419/2006 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.07.2008 do 31.12.2008

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

419
VYHLÁŠKA
Ministerstva financií Slovenskej republiky
zo 14. júna 2006,
ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 199/2004 Z. z. Colný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 29 ods. 2, § 31 ods. 1 a § 32 ods. 2 zákona č. 199/2004 Z. z. Colný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 652/2004 Z. z. ustanovuje:
§ 1
Zoznam pobočiek colných úradov príslušných na podanie žiadosti o vyplatenie vývoznej náhrady je uvedený v prílohe č. 1.
§ 2
(1)
Tlačivo jednotného colného dokladu (ďalej len „tlačivo“) sa vypĺňa spôsobom uvedeným v prílohe č. 2.
(2)
Spôsob zaokrúhľovania súm, hodnôt a platieb uvádzaných v tlačive je uvedený v prílohe č. 2.
(3)
Zoznam kódov používaných pri vypĺňaní tlačiva je uvedený v prílohe č. 3.
(4)
Odseky 1 až 3 sa vzťahujú aj na colné vyhlásenie podávané prostredníctvom zariadenia na spracovanie a prenos údajov.
§ 3
Vzor tlačiva dovozného, vývozného a tranzitného colného vyhlásenia na tovar, ktorý je alebo bude používaný ozbrojenými silami Slovenskej republiky (FORM 302), je uvedený v prílohe č. 4.
§ 4
Vzor tlačiva NATO – Cestovný rozkaz je uvedený v prílohe č. 5.
§ 5
(1)
Miestna príslušnosť na podanie colného vyhlásenia pri určitých druhoch tovaru obchodného charakteru navrhnutého na prepustenie do colného režimu voľný obeh je uvedená v prílohe č. 6.
(2)
Odsek 1 sa nepoužije, ak ide o podanie colného vyhlásenia pri určitých druhoch tovaru obchodného charakteru navrhnutého na prepustenie do colného režimu voľný obeh, ktorému predchádzal colný režim aktívny zušľachťovací styk, colný režim pasívny zušľachťovací styk, colný režim dočasné použitie alebo colný režim prepracovanie pod colným dohľadom.
§ 6
Zrušovacie ustanovenie
Zrušuje sa vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 227/2004 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 199/2004 Z. z. Colný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení vyhlášky č. 329/2004 Z. z., vyhlášky č. 51/2005 Z. z., vyhlášky č. 197/2005 Z. z., vyhlášky č. 581/2005 Z. z. a vyhlášky č. 233/2006 Z. z.
§ 7
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. júla 2006.
v z. Vladimír Tvaroška v. r.
Príloha č. 1 k vyhláške č. 419/2006 Z. z.
ZOZNAM POBOČIEK COLNÝCH ÚRADOV PRÍSLUŠNÝCH NA PODANIE ŽIADOSTI O VYPLATENIE VÝVOZNEJ NÁHRADY
1.
Colný úrad Banská Bystrica
pobočka colného úradu Zvolen – Lieskovec, nácestné stredisko, Lieskovská cesta 24/494
pobočka colného úradu Lučenec, nácestné stredisko, Podjavorinskej 19
2.
Colný úrad Bratislava
pobočka colného úradu Bratislava – prístav, Horárska 12
3.
Colný úrad Michalovce
pobočka colného úradu Michalovce, Priemyselná 2
4.
Colný úrad Košice
pobočka colného úradu Haniska pri Košiciach, nácestné stredisko
5.
Colný úrad Nitra
pobočka colného úradu Nitra, Bratislavská 3
6.
Colný úrad Prešov
pobočka colného úradu Prešov, nácestné stredisko, Košická 30
pobočka colného úradu Poprad, nácestné stredisko, Karpatská 13
7.
Colný úrad Trnava
pobočka colného úradu Trnava, Nitrianska 5
8.
Colný úrad Trenčín
pobočka colného úradu Trenčín, K výstavisku 13
9.
Colný úrad Žilina
pobočka colného úradu Žilina, nácestné stredisko, Pri celulózke 3494
pobočka colného úradu Trstená, Krakowská cesta 963/24
Príloha č. 2 k vyhláške č. 419/2006 Z. z.
SPÔSOB VYPĹŇANIA TLAČIVA
Pri vypĺňaní tlačiva sa okrem vysvetľujúcich poznámok podľa osobitného predpisu1) použijú aj tieto vysvetľujúce poznámky:
A.
COLNÉ FORMALITY PRI ODOSLANÍ ALEBO VÝVOZE
Táto časť upravuje spôsob vypĺňania tlačiva
a)
pri tovare navrhnutom na prepustenie do colného režimu
1.
vývoz,
2.
pasívny zušľachťovací styk,
3.
tranzit,
b)
na účely
1.
pridelenia colne schváleného určenia spätný vývoz,
2.
umiestnenia tovaru s predfinancovanou vývoznou náhradou v colnom sklade,
3.
preukazovania statusu tovaru Spoločenstva.
Odsek 2 tlačiva Odosielateľ/vývozca
Uvádza sa obchodné meno a sídlo alebo meno, priezvisko a adresa trvalého pobytu a identifikačné číslo odosielateľa. Ako identifikačné číslo sa uvádza identifikačné číslo pre daň z pridanej hodnoty. Ak odosielateľ/vývozca nemá pridelené identifikačné číslo pre daň z pridanej hodnoty, uvádza sa identifikačné číslo organizácie (IČO), rodné číslo alebo colné registračné číslo. Identifikačné číslo odosielateľa sa neuvádza pri colnom režime tranzit. Ak je potrebné uviesť viacero odosielateľov, uvádza sa poznámka „Rôzni“, kód „00200“ a k colnému vyhláseniu sa priloží zoznam odosielateľov.
Odsek 4 tlačiva Ložné listy
Vypĺňa sa pri colnom režime tranzit a preukazovaní statusu tovaru Spoločenstva.
Odsek 6 tlačiva Nákladové kusy spolu
Uvádza sa počet nákladových kusov za všetky tovarové položky. V prípade voľne uloženého tovaru sa uvádza číslo 1.
Nevypĺňa sa pri umiestnení tovaru s predfinancovanou vývoznou náhradou v colnom sklade a preukazovaní statusu tovaru Spoločenstva.
Odsek 7 tlačiva Referenčné číslo
Vypĺňa sa pri colnom režime tranzit, ak je colné vyhlásenie podané prostredníctvom zariadenia na spracovanie a prenos údajov.
Odsek 8 tlačiva Príjemca
Uvádza sa obchodné meno a sídlo alebo meno, priezvisko a adresa trvalého pobytu a identifikačné číslo príjemcu tovaru spôsobom uvedeným v osobitnom predpise.2) Ako identifikačné číslo sa uvádza identifikačné číslo príjemcu, ktoré mu pridelili na daňové, colné alebo štatistické účely úrady v štáte, kde má príjemca sídlo alebo adresu trvalého pobytu. Ak je potrebné uviesť viacero príjemcov, uvádza sa poznámka „Rôzni“, kód „00200“ a k colnému vyhláseniu sa priloží zoznam príjemcov.
Nevypĺňa sa pri umiestnení tovaru s predfinancovanou vývoznou náhradou v colnom sklade a preukazovaní statusu tovaru Spoločenstva.
Odsek 14 tlačiva Deklarant/zástupca
Uvádza sa obchodné meno a sídlo alebo meno, priezvisko a adresa trvalého pobytu a identifikačné číslo deklaranta alebo jeho zástupcu. Ako identifikačné číslo sa uvádza identifikačné číslo pre daň z pridanej hodnoty. Ak deklarant nemá pridelené identifikačné číslo pre daň z pridanej hodnoty, uvádza sa identifikačné číslo organizácie (IČO), rodné číslo alebo colné registračné číslo.
Nevypĺňa sa pri colnom režime tranzit.
Odsek 15 tlačiva Štát odoslania/vývozu
Vypĺňa sa pri colnom režime tranzit, ak colné vyhlásenie nie je podané prostredníctvom zariadenia na spracovanie a prenos údajov.
Odsek 15a tlačiva Kód štátu odoslania/vývozu
Nevypĺňa sa pri preukazovaní statusu tovaru Spoločenstva.
Odsek 17 tlačiva Štát určenia
Vypĺňa sa pri colnom režime tranzit, ak colné vyhlásenie nie je podané prostredníctvom zariadenia na spracovanie a prenos údajov.
Odsek 17a tlačiva Kód štátu určenia
Vypĺňa sa.
Odsek 18 tlačiva Evidenčný údaj a štát registrácie dopravného prostriedku pri odchode
Uvádza sa evidenčné číslo dopravného prostriedku. Evidenčné číslo dopravného prostriedku sa neuvádza pri umiestnení tovaru s predfinancovanou vývoznou náhradou v colnom sklade, preukazovaní statusu tovaru Spoločenstva a spätnom vývoze tovaru z colného režimu colné uskladňovanie.
Kód štátu registrácie dopravného prostriedku pri odchode sa uvádza pri colnom režime tranzit.
Nevypĺňa sa pri poštovej preprave a preprave potrubím a vedením.
Odsek 19 tlačiva Kontajner
Nevypĺňa sa pri preukazovaní statusu tovaru Spoločenstva.
Odsek 20 tlačiva Dodacie podmienky
Vypĺňajú sa prvé dve časti odseku.
Nevypĺňa sa pri preukazovaní statusu tovaru Spoločenstva a spätnom vývoze tovaru z colného režimu colné uskladňovanie.
Odsek 21 tlačiva Evidenčný údaj a štát registrácie aktívneho dopravného prostriedku prekračujúceho hranice
Evidenčné číslo aktívneho dopravného prostriedku prekračujúceho hranice sa uvádza pri colnom režime vývoz a colnom režime tranzit.
Kód štátu registrácie aktívneho dopravného prostriedku prekračujúceho hranice pri odchode sa neuvádza pri umiestnení tovaru s predfinancovanou vývoznou náhradou v colnom sklade, spätnom vývoze tovaru z colného režimu colné uskladňovanie a preukazovaní statusu tovaru Spoločenstva.
Nevypĺňa sa pri železničnej preprave, poštovej preprave a preprave potrubím a vedením.
Odsek 22 tlačiva Mena a celková fakturovaná cena
Nevypĺňa sa pri preukazovaní statusu tovaru Spoločenstva a spätnom vývoze tovaru z colného režimu colné uskladňovanie.
Odsek 23 tlačiva Prepočítací kurz
Vypĺňa sa, ak sa na prepočet cudzej meny nepoužije prepočítací kurz podľa osobitného predpisu,3) napríklad pri doplňujúcom colnom vyhlásení pri zjednodušenom postupe.
Odsek 24 tlačiva Druh obchodu
Vypĺňajú sa obe časti odseku.
Nevypĺňa sa pri preukazovaní statusu tovaru Spoločenstva, spätnom vývoze tovaru z colného režimu colné uskladňovanie a umiestnení tovaru s predfinancovanou vývoznou náhradou v colnom sklade.
Odsek 25 tlačiva Druh dopravy na hranici
Nevypĺňa sa pri preukazovaní statusu tovaru Spoločenstva.
Odsek 26 tlačiva Druh dopravy vo vnútrozemí
Nevypĺňa sa pri preukazovaní statusu tovaru Spoločenstva.
Odsek 27 tlačiva Miesto naloženia
Nevypĺňa sa.
Odsek 29 tlačiva Výstupný colný úrad
Výstupným colným úradom je colný úrad, ktorý leží na vonkajšej hranici colného územia Spoločenstva a cez ktorý tovar vystupuje z colného územia Spoločenstva. Na určenie výstupného colného úradu sa uvádzajú kódy určené pre systém NCTS (Nový automatizovaný tranzitný systém).
Nevypĺňa sa pri preukazovaní statusu tovaru Spoločenstva, v doplňujúcom colnom vyhlásení pri zjednodušenom postupe4) a colnom režime tranzit.
Odsek 30 tlačiva Umiestnenie tovaru
Vypĺňa sa pri umiestnení tovaru s predfinancovanou vývoznou náhradou v colnom sklade.
Odsek 31 tlačiva Nákladové kusy a opis tovaru
Uvádza sa počet a druh balení tovaru, značky a čísla balení a presný opis tovaru s uvedením obchodného názvu a bližšej špecifikácie potrebnej na zatriedenie tovaru do podpoložky kombinovanej nomenklatúry (technický opis, chemické značky, evidenčné čísla a výrobné čísla).
Uplatnenie nároku na vyplatenie vývoznej náhrady na tovar, ktorý je spracovaný podľa schválenej receptúry, sa uvádza takto: „Receptúra – X“, kde X vyjadruje registračné číslo receptúry pridelené Pôdohospodárskou platobnou agentúrou.
Ak je tovar balený vo viacerých druhoch balení, uvádzajú sa všetky druhy balení a ich počet.
Ak tovar podlieha spotrebnej dani, uvádza sa množstvo tovaru v mernej jednotke, ktorá je základom na výpočet spotrebnej dane. Číselný údaj o množstve tovaru sa zaokrúhľuje na štyri desatinné miesta.
Ak je spotrebiteľské balenie liehu, výrobkov z liehu a tabakových výrobkov označené kontrolnou známkou, možno uviesť aj údaj o tomto označení.
Odsek 32 tlačiva Číslo položky
Uvádza sa poradové číslo položky tovaru.
Odsek 33 tlačiva Kód tovaru
Piata časť odseku sa nevypĺňa.
Odsek 34b tlačiva Kód štátu pôvodu
Uvádzajú sa kódy regiónu, v ktorom bol tovar vyrobený alebo z ktorého sa tovar vyváža, ktoré sú uvedené v prílohe č. 3.
Nevypĺňa sa pri preukazovaní statusu tovaru Spoločenstva, spätnom vývoze tovaru z colného režimu colné uskladňovanie a colnom režime tranzit.
Odsek 35 tlačiva Hrubá hmotnosť
Vypĺňa sa.
Odsek 38 tlačiva Vlastná hmotnosť
Uvádza sa hmotnosť tovaru v celých kilogramoch, ak je vyššia ako jeden kilogram. Ak je hmotnosť tovaru nižšia ako jeden kilogram, uvádza sa s presnosťou na tri desatinné miesta. Pri zaokrúhľovaní hmotnosti tovaru presahujúcej celý kilogram sa desatinné čísla od 0,001 do 0,499 zaokrúhľujú smerom nadol a desatinné čísla od 0,5 do 0,999 sa zaokrúhľujú smerom nahor.
Odsek 40 tlačiva Súhrnná deklarácia/predchádzajúci doklad
Uvádza sa odkaz na doklad, ktorým sa preukazuje colný status tovaru, postavenie v colnom režime alebo odkaz na obchodný doklad (predchádzajúce colné vyhlásenie, predbežné colné vyhlásenie, zápis do účtovnej evidencie a iné). Uvádzajú sa kódy dokladov uvedené v osobitnom predpise.2) Ak je potrebné uviesť viacero dokladov, uvádza sa poznámka „Rôzne“, kód „00200“ a k colnému vyhláseniu sa priloží zoznam dokladov.
Odsek 41 tlačiva Dodatkové merné jednotky
Číselný údaj sa uvádza v celých číslach, merných jednotkách uvedených v Spoločnom colnom sadzobníku5) pri podpoložke kombinovanej nomenklatúry. Pri merných jednotkách vyjadrujúcich dĺžku, plochu, objem, hmotnosť, množstvo energie alebo množstvo práce sa číselný údaj uvádza s presnosťou na štyri desatinné miesta.
Nevypĺňa sa, ak je v Spoločnom colnom sadzobníku pri podpoložke kombinovanej nomenklatúry uvedená nešpecifikovaná merná jednotka.
Odsek 44 tlačiva Osobitné záznamy/predložené doklady/osvedčenia a povolenia
Pri spätnom vývoze tovaru z colného režimu aktívny zušľachťovací styk sa uvádza cena za poskytnutú službu (hodnota spracovateľských operácií) vrátane hodnoty pridaného tovaru, ktorý mal status tovaru Spoločenstva, a príslušný kód takto: „Pridaná hodnota AZS – X – V0700“, kde X vyjadruje príslušnú sumu pridanej hodnoty v colnom režime aktívny zušľachťovací styk v slovenských korunách.
Náklady na dopravu, poistenie, nakladanie a manipuláciu súvisiace s vývozom tovaru, ktoré vznikli mimo územia Slovenskej republiky, a príslušný kód sa uvádzajú takto: „Náklady na dopravu – X – V0800“, kde X vyjadruje príslušnú sumu nákladov na dopravu, poistenie, nakladanie a manipuláciu v slovenských korunách.
Príslušné sumy v tomto odseku sa uvádzajú v celých slovenských korunách zaokrúhlene smerom nahor.
Uplatnenie žiadosti o vyplatenie vývoznej náhrady sa uvádza takto: „Žiadosť o vyplatenie vývoznej náhrady – X – V0900“, kde X vyjadruje registračné číslo žiadateľa o vyplatenie vývoznej náhrady pridelené Pôdohospodárskou platobnou agentúrou.
Uplatnenie žiadosti o vyplatenie vývoznej náhrady vopred podľa osobitného predpisu6) sa uvádza takto: „Zálohová platba – V0910“.
Ak deklarant predkladá doklady podľa osobitných predpisov, uvádza sa kód dokladu podľa systému TARIC (Integrovaný colný sadzobník Spoločenstva). Za kódom dokladu sa uvádza evidenčné číslo tohto dokladu.
Ak sa tlačivo použije ako zjednodušené colné vyhlásenie, uvádza sa v tomto odseku kód 4PZB a číslo povolenia na použitie zjednodušeného postupu podľa osobitného predpisu.7)
Ak deklarant predkladá spolu s colným vyhlásením doklad, ktorý nie je uvedený v systéme TARIC SK, uvádza sa kód dokladu „9999" a identifikačný údaj alebo opis predloženého dokladu.
Odsek 46 tlačiva Štatistická hodnota
Uvádza sa štatistická hodnota tovaru uvedeného v odseku 31. Štatistická hodnota pri vývoze je hodnota tovaru na mieste a v čase, keď tovar vystupuje zo Slovenskej republiky.
Hodnota tovaru sa vypočíta
1.
v prípade predaja alebo nákupu na základe fakturovanej sumy za tovar,
2.
v ostatných prípadoch na základe hodnoty, ktorá by sa fakturovala v prípade jeho nákupu alebo predaja.
Štatistická hodnota môže zahŕňať len dodatočné náklady, napríklad náklady na dopravu alebo poistenie súvisiace s tou časťou prepravy vyvážaného tovaru, ktorá sa uskutočňuje na území Slovenskej republiky; štatistická hodnota nezahŕňa platby splatné pri dovoze alebo vývoze, ako je clo, daň z pridanej hodnoty, spotrebné dane, odvody, vývozné náhrady alebo ostatné platby s rovnocenným účinkom.
Štatistická hodnota tovaru, ktorý bol podrobený spracovateľským operáciám, sa určí tak, ako keby sa celý tovar vyrobil v štáte spracovania.
Štatistická hodnota tovaru používaného ako hmotný nosič informácií (napríklad diskety, počítačové pásky, filmy, plány, audiokazety, videokazety, kompaktné disky), ktorý obsahuje informácie, ktoré sú predmetom obchodu, zahŕňa celkové náklady tovaru, a to súčet hodnoty hmotného nosiča informácií a hodnoty informácií, ktoré hmotný nosič informácií nesie.
Štatistická hodnota sa uvádza v celých slovenských korunách zaokrúhlene smerom nahor. Pri určovaní štatistickej hodnoty sa použije prepočítací kurz používaný pri výpočte colnej hodnoty podľa osobitného predpisu.3)
Nevypĺňa sa pri preukazovaní statusu tovaru Spoločenstva a colnom režime tranzit.
Odsek 47 tlačiva Výpočet platieb
Nevypĺňa sa.
Odsek 49 tlačiva Označenie skladu
Vypĺňa sa pri umiestnení tovaru s predfinancovanou vývoznou náhradou v colnom sklade a pri colne schválenom určení alebo použití spätný vývoz alebo pri colných režimoch, ktoré nasledujú po umiestnení tovaru s predfinancovanou vývoznou náhradou v colnom sklade alebo po colnom režime colné uskladňovanie. Uvádza sa číslo povolenia na prevádzkovanie colného skladu.
B.
COLNÉ FORMALITY PRI DOVOZE
Táto časť upravuje spôsob vypĺňania tlačiva pri tovare navrhnutom na prepustenie do colného režimu
1.
voľný obeh,
2.
colné uskladňovanie,
3.
aktívny zušľachťovací styk,
4.
prepracovanie pod colným dohľadom,
5.
dočasné použitie.
Odsek 2 tlačiva Odosielateľ
Nevypĺňa sa.
Odsek 3 tlačiva Tlačivá
Vypĺňa sa.
Odsek 4 tlačiva Ložné listy
Nevypĺňa sa.
Odsek 6 tlačiva Nákladové kusy spolu
Nevypĺňa sa.
Odsek 8 tlačiva Príjemca
Uvádza sa obchodné meno a sídlo alebo meno, priezvisko a adresa trvalého pobytu a identifikačné číslo príjemcu tovaru spôsobom uvedeným v osobitnom predpise.2) Príjemcom je osoba so sídlom alebo trvalým pobytom na colnom území Spoločenstva, ktorá je zmluvnou stranou obchodnej zmluvy pri dovoze tovaru. Ak zmluvná strana nie je známa v čase podania colného vyhlásenia alebo príjemcom je osoba so sídlom alebo trvalým pobytom mimo colného územia Spoločenstva, uvádza sa adresa určenia na colnom území Spoločenstva. Ako identifikačné číslo sa uvádza identifikačné číslo pre daň z pridanej hodnoty. Ak príjemca nemá pridelené identifikačné číslo pre daň z pridanej hodnoty, uvádza sa identifikačné číslo organizácie (IČO), rodné číslo alebo colné registračné číslo.
Odsek 12 tlačiva Údaje o hodnote
Nevypĺňa sa.
Odsek 14 tlačiva Deklarant/zástupca
Uvádza sa obchodné meno a sídlo alebo meno, priezvisko a adresa trvalého pobytu a identifikačné číslo deklaranta alebo jeho zástupcu. Ako identifikačné číslo sa uvádza identifikačné číslo pre daň z pridanej hodnoty. Ak deklarant nemá pridelené identifikačné číslo pre daň z pridanej hodnoty, uvádza sa identifikačné číslo organizácie (IČO), rodné číslo alebo colné registračné číslo. Ak platiteľ dane z pridanej hodnoty pri dovoze tovaru nie je zhodný s osobou deklaranta alebo príjemcu, uvádza sa pod identifikačné číslo deklaranta identifikačné číslo platiteľa dane z pridanej hodnoty.
Ak dovozcu pri uplatnení oslobodenia od dane zastupuje daňový zástupca,8) uvádza sa pod identifikačné číslo deklaranta osobitné identifikačné číslo daňového zástupcu.
Odsek 15a tlačiva Kód štátu odoslania/vývozu
Vypĺňa sa pri colnom režime voľný obeh, colnom režime aktívny zušľachťovací styk, colnom režime dočasné použitie a colnom režime prepracovanie pod colným dohľadom.
Odsek 17a tlačiva Kód štátu určenia
Vypĺňa sa.
Odsek 17b tlačiva Kód štátu určenia
Uvádzajú sa kódy regiónu, v ktorom sa tovar spotrebuje alebo v ktorom sa tovar prepúšťa do colného režimu; príslušné kódy sú uvedené v prílohe č. 3.
Odsek 18 tlačiva Evidenčný údaj a štát registrácie dopravného prostriedku pri príchode
Evidenčné číslo dopravného prostriedku sa uvádza pri colnom režime voľný obeh, colnom režime aktívny zušľachťovací styk, colnom režime dočasné použitie a colnom režime prepracovanie pod colným dohľadom.
Nevypĺňa sa pri poštovej preprave a preprave potrubím a vedením.
Odsek 20 tlačiva Dodacie podmienky
Vypĺňajú sa prvé dve časti odseku.
Nevypĺňa sa pri colnom režime colné uskladňovanie v colnom sklade typu A, B, C, E a F.
Odsek 21 tlačiva Evidenčný údaj a štát registrácie aktívneho dopravného prostriedku prekračujúceho hranice
Evidenčné číslo aktívneho dopravného prostriedku prekračujúceho hranice sa neuvádza. Štát registrácie aktívneho dopravného prostriedku prekračujúceho hranice sa uvádza pri colnom režime voľný obeh, colnom režime aktívny zušľachťovací styk v podmienečnom systéme, colnom režime dočasné použitie a colnom režime prepracovanie pod colným dohľadom.
Nevypĺňa sa pri železničnej preprave, poštovej preprave a preprave potrubím a vedením.
Odsek 22 tlačiva Mena a celková fakturovaná suma
Vypĺňa sa aj pri colnom režime colné uskladňovanie v colnom sklade typu D.9)
Odsek 23 tlačiva Prepočítací kurz
Vypĺňa sa, ak sa na prepočet cudzej meny nepoužije prepočítací kurz podľa osobitného predpisu,3) napríklad pri doplňujúcom colnom vyhlásení pri zjednodušenom postupe.
Odsek 24 tlačiva Druh obchodu
Vypĺňajú sa obe časti odseku pri colnom režime voľný obeh, colnom režime aktívny zušľachťovací styk v podmienečnom systéme, colnom režime dočasné použitie a colnom režime prepracovanie pod colným dohľadom.
Odsek 25 tlačiva Druh dopravy na hranici
Vypĺňa sa.
Odsek 26 tlačiva Druh dopravy vo vnútrozemí
Vypĺňa sa.
Odsek 29 tlačiva Vstupný colný úrad
Nevypĺňa sa.
Odsek 30 tlačiva Umiestnenie tovaru
Nevypĺňa sa.
Odsek 31 tlačiva Nákladové kusy a opis tovaru
Uvádza sa počet a druh balení tovaru, značky a čísla balení a presný opis tovaru s uvedením obchodného názvu a bližšej špecifikácie potrebnej na zatriedenie tovaru do podpoložky kombinovanej nomenklatúry (technický opis, chemické značky, evidenčné a výrobné čísla).
Druh balenia sa uvádza kódom podľa osobitného predpisu.2) Ak je tovar balený vo viacerých druhoch balení, uvádzajú sa všetky druhy balení a ich počet.
Ak tovar podlieha spotrebnej dani alebo inej platbe vypočítanej na základe špecifickej sadzby, uvádza sa množstvo tovaru v mernej jednotke, ktorá je základom na výpočet spotrebnej dane alebo inej platby. Číselný údaj o množstve tovaru sa zaokrúhľuje na štyri desatinné miesta.
Uvádza sa aj údaj o označení spotrebiteľského balenia liehu, výrobkov z liehu a tabakových výrobkov.
Odsek 32 tlačiva Číslo položky
Uvádza sa poradové číslo položky.
Odsek 33 tlačiva Kód tovaru
V piatej časti odseku sa uvádzajú kódy uvedené v prílohe č. 3.
Odsek 35 tlačiva Hrubá hmotnosť
Vypĺňa sa.
Odsek 36 tlačiva Preferencia
Vypĺňa sa, len ak to vyžadujú osobitné predpisy pri colnom režime voľný obeh, colnom režime aktívny zušľachťovací styk, colnom režime dočasné použitie a colnom režime prepracovanie pod colným dohľadom.
Odsek 37 tlačiva Režim
V pravej časti odseku sa uvádzajú kódy na bližšie špecifikovanie navrhovaného colného režimu. Na uplatnenie požiadavky na oslobodenie dovážaného tovaru od dovozného cla a dane z pridanej hodnoty sa uvádzajú kódy podľa osobitného predpisu2) a kódy uvedené v prílohe č. 3.
Odsek 38 tlačiva Vlastná hmotnosť
Uvádza sa hmotnosť tovaru v celých kilogramoch, ak je vyššia ako jeden kilogram. Ak je hmotnosť tovaru nižšia ako jeden kilogram, uvádza sa s presnosťou na tri desatinné miesta. Pri zaokrúhľovaní hmotnosti tovaru presahujúcej celý kilogram sa desatinné čísla od 0,001 do 0,499 zaokrúhľujú smerom nadol a desatinné čísla od 0,5 do 0,999 sa zaokrúhľujú smerom nahor.
Odsek 39 tlačiva Kontingent
Vypĺňa sa pri colnom režime voľný obeh, ak si deklarant uplatňuje nárok na zníženú colnú sadzbu v rámci colnej kvóty alebo colného stropu. Uvádza sa číslo príslušnej colnej kvóty alebo príslušného colného stropu.
Odsek 40 tlačiva Súhrnná deklarácia/predchádzajúci doklad
Uvádza sa odkaz na doklad, ktorým sa preukazuje status deklarovaného tovaru, postavenie v colnom režime alebo odkaz na obchodný doklad (predchádzajúce colné vyhlásenie, predbežné colné vyhlásenie, zápis do účtovnej evidencie a iné). Uvádzajú sa kódy dokladov uvedené v osobitnom predpise.2) Ak je potrebné uviesť viacero dokladov, uvádza sa poznámka „Rôzne“, kód „00200“ a k colnému vyhláseniu sa priloží zoznam dokladov.
Odsek 41 tlačiva Dodatkové merné jednotky
Číselný údaj sa uvádza v celých číslach, merných jednotkách uvedených v Spoločnom colnom sadzobníku5) pri podpoložke kombinovanej nomenklatúry. Pri merných jednotkách vyjadrujúcich dĺžku, plochu, objem, hmotnosť, množstvo energie alebo množstvo práce sa číselný údaj uvádza s presnosťou na štyri desatinné miesta.
Nevypĺňa sa, ak je v Spoločnom colnom sadzobníku pri podpoložke kombinovanej nomenklatúry uvedená nešpecifikovaná merná jednotka.
Odsek 42 tlačiva Cena za položku
Uvádza sa fakturovaná cena za tovar uvedený v odseku 31. Ak sa za tovar neplatí, uvádza sa cena, ktorá by sa platila za tento tovar alebo podobný tovar v prípade jeho nákupu alebo predaja. Do fakturovanej ceny sa nezahŕňajú náklady na dopravu, poistenie, balenie a manipuláciu, ak sa fakturujú samostatne. Údaj sa uvádza v mene uvedenej v odseku 22 s presnosťou na tri desatinné miesta.
Odsek 43 tlačiva Kód CH
Nevypĺňa sa pri colnom režime colné uskladňovanie v colnom sklade typu A, B, C, E a F.
Odsek 44 tlačiva Osobitné záznamy/predložené doklady/osvedčenia a povolenia
Náklady na dopravu, poistenie, nakladanie a manipuláciu súvisiace s dopravou dovážaného tovaru z miesta odoslania po miesto vstupu na colné územie Spoločenstva a príslušný kód sa uvádzajú takto: „Náklady na dopravu C – X – D0600“, kde X vyjadruje príslušnú sumu nákladov na dopravu, poistenie, nakladanie a manipuláciu v slovenských korunách. Ak sú tieto náklady zahrnuté vo fakturovanej cene, tento údaj sa neuvádza.
Náklady na dopravu, poistenie, nakladanie a manipuláciu súvisiace s dopravou dovážaného tovaru od miesta vstupu na colné územie Spoločenstva po prvé miesto určenia na území Slovenskej republiky a príslušný kód sa uvádzajú takto: „Náklady na dopravu D – X – D0610“, kde X vyjadruje príslušnú sumu nákladov na dopravu, poistenie, nakladanie a manipuláciu v slovenských korunách. Tento údaj sa uvádza, ak sa uplatní postup podľa osobitného predpisu.10)
Náklady na dopravu, poistenie, nakladanie a manipuláciu súvisiace s dopravou dovážaného tovaru, ktoré vznikli mimo územia Slovenskej republiky, a príslušný kód sa uvádzajú takto: „Náklady na dopravu S – X – D0620“, kde X vyjadruje príslušnú sumu nákladov na dopravu, poistenie, nakladanie a manipuláciu v slovenských korunách. Tieto náklady sa uvádzajú aj vtedy, ak sú zahrnuté vo fakturovanej cene.
Pri spätnom dovoze tovaru z colného režimu pasívny zušľachťovací styk sa uvádza cena za poskytnutú službu (hodnota spracovateľských operácií) vrátane hodnoty pridaného tovaru a príslušný kód takto: „Pridaná hodnota PZS – X – D0700“, kde X vyjadruje príslušnú sumu pridanej hodnoty v colnom režime pasívny zušľachťovací styk v slovenských korunách.
Príslušné sumy v tomto odseku sa uvádzajú v celých slovenských korunách zaokrúhlene smerom nahor.
Ak deklarant predkladá doklady podľa osobitných predpisov, uvádza sa kód dokladu podľa systému TARIC (Integrovaný colný sadzobník Spoločenstva). Za kódom dokladu sa uvádza evidenčné číslo tohto dokladu.
Ak deklarant uvedením príslušného kódu v odseku 36 žiada o zvýhodnenú colnú sadzbu z dôvodu preferenčného pôvodu tovaru, uvádza sa v tomto odseku kód jedného z dokladov o preferenčnom pôvode podľa systému TARIC SK, za ktorým sa uvádza dvojmiestny alfabetický kód štátu pôvodu osvedčeného na doklade, ktorý je dôkazom o pôvode, a evidenčné číslo tohto dokladu. Napríklad „N954 NO A123456“, kde „N954“ je kód sprievodného osvedčenia EUR. 1 podľa systému TARIC SK, „NO“ je štát pôvodu uvedený na doklade, ktorý je dôkazom o pôvode, a „A123456“ je evidenčné číslo sprievodného osvedčenia EUR. 1.
Ak na doklade, ktorý je dôkazom o preferenčnom pôvode, je uvedený preferenčný pôvod v regionálnej skupine krajín, za kódom dokladu sa uvádza štvormiestny numerický kód tejto regionálnej skupiny krajín podľa systému TARIC SK, uvedenej ako štát pôvodu na doklade, ktorý je dôkazom o preferenčom pôvode, a evidenčné číslo tohto dokladu. Napríklad „N954 2012 A123456“, kde „N954“ je kód sprievodného osvedčenia EUR. 1, „2012“ je kód pôvodu pre Európsky hospodársky priestor podľa systému TARIC SK a „A123456“ je evidenčné číslo sprievodného osvedčenia EUR. 1.
Ak je na účely priznania zvýhodnenej colnej sadzby z dôvodu preferenčného pôvodu tovaru alebo vyhodnotenia iných opatrení potrebné osvedčenie o pôvode, ktoré obsahuje ďalšie špecifické údaje, uvádza sa toto osvedčenie dvakrát. Raz ako osvedčenie o pôvode a raz ako osvedčenie o pôvode so špecifickými údajmi. Napríklad pri sprievodnom osvedčení EUR. 1 obsahujúcom špecifický údaj – označenie „Derogácia – Rozhodnutie 2/2001“ sa uvádza kód „N954“ pre osvedčenie o pôvode a kód „U021“ pre osvedčenie o pôvode so špecifickými údajmi.
Pri dovoze tovaru, ktorý sa zatrieďuje do podpoložky kombinovanej nomenklatúry Spoločného colného sadzobníka5) na základe vstupnej ceny, sa v tomto odseku uvádza kód dokladu žiadosti o použitie niektorej zo vstupných cien. Napríklad, ak má byť tovar zatriedený do podpoložky kombinovanej nomenklatúry Spoločného colného sadzobníka5) s použitím ceny FOB (vyplatené na palube), uvádza sa kód dokladu „1011“, ktorého opis v systéme TARIC SK znie: „Žiadosť o použitie ceny FOB ako vstupnej ceny“.
Okrem kódov uvedených v predchádzajúcom odseku možno použiť aj tieto kódy:
3ZCD – pri predložení potvrdenia o zabezpečení dovoznej platby,
4PZB – povolenie na použitie zjednodušeného postupu podľa osobitného predpisu,7)
4PZC – povolenie na použitie zjednodušeného postupu podľa osobitného predpisu.12)
1015 – žiadosť o použitie zníženej sadzby dane z pridanej hodnoty podľa osobitného predpisu.12a)
Ak je potrebné uviesť viacero osobitných záznamov alebo predložených dokladov, tieto záznamy sa uvádzajú v prílohe k tlačivu.
Ak deklarant predkladá spolu s colným vyhlásením doklad, ktorý nie je uvedený v systéme TARIC SK, uvádza sa kód dokladu „9999" a identifikačný údaj alebo opis predloženého dokladu.
Odsek 45 tlačiva Oprava
Nevypĺňa sa.
Odsek 46 tlačiva Štatistická hodnota
Uvádza sa štatistická hodnota tovaru uvedeného v odseku 31. Štatistická hodnota pri dovoze je hodnota tovaru na mieste a v čase, keď tovar vstupuje na územie Slovenskej republiky.
Hodnota tovaru sa vypočíta
1.
v prípade predaja alebo nákupu na základe fakturovanej sumy za tovar,
2.
v ostatných prípadoch na základe hodnoty, ktorá by sa fakturovala v prípade jeho nákupu alebo predaja.
Štatistická hodnota môže zahŕňať len dodatočné náklady, napríklad náklady na dopravu alebo poistenie súvisiace s tou časťou prepravy dovážaného tovaru, ktorá sa uskutočňuje mimo územia Slovenskej republiky; štatistická hodnota nezahŕňa platby splatné pri dovoze alebo vývoze, ako je clo, daň z pridanej hodnoty, spotrebné dane, odvody, vývozné náhrady alebo ostatné platby s rovnocenným účinkom.
Štatistická hodnota tovaru, ktorý bol podrobený spracovateľským operáciám, sa určí tak, ako keby sa celý tovar vyrobil v štáte spracovania.
Štatistická hodnota tovaru používaného ako hmotný nosič informácií (napríklad diskety, počítačové pásky, filmy, plány, audiokazety, videokazety, kompaktné disky), ktorý obsahuje informácie, ktoré sú predmetom obchodu, zahŕňa celkové náklady tovaru, a to súčet hodnoty hmotného nosiča informácií a hodnoty informácií, ktoré hmotný nosič informácií nesie.
Štatistická hodnota sa uvádza v celých slovenských korunách zaokrúhlene smerom nahor.
Pri určovaní štatistickej hodnoty sa použije prepočítací kurz používaný pri výpočte colnej hodnoty podľa osobitného predpisu.3)
Odsek 47 tlačiva Výpočet platieb
Pododsek Druh
V stĺpci sa uvádzajú pod sebou druhy vymeriavaných platieb. Pri tovare podliehajúcom spotrebnej dani sa uvádzajú tieto kódy:
Kód Druh spotrebnej dane
1U0 Spotrebná daň z minerálneho oleja
1V0 Spotrebná daň z vína
1S0 Spotrebná daň z liehu
1T0 Spotrebná daň z tabakových výrobkov
1R0 Spotrebná daň z piva
Pododsek Základ na vymeranie platby
Uvádza sa základ na vymeranie cla – colná hodnota tovaru. Ak tovar podlieha viacerým druhom cla, uvádzajú sa všetky základy potrebné na vymeranie cla.
Ak tovar podlieha spotrebnej dani, uvádza sa aj základ na vymeranie spotrebnej dane.
Základ na výpočet cla s použitím valorických colných sadzieb sa uvádza v celých slovenských korunách zaokrúhlene smerom nahor. Základ na výpočet cla s použitím špecifických colných sadzieb sa uvádza s presnosťou na štyri desatinné miesta v mernej jednotke uvedenej v odseku 31. Základ na vymeranie dane a vypočítaná daň sa zaokrúhľujú podľa osobitných predpisov.13)
Pododsek Sadzba
Nevypĺňa sa.
Pododsek Suma
Nevypĺňa sa.
Pododsek Spôsob platby
Vypĺňa sa.
Odsek 48 tlačiva Odklad platby
Nevypĺňa sa.
Odsek 49 tlačiva Označenie skladu
Vypĺňa sa pri colnom režime colné uskladňovanie a pri colných režimoch, ktoré nasledujú po colnom režime colné uskladňovanie. Uvádza sa číslo povolenia na prevádzkovanie colného skladu.
Príloha č. 3 k vyhláške č. 419/2006 Z. z.
ZOZNAM KÓDOV POUŽÍVANÝCH PRI VYPĹŇANÍ TLAČIVA
Odsek 1 tlačiva Deklarácia
Kódy podľa osobitného predpisu.2)
Odsek 14 tlačiva Deklarant /zástupca
1 – nejde o zastúpenie,
2 – priame zastúpenie podľa osobitného predpisu,14)
3 – nepriame zastúpenie.15)
Ak sa písomné colné vyhlásenie vyhotovuje zariadením na spracovanie a prenos údajov, príslušný kód sa uvedie v hranatej zátvorke (napríklad [1]).
Odsek 15a tlačiva Kód štátu odoslania/vývozu
Kód podľa osobitného predpisu.2)
Odsek 17a tlačiva Kód štátu určenia
Kód podľa osobitného predpisu.2)
Odsek 17b tlačiva Kód štátu určenia
1 – Bratislavský kraj,
2 – Trnavský kraj,
3 – Trenčiansky kraj,
4 – Nitriansky kraj,
5 – Žilinský kraj,
6 – Banskobystrický kraj,
7 – Prešovský kraj,
8 – Košický kraj.
Odsek 18 tlačiva Evidenčné číslo a štát registrácie dopravného prostriedku pri odchode/príchode
Kód podľa osobitného predpisu.2)
Odsek 19 tlačiva Kontajner
Kódy podľa osobitného predpisu.2)
Odsek 20 tlačiva Dodacie podmienky
Kódy podľa osobitného predpisu.2)
Odsek 21 tlačiva Evidenčné číslo a štát registrácie aktívneho dopravného prostriedku prekračujúceho hranice
Kód podľa osobitného predpisu.2)
Odsek 22 tlačiva Mena a celková fakturovaná suma
Kód podľa osobitného predpisu.2)
Odsek 24 tlačiva Druh obchodu
Kódy podľa osobitného predpisu2) vrátane kódov, ktorých uvádzanie je v tomto predpise ponechané na členské štáty.
Ak sa v ľavej časti odseku uvedie kód 6, v pravej časti odseku sa podľa druhu obchodu uvedú tieto kódy:
Kód Druh obchodu
1 Tovar dovezený na dočasné použitie na obdobie nie dlhšie ako 24 mesiacov a tovar vyvezený
na užívanie na obdobie nie dlhšie ako 24 mesiacov
2 Oprava a údržba za úhradu
3 Oprava a údržba bezplatne
Vysvetlivky
Kód 1 sa uvedie pri tovare, ktorý sa doviezol alebo vyviezol so zámerom jeho spätného vývozu alebo spätného dovozu v nezmenenom stave bez zmeny vlastníctva.
Opravou a údržbou je obnovenie pôvodnej funkcie alebo zachovanie pôvodného stavu tovaru, ktorého cieľom je udržať tovar v prevádzke, pričom môže zahŕňať aj jeho čiastočnú prestavbu alebo vylepšenie, ale bez zmeny charakteru tovaru.
Ak sa v ľavej časti odseku uvedie kód 9, v pravej časti odseku sa podľa druhu obchodu uvedú tieto kódy:
Kód Druh obchodu
1 Tovar dovezený na dočasné použitie na obdobie dlhšie ako 24 mesiacov a tovar vyvezený na
užívanie na obdobie dlhšie ako 24 mesiacov
2 Nepriame transakcie
9 Transakcie inde neuvedené

Vysvetlivky
Kód 1 sa uvedie pri tovare, ktorý sa doviezol alebo vyviezol so zámerom jeho spätného vývozu alebo spätného dovozu v nezmenenom stave bez zmeny vlastníctva.
Kód 2 sa uvedie, ak členský štát uvedený pri vývoze v odseku 15a tlačiva alebo pri dovoze v odseku 17a tlačiva je iný ako Slovenská republika.
Odsek 25 tlačiva Druh dopravy na hranici
Kódy podľa osobitného predpisu2) vrátane kódov, ktorých použitie je v tomto predpise ponechané na členské štáty.
Odsek 26 tlačiva Druh dopravy vo vnútrozemí
Kódy podľa osobitného predpisu2) vrátane kódov, ktorých použitie je v tomto predpise ponechané na členské štáty.
Odsek 33 tlačiva Kód tovaru
V prvej až štvrtej časti odseku sa uvedú kódy podľa osobitného predpisu.2)
V piatej časti odseku:
a)
kódy používané pri spotrebnej dani z minerálneho oleja:
U010 – ak ide o tovar uvedený v § 4 ods. 2 zákona č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja (ďalej len „zákon č. 98/2004 Z. z.“) v znení zákona č. 667/2004 Z. z., ktorý je uvedený do daňového voľného obehu, na ktorý je ustanovená sadzba spotrebnej dane v § 6 ods. 1 písm. a) zákona č. 98/2004 Z. z.,
U020 – ak ide o tovar uvedený v § 4 ods. 2 zákona č. 98/2004 Z. z. v znení zákona č. 667/2004 Z. z., ktorý je uvedený do daňového voľného obehu, na ktorý je ustanovená sadzba spotrebnej dane v § 6 ods. 1 písm. b) zákona č. 98/2004 Z. z.,
U030 – ak ide o tovar uvedený v § 4 ods. 2 zákona č. 98/2004 Z. z. v znení zákona č. 667/2004 Z. z., ktorý je uvedený do daňového voľného obehu, na ktorý je ustanovená sadzba spotrebnej dane v § 6 ods. 1 písm. c) zákona č. 98/2004 Z. z.,
U040 – ak ide o tovar uvedený v § 4 ods. 2 zákona č. 98/2004 Z. z. v znení zákona č. 667/2004 Z. z., ktorý je uvedený do daňového voľného obehu, na ktorý je ustanovená sadzba spotrebnej dane v § 6 ods. 1 písm. d) zákona č. 98/2004 Z. z.,
U050 – ak ide o tovar uvedený v § 4 ods. 2 zákona č. 98/2004 Z. z. v znení zákona č. 667/2004 Z. z., ktorý je uvedený do daňového voľného obehu, na ktorý je ustanovená sadzba spotrebnej dane v § 6 ods. 1 písm. e) zákona č. 98/2004 Z. z.,
U060 – ak ide o tovar uvedený v § 4 ods. 2 zákona č. 98/2004 Z. z. v znení zákona č. 667/2004 Z. z., ktorý je uvedený do daňového voľného obehu, na ktorý je ustanovená sadzba spotrebnej dane v § 6 ods. 1 písm. f) prvom bode zákona č. 98/2004 Z. z.,
U070 – ak ide o tovar uvedený v § 4 ods. 2 zákona č. 98/2004 Z. z. v znení zákona č. 667/2004 Z. z., ktorý je uvedený do daňového voľného obehu, na ktorý je ustanovená sadzba spotrebnej dane v § 6 ods. 1 písm. f) druhom bode zákona č. 98/2004 Z. z.,
U080 – ak ide o tovar uvedený v § 4 ods. 2 zákona č. 98/2004 Z. z. v znení zákona č. 667/2004 Z. z., ktorý je uvedený do daňového voľného obehu, na ktorý nie je ustanovená sadzba spotrebnej dane a nie je určený na použitie, ponúkaný na použitie alebo použitý ako pohonná látka alebo palivo podľa § 6 ods. 2 zákona č. 98/2004 Z. z. v znení zákona č. 667/2004 Z. z.,
U081 – ak ide o tovar uvedený v § 4 ods. 2 zákona č. 98/2004 Z. z. v znení zákona č. 667/2004 Z. z., ktorý je uvedený do daňového voľného obehu, na ktorý nie je ustanovená sadzba spotrebnej dane, je určený na použitie, ponúkaný na použitie alebo použitý ako pohonná látka alebo palivo a podľa § 6 ods. 2 zákona č. 98/2004 Z. z. v znení zákona č. 667/2004 Z. z. sa naň uplatní sadzba spotrebnej dane ustanovená v § 6 ods. 1 písm. a) zákona č. 98/2004 Z. z.,
U082 – ak ide o tovar uvedený v § 4 ods. 2 zákona č. 98/2004 Z. z. v znení zákona č. 667/2004 Z. z., ktorý je uvedený do daňového voľného obehu, na ktorý nie je ustanovená sadzba spotrebnej dane, je určený na použitie, ponúkaný na použitie alebo použitý ako pohonná látka alebo palivo a podľa § 6 ods. 2 zákona č. 98/2004 Z. z. v znení zákona č. 667/2004 Z. z. sa naň uplatní sadzba spotrebnej dane ustanovená v § 6 ods. 1 písm. b) zákona č. 98/2004 Z. z.,
U083 – ak ide o tovar uvedený v § 4 ods. 2 zákona č. 98/2004 Z. z. v znení zákona č. 667/2004 Z. z., ktorý je uvedený do daňového voľného obehu, na ktorý nie je ustanovená sadzba spotrebnej dane, je určený na použitie, ponúkaný na použitie alebo použitý ako pohonná látka alebo palivo a podľa § 6 ods. 2 zákona č. 98/2004 Z. z. v znení zákona č. 667/2004 Z. z. sa naň uplatní sadzba spotrebnej dane ustanovená v § 6 ods. 1 písm. c) zákona č. 98/2004 Z. z.,
U084 – ak ide o tovar uvedený v § 4 ods. 2 zákona č. 98/2004 Z. z. v znení zákona č. 667/2004 Z. z., ktorý je uvedený do daňového voľného obehu, na ktorý nie je ustanovená sadzba spotrebnej dane, je určený na použitie, ponúkaný na použitie alebo použitý ako pohonná látka alebo palivo a podľa § 6 ods. 2 zákona č. 98/2004 Z. z. v znení zákona č. 667/2004 Z. z. sa naň uplatní sadzba spotrebnej dane ustanovená v § 6 ods. 1 písm. d) zákona č. 98/2004 Z. z.,
U085 – ak ide o tovar uvedený v § 4 ods. 2 zákona č. 98/2004 Z. z. v znení zákona č. 667/2004 Z. z., ktorý je uvedený do daňového voľného obehu, na ktorý nie je ustanovená sadzba spotrebnej dane, je určený na použitie, ponúkaný na použitie alebo použitý ako pohonná látka alebo palivo a podľa § 6 ods. 2 zákona č. 98/2004 Z. z. v znení zákona č. 667/2004 Z. z. sa naň uplatní sadzba spotrebnej dane ustanovená v § 6 ods. 1 písm. e) zákona č. 98/2004 Z. z.,
U086 – ak ide o tovar uvedený v § 4 ods. 2 zákona č. 98/2004 Z. z. v znení zákona č. 667/2004 Z. z., ktorý je uvedený do daňového voľného obehu, na ktorý nie je ustanovená sadzba spotrebnej dane, je určený na použitie, ponúkaný na použitie alebo použitý ako pohonná látka a podľa § 6 ods. 2 zákona č. 98/2004 Z. z. v znení zákona č. 667/2004 Z. z. sa naň uplatní sadzba spotrebnej dane ustanovená v § 6 ods. 1 písm. f) prvom bode zákona č. 98/2004 Z. z.,
U087 – ak ide o tovar uvedený v § 4 ods. 2 zákona č. 98/2004 Z. z. v znení zákona č. 667/2004 Z. z., ktorý je uvedený do daňového voľného obehu, na ktorý nie je ustanovená sadzba spotrebnej dane, je určený na použitie, ponúkaný na použitie alebo použitý ako palivo a podľa § 6 ods. 2 zákona č. 98/2004 Z. z. v znení zákona č. 667/2004 Z. z. sa naň uplatní sadzba spotrebnej dane ustanovená v § 6 ods. 1 písm. f) druhom bode zákona č. 98/2004 Z. z.,
U090 – ak ide o tovar uvedený v § 4 ods. 2 zákona č. 98/2004 Z. z. v znení zákona č. 667/2004 Z. z., ktorý je uvedený do daňového voľného obehu, na ktorý je ustanovená sadzba spotrebnej dane v § 6 ods. 1 písm. g) prvom bode zákona č. 98/2004 Z. z. v znení zákona č. 667/2004 Z. z.,
U091 – ak ide o tovar uvedený v § 4 ods. 2 zákona č. 98/2004 Z. z. v znení zákona č. 667/2004 Z. z., ktorý je uvedený do daňového voľného obehu, na ktorý je ustanovená sadzba spotrebnej dane v § 6 ods. 1 písm. g) druhom bode zákona č. 98/2004 Z. z. v znení zákona č. 667/2004 Z. z.,
U088 – ak ide o tovar uvedený v § 4 ods. 2 alebo 3 zákona č. 98/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, ktorý je uvedený do daňového voľného obehu, na ktorý nie je ustanovená sadzba spotrebnej dane, je určený na použitie, ponúkaný na použitie alebo použitý ako pohonná látka a podľa § 6 ods. 2 zákona č. 98/2004 Z. z. v znení zákona č. 667/2004 Z. z. sa naň uplatní sadzba spotrebnej dane ustanovená v § 6 ods. 1 písm. g) prvom bode zákona č. 98/2004 Z. z. v znení zákona č. 667/2004 Z. z.,
U089 – ak ide o tovar uvedený v § 4 ods. 2 alebo 3 zákona č. 98/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, ktorý je uvedený do daňového voľného obehu, na ktorý nie je ustanovená sadzba spotrebnej dane, je určený na použitie, ponúkaný na použitie alebo použitý ako palivo a podľa § 6 ods. 2 zákona č. 98/2004 Z. z. v znení zákona č. 667/2004 Z. z. sa naň uplatní sadzba spotrebnej dane ustanovená v § 6 ods. 1 písm. g) druhom bode zákona č. 98/2004 Z. z. v znení zákona č. 667/2004 Z. z.,
U041 – ak ide o tovar uvedený v § 4 ods. 2 zákona č. 98/2004 Z. z. v znení zákona č. 667/2004 Z. z., ktorý je uvedený do daňového voľného obehu, na ktorý je ustanovená znížená sadzba spotrebnej dane v § 7 ods. 1 zákona č. 98/2004 Z. z., je označený podľa § 8 zákona č. 98/2004 Z. z. v znení zákona č. 667/2004 Z. z. a použije sa podľa § 7 ods. 1 písm. a) zákona č. 98/2004 Z. z.,
U042 – ak ide o tovar uvedený v § 4 ods. 2 zákona č. 98/2004 Z. z. v znení zákona č. 667/2004 Z. z., ktorý je uvedený do daňového voľného obehu, na ktorý je ustanovená znížená sadzba spotrebnej dane v § 7 ods. 1 zákona č. 98/2004 Z. z., je označený podľa § 8 zákona č. 98/2004 Z. z. v znení zákona č. 667/2004 Z. z. a použije sa podľa § 7 ods. 1 písm. b) prvého bodu zákona č. 98/2004 Z. z.,
U043 – ak ide o tovar uvedený v § 4 ods. 2 zákona č. 98/2004 Z. z. v znení zákona č. 667/2004 Z. z., ktorý je uvedený do daňového voľného obehu, na ktorý je ustanovená znížená sadzba spotrebnej dane v § 7 ods. 1 zákona č. 98/2004 Z. z., je označený podľa § 8 zákona č. 98/2004 Z. z. v znení zákona č. 667/2004 Z. z. a použije sa podľa § 7 ods. 1 písm. b) druhého bodu zákona č. 98/2004 Z. z.,
U044 – ak ide o tovar uvedený v § 4 ods. 2 zákona č. 98/2004 Z. z. v znení zákona č. 667/2004 Z. z., ktorý je uvedený do daňového voľného obehu, na ktorý je ustanovená znížená sadzba spotrebnej dane v § 7 ods. 1 zákona č. 98/2004 Z. z., je označený podľa § 8 zákona č. 98/2004 Z. z. v znení zákona č. 667/2004 Z. z. a použije sa podľa § 7 ods. 1 písm. b) tretieho bodu zákona č. 98/2004 Z. z.,
U110 – ak ide o tovar uvedený v § 4 ods. 3 zákona č. 98/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, ktorý je uvedený do daňového voľného obehu, na ktorý je podľa § 6 ods. 2 zákona č. 98/2004 Z. z. v znení zákona č. 667/2004 Z. z. ustanovená sadzba spotrebnej dane v § 6 ods. 1 písm. a) zákona č. 98/2004 Z. z.,
U120 – ak ide o tovar uvedený v § 4 ods. 3 zákona č. 98/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, ktorý je uvedený do daňového voľného obehu, na ktorý je podľa § 6 ods. 2 zákona č. 98/2004 Z. z. v znení zákona č. 667/2004 Z. z. ustanovená sadzba spotrebnej dane v § 6 ods. 1 písm. b) zákona č. 98/2004 Z. z.,
U130 – ak ide o tovar uvedený v § 4 ods. 3 zákona č. 98/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, ktorý je uvedený do daňového voľného obehu, na ktorý je podľa § 6 ods. 2 zákona č. 98/2004 Z. z. v znení zákona č. 667/2004 Z. z. ustanovená sadzba spotrebnej dane v § 6 ods. 1 písm. c) zákona č. 98/2004 Z. z.,
U140 – ak ide o tovar uvedený v § 4 ods. 3 zákona č. 98/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, ktorý je uvedený do daňového voľného obehu, na ktorý je podľa § 6 ods. 2 zákona č. 98/2004 Z. z. v znení zákona č. 667/2004 Z. z. ustanovená sadzba spotrebnej dane v § 6 ods. 1 písm. d) zákona č. 98/2004 Z. z.,
U150 – ak ide o tovar uvedený v § 4 ods. 3 zákona č. 98/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, ktorý je uvedený do daňového voľného obehu, na ktorý je podľa § 6 ods. 2 zákona č. 98/2004 Z. z. v znení zákona č. 667/2004 Z. z. ustanovená sadzba spotrebnej dane v § 6 ods. 1 písm. e) zákona č. 98/2004 Z. z.,
U160 – ak ide o tovar uvedený v § 4 ods. 3 písm. a) zákona č. 98/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, ktorý je uvedený do daňového voľného obehu, na ktorý je podľa § 6 ods. 2 zákona č. 98/2004 Z. z. v znení zákona č. 667/2004 Z. z. ustanovená sadzba spotrebnej dane v § 6 ods. 1 písm. f) prvom bode zákona č. 98/2004 Z. z.,
U170 – ak ide o tovar uvedený v § 4 ods. 3 písm. b) zákona č. 98/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, ktorý je uvedený do daňového voľného obehu, na ktorý je podľa § 6 ods. 2 zákona č. 98/2004 Z. z. v znení zákona č. 667/2004 Z. z. ustanovená sadzba spotrebnej dane v § 6 ods. 1 písm. f) druhom bode zákona č. 98/2004 Z. z.,
U180 – ak ide o tovar uvedený v § 4 ods. 3 písm. a) zákona č. 98/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, ktorý je uvedený do daňového voľného obehu, na ktorý je podľa § 6 ods. 2 zákona č. 98/2004 Z. z. v znení zákona č. 667/2004 Z. z. ustanovená sadzba spotrebnej dane v § 6 ods. 1 písm. g) prvom bode zákona č. 98/2004 Z. z. v znení zákona č. 667/2004 Z. z.,
U190 – ak ide o tovar uvedený v § 4 ods. 3 písm. b) zákona č. 98/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, ktorý je uvedený do daňového voľného obehu, na ktorý je podľa § 6 ods. 2 zákona č. 98/2004 Z. z. v znení zákona č. 667/2004 Z. z. ustanovená sadzba spotrebnej dane v § 6 ods. 1 písm. g) druhom bode zákona č. 98/2004 Z. z. v znení zákona č. 667/2004 Z. z.,
U210 – ak ide o tovar uvedený v § 4 ods. 2 a 3 zákona č. 98/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov v pozastavení spotrebnej dane, na ktorý je ustanovená sadzba spotrebnej dane v § 6 ods. 1 písm. a) zákona č. 98/2004 Z. z.,
U220 – ak ide o tovar uvedený v § 4 ods. 2 a 3 zákona č. 98/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov v pozastavení spotrebnej dane, na ktorý je ustanovená sadzba spotrebnej dane v § 6 ods. 1 písm. b) zákona č. 98/2004 Z. z.,
U230 – ak ide o tovar uvedený v § 4 ods. 2 a 3 zákona č. 98/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov v pozastavení spotrebnej dane, na ktorý je ustanovená sadzba spotrebnej dane v § 6 ods. 1 písm. c) zákona č. 98/2004 Z. z.,
U240 – ak ide o tovar uvedený v § 4 ods. 2 a 3 zákona č. 98/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov v pozastavení spotrebnej dane, na ktorý je ustanovená sadzba spotrebnej dane v § 6 ods. 1 písm. d) zákona č. 98/2004 Z. z.,
U250 – ak ide o tovar uvedený v § 4 ods. 2 a 3 zákona č. 98/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov v pozastavení spotrebnej dane, na ktorý je ustanovená sadzba spotrebnej dane v § 6 ods. 1 písm. e) zákona č. 98/2004 Z. z.,
U260 – ak ide o tovar uvedený v § 4 ods. 2 a 3 zákona č. 98/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov v pozastavení spotrebnej dane, na ktorý je ustanovená sadzba spotrebnej dane v § 6 ods. 1 písm. f) prvom bode zákona č. 98/2004 Z. z.,
U270 – ak ide o tovar uvedený v § 4 ods. 2 a 3 zákona č. 98/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov v pozastavení spotrebnej dane, na ktorý je ustanovená sadzba spotrebnej dane v § 6 ods. 1 písm. f) druhom bode zákona č. 98/2004 Z. z.,
U280 – ak ide o tovar uvedený v § 4 ods. 3 zákona č. 98/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov v pozastavení spotrebnej dane, na ktorý je ustanovená sadzba spotrebnej dane v § 6 ods. 1 písm. g) prvom bode zákona č. 98/2004 Z. z. v znení zákona č. 667/2004 Z. z.,
U290 – ak ide o tovar uvedený v § 4 ods. 3 zákona č. 98/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov v pozastavení spotrebnej dane, na ktorý je ustanovená sadzba spotrebnej dane v § 6 ods. 1 písm. g) druhom bode zákona č. 98/2004 Z. z. v znení zákona č. 667/2004 Z. z.,
U301 – ak ide o minerálny olej oslobodený od spotrebnej dane podľa § 10 ods. 1 písm. a) zákona č. 98/2004 Z. z.,
U302 – ak ide o minerálny olej oslobodený od spotrebnej dane podľa § 10 ods. 1 písm. b) zákona č. 98/2004 Z. z.,
U303 – ak ide o minerálny olej oslobodený od spotrebnej dane podľa § 10 ods. 1 písm. c) zákona č. 98/2004 Z. z.,
U304 – ak ide o minerálny olej oslobodený od spotrebnej dane podľa § 10 ods. 1 písm. d) zákona č. 98/2004 Z. z.,
U305 – ak ide o minerálny olej oslobodený od spotrebnej dane podľa § 10 ods. 1 písm. e) zákona č. 98/2004 Z. z. v znení zákona č. 667/2004 Z. z.,
U306 – ak ide o minerálny olej oslobodený od spotrebnej dane podľa § 10 ods. 1 písm. f) zákona č. 98/2004 Z. z. v znení zákona č. 223/2006 Z. z.,
U307 – ak ide o minerálny olej oslobodený od spotrebnej dane podľa § 10 ods. 1 písm. g) zákona č. 98/2004 Z. z. v znení zákona č. 223/2006 Z. z.,
U308 – ak ide o minerálny olej oslobodený od spotrebnej dane podľa § 10 ods. 1 písm. h) zákona č. 98/2004 Z. z. v znení zákona č. 609/2007 Z. z.,
U309 – ak ide o minerálny olej oslobodený od spotrebnej dane podľa § 10 ods. 1 písm. i) zákona č. 98/2004 Z. z. v znení zákona č. 609/2007 Z. z.,
U401 – ak ide o minerálny olej oslobodený od spotrebnej dane podľa § 10 ods. 2 písm. a) zákona č. 98/2004 Z. z.,
U402 – ak ide o minerálny olej oslobodený od spotrebnej dane podľa § 10 ods. 2 písm. b) zákona č.98/2004 Z. z.,
U403 – ak ide o minerálny olej oslobodený od spotrebnej dane podľa § 10 ods. 2 písm. c) zákona č. 98/2004 Z. z.,
U404 – ak ide o minerálny olej oslobodený od spotrebnej dane podľa § 10 ods. 2 písm. d) zákona č. 98/2004 Z. z.,
U405 – ak ide o minerálny olej oslobodený od spotrebnej dane podľa § 10 ods. 2 písm. e) zákona č. 98/2004 Z. z.,
U406 – ak ide o minerálny olej oslobodený od spotrebnej dane podľa § 10 ods. 2 písm. h) zákona č. 98/2004 Z. z.,
U407 – ak ide o minerálny olej oslobodený od spotrebnej dane podľa § 10 ods. 2 písm. i) zákona č. 98/2004 Z. z. v znení zákona č. 223/2006 Z. z.,
U409 – ak ide o minerálny olej oslobodený od spotrebnej dane podľa § 10 ods. 4 zákona č. 98/2004 Z. z. v znení zákona č. 672/2006 Z. z.
U410 – ak ide o minerálny olej oslobodený od spotrebnej dane podľa § 10 ods. 3 zákona č. 98/2004 Z. z. v znení zákona č. 609/2007 Z. z.,
b)
kódy používané pri spotrebnej dani z vína:
V010 – ak ide o tovar uvedený v § 4 ods. 2 písm. b) zákona č. 104/2004 Z. z. o spotrebnej dani z vína (ďalej len „zákon č. 104/2004 Z. z.“) v znení zákona č. 217/2006 Z. z., ktorý je uvedený do daňového voľného obehu, na ktorý je ustanovená sadzba spotrebnej dane v § 6 písm. a) zákona č. 104/2004 Z. z.,
V020 – ak ide o tovar uvedený v § 4 ods. 2 písm. c) zákona č. 104/2004 Z. z. v znení zákona č. 217/2006 Z. z., ktorý je uvedený do daňového voľného obehu, na ktorý je ustanovená sadzba spotrebnej dane v § 6 písm. b) zákona č. 104/2004 Z. z.,
V030 – ak ide o tovar uvedený v § 4 ods. 2 písm. c) zákona č. 104/2004 Z. z. v znení zákona č. 217/2006 Z. z., ktorý je uvedený do daňového voľného obehu, na ktorý je ustanovená sadzba spotrebnej dane v § 6 písm. c) zákona č. 104/2004 Z. z.,
V040 – ak ide o tovar uvedený v § 4 ods. 2 písm. d) zákona č. 104/2004 Z. z. v znení zákona č. 217/2006 Z. z., ktorý je uvedený do daňového voľného obehu, na ktorý je ustanovená sadzba spotrebnej dane v § 6 písm. d) zákona č. 104/2004 Z. z.,
V210 – ak ide o tovar uvedený v § 4 ods. 2 písm. b) zákona č. 104/2004 Z. z. v znení zákona č. 217/2006 Z. z. v pozastavení spotrebnej dane, na ktorý je ustanovená sadzba spotrebnej dane v § 6 písm. a) zákona č. 104/2004 Z. z.,
V220 – ak ide o tovar uvedený v § 4 ods. 2 písm. c) zákona č. 104/2004 Z. z. v znení zákona č. 217/2006 Z. z. v pozastavení spotrebnej dane, na ktorý je ustanovená sadzba spotrebnej dane v § 6 písm. b) zákona č. 104/2004 Z. z.,
V230 – ak ide o tovar uvedený v § 4 ods. 2 písm. c) zákona č. 104/2004 Z. z. v znení zákona č. 217/2006 Z. z. v pozastavení spotrebnej dane, na ktorý je ustanovená sadzba spotrebnej dane v § 6 písm. c) zákona č. 104/2004 Z. z.,
V240 – ak ide o tovar uvedený v § 4 ods. 2 písm. d) zákona č. 104/2004 Z. z. v znení zákona č. 217/2006 Z. z. v pozastavení spotrebnej dane, na ktorý je ustanovená sadzba spotrebnej dane v § 6 písm. d) zákona č. 104/2004 Z. z.,
V301 – ak ide o víno oslobodené od spotrebnej dane podľa § 7 ods. 1 písm. a) zákona č. 104/2004 Z. z.,
V302 – ak ide o víno oslobodené od spotrebnej dane podľa § 7 ods. 1 písm. b) zákona č. 104/2004 Z. z.,
V303 – ak ide o víno oslobodené od spotrebnej dane podľa § 7 ods. 1 písm. c) zákona č. 104/2004 Z. z.,
V304 – ak ide o víno oslobodené od spotrebnej dane podľa § 7 ods. 1 písm. d) zákona č. 104/2004 Z. z. v znení zákona č. 217/2006 Z. z.,
V305 – ak ide o víno oslobodené od spotrebnej dane podľa § 7 ods. 1 písm. e) zákona č. 104/2004 Z. z.,
V401 – ak ide o víno oslobodené od spotrebnej dane podľa § 7 ods. 2 písm. a) zákona č. 104/2004 Z. z.,
V402 – ak ide o víno oslobodené od spotrebnej dane podľa § 7 ods. 2 písm. c) zákona č. 104/2004 Z. z.,
V403 – ak ide o víno oslobodené od spotrebnej dane podľa § 7 ods. 2 písm. d) zákona č. 104/2004 Z. z.,
V404 – ak ide o víno oslobodené od spotrebnej dane podľa § 7 ods. 2 písm. f) zákona č. 104/2004 Z. z. v znení zákona č. 217/2006 Z. z.,
V405 – ak ide o víno oslobodené od spotrebnej dane podľa § 7 ods. 2 písm. h) zákona č. 104/2004 Z. z. v znení zákona č. 629/2004 Z. z.,
c)
kódy používané pri spotrebnej dani z liehu:
S010 – ak ide o tovar uvedený v § 4 ods. 2 písm. a) a c) zákona č. 105/2004 Z. z. o spotrebnej dani z liehu a o zmene a doplnení zákona č. 467/2002 Z. z. o výrobe a uvádzaní liehu na trh v znení zákona č. 211/2003 Z. z. (ďalej len „zákon č. 105/2004 Z. z.“), ktorý je uvedený do daňového voľného obehu, na ktorý je ustanovená sadzba spotrebnej dane v § 6 ods. 1 písm. a) zákona č. 105/2004 Z. z. v znení zákona č. 533/2005 Z. z.,
S110 – ak ide o tovar uvedený v § 4 ods. 2 písm. b) zákona č. 105/2004 Z. z., ktorý je uvedený do daňového voľného obehu, na ktorý je ustanovená sadzba spotrebnej dane v § 6 ods. 1 písm. a) zákona č. 105/2004 Z. z. v znení zákona č. 533/2005 Z. z.,
S210 – ak ide o tovar uvedený v § 4 ods. 2 zákona č. 105/2004 Z. z. v pozastavení spotrebnej dane, na ktorý je ustanovená sadzba spotrebnej dane v § 6 ods. 1 písm. a) zákona č. 105/2004 Z. z. v znení zákona č. 533/2005 Z. z.,
S301 – ak ide o lieh oslobodený od spotrebnej dane podľa § 7 ods. 1 písm. a) zákona č. 105/2004 Z. z.,
S302 – ak ide o lieh oslobodený od spotrebnej dane podľa § 7 ods. 1 písm. b) zákona č. 105/2004 Z. z. v znení zákona č. 278/2006 Z. z.,
S303 – ak ide o lieh oslobodený od spotrebnej dane podľa § 7 ods. 1 písm. c) zákona č. 105/2004 Z. z.,
S304 – ak ide o lieh oslobodený od spotrebnej dane podľa § 7 ods. 1 písm. d) zákona č. 105/2004 Z. z. v znení zákona č. 278/2006 Z. z.,
S305 – ak ide o lieh oslobodený od spotrebnej dane podľa § 7 ods. 1 písm. e) zákona č. 105/2004 Z. z.,
S306 – ak ide o lieh oslobodený od spotrebnej dane podľa § 7 ods. 1 písm. f) zákona č. 105/2004 Z. z. v znení zákona č. 278/2006 Z. z.,
S307 – ak ide o lieh oslobodený od spotrebnej dane podľa § 7 ods. 1 písm. g) zákona č. 105/2004 Z. z.,
S401 – ak ide o lieh oslobodený od spotrebnej dane podľa § 7 ods. 2 písm. a) zákona č. 105/2004 Z. z. v znení zákona č. 278/2006 Z. z.,
S402 – ak ide o lieh oslobodený od spotrebnej dane podľa § 7 ods. 2 písm. b) zákona č. 105/2004 Z. z. v znení zákona č. 278/2006 Z. z.,
S403 – ak ide o lieh oslobodený od spotrebnej dane podľa § 7 ods. 2 písm. c) zákona č. 105/2004 Z. z.,
S406 – ak ide o lieh oslobodený od spotrebnej dane podľa § 7 ods. 2 písm. i) zákona č. 105/2004 Z. z.,
S407 – ak ide o lieh oslobodený od spotrebnej dane podľa § 7 ods. 2 písm. j) zákona č. 105/2004 Z. z. v znení zákona č. 278/2006 Z. z.,
d)
kódy používané pri spotrebnej dani z tabakových výrobkov:
T010 – ak ide o tovar uvedený v § 4 ods. 3 písm. b) zákona č. 106/2004 Z. z. o spotrebnej dani z tabakových výrobkov (ďalej len „zákon č. 106/2004 Z. z.“), ktorý je uvedený do daňového voľného obehu, na ktorý je ustanovená sadzba spotrebnej dane v § 6 ods. 1 zákona č. 106/2004 Z. z.,
T020 – ak ide o tovar uvedený v § 4 ods. 3 písm. c) zákona č. 106/2004 Z. z. v znení zákona č. 533/2005 Z. z., ktorý je uvedený do daňového voľného obehu, na ktorý je ustanovená sadzba spotrebnej dane v § 6 ods. 1 zákona č. 106/2004 Z. z.,
T030 – ak ide o tovar uvedený v § 4 ods. 3 písm. a) zákona č. 106/2004 Z. z., ktorý je uvedený do daňového voľného obehu, na ktorý je ustanovená sadzba spotrebnej dane v § 6 ods. 2 až 4 zákona č. 106/2004 Z. z. v znení zákona č. 533/2005 Z. z.,
T110 – ak ide o tovar uvedený v § 4 ods. 5 zákona č. 106/2004 Z. z., ktorý je uvedený do daňového voľného obehu, na ktorý je ustanovená sadzba spotrebnej dane v § 6 ods. 1 zákona č. 106/2004 Z. z.,
T120 – ak ide o tovar uvedený v § 4 ods. 6 zákona č. 106/2004 Z. z. v znení zákona č. 533/2005 Z. z., ktorý je uvedený do daňového voľného obehu, na ktorý je ustanovená sadzba spotrebnej dane v § 6 ods. 1 zákona č. 106/2004 Z. z.,
T130 – ak ide o tovar uvedený v § 4 ods. 4 zákona č. 106/2004 Z. z., ktorý je uvedený do daňového voľného obehu, na ktorý je ustanovená sadzba spotrebnej dane v § 6 ods. 2 až 4 zákona č. 106/2004 Z. z. v znení zákona č. 533/2005 Z. z.,
T210 – ak ide o tovar uvedený v § 4 ods. 3 písm. b) zákona č. 106/2004 Z. z. v pozastavení spotrebnej dane, na ktorý je ustanovená sadzba spotrebnej dane v § 6 ods. 1 zákona č. 106/2004 Z. z.,
T220 – ak ide o tovar uvedený v § 4 ods. 3 písm. c) zákona č. 106/2004 Z. z. v znení zákona č. 533/2005 Z. z. v pozastavení spotrebnej dane, na ktorý je ustanovená sadzba spotrebnej dane v § 6 ods. 1 zákona č. 106/2004 Z. z.,
T230 – ak ide o tovar uvedený v § 4 ods. 3 písm. a) zákona č. 106/2004 Z. z. v pozastavení spotrebnej dane, na ktorý je ustanovená sadzba spotrebnej dane v § 6 ods. 2 až 4 zákona č. 106/2004 Z. z. v znení zákona č. 533/2005 Z. z.,
T250 – ak ide o tovar uvedený v § 4 ods. 5 zákona č. 106/2004 Z. z. v pozastavení spotrebnej dane, na ktorý je ustanovená sadzba spotrebnej dane v § 6 ods. 1 zákona č. 106/2004 Z. z.,
T260 – ak ide o tovar uvedený v § 4 ods. 6 zákona č. 106/2004 Z. z. v znení zákona č. 533/2005 Z. z. v pozastavení spotrebnej dane, na ktorý je ustanovená sadzba spotrebnej dane v § 6 ods. 1 zákona č. 106/2004 Z. z.,
T270 – ak ide o tovar uvedený v § 4 ods. 4 zákona č. 106/2004 Z. z. v pozastavení spotrebnej dane, na ktorý je ustanovená sadzba spotrebnej dane v § 6 ods. 2 zákona č. 106/2004 Z. z. v znení zákona č. 533/2005 Z. z.,
T280 – ak ide o tovar uvedený v § 4 ods. 4 zákona č. 106/2004 Z. z. v pozastavení spotrebnej dane, na ktorý je ustanovená minimálna sadzba spotrebnej dane v § 6 ods. 3 zákona č. 106/2004 Z. z. v znení zákona č. 533/2005 Z. z.,
T301 – ak ide o tabakové výrobky oslobodené od spotrebnej dane podľa § 7 ods. 1 písm. a) zákona č. 106/2004 Z. z.,
T302 – ak ide o tabakové výrobky oslobodené od spotrebnej dane podľa § 7 ods. 1 písm. d) zákona č. 106/2004 Z. z.,
T303 – ak ide o tabakové výrobky oslobodené od spotrebnej dane podľa § 7 ods. 1 písm. e) zákona č. 106/2004 Z. z.,
T304 – ak ide o tabakové výrobky oslobodené od spotrebnej dane podľa § 7 ods. 1 písm. f) zákona č. 106/2004 Z. z. v znení zákona č. 533/2005 Z. z.,
T305 – ak ide o tabakové výrobky oslobodené od spotrebnej dane podľa § 7 ods. 1 písm. h) zákona č. 106/2004 Z. z.,
T401 – ak ide o denaturované tabakové výrobky oslobodené od spotrebnej dane podľa § 7 ods. 2 zákona č. 106/2004 Z. z. v znení zákona č. 533/2005 Z. z.,
e)
kódy používané pri spotrebnej dani z piva:
R010 – ak ide o tovar uvedený v § 4 ods. 2 zákona č. 107/2004 Z. z. o spotrebnej dani z piva (ďalej len „zákon č. 107/2004 Z. z.“), ktorý je uvedený do daňového voľného obehu, na ktorý je ustanovená základná sadzba spotrebnej dane v § 7 ods. 1 písm. a) zákona č. 107/2004 Z. z.,
R020 – ak ide o tovar uvedený v § 4 ods. 2 zákona č. 107/2004 Z. z., ktorý je uvedený do daňového voľného obehu, na ktorý je ustanovená znížená sadzba spotrebnej dane v § 7 ods. 1 písm. b) zákona č. 107/2004 Z. z.,
R210 – ak ide o tovar uvedený v § 4 ods. 2 zákona č. 107/2004 Z. z. v pozastavení spotrebnej dane, na ktorý je ustanovená základná sadzba spotrebnej dane v § 7 ods. 1 písm. a) zákona č. 107/2004 Z. z.,
R220 – ak ide o tovar uvedený v § 4 ods. 2 zákona č. 107/2004 Z. z. v pozastavení spotrebnej dane, na ktorý je ustanovená znížená sadzba spotrebnej dane v § 7 ods. 1 písm. b) zákona č. 107/2004 Z. z.,
R310 – ak ide o pivo oslobodené od spotrebnej dane podľa § 8 ods. 1 písm. a) zákona č. 107/2004 Z. z.,
R320 – ak ide o pivo oslobodené od spotrebnej dane podľa § 8 ods. 1 písm. b) zákona č. 107/2004 Z. z. v znení zákona č. 218/2006 Z. z.,
R330 – ak ide o pivo oslobodené od spotrebnej dane podľa § 8 ods. 1 písm. c) zákona č. 107/2004 Z. z.,
R340 – ak ide o pivo oslobodené od spotrebnej dane podľa § 8 ods. 1 písm. d) zákona č. 107/2004 Z. z.,
R350 – ak ide o pivo oslobodené od spotrebnej dane podľa § 8 ods. 1 písm. e) zákona č. 107/2004 Z. z.,
R410 – ak ide o pivo oslobodené od spotrebnej dane podľa § 8 ods. 2 písm. a) zákona č. 107/2004 Z. z.,
R420 – ak ide o pivo oslobodené od spotrebnej dane podľa § 8 ods. 2 písm. c) zákona č. 107/2004 Z. z.,
R430 – ak ide o pivo oslobodené od spotrebnej dane podľa § 8 ods. 2 písm. d) zákona č. 107/2004 Z. z.,
R440 – ak ide o pivo oslobodené od spotrebnej dane podľa § 8 ods. 2 písm. f) zákona č. 107/2004 Z. z. v znení zákona č. 218/2006 Z. z.,
R450 – ak ide o pivo oslobodené od spotrebnej dane podľa § 8 ods. 2 písm. h) zákona č. 107/2004 Z. z.,
f)
kódy používané pri spotrebnej dani z uhlia:
Q010 – ak ide o uhlie uvedené v § 16 zákona č. 609/2007 Z. z. o spotrebnej dani z elektriny, uhlia a zemného plynu a o zmene a doplnení zákona č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja v znení neskorších predpisov, dovážané právnickou osobou alebo fyzickou osobou inou ako koncovým odberateľom uhlia v domácnosti, výrobcom uhlia alebo obchodníkom s uhlím, na ktorej účet bolo predložené colné vyhlásenie na prepustenie uhlia do colného režimu voľný obeh, ak na colný režim voľný obeh nenadväzuje oslobodenie od spotrebnej dane, a na ktoré je ustanovená sadzba spotrebnej dane v § 18 zákona č. 609/2007 Z. z.,
Q020 – ak ide o uhlie uvedené v § 16 zákona č. 609/2007 Z. z., dovážané koncovým odberateľom uhlia v domácnosti, ktorý nie je daňovým dlžníkom podľa § 22 zákona č. 609/2007 Z. z.,
Q030 – ak ide o uhlie uvedené v § 16 zákona č. 609/2007 Z. z., dovážané výrobcom uhlia, na ktorého účet bolo predložené colné vyhlásenie na prepustenie uhlia do colného režimu voľný obeh, ak na colný režim voľný obeh nenadväzuje oslobodenie od spotrebnej dane,
Q040 – ak ide o uhlie uvedené v § 16 zákona č. 609/2007 Z. z., dovážané obchodníkom s uhlím, na ktorého účet bolo predložené colné vyhlásenie na prepustenie uhlia do colného režimu voľný obeh, ak na colný režim voľný obeh nenadväzuje oslobodenie od spotrebnej dane,
Q301 – ak ide o uhlie oslobodené od spotrebnej dane podľa § 19 písm. a) zákona č. 609/2007 Z. z.,
Q302 – ak ide o uhlie oslobodené od spotrebnej dane podľa § 19 písm. b) zákona č. 609/2007 Z. z.,
Q303 – ak ide o uhlie oslobodené od spotrebnej dane podľa § 19 písm. c) zákona č. 609/2007 Z. z.,
Q304 – ak ide o uhlie oslobodené od spotrebnej dane podľa § 19 písm. d) zákona č. 609/2007 Z. z.,
Q305 – ak ide o uhlie oslobodené od spotrebnej dane podľa § 19 písm. e) zákona č. 609/2007 Z. z.,
Q306 – ak ide o uhlie oslobodené od spotrebnej dane podľa § 19 písm. f) zákona č. 609/2007 Z. z.,
Q307 – ak ide o uhlie oslobodené od spotrebnej dane podľa § 19 písm. g) zákona č. 609/2007 Z. z.,
Q308 – ak ide o uhlie oslobodené od spotrebnej dane podľa § 19 písm. h) zákona č. 609/2007 Z. z.,
Q309 – ak ide o uhlie oslobodené od spotrebnej dane podľa § 19 písm. i) zákona č. 609/2007 Z. z.,
Q310 – ak ide o uhlie oslobodené od spotrebnej dane podľa § 19 písm. j) zákona č. 609/2007 Z. z.,
g)
ostatné kódy:
XPNS – ak ide o tovar, na ktorý si deklarant uplatňuje požiadavku na zatriedenie do podpoložky kombinovanej nomenklatúry s najvyššou sadzbou cla podľa osobitného predpisu.16)
Odsek 34a tlačiva Kód štátu pôvodu
Kód podľa osobitného predpisu.2)
Odsek 34b tlačiva Kód štátu pôvodu
1 – Bratislavský kraj,
2 – Trnavský kraj,
3 – Trenčiansky kraj,
4 – Nitriansky kraj,
5 – Žilinský kraj,
6 – Banskobystrický kraj,
7 – Prešovský kraj,
8 – Košický kraj.
Odsek 37 tlačiva Režim
V ľavej časti odseku sa uvedú kódy podľa osobitného predpisu.2)
V pravej časti odseku sa uvedú
a)
kódy podľa osobitného predpisu,2)
b)
kódy vyjadrujúce požiadavku na oslobodenie od dovozného cla podľa osobitného predpisu17) a od dane z pridanej hodnoty podľa osobitného predpisu:18)
Kód Tovar Nariadenie Rady
(EHS) č. 918/83
v platnom znení
Zákon č. 222/2004 Z. z.
v znení neskorších
predpisov
361 Osobný majetok patriaci fyzickým osobám meniacim pobyt z tretieho štátu do Spoločenstva čl. 2 § 48 ods. 2 písm. d)
362 Tovar dovážaný pri príležitosti uzatvorenia manželstva
- výbava a zariadenie domácnosti
čl. 11 ods. 1 § 48 ods. 2 písm. e)
363 Tovar dovážaný pri príležitosti uzatvorenia manželstva
- tovar obvykle darovaný pri príležitosti uzatvorenia manželstva
čl. 11 ods. 2 § 48 ods. 2 písm. e)
364 Osobný majetok nadobudnutý dedením čl. 16 § 48 ods. 2 písm. f)
365 Vybavenie, študijné potreby a zariadenie domácnosti žiakov a študentov čl. 25 § 48 ods. 2 písm. g)
366 Zásielky nepatrnej hodnoty čl. 27 § 48 ods. 2 písm. b)
367 Zásielky odosielané jednou fyzickou osobou druhej fyzickej osobe čl. 29 § 48 ods. 2 písm. a)
368 Obchodný majetok dovážaný pri premiestnení podniku z tretieho štátu do Spoločenstva čl. 32 § 48 ods. 2 písm. h)
369 Obchodný majetok a iné vybavenie patriace právnickým osobám vykonávajúcim neziskovú činnosť čl. 38 § 48 ods. 2 písm. h)
370 Laboratórne zvieratá a biologické látky alebo chemické látky určené na výskum čl. 60 § 48 ods. 2 písm. k)
371 Liečivá a lieky ľudského pôvodu a činidlá na určovanie krvnej skupiny a typu tkaniva čl. 61 § 48 ods. 2 písm. l)
372 Referenčné látky určené na kontrolu kvality liečiv čl. 63c § 48 ods. 2 písm. u)
373 Farmaceutické výrobky používané pri medzinárodných športových podujatiach čl. 64 § 48 ods. 2 písm. m)
374 Tovar pre charitatívne alebo dobročinné organizácie čl. 65 § 48 ods. 2 písm. n)
375 Tovar dovážaný v prospech obetí živelnej pohromy čl. 79 § 48 ods. 2 písm. o)
376 Čestné vyznamenania a ocenenia čl. 86 § 48 ods. 2 písm. p)
377 Dary prijaté v rámci medzinárodných vzťahov čl. 87 § 48 ods. 2 písm. p)
378 Tovar určený pre predstaviteľov štátov čl. 90 § 48 ods. 2 písm. p)
379 Vzorky tovaru nepatrnej hodnoty dovážané na podporu rozvoja obchodu čl. 91 § 48 ods. 2 písm. r)
380 Tlačoviny a reklamné predmety dovážané na podporu rozvoja obchodu čl. 92 § 48 ods. 2 písm. s)
381 Tovar dovážaný na skúšky, analýzy alebo pokusy čl. 100 § 48 ods. 2 písm. u)
382 Zásielky určené osobám príslušným na konanie vo veciach ochrany autorských práv v oblasti priemyselného vlastníctva a v oblasti technickej normalizácie čl. 107 § 48 ods. 2 písm. v)
383 Turistický propagačný materiál čl. 108 § 48 ods. 2 písm. w)
384 Rôzne dokumenty a predmety čl. 109 § 48 ods. 2 písm. x)
385 Pomocný materiál na uloženie a ochranu tovaru počas prepravy čl. 110 § 48 ods. 2 písm. y)
386 Podstielka, krmivo a napájanie pre zvieratá počas ich prepravy čl. 111 § 48 ods. 2 písm. z)
387 Palivá a mazivá v cestných motorových vozidlách a špeciálnych kontajneroch čl. 112 § 48 ods. 2 písm. za)
388 Materiál určený na výstavbu, údržbu alebo výzdobu pamätníkov a cintorínov vojnových obetí čl. 117 § 48 ods. 2 písm. zb)
389 Rakvy, urny a ozdobné pohrebné predmety čl. 118 § 48 ods. 2 písm. zc)
c)
kódy vyjadrujúce požiadavku na oslobodenie od dovozného cla podľa osobitného predpisu19) a od dane z pridanej hodnoty podľa osobitného predpisu:18)
Kód Tovar Nariadenie Rady (EHS) č. 2913/92 v platnom znení Nariadenie Komisie (EHS) č. 2454/93 v platnom znení Zákon č. 199/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov Zákon č. 222/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov
571 Vrátený tovar čl. 185     § 48 ods. 4
572 Vrátený tovar za osobitných okolností - poľnohospodárske výrobky   čl. 844   § 48 ods. 4
573 Vrátený tovar za osobitných okolností - oprava alebo obnova   čl. 846   § 48 ods. 4
574 Zušľachtené výrobky, ktoré sa do Spoločenstva vracajú po ich predchádzajúcom vývoze alebo spätnom vývoze či. 187     § 48 ods. 4
575 Tovar dovážaný osobami požívajúcimi výsady a imunity podľa medzinárodného práva a tovar pre medzinárodné organizácie a ich zamestnancov     § 47 a 48 § 48 ods. 5
d)
kódy vyjadrujúce požiadavku na oslobodenie od dane z pridanej hodnoty podľa osobitného predpisu:18)
Kód Tovar Zákon č. 222/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov
576 Tovar dovážaný ozbrojenými silami iného štátu, ktorý je stranou Severoatlantickej zmluvy alebo zúčastneným štátom v Partnerstve za mier, na použitie týmito ozbrojenými silami alebo civilnými zamestnancami, ktorí ich sprevádzajú, vrátane tovaru určeného na zásobenie stravovacích zariadení týchto ozbrojených síl podieľajúcich sa na spoločnom obrannom úsilí § 48 ods. 6
577 Zlato dovážané Národnou bankou Slovenska § 48 ods. 7
578 Investičné zlato § 67 ods. 3
579 Plyn dovážaný cez rozvodný systém zemného plynu a elektrická energia § 48 ods. 9
580 Iný tovar oslobodený od dane z pridanej hodnoty § 48 ods. 1
e)
kódy vyjadrujúce požiadavku na pozastavenie dovozného cla podľa osobitného predpisu:20)
Kód Tovar Nariadenie Rady (ES) č. 150/2003
600 Zbrane a vojenské zariadenia, ich časti a súčasti s pozastavením dovozného cla prílohy I a II
Odsek 39 tlačiva Kontingent
Poradové číslo kvóty.
Odsek 44 tlačiva Osobitné záznamy/predložené doklady/osvedčenia a povolenia
Kódy podľa osobitného predpisu.2)
Odsek 47 tlačiva Výpočet platieb
Kódy podľa osobitného predpisu.2)
Príloha č. 4 k vyhláške č. 419/2006 Z. z.
Príloha č. 5 k vyhláške č. 419/2006 Z. z.
Príloha č. 6 k vyhláške č. 419/2006 Z. z.
MIESTNA PRÍSLUŠNOSŤ NA PODANIE COLNÉHO VYHLÁSENIA PRI URČITÝCH DRUHOCH TOVARU OBCHODNÉHO CHARAKTERU NAVRHNUTNÉHO NA PREPUSTENIE DO COLNÉHO REŽIMU VOĽNÝ OBEH
Colný úrad Pobočka colného úradu miestne príslušná na podanie colného vyhlásenia
  Textilný tovar a obuv
(kapitola KN 61 - Odevy a odevné doplnky,
pletené alebo háčkované
kapitola KN 62 - Odevy a odevné doplnky, iné
ako pletené alebo háčkované
kapitola KN 63 - Obnosené odevy
kapitola KN 64 - Obuv, gamaše a podobné
výrobky)
Banány
[(číselný znak KN 0803 00 19) článok 290a
nariadenia Komisie (EHS) č. 2454/93
z 2. 7. 1993, ktorým sa vykonáva
nariadenie Rady (EHS) č. 2913/92, ktorým
sa ustanovuje Colný kódex Európskeho
spoločenstva (Úradný vestník Európskych
spoločenstiev L 253, 11. 10. 1993) v platnom
znení]
Banská Bystrica Zvolen - Lieskovec, nácestné stredisko
Lučenec, nácestné stredisko
Zvolen - Lieskovec, nácestné stredisko
Lučenec, nácestné stredisko
Bratislava Kopčianska
Letisko, ak ide o textilný tovar a obuv prepravené letecky
Prístav
Michalovce Michalovce
Dobrá, terminál kombinovanej dopravy
Michalovce
Košice Haniska pri Košiciach, nácestné stredisko
Rožňava
Košice, letisko
Košice-mesto
Spišská Nová Ves
Haniska pri Košiciach, nácestné stredisko
Nitra Nitra
Topoľčany
Komárno
Nové Zámky, nácestné stredisko
Nitra
Komárno
Nové Zámky, nácestné stredisko
Prešov Prešov, nácestné stredisko
Humenné
Svidník
Poprad, nácestné stredisko
Prešov, nácestné stredisko
Poprad, nácestné stredisko
Trnava Brodské
Dunajská Streda
Trnava
Trenčín Trenčín
Púchov
Nové Mesto nad Váhom
Prievidza
Trenčín
Žilina Martin
Žilina, nácestné stredisko
Trstená
Ružomberok
Žilina, nácestné stredisko
Trstená
1)
Príloha č. 37 nariadenia Komisie (EHS) č. 2454/93 z 2. 7. 1993, ktorým sa vykonáva nariadenie Rady (EHS) č. 2913/92, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Európskeho spoločenstva (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 2/zv. 6.) v platnom znení.
2)
Príloha č. 38 nariadenia Komisie (EHS) č. 2454/93 v platnom znení.
3)
Čl. 168 až 172 nariadenia Komisie (EHS) č. 2454/93 v platnom znení.
4)
Čl. 76 ods. 1 písm. a) až c) nariadenia Rady (EHS) č. 2913/92 z 12. 10. 1992, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Európskeho spoločenstva (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 2/zv. 4.) v platnom znení.
5)
Nariadenie Rady (EHS) č. 2658/87 z 23. 7. 1987 o colnej a štatistickej nomenklatúre a o Spoločnom colnom sadzobníku (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 2/zv. 2.) v platnom znení.
6)
Čl. 24 nariadenia Komisie (ES) č. 800/1999 z 15. 4. 1999, ktorým sa ustanovujú spoločné podrobné pravidlá pre uplatňovanie vývozných náhrad na poľnohospodárske výrobky (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 3/zv. 25.).
7)
Čl. 76 ods. 1 písm. b) nariadenia Rady (EHS) č. 2913/92 v platnom znení.
8)
§ 69a zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení zákona č. 651/2004 Z. z.
9)
Čl. 525 ods. 2 písm. a) nariadenia Komisie (EHS) č. 2454/93 v platnom znení.
12)
Čl. 76 ods. 1 písm. c) nariadenia Rady (EHS) č. 2913/92 v platnom znení.
12a)
§ 27 zákona č. 222/2004 Z. z. v znení zákona č. 656/2006 Z. z.
13)
Napríklad zákon č. 105/2004 Z. z. o spotrebnej dani z liehu a o zmene a doplnení zákona č. 467/2002 Z. z. o výrobe a uvádzaní liehu na trh v znení zákona č. 211/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 222/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
14)
Čl. 5 ods. 2 prvá zarážka nariadenia Rady (EHS) č. 2913/92 v platnom znení.
15)
Čl. 5 ods. 2 druhá zarážka nariadenia Rady (EHS) č. 2913/92 v platnom znení.
16)
Čl. 81 nariadenia Rady (EHS) č. 2913/92 v platnom znení.
17)
Nariadenie Rady (EHS) č. 918/83 z 28. 3. 1983, ktorým sa ustanovuje v Európskom spoločenstve systém oslobodenia od cla (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 2/zv. 1.) v platnom znení.
18)
Zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov.
19)
Nariadenie Rady (EHS) č. 2913/92 v platnom znení.
Nariadenie Komisie (EHS) č. 2454/93 v platnom znení.
Zákon č. 199/2004 Z. z. Colný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
20)
Nariadenie Rady (ES) č. 150/2003 z 21. 1. 2003, ktorým sa pozastavuje dovozné clo na určité zbrane a vojenské zariadenia (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 2/zv. 13.).