expozície zamestnancov,
c)
zástupcom zamestnancov pre bezpečnosť a komisiám bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci9) o
1.
skupinových výsledkoch posúdenia zdravotnej spôsobilosti zamestnancov na prácu,
2.
záveroch výsledkov dohľadu nad pracovnými podmienkami a nad zdravím zamestnancov vrátane biologického monitorovania expozície zamestnancov,
d)
orgánom štátnej správy v oblasti verejného zdravotníctva10) o všetkých príčinách nebezpečenstiev a s nimi súvisiacich zdravotných rizikách pri práci vrátane výsledkov individuálneho posúdenia a kolektívneho posúdenia zdravotného stavu zamestnancov vo vzťahu k faktorom práce a pracovného prostredia.
(8)
Pracovná zdravotná služba spolupracuje
a)
s poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti,
b)
s Úradom verejného zdravotníctva Slovenskej republiky a regionálnymi úradmi verejného zdravotníctva,
c)
so Sociálnou poisťovňou,
d)
so zdravotnými poisťovňami,
e)
s orgánmi štátnej správy v oblasti inšpekcie práce,
f)
s orgánmi miestnej štátnej správy a samosprávy,
g)
s inštitúciami a pracoviskami, ktoré sa zaoberajú problematikou zdravia a bezpečnosti pri práci,
h)
so vzdelávacími ustanovizňami.
§ 2
Podrobnosti o zložení tímu odborníkov a požiadavkách na ich odbornú spôsobilosť
(1)
Tím odborníkov pracovnej zdravotnej služby s ohľadom na pracovné podmienky u zamestnávateľa tvoria
a)
lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore
1.
pracovné lekárstvo alebo
2.
služby zdravia pri práci,
b)
asistent po získaní
1.
vysokoškolského vzdelania v odbore verejné zdravotníctvo alebo
2.
vyššieho odborného vzdelania v odbore diplomovaný asistent hygieny a epidemiológie so špecializáciou v špecializačnom odbore zdravie pri práci,
c)
sestra,
d)
iný zdravotnícky pracovník so špecializáciou v špecializačnom odbore
1.
hygiena pracovných podmienok,
2.
vyšetrovacie metódy v preventívnom pracovnom lekárstve a toxikológii alebo
3.
ergonomika a rehabilitačné inžinierstvo,
e)
iný zdravotnícky pracovník po získaní vysokoškolského vzdelania v odbore psychológia so špecializáciou v špecializačnom odbore pracovná a organizačná psychológia.
(2)
Tím odborníkov pracovnej zdravotnej služby môžu tvoriť aj ďalší zdravotnícki pracovníci podľa charakteru zdravotných rizík pri práci.
(3)
Minimálne zloženie tímu odborníkov pracovnej zdravotnej služby je lekár podľa odseku 1 písm. a) alebo § 3 ods. 1, asistent a sestra, ak táto vyhláška neustanovuje inak.
(4)
Vedúcim tímu odborníkov pracovnej zdravotnej služby je lekár podľa odseku 1 písm. a) alebo § 3 ods. 1.
(5)
Minimálny rozsah výkonu tímu odborníkov pracovnej zdravotnej služby podľa kategórie pracovných činností11) u zamestnávateľa je uvedený v prílohe.
§ 3
Spoločné a prechodné ustanovenia
(1)
Pracovné činnosti lekára so špecializáciou v špecializačnom odbore pracovné lekárstvo alebo so špecializáciou v špecializačnom odbore služby zdravia pri práci podľa § 2 ods. 1 písm. a) môže v tíme odborníkov pracovnej zdravotnej služby vykonávať aj lekár, ktorý získal špecializáciu podľa predpisov účinných do 31. decembra 2004 v špecializačnom odbore
a)
hygiena práce a pracovné lekárstvo,
b)
klinické pracovné lekárstvo a klinická toxikológia alebo
c)
preventívne pracovné lekárstvo a toxikológia.
(2)
V tíme odborníkov pracovnej zdravotnej služby môže plniť úlohy aj lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo prvého stupňa. Takýto lekár môže plniť úlohy v tíme odborníkov pracovnej zdravotnej služby pre zamestnancov, ktorí nevykonávajú rizikové práce podľa osobitného predpisu,12) a to len pod odborným dohľadom lekára podľa § 2 ods. 1 písm. a) alebo lekára so špecializáciou podľa odseku 1.
(3)
Namiesto iného zdravotníckeho pracovníka po získaní vysokoškolského vzdelania v odbore psychológia so špecializáciou v špecializačnom odbore pracovná a organizačná psychológia podľa § 2 ods. 1 písm. e) môže v tíme odborníkov pracovnej zdravotnej služby plniť úlohy do 31. decembra 2011 aj iný zdravotnícky pracovník po získaní vysokoškolského vzdelania v odbore psychológia s najmenej trojročnou odbornou praxou.
(4)
Minimálne zloženie tímu odborníkov pracovnej zdravotnej služby môže byť do 31. decembra 2011 lekár podľa § 2 ods. 1 písm. a) a sestra alebo lekár podľa odseku 1 a sestra.
§ 4
Účinnosť
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 14. júla 2006.
Rudolf Zajac v. r.
Príloha k vyhláške č. 458/2006 Z. z.
Minimálny rozsah výkonu tímu odborníkov pracovnej zdravotnej služby podľa kategórie pracovných činností
Lekár
Kategória pracovných
činností11)
Náročnosť pre pracovnú
zdravotnú službu
Čas v hodinách potrebný na jedného
zamestnanca za rok
Dohľad nad pracovnými
podmienkami
Výkon lekárskych
preventívnych prehliadok
Prvá nízka 0,2 0,2
Druhá stredná 0,2 0,2
Tretia vysoká 0,5 0,2
Štvrtá veľmi vysoká 0,6 0,4
Asistent
Kategória pracovných
činností11)
Náročnosť pre pracovnú
zdravotnú službu
Čas v hodinách potrebný na jedného
zamestnanca za rok
Prvá nízka 0,5
Druhá stredná 0,5
Tretia vysoká 1,0
Štvrtá veľmi vysoká 1,5
Sestra
Kategória pracovných
činností11)
Náročnosť pre pracovnú
zdravotnú službu
Čas v hodinách potrebný na jedného
zamestnanca za rok
Prvá nízka 0,5
Druhá stredná 0,5
Tretia vysoká 0,8
Štvrtá veľmi vysoká 1,0
1)
Napríklad nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 355/2006 Z. z. o ochrane zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou chemickým faktorom pri práci, nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 356/2006 Z. z. o ochrane zdravia zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou karcinogénnym a mutagénnym faktorom pri práci, nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 115/2006 Z. z. o minimálnych zdravotných a bezpečnostných požiadavkách na ochranu zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou hluku, nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 416/2005 Z. z. o minimálnych zdravotných a bezpečnostných požiadavkách na ochranu zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou vibráciám v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 629/2005 Z. z.
2)
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 391/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na pracovisko.
3)
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 298/2006 Z. z. o podrobnostiach o požiadavkách na zariadenia spoločného stravovania.

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 353/2006 Z. z. o podrobnostiach o požiadavkách na vnútorné prostredie budov a o minimálnych požiadavkách na byty nižšieho štandardu a na ubytovacie zariadenia.
4)
§ 33 ods. 1 písm. c) zákona č. 126/2006 Z. z. o verejnom zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
5)
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 338/2006 Z. z. o ochrane zdravia zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou biologickým faktorom pri práci.

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 337/2006 Z. z. o podrobnostiach o prevencii a kontrole prenosných ochorení.
6)
§ 19 zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
7)
§ 2 ods. 5 vyhlášky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 366/2005 Z. z. o kritériách a spôsobe hodnotenia sústavného vzdelávania zdravotníckych pracovníkov v znení vyhlášky č. 187/2006 Z. z.
8)
§ 40 zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
10)
§ 3 zákona č. 126/2006 Z. z.
11)
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 357/2006 Z. z. o podrobnostiach o faktoroch práce a pracovného prostredia vo vzťahu ku kategorizácii pracovných činností a náležitostiach návrhu na zaradenie pracovných činností do kategórií z hľadiska zdravotných rizík.
12)