310/2006 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.08.2006 do 31.12.2006

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

310
ZÁKON
z 21. apríla 2006,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení zákona č. 551/2003 Z. z., zákona č. 600/2003 Z. z., zákona č. 5/2004 Z. z., zákona č. 43/2004 Z. z., zákona č. 186/2004 Z. z., zákona č. 365/2004 Z. z., zákona č. 391/2004 Z. z., zákona č. 439/2004 Z. z., zákona č. 523/2004 Z. z., zákona č. 721/2004 Z. z., zákona č. 82/2005 Z. z., zákona č. 244/2005 Z. z., zákona č. 351/2005 Z. z., zákona č. 534/2005 Z. z. a zákona č. 584/2005 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 4 sa odsek 1 dopĺňa písmenom k), ktoré znie:
„k)
riaditeľ štátneho podniku.16a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 16a znie:
„16a)
Zákon č. 111/1990 Zb. o štátnom podniku v znení neskorších predpisov.“.
2.
V § 4 ods. 2 sa za slová „úrazového poistenia“ vkladajú slová „a garančného poistenia“.
3.
V § 5 písm. c) sa vypúšťajú slová „okrem činnosti znalca a tlmočníka, ktorú vykonávajú podľa osobitného predpisu,20) v konaní pred štátnym orgánom a orgánom, na ktorý prešli úlohy štátnych orgánov, a“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 20 sa vypúšťa.
4.
V poznámke pod čiarou k odkazu 21 sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „zákon Slovenskej národnej rady č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov a zákon č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.“.
5.
V § 7 sa odsek 1 dopĺňa písmenom k), ktoré znie:
„k)
riaditeľa štátneho podniku štátny podnik.“.
6.
V § 7 ods. 2 sa za slová „úrazového poistenia“ vkladajú slová „a garančného poistenia“.
7.
V § 12 odseky 1 a 2 znejú:
„(1)
Zamestnávateľ je na účely tohto zákona platobne neschopný, ak bol podaný návrh na vyhlásenie konkurzu.
(2)
Deň vzniku platobnej neschopnosti zamestnávateľa je deň doručenia návrhu na vyhlásenie konkurzu príslušnému súdu.“.
8.
§ 14 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:
„(3)
Povinné nemocenské poistenie sa nevzťahuje na fyzickú osobu, ktorej bol priznaný starobný dôchodok, predčasný starobný dôchodok alebo invalidný dôchodok z dôvodu poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 70 %.“.
9.
V § 15 ods. 1 písm. a) sa slová „je povinne nemocensky poistený,“ nahrádzajú slovami „vykonáva prácu na území Slovenskej republiky alebo mimo územia Slovenskej republiky počas obdobia určeného zamestnávateľom, ak medzinárodná zmluva, ktorá má prednosť pred zákonmi Slovenskej republiky, neustanovuje inak,“.
10.
V § 15 ods. 1 písm. b) sa slová „ktorá je povinne nemocensky poistená,“ nahrádzajú slovami „ktorej príjem z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti podľa osobitného predpisu34) alebo výnos súvisiaci s podnikaním a s inou samostatnou zárobkovou činnosťou bol vyšší ako 12-násobok vymeriavacieho základu uvedeného v § 138 ods. 10,“.
11.
V § 15 ods. 1 písmená c) až f) znejú:
„c)
fyzická osoba s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky, ktorá sa riadne stará o dieťa do šiestich rokov jeho veku s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky, ak nie je dôchodkovo poistená podľa písmen a) alebo b), nebol jej priznaný predčasný starobný dôchodok alebo invalidný dôchodok, nedovŕšila vek potrebný na nárok na starobný dôchodok (ďalej len „dôchodkový vek”) a podala prihlášku na dôchodkové poistenie z dôvodu tejto starostlivosti,
d)
fyzická osoba s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky, ktorá sa riadne stará o dieťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom po dovŕšení šiestich rokov jeho veku s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky najdlhšie do 18 rokov jeho veku, ak nie je dôchodkovo poistená podľa písmen a) až c), nebol jej priznaný predčasný starobný dôchodok alebo invalidný dôchodok, nedovŕšila dôchodkový vek a podala prihlášku na dôchodkové poistenie z dôvodu tejto starostlivosti,
e)
fyzická osoba s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky, ktorej sa poskytuje peňažný príspevok za opatrovanie podľa osobitného predpisu35) v rozsahu najviac 12 rokov, ak nie je dôchodkovo poistená podľa písmen a) až d), nebol jej priznaný predčasný starobný dôchodok alebo invalidný dôchodok, nedovŕšila dôchodkový vek a podala prihlášku na dôchodkové poistenie z dôvodu tohto opatrovania; do obdobia 12 rokov dôchodkového poistenia sa započítava aj obdobie dôchodkového poistenia získané z dôvodu uvedeného v písmene d),
f)
na účely starobného poistenia fyzická osoba, ktorej sa vypláca invalidný dôchodok do dovŕšenia dôchodkového veku alebo do priznania predčasného starobného dôchodku okrem poberateľa invalidného dôchodku uvedeného v § 266 a fyzická osoba, ktorej sa vypláca úrazová renta priznaná podľa § 88 do dovŕšenia dôchodkového veku alebo do priznania predčasného starobného dôchodku.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 35 znie:
„35)
§ 64a zákona č. 195/1998 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
12.
V § 15 ods. 2 sa slová „písm. e)“ nahrádzajú slovami „písm. c) a d)“.
13.
V § 15 odsek 3 znie:
„(3)
Riadna starostlivosť podľa odseku 1 písm. c) a d) je riadna starostlivosť podľa osobitného predpisu.36)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 36 znie:
„36)
Zákon č. 280/2002 Z. z. o rodičovskom príspevku v znení neskorších predpisov.“.
14.
V § 15 sa vypúšťajú odseky 4 a 5.
Doterajšie odseky 6 a 7 sa označujú ako odseky 4 a 5.
15.
V § 15 ods. 5 sa slová „v odsekoch 1 a 6“ nahrádzajú slovami „v odsekoch 1 a 4“.
16.
V § 17 ods. 2 sa vypúšťa písmeno b).
Doterajšie písmená c) až f) sa označujú ako písmená b) až e).
17.
V § 18 odsek 1 znie:
„(1)
Povinne garančne poistený je zamestnávateľ uvedený v § 7 ods. 1 písm. a) a d) a v § 7ods. 2, ak tento zákon neustanovuje inak.“.
18.
V § 18 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:
„(2)
Povinne garančne poistený nie je zamestnávateľ uvedený v odseku 1, ktorý je zastupiteľský úrad cudzieho štátu, a zamestnávateľ, na ktorého nemôže byť vyhlásený konkurz podľa osobitného predpisu.41a)“.
Doterajší odsek 2 sa označuje ako odsek 3.
Poznámka pod čiarou k odkazu 41a znie:
„41a)
§ 2 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
19.
V § 18 ods. 3 sa za slová „v § 4 ods. 1 písm. a)“ vkladajú slová „ a d) a v § 4 ods. 2“.
20.
V § 19 ods. 3 písmeno b) znie:
„b)
fyzickú osobu, ktorej bol priznaný starobný dôchodok, predčasný starobný dôchodok alebo invalidný dôchodok z dôvodu poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 70 %.“.
21.
§ 20 sa dopĺňa písmenom j), ktoré znie:
„j)
riaditeľovi štátneho podniku odo dňa vymenovania a zaniká dňom uplynutia obdobia, na ktoré bol vymenovaný, dňom vzdania sa funkcie, dňom odvolania alebo dňom jeho smrti.“.
22.
V § 21 ods. 4 písm. b) sa na konci pripájajú tieto slová: „a samostatne zárobkovo činnej osobe uvedenej v § 5 písm. c) odo dňa vzniku pracovného pomeru, v ktorom na výkon činnosti je povinná mať oprávnenie podľa osobitného predpisu,21) ak od tohto dňa podľa svojho vyhlásenia nevykonáva činnosť samostatne zárobkovo činnej osoby uvedenej v § 5 písm. c),“.
23.
§ 22 vrátane nadpisu znie:
㤠22
Vznik a zánik povinného dôchodkového poistenia iných fyzických osôb
(1)
Povinné dôchodkové poistenie vzniká fyzickej osobe uvedenej v § 15 ods. 1 písm. c) až e) odo dňa prihlásenia sa na dôchodkové poistenie, najskôr odo dňa podania prihlášky na dôchodkové poistenie. Fyzickej osobe uvedenej v § 15 ods. 1 písm. c), ktorá podala prihlášku na dôchodkové poistenie do 15 dní odo dňa narodenia dieťaťa, vzniká povinné dôchodkové poistenie odo dňa narodenia dieťaťa. Ak sa o dieťa uvedené v § 15 ods. 1 písm. c) a d) v tom istom období riadne stará viac fyzických osôb uvedených v § 15 ods. 2, povinné dôchodkové poistenie z dôvodu tejto starostlivosti vznikne fyzickej osobe, ktorá podá prihlášku na dôchodkové poistenie ako prvá. Povinné dôchodkové poistenie fyzickej osobe uvedenej v § 15 ods. 1 písm. c) zaniká dňom skončenia riadnej starostlivosti o dieťa do šiestich rokov jeho veku, najneskôr dňom dovŕšenia šiestich rokov veku dieťaťa. Povinné dôchodkové poistenie fyzickej osobe uvedenej v § 15 ods. 1 písm. d) zaniká dňom skončenia riadnej starostlivosti o dieťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom, najneskôr dňom dovŕšenia 18 rokov veku tohto dieťaťa. Povinné dôchodkové poistenie fyzickej osobe uvedenej v § 15 ods. 1 písm. e) zaniká dňom skončenia poskytovania peňažného príspevku za opatrovanie podľa osobitného predpisu,35) najneskôr dňom získania 12 rokov povinného dôchodkového poistenia podľa § 15 ods. 1 písm. e).
(2)
Povinné dôchodkové poistenie vzniká fyzickej osobe uvedenej v § 15 ods. 1 písm. f) odo dňa, v ktorom nastala skutočnosť podmieňujúca povinné dôchodkové poistenie, a zaniká dňom, v ktorom zanikla skutočnosť podmieňujúca povinné dôchodkové poistenie.“.
24.
V § 25 sa za slová „v § 4 ods. 1 písm. a)“ vkladajú slová „a d) a v § 4 ods. 2“.
25.
V § 26 ods. 1 písm. e) sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „ak ide o ženu a v období, v ktorom čerpá rodičovskú dovolenku podľa osobitného predpisu,45a) a nemá nárok na materské, ak ide o muža.“.
26.
V § 26 ods. 3 sa na konci pripájajú tieto slová: „a odo dňa nasledujúceho po uplynutí 52 týždňov trvania dočasnej pracovnej neschopnosti do jej skončenia“.
27.
V § 26 ods. 4 sa za slovo „ak“ vkladajú slová „podľa svojho vyhlásenia“ a na konci sa pripája táto veta: „Samostatne zárobkovo činnej osobe sa prerušuje povinné nemocenské poistenie a povinné dôchodkové poistenie aj odo dňa nasledujúceho po uplynutí 52 týždňov trvania dočasnej pracovnej neschopnosti do jej skončenia.“.
28.
V § 33 ods. 2 sa za slovo „bola“ vkladá slovo „dobrovoľne“.
29.
V § 34 ods. 1 tretia veta znie: „Nárok na nemocenské zaniká dňom nasledujúcim po skončení dočasnej pracovnej neschopnosti, najneskôr uplynutím 52. týždňa od vzniku dočasnej pracovnej neschopnosti (ďalej len „podporné obdobie”), ak tento zákon neustanovuje inak.“.
30.
V § 37 ods. 1 a ods. 2 písm. a) a b) sa za slová „podľa § 55“ vkladajú slová „alebo pravdepodobného denného vymeriavacieho základu určeného podľa § 57“.
31.
V § 48 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:
„(2)
Do obdobia 270 dní nemocenského poistenia sa dobrovoľne nemocensky poistenej osobe započítava obdobie nemocenského poistenia dobrovoľne nemocensky poistenej osoby, zamestnancovi obdobie nemocenského poistenia zamestnanca a povinne nemocensky poistenej samostatne zárobkovo činnej osobe obdobie nemocenského poistenia povinne nemocensky poistenej samostatne zárobkovo činnej osoby.“.
Doterajšie odseky 2 až 9 sa označujú ako odseky 3 až 10.
32.
V § 49 ods. 2 písm. d) sa slová „§ 48 ods. 9“ nahrádzajú slovami „§ 48 ods. 10“.
33.
Za § 49 sa vkladá § 49a, ktorý znie:
㤠49a
Do obdobia 270 dní sa započítava obdobie prerušenia povinného nemocenského poistenia zamestnanca z dôvodu čerpania rodičovskej dovolenky podľa osobitného predpisu45a) a obdobie prerušenia povinného nemocenského poistenia samostatne zárobkovo činnej osoby, ktorá má nárok na rodičovský príspevok podľa osobitného predpisu45b) a nevykonáva činnosť povinne nemocensky poistenej a povinne dôchodkovo poistenej samostatne zárobkovo činnej osoby.“.
34.
V § 54 sa za odsek 4 vkladá nový odsek 5, ktorý znie:
„(5)
Pri určení rozhodujúceho obdobia na zistenie denného vymeriavacieho základu podľa odsekov 1 až 4 sa § 26 ods. 5 nepoužije.“.
Doterajší odsek 5 sa označuje ako odsek 6.
35.
V § 54 ods. 6 sa na konci pripájajú tieto slová: „a obdobia prerušenia povinného nemocenského poistenia.“.
36.
V § 57 odseky 1 a 2 znejú:
„(1)
Výška nemocenskej dávky sa určuje z pravdepodobného denného vymeriavacieho základu, ak poistenec nemal v rozhodujúcom období uvedenom v § 54 ods. 1 vymeriavací základ na platenie poistného na nemocenské poistenie alebo v kalendárnom roku, ktorý predchádza kalendárnemu roku, v ktorom vznikol dôvod na poskytnutie nemocenskej dávky, nebol nemocensky poistený.
(2)
Pravdepodobný denný vymeriavací základ zamestnanca a povinne nemocensky poistenej samostatne zárobkovo činnej osoby je jedna tridsatina vymeriavacieho základu, z ktorého by sa platilo poistné na nemocenské poistenie za kalendárny mesiac, v ktorom vznikol dôvod na poskytnutie nemocenskej dávky. Pravdepodobný denný vymeriavací základ dobrovoľne nemocensky poistenej osoby je jedna tridsatina minimálnej mzdy zamestnancov v pracovnom pomere odmeňovaných mesačnou mzdou, ktorá platí ku dňu, v ktorom vznikol dôvod na poskytnutie nemocenskej dávky. Pravdepodobný denný vymeriavací základ sa zaokrúhľuje na štyri desatinné miesta nahor.“.
37.
V § 60 ods. 3 sa vypúšťajú slová „obdobie dôchodkového poistenia fyzickej osoby uvedenej v § 15 ods. 1 písm. c) a“ a slová „tieto obdobia boli“ sa nahrádzajú slovami „toto obdobie bolo“.
38.
V § 66 ods. 8 sa na konci pripája táto veta: „Všeobecný vymeriavací základ na určenie osobného mzdového bodu za predposledný rok dôchodkového poistenia po vzniku nároku na starobný dôchodok je všeobecný vymeriavací základ ustanovený na kalendárny rok, ktorý predchádza kalendárnemu roku, za ktorý sa zisťuje osobný mzdový bod.“.
39.
§ 67 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:
„(3)
Nárok na predčasný starobný dôchodok podľa odsekov 1 a 2 vzniká najskôr odo dňa podania žiadosti o predčasný starobný dôchodok. Žiadosť o predčasný starobný dôchodok môže poistenec podať v kalendárnom roku najviac dvakrát.“.
40.
V § 68 ods. 6 sa na konci pripája táto veta: „Na všeobecný vymeriavací základ na určenie osobného mzdového bodu za predposledný rok dôchodkového poistenia po vzniku nároku na predčasný starobný dôchodok platí § 66 ods. 8 druhá veta rovnako.“.
41.
V § 68 sa vypúšťa odsek 8.
Doterajší odsek 9 sa označuje ako odsek 8.
42.
V § 69 ods. 1 sa slová „sa vypláca“ nahrádzajú slovami „bol priznaný“.
44.
V § 71 ods. 8 prvá veta znie: „Mieru poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť určenú podľa odseku 6 možno zvýšiť najviac o 10 %, ak závažnosť ostatných zdravotných postihnutí ovplyvňuje pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť.“.
46.
V § 74 ods. 3 sa za písmeno b) vkladajú nové písmená c) a d), ktoré znejú:
„c)
vychovala aspoň tri deti,
d)
dovŕšila vek 52 rokov a vychovala dve deti,“.
Doterajšie písmeno c) sa označuje ako písmeno e).
47.
V § 75 sa za odsek 3 vkladá nový odsek 4, ktorý znie:
„(4)
Suma vdovského dôchodku, na ktorý vznikne znovu nárok podľa § 74 ods. 6 druhej vety, je 60 % sumy starobného dôchodku, na ktorý by mal nárok zomretý manžel ku dňu dovŕšenia dôchodkového veku.“.
Doterajší odsek 4 sa označuje ako odsek 5.
48.
V § 75 ods. 5 sa slová „1 až 3“ nahrádzajú slovami „1 až 4“.
50.
V § 77 ods. 1 až 3 sa slová „30 %“ nahrádzajú slovami „40 %“.
51.
V § 77 sa za odsek 3 vkladá nový odsek 4, ktorý znie:
„(4)
Suma sirotského dôchodku, na ktorý vznikne znovu nárok podľa § 76 ods. 5 druhej vety, je 40 % sumy starobného dôchodku, na ktorý by mal nárok zomretý rodič alebo osvojiteľ dieťaťa ku dňu dovŕšenia dôchodkového veku.“.
Doterajší odsek 4 sa označuje ako odsek 5.
52.
V § 78 ods. 1 sa za slovo „započíta“ vkladajú slová „na nárok na starobný dôchodok, predčasný starobný dôchodok a invalidný dôchodok a na určenie ich sumy“ a na konci sa pripájajú tieto vety: „To platí aj na nárok na vdovský dôchodok, vdovecký dôchodok a sirotský dôchodok po fyzickej osobe uvedenej v prvej vete a na určenie ich sumy, ak vdova, vdovec alebo sirota zaplatili dlžnú sumu poistného na dôchodkové poistenie po fyzickej osobe uvedenej v prvej vete. Na účely určenia sumy starobného dôchodku alebo invalidného dôchodku zomretého poistenca sa poistné zaplatené podľa druhej vety považuje za zaplatené ku dňu jeho smrti.“.
53.
§ 79 sa vypúšťa.
54.
V § 80 ods. 1 sa za slovo „dôchodok“ vkladajú slová „priznaný z dôvodu poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť najviac o 70 %“.
55.
V § 80 sa vypúšťa odsek 2.
Súčasne sa zrušuje označenie odseku 1.
57.
V § 82 ods. 6 prvej vete sa vypúšťajú slová „alebo z dôvodu výkonu zárobkovej činnosti“.
58.
§ 82 sa dopĺňa odsekom 10, ktorý znie:
„(10)
V roku 2006 sa dôchodkové dávky zvyšujú maximálne do sumy 17 200 Sk. Dôchodky priznané v sume vyššej ako 17 200 Sk sa v roku 2006 nezvyšujú.“.
59.
V § 84 ods. 1 sa v prvej vete slová „písm. a), b) a d)“ nahrádzajú slovami „písm. a) až e)“ a štvrtá veta znie: „Skutočnosť rozhodujúca na určenie rozhodujúceho obdobia je deň utrpenia pracovného úrazu alebo deň, od ktorého sa zistila choroba z povolania, ak tento zákon neustanovuje inak.“.
60.
V § 84 ods. 2 druhá veta znie: „Pravdepodobný denný vymeriavací základ je jedna tridsatina vymeriavacieho základu, z ktorého sa platilo alebo by sa platilo poistné na úrazové poistenie za kalendárny mesiac, v ktorom poškodený naposledy vykonával činnosť zamestnanca pred vznikom pracovného úrazu alebo pred zistením choroby z povolania.“.
61.
§ 84 odsek 3 znie:
„(3)
Ak vznikne nárok na úrazovú dávku uvedenú v odseku 1 v období po kalendárnom roku nasledujúcom po kalendárnom roku, v ktorom poškodený utrpel pracovný úraz alebo v ktorom poškodený naposledy pracoval za podmienok, za ktorých vzniká choroba z povolania, určí sa denný vymeriavací základ podľa odseku 1 a vynásobí sa koeficientom určeným ako podiel všeobecného vymeriavacieho základu za kalendárny rok, ktorý bezprostredne predchádza kalendárnemu roku, v ktorom vznikol nárok na úrazovú dávku, a všeobecného vymeriavacieho základu za kalendárny rok, ktorý predchádza kalendárnemu roku, v ktorom poškodený utrpel pracovný úraz alebo v ktorom naposledy pracoval za podmienok, za ktorých vzniká choroba z povolania. Koeficient sa zaokrúhľuje na štyri desatinné miesta nahor.“.
62.
V § 84 sa vypúšťa odsek 4.
Doterajší odsek 5 sa označuje ako odsek 4.
63.
V § 85 sa slová „ak sa zamestnancovi vypláca náhrada“ nahrádzajú slovami „ak má nárok na náhradu“.
64.
V § 88 ods. 1 sa na konci pripájajú tieto slová: „a nedovŕšil dôchodkový vek alebo mu nebol priznaný predčasný starobný dôchodok“.
65.
V § 88 ods. 2 sa na konci pripája táto veta: „Poškodený nemá nárok na úrazovú rentu ani v období, počas ktorého sa mu neposkytuje rehabilitačné alebo rekvalifikačné z dôvodu jeho neúčasti na pracovnej rehabilitácii alebo rekvalifikácii bez vážneho dôvodu uznaného Sociálnou poisťovňou alebo v ktorom maril priebeh pracovnej rehabilitácie alebo rekvalifikácie.“.
66.
V § 89 ods. 2 prvej vete sa vypúšťajú slová „starobný dôchodok, predčasný starobný dôchodok alebo“.
67.
V § 89 ods. 6 druhej vete sa vypúšťajú slová „a zánik nároku na úrazovú rentu“ a slová „a tretia veta“.
68.
Za § 89 sa vkladá § 89a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠89a
Zánik nároku na úrazovú rentu
Nárok na úrazovú rentu zaniká dňom dovŕšenia dôchodkového veku alebo dňom priznania predčasného starobného dôchodku.“.
69.
§ 90 vrátane nadpisu znie:
㤠90
Podmienky nároku na jednorazové vyrovnanie
Poškodený má nárok na jednorazové vyrovnanie, ak
a)
v dôsledku pracovného úrazu alebo choroby z povolania má pokles pracovnej schopnosti najmenej 10 % a najviac 40 %,
b)
mu zanikol nárok na úrazovú rentu z dôvodu dovŕšenia dôchodkového veku, nemá nárok na starobný dôchodok a má pokles pracovnej schopnosti najmenej 10 %, alebo
c)
mu nevznikol nárok na úrazovú rentu z dôvodu priznania predčasného starobného dôchodku alebo z dôvodu dovŕšenia dôchodkového veku a má pokles pracovnej schopnosti najmenej 10 %.“.
70.
V § 92 ods. 1 sa za slovo „súdom“ vkladajú slová „a v čase úmrtia nedovŕšil dôchodkový vek alebo mu nebol priznaný predčasný starobný dôchodok“.
71.
§ 92 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:
„(4)
Nárok na pozostalostnú úrazovú rentu zaniká dňom, v ktorom by poškodený dovŕšil dôchodkový vek.“.
72.
V § 93 ods. 2 sa vypúšťa tretia veta a štvrtá veta.
73.
V § 99 sa nad slovo „predpisu“ umiestňuje odkaz 60a.
Poznámka pod čiarou k odkazu 60a znie:
„60a)
Zákon č. 437/2004 Z. z. o náhrade za bolesť a o náhrade za sťaženie spoločenského uplatnenia a o zmene a doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 273/1994 Z. z. o zdravotnom poistení, financovaní zdravotného poistenia, o zriadení Všeobecnej zdravotnej poisťovne a o zriaďovaní rezortných, odvetvových, podnikových a občianskych zdravotných poisťovní v znení neskorších predpisov.“.
74.
V § 102 ods. 1 úvodnej vete sa za slová „v § 4 ods. 1 písm. a)“ vkladajú slová „a d) a v § 4 ods. 2“ a za písmeno a) sa vkladajú nové písmená b) a c), ktoré znejú:
„b)
nárok na príjem plynúci členovi družstva z pracovného vzťahu k družstvu,
c)
nárok na odmenu dohodnutú v dohode o vykonaní práce alebo v dohode o brigádnickej práci študentov,“.
Doterajšie písmená b) až j) sa označujú ako písmená d) až l).
75.
V § 102 ods. 2 sa slová „pracovnú zmluvu“ nahrádzajú slovami „pracovnoprávny vzťah“.
76.
V § 103 ods. 1 sa slová „a) až f)“ nahrádzajú slovami „a) až h)“.
77.
V § 103 ods. 2 sa slová „pracovného pomeru“ nahrádzajú slovami „pracovnoprávneho vzťahu“.
78.
V § 103 odsek 3 znie:
„(3)
Dávka garančného poistenia je najviac v sume trojnásobku jednej dvanástiny všeobecného vymeriavacieho základu určeného ku dňu vzniku platobnej neschopnosti zamestnávateľa. Ak platobná neschopnosť vznikla v období od 1. januára do 30. júna kalendárneho roka, použije sa všeobecný vymeriavací základ, ktorý platil v kalendárnom roku dva roky predchádzajúcom kalendárnemu roku, v ktorom vznikla platobná neschopnosť. Ak platobná neschopnosť vznikla v období od 1. júla do 31. decembra kalendárneho roka, použije sa všeobecný vymeriavací základ, ktorý platil v kalendárnom roku predchádzajúcom kalendárnemu roku, v ktorom vznikla platobná neschopnosť.“.
79.
V § 103 sa vypúšťa odsek 4.
80.
Za § 103 sa vkladá § 103a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠103a
Uspokojovanie nárokov zamestnanca pri platobnej neschopnosti zamestnávateľa so sídlom, adresou organizačnej zložky alebo s pobytom aj na území iného členského štátu Európskej únie alebo štátu, ktorý je zmluvnou stranou dohody o Európskom hospodárskom priestore
(1)
Ak je platobne neschopný zamestnávateľ, ktorým je právnická osoba so sídlom alebo adresou organizačnej zložky na území Slovenskej republiky a súčasne s adresou organizačnej zložky alebo sídlom na území najmenej jedného iného členského štátu Európskej únie alebo štátu, ktorý je zmluvnou stranou dohody o Európskom hospodárskom priestore, inštitúciou zodpovednou za uspokojovanie nárokov zamestnanca z garančného poistenia je inštitúcia členského štátu Európskej únie alebo štátu, ktorý je zmluvnou stranou dohody o Európskom hospodárskom priestore, na ktorého území fyzická osoba vykonáva činnosť zamestnanca alebo zvyčajne vykonáva činnosť zamestnanca. Ak inštitúciou podľa prvej vety je Sociálna poisťovňa, o nároku na dávku garančného poistenia zamestnanca uvedeného v prvej vete rozhodne podľa tohto zákona. To platí aj vtedy, ak je platobne neschopný zamestnávateľ, ktorým je fyzická osoba s trvalým pobytom, povolením na prechodný pobyt24) alebo povolením na trvalý pobyt25) na území Slovenskej republiky a s bydliskom na území najmenej jedného iného členského štátu Európskej únie alebo štátu, ktorý je zmluvnou stranou dohody o Európskom hospodárskom priestore.
(2)
V konaní o dávku garančného poistenia zamestnanca uvedeného v odseku 1 je Sociálna poisťovňa viazaná návrhom na vyhlásenie konkurzu zamestnávateľa uvedeného v odseku 1 podaným v inom členskom štáte Európskej únie alebo v štáte, ktorý je zmluvnou stranou dohody o Európskom hospodárskom priestore.“.
81.
V § 104 ods. 1 sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „ak tento zákon neustanovuje inak.“.
82.
V § 104 sa za odsek 1 vkladajú nové odseky 2 a 3, ktoré znejú:
„(2)
Poistenec, ktorý po skončení výkonu činnosti zamestnanca v pracovnom pomere na určitú dobu bol zaradený do evidencie nezamestnaných občanov, má nárok na dávku v nezamestnanosti, ak v posledných štyroch rokoch pred zaradením do evidencie nezamestnaných občanov
a)
bol poistený v nezamestnanosti z výkonu činnosti zamestnanca v pracovnom pomere na určitú dobu alebo bol dobrovoľne poistený v nezamestnanosti najmenej dva roky a
b)
nebol povinne poistený v nezamestnanosti z iného výkonu činnosti zamestnanca.
(3)
Do obdobia poistenia v nezamestnanosti na nárok na dávku v nezamestnanosti sa nezapočítava obdobie poistenia v nezamestnanosti, ktoré bolo získané ku dňu vzniku predchádzajúceho nároku na dávku v nezamestnanosti.“.
Doterajšie odseky 2 až 4 sa označujú ako odseky 4 až 6.
83.
V § 104 odsek 4 znie:
„(4)
Obdobie dobrovoľného poistenia v nezamestnanosti sa započítava na vznik nároku na dávku v nezamestnanosti len vtedy, ak za toto obdobie poistenec zaplatil poistné na poistenie v nezamestnanosti najneskôr v posledný deň splatnosti poistného na poistenie v nezamestnanosti.“.
84.
V § 104 sa vypúšťa odsek 5.
Doterajší odsek 6 sa označuje ako odsek 5.
85.
V § 105 ods. 1 prvej vete sa slová „šiestich mesiacov (ďalej len „podporné obdobie v nezamestnanosti”)“ nahrádzajú slovami „podporného obdobia v nezamestnanosti“ a za prvú vetu sa vkladá nová druhá veta, ktorá znie: „Podporné obdobie v nezamestnanosti pre poistenca uvedeného v § 104 ods. 1 je šesť mesiacov a pre poistenca uvedeného v § 104 ods. 2 sú štyri mesiace.“.
86.
V § 105 ods. 2 sa na konci pripájajú tieto slová: „a dňom priznania starobného dôchodku, predčasného starobného dôchodku alebo invalidného dôchodku z dôvodu poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 70 %“.
87.
V § 105 sa vypúšťajú odseky 3 a 4.
Doterajšie odseky 5 a 6 sa označujú ako odseky 3 a 4.
88.
V § 105 ods. 4 druhej vete sa slová „odseku 5“ nahrádzajú slovami „odseku 3“.
89.
V § 108 ods. 2 druhá veta znie: „Rozhodujúce obdobie na zistenie denného vymeriavacieho základu poistenca uvedeného v § 104 ods. 1 je obdobie troch rokov predchádzajúcich dňu, v ktorom vznikol nárok na dávku v nezamestnanosti, a poistenca uvedeného v § 104 ods. 2 je obdobie dvoch rokov predchádzajúcich dňu, v ktorom vznikol nárok na dávku v nezamestnanosti.“.
90.
§ 108 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:
„(3)
Ak v rozhodujúcom období podľa odseku 2 nie sú tri roky, za ktoré možno zistiť denný vymeriavací základ na určenie sumy dávky v nezamestnanosti poistenca uvedeného v § 104 ods. 1, alebo nie sú dva roky, za ktoré možno zistiť denný vymeriavací základ na určenie sumy dávky v nezamestnanosti poistenca uvedeného v § 104 ods. 2, denný vymeriavací základ sa zistí z tohto kratšieho obdobia.“.
91.
V § 109 ods. 1 prvej vete sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „ak tento zákon neustanovuje inak.“.
92.
Nadpis § 110 znie: „Zánik nároku na nemocenské dávky a invalidný dôchodok a vylúčenie nároku na úrazové dávky“.
93.
V § 110 ods. 2 sa za slovo „zamestnávateľ“ vkladajú slová „alebo právnická osoba podľa osobitného predpisu61)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 61 znie:
„61)
§ 214 až 216 zákona č. 311/2001 Z. z.“.
94.
§ 110 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:
„(3)
Nárok na nemocenskú dávku priznanú z povinného nemocenského poistenia zaniká dňom priznania starobného dôchodku, predčasného starobného dôchodku alebo invalidného dôchodku z dôvodu poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 70 %.“.
95.
V § 111 ods. 2 sa za slovo „zamestnávateľ“ vkladajú slová „alebo právnická osoba podľa osobitného predpisu61)“ a slová „podľa osobitného predpisu65)“ sa nahrádzajú slovami „podľa osobitného predpisu61)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 65 sa vypúšťa.
96.
V § 112 ods. 8 sa za slová „priznanie inej dávky“ vkladajú slová „alebo ak sa zmenia skutočnosti rozhodujúce na nárok na dávku“.
97.
V § 120 ods. 4 sa na konci pripájajú tieto slová: „a inštitúciami štátov, ktoré sú zmluvnou stranou dohody o Európskom hospodárskom priestore“.
98.
V § 122 sa odsek 2 dopĺňa písmenom n), ktoré znie:
„n)
schvaľuje dohodu o náhrade za sťaženie spoločenského uplatnenia podľa osobitného predpisu.60a)“.
99.
§ 124 znie:
㤠124
Organizačné zložky Sociálnej poisťovne sú ústredie a pobočky.“.
100.
V § 128 odseky 4 a 5 znejú:
„(4)
Poistné na invalidné poistenie neplatí poistenec, ktorý je dôchodkovo poistený po dovŕšení dôchodkového veku, poistenec, ktorému bol priznaný predčasný starobný dôchodok a poistenec, ktorý má priznaný invalidný dôchodok z dôvodu poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 70 %. Poistné na invalidné poistenie neplatí zamestnávateľ za zamestnanca, ktorý je dôchodkovo poistený po dovŕšení dôchodkového veku, za zamestnanca, ktorému bol priznaný predčasný starobný dôchodok a za zamestnanca, ktorý má priznaný invalidný dôchodok z dôvodu poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 70 %.
(5)
Štát platí poistné na starobné poistenie, invalidné poistenie a poistné do rezervného fondu solidarity za fyzické osoby uvedené v § 15 ods. 1 písm. c) až e).“.
101.
V § 128 ods. 6 sa vypúšťa prvá veta.
102.
V § 128 ods. 7 sa za slová „dôchodkového veku“ vkladajú slová „alebo do priznania predčasného starobného dôchodku“ a na konci sa pripájajú tieto slová: „a za poberateľov úrazovej renty priznanej podľa § 88 do dovŕšenia dôchodkového veku alebo do priznania predčasného starobného dôchodku zo základného fondu úrazového poistenia do základného fondu starobného poistenia“.
103.
V § 131 ods. 1 písm. f) a ods. 2 písm. f) sa za slová „invalidného dôchodku“ vkladajú slová „a za poberateľov úrazovej renty“.
104.
V § 138 ods. 1 písm. b) sa na konci pripájajú tieto slová: „a podiel na zisku vyplatený obchodnou spoločnosťou alebo družstvom zamestnancovi bez účasti na základnom imaní tejto spoločnosti alebo družstva,“.
105.
V § 138 ods. 1 písm. c) sa vypúšťajú slová „náhrada mzdy plynúca z neplatného skončenia pracovného pomeru74)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 74 sa vypúšťa.
106.
V § 138 ods. 2 sa slová „poistenie do výšky 3 % hrubých ročných príjmov zamestnanca, ktoré platí zamestnávateľ za zamestnanca podľa osobitného predpisu76)“ nahrádzajú slovami „sporenie, životné poistenie a účelové sporenie zamestnanca, ktoré platí zamestnávateľ za zamestnanca,“ a za slová „po zdanení“ sa vkladajú slová „okrem podielu na zisku vyplateného obchodnou spoločnosťou alebo družstvom zamestnancovi bez účasti na základnom imaní tejto spoločnosti alebo družstva,“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 76 sa vypúšťa.
107.
V § 138 ods. 7 tretej vete sa slová „poistenie podľa osobitného predpisu76) najviac do výšky 3 % jednej dvanástiny jej základu dane“ nahrádzajú slovami „sporenie, životné poistenie a účelové sporenie v úhrne najviac v sume nezdaniteľnej časti základu dane podľa osobitného predpisu78a) pripadajúcej na jeden kalendárny mesiac“ a na konci sa pripája táto veta: „Pri nedodržaní podmienok ustanovených osobitným predpisom,78b) alebo ak životné poistenie zanikne z dôvodov ustanovených osobitným predpisom78c) sa suma vymeriavacieho základu zvýši o sumu príspevkov na doplnkové dôchodkové sporenie, platieb poistného na životné poistenie a platieb účelového sporenia zaplatenú podľa osobitného predpisu78d) pripadajúcu na jeden kalendárny mesiac.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 78a až 78d znejú:
„78a)
§ 11 ods. 5 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.
78b)
§ 11 ods. 6 a 7 zákona č. 595/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.
78c)
§ 11 ods. 9 zákona č. 595/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.
78d)
§ 11 ods. 8 a 9 zákona č. 595/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
108.
V § 138 ods. 15 prvej vete sa za slová „úrazové poistenie“ vkladajú slová „a garančné poistenie“ a za prvú vetu sa vkladá nová druhá veta, ktorá znie: „Na určenie vymeriavacieho základu zamestnávateľa na platenie poistného na úrazové poistenie a garančné poistenie za zamestnanca, ktorý vykonáva práce na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru, odseky 10 a 11 sa nepoužijú.“.
109.
V § 138 odsek 18 znie:
„(18)
Vymeriavací základ, z ktorého štát platí poistné na starobné poistenie, invalidné poistenie a poistné do rezervného fondu solidarity za fyzickú osobu uvedenú v § 15 ods. 1 písm. e), je mesačne výška minimálnej mzdy66) zamestnancov v pracovnom pomere odmeňovaných mesačnou mzdou, ktorá platí k prvému dňu kalendárneho mesiaca, za ktorý sa platí poistné.“.
110.
V § 138 ods. 19 úvodná veta znie: „Vymeriavací základ, z ktorého štát platí poistné na starobné poistenie, invalidné poistenie a poistné do rezervného fondu solidarity za fyzickú osobu uvedenú v § 15 ods. 1 písm. c) a d), je mesačne“.
111.
V § 138 ods. 21 a 22 sa v úvodnej vete za slová „dôchodkového veku“ vkladajú slová „alebo do priznania predčasného starobného dôchodku“.
112.
V § 138 sa za odsek 22 vkladá nový odsek 23, ktorý znie:
„(23)
Vymeriavací základ, z ktorého Sociálna poisťovňa platí poistné na starobné poistenie za poberateľa úrazovej renty priznanej podľa § 88 do dovŕšenia jeho dôchodkového veku alebo do priznania predčasného starobného dôchodku, je mesačne 1,25-násobok sumy vyplatenej úrazovej renty; odseky 10 a 11 sa nepoužijú.“.
Doterajší odsek 23 sa označuje ako odsek 24.
113.
Za § 139 sa vkladá § 139a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠139a
Vymeriavací základ z príjmu plynúceho z neplatne skončeného právneho vzťahu zamestnanca k zamestnávateľovi
Ak súd rozhodol o neplatnosti skončenia právneho vzťahu zamestnanca k zamestnávateľovi, vymeriavací základ za každý kalendárny mesiac neplatne skončeného právneho vzťahu zamestnanca k zamestnávateľovi je časť príjmu plynúceho z neplatne skončeného právneho vzťahu zamestnanca k zamestnávateľovi pripadajúca na každý taký kalendárny mesiac; § 138 ods. 1 až 3, 10 až 17 a 23 platí rovnako.“.
114.
V § 149 ods. 4 sa na konci pripája táto veta: „Na zmluvu sa vzťahuje Obchodný zákonník.“.
115.
V § 149 ods. 5 druhá veta znie: „Na výber najvhodnejšieho návrhu na uzatvorenie zmluvy predloženého treťou osobou sa vzťahujú ustanovenia Obchodného zákonníka o obchodnej verejnej súťaži.“.
116.
§ 152 sa vypúšťa.
Poznámky pod čiarou k odkazom 84 až 86 sa vypúšťajú.
117.
V § 152a sa slová „a na uplatňovanie pohľadávok na príspevkoch na starobné dôchodkové sporenie1) na účely konkurzného konania a vyrovnacieho konania platia § 144 až 152“ nahrádzajú slovami „platia § 144 až 151“.
118.
§ 155 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:
„(5)
Posudkový lekár sociálneho poistenia príslušnej pobočky organizuje a určený zamestnanec Sociálnej poisťovne vykonáva kontrolu dodržiavania liečebného režimu dočasne práceneschopného poistenca podľa odsekov 1 až 4 od prvého dňa dočasnej pracovnej neschopnosti.“.
119.
V § 157 ods. 4 sa na konci pripája táto veta: „Ak z dôvodu platobnej neschopnosti rezervného fondu solidarity nemožno uhradiť škodu spôsobenú rozhodnutím, postupom alebo iným konaním dôchodkovej správcovskej spoločnosti a depozitára, ktoré sú v rozpore s osobitným predpisom1) alebo inými všeobecne záväznými právnymi predpismi a ktoré mali za následok poškodenie majetku v dôchodkovom fonde, štát poskytne Sociálnej poisťovni finančnú výpomoc.“.
120.
V § 162 ods. 2 písm. b) sa slová „20 %“ nahrádzajú slovami „79,13 %“.
121.
V § 162 ods. 2 sa vypúšťa písmeno c).
Doterajšie písmená d) až h) sa označujú ako písmená c) až g).
122.
V § 163 ods. 2 písm. b) sa slová „8 %“ nahrádzajú slovami „20,87 %“.
123.
V § 164 ods. 1 sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „úhradu poistného na starobné poistenie za poberateľov úrazovej renty priznanej podľa § 88 a na úhradu príspevkov na starobné dôchodkové sporenie za poberateľov úrazovej renty priznanej podľa § 88, ktorí sú sporitelia podľa osobitného predpisu.1)“.
124.
V § 166 odsek 1 znie:
„(1)
Základný fond poistenia v nezamestnanosti je určený na výplatu dávky v nezamestnanosti.“.
125.
V § 168 ods. 2 písm. a) sa slová „2,8 %“ nahrádzajú slovami „2,9 %“.
126.
V § 168 ods. 3 písm. f) sa za slovo „penále“ vkladajú slová „a pokuta“.
127.
V § 178 ods. 1 písm. a) dvanásty bod znie:
„12.
o odpustení zmeškania lehoty,“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 95 sa vypúšťa.
128.
V § 178 ods. 1 sa písmeno a) dopĺňa sedemnástym až deväťnástym bodom, ktoré znejú:
„17.
o ustanovení osobitného príjemcu,
18.
o ustanovení opatrovníka,
19.
o predbežnom opatrení,“.
129.
V § 179 ods. 1 sa písmeno a) dopĺňa deviatym až dvanástym bodom, ktoré znejú:
„9.
o povolení splátok dlžných súm poistného, príspevkov na starobné dôchodkové sporenie,1) pokuty a penále, ak ich suma presiahne sumu určenú radou riaditeľov,
10.
o odpustení zmeškania lehoty,
11.
o ustanovení opatrovníka,
12.
o predbežnom opatrení,“.
130.
V § 186 odsek 1 znie:
„(1)
Podanie možno urobiť písomne, ústne, telegraficky, faxom alebo elektronickými prostriedkami podpísané zaručeným elektronickým podpisom podľa osobitného predpisu,96) ak sa jeho predloženie nevyžaduje na tlačive určenom Sociálnou poisťovňou. Podanie urobené telegraficky je potrebné doplniť písomne alebo ústne do zápisnice najneskôr do troch dní a podanie urobené faxom je potrebné doplniť najneskôr do troch dní predložením jeho originálu. Podanie urobené elektronickými prostriedkami, ktoré nie je podpísané zaručeným elektronickým podpisom podľa osobitného predpisu96) alebo urobené v súlade s dohodou podľa odseku 2, je potrebné potvrdiť písomne najneskôr do troch dní. Na podania, ktoré neboli v tejto lehote doplnené alebo potvrdené, sa neprihliada.“.
131.
V § 186 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:
„(2)
Fyzická osoba alebo právnická osoba môže organizačnej zložke Sociálnej poisťovne doručovať podanie aj elektronickými prostriedkami, ktoré umožňujú zachytenie obsahu právneho úkonu a určenie osoby, ktorá právny úkon urobila, ak o takom postupe uzatvorí so Sociálnou poisťovňou písomnú dohodu. Dohoda obsahuje najmä náležitosti elektronického doručovania, spôsob overovania podania urobeného elektronickými prostriedkami a spôsob preukazovania doručenia.“.
Doterajšie odseky 2 až 4 sa označujú ako odseky 3 až 5.
132.
V § 209 ods. 1 sa vypúšťa tretia veta.
133.
V § 210 odsek 1 znie:
„(1)
Organizačné zložky Sociálnej poisťovne vydávajú rozhodnutie vo veciach uvedených v § 178 ods. 1 písm. a) a v § 179 ods. 1 písm. a) a b).“.
134.
V § 215 ods. 6 písm. a) sa slová „o znížení,“ nahrádzajú slovami „o priznaní, o znížení,“.
135.
V § 226 ods. 1 sa vypúšťa písmeno f).
Doterajšie písmená g) a h) sa označujú ako písmená f) a g).
136.
V § 226 ods. 1 písm. f) sa slová „piatich dní od priradenia platby“ nahrádzajú slovami „desiatich dní od priradenia platby“.
137.
Za § 226 sa vkladá § 226a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠226a
Ďalšie povinnosti Sociálnej poisťovne voči poberateľovi dôchodkovej dávky a sociálneho dôchodku
(1)
Ak suma dôchodkovej dávky, sociálneho dôchodku alebo úhrn súm dôchodkových dávok alebo úhrn súm dôchodkových dávok a sociálneho dôchodku poberateľa s bydliskom na území Slovenskej republiky je najviac v sume, pri ktorej môže vzniknúť nárok na dávku v hmotnej núdzi a príspevky k dávke v hmotnej núdzi,100aa) prílohou rozhodnutia o dôchodkovej dávke alebo o sociálnom dôchodku a rozhodnutia o zvýšení dôchodkovej dávky a sociálneho dôchodku podľa § 82 je informácia o možnosti posúdenia hmotnej núdze ich poberateľa a zabezpečenia dávkou v hmotnej núdzi a príspevkami k dávke v hmotnej núdzi podľa osobitného predpisu,100aa) ak tento zákon neustanovuje inak.
(2)
Ak suma starobného dôchodku, úhrn súm starobného dôchodku a vdovského dôchodku alebo starobného dôchodku a vdoveckého dôchodku poberateľa s bydliskom na území Slovenskej republiky je najviac v sume, pri ktorej môže vzniknúť nárok na dávku v hmotnej núdzi a príspevky k dávke v hmotnej núdzi,100aa) Sociálna poisťovňa nezasiela informáciu podľa odseku 1 a oznámi identifikačné údaje poberateľa starobného dôchodku úradu práce sociálnych vecí a rodiny prostredníctvom Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny, ktorý z tohto podnetu začne konanie o posúdení hmotnej núdze, zabezpečení základných životných podmienok a pomoci v hmotnej núdzi dávkou v hmotnej núdzi a príspevkami k dávke v hmotnej núdzi, ak predbežným šetrením zistí, že je na začatie tohto konania dôvod; to platí aj vtedy, ak ide o poberateľa inej dôchodkovej dávky alebo sociálneho dôchodku, ktorý dovŕšil 62 rokov veku.
(3)
Identifikačné údaje podľa odseku 2 sú meno, priezvisko, dátum narodenia, identifikačné číslo sociálneho zabezpečenia a bydlisko poberateľa dôchodkovej dávky alebo sociálneho dôchodku, adresa príjemcu dôchodkovej dávky alebo sociálneho dôchodku, suma dôchodkovej dávky alebo sociálneho dôchodku a ak ide o poberateľa starobného dôchodku, aj počet rokov dôchodkového poistenia.
(4)
Sociálna poisťovňa neplní povinnosti podľa odsekov 1 a 2 počas obdobia výkonu väzby a počas obdobia výkonu trestu odňatia slobody poberateľa dôchodkovej dávky.
(5)
Sumu, pri ktorej môže vzniknúť nárok na dávku v hmotnej núdzi a príspevky k dávke v hmotnej núdzi, oznamuje ministerstvo Sociálnej poisťovni pri každej zmene jej výšky.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 100aa znie:
„100aa)
Zákon č. 599/2003 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.
138.
V § 227 ods. 4 sa za slovo „poštou“ vkladá čiarka a slová „ak nie je podpísaný zaručeným elektronickým podpisom podľa osobitného predpisu96) alebo urobený v súlade s dohodou podľa § 186 ods. 2,“.
139.
V § 228 ods. 6 sa slová „na tlačive, ktorého obsah“ nahrádzajú slovami „na tlačive alebo inou formou, ktorej obsah a spôsob zasielania“.
140.
V § 228 ods. 8 sa za slovo „poštou“ vkladá čiarka a slová „ak nie sú podpísané zaručeným elektronickým podpisom podľa osobitného predpisu96) alebo urobené v súlade s dohodou podľa § 186 ods. 2,“.
141.
§ 229 znie:
㤠229
(1) Fyzická osoba uvedená v § 15 ods. 1 písm. c) až e) je povinná odhlásiť sa z dôchodkového poistenia do ôsmich dní od vzniku skutočnosti zakladajúcej zánik dôchodkového poistenia v pobočke príslušnej podľa miesta svojho trvalého pobytu.
(2)
Fyzická osoba je povinná plniť povinnosť podľa odseku 1 na tlačive alebo inou formou, ktorej obsah a spôsob zasielania určí Sociálna poisťovňa.
(3)
Lehota na splnenie povinnosti podľa odseku 1 je zachovaná aj vtedy, ak sa tlačivo odovzdalo v ustanovenej lehote na prepravu poštou alebo odoslalo faxom alebo elektronickou poštou.
(4)
Tlačivo odoslané faxom alebo elektronickou poštou, ak nie je podpísané zaručeným elektronickým podpisom podľa osobitného predpisu96) alebo urobené v súlade s dohodou podľa § 186 ods. 2, treba potvrdiť písomne najneskôr do troch dní odo dňa jeho doručenia Sociálnej poisťovni.“.
142.
V § 231 ods. 1 písm. b) druhom bode sa za slová „úrazového poistenia” vkladá čiarka a slová „garančného poistenia”.
143.
V § 231 ods. 4 prvej vete sa za slovo „poštou” vkladá čiarka a slová „ak nie je podpísané zaručeným elektronickým podpisom podľa osobitného predpisu96) alebo urobené v súlade s dohodou podľa § 186 ods. 2,”.
144.
§ 233 sa dopĺňa odsekmi 13 a 14, ktoré znejú:
„(13)
Ministerstvo je povinné
a)
informovať Európsku komisiu o spôsobe určenia hornej hranice dávky garančného poistenia podľa § 103 ods. 3,
b)
oznámiť Európskej komisii znenie zákonov, iných právnych predpisov a administratívnych opatrení prijatých v oblasti týkajúcej sa ochrany práv zamestnancov pri platobnej neschopnosti ich zamestnávateľa.
(14)
Ministerstvo v spolupráci s Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky informuje Európsku komisiu a ostatné členské štáty Európskej únie a štáty, ktoré sú zmluvnou stranou dohody o Európskom hospodárskom priestore, o typoch konaní pri platobnej neschopnosti zamestnávateľa a o všetkých s tým súvisiacich zmenách a doplneniach právnych predpisov upravujúcich typy týchto konaní.“.
145.
V § 234 ods. 2 a 5 sa slová „pracovného pomeru” nahrádzajú slovami „pracovnoprávneho vzťahu”.
146.
§ 234 sa dopĺňa odsekom 8, ktorý znie:
„(8)
Ak súd rozhodol o odmietnutí návrhu na vyhlásenie konkurzu alebo zastavil konkurzné konanie z iného dôvodu ako pre nedostatok majetku, zamestnávateľ je povinný vrátiť Sociálnej poisťovni sumu vyplatenej dávky garančného poistenia zvýšenú o úrok vo výške diskontnej úrokovej sadzby platnej v deň jej vrátenia, a to do troch dní odo dňa právoplatnosti uznesenia súdu o odmietnutí návrhu na vyhlásenie konkurzu alebo o zastavení konkurzného konania.“.
147.
V § 235 prvej vete sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „identifikačné číslo sociálneho zabezpečenia dieťaťa na účely nároku na materské a na účely podania prihlášky na dôchodkové poistenie z dôvodu riadnej starostlivosti o dieťa do šiestich rokov jeho veku a identifikačné číslo sociálneho zabezpečenia fyzickej osoby uvedenej v § 39 ods. 1 písm. a) a b) na účely nároku na ošetrovné.”.
148.
V § 236 ods. 1 sa v úvodnej vete slovo „Poberateľ” nahrádza slovom „Príjemca”.
149.
V § 255 ods. 1 sa na konci pripája táto veta: „Na hodnotenie náhradnej doby ako obdobia dôchodkového poistenia od 1. augusta 2006 sa nevyžaduje splnenie podmienky získania najmenej jedného roka zamestnania.”.
150.
V § 255 ods. 3 sa za slová „vo výške 0,3” vkladá čiarka a slová „0,6 v prípade materskej dovolenky”.
151.
§ 255 sa dopĺňa odsekom 7, ktorý znie:
„(7)
Za obdobie dôchodkového poistenia sa nepovažuje zamestnanie a náhradná doba získané pred 1. januárom 2004, ktoré boli zhodnotené na nárok na starobný dôchodok, ktorý bol prekvalifikovaný na výsluhový dôchodok, a obdobie dôchodkového poistenia občana Slovenskej republiky, ktorý vykonával základnú službu, náhradnú službu alebo zdokonaľovaciu službu v rámci vojenskej služby v ozbrojených silách, získané pred 1. januárom 2006, ak toto obdobie bolo zhodnotené na nárok na vdovský výsluhový dôchodok, vdovský dôchodok, vdovecký výsluhový dôchodok, vdovecký dôchodok, sirotský výsluhový dôchodok alebo sirotský dôchodok podľa osobitného predpisu.2)“.
152.
V § 261 ods. 2 sa za slová „po 31. decembri 2003” vkladajú slová „do 31. júla 2006” a na konci sa bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „ak tento zákon neustanovuje inak.”.
153.
V § 261 ods. 3 úvodnej vete sa za slová „po 31. decembri 2003” vkladajú slová „do 31. júla 2006, ak tento zákon neustanovuje inak,”.
154.
V § 261 ods. 4 sa za slová „po 31. decembri 2003” vkladajú slová „do 31. júla 2006”.
155.
V § 262 ods. 2 sa za slová „po 31. decembri 2003” vkladajú slová „do 31. júla 2006” a na konci sa bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „ak tento zákon neustanovuje inak”.
156.
V § 262 ods. 3 úvodnej vete sa za slová „po 31. decembri 2003” vkladajú slová „do 31. júla 2006, ak tento zákon neustanovuje inak,”.
157.
V § 262 ods. 4 sa za slová „po 31. decembri 2003” vkladajú slová „do 31. júla 2006”.
158.
V § 263 ods. 1 sa na konci pripája táto veta: „Ak poberateľ invalidného dôchodku podľa prvej vety vykonáva činnosť zamestnanca, práce na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru alebo činnosť povinne nemocensky poistenej a povinne dôchodkovo poistenej samostatne zárobkovo činnej osoby, výkon týchto činností alebo prác nemá po 31. júli 2006 vplyv na nárok na výplatu invalidného dôchodku.”.
159.
§ 263 sa dopĺňa odsekmi 16 a 17, ktoré znejú:
„(16)
Trvanie invalidity podľa tohto zákona od 1. augusta 2006 Sociálna poisťovňa nepreskúmava, ak poistenec, ktorému bol priznaný invalidný dôchodok alebo čiastočný invalidný dôchodok podľa predpisov účinných do 31. decembra 2003, dovŕšil do dňa preskúmania trvania invalidity podľa odseku 2 dôchodkový vek a Sociálna poisťovňa do 31. júla 2006 u tohto poistenca nepreskúmala trvanie invalidity. Poistencovi uvedenému v prvej vete sa invalidný dôchodok odo dňa dovŕšenia dôchodkového veku, najskôr od 1. augusta 2006, považuje za starobný dôchodok; § 293m ods. 2 a 4 platia rovnako. Tento starobný dôchodok sa vypláca zo základného fondu starobného poistenia. Zo základného fondu starobného poistenia sa vypláca aj vdovský dôchodok, vdovecký dôchodok a sirotský dôchodok po poberateľovi tohto starobného dôchodku.
(17)
Na účely určenia sumy invalidného dôchodku uvedeného v odsekoch 5 a 7 sa určí osobný mzdový bod podľa § 62 za každý kalendárny rok patriaci do piatich zárobkovo najlepších kalendárnych rokov v rozhodujúcom období, z ktorých bol určený priemerný mesačný zárobok na výpočet tohto invalidného dôchodku. Priemerný osobný mzdový bod sa určí za týchto päť kalendárnych rokov a upravuje sa podľa tohto zákona. Ak bol priemerný mesačný zárobok určený z nižšieho počtu kalendárnych rokov, priemerný osobný mzdový bod sa určí z tohto nižšieho počtu kalendárnych rokov. Ak hrubý zárobok bola pevne určená suma, osobný mzdový bod sa určí ako podiel pevne určenej sumy, ktorá platí ku dňu vzniku nároku na predchádzajúcu dôchodkovú dávku, a jednej dvanástiny všeobecného vymeriavacieho základu za kalendárny rok, v ktorom vznikol nárok na dôchodkovú dávku.“.
160.
§ 272 sa dopĺňa odsekmi 9 a 10, ktoré znejú:
„(9)
V konaniach o náhrade za stratu na zárobku po skončení pracovnej neschopnosti alebo pri uznaní invalidity alebo čiastočnej invalidity a o náhrade za stratu na dôchodku, ktoré neboli právoplatne skončené do 31. júla 2006 (§ 272 ods. 5), sa po tomto dni rozhodne podľa predpisov účinných do 31. decembra 2003. Táto náhrada za stratu na zárobku po skončení pracovnej neschopnosti alebo pri uznaní invalidity alebo čiastočnej invalidity a náhrada za stratu na dôchodku, ak nárok na ich výplatu trval aj po 31. decembri 2003, sa považujú od 1. januára 2004 za úrazovú rentu a poskytujú sa v sume, v akej patrili k 31. decembru 2003 po zvýšení podľa tohto zákona. Na zvyšovanie úrazovej renty platí § 82 rovnako.
(10)
V konaní o náhrade nákladov na výživu pozostalých, ktoré nebolo právoplatne skončené do 31. júla 2006 (§ 272 ods. 6), sa po tomto dni rozhodne podľa predpisov účinných do 31. decembra 2003. Táto náhrada nákladov na výživu pozostalých, ak nárok na jej výplatu trvá aj po 31. decembri 2003, sa považuje od 1. januára 2004 za pozostalostnú úrazovú rentu a poskytuje sa v sume, v akej patrila k 31. decembru 2003 po zvýšení podľa tohto zákona. Na zvyšovanie pozostalostnej úrazovej renty platí § 82 rovnako.“.
161.
V § 279 ods. 4 sa vypúšťa písmeno c).
162.
V § 285 sa odsek 1 dopĺňa písmenom k), ktoré znie:
„k)
plnenia podľa § 293o ods. 6.“.
163.
V § 292 ods. 2 sa slovo „2006” nahrádza slovom „2007”.
164.
Za § 293f sa vkladajú § 293g až 293q, ktoré vrátane nadpisu znejú:
„Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. augusta 2006
§ 293g
Fyzickej osobe uvedenej v § 15 ods. 1 písm. c) až e), ktorá podá prihlášku na dôchodkové poistenie do 31. augusta 2006, povinné dôchodkové poistenie vzniká od 1. augusta 2006, ak takouto fyzickou osobou je od 1. augusta 2006.
§ 293h
Ak bol podaný návrh na vyhlásenie konkurzu do 31. júla 2006 a súd nerozhodol o vyhlásení konkurzu alebo nezastavil konkurzné konanie pre nedostatok majetku do tohto dňa, platobná neschopnosť zamestnávateľa na účely garančného poistenia a nárok na dávku garančného poistenia sa po 31. júli 2006 posudzuje podľa zákona účinného do 31. júla 2006.
§ 293i
(1)
Ak dôvod na poskytovanie nemocenskej dávky vznikol do 31. júla 2006 a o tejto dávke do tohto dňa nebolo rozhodnuté, o nároku na nemocenskú dávku sa rozhodne po 31. júli 2006 podľa zákona účinného do 31. júla 2006. Nemocenské, ošetrovné, vyrovnávacia dávka a materské, na ktoré vznikol nárok do 31. júla 2006 a nárok na ich výplatu trvá aj po tomto dni, vyplácajú sa po 31. júli 2006 podľa zákona účinného do 31. júla 2006.
(2)
Do obdobia 270 dní nemocenského poistenia na nárok na materské sa započítava aj obdobie od 1. júla 2005 do 31. júla 2006, počas ktorého bolo prerušené povinné nemocenské poistenie zamestnanca z dôvodu čerpania rodičovskej dovolenky podľa osobitného predpisu45a) a povinné nemocenské poistenie samostatne zárobkovo činnej osoby z dôvodu nároku na rodičovský príspevok podľa osobitného predpisu.45b)
§ 293j
Osobný mzdový bod určený za každý kalendárny rok pred 1. januárom 1995 je najviac v hodnote 3, ak nárok na dôchodkovú dávku vznikne po 31. júli 2006.
§ 293k
(1)
Ak suma starobného dôchodku určená podľa predpisov účinných do 31. decembra 2003 bola obmedzená najvyššou výmerou, starobný dôchodok sa uvoľní odo dňa splátky splatnej po 31. júli 2006 v sume, v akej by sa vyplácal k tomuto dňu bez tohto obmedzenia.
(2)
Suma starobného dôchodku, ktorá bola vypočítaná z upraveného priemerného mesačného zárobku 4 067 Sk, sa novo určí podľa predpisov účinných do 31. decembra 2003 z priemerného mesačného zárobku určeného podľa odsekov 3 a 4 bez obmedzení podľa odseku 1, a to aj za obdobie dôchodkového poistenia získané v období od 1. januára 2004 do 31. júla 2006 po vzniku nároku na starobný dôchodok.
(3)
Priemerný mesačný zárobok na účely určenia sumy starobného dôchodku je priemerný mesačný zárobok, z ktorého bola vypočítaná suma starobného dôchodku, neobmedzený podľa predpisu účinného do 31. decembra 2003.
(4)
Priemerný mesačný zárobok v sume do 2 500 Sk sa započítava v plnej výške, zo sumy nad 2 500 Sk do 6 000 Sk sa započítava jedna tretina a zo sumy nad 6 000 Sk sa započítava jedna desatina. Takto upravený priemerný mesačný zárobok sa zaokrúhľuje na celé slovenské koruny nahor.
(5)
O sume starobného dôchodku podľa odsekov 1 až 4 Sociálna poisťovňa rozhodne najneskôr do 31. decembra 2007. Starobný dôchodok podľa prvej vety sa vypláca najskôr odo dňa splátky splatnej po 31. júli 2006, ak táto suma je vyššia ako suma starobného dôchodku vyplácaná k tomuto dňu.
(6)
Sociálna poisťovňa rozhodne o nároku na starobný dôchodok, ktorý vznikol do 31. decembra 2003 a nárok na jeho výplatu vznikne po 31. júli 2006, v sume podľa odsekov 1 až 4 odo dňa vzniku nároku na jeho výplatu.
(7)
Na účely určenia sumy starobného dôchodku podľa predpisov účinných do 31. decembra 2003 poistenca uvedeného v § 261 ods. 1 sa odseky 1 až 6 nepoužijú; to platí aj na určenie sumy dôchodku podľa § 274 ods. 2.
§ 293l
(1)
Starobný dôchodok priznaný v sume určenej podľa predpisov účinných pred 1. januárom 2004 a starobný dôchodok, na ktorý bol prekvalifikovaný pomerný starobný dôchodok, sa zvyšuje za obdobie dôchodkového poistenia získané po 31. júli 2006 podľa § 66 ods. 2 až 9.
(2)
Na účely určenia sumy starobného dôchodku podľa predpisov účinných do 31. decembra 2003 poistenca uvedeného v § 261 ods. 1 sa odsek 1 nepoužije; to platí aj na určenie sumy dôchodku podľa § 274 ods. 2.
(3)
Predčasný starobný dôchodok vyplácaný k 31. júlu 2006 sa po tomto dni vypláca v sume určenej podľa zákona účinného do 31. júla 2006. V konaní o nároku na predčasný starobný dôchodok, ktoré bolo začaté pred 1. augustom 2006 a do 31. júla 2006 nebolo právoplatne skončené, sa rozhodne a jeho suma sa určí aj po 31. júli 2006 podľa zákona účinného do 31. júla 2006.
(4)
Poistencovi, ktorému Sociálna poisťovňa do 31. júla 2006 preskúmala trvanie invalidity podľa § 263 a poistencovi, ktorému vznikol nárok na invalidný dôchodok v období od 1. januára 2004 do 31. júla 2006, ak nárok na výplatu týchto dôchodkov trvá aj po 31. júli 2006, Sociálna poisťovňa na žiadosť preskúma trvanie invalidity podľa zákona účinného od 1. augusta 2006 a rozhodne o nároku na invalidný dôchodok najneskôr do šiestich mesiacov od začatia konania.
(5)
Ak nárok na vdovský dôchodok vznikol pred 1. januárom 2004, trvá po 31. júli 2006 a k 31. júlu 2006 sa nevyplácal z dôvodu, že úhrn dôchodkov presiahol najvyššiu výmeru ustanovenú predpismi účinnými pred 1. januárom 2004 alebo sa z tohto dôvodu vyplácal v nižšej sume, výplata vdovského dôchodku sa uvoľní odo dňa splátky splatnej po 31. júli 2006 v sume, v akej by sa vyplácal k tomuto dňu bez obmedzenia z tohto dôvodu. Na uvoľnenie výplaty vdoveckého dôchodku, na ktorý vznikol nárok pred 1. januárom 2004 a ktorý sa k 31. júlu 2006 nevyplácal z dôvodu, že úhrn dôchodkov presiahol najvyššiu výmeru ustanovenú predpismi účinnými pred 1. januárom 2004 alebo sa z tohto dôvodu vyplácal v nižšej sume, ak nárok na tento dôchodok trvá po 31. júli 2006, platí prvá veta rovnako. O uvoľnení výplaty vdovského dôchodku, ktorý sa k 31. júlu 2006 nevyplácal z dôvodu uvedeného v prvej vete a o uvoľnení výplaty vdoveckého dôchodku, ktorý sa k 31. júlu 2006 nevyplácal z dôvodu uvedeného v druhej vete, Sociálna poisťovňa rozhodne na žiadosť najneskôr do šiestich mesiacov od začatia konania. O uvoľnení výplaty vdovského dôchodku, ktorý sa k 31. júlu 2006 vyplácal v nižšej sume z dôvodu uvedeného v prvej vete a o uvoľnení výplaty vdoveckého dôchodku, ktorý sa k 31. júlu 2006 vyplácal v nižšej sume z dôvodu uvedeného v druhej vete, Sociálna poisťovňa rozhodne najneskôr do 31. decembra 2007.
(6)
Ak nárok na sirotský dôchodok jednostranne osirelého dieťaťa vznikol pred 1. januárom 2004 a tento nárok trvá po 31. júli 2006, suma sirotského dôchodku sa zvýši o 28,5 % sumy sirotského dôchodku vyplácanej ku dňu splátky splatnej po 31. júli 2006. Sirotský dôchodok v takto určenej sume sa vypláca od splátky splatnej po 31. júli 2006. O zvýšení sirotského dôchodku podľa prvej vety a druhej vety Sociálna poisťovňa rozhodne najneskôr do 31. októbra 2006.
(7)
Ak nárok na sirotský dôchodok obojstranne osirelého dieťaťa vznikol pred 1. januárom 2004 a tento nárok trvá po 31. júli 2006, suma sirotského dôchodku sa zvýši o 33,3 % sumy sirotského dôchodku vyplácanej ku dňu splátky splatnej po 31. júli 2006. Sirotský dôchodok v takto určenej sume sa vypláca od splátky splatnej po 31. júli 2006; odsek 6 tretia veta platí rovnako.
(8)
Ak nárok na sirotský dôchodok vznikol v období od 1. januára 2004 do 31. júla 2006 podľa § 265 a nárok na jeho výplatu trvá po 31. júli 2006, suma sirotského dôchodku sa určí od splátky splatnej po 31. júli 2006 vo výške 40 % dôchodku zomretého rodiča alebo osvojiteľa, na ktorý mal alebo by mal nárok v čase úmrtia vrátane zvýšení podľa tohto zákona, ktoré by patrili k sirotskému dôchodku od vzniku nároku na tento dôchodok; odsek 6 tretia veta platí rovnako. Ak tento sirotský dôchodok sa do 31. júla 2006 nevyplácal alebo zanikol na neho nárok, suma sirotského dôchodku sa určí vo výške 40 % dôchodku zomretého rodiča alebo osvojiteľa, na ktorý mal alebo by mal nárok v čase úmrtia, a vypláca sa od opätovného vzniku nároku na jeho výplatu vrátane zvýšení podľa tohto zákona alebo od opätovného vzniku nároku.
(9)
Príplatok k starobnému dôchodku, invalidnému dôchodku a čiastočnému invalidnému dôchodku priznaný v rámci súdnej rehabilitácie a mimosúdnej rehabilitácie, ktorý sa k 31. júlu 2006 nevyplácal z dôvodu, že spolu s dôchodkom presiahol najvyššiu výmeru ustanovenú predpisom účinným pred 1. januárom 2004 alebo sa z tohto dôvodu vyplácal v nižšej sume, sa uvoľní odo dňa splátky splatnej po 31. júli 2006 v sume, v akej by sa vyplácal k tomuto dňu bez obmedzenia z tohto dôvodu. O sume dôchodku podľa prvej vety Sociálna poisťovňa rozhodne najneskôr do 31. decembra 2007.
§ 293m
(1)
Ak poberateľ invalidného dôchodku v období od 1. augusta 2006 do 31. decembra 2007 dovŕši dôchodkový vek a nárok na tento dôchodok by mal trvať aj po dovŕšení dôchodkového veku, invalidný dôchodok sa odo dňa dovŕšenia dôchodkového veku považuje za starobný dôchodok.
(2)
Na zvyšovanie starobného dôchodku podľa odseku 1 za obdobie dôchodkového poistenia získané po dovŕšení dôchodkového veku a na zvyšovanie starobného dôchodku, na ktorý bol prekvalifikovaný invalidný dôchodok pred 1. augustom 2006, za obdobie dôchodkového poistenia získané po 31. júli 2006, platí § 66 ods. 2 až 9 rovnako.
(3)
Poberateľovi invalidného dôchodku, ktorému je do 31. decembra 2007 priznaný predčasný starobný dôchodok, zaniká nárok na invalidný dôchodok dňom priznania predčasného starobného dôchodku.
(4)
Ak poberateľ starobného dôchodku, na ktorý bol prekvalifikovaný invalidný dôchodok, splní podmienky nároku na výplatu starobného dôchodku po 31. júli 2006, vypláca sa dôchodok, ktorý je vyšší. Pri rovnakej sume týchto dôchodkov vypláca sa dôchodok, ktorý si poistenec zvolil. Dňom úpravy výplaty dôchodkov pre súbeh nárokov na ich výplatu zaniká nárok na dôchodok, ktorý sa nevypláca.
(5)
Ak nárok na sirotský dôchodok vznikol pred 1. januárom 2008 a nárok na tento dôchodok trvá aj po 31. decembri 2007, nárok na tento dôchodok po 31. decembri 2007 nezaniká z dôvodu, že zomretý by pred 1. januárom 2008 dovŕšil dôchodkový vek.
§ 293n
(1)
Vdovec, ktorého manželka zomrela pred 1. januárom 2004, nebol mu priznaný vdovecký dôchodok podľa predpisov účinných pred 1. januárom 2004 alebo zanikol nárok na taký vdovecký dôchodok pred 1. augustom 2006 a ku dňu smrti manželky, najneskôr do uplynutia troch rokov od smrti manželky, dovŕšil dôchodkový vek alebo bol uznaný invalidným a táto invalidita trvá aj po 31. júli 2006 z dôvodu poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 70 %, má nárok na vdovecký dôchodok po manželke, ktorá
a)
ku dňu smrti bola poberateľkou starobného dôchodku, pomerného starobného dôchodku, invalidného dôchodku, čiastočného invalidného dôchodku alebo dôchodku za výsluhu rokov,
b)
ku dňu smrti splnila podmienky nároku na starobný dôchodok, pomerný starobný dôchodok alebo získala dobu zamestnania na nárok na invalidný dôchodok alebo dôchodok za výsluhu rokov, alebo
c)
zomrela v dôsledku pracovného úrazu alebo choroby z povolania.
(2)
Podmienka trvania invalidity vdovca podľa odseku 1 sa považuje za splnenú aj vtedy, ak v čase trvania invalidity vdovec dovŕšil dôchodkový vek pred 1. augustom 2006.
(3)
Suma vdoveckého dôchodku je 2 794 Sk mesačne.
(4)
Na zvyšovanie vdoveckého dôchodku platí § 82 rovnako.
(5)
Pri súbehu nárokov na výplatu vdoveckého dôchodku s inou dôchodkovou dávkou platí § 81 ods. 2 až 5 rovnako.
(6)
Vdovec nemá nárok na vdovecký dôchodok podľa odseku 1, ak
a)
má nárok na vdovecký výsluhový dôchodok alebo vdovecký dôchodok podľa osobitného predpisu,2)
b)
uzatvoril manželstvo alebo
c)
na základe právoplatného rozhodnutia súdu spôsobil smrť manželky úmyselným trestným činom.
(7)
Nárok na vdovecký dôchodok podľa odseku 1 vzniká najskôr od 1. augusta 2006 a o nároku na tento dôchodok Sociálna poisťovňa rozhodne najneskôr do šiestich mesiacov od začatia konania.
§ 293o
(1)
Ak nárok na výplatu úrazovej renty, na ktorú bola prekvalifikovaná náhrada za stratu na zárobku po skončení pracovnej neschopnosti alebo pri uznaní invalidity alebo čiastočnej invalidity podľa § 272 ods. 3, trvá k 31. júlu 2006, úrazová renta sa vypláca po tomto dni aj po priznaní starobného dôchodku, predčasného starobného dôchodku alebo po dovŕšení 65 rokov veku poberateľa, a to vo výške 50 % sumy úrazovej renty vyplácanej ku dňu priznania starobného dôchodku, predčasného starobného dôchodku alebo ku dňu dovŕšenia 65 rokov veku poberateľa po zvýšení podľa tohto zákona. Ak nárok na výplatu pozostalostnej úrazovej renty, na ktorú bola prekvalifikovaná náhrada nákladov na výživu pozostalých podľa § 272 ods. 4, trvá k 31. júlu 2006, pozostalostná úrazová renta sa vypláca po tomto dni aj po 65. roku veku, ktorý by zomretý dovŕšil, a to vo výške 50 % sumy pozostalostnej úrazovej renty vyplácanej ku dňu, v ktorom by zomretý dovŕšil 65 rokov veku. Na zvyšovanie úrazovej renty a pozostalostnej úrazovej renty platí § 82 rovnako.
(2)
Ak nárok na úrazovú rentu podľa § 272 ods. 3 zanikol v období od 1. januára 2004 do 31. júla 2006 z dôvodu priznania starobného dôchodku, predčasného starobného dôchodku alebo z dôvodu dovŕšenia 65 rokov veku poberateľa, Sociálna poisťovňa prizná úrazovú rentu na žiadosť poškodeného najskôr od 1. augusta 2006, a to vo výške 50 % jej sumy, ktorá patrila ku dňu zániku nároku na úrazovú rentu po zvýšení podľa tohto zákona. Ak nárok na pozostalostnú úrazovú rentu podľa § 272 ods. 4 zanikol v období od 1. januára 2004 do 31. júla 2006 z dôvodu, že zomretý dovŕšil 65 rokov veku, Sociálna poisťovňa prizná pozostalostnú úrazovú rentu na žiadosť najskôr od 1. augusta 2006, a to vo výške 50 % jej sumy, ktorá patrila ku dňu zániku nároku na pozostalostnú úrazovú rentu po zvýšení podľa tohto zákona. Na zvyšovanie úrazovej renty a pozostalostnej úrazovej renty platí § 82 rovnako.
(3)
Ak nárok na výplatu úrazovej renty priznanej podľa § 88 v období od 1. januára 2004 do 31. júla 2006 trvá aj po 31. júli 2006 poškodenému, ktorý pred 1. augustom 2006 dovŕšil dôchodkový vek alebo mu bol priznaný predčasný starobný dôchodok, úrazová renta sa vypláca od 1. augusta 2006 vo výške 50 % jej sumy vyplácanej k 31. júlu 2006.
(4)
Ak poškodenému bola v období od 1. januára 2004 do 31. júla 2006 priznaná úrazová renta podľa § 88 a po 31. júli 2006 dovŕši dôchodkový vek alebo je mu priznaný predčasný starobný dôchodok, je vymeriavací základ na účely určenia sumy starobného dôchodku alebo predčasného starobného dôchodku za rok 2004 aj 1,25-násobok úhrnu vyplatených súm úrazovej renty v roku 2004, za rok 2005 aj 1,25-násobok úhrnu vyplatených súm úrazovej renty v roku 2005 a za obdobie od 1. januára 2006 do 31. júla 2006 aj 1,25-násobok úhrnu vyplatených súm úrazovej renty v tomto období.
(5)
Sociálna poisťovňa do 31. októbra 2006 prevedie zo základného fondu úrazového poistenia do základného fondu starobného poistenia sumu vo výške 18 % z 1,25-násobku úhrnu súm úrazových rent podľa odseku 4 za obdobie od 1. januára 2004 do 31. júla 2006. Ak poberateľovi úrazovej renty podľa prechádzajúcej vety vznikla povinná účasť na starobnom dôchodkovom sporení pred vznikom nároku na úrazovú rentu, Sociálna poisťovňa prevedie za obdobie, v ktorom je povinne zúčastnený na starobnom dôchodkovom sporení, sumu vo výške 9 % z 1,25-násobku úhrnu vyplatených súm úrazových rent priznaných podľa § 88 zo základného fondu úrazového poistenia do základného fondu starobného poistenia a rovnakú sumu prevedie zo základného fondu úrazového poistenia do základného fondu príspevkov na starobné dôchodkové sporenie.
(6)
Sociálna poisťovňa od 1. augusta 2006 preberá od Ministerstva obrany Slovenskej republiky výplatu plnení vyplývajúcich zo zodpovednosti štátu za škodu na zdraví, ktorá vznikla pred 1. januárom 2004 vojakom povinnej vojenskej služby pri plnení služobných povinností alebo v priamej súvislosti s ich plnením. Na zvyšovanie týchto plnení platí § 82 rovnako.
§ 293p
Ak poistenec bol zaradený do evidencie nezamestnaných občanov pred 1. augustom 2006 a o dávke v nezamestnanosti do 31. júla 2006 nebolo rozhodnuté, o nároku na dávku v nezamestnanosti sa rozhodne po 31. júli 2006 podľa zákona účinného do 31. júla 2006. Dávka v nezamestnanosti, na ktorú vznikol nárok do 31. júla 2006 a nárok na jej výplatu trvá aj po tomto dni, vypláca sa po 31. júli 2006 podľa zákona účinného do 31. júla 2006.
§ 293q
Vyhlásenie zamestnávateľa o pristúpení na podmienky elektronického zasielania údajov na účely sociálneho poistenia doručené Sociálnej poisťovni pred 1. augustom 2006 sa považuje za dohodu podľa § 186 ods. 2.“.
165.
Prílohy č. 4 a 5 znejú:
„Príloha č. 4 k zákonu č. 461/2003 Z. z.
PERCENTUÁLNA MIERA POKLESU ZÁROBKOVEJ ČINNOSTI
podľa druhu zdravotného postihnutia orgánov a systémov
Príloha č. 5 k zákonu č. 461/2003 Z. z.
ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNYCH AKTOV EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV A EURÓPSKEJ ÚNIE
1. Smernica Rady 76/207/EHS z 9. februára 1976 o vykonávaní zásady rovnakého zaobchádzania s mužmi a ženami, pokiaľ ide o prístup k zamestnaniu, odbornej príprave a postupu v zamestnaní a o pracovné podmienky (Ú. v. ES L 39, 14. 2. 1976).
2. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2002/73/ES z 23. septembra 2002, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 76/207/EHS o vykonávaní zásady rovnakého zaobchádzania s mužmi a ženami, pokiaľ ide o prístup k zamestnaniu, odbornej príprave a postupu v zamestnaní a o pracovné podmienky (Ú. v. ES L 269, 5. 10. 2002).
3. Smernica Rady 79/7/EHS z 19. decembra 1978 o postupnom vykonávaní zásady rovnakého zaobchádzania s mužmi a ženami vo veciach súvisiacich so sociálnym zabezpečením (Ú. v. ES L 6, 10. 1. 1979).
4. Smernica Rady 80/987/EHS z 20. októbra 1980 o aproximácii právnych predpisov členských štátov vzťahujúcich sa na ochranu zamestnancov v prípade platobnej neschopnosti ich zamestnávateľa (Ú. v. ES L 283, 28. 10. 1980).
5. Smernica Rady 87/164/EHS z 2. marca 1987, ktorou sa mení a dopĺňa v súvislosti s pristúpením Španielska smernica 80/987/EHS o aproximácii právnych predpisov členských štátov vzťahujúcich sa na ochranu zamestnancov v prípade platobnej neschopnosti ich zamestnávateľa (Ú. v. ES L 66, 11. 3. 1987).
6. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2002/74/ES z 23. septembra 2002, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 80/987/EHS o aproximácii právnych predpisov členských štátov vzťahujúcich sa na ochranu zamestnancov v prípade platobnej neschopnosti ich zamestnávateľa (Ú. v. ES L 270, 8. 10. 2002).
7. Smernica Rady 86/613/EHS z 11. decembra 1986 o uplatňovaní zásady rovnakého zaobchádzania s mužmi a ženami vykonávajúcimi činnosť ako samostatne zárobkovo činné osoby vrátane činnosti v poľnohospodárstve a o ochrane samostatne zárobkovo činných žien počas tehotenstva a materstva (Ú. v. ES L 359, 19. 12. 1980).
8. Smernica Rady 92/85/EHS z 19. októbra 1992 o zavedení opatrení na podporu zlepšenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci tehotných pracovníčok a pracovníčok krátko po pôrode alebo dojčiacich pracovníčok (desiata samostatná smernica v zmysle článku 16 ods. 1 smernice 89/391/EHS) (Ú. v. ES L 348, 28. 11. 1992).
9. Smernica Rady 96/34/ES z 3. júna 1996 o rámcovej dohode o rodičovskej dovolenke uzavretej medzi UNICE, CEEP a ETUC (Ú. v. ES L 145, 19. 6. 1996).
10. Smernica Rady 97/75/ES z 15. decembra 1997, ktorou sa mení, dopĺňa a rozširuje smernica 96/34/ES o rámcovej dohode o rodičovskej dovolenke, uzavretej medzi UNICE, CEEP a ETUC, na Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska (Ú. v. ES L 10, 16. 1. 1998).
11. Smernica Rady 97/80/EHS z 15. decembra 1997 o dôkaznom bremene v prípadoch diskriminácie na základe pohlavia (Ú. v. ES L 14, 20. 1. 1998).
12. Smernica Rady 98/52/ES z 13. júla 1998 o rozšírení smernice 97/80/ES o dôkaznom bremene v prípadoch diskriminácie na základe pohlavia na Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska (Ú. v. ES L 205, 22. 7. 1998).
13. Smernica Rady 2000/43/ES z 29. júna 2000, ktorou sa zavádza zásada rovnakého zaobchádzania s osobami bez ohľadu na rasový alebo etnický pôvod (Ú. v. ES L 180, 19. 7. 2000).
14. Smernica Rady 2001/23/ES z 12. marca 2001 o aproximácii zákonov členských štátov týkajúcich sa zachovania práv zamestnancov pri prevodoch podnikov, závodov alebo častí podnikov alebo závodov (Ú. v. ES L 82, 22. 3. 2001).“.
Čl. II
Zákon č. 462/2003 Z. z. o náhrade príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 244/2005 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
Doterajší text § 2 sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekom 2, ktorý znie:
„(2)
Zamestnancom podľa tohto zákona nie je fyzická osoba vo výkone väzby a fyzická osoba vo výkone trestu odňatia slobody.“.
2.
Doterajší text § 3 sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekom 2, ktorý znie:
„(2)
Zamestnávateľom podľa tohto zákona nie je pre fyzickú osobu uvedenú v § 2 ods. 2 ústav na výkon väzby a ústav na výkon trestu odňatia slobody.“.
3.
V § 4 sa slová „nemá nárok na mzdu, plat, odmenu za prácu alebo služobný príjem podľa osobitných predpisov,5)“ nahrádzajú slovami „nemá príjem, ktorý sa považuje za vymeriavací základ podľa osobitného predpisu5) za obdobie, v ktorom nevykonáva činnosť zamestnanca z dôvodu dočasnej pracovnej neschopnosti,“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 5 znie:
„5)
§ 138 ods. 1 až 6 zákona č. 461/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
4.
V § 5 ods. 1 sa za písmeno c) vkladá nové písmeno d), ktoré znie:
„d)
ak sa nezdržiava na mieste určenom počas dočasnej pracovnej neschopnosti bez súhlasu lekára, odo dňa zistenia tejto skutočnosti,“.
Doterajšie písmená d) a e) sa označujú ako písmená e) a f).
5.
V § 8 ods. 1 písm. a) sa vypúšťajú slová „určeného podľa osobitného predpisu13) (ďalej len „denný vymeriavací základ”)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 13 sa vypúšťa.
6.
§ 8 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:
„(5)
Denný vymeriavací základ zamestnanca je denný vymeriavací základ zamestnanca určený podľa osobitného predpisu16) alebo pravdepodobný denný vymeriavací základ zamestnanca určený podľa osobitného predpisu.17)“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 16 a 17 znejú:
„16)
§ 55 zákona č. 461/2003 Z. z.
17)
§ 57 zákona č. 461/2003 Z. z. v znení zákona č. 310/2006 Z. z.“.
7.
V § 9 odsek 4 znie:
„(4)
Zamestnávateľ má právo vykonať kontrolu, či sa dočasne práceneschopný zamestnanec zdržiava na mieste určenom počas dočasnej pracovnej neschopnosti. Zamestnávateľ má právo vykonať kontrolu podľa prvej vety v obydlí zamestnanca s jeho súhlasom alebo na mieste, kde je predpoklad, že sa dočasne zdržiava.“.
Čl. III
Zákon č. 599/2003 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 5/2004 Z. z., zákona č. 191/2004 Z. z., zákona č. 453/2004 Z. z., zákona č. 577/2004 Z. z., zákona č. 613/2004 Z. z., zákona č. 614/2004 Z. z., zákona č. 721/2004 Z. z., zákona č. 305/2005 Z. z., zákona č. 471/2005 Z. z. a zákona č. 573/2005 Z. z. sa dopĺňa takto:
1.
§ 13 sa dopĺňa odsekmi 7 a 8, ktoré znejú:
„(7)
Odseky 3 až 6 sa nepoužijú, ak občan v hmotnej núdzi alebo niektorá z fyzických osôb, ktoré sa s občanom v hmotnej núdzi spoločne posudzujú, je poberateľom starobného dôchodku; to platí aj vtedy, ak ide o poberateľa inej dôchodkovej dávky alebo sociálneho dôchodku, ktorý dovŕšil 62 rokov veku.
(8)
Občanovi v hmotnej núdzi a fyzickým osobám, ktoré sa s občanom v hmotnej núdzi spoločne posudzujú, a na ktorých sa nevzťahuje odsek 7, nepatrí príspevok na bývanie, ak bývajú spolu na jednej adrese s občanom alebo fyzickými osobami, ktorým sa priznal príspevok na bývanie podľa odsekov 1, 2 a 7.“.
2.
Za § 33e sa vkladá § 33f, ktorý znie:
㤠33f
Ak občanovi v hmotnej núdzi a fyzickým osobám, ktoré sa s občanom v hmotnej núdzi spoločne posudzujú, vznikne po 31. júli 2006 nárok na príspevok na bývanie podľa § 13 ods. 1, 2 a 7 na adrese, na ktorú sa poskytuje príspevok na bývanie občanovi v hmotnej núdzi a fyzickým osobám, ktoré sa s občanom v hmotnej núdzi spoločne posudzujú do 31. júla 2006, u tohto občana v hmotnej núdzi a fyzických osôb, ktoré sa s občanom v hmotnej núdzi spoločne posudzujú, § 13 ods. 4 a 8 sa do 31. júla 2007 nepoužije.“.
Čl. IV
Zákon č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 186/2004 Z. z., zákona č. 439/2004 Z. z., zákona č. 721/2004 Z. z. a zákona č. 747/2004 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 14 ods. 1 a 2 písmená c) až e) znejú:
„c)
fyzická osoba s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky, dôchodkovo poistená podľa osobitného predpisu11) z dôvodu riadnej starostlivosti o dieťa do šiestich rokov jeho veku s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky,
d)
fyzická osoba s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky, dôchodkovo poistená podľa osobitného predpisu12) z dôvodu riadnej starostlivosti o dieťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom po dovŕšení šiestich rokov jeho veku s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky,
e)
fyzická osoba s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky, dôchodkovo poistená podľa osobitného predpisu12a) z dôvodu poskytovania peňažného príspevku za opatrovanie,“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 11 až 12a znejú:
„11)
§ 15 ods. 1 písm. c) zákona č. 461/2003 Z. z. v znení zákona č. 310/2006 Z. z.
12)
§ 15 ods. 1 písm. d) zákona č. 461/2003 Z. z. v znení zákona č. 310/2006 Z. z.
12a)
§ 15 ods. 1 písm. e) zákona č. 461/2003 Z. z. v znení zákona č. 310/2006 Z. z.“.
2.
V § 14 odsek 4 znie:
„(4)
Povinne zúčastnená na starobnom dôchodkovom sporení je aj fyzická osoba, ktorej sa vypláca invalidný dôchodok alebo úrazová renta podľa osobitného predpisu,3) ak táto fyzická osoba pred vznikom nároku na invalidný dôchodok alebo úrazovú rentu podľa osobitného predpisu3) bola sporiteľ.“.
3.
V § 14 ods. 5 sa v úvodnej vete slová „písm. e)“ nahrádzajú slovami „písm. c) a d)“.
4.
V § 14 odsek 6 znie:
„(6)
Riadna starostlivosť fyzickej osoby podľa odseku 1 písm. c) a d) a podľa odseku 2 písm. c) a d) je riadna starostlivosť podľa osobitného predpisu.14)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 14 znie:
„14)
Zákon č. 280/2002 Z. z. o rodičovskom príspevku v znení neskorších predpisov.“.
5.
V § 17 ods. 1 sa za slová „osobitného predpisu17) a“ vkladajú slová „fyzickej osobe uvedenej v § 14 ods. 1 písm. c) až e) a v § 14 ods. 2 písm. c) až e)“.
6.
V § 20 odsek 2 znie:
„(2)
Štát platí príspevky za sporiteľa, za ktorého platí poistné na dôchodkové poistenie podľa osobitného predpisu.3)“.
7.
V § 20 sa vypúšťa odsek 3.
Doterajší odsek 4 sa označuje ako odsek 3.
8.
V § 20 odsek 3 znie:
„(3)
Sociálna poisťovňa platí príspevky za sporiteľa uvedeného v § 14 ods. 4, za ktorého platí poistné na starobné poistenie podľa osobitného predpisu.3)“.
9.
V § 23 ods. 10 sa za slová „invalidného dôchodku“ vkladajú slová „alebo úrazovej renty“.
10.
Za § 23 sa vkladá § 23a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠23a
Určenie vymeriavacieho základu z príjmu plynúceho z neplatne skončeného právneho vzťahu zamestnanca k zamestnávateľovi
Ak súd rozhodol o neplatnosti skončenia právneho vzťahu zamestnanca k zamestnávateľovi, vymeriavací základ za každý kalendárny mesiac neplatne skončeného právneho vzťahu zamestnanca k zamestnávateľovi je časť príjmu plynúceho z neplatne skončeného právneho vzťahu zamestnanca k zamestnávateľovi pripadajúca na každý taký kalendárny mesiac; § 23 ods. 1, 4, 6, 7 a 11 platia rovnako.“.
11.
Za § 28 sa vkladá § 28a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠28a
Vrátenie príspevkov
(1)
Ak Sociálna poisťovňa postúpila dôchodkovej správcovskej spoločnosti príspevky vo vyššej sume, ako patrili, Sociálna poisťovňa zúčtuje sumu zodpovedajúcu rozdielu medzi postúpenou sumou príspevkov a správnou sumou príspevkov so sumou príspevkov, ktoré postúpi po zistení tejto skutočnosti.
(2)
Dôchodková správcovská spoločnosť je povinná do piatich pracovných dní odo dňa, v ktorom sa dozvedela o smrti sporiteľa, oznámiť túto skutočnosť Sociálnej poisťovni. Sociálna poisťovňa je povinná do 30 dní od doručenia oznámenia podľa prvej vety alebo odo dňa, v ktorom sa dozvedela o smrti sporiteľa, vyžiadať od dôchodkovej správcovskej spoločnosti vrátenie príspevkov, ktoré boli za zomretého sporiteľa postúpené bez právneho dôvodu. Ak zanikne sporiteľovi účasť na starobnom dôchodkovom sporení a do jedného roka od zániku účasti na starobnom dôchodkovom sporení mu nevznikne nová účasť na starobnom dôchodkovom sporení a Sociálna poisťovňa nemôže uplatniť postup podľa odseku 1, je Sociálna poisťovňa povinná vyžiadať od dôchodkovej správcovskej spoločnosti vrátenie príspevkov, ktoré boli za sporiteľa postúpené bez právneho dôvodu. Dôchodková správcovská spoločnosť je povinná bez zbytočného odkladu od doručenia žiadosti Sociálnej poisťovne podľa druhej vety alebo tretej vety previesť z bežného účtu dôchodkového fondu na účet Sociálnej poisťovne v Štátnej pokladnici sumu rovnajúcu sa súčinu počtu dôchodkových jednotiek pripísaných na osobný dôchodkový účet sporiteľa z príspevkov postúpených bez právneho dôvodu a aktuálnej hodnoty dôchodkovej jednotky zo dňa, ktorý predchádza dňu prevodu. Ak je na osobnom dôchodkovom účte sporiteľa počet dôchodkových jednotiek nižší ako počet dôchodkových jednotiek pripísaných z príspevkov postúpených bez právneho dôvodu, dôchodková správcovská spoločnosť je povinná bez zbytočného odkladu od doručenia žiadosti Sociálnej poisťovne podľa druhej vety alebo tretej vety previesť z bežného účtu dôchodkového fondu na účet Sociálnej poisťovne v Štátnej pokladnici.“.
12.
V § 38 ods. 2 a § 39 sa slová „30 %" nahrádzajú slovami „40 %".
13.
V § 48 ods. 22 sa slová „doplnková dôchodková poisťovňa" nahrádzajú slovami „doplnková dôchodková spoločnosť".
14.
V § 51 ods. 1 písm. c) sa slová „písm. j)" nahrádzajú slovami „písm. i)".
15.
V § 52 ods. 1 sa vypúšťa písmeno f).
Doterajšie písmená g) až j) sa označujú ako písmená f) až i).
16.
V § 52 ods. 2 sa vypúšťa písmeno f).
Doterajšie písmená g) až j) sa označujú ako písmená f) až i).
17.
V § 52 ods. 2 písm. f) sa slová „písm. g)" nahrádzajú slovami „písm. f)".
18.
V § 52 ods. 2 písm. g) sa slová „písm. h)" nahrádzajú slovami „písm. g)".
19.
V § 52 ods. 2 písm. h) sa slová „písm. i)" nahrádzajú slovami „písm. h)".
20.
V § 52 ods. 2 písm. i) sa slová „písm. j)" nahrádzajú slovami „písm. i)".
21.
V § 52 ods. 4 písm. b) sa slová „písm. b), e), f), h), i) a j)" nahrádzajú slovami „písm. b), e), g) až i)".
22.
V § 52 ods. 4 písm. e) sa slová „písm. g)" nahrádzajú slovami „písm. f)".
23.
V § 52 ods. 5 tretej vete sa slová „písm. b), d), e) až j)" nahrádzajú slovami „písm. b), d), e) až i)".
24.
V § 52 ods. 6 sa slová „písm. g)" nahrádzajú slovami „písm. f)".
25.
V § 52 ods. 10 sa slová „písm. a), b), d) až f), h) a i)" nahrádzajú slovami „písm. a), b), d), e), g) a h)".
26.
Za § 54 sa vkladá § 54a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠54a
Ochrana osobných údajov
(1)
Na účely identifikácie sporiteľov, poberateľov dôchodkov starobného dôchodkového sporenia, oprávnených osôb uvedených v § 40 ods. 2 a sprostredkovateľov, uzatvárania, vykonávania a následnej kontroly zmlúv o starobnom dôchodkovom sporení a zmlúv so sprostredkovateľmi a na účely uvedené v odseku 3 sú sporitelia, poberatelia dôchodkov starobného dôchodkového sporenia, oprávnené osoby a sprostredkovatelia aj bez súhlasu dotknutých osôb58a) povinní pri každom uzatváraní zmluvy o starobnom dôchodkovom sporení dôchodkovej správcovskej spoločnosti na jej žiadosť
a)
poskytnúť
1.
osobné údaje58b) o totožnosti fyzickej osoby, a to meno, priezvisko, adresu trvalého pobytu, adresu prechodného pobytu, ak ho má, rodné číslo, ak je pridelené, dátum narodenia, štátnu príslušnosť, druh a číslo dokladu totožnosti, ak fyzická osoba je podnikateľ, predmet podnikania a adresu miesta podnikania a označenie úradného registra alebo inej úradnej evidencie, v ktorej je zapísaný, a číslo zápisu do tohto registra alebo evidencie,
2.
identifikačné údaje právnickej osoby, a to názov, identifikačné číslo, ak je pridelené, adresu sídla, adresu umiestnenia podniku alebo organizačných zložiek a inú adresu miesta výkonu činnosti, predmet podnikania alebo inej činnosti, ako aj zoznam fyzických osôb tvoriacich štatutárny orgán tejto právnickej osoby a údaje o nich podľa prvého bodu, označenie úradného registra alebo inej úradnej evidencie, v ktorej je táto právnická osoba zapísaná, a číslo zápisu do tohto registra alebo evidencie,
3.
kontaktné telefónne číslo, faxové číslo a adresu elektronickej pošty, ak ich má,
4.
doklady a údaje preukazujúce splnenie ostatných požiadaviek a podmienok na uzatvorenie alebo vykonanie zmluvy o starobnom dôchodkovom sporení a zmluvy so sprostredkovateľom,
b)
umožniť získať kopírovaním, skenovaním alebo iným zaznamenávaním
1.
osobné údaje58b) o totožnosti fyzickej osoby z dokladu totožnosti, a to obrazovú podobizeň, titul, meno, priezvisko, rodné priezvisko, rodné číslo, dátum narodenia, miesto a okres narodenia, adresu trvalého pobytu, adresu prechodného pobytu, štátnu príslušnosť, záznam o obmedzení spôsobilosti na právne úkony, druh a číslo dokladu totožnosti, vydávajúci orgán, dátum vydania a platnosť dokladu totožnosti a
2.
ďalšie údaje z dokladov preukazujúcich údaje, na ktoré sa vzťahuje písmeno a).
(2)
Na účely identifikácie sporiteľov, poberateľov dôchodkov starobného dôchodkového sporenia, oprávnených osôb a sprostredkovateľov a na účely uvedené v odseku 3 je dôchodková správcovská spoločnosť oprávnená pri každom uzatváraní zmluvy o starobnom dôchodkovom sporení a zmluvy so sprostredkovateľom požadovať od sporiteľov a sprostredkovateľov údaje vymedzené v odseku 1 písm. a) a získať ich spôsobom vymedzeným v odseku 1 písm. b). Sporitelia a sprostredkovatelia sú povinní vyhovieť každej takej žiadosti dôchodkovej správcovskej spoločnosti.
(3)
Na účely identifikácie sporiteľov, poberateľov dôchodkov starobného dôchodkového sporenia, oprávnených osôb a sprostredkovateľov, uzatvárania, vykonávania a následnej kontroly zmlúv o starobnom dôchodkovom sporení a zmlúv so sprostredkovateľmi, na účel ochrany a domáhania sa práv dôchodkovej správcovskej spoločnosti voči poberateľom dôchodkov starobného dôchodkového sporenia, oprávneným osobám a sprostredkovateľom, na účel zdokumentovania činnosti dôchodkovej správcovskej spoločnosti, na účely výkonu dohľadu nad dôchodkovými správcovskými spoločnosťami a nad ich činnosťou a na plnenie povinností a úloh dôchodkovej správcovskej spoločnosti podľa tohto zákona alebo osobitných predpisov58c) je dôchodková správcovská spoločnosť aj bez súhlasu a informovania dotknutých osôb58a) oprávnená zisťovať, získavať, zaznamenávať, uchovávať, využívať a inak spracúvať58d) osobné údaje a iné údaje v rozsahu podľa odseku 1; pritom je dôchodková správcovská spoločnosť oprávnená s použitím automatizovaných alebo neautomatizovaných prostriedkov vyhotovovať kópie dokladov totožnosti a spracúvať rodné čísla a ďalšie údaje a doklady vymedzené v odseku 1.
(4)
Údaje, na ktoré sa vzťahujú odseky 1 až 3, je dôchodková správcovská spoločnosť povinná aj bez súhlasu a informovania dotknutých osôb58a) sprístupniť a poskytovať58e) na spracúvanie iným osobám v prípadoch ustanovených osobitným predpisom a Národnej banke Slovenska na účely vykonávania dohľadu podľa tohto zákona a osobitných predpisov.
(5)
Údaje, na ktoré sa vzťahujú odseky 1 až 3, môže dôchodková správcovská spoločnosť sprístupniť alebo poskytnúť do cudziny len za podmienok ustanovených v osobitnom zákone,58f) alebo ak tak ustanovuje medzinárodná zmluva, ktorou je Slovenská republika viazaná a ktorá má prednosť pred zákonmi Slovenskej republiky.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 58a až 58f znejú:
„58a)
§ 4 ods. 5 a § 7 ods. 3 zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.
58b)
§ 3 zákona č. 428/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
58c)
Napríklad zákon č. 367/2000 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
58d)
§ 4 ods. 1 písm. a) až c), § 7 ods. 3, ods. 5 druhá veta a ods. 6 druhá veta, § 8 ods. 2 a § 10 ods. 6 zákona č. 428/2002 Z. z.
58e)
§ 7 ods. 6 zákona č. 428/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
58f)
§ 23 a 55 zákona č. 428/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
27.
V § 64 ods. 1 sa slová „povinne zúčastnenou na starobnom dôchodkovom sporení alebo s fyzickou osobou dobrovoľne zúčastnenou na starobnom dôchodkovom sporení" nahrádzajú slovami „uvedenou v § 14 ods. 1 až 3 a aj so sporiteľom, ktorý nie je povinne zúčastnený na starobnom dôchodkovom sporení a ktorý má záujem prestúpiť do inej dôchodkovej správcovskej spoločnosti".
28.
V § 64 odsek 3 znie:
„(3)
V rovnakom období môže mať sporiteľ uzatvorenú iba jednu účinnú zmluvu o starobnom dôchodkovom sporení. To neplatí v období odo dňa zápisu zmluvy o starobnom dôchodkovom sporení do registra zmlúv v prípade prestupu sporiteľa podľa § 64b do dňa prestupu sporiteľa podľa § 64b ods. 2, v ktorom môže mať sporiteľ uzatvorené dve účinné zmluvy o starobnom dôchodkovom sporení.“.
29.
V § 64 ods. 4 prvá veta a druhá veta znejú: „Fyzická osoba uvedená v § 14 ods. 1 je povinná uzatvoriť zmluvu o starobnom dôchodkovom sporení do 30 dní odo dňa, v ktorom nastala skutočnosť podmieňujúca vznik prvej účasti na starobnom dôchodkovom sporení. Ak fyzická osoba podľa prvej vety neuzatvorí zmluvu o starobnom dôchodkovom sporení v lehote podľa prvej vety, Sociálna poisťovňa určí dôchodkovú správcovskú spoločnosť, v ktorej vznikne tejto fyzickej osobe prvá účasť na starobnom dôchodkovom sporení.".
31.
V § 64 odsek 7 znie:
„(7)
Od zmluvy o starobnom dôchodkovom sporení nemožno odstúpiť, vypovedať ju, ani zrušiť dohodou zmluvných strán. Zmluva o starobnom dôchodkovom sporení zaniká dňom prestupu sporiteľa z dôchodkovej správcovskej spoločnosti do inej dôchodkovej správcovskej spoločnosti podľa § 64b.“.
32.
V § 64a ods. 5 tretej vete sa za slová „odseku 3" vkladajú slová „písm. a) a b)" a za tretiu vetu sa vkladá nová štvrtá veta a piata veta, ktoré znejú: „Ak Sociálna poisťovňa nezapíše zmluvu o starobnom dôchodkovom sporení do registra zmlúv z iných dôvodov ako z dôvodov uvedených v odseku 3 písm. a) a b), táto zmluva zaniká dňom, ktorým Sociálna poisťovňa oznámila dôchodkovej správcovskej spoločnosti nezapísanie zmluvy do registra zmlúv. O zániku zmluvy podľa predchádzajúcej vety je dôchodková správcovská spoločnosť povinná bez zbytočného odkladu písomne informovať fyzickú osobu, ktorej zmluva o starobnom dôchodkovom sporení zanikla.".
33.
§ 64a sa dopĺňa odsekmi 6 až 8, ktoré znejú:
„(6)
Sociálna poisťovňa vymaže bez zbytočného odkladu z registra zmlúv zmluvu o starobnom dôchodkovom sporení, ktorá zanikla, a zmluvu o starobnom dôchodkovom sporení, ktorá je podľa právoplatného rozhodnutia súdu neplatná alebo nevznikla. Sociálna poisťovňa oznámi bez zbytočného odkladu dôchodkovej správcovskej spoločnosti výmaz zmluvy o starobnom dôchodkovom sporení z registra zmlúv. O tejto skutočnosti je dôchodková správcovská spoločnosť povinná bez zbytočného odkladu písomne informovať fyzickú osobu, ktorej zmluva o starobnom dôchodkovom sporení je podľa právoplatného rozhodnutia súdu neplatná alebo nevznikla.
(7)
Ak zmluva o starobnom dôchodkovom sporení je podľa právoplatného rozhodnutia súdu neplatná alebo nevznikla, dôchodková správcovská spoločnosť je povinná do piatich pracovných dní odo dňa oznámenia Sociálnej poisťovne o výmaze zmluvy o starobnom dôchodkovom sporení z registra zmlúv podľa odseku 6 druhej vety previesť z bežného účtu dôchodkového fondu na účet Sociálnej poisťovne v Štátnej pokladnici sumu zodpovedajúcu nominálnej hodnote zaplatených príspevkov na bežný účet dôchodkového fondu. Suma zodpovedajúca rozdielu medzi sumou zodpovedajúcou aktuálnej hodnote osobného dôchodkového účtu ku dňu prevodu podľa prvej vety a sumou prevedenou podľa prvej vety je spoločným majetkom sporiteľov dôchodkového fondu.
(8)
Ak zmluva o starobnom dôchodkovom sporení je podľa právoplatného rozhodnutia súdu neplatná alebo nevznikla a suma zodpovedajúca aktuálnej hodnote osobného dôchodkového účtu je nižšia ako suma zodpovedajúca nominálnej hodnote zaplatených príspevkov na bežný účet dôchodkového fondu, dôchodková správcovská spoločnosť je povinná do piatich pracovných dní odo dňa oznámenia Sociálnej poisťovne o výmaze zmluvy o starobnom dôchodkovom sporení z registra zmlúv podľa odseku 6 druhej vety previesť z bežného účtu dôchodkového fondu na účet Sociálnej poisťovne v Štátnej pokladnici sumu zodpovedajúcu aktuálnej hodnote osobného dôchodkového účtu ku dňu prevodu a previesť z bežného účtu dôchodkovej správcovskej spoločnosti na účet Sociálnej poisťovne v Štátnej pokladnici sumu zodpovedajúcu rozdielu medzi sumou zodpovedajúcou nominálnej hodnote zaplatených príspevkov a sumou zodpovedajúcou aktuálnej hodnote osobného dôchodkového účtu ku dňu prevodu.“.
34.
V § 64b odsek 1 znie:
„(1)
Sporiteľ môže prestúpiť z dôchodkovej správcovskej spoločnosti do inej dôchodkovej správcovskej spoločnosti, s ktorou uzatvorí zmluvu o starobnom dôchodkovom sporení. Zmluva o starobnom dôchodkovom sporení podľa prvej vety musí obsahovať aj výslovný písomný prejav vôle sporiteľa prestúpiť do inej dôchodkovej správcovskej spoločnosti. Deň prestupu sporiteľa do inej dôchodkovej správcovskej spoločnosti môže byť najskôr po uplynutí dvoch rokov odo dňa vzniku prvej účasti na starobnom dôchodkovom sporení alebo odo dňa prestupu do dôchodkovej správcovskej spoločnosti, z ktorej sporiteľ prestupuje. Sociálna poisťovňa zapíše zmluvu o starobnom dôchodkovom sporení podľa prvej vety do registra zmlúv, ak je splnená podmienka podľa tretej vety.“.
35.
V § 64b odsek 3 znie:
„(3)
Sociálna poisťovňa je povinná bez zbytočného odkladu po zápise zmluvy o starobnom dôchodkovom sporení uzatvorenej s dôchodkovou správcovskou spoločnosťou, do ktorej sporiteľ prestupuje, informovať o tomto zápise dôchodkovú správcovskú spoločnosť, z ktorej sporiteľ prestupuje, a dôchodkovú správcovskú spoločnosť, do ktorej sporiteľ prestupuje.“.
36.
V § 64b sa vypúšťa odsek 5.
39.
V § 67 ods. 1 prvej vete sa za slová „§ 47 ods. 2 písm. a) a b)" vkladajú slová „prvom, štvrtom, piatom, siedmom, jedenástom a".
40.
V § 67 ods. 1 sa na konci pripája táto veta: „Zverené činnosti môže fyzická osoba a právnická osoba vykonávať iba na území Slovenskej republiky.".
41.
V § 67 odsek 2 sa dopĺňa písmenom i), ktoré znie:
„i)
je Národnej banke Slovenska predložený písomný súhlas depozitára s navrhovaným zverením činnosti inej osobe.“.
42.
V § 67 sa vypúšťa odsek 5.
43.
V § 69 ods. 1 a 3 sa slová „písm. g)" nahrádzajú slovami „písm. f)".
44.
V § 69 ods. 5 sa slová „písm. j)" nahrádzajú slovami „písm. i)".
45.
V § 79 odsek 10 znie:
„(10)
Zlúčením dôchodkových fondov zaniká zmluva o výkone činnosti depozitára. Depozitár je povinný bez zbytočného odkladu po zániku zmluvy o výkone činnosti depozitára postupovať podľa § 100 ods. 9.“.
46.
V § 81 ods. 1 písm. f) sa vypúšťajú slová „alebo príslušného členského štátu".
47.
V § 81 ods. 1 písm. g) sa za slová „na bežnom účte" vkladajú slová „a na vkladovom účte".
48.
V § 82 ods. 2 sa za slovo „jedného" vkladá slovo „členského".
49.
V § 84 ods. 2 sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „a pri zlúčení dôchodkových fondov.".
50.
V § 84 ods. 3 sa za slová „podľa odseku 2," vkladajú slová „alebo pri zlúčení dôchodkových fondov,".
51.
Pod § 91 sa vkladá nadpis, ktorý znie:
„Porovnávanie výkonnosti dôchodkových fondov“.
52.
V § 99 ods. 4 prvej vete sa vypúšťajú slová „a správu" a na konci sa pripája veta, ktorá znie: „Depozitár a osoba, ktorej bola zverená úschova zahraničných cenných papierov, sú povinní viesť úschovu týchto cenných papierov vždy oddelene od ostatného majetku a spôsobom, ktorý zabezpečí ochranu práv sporiteľov podľa § 74.".
54.
V § 109 sa odsek 1 dopĺňa písmenom d), ktoré znie:
„d)
najneskôr do jedného mesiaca po skončení kalendárneho štvrťroka priebežnú účtovnú závierku vyhotovenú k poslednému dňu kalendárneho štvrťroka.“.
55.
V § 110 ods. 3 sa slovo „denne" nahrádza slovami „každý pracovný deň" a za slová „v dôchodkovom fonde" sa vkladajú slová „a o stave majetku v dôchodkovom fonde".
63.
V § 115 ods. 3 sa slová „písm. o)" nahrádzajú slovami „písm. n)".
64.
V § 116 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:
„(3)
Národná banka Slovenska je povinná uložiť dôchodkovej správcovskej spoločnosti, aby prijala opatrenia na jej ozdravenie, ak dôchodková správcovská spoločnosť prestane spĺňať podmienku primeranosti vlastných zdrojov podľa tohto zákona. Národná banka Slovenska určí v rozhodnutí podľa prvej vety aj lehotu, v ktorej je dôchodková správcovská spoločnosť povinná splniť podmienku primeranosti jej vlastných zdrojov.“.
Doterajšie odseky 3 a 4 sa označujú ako odseky 4 a 5.
65.
V § 120 ods. 1 písmeno a) znie:
„a)
dôchodková správcovská spoločnosť nesplnila podmienku primeranosti jej vlastných zdrojov v lehote určenej v rozhodnutí podľa § 116 ods. 3,“.
66.
V § 120 ods. 3 sa slová „písm. r)" nahrádzajú slovami „písm. p)".
67.
V § 120 ods. 5 sa slová „právnická osoba, ktorej bolo toto povolenie odňaté," nahrádzajú slovami „Národná banka Slovenska".
68.
V § 121 ods. 1 sa za slovami „v plnom rozsahu" vypúšťa čiarka, slová „najviac do výšky 50 % zostatku rezervného fondu solidarity ku dňu nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia súdu," nahrádzajú sa slovami „z rezervného fondu solidarity" a za slovom „fonde" sa vypúšťa čiarka a slová „a zastupuje sporiteľov v konaní pred súdom".
69.
V § 121 ods. 3 prvej vete sa za slovom „prevedie" vkladajú slová „bez zbytočného odkladu" a za slovom „súdu" sa vypúšťa čiarka a slová „najviac v rozsahu podľa odseku 1".
70.
Za § 123a sa vkladajú § 123b a 123c, ktoré znejú:
㤠123b
(1)
Povolenia na vykonávanie činnosti sprostredkovateľa zanikajú 1. januára 2007.
(2)
Žiadateľovi o udelenie povolenia na vykonávanie činnosti sprostredkovateľa, ktorý zaplatil poplatok za udelenie tohto povolenia a o ktorého žiadosti Národná banka Slovenska nerozhodla do 31. decembra 2006, je Národná banka Slovenska povinná tento poplatok vrátiť.
§ 123c
Predchádzajúce súhlasy vydané Národnou bankou Slovenska do 31. júla 2006, ktoré boli podmienkou na zverenie výkonu činnosti inej fyzickej osobe alebo právnickej osobe, zanikajú 28. februára 2007.“.
71.
Príloha č. 2 znie:
„Príloha č. 2 k zákonu č. 43/2004 Z. z.
ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNYCH AKTOV EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV A EURÓPSKEJ ÚNIE
1. Smernica Rady 76/207/EHS z 9. februára 1976 o vykonávaní zásady rovnakého zaobchádzania s mužmi a ženami, pokiaľ ide o prístup k zamestnaniu, odbornej príprave a postupu v zamestnaní a o pracovné podmienky (Ú. v. ES L 39, 14. 2. 1976).
2. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2002/73/ES z 23. septembra 2002, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 76/207/EHS o vykonávaní zásady rovnakého zaobchádzania s mužmi a ženami, pokiaľ ide o prístup k zamestnaniu, odbornej príprave a postupu v zamestnaní a o pracovné podmienky (Ú. v. ES L 269, 5. 10. 2002).
3. Smernica Rady 79/7/EHS z 19. decembra 1978 o postupnom vykonávaní zásady rovnakého zaobchádzania s mužmi a ženami vo veciach súvisiacich so sociálnym zabezpečením (Ú. v. ES L 6, 10. 1. 1979).
4. Smernica Rady 86/613/EHS z 11. decembra 1986 o uplatňovaní zásady rovnakého zaobchádzania s mužmi a ženami vykonávajúcimi činnosť ako samostatne zárobkovo činné osoby vrátane činnosti v poľnohospodárstve a o ochrane samostatne zárobkovo činných žien počas tehotenstva a materstva (Ú. v. ES L 359, 19. 12. 1986).
5. Smernica Rady 97/80/ES z 15. decembra 1997 o dôkaznom bremene v prípadoch diskriminácie na základe pohlavia (Ú. v. ES L 14, 20. 1. 1998).
6. Smernica Rady 98/52/ES z 13. júla 1998 o rozšírení smernice 97/80/ES o dôkaznom bremene v prípadoch diskriminácie na základe pohlavia na Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska (Ú. v. ES L 205, 22. 7. 1998).
7. Smernica Rady 2000/43/ES z 29. júna 2000, ktorou sa zavádza zásada rovnakého zaobchádzania s osobami bez ohľadu na rasový alebo etnický pôvod (Ú. v. ES L 180, 19. 7. 2000).
8. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2002/83/ES z 5. novembra 2002 o životnom poistení (Ú. v. ES L 345, 19. 12. 2002 v platnom znení).“.
Čl. V
Zákon č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 747/2004 Z. z. a zákona č. 584/2005 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 2 ods. 2 sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „alebo skončenia výkonu prác zamestnanca, ktorý je tanečný umelec.".
2.
Doterajší text § 3 sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekom 2, ktorý znie:
„(2)
Tanečný umelec je umelec, ktorý vykonáva profesiu tanečníka bez ohľadu na štýl a techniku v divadlách a súboroch.“.
3.
V § 5 ods. 2 sa slová „do kategórie 3 alebo 4 je povinný" nahrádzajú slovami „do kategórie 3 alebo 4 a zamestnanec, ktorý vykonáva práce tanečného umelca, sú povinní" a slová „jeho zamestnávateľ je povinný" sa nahrádzajú slovami „ich zamestnávatelia sú povinní".
4.
Za § 6 sa vkladajú § 6a až 6i, ktoré vrátane nadpisov znejú:
㤠6a
Zamestnanecká dôchodková spoločnosť
Zamestnanecká dôchodková spoločnosť je zahraničná spoločnosť, ktorá
a)
vykonáva činnosť, ktorej účel zodpovedá účelu doplnkového dôchodkového sporenia podľa tohto zákona,
b)
je zriadená oddelene od zamestnávateľa z členského štátu Európskej únie, Islandu, Lichtenštajnska a Nórska,
c)
je zriadená na účely zabezpečenia dôchodkových dávok v súvislosti s vykonávaním činnosti zamestnanca a
d)
vykonáva činnosti priamo vyplývajúce zo zmluvy uzatvorenej individuálne alebo kolektívne medzi zamestnávateľom, zamestnancom alebo ich zástupcami, alebo so samostatne zárobkovo činnou osobou v súlade s právnymi predpismi domovského členského štátu zamestnaneckej dôchodkovej spoločnosti a hostiteľského členského štátu zamestnaneckej dôchodkovej spoločnosti.
§ 6b
Dôchodkový plán
Dôchodkový plán je zmluva alebo dokument, ktoré sú záväzné pre doplnkovú dôchodkovú spoločnosť a upravujú najmä druhy dôchodkových dávok a podmienky ich poskytovania doplnkovou dôchodkovou spoločnosťou na území hostiteľského členského štátu.
§ 6c
Zamestnávateľ hostiteľského členského štátu
Zamestnávateľ hostiteľského členského štátu je každý subjekt, ktorý zahŕňa jednu alebo viac právnických osôb alebo fyzických osôb, koná ako zamestnávateľ alebo ako samostatne zárobkovo činná osoba alebo ako zamestnávateľ a samostatne zárobkovo činná osoba a má zámer platiť alebo platí príspevky doplnkovej dôchodkovej spoločnosti, ktorá vykonáva činnosť na území hostiteľského členského štátu. Zamestnávateľ hostiteľského členského štátu nie je zamestnávateľ podľa tohto zákona.
§ 6d
Domovský členský štát zamestnaneckej dôchodkovej spoločnosti
Domovský členský štát zamestnaneckej dôchodkovej spoločnosti je Island, Lichtenštajnsko, Nórsko a členský štát Európskej únie iný ako Slovenská republika, v ktorom má táto spoločnosť sídlo.
§ 6e
Hostiteľský členský štát doplnkovej dôchodkovej spoločnosti a zamestnaneckej dôchodkovej spoločnosti
(1)
Hostiteľský členský štát doplnkovej dôchodkovej spoločnosti je Island, Lichtenštajnsko, Nórsko a členský štát Európskej únie iný ako Slovenská republika, na ktorého území doplnková dôchodková spoločnosť vykonáva činnosť alebo má zámer vykonávať činnosť (ďalej len „hostiteľský členský štát“).
(2)
Hostiteľský členský štát zamestnaneckej dôchodkovej spoločnosti je členský štát Európskej únie, Island, Lichtenštajnsko a Nórsko, v ktorom nemá táto spoločnosť sídlo, ale vykonáva na území tohto štátu činnosť.
§ 6f
Príslušný orgán
Príslušný orgán je orgán členského štátu Európskej únie, Islandu, Lichtenštajnska a Nórska, ktorý na území tohto štátu vykonáva dohľad nad činnosťou zamestnaneckej dôchodkovej spoločnosti.
§ 6g
Člen
Člen je fyzická osoba, ktorá nie je účastník podľa tohto zákona a ktorej z výkonu činnosti zamestnanca vznikne právo na dôchodkovú dávku po splnení podmienok na jej poskytovanie doplnkovou dôchodkovou spoločnosťou na území hostiteľského členského štátu.
§ 6h
Dôchodkové dávky
Dôchodkové dávky sú dávky vyplácané alebo poskytované doplnkovou dôchodkovou spoločnosťou, ktorá vykonáva činnosť na území hostiteľského členského štátu, na základe splnenia podmienok na ich vyplácanie alebo poskytovanie vo forme platieb v prípade smrti, zdravotného postihnutia alebo skončenia zamestnania alebo vo forme podporných platieb alebo služieb v prípade choroby, chudoby alebo smrti; dôchodkové dávky sa vyplácajú alebo poskytujú jednorazovo, dočasne alebo doživotne.
§ 6i
Poberateľ dôchodkovej dávky
Poberateľ dôchodkovej dávky je fyzická osoba, ktorá nie je poberateľ dávky podľa tohto zákona a ktorej vypláca dôchodkovú dávku doplnková dôchodková spoločnosť na území hostiteľského členského štátu.“.
5.
§ 7 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:
„(5)
Ustanovenia tohto zákona, ktoré sa vzťahujú na účastníka a poberateľa dávky, platia rovnako aj na člena a poberateľa dôchodkovej dávky v rozsahu ustanovenom týmto zákonom.“.
6.
V § 10 ods. 3 sa za slová „do kategórie 3 alebo 4," vkladajú slová „alebo po skončení vykonávania prác tanečného umelca,".
7.
V § 11 ods. 2 sa za slová „do kategórie 3 alebo 4," vkladajú slová „alebo počas výkonu prác tanečného umelca,".
8.
V § 12 ods. 2 sa za slová „do kategórie 3 alebo 4," vkladajú slová „a za zamestnanca, ktorý vykonáva práce tanečného umelca,".
9.
V § 16 ods. 3 prvej vete a druhej vete sa za slová „do kategórie 3 alebo 4" vkladajú slová „alebo z dôvodu výkonu prác tanečného umelca".
10.
V § 16 ods. 6 prvej vete a druhej vete sa za slovami „bude vyplácať" vypúšťa čiarka a vypúšťajú sa slová „a od veku účastníka, od ktorého sa tento dôchodok začne vyplácať".
11.
V § 17 ods. 1 a 3 sa za slová „do kategórie 3 alebo 4," vkladajú slová „alebo z dôvodu výkonu prác tanečného umelca".
12.
V § 17 ods. 6 sa za slovami „bude vyplácať" vypúšťa čiarka a vypúšťajú sa slová „a od veku účastníka, od ktorého sa tento dôchodok začne vyplácať".
13.
V § 18 odsek 1 znie:
„(1)
Účastníkovi sa vyplatí jednorazové vyrovnanie z dôvodu
a)
vyplácania invalidného dôchodku podľa osobitného predpisu,6) na ktorý vznikol nárok po uzatvorení účastníckej zmluvy pre pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 70 %,
b)
zrušenia príspevkového doplnkového dôchodkového fondu podľa § 52 alebo
c)
zrušenia doplnkovej dôchodkovej spoločnosti s likvidáciou, ktorému predchádza zrušenie všetkých doplnkových dôchodkových fondov.“.
14.
V § 20 ods. 2 sa za prvú vetu vkladá nová druhá veta, ktorá znie: „Poisťovňa na účely tohto zákona je poisťovňa, poisťovňa z iného členského štátu a zahraničná poisťovňa podľa osobitného predpisu.7)" a štvrtá veta znie: „Ak účastník požiada o vyplácanie doživotného doplnkového starobného dôchodku alebo doživotného doplnkového výsluhového dôchodku, je doplnková dôchodková spoločnosť povinná informovať účastníka o podmienkach dedenia v doplnkovom dôchodkovom sporení.".
15.
Poznámka pod čiarou k odkazu 12 znie:
„12)
Zákon č. 340/2005 Z. z. o sprostredkovaní poistenia a sprostredkovaní zaistenia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
16.
V § 23 ods. 1 písm. m) sa vypúšťajú slová „príspevkového doplnkového dôchodkového fondu".
17.
V § 23 ods. 3 úvodnej vete sa slová „odseku 1" nahrádzajú slovami „odseku 2".
18.
V § 23 ods. 5 sa za slová „Ak boli doklady" vkladá čiarka a slová „preukazujúce splnenie personálnych predpokladov doplnkovej dôchodkovej spoločnosti" sa nahrádzajú slovami „ktoré sú prílohou k žiadosti o udelenie povolenia,".
19.
V § 24 ods. 1 sa na konci pripája táto veta: „Povolenie môže obsahovať aj podmienky, ktoré musí doplnková dôchodková spoločnosť splniť pred začatím výkonu povolenej činnosti.".
20.
V § 24 ods. 2 písmeno g) znie:
„g)
schválenie dávkového plánu,“.
21.
V § 26 ods. 1 písm. n) sa vypúšťa slovo „príspevkového".
22.
V § 26 ods. 2 písm. g) sa slová „§ 23 ods. 1 písm. i)" nahrádzajú slovami „§ 23 ods. 1 písm. h)".
23.
V § 26 ods. 2 písm. n) sa vypúšťa slovo „príspevkového".
24.
V § 26 ods. 4 písm. h) sa vypúšťa slovo „príspevkový".
25.
V § 26 ods. 9 sa vypúšťajú slová „podľa odseku 1 písm. a), b), e), g) až k)".
26.
Za § 28 sa vkladá § 28a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠28a
Ochrana osobných údajov
(1)
Na účely identifikácie účastníkov, poberateľov dávok, zamestnávateľov, oprávnených osôb uvedených v § 21 a sprostredkovateľov doplnkového dôchodkového sporenia, uzatvárania, vykonávania a následnej kontroly účastníckych zmlúv, zamestnávateľských zmlúv a zmlúv so sprostredkovateľmi doplnkového dôchodkového sporenia a na účely uvedené v odseku 3 sú účastníci, poberatelia dávok, zamestnávatelia, oprávnené osoby a sprostredkovatelia doplnkového dôchodkového sporenia aj bez súhlasu dotknutých osôb24a) povinní pri každom uzatváraní zmluvy doplnkovej dôchodkovej spoločnosti na jej žiadosť
a)
poskytnúť
1.
osobné údaje24b) o totožnosti fyzickej osoby, a to meno, priezvisko, adresu trvalého pobytu, adresu prechodného pobytu, ak ho má, rodné číslo, ak je pridelené, dátum narodenia, štátnu príslušnosť, druh a číslo dokladu totožnosti, ak fyzická osoba je podnikateľ, predmet podnikania a adresu miesta podnikania a označenie úradného registra alebo inej úradnej evidencie, v ktorej je zapísaný, a číslo zápisu do tohto registra alebo evidencie,
2.
identifikačné údaje právnickej osoby, a to názov, identifikačné číslo, ak je pridelené, adresu sídla, adresu umiestnenia podniku alebo organizačných zložiek a inú adresu miesta výkonu činnosti, predmet podnikania alebo inej činnosti, ako aj zoznam fyzických osôb tvoriacich štatutárny orgán tejto právnickej osoby a údaje o nich podľa prvého bodu, označenie úradného registra alebo inej úradnej evidencie, v ktorej je táto právnická osoba zapísaná, a číslo zápisu do tohto registra alebo evidencie,
3.
kontaktné telefónne číslo, faxové číslo a adresu elektronickej pošty, ak ich má,
4.
doklady a údaje preukazujúce splnenie ostatných požiadaviek a podmienok na uzatvorenie alebo vykonanie účastníckej zmluvy, zamestnávateľskej zmluvy a zmluvy so sprostredkovateľom doplnkového dôchodkového sporenia,
b)
umožniť získať kopírovaním, skenovaním alebo iným zaznamenávaním
1.
osobné údaje24b) o totožnosti fyzickej osoby z dokladu totožnosti, a to obrazovú podobizeň, titul, meno, priezvisko, rodné priezvisko, rodné číslo, dátum narodenia, miesto a okres narodenia, adresu trvalého pobytu, adresu prechodného pobytu, štátnu príslušnosť, záznam o obmedzení spôsobilosti na právne úkony, druh a číslo dokladu totožnosti, vydávajúci orgán, dátum vydania a platnosť dokladu totožnosti a
2.
ďalšie údaje z dokladov preukazujúcich údaje, na ktoré sa vzťahuje písmeno a).
(2)
Na účely identifikácie účastníkov, poberateľov dávok, zamestnávateľov, oprávnených osôb a sprostredkovateľov a na účely uvedené v odseku 3 je doplnková dôchodková spoločnosť oprávnená pri každom uzatváraní účastníckej zmluvy, zamestnávateľskej zmluvy a zmluvy so sprostredkovateľom doplnkového dôchodkového sporenia požadovať od účastníkov, zamestnávateľov a sprostredkovateľov doplnkového dôchodkového sporenia údaje vymedzené v odseku 1 písm. a) a získať ich spôsobom vymedzeným v odseku 1 písm. b). Účastníci, zamestnávatelia a sprostredkovatelia doplnkového dôchodkového sporenia sú povinní vyhovieť každej takejto žiadosti doplnkovej dôchodkovej spoločnosti.
(3)
Na účely identifikácie účastníkov, poberateľov dávok, zamestnávateľov, oprávnených osôb a sprostredkovateľov doplnkového dôchodkového sporenia, uzatvárania, vykonávania a následnej kontroly účastníckych zmlúv, zamestnávateľských zmlúv a zmlúv so sprostredkovateľmi doplnkového dôchodkového sporenia, na účel ochrany a domáhania sa práv doplnkovej dôchodkovej spoločnosti voči účastníkom, poberateľom dávok, zamestnávateľom, oprávneným osobám a sprostredkovateľom doplnkového dôchodkového sporenia, na účel zdokumentovania činnosti doplnkovej dôchodkovej spoločnosti, na účely výkonu dohľadu nad doplnkovými dôchodkovými spoločnosťami a nad ich činnosťou a na plnenie povinností a úloh doplnkovej dôchodkovej spoločnosti podľa tohto zákona alebo osobitných predpisov24c) je doplnková dôchodková spoločnosť aj bez súhlasu a informovania dotknutých osôb24a) oprávnená zisťovať, získavať, zaznamenávať, uchovávať, využívať a inak spracúvať24d) osobné údaje a iné údaje v rozsahu podľa odseku 1; pritom je doplnková dôchodková spoločnosť oprávnená s použitím automatizovaných alebo neautomatizovaných prostriedkov vyhotovovať kópie dokladov totožnosti a spracúvať rodné čísla a ďalšie údaje a doklady vymedzené v odseku 1.
(4)
Údaje, na ktoré sa vzťahujú odseky 1 až 3, je doplnková dôchodková spoločnosť povinná aj bez súhlasu a informovania dotknutých osôb24a) sprístupniť a poskytovať24e) na spracúvanie iným osobám v prípadoch ustanovených osobitným predpisom a Národnej banke Slovenska na účely vykonávania dohľadu podľa tohto zákona a osobitných predpisov.
(5)
Údaje, na ktoré sa vzťahujú odseky 1 až 3, môže doplnková dôchodková spoločnosť sprístupniť alebo poskytnúť do cudziny len za podmienok ustanovených v osobitnom zákone,24f) alebo ak tak ustanovuje medzinárodná zmluva, ktorou je Slovenská republika viazaná a ktorá má prednosť pred zákonmi Slovenskej republiky.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 24a až 24f znejú:
„24a)
§ 4 ods. 5 a § 7 ods. 3 zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.
24b)
§ 3 zákona č. 428/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
24c)
Napríklad zákon č. 367/2000 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
24d)
§ 4 ods. 1 písm. a) až c), § 7 ods. 3, ods. 5 druhá veta a ods. 6 druhá veta, § 8 ods. 2 a § 10 ods. 6 zákona č. 428/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
24e)
§ 7 ods. 6 zákona č. 428/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
24f)
§ 23 a 55 zákona č. 428/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
27.
V § 29 ods. 1 druhej vete sa za slová „štatútov doplnkových dôchodkových fondov," vkladajú slová „dávkových plánov,".
28.
V § 29 ods. 3 sa za slová „štatútmi doplnkových dôchodkových fondov" vkladá čiarka a slová „dávkovými plánmi".
29.
V § 29 ods. 5 sa vypúšťajú slová „a plán kontrolnej činnosti na nasledujúci kalendárny rok".
30.
V § 32 ods. 6 sa za slovo „prokurista" vkladá čiarka a slová „ani člen štatutárneho orgánu" sa nahrádzajú slovami „člen predstavenstva, člen dozornej rady".
31.
V § 32 ods. 8 sa čiarka za slovom „majetku" nahrádza spojkou „a" a vypúšťajú sa slová „a Národnej banky Slovenska".
32.
V § 34 ods. 2 písm. a) sa za slová „štatútov doplnkových dôchodkových fondov," vkladajú slová „dávkových plánov,".
33.
V § 34 ods. 7 sa za slová „zo zákona" vkladá čiarka a slová „alebo zo štatútu doplnkového dôchodkového fondu" sa nahrádzajú slovami „štatútu doplnkového dôchodkového fondu a z dávkového plánu".
34.
V § 34 ods. 8 sa slová „odseku 8" nahrádzajú slovami „odseku 7".
35.
V § 35 ods. 6 sa na konci pripája táto veta: „Doplnková dôchodková spoločnosť je povinná oboznámiť účastníka a poberateľa dávky na ich požiadanie s výškou poplatkov a nákladov uvedených v odseku 5; ak výšku týchto poplatkov a nákladov nemožno vopred určiť, doplnková dôchodková spoločnosť je povinná oboznámiť účastníka a poberateľa dávky s ich predpokladanou výškou.".
36.
V § 37 ods. 1 sa slová „okrem činností uvedených v § 22 ods. 2 písm. c) dvanástom bode a pätnástom bode" nahrádzajú slovami „okrem činnosti uvedenej v § 22 ods. 2 písm. c) pätnástom bode".
37.
Za § 37 sa vkladajú § 37a a 37b, ktoré vrátane nadpisov znejú:
㤠37a
Vykonávanie činnosti doplnkovou dôchodkovou spoločnosťou na území hostiteľského členského štátu
(1)
Doplnková dôchodková spoločnosť, ktorá má zámer vykonávať činnosť na území hostiteľského členského štátu, je povinná písomne oznámiť tento zámer Národnej banke Slovenska. Oznámenie obsahuje
a)
názov hostiteľského členského štátu, na ktorého území má doplnková dôchodková spoločnosť zámer vykonávať činnosť,
b)
plán činností,
c)
dôchodkový plán,
d)
označenie zamestnávateľa hostiteľského členského štátu.
(2)
Doplnková dôchodková spoločnosť, ktorá vykonáva činnosť na území hostiteľského členského štátu, je povinná vykonávať túto činnosť v súlade s predpismi sociálneho práva a pracovného práva, ktoré upravujú zamestnanecké dôchodkové zabezpečenie na území hostiteľského členského štátu, a s predpismi hostiteľského členského štátu, ktoré upravujú informačnú povinnosť voči členom a poberateľom dôchodkových dávok na území hostiteľského členského štátu. Ak príslušný orgán hostiteľského členského štátu vyžaduje v oznámení, ktoré doručí Národnej banke Slovenska podľa odseku 5, aby doplnková dôchodková spoločnosť investovala majetok v doplnkovom dôchodkovom fonde nadobudnutý z príspevkov zamestnávateľa hostiteľského členského štátu podľa požiadaviek uvedených v tomto oznámení, je doplnková dôchodková spoločnosť povinná tieto požiadavky odo dňa začatia vykonávania činnosti na území hostiteľského členského štátu dodržiavať. Doplnková dôchodková spoločnosť je odo dňa začatia vykonávania činnosti na území hostiteľského členského štátu povinná majetok podľa predchádzajúcej vety oddeliť od ostatného spravovaného majetku, ak to vyžaduje príslušný orgán hostiteľského členského štátu.
(3)
Národná banka Slovenska v konaní posúdi organizačné, vecné a personálne predpoklady, rozsah činností a finančnú situáciu doplnkovej dôchodkovej spoločnosti, ktorá má zámer vykonávať činnosť na území hostiteľského členského štátu, a ak nemá dôvod pochybovať o primeranosti týchto skutočností vo vzťahu k navrhovaným činnostiam podľa odseku 1 písm. b), rozhodne o tom, že doplnková dôchodková spoločnosť môže vykonávať činnosť na území hostiteľského členského štátu, a zašle do troch mesiacov od doručenia úplného oznámenia podľa odseku 1 toto oznámenie príslušnému orgánu hostiteľského členského štátu. Národná banka Slovenska informuje o zaslaní oznámenia podľa prvej vety bez zbytočného odkladu doplnkovú dôchodkovú spoločnosť, ktorá má zámer vykonávať činnosť na území hostiteľského členského štátu.
(4)
Ak Národná banka Slovenska nepovažuje organizačné, vecné a personálne predpoklady, rozsah činností a finančnú situáciu doplnkovej dôchodkovej spoločnosti, ktorá má zámer vykonávať činnosť na území hostiteľského členského štátu, za primerané, vydá do troch mesiacov od doručenia úplného oznámenia podľa odseku 1 rozhodnutie o tom, že odmietla zaslať oznámenie podľa odseku 3 príslušnému orgánu hostiteľského členského štátu. Rozhodnutie sa doručuje doplnkovej dôchodkovej spoločnosti, ktorá má zámer vykonávať činnosť na území hostiteľského členského štátu.
(5)
Národná banka Slovenska je povinná bez zbytočného odkladu zaslať doplnkovej dôchodkovej spoločnosti, ktorá má zámer vykonávať činnosť na území hostiteľského členského štátu, oznámenie, ktoré Národnej banke Slovenska zaslal príslušný orgán hostiteľského členského štátu. Doplnková dôchodková spoločnosť môže začať vykonávať činnosť na území hostiteľského členského štátu až po doručení oznámenia Národnou bankou Slovenska podľa prvej vety alebo po márnom uplynutí lehoty dvoch mesiacov od doručenia oznámenia Národnou bankou Slovenska podľa odseku 3 príslušnému orgánu hostiteľského členského štátu.
(6)
Doplnková dôchodková spoločnosť, ktorá vykonáva činnosť na území hostiteľského členského štátu, je povinná písomne oznámiť Národnej banke Slovenska každú zmenu v údajoch uvedených v odseku 1 písm. b) a c) pred ich uskutočnením. Národná banka Slovenska po doručení oznámenia podľa prvej vety postupuje podľa odsekov 3 až 5 rovnako. Doplnková dôchodková spoločnosť môže uskutočniť zmenu podľa prvej vety len v súlade s postupom podľa odseku 5 druhej vety.
(7)
Doplnková dôchodková spoločnosť, ktorá vykonáva činnosť na území hostiteľského členského štátu a má zámer vyberať príspevky od ďalšieho zamestnávateľa hostiteľského členského štátu, je povinná písomne oznámiť tento zámer Národnej banke Slovenska. Oznámenie podľa prvej vety obsahuje názov hostiteľského členského štátu, na ktorého území doplnková dôchodková spoločnosť vykonáva činnosť, označenie zamestnávateľa hostiteľského členského štátu, ktorý má zámer platiť príspevky doplnkovej dôchodkovej spoločnosti, ktorá vykonáva činnosť na území hostiteľského členského štátu a dôchodkový plán. Na postup Národnej banky Slovenska a doplnkovej dôchodkovej spoločnosti platia odseky 3 až 5 rovnako.
§ 37b
Vykonávanie činnosti zamestnaneckou dôchodkovou spoločnosťou na území Slovenskej republiky
(1)
Zamestnanecká dôchodková spoločnosť môže na území Slovenskej republiky vykonávať zamestnanecké dôchodkové zabezpečenie na základe oznámenia príslušného orgánu jej domovského členského štátu doručeného Národnej banke Slovenska.
(2)
Národná banka Slovenska do dvoch mesiacov od doručenia oznámenia príslušného orgánu domovského členského štátu zamestnaneckej dôchodkovej spoločnosti podľa odseku 1 oznámi príslušnému orgánu domovského členského štátu zamestnaneckej dôchodkovej spoločnosti
a)
predpisy sociálneho práva a pracovného práva, ktoré upravujú zamestnanecké dôchodkové zabezpečenie na území Slovenskej republiky, ktoré sa na činnosť zamestnaneckej dôchodkovej spoločnosti na území Slovenskej republiky budú vzťahovať; predpisy sociálneho práva a pracovného práva, ktoré upravujú zamestnanecké dôchodkové zabezpečenie na území Slovenskej republiky, sú predpisy upravujúce najmä účasť na doplnkovom dôchodkovom sporení, platenie príspevkov na doplnkové dôchodkové sporenie, podmienky vyplácania dávok doplnkového dôchodkového sporenia, dávkový plán a právne vzťahy medzi účastníkom, poberateľom dávky, zamestnávateľom a doplnkovou dôchodkovou spoločnosťou,
b)
predpisy upravujúce informačnú povinnosť doplnkovej dôchodkovej spoločnosti voči účastníkom a poberateľom dávok, ktoré sa budú vzťahovať na činnosť zamestnaneckej dôchodkovej spoločnosti na území Slovenskej republiky.
(3)
Národná banka Slovenska môže vyžadovať v oznámení podľa odseku 2, aby zamestnanecká dôchodková spoločnosť, ktorá vykonáva činnosť na území Slovenskej republiky, majetok nadobudnutý z príspevkov zamestnávateľa
a)
investovala najmenej vo výške 70 % tohto majetku do akcií a dlhopisov, ktoré sú prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu cenných papierov,
b)
investovala najviac do výšky 5 % tohto majetku do akcií, dlhopisov a ostatných investičných nástrojov33a) vydaných jedným emitentom,
c)
oddelila od ostatného majetku.
(4)
Zamestnanecká dôchodková spoločnosť môže začať vykonávať činnosť na území Slovenskej republiky až po doručení oznámenia podľa odseku 2 príslušnému orgánu jej domovského členského štátu, alebo po márnom uplynutí lehoty dvoch mesiacov od doručenia oznámenia príslušného orgánu jej domovského členského štátu podľa odseku 1 Národnej banke Slovenska.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 33a znie:
„33a)
§ 5 zákona č. 566/2001 Z. z.“.
38.
V § 38 ods. 3 sa slová „podľa § 49" nahrádzajú slovami „podľa § 51".
39.
V § 39 ods. 1 sa na konci prvej vety pripájajú tieto slová: „alebo podľa § 26 ods. 1 písm. n) dôjde k zrušeniu všetkých doplnkových dôchodkových fondov".
40.
V § 39 ods. 5 sa za slová „podľa § 26 ods. 1 písm. f)" vkladajú slová „alebo podľa § 26 ods. 1 písm. n)".
41.
V § 40 ods. 2 sa slová „podľa § 39 ods. 2" nahrádzajú slovami „podľa § 25 ods. 1 písm. e)" a slová „podľa § 71 ods. 1 písm. q)" sa nahrádzajú slovami „podľa § 71 ods. 1 písm. p)".
42.
V § 43 ods. 3 sa slová „iba v jednom príspevkovom doplnkovom dôchodkovom fonde spravovanom" nahrádzajú slovami „aj vo viacerých príspevkových doplnkových dôchodkových fondoch spravovaných".
43.
V § 43 ods. 4 prvá veta znie: „Majetok v príspevkovom doplnkovom dôchodkovom fonde tvorí majetok nadobudnutý z príspevkov, majetok prevedený z iného doplnkového dôchodkového fondu podľa § 63 a 64 a výnosy z investovania tohto majetku." a na konci sa pripája táto veta: „Ustanovenia o spoluvlastníctve podľa Občianskeho zákonníka sa nepoužijú.".
44.
V § 43 ods. 5 sa slová „ku dňu požiadania o vyplácanie týchto dôchodkov" nahrádzajú slovami „ku dňu prevedenia tohto majetku".
45.
V § 43 ods. 6 sa slová „ku dňu požiadania o vyplácanie týchto dôchodkov do poisťovne, a to do 30 dní odo dňa požiadania o vyplácanie týchto dôchodkov" nahrádzajú slovami „ku dňu prevedenia tejto sumy do poisťovne, a to do 30 dní odo dňa doručenia žiadosti o vyplácanie týchto dôchodkov doplnkovej dôchodkovej spoločnosti".
46.
V § 43 ods. 7 sa na konci pripája táto veta: „Ustanovenia o spoluvlastníctve podľa Občianskeho zákonníka sa nepoužijú.".
47.
V § 45 ods. 3 sa vypúšťajú slová „na bežný účet výplatného doplnkového dôchodkového fondu u depozitára".
48.
V § 47 ods. 4 sa slová „odo dňa právoplatnosti rozhodnutia Národnej banky Slovenska o udelení povolenia" nahrádzajú slovami „odo dňa začatia vytvárania príspevkového doplnkového dôchodkového fondu".
49.
V § 48 odsek 2 znie:
„(2)
Štatút je účinný dňom nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia Národnej banky Slovenska o udelení povolenia. Zmeny štatútu sú účinné 15. dňom odo dňa ich zverejnenia na internetovej stránke doplnkovej dôchodkovej spoločnosti.“.
50.
V § 48 sa za odsek 4 vkladá nový odsek 5, ktorý znie:
„(5)
Štatút je záväzný pre doplnkovú dôchodkovú spoločnosť, účastníka a pre poberateľa dávky.“.
Doterajší odsek 5 sa označuje ako odsek 6.
51.
V § 48 ods. 6 sa na konci pripája tento text: „a vypracovať správu o druhoch investičných nástrojov, ktoré tvoria majetok v doplnkovom dôchodkovom fonde, o rizikách spojených s týmito investičnými nástrojmi a o kvantitatívnych obmedzeniach a metódach, ktoré boli použité na hodnotenie rizík spojených s obchodmi s investičnými nástrojmi, a to za každý spravovaný doplnkový dôchodkový fond. Súčasťou správy je aj informácia o postupe použitom pri riadení investičného rizika a strategickom umiestnení majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde vzhľadom na charakter záväzkov doplnkovej dôchodkovej spoločnosti voči účastníkom a poberateľom dávok.".
52.
V § 51 ods. 1 písm. b) sa za slová „súčasne s prechodom správy" vkladá slovo „všetkých".
53.
V § 52 vrátane nadpisu sa vypúšťa slovo „príspevkový" vo všetkých gramatických tvaroch.
54.
V § 52 ods. 1 sa na konci pripája táto veta: „Výplatný doplnkový dôchodkový fond možno zrušiť iba vtedy, keď sa súčasne zrušujú všetky doplnkové dôchodkové fondy.".
55.
V § 53 odsek 1 znie:
„(1)
Na investovanie majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde sa rovnako vzťahujú ustanovenia o investovaní majetku v dôchodkových fondoch podľa osobitného predpisu36) okrem ustanovenia o minimálnej hodnote majetku v dôchodkovom fonde, ktorá musí byť investovaná do cenných papierov alebo nástrojov peňažného trhu vydaných emitentom so sídlom na území Slovenskej republiky a do vkladov v bankách alebo pobočkách zahraničných bánk so sídlom na území Slovenskej republiky podľa osobitného predpisu,36a) a ustanovení o strategickom umiestnení investícií dôchodkových fondov podľa osobitného predpisu,36b) konzervatívnom dôchodkovom fonde podľa osobitného predpisu,36c) vyváženom dôchodkovom fonde podľa osobitného predpisu,36d) rastovom dôchodkovom fonde podľa osobitného predpisu36e) a o porovnávaní výkonnosti dôchodkových fondov podľa osobitného predpisu,36f) ak tento zákon neustanovuje inak.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 36 až 36f znejú:
„36)
§ 80 až 86 zákona č. 43/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
36a)
§ 82 ods. 5 zákona č. 43/2004 Z. z. v znení zákona č. 439/2004 Z. z.
36b)
§ 87 zákona č. 43/2004 Z. z. v znení zákona č. 721/2004 Z. z.
36c)
§ 88 zákona č. 43/2004 Z. z. v znení zákona č. 721/2004 Z. z.
36d)
§ 89 zákona č. 43/2004 Z. z.
36e)
§ 90 zákona č. 43/2004 Z. z.
36f)
§ 91 zákona č. 43/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
56.
V § 53 sa vypúšťa odsek 2.
Poznámka pod čiarou k odkazu 37 sa vypúšťa.
Doterajší odsek 3 sa označuje ako odsek 2.
57.
V § 54 ods. 1 sa na konci pripája táto veta: „Hodnota cenných papierov alebo nástrojov peňažného trhu vydaných zamestnávateľom, ktorý s doplnkovou dôchodkovou spoločnosťou uzatvoril zamestnávateľskú zmluvu, alebo zamestnávateľom hostiteľského členského štátu, spolu s emitentmi, ktorí patria do skupiny s úzkymi väzbami15) so zamestnávateľom, ktorý s doplnkovou dôchodkovou spoločnosťou uzatvoril zamestnávateľskú zmluvu, alebo zamestnávateľom hostiteľského členského štátu, nesmie tvoriť viac ako 10 % hodnoty majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde.".
58.
V § 54 ods. 3 sa za prvú vetu vkladá nová druhá veta, ktorá znie: „To neplatí, ak je hypotekárna banka podľa predchádzajúcej vety zamestnávateľom, ktorý uzatvoril s doplnkovou dôchodkovou spoločnosťou zamestnávateľskú zmluvu, alebo zamestnávateľom hostiteľského členského štátu.".
59.
V § 54 odsek 8 znie:
„(8)
Majetok vo výplatnom doplnkovom dôchodkovom fonde sa môže použiť len na
a)
investície do dlhopisov alebo podielových listov otvorených podielových fondov investujúcich prevažne do dlhopisov,
b)
investície do peňažných prostriedkov na bežných účtoch, vkladových účtoch a iných nástrojov peňažného trhu v bankách alebo v pobočkách zahraničných bánk alebo investície do podielových listov otvorených podielových fondov investujúcich prevažne do nástrojov peňažného trhu,
c)
obchody na obmedzenie menového rizika.“.
60.
V § 54 sa za odsek 8 vkladá nový odsek 9, ktorý znie:
„(9)
Majetok vo výplatnom doplnkovom dôchodkovom fonde musí byť v plnej výške zabezpečený voči menovému riziku podľa osobitného predpisu.39a)“.
Doterajšie odseky 9 až 16 sa označujú ako odseky 10 až 17.
Poznámka pod čiarou k odkazu 39a znie:
„39a)
§ 81 ods. 1 písm. h) zákona č. 43/2004 Z. z.“.
61.
V § 57 ods. 1 sa slová „len jednu účastnícku zmluvu" nahrádzajú slovami „jednu alebo viac účastníckych zmlúv".
62.
V § 57 sa za odsek 4 vkladá nový odsek 5, ktorý znie:
„(5)
Účastnícka zmluva zaniká
a)
dohodou zmluvných strán,
b)
odstúpením od účastníckej zmluvy,
c)
vypovedaním účastníckej zmluvy účastníkom,
d)
dňom prestupu účastníka do inej doplnkovej dôchodkovej spoločnosti podľa § 64.“.
Doterajší odsek 5 sa označuje ako odsek 6.
63.
V § 58 ods. 1 prvej vete sa za slová „ak uzatvoria s tou istou doplnkovou dôchodkovou spoločnosťou účastnícku zmluvu," vkladajú slová „okrem zamestnancov, ktorí sú poberateľmi dávky vyplácanej na základe takejto účastníckej zmluvy,", za prvú vetu sa vkladá nová druhá veta, ktorá znie: „Zamestnávateľ, ktorý uzatvoril zamestnávateľské zmluvy s viacerými doplnkovými dôchodkovými spoločnosťami, s ktorými má jeho zamestnanec uzatvorené účastnícke zmluvy, platí príspevky len raz, a to na osobný účet zriadený pre účastnícku zmluvu, ktorú si jeho zamestnanec zvolil." a na konci sa pripájajú tieto slová: „alebo nevykonávajú práce tanečného umelca".
64.
V § 59 ods. 3 sa vypúšťa tretia veta.
65.
V § 60 ods. 1 písm. e) sa slová „v písmene c)" nahrádzajú slovami „v písmene d)".
66.
V § 61 ods. 1 sa slová „jeho osobný účet" nahrádzajú slovami „jeden osobný účet pre každú uzatvorenú účastnícku zmluvu".
67.
V § 62 ods. 2 druhej vete sa slová „do 60 dní" nahrádzajú slovami „do 90 dní".
68.
V § 66 ods. 7 sa na konci pripája táto veta: „Doplnková dôchodková spoločnosť je povinná bez zbytočného odkladu odovzdať účastníkovi, ktorý požiadal o vyplácanie dávky, informačný prospekt pre výplatný doplnkový dôchodkový fond a štatút tohto fondu.".
69.
V § 67 sa za odsek 2 vkladajú odseky 3 až 5, ktoré znejú:
„(3)
Doplnková dôchodková spoločnosť je povinná predložiť Národnej banke Slovenska správu podľa § 48 ods. 6.
(4)
Povinnosti podľa odsekov 2 a 3 je doplnková dôchodková spoločnosť povinná plniť v rozsahu a spôsobom, ktoré určí vo vyžiadaní Národná banka Slovenska.
(5)
Doplnková dôchodková spoločnosť je povinná poskytovať elektronickým prevodom dát bezpečnou komunikáciou Národnej banke Slovenska údaje o stave majetku v doplnkových dôchodkových fondoch vždy k poslednému dňu kalendárneho mesiaca, a to najneskôr do 10. dňa nasledujúceho kalendárneho mesiaca.“.
Doterajšie odseky 3 a 4 sa označujú ako odseky 6 a 7.
70.
V § 67 odsek 6 znie:
„(6)
Národná banka Slovenska môže ustanoviť všeobecne záväzným právnym predpisom obsah ročnej správy a polročnej správy o hospodárení s majetkom v doplnkovom dôchodkovom fonde a ročnej správy a polročnej správy o hospodárení s vlastným majetkom doplnkovej dôchodkovej spoločnosti.“.
71.
§ 67 sa dopĺňa odsekmi 8 a 9, ktoré znejú:
„(8)
Na účely dohľadu je Národná banka Slovenska oprávnená žiadať, aby zamestnanecká dôchodková spoločnosť predkladala informácie v rovnakom rozsahu a spôsobom ako doplnková dôchodková spoločnosť podľa tohto zákona.
(9)
Doplnková dôchodková spoločnosť, ktorá vykonáva činnosť na území hostiteľského členského štátu, je povinná vyhovieť žiadosti príslušného orgánu hostiteľského členského štátu o predkladanie pravidelných hlásení o jej činnosti na území hostiteľského členského štátu na účely dohľadu.“.
72.
§ 68 znie:
㤠68
(1)
Sprostredkovaním doplnkového dôchodkového sporenia je
a)
predkladanie ponúk na uzatvorenie účastníckej zmluvy alebo zamestnávateľskej zmluvy, predkladanie návrhu účastníckej zmluvy alebo zamestnávateľskej zmluvy, vykonávanie iných činností smerujúcich k uzatvoreniu účastníckej zmluvy alebo zamestnávateľskej zmluvy alebo ich zmene,
b)
poskytovanie odborného poradenstva v oblasti doplnkového dôchodkového sporenia na účely uzatvorenia účastníckej zmluvy alebo zamestnávateľskej zmluvy alebo ich zmeny za peňažnú odmenu alebo za nepeňažnú odplatu.
(2)
Sprostredkovaním doplnkového dôchodkového sporenia nie je
a)
činnosť podľa odseku 1 vykonávaná doplnkovou dôchodkovou spoločnosťou alebo jej zamestnancami v mene a na účet doplnkovej dôchodkovej spoločnosti vo vzťahu k jej vlastným produktom doplnkového dôchodkového sporenia,
b)
činnosť podľa odseku 1, ktorá nie je vykonávaná za peňažnú odmenu alebo za nepeňažnú odplatu,
c)
príležitostné poskytovanie informácií z oblasti doplnkového dôchodkového sporenia pri vykonávaní činnosti podľa osobitných predpisov43a) alebo poskytovanie všeobecných informácií týkajúcich sa produktov doplnkového dôchodkového sporenia, ak sa tieto informácie neposkytujú s cieľom uzatvoriť alebo zmeniť účastnícku zmluvu alebo zamestnávateľskú zmluvu, ani sa neposkytujú pri vykonávaní účastníckej zmluvy alebo zamestnávateľskej zmluvy,
d)
poskytovanie kontaktných údajov účastníka sprostredkovateľovi doplnkového dôchodkového sporenia; kontaktnými údajmi sú meno, priezvisko a adresa účastníka.“.
73.
Za § 68 sa vkladajú § 68a až 68c, ktoré znejú:
㤠68a
(1)
Sprostredkovanie doplnkového dôchodkového sporenia môže za podmienok ustanovených týmto zákonom vykonávať iba sprostredkovateľ doplnkového dôchodkového sporenia, a to
a)
výhradne pre jednu doplnkovú dôchodkovú spoločnosť alebo
b)
pre dve alebo viac doplnkových dôchodkových spoločností.
(2)
Sprostredkovateľ doplnkového dôchodkového sporenia je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá je oprávnená vykonávať činnosti podľa § 68 ods. 1 a ktorá je zapísaná v registri sprostredkovateľov doplnkového dôchodkového sporenia podľa § 68b. Sprostredkovanie doplnkového dôchodkového sporenia pre dve alebo viac doplnkových dôchodkových spoločností môže vykonávať len osoba, ktorej Národná banka Slovenska udelila povolenie na sprostredkovanie doplnkového dôchodkového sporenia (ďalej len „povolenie na sprostredkovanie“). Sprostredkovateľ doplnkového dôchodkového sporenia, ktorý je fyzickou osobou, štatutárny orgán alebo aspoň jeden člen štatutárneho orgánu a aspoň jeden vedúci zamestnanec a ostatní zamestnanci vykonávajúci činnosti podľa § 68 ods. 1 sprostredkovateľa doplnkového dôchodkového sporenia, ktorý je právnickou osobou, musia spĺňať tieto podmienky:
a)
dôveryhodnosť podľa § 23 ods. 11,
b)
dovŕšený vek 18 rokov,
c)
plná spôsobilosť na právne úkony,
d)
ukončené stredné odborné vzdelanie.
(3)
Štatutárny orgán alebo aspoň jeden člen štatutárneho orgánu a aspoň jeden vedúci zamestnanec sprostredkovateľa doplnkového dôchodkového sporenia, ktorý je právnickou osobou, musia okrem podmienok uvedených v odseku 2
a)
mať ukončené úplné stredoškolské vzdelanie a najmenej trojročnú prax v oblasti finančného trhu, alebo
b)
mať ukončené vysokoškolské vzdelanie a najmenej jednoročnú prax v oblasti finančného trhu.
(4)
O udelení povolenia na sprostredkovanie rozhoduje Národná banka Slovenska na základe žiadosti, a to do 30 dní od podania žiadosti.
(5)
V žiadosti o udelenie povolenia na sprostredkovanie je žiadateľ povinný uviesť
a)
meno, priezvisko, rodné číslo a trvalý pobyt alebo miesto podnikania, ak je odlišné od trvalého pobytu, ak ide o fyzickú osobu, alebo obchodné meno, sídlo, právnu formu, identifikačné číslo, ak ide o právnickú osobu, vrátane mena, priezviska, rodného čísla a trvalého pobytu fyzickej osoby alebo fyzických osôb, ktoré sú členmi jej štatutárneho orgánu,
b)
výšku základného imania, ak ide o právnickú osobu.
(6)
Prílohou k žiadosti sú
a)
doklady preukazujúce splnenie podmienok podľa odsekov 2 a 3,
b)
výpis z obchodného registra, ak ide o právnickú osobu, ktorá sa zapisuje do obchodného registra, alebo iný doklad preukazujúci jej vznik, ak sa osoba nezapisuje do obchodného registra.
(7)
Podmienky podľa odsekov 2 a 3 musia byť splnené nepretržite počas celého obdobia platnosti povolenia na sprostredkovanie. Povolenie na sprostredkovanie zaniká dňom doručenia písomného oznámenia o vrátení povolenia na sprostredkovanie Národnej banke Slovenska.
(8)
Na právne vzťahy medzi sprostredkovateľom doplnkového dôchodkového sporenia a doplnkovou dôchodkovou spoločnosťou sa vzťahujú osobitné predpisy.44)
(9)
Za škody spôsobené sprostredkovateľom podľa § 68a ods. 1 písm. a) pri vykonávaní činnosti podľa § 68 ods. 1 zodpovedá doplnková dôchodková spoločnosť.
§ 68b
(1)
Zriaďuje sa register sprostredkovateľov doplnkového dôchodkového sporenia, ktorý vedie Národná banka Slovenska.
(2)
Národná banka Slovenska zapíše do registra sprostredkovateľov doplnkového dôchodkového sporenia osobu, ktorá splnila podmienky podľa tohto zákona
a)
na základe návrhu doplnkovej dôchodkovej spoločnosti, ak ide o sprostredkovateľa podľa § 68a ods. 1 písm. a), a to najneskôr do piatich pracovných dní od prijatia úplného návrhu na zápis Národnou bankou Slovenska,
b)
ak ide o sprostredkovateľa podľa § 68a ods. 1 písm. b), najneskôr do desiatich pracovných dní od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o udelení povolenia na sprostredkovanie.
(3)
Do registra sa zapisujú údaje a ich zmeny podľa tohto zákona (ďalej len „evidované údaje“).
(4)
Evidované údaje podľa odseku 3 sú
a)
registračné číslo,
b)
názov alebo obchodné meno, sídlo, právna forma a identifikačné číslo, ak bolo pridelené, ak ide o právnickú osobu, alebo meno, priezvisko a rodné číslo, ak ide o fyzickú osobu,
c)
miesto trvalého pobytu a miesto podnikania, ak je odlišné od miesta trvalého pobytu, ak ide o fyzickú osobu,
d)
obchodné mená a sídla doplnkových dôchodkových spoločností, s ktorými má sprostredkovateľ doplnkového dôchodkového sporenia uzatvorenú zmluvu,
e)
dátum prijatia úplného návrhu na zápis do registra, ak ide o sprostredkovateľa podľa § 68a ods. 1 písm. a),
f)
číslo povolenia na sprostredkovanie, dátum vydania a dátum právoplatnosti rozhodnutia Národnej banky Slovenska, ktorým bolo udelené toto povolenie, ak ide o sprostredkovateľa podľa § 68a ods. 1 písm. b),
g)
dátum zápisu do registra,
h)
dátum zrušenia zápisu do registra.
(5)
Národná banka Slovenska zverejňuje na svojej internetovej stránke evidované údaje podľa odseku 4 písm. a) až d) okrem rodného čísla.
(6)
Za správnosť a úplnosť údajov v návrhu predloženom podľa odseku 2 písm. a) zodpovedá doplnková dôchodková spoločnosť, ktorá návrh predkladá (ďalej len „navrhovateľ“). Návrh sa predkladá v elektronickej forme.
(7)
Navrhovateľ je povinný pred podaním návrhu podľa odseku 2 písm. a) uhradiť poplatok za návrh na zápis do registra. Ak Národná banka Slovenska návrh podľa odseku 2 písm. a) navrhovateľovi vráti, poplatok za návrh na zápis do registra sa nevracia. Poplatok za návrh na zápis do registra je príjmom Národnej banky Slovenska.
(8)
Ak je návrh podľa odseku 2 písm. a) úplný, Národná banka Slovenska bez zbytočného odkladu
a)
o tom informuje navrhovateľa,
b)
zapíše sprostredkovateľa doplnkového dôchodkového sporenia do registra a sprostredkovateľovi doplnkového dôchodkového sporenia priradí registračné číslo.
(9)
Ak je návrh podľa odseku 2 písm. a) neúplný, Národná banka Slovenska nezapíše sprostredkovateľa doplnkového dôchodkového sporenia do registra a návrh bez zbytočného odkladu vráti navrhovateľovi.
(10)
Sprostredkovateľ doplnkového dôchodkového sporenia je oprávnený začať vykonávať sprostredkovanie doplnkového dôchodkového sporenia odo dňa informovania navrhovateľa Národnou bankou Slovenska o úplnosti návrhu podľa odseku 8 písm. a).
(11)
Navrhovateľ bez zbytočného odkladu odo dňa informovania Národnou bankou Slovenska o úplnosti návrhu vydá sprostredkovateľovi doplnkového dôchodkového sporenia podľa § 68a ods. 1 písm. a) osvedčenie o zápise do registra.
(12)
Osvedčenie o zápise do registra je neprevoditeľné na inú osobu.
(13)
Navrhovateľ je povinný bez zbytočného odkladu oznámiť Národnej banke Slovenska zmeny v evidovaných údajoch. Návrh na zmenu zápisu v registri sa podáva v elektronickej forme a navrhovateľ je povinný pred jeho podaním uhradiť poplatok za tento návrh. Poplatok za návrh na zmenu zápisu v registri je príjmom Národnej banky Slovenska. Ak návrh na zmenu zápisu v registri nie je úplný, Národná banka Slovenska ho bez zbytočného odkladu vráti navrhovateľovi a poplatok za tento návrh sa nevracia.
§ 68c
(1)
Národná banka Slovenska zruší bez zbytočného odkladu zápis sprostredkovateľa doplnkového dôchodkového sporenia v registri, ak
a)
sprostredkovateľ doplnkového dôchodkového sporenia, ktorý je fyzickou osobou, zomrel alebo bol vyhlásený za mŕtveho,
b)
sprostredkovateľ doplnkového dôchodkového sporenia, ktorý je fyzickou osobou, bol pozbavený spôsobilosti na právne úkony alebo mu bola táto spôsobilosť obmedzená,
c)
sprostredkovateľ doplnkového dôchodkového sporenia, ktorý je právnickou osobou, bol zrušený,
d)
navrhovateľ podal návrh na zrušenie zápisu sprostredkovateľa doplnkového dôchodkového sporenia podľa § 68a ods. 1 písm. a) v registri,
e)
navrhovateľovi, s ktorým mal sprostredkovateľ podľa § 68a ods. 1 písm. a) uzatvorenú zmluvu, zaniklo povolenie,
f)
sprostredkovateľovi podľa § 68a ods. 1 písm. b) zaniklo povolenie na sprostredkovanie.
(2)
Na spôsob podávania návrhu na zrušenie zápisu podľa odseku 1 písm. d), spôsob jeho vybavovania Národnou bankou Slovenska a platenie poplatku za tento návrh platí § 68b ods. 13 rovnako. Navrhovateľ je povinný návrh na zrušenie zápisu podľa prvej vety podať najneskôr do 30 dní odo dňa, od ktorého ho o to sprostredkovateľ podľa § 68a ods. 1 písm. a) požiada. Navrhovateľ je povinný bez zbytočného odkladu oznámiť Národnej banke Slovenska dôvody na zrušenie zápisu v registri podľa odseku 1.
(3)
Ak Národná banka Slovenska zruší zápis sprostredkovateľa doplnkového dôchodkového sporenia v registri a nejde o dôvody zrušenia zápisu v registri podľa odseku 1 písm. d) alebo e), oznámi Národná banka Slovenska bez zbytočného odkladu zrušenie zápisu navrhovateľovi.
(4)
Ak návrh na zrušenie zápisu v registri podal navrhovateľ, je povinný bez zbytočného odkladu oznámiť zrušenie zápisu v registri sprostredkovateľovi doplnkového dôchodkového sporenia.
(5)
Obsah návrhu na zápis do registra, počet osôb, ktorých zápis do registra možno navrhnúť jedným návrhom na zápis do registra, obsah návrhu na zmenu zápisu v registri a obsah návrhu na zrušenie zápisu v registri, výšku poplatku za návrh zápisu do registra, poplatku za návrh na zmenu zápisu v registri a poplatku za návrh na zrušenie zápisu v registri, vzor osvedčenia o zápise do registra a štruktúru registračného čísla ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá Národná banka Slovenska.“.
74.
V poznámke pod čiarou k odkazu 44 sa vypúšťajú slová „Zákonník práce.".
75.
V § 69 ods. 3 sa za slová „poberateľov dávok" vkladajú slová „a záujmy členov a poberateľov dôchodkových dávok v rozsahu ustanovenom týmto zákonom".
76.
V § 69 ods. 6 sa na konci pripája táto veta: „Zamestnanecká dôchodková spoločnosť, ktorá vykonáva činnosť na území Slovenskej republiky, je povinná umožniť vykonanie dohľadu osobám povereným výkonom dohľadu.".
77.
§ 69 sa dopĺňa odsekom 9, ktorý znie:
„(9)
Národná banka Slovenska vedie register doplnkových dôchodkových spoločností, doplnkových dôchodkových spoločností, ktoré vykonávajú činnosť na území hostiteľského členského štátu, a zamestnaneckých dôchodkových spoločností, ktoré vykonávajú činnosť na území Slovenskej republiky.“.
78.
V § 70 ods. 1 písm. a) sa na konci pripájajú tieto slová: „a zamestnaneckou dôchodkovou spoločnosťou v rozsahu jej činností vykonávaných na území Slovenskej republiky, ak tento zákon neustanovuje inak,".
79.
V § 70 ods. 2 písm. b) sa za slová „štatútu doplnkového dôchodkového fondu" vkladá čiarka a slová „dávkového plánu".
80.
V § 70 ods. 3 sa za slová „doplnkovej dôchodkovej spoločnosti" vkladajú slová „alebo zamestnaneckej dôchodkovej spoločnosti, ktorá vykonáva činnosť na území Slovenskej republiky,".
81.
Za § 70 sa vkladá § 70a, ktorý znie:
㤠70a
(1)
Národná banka Slovenska je povinná informovať príslušný orgán domovského členského štátu zamestnaneckej dôchodkovej spoločnosti, ktorá vykonáva činnosť na území Slovenskej republiky, o zmenách v predpisoch podľa § 37b ods. 2.
(2)
Príslušný orgán domovského členského štátu zamestnaneckej dôchodkovej spoločnosti, ktorá vykonáva činnosť na území Slovenskej republiky, je oprávnený po predchádzajúcom oznámení Národnej banke Slovenska vykonať dohľad na mieste v zamestnaneckej dôchodkovej spoločnosti, ktorá vykonáva činnosť na území Slovenskej republiky.
(3)
Národná banka Slovenska je povinná spolupracovať s príslušným orgánom domovského členského štátu zamestnaneckej dôchodkovej spoločnosti, ktorá vykonáva činnosť na území Slovenskej republiky, pri výkone dohľadu nad touto spoločnosťou a spolupracovať s príslušným orgánom hostiteľského členského štátu pri výkone dohľadu nad doplnkovou dôchodkovou spoločnosťou, ktorá vykonáva činnosť na území hostiteľského členského štátu a zabezpečiť výmenu informácií pri výkone tohto dohľadu.
(4)
Ak príslušný orgán domovského členského štátu zamestnaneckej dôchodkovej spoločnosti, ktorá vykonáva činnosť na území Slovenskej republiky, požiada Národnú banku Slovenska o vykonanie dohľadu nad touto spoločnosťou, je Národná banka Slovenska povinná tejto žiadosti vyhovieť.
(5)
Národná banka Slovenska môže požiadať príslušný orgán hostiteľského členského štátu o vykonanie dohľadu nad doplnkovou dôchodkovou spoločnosťou, ktorá vykonáva činnosť na území tohto štátu.
(6)
Činnosť zamestnaneckej dôchodkovej spoločnosti na území Slovenskej republiky podlieha dohľadu Národnej banky Slovenska len v rozsahu dodržiavania predpisov podľa § 37b ods. 2 a v rozsahu dodržiavania pravidiel podľa § 37b ods. 3, ak Národná banka Slovenska uplatní požiadavku podľa § 37b ods. 3.
(7)
Činnosť doplnkovej dôchodkovej spoločnosti na území hostiteľského členského štátu podlieha dohľadu Národnej banky Slovenska okrem dodržiavania predpisov a požiadaviek podľa § 37a ods. 2.
(8)
Ak príslušný orgán hostiteľského členského štátu oznámi Národnej banke Slovenska, že doplnková dôchodková spoločnosť, ktorá vykonáva činnosť na území hostiteľského členského štátu, porušuje predpisy a požiadavky podľa § 37a ods. 2, Národná banka Slovenska prijme opatrenia na skončenie protiprávneho stavu. Prijaté opatrenia Národná banka Slovenska bez zbytočného odkladu oznámi príslušnému orgánu hostiteľského členského štátu.
(9)
Ak Národná banka Slovenska zistí, že zamestnanecká dôchodková spoločnosť, ktorá vykonáva činnosť na území Slovenskej republiky, porušila predpisy podľa § 37b ods. 2 a pravidlá podľa § 37b ods. 3, po predchádzajúcom informovaní príslušného orgánu domovského členského štátu zamestnaneckej dôchodkovej spoločnosti, bez zbytočného odkladu vyzve túto spoločnosť, aby v určenej lehote uskutočnila nápravu.
(10)
Ak napriek prijatým opatreniam podľa odseku 9 zamestnanecká dôchodková spoločnosť, ktorá vykonáva činnosť na území Slovenskej republiky, naďalej porušuje predpisy podľa § 37b ods. 2 a pravidlá podľa § 37b ods. 3, môže Národná banka Slovenska po predchádzajúcom informovaní príslušného orgánu domovského členského štátu zamestnaneckej dôchodkovej spoločnosti prijať opatrenia potrebné na skončenie protiprávneho stavu vrátane opatrení potrebných na zamedzenie alebo skončenie činnosti tejto spoločnosti.
(11)
Ak príslušný orgán domovského členského štátu zamestnaneckej dôchodkovej spoločnosti, ktorá vykonáva činnosť na území Slovenskej republiky, odoberie povolenie tejto spoločnosti, prijme Národná banka Slovenska bez zbytočného odkladu po tom, čo sa o tejto skutočnosti dozvie, opatrenia na zamedzenie vykonávania činnosti touto spoločnosťou na území Slovenskej republiky.
(12)
Ak Národná banka Slovenska odoberie povolenie doplnkovej dôchodkovej spoločnosti, ktorá vykonáva činnosť na území hostiteľského členského štátu, je povinná bez zbytočného odkladu informovať o tejto skutočnosti príslušný orgán hostiteľského členského štátu.“.
82.
V § 71 ods. 1 úvodnej vete sa za slová „v štatúte doplnkového dôchodkového fondu," vkladajú slová „v dávkovom pláne,".
83.
V § 71 sa odsek 1 dopĺňa písmenom s), ktoré znie:
„s)
nariadiť doplnkovej dôchodkovej spoločnosti, ktorá vykonáva činnosť na území hostiteľského členského štátu, skončenie vykonávania činnosti uvedenej v oznámení podľa § 37a ods. 1 písm. b) alebo nariadiť zamestnaneckej dôchodkovej spoločnosti, ktorá vykonáva činnosť na území Slovenskej republiky, skončiť vykonávanie činnosti na území Slovenskej republiky.“.
84.
V § 71 ods. 2 prvej vete sa za slová „štatútu doplnkového dôchodkového fondu," vkladajú slová „dávkového plánu,".
85.
V § 71 ods. 9 prvej vete sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo prerokovať nedostatky v činnosti zamestnaneckej dôchodkovej spoločnosti, ktorá vykonáva činnosť na území Slovenskej republiky".
86.
V § 72 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:
„(3)
Národná banka Slovenska je povinná uložiť doplnkovej dôchodkovej spoločnosti, aby prijala opatrenia na jej ozdravenie, ak doplnková dôchodková spoločnosť prestane spĺňať podmienku primeranosti vlastných zdrojov podľa tohto zákona.“.
Doterajšie odseky 3 a 4 sa označujú ako odseky 4 a 5.
87.
V § 72 ods. 5 sa slová „uzatvoriť účastnícku zmluvu s inou doplnkovou dôchodkovou spoločnosťou pozastavuje na obdobie 60 dní" nahrádzajú slovami „na jeho prestup podľa § 63 alebo 64 pozastavuje na obdobie uvedené v tomto rozhodnutí".
88.
V § 74 odsek 7 znie:
„(7)
Zavedením nútenej správy sa výkon práva účastníka na jeho prestup podľa § 63 alebo 64 pozastavuje do skončenia nútenej správy.“.
89.
V § 76 ods. 1 sa slová „jej základného imania podľa § 22 ods. 8" nahrádzajú slovami „75 % primeranosti jej vlastných zdrojov".
90.
V § 76 ods. 6 sa slová „právnická osoba, ktorej bolo povolenie odňaté," nahrádzajú slovami „Národná banka Slovenska".
91.
V § 85 ods. 1 sa na konci pripája táto veta: „Na činnosť doplnkovej dôchodkovej poisťovne platí § 28a rovnako.".
92.
V § 86 ods. 3 druhej vete sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „a okrem ustanovení zamestnaneckých zmlúv a poisteneckých zmlúv, ktoré upravujú dedenie v doplnkovom dôchodkovom poistení." a na konci sa pripájajú tieto vety: „V zmluvách podľa prvej vety sa na dedenie v doplnkovom dôchodkovom poistení vzťahujú ustanovenia o dedení v doplnkovom dôchodkovom sporení podľa tohto zákona. Pri vyplatení odstupného podľa doterajšieho predpisu sa nepoužijú ustanovenia o určení výšky odplaty za odstupné podľa tohto zákona určené v štatúte doplnkového dôchodkového fondu. Úhrn príspevkov zamestnávateľa zaplatených za účastníka, ktorému sa vypláca odstupné podľa predchádzajúcej vety, a podiel na výnosoch z hospodárenia s týmito príspevkami je spoločným majetkom účastníkov doplnkového dôchodkového fondu.".
93.
Za § 87a sa vkladá § 87b, ktorý znie:
㤠87b
(1)
Zamestnanec, ktorý vykonáva alebo začal vykonávať práce tanečného umelca v období od 1. augusta 2006 do 30. novembra 2007, je povinný uzatvoriť účastnícku zmluvu a jeho zamestnávateľ je povinný uzatvoriť zamestnávateľskú zmluvu najneskôr do 31. decembra 2007.
(2)
Doplnková dôchodková spoločnosť je povinná zosúladiť dávkový plán s týmto zákonom a podať žiadosť o vydanie predchádzajúceho súhlasu podľa § 26 ods. 1 písm. i) najneskôr do 31. októbra 2006.
(3)
Doplnková dôchodková spoločnosť je povinná zosúladiť štatúty doplnkových dôchodkových fondov s týmto zákonom a podať žiadosť o vydanie predchádzajúceho súhlasu podľa § 26 ods. 1 písm. h) najneskôr do 31. októbra 2006. Doplnková dôchodková spoločnosť je povinná zosúladiť skladbu majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde s týmto zákonom najneskôr do šiestich mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti zmien štatútu doplnkového dôchodkového fondu. Národná banka Slovenska môže lehotu podľa druhej vety predĺžiť len na žiadosť doplnkovej dôchodkovej spoločnosti podanú najneskôr v posledný deň lehoty podľa druhej vety, ak je to odôvodnené záujmom ochrany účastníkov a poberateľov dávok.
(4)
Povolenie na vykonávanie činnosti sprostredkovateľa doplnkového dôchodkového sporenia udelené podľa doterajšieho predpisu, ktoré je platné ku dňu nadobudnutia účinnosti tohto zákona, považuje sa za povolenie na sprostredkovanie udelené podľa tohto zákona.
(5)
Na konflikt záujmov do 31. júla 2007 platí § 32 ods. 6 v znení účinnom do 31. júla 2006.“.
94.
V celom texte zákona sa slová „odňatie", „odňať" a „odňaté" vo všetkých gramatických tvaroch nahrádzajú slovami „odobratie", „odobrať" a „odobrané".
95.
Príloha znie:
„Príloha k zákonu č. 650/2004 Z. z.
ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNYCH AKTOV EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV A EURÓPSKEJ ÚNIE
1. Smernica Rady 80/987/EHS z 20. októbra 1980 o aproximácii právnych predpisov členských štátov vzťahujúcich sa na ochranu zamestnancov v prípade platobnej neschopnosti ich zamestnávateľa (Ú. v. ES L 283, 28. 10. 1980).
2. Smernica Rady 87/164/EHS z 2. marca 1987, ktorou sa mení a dopĺňa v súvislosti s pristúpením Španielska smernica 80/987/EHS o aproximácii právnych predpisov členských štátov vzťahujúcich sa na ochranu zamestnancov v prípade platobnej neschopnosti ich zamestnávateľa (Ú. v. ES L 66, 11. 3. 1987).
3. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2002/74/ES z 23. septembra 2002, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 80/987/EHS o aproximácii právnych predpisov členských štátov vzťahujúcich sa na ochranu zamestnancov v prípade platobnej neschopnosti ich zamestnávateľa (Ú. v. ES L 270, 8. 10. 2002).
4. Smernica Rady 86/378/EHS z 24. júla 1986 o vykonávaní zásady rovnakého zaobchádzania s mužmi a ženami v zamestnaneckých systémoch sociálneho zabezpečenia (Ú. v. ES L 225, 12. 8. 1986).
5. Smernica Rady 96/97/ES z 20. decembra 1996, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 86/378/EHS o vykonávaní zásady rovnakého zaobchádzania s mužmi a ženami v zamestnaneckých systémoch sociálneho zabezpečenia (Ú. v. ES L 46, 17. 2. 1997).
6. Smernica Rady 98/49/ES z 29. júna 1998 o zabezpečení doplnkových dôchodkových práv zamestnaných a samostatne zárobkovo činných osôb pohybujúcich sa v rámci Spoločenstva (Ú. v. ES L 209, 25. 7. 1998).
7. Smernica Rady 2000/43/ES z 29. júna 2000, ktorou sa zavádza zásada rovnakého zaobchádzania s osobami bez ohľadu na rasový alebo etnický pôvod (Ú. v. ES L 180, 19. 7. 2000).
8. Smernica Rady 2001/23/ES z 12. marca 2001 o aproximácii zákonov členských štátov týkajúcich sa zachovania práv zamestnancov pri prevodoch podnikov, závodov alebo častí podnikov alebo závodov (Ú. v. ES L 82, 22. 3. 2001).
9. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2003/41/ES z 3. júna 2003 o činnostiach a dohľade nad inštitúciami zamestnaneckého dôchodkového zabezpečenia (Ú. v. EÚ L 235, 23. 9. 2003).“.
Čl. VI
Zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 195/2004 Z. z., zákona č. 365/2004 Z. z., zákona č. 585/2004 Z. z., zákona č. 614/2004 Z. z., zákona č. 1/2005 Z. z., zákona č. 82/2005 Z. z., zákona č. 528/2005 Z. z. a zákona č. 573/2005 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 34 ods. 14 písmeno d) znie:
„d)
má priznaný starobný dôchodok alebo občan, u ktorého sa invalidný dôchodok odo dňa dovŕšenia dôchodkového veku považuje za starobný dôchodok podľa osobitného predpisu,15)“.
2.
V § 36 ods. 1 písmeno g) znie:
„g)
priznania starobného dôchodku alebo dňom, od ktorého sa invalidný dôchodok z dôvodu dovŕšenia dôchodkového veku považuje za starobný dôchodok podľa osobitného predpisu,15)“.
3.
V § 36 ods. 1 písm. m) sa vypúšťa prvý bod.
Poznámka pod čiarou k odkazu 41a sa vypúšťa.
Doterajší druhý bod a tretí bod sa označujú ako prvý bod a druhý bod.
4.
V § 36 ods. 6 sa za slovo „dôchodku" vkladajú slová „alebo doklad o tom, že invalidný dôchodok sa odo dňa dovŕšenia dôchodkového veku považuje za starobný dôchodok".
5.
Za § 72a sa vkladá § 72b, ktorý znie:
㤠72b
(1)
Na účely poskytovania príspevku podľa § 50 zamestnávateľovi sa za občana so zdravotným postihnutím podľa § 9 ods. 1 písm. a) považuje aj občan, ktorý bol poberateľom invalidného dôchodku, ktorý sa odo dňa dovŕšenia dôchodkového veku považuje za starobný dôchodok, najdlhšie tri roky odo dňa, od ktorého sa invalidný dôchodok považuje za starobný dôchodok.
(2)
Na účely poskytovania príspevku podľa § 56 zamestnávateľovi, sa za občana so zdravotným postihnutím podľa § 9 ods. 1 písm. a) považuje aj občan, ktorý bol poberateľom invalidného dôchodku, ktorý sa odo dňa dovŕšenia dôchodkového veku považuje za starobný dôchodok, najdlhšie tri roky odo dňa, od ktorého sa invalidný dôchodok považuje za starobný dôchodok.
(3)
Na účely poskytovania príspevku podľa § 57 občanovi so zdravotným postihnutím podľa § 9 ods. 1 písm. a) sa za občana so zdravotným postihnutím podľa § 9 ods. 1 písm. a) považuje aj občan, ktorý bol poberateľom invalidného dôchodku, ktorý sa odo dňa dovŕšenia dôchodkového veku považuje za starobný dôchodok, najdlhšie dva roky odo dňa, od ktorého sa invalidný dôchodok považuje za starobný dôchodok.
(4)
Na účely poskytovania príspevku podľa § 59 zamestnávateľovi alebo samostatne zárobkovo činnej osobe sa za zamestnanca, ktorý je občanom so zdravotným postihnutím podľa § 9 ods. 1 písm. a), alebo za samostatne zárobkovo činnú osobu, ktorá je občanom so zdravotným postihnutím podľa § 9 ods. 1 písm. a) a ktorým poskytuje pomoc pracovný asistent, považuje aj občan, ktorý bol poberateľom invalidného dôchodku, ktorý sa odo dňa dovŕšenia dôchodkového veku považuje za starobný dôchodok, najdlhšie tri roky odo dňa, od ktorého sa invalidný dôchodok považuje za starobný dôchodok.
(5)
Na účely poskytovania príspevku podľa § 60 právnickej osobe na úhradu prevádzkových nákladov chránenej dielne alebo chráneného pracoviska a na úhradu nákladov na dopravu zamestnancov sa za občana so zdravotným postihnutím podľa § 9 ods. 1 písm. a) považuje aj občan, ktorý bol poberateľom invalidného dôchodku, ktorý sa odo dňa dovŕšenia dôchodkového veku považuje za starobný dôchodok, najdlhšie tri roky odo dňa, od ktorého sa invalidný dôchodok považuje za starobný dôchodok.
(6)
Na účely poskytovania príspevku podľa § 60 fyzickej osobe na úhradu prevádzkových nákladov chránenej dielne alebo chráneného pracoviska sa za občana so zdravotným postihnutím podľa § 9 ods. 1 písm. a) považuje aj občan, ktorý bol poberateľom invalidného dôchodku, ktorý sa odo dňa dovŕšenia dôchodkového veku považuje za starobný dôchodok, najdlhšie dva roky odo dňa, od ktorého sa invalidný dôchodok považuje za starobný dôchodok.
(7)
Do povinného podielu počtu občanov so zdravotným postihnutím podľa § 9 ods. 1 písm. a) na celkovom počte zamestnancov zamestnávateľa za predchádzajúci kalendárny rok sa na účely § 63 a na účely zadávania zákaziek podľa § 64 započítava aj občan so zdravotným postihnutím podľa § 9 ods. 1 písm. a), ktorý bol poberateľom invalidného dôchodku, ktorý sa odo dňa dovŕšenia dôchodkového veku považuje za starobný dôchodok, odo dňa, od ktorého sa invalidný dôchodok považuje za starobný dôchodok. Podľa prvej vety sa postupuje už za celý kalendárny rok 2006.
(8)
Na účely realizácie projektov podľa § 54 sa za občana so zdravotným postihnutím podľa § 9 ods. 1 písm. a) považuje aj občan, ktorý bol poberateľom invalidného dôchodku, ktorý sa odo dňa dovŕšenia dôchodkového veku považuje za starobný dôchodok, najdlhšie tri roky odo dňa, od ktorého sa invalidný dôchodok považuje za starobný dôchodok.“.
Čl. VII
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky sa splnomocňuje, aby v Zbierke zákonov Slovenskej republiky vyhlásil úplné znenie
1.
zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení, ako vyplýva zo zmien a doplnkov vykonaných zákonom č. 551/2003 Z. z., zákonom č. 600/2003 Z. z., zákonom č. 5/2004 Z. z., zákonom č. 43/2004 Z. z., zákonom č. 186/2004 Z. z., zákonom č. 365/2004 Z. z., zákonom č. 391/2004 Z. z., zákonom č. 439/2004 Z. z., zákonom č. 523/2004 Z. z., zákonom č. 721/2004 Z. z., zákonom č. 82/2005 Z. z., zákonom č. 244/2005 Z. z., zákonom č. 351/2005 Z. z., zákonom č. 534/2005 Z. z., zákonom č. 584/2005 Z. z. a týmto zákonom,
2.
zákona č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ako vyplýva zo zmien a doplnkov vykonaných zákonom č. 747/2004 Z. z., zákonom č. 584/2005 Z. z. a týmto zákonom.
Čl. VIII
Účinnosť
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. augusta 2006 okrem tridsiateho bodu, tridsiateho siedmeho bodu, tridsiateho ôsmeho bodu, päťdesiateho tretieho bodu, päťdesiateho šiesteho bodu až šesťdesiateho druhého bodu v čl. IV, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2007, a okrem štyridsiateho tretieho bodu, štyridsiateho piateho bodu, štyridsiateho deviateho bodu a päťdesiateho šiesteho bodu v čl. I, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2008.
Ivan Gašparovič v. r.

v z. Béla Bugár v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.