309/2006 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 31.05.2006 do 14.04.2007

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

309
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 3. mája 2006
o technických požiadavkách na výfukové systémy a o prípustnej hladine hluku motorových vozidiel
Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. j) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a podľa § 5 ods. 26, § 6 ods. 16, § 7 ods. 19 a § 8 ods. 24 zákona č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov nariaďuje:
§ 1
Toto nariadenie vlády sa vzťahuje na motorové vozidlá určené na prevádzku v premávke na pozemných komunikáciách, s karosériou alebo bez nej, najmenej so štyrmi kolesami a s najväčšou konštrukčnou rýchlosťou prevyšujúcou 25 km.h-1 okrem koľajových vozidiel, poľnohospodárskych traktorov a lesných traktorov a mobilných strojov (ďalej len „vozidlo“) a upravuje podrobnosti o ich typovom schválení ES vzťahujúcom sa na prípustnú hladinu hluku a na výfukový systém.
§ 2
Na účely tohto nariadenia vlády sa rozumie
a)
typom vozidla vozidlá, ktoré sa podstatne nelíšia v týchto častiach:
1.
tvar alebo materiál karosérie, najmä motorového priestoru a jeho zvukovej izolácie,
2.
dĺžka a šírka vozidla,
3.
typ motora, zážihový alebo vznetový, dvojtakt alebo štvortakt, s posuvným alebo rotačným piestom, počet a objem valcov, počet a typ karburátorov alebo vstrekovacích systémov, usporiadanie ventilov, menovitý a najvyšší výkon a zodpovedajúce otáčky motora,
4.
systém prevodu, prevodový pomer, pri ktorom sa vykonáva test, a relevantný celkový prevodový pomer,
5.
počet, typ a usporiadanie výfukových systémov,
6.
počet, typ a usporiadanie sacích systémov,
b)
výfukovým systémom úplný súbor častí nevyhnutných na zníženie hluku spôsobeného výfukom motora vozidla okrem zberného potrubia motora,
c)
sacím systémom úplný súbor častí nevyhnutných na zníženie hluku spôsobeného saním motora vozidla okrem zberného potrubia motora,
d)
komponentom výfukového alebo sacieho systému jeden zo samostatných komponentov, ktoré spolu tvoria výfukový systém, napríklad výfukové potrubie, vlastný tlmič alebo sací systém, napríklad vzduchový filter,
e)
náhradným výfukovým systémom alebo jeho komponentom ktorákoľvek časť výfukového systému podľa písmená b) určená na nahradenie dielu, ktorému bolo spolu s vozidlom udelené typové schválenie ES podľa tohto nariadenia vlády.
§ 3
(1)
Vozidlo vzhľadom na hladinu hluku a výfukový systém musí spĺňať technické požiadavky ustanovené v prílohe I okrem bodov 1.1 až 1.1.6, 1.2, 1.4, 2, 3, 4, 5.2.2.3.4, 5.3.2, 6 a 7 a doplnkov 1 a 2 smernice Rady 70/157/EHS zo 6. februára 1970 o aproximácii právnych predpisov členských štátov o prípustnej hladine hluku a o výfukových systémoch motorových vozidiel v platnom znení (ďalej len „smernica“).
(2)
Náhradný výfukový systém alebo jeho komponent, ktorý je samostatnou technickou jednotkou,1) určený na montáž na jeden typ vozidla alebo na viac typov vozidiel kategórií M1 a N1 musí spĺňať technické požiadavky ustanovené v bode 5 prílohy II smernice.
(3)
Testovacia dráha musí spĺňať technické požiadavky ustanovené v prílohe IV okrem bodov 3.2 a 3.3 smernice.
(4)
Pri meraniach hladiny hluku musí byť vozidlo v prevádzkovom stave,2) bez prívesu alebo návesu, okrem nerozpojiteľných súprav.
(5)
Pneumatiky použité na test, ktoré vyberie výrobca vozidla, musia zodpovedať požiadavkám obchodnej praxe, byť dostupné na trhu a zodpovedať jednému z troch označení rozmerov pneumatiky3) určených pre vozidlo jeho výrobcom podľa bodu 1.5 dodatku k doplnku 2 prílohy I smernice. Pneumatiky vozidiel kategórie M1 a N1 musia spĺňať technické požiadavky ustanovené v osobitnom predpise.4) Pneumatiky vozidiel iných kategórií musia mať minimálnu hĺbku dezénu ustanovenú v osobitnom predpise.4) Pneumatiky musia byť nahustené na príslušný tlak pre testovaciu hmotnosť vozidla.
(6)
Pred meraním hluku musí byť motor vozidla uvedený do normálnych prevádzkových podmienok z hľadiska teplôt, nastavenia, paliva, sviečok, karburátora. Ak je vozidlo vybavené ventilátorom s automatickým aktivizujúcim mechanizmom, nesmie sa počas merania do tohto mechanizmu zasahovať. Pri vozidlách viac než s dvoma hnacími kolesami sa použije iba normálny cestný pohon.
(7)
Spôsob testovania ustanovený v bode 5.3.1.2 prílohy I smernice sa musí použiť v prípadoch nezhody vozidla so schváleným typom ustanovených v osobitnom predpise.5)
(8)
Koeficient absorpcie zvuku, kolmý dopad sa meria metódou impedančného zvukovodu podľa postupu ustanoveného v bode 3.2. prílohy IV smernice a v STN EN ISO 10534-1 a STN EN ISO 10534-2. Na objemové meranie makroštruktúry sa použije postup ustanovený v bode 3.3 prílohy IV smernice a v prílohe F ISO 10844:1994.
§ 4
(1)
Žiadosť o udelenie typového schválenia ES vozidla6) pre typ vozidla vzťahujúceho sa na prípustnú hladinu hluku predkladá výrobca vozidla štátnemu dopravnému úradu.7)
(2)
Prílohou k žiadosti podľa odseku 1 je informačný dokument, ktorý spĺňa požiadavky ustanovené v doplnku 1 prílohy I smernice.
(3)
Vozidlo predstavujúce typ vozidla, ktorý má byť schválený, poskytne výrobca poverenej technickej službe overovania vozidiel (ďalej len „technická služba“).
(4)
Na žiadosť technickej služby poskytne výrobca vzorku výfukového systému a motor najmenej s takým objemom valcov a s takým menovitým maximálnym výkonom, ako je motor montovaný do typu vozidla, ktorý má byť schválený. Ak ide o vozidlá, ktoré spĺňajú požiadavky ustanovené v bode 1.1.7 prílohy smernice, vyberie technická služba po dohode s výrobcom pre schvaľovacie testy vozidlo predstavujúce príslušný typ, ktoré má najnižšiu hmotnosť v prevádzkovom stave, je najkratšie a vyhovuje požiadavkám ustanoveným v bode 5.2.2.4.3.3.1.2 prílohy I smernice.
(5)
Komponenty výfukového a sacieho systému okrem úchytov a potrubia musia byť označené spôsobom ustanoveným v bode 3 prílohy I smernice.
(6)
Udelenie typového schválenia ES vozidla pre typ vozidla vzťahujúceho sa na prípustnú hladinu hluku a na výfukový systém sa nesmie zamietnuť, ak sú splnené technické požiadavky podľa tohto nariadenia vlády.
(7)
Štátny dopravný úrad vydá osvedčenie o typovom schválení ES vozidla pre typ vozidla vzťahujúcom sa na prípustnú hladinu hluku a na výfukový systém podľa vzoru ustanoveného v doplnku 2 prílohy I smernice.
(8)
Každému schválenému typu vozidla štátny dopravný úrad pridelí číslo typového schválenia ES podľa osobitného predpisu;8) nemožno prideliť rovnaké číslo typového schválenia ES rôznym typom vozidla.
§ 5
(1)
Žiadosť o udelenie typového schválenia ES samostatnej technickej jednotky9) pre typ náhradného výfukového systému alebo jeho komponentu predkladá výrobca vozidla alebo výrobca príslušnej samostatnej technickej jednotky štátnemu dopravnému úradu.
(2)
Prílohou k žiadosti podľa odseku 1 je informačný dokument, ktorý spĺňa požiadavky ustanovené v doplnku 1 prílohy II smernice.
(3)
Na žiadosť technickej služby výrobca poskytne
a)
dve vzorky výfukového systému, pre ktorého typové schválenie bola žiadosť podaná,
b)
výfukový systém typu pôvodne montovaného do vozidla v čase, keď mu bolo udelené typové schválenie ES,
c)
vozidlo predstavujúce typ vozidla, do ktorého má byť namontovaný systém spĺňajúci požiadavky ustanovené v bode 4.1 časti I prílohy III smernice,
d)
samostatný motor zodpovedajúci typu vozidla podľa písmena c).
(4)
Náhradný výfukový systém alebo jeho komponenty okrem upevňovacích dielov a potrubí musia byť označené spôsobom ustanoveným v bode 2.4 prílohy II smernice.
(5)
Udelenie typového schválenia ES samostatnej technickej jednotky pre typ náhradného výfukového systému alebo jeho komponentu sa nesmie zamietnuť, ak sú splnené technické požiadavky podľa tohto nariadenia vlády.
(6)
Štátny dopravný úrad vydá osvedčenie o typovom schválení ES samostatnej technickej jednotky pre typ náhradného výfukového systému alebo jeho komponentu podľa vzoru ustanoveného v doplnku 2 prílohy II smernice.
(7)
Každému schválenému typu náhradného výfukového systému alebo jeho komponentu štátny dopravný úrad pridelí číslo typového schválenia ES podľa osobitného predpisu8) a podľa bodu 3.3 prílohy II smernice; nemožno prideliť rovnaké číslo typového schválenia ES rôznym typom náhradného výfukového systému alebo jeho komponentu.
(8)
Každý náhradný výfukový systém alebo jeho komponent vrátane montovacieho vybavenia a trubíc zhodný s typom schváleným podľa tohto nariadenia vlády musí byť označený značkou typového schválenia ES spôsobom ustanoveným v bodoch 4.2 a 4.3 prílohy II smernice a podľa vzoru ustanoveného v doplnku 3 prílohy II smernice, pričom základné schvaľovacie číslo je obsiahnuté v časti 4 čísla typového schválenia ES udeleného podľa osobitného predpisu.8)
§ 6
(1)
Ak sa zmení typ vozidla alebo typ náhradného výfukového systému alebo jeho komponentu schválených podľa tohto nariadenia vlády, postupuje sa podľa osobitného predpisu.10)
(2)
Opatrenia na zabezpečenie zhody výroby sa prijímajú podľa osobitného predpisu.11) Kontrola zhody výroby musí spĺňať požiadavky ustanovené v prílohe III smernice. Kontroly ustanovené v osobitnom predpise12) sa za normálnych okolností vykonávajú raz za dva roky. Testy ustanovené v osobitnom predpise13) sú zhodné s testami na overenie zhody výroby ustanovenými v prílohe III smernice.
(3)
Technické požiadavky podľa tohto nariadenia vlády sa rovnako vzťahujú na typové schválenie vozidla14) pre typ vozidla vzťahujúce sa na hladinu hluku a na výfukový systém a na typové schválenie ES samostatnej technickej jednotky15) pre typ náhradného výfukového systému alebo jeho komponentu.
§ 7
Príslušný štátny orgán16) nesmie
a)
odmietnuť ani zakázať uvedenie vozidla na trh, jeho evidenciu, uvedenie do prevádzky alebo používanie v premávke na pozemných komunikáciách z dôvodov vzťahujúcich sa na prípustnú hladinu hluku a na výfukový systém, ak sú splnené požiadavky podľa tohto nariadenia vlády,
b)
zakázať uvedenie výfukového systému alebo jeho komponentu, ktorý je samostatnou technickou jednotkou, na trh z dôvodov týkajúcich sa prípustnej hladiny hluku, a výfukového systému, ak zodpovedá typu, ktorému bolo udelené typové schválenie ES,
c)
zamietnuť ani zakázať udelenie typového schválenia ES pre typ výfukových systémov, ich uvedenie na trh alebo uvedenie do prevádzky, ak sú určené ako náhradné diely na montáž do vozidiel už uvedených do prevádzky a spĺňajú technické požiadavky, ktoré museli spĺňať výfukové systémy v čase, keď bolo vozidlo prvýkrát evidované.
§ 8
Týmto nariadením vlády sa preberá právny akt Európskych spoločenstiev uvedený v prílohe.
§ 9
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 31. mája 2006.
Mikuláš Dzurinda v. r.
Príloha k nariadeniu vlády č. 309/2006 Z. z.
ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNYCH AKTOV EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV
Smernica Rady 70/157/EHS zo 6. februára 1970 o aproximácii právnych predpisov členských štátov o prípustnej hladine hluku a o výfukových systémoch motorových vozidiel (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 13/zv. 1.) v znení Aktu o podmienkach pristúpenia a o úpravách zmlúv – pristúpenie Dánskeho kráľovstva, Írska a Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska (Ú. v. ES L 73, 27. 3. 1972), smernice Komisie 73/350/EHS (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 13/zv. 2.), smernice Rady 77/212/EHS (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 13/zv. 4.), smernice Komisie 81/334/EHS (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 13/zv. 6.), smernice Komisie 84/372/EHS (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 13/zv. 7.), smernice Rady 84/424/EHS (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 13/zv. 7.), Aktu o podmienkach pristúpenia a o úpravách zmlúv – pristúpenie Španielskeho kráľovstva a Portugalskej republiky (Ú. v. ES L 302, 15. 11. 1985), smernice Rady 87/354/EHS (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 13/zv. 8.), smernice Komisie 89/491/EHS (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 13/zv. 10.), smernice Rady 92/97/EHS (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 13/zv. 1.), Aktu o podmienkach pristúpenia a o úpravách zmlúv – pristúpenie Rakúskej republiky, Fínskej republiky a Švédskeho kráľovstva (Ú. v. ES C 241, 29. 8. 1994), smernice Komisie 96/20/ES (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 13/zv. 15.), smernice Komisie 1999/101/ES (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 13/zv. 24.) a Aktu o podmienkach pristúpenia pripojeného k Zmluve o pristúpení Slovenskej republiky k Európskej únii prílohy II (Ú. v. EÚ L 236, 23. 9. 2003).
1)
§ 2 písm. z) zákona č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
2)
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 135/2006 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o typovom schválení ES motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel.
3)
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 195/2006 Z. z. o technických požiadavkách na pneumatiky motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel a na ich montáž.
4)
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 406/2005 Z. z. o technických požiadavkách na hĺbku dezénu jazdnej plochy pneumatík určitých kategórií motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel.
8)
§ 3 ods. 6 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 135/2006 Z. z.
10)
§ 6 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 135/2006 Z. z.
11)
§ 13 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 135/2006 Z. z.
12)
§ 16 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 135/2006 Z. z.
13)
§ 16 ods. 6 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 135/2006 Z. z.
16)
§ 3 zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 451/2004 Z. z.
§ 88 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 315/1996 Z. z. o premávke na pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov.
§ 99 písm. o) zákona č. 725/2004 Z. z.