Predpis bol zrušený predpisom 237/2007 Z. z.

270/2006 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.07.2006 do 30.06.2007

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

270
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 26. apríla 2006
o zvýšení platových taríf štátnych zamestnancov
Vláda Slovenskej republiky podľa § 105 zákona č. 312/2001 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 551/2003 Z. z. nariaďuje:
§ 1
Toto nariadenie vlády ustanovuje zvýšené platové tarify štátnych zamestnancov.
§ 2
Štátnemu zamestnancovi patrí zvýšená platová tarifa od 1. júla 2006. Zvýšené platové tarify štátnych zamestnancov sú ustanovené v prílohe.
§ 3
Zrušuje sa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 203/2005 Z. z. o zvýšení platových taríf štátnych zamestnancov.
§ 4
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. júla 2006.
Mikuláš Dzurinda v. r.
Príloha k nariadeniu vlády č. 270/2006 Z. z.
Zvýšené platové tarify štátnych zamestnancov (Sk mesačne)
Platová trieda Zvýšená platová tarifa
1. 8 600
2. 9 290
3. 10 070
4. 10 960
5. 13 090
6. 13 900
7. 15 740
8. 16 880
9. 19 240
10. 21 940
11. 25 010