268/2006 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2022

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

268
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 19. apríla 2006
o rozsahu zrážok zo mzdy pri výkone rozhodnutia
Vláda Slovenskej republiky podľa § 278 ods. 1 a § 279 ods. 3 Občianskeho súdneho poriadku a podľa § 70 ods. 1 a § 71 ods. 3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov nariaďuje:
§ 1
(1)
Základná suma, ktorá sa nesmie zraziť povinnému z jeho mesačnej mzdy,1) je 140 % zo životného minima na plnoletú fyzickú osobu2) platného v mesiaci, za ktorý sa vykonávajú zrážky.
(2)
Na každú osobu, ktorej povinný poskytuje výživné, sa započítava 25 % zo základnej sumy určenej podľa odseku 1; rovnako to platí aj na manžela povinného, ktorý má samostatný príjem.
(3)
Ak sa zrážky zo mzdy vykonávajú z miezd oboch manželov, k základnej sume určenej podľa odseku 1 sa započíta 25 % z výšky základnej sumy určenej podľa odseku 1 na dieťa, ktoré spoločne vyživujú, každému z nich osobitne.
§ 2
(1)
Ak ide o výživné pre maloleté dieťa, základná suma podľa Exekučného poriadku, z ktorej sa vypočíta základná suma, ktorú povinnému nemožno zraziť z mesačnej mzdy, je 60 % zo životného minima na plnoletú fyzickú osobu2) platného v mesiaci, za ktorý sa vykonávajú zrážky.
(2)
Ak ide o prednostnú pohľadávku podľa § 71 ods. 2 Exekučného poriadku a nejde o prednostnú pohľadávku podľa odseku 1, základná suma, ktorá sa nesmie povinnému zraziť, je 100 % zo životného minima na plnoletú fyzickú osobu2) platného v mesiaci, za ktorý sa vykonávajú zrážky.
(3)
Na každú osobu, ktorej povinný poskytuje výživné, sa k základnej sume určenej podľa odseku 1 alebo odseku 2 započítava 25 % z výšky základnej sumy určenej podľa odseku 2; rovnako to platí aj na manžela povinného, ktorý má samostatný príjem.
(4)
Ak sa zrážky zo mzdy vykonávajú z miezd oboch manželov, k základnej sume určenej podľa odseku 1 alebo odseku 2 sa započítava 25 % z výšky základnej sumy určenej v odseku 2 na dieťa, ktoré spoločne vyživujú, každému z nich osobitne.
(5)
Ustanovenia odsekov 3 a 4 sa nepoužijú, ak ide o osobu, v ktorej prospech trvá výkon rozhodnutia na vymoženie pohľadávky výživného.
§ 2a
(1)
Základná suma, ktorá sa nesmie zraziť povinnému, ktorý je poberateľom dôchodkových dávok podľa osobitného predpisu,2aa) dôchodkov starobného dôchodkového sporenia podľa osobitného predpisu,2b) doplnkového výsluhového dôchodku podľa osobitného predpisu2c) alebo dávok výsluhového zabezpečenia podľa osobitného predpisu2d) (ďalej len „dôchodkové dávky“), je 140 % zo životného minima na plnoletú fyzickú osobu2) platného v mesiaci, za ktorý sa vykonávajú zrážky.
(2)
Ak ide o povinného, ktorý je poberateľom dôchodkových dávok, k základnej sume určenej podľa odseku 1 sa započítava podľa § 1 ods. 2 a 3 50 % z výšky základnej sumy určenej podľa odseku 1.
(3)
Ustanovenie § 2 platí rovnako aj v prípade, ak ide o povinného, ktorý je poberateľom dôchodkových dávok; ak ide o prednostnú pohľadávku podľa § 2 odseku 1 alebo odseku 2, k základnej sume určenej podľa § 2 odseku 1 alebo odseku 2 sa započítava 50 % z výšky základnej sumy určenej podľa § 2 ods. 2.
§ 2b
Ak osobitný predpis2e) ustanovuje, že rozhodnutie o uložení pokuty za priestupok možno vykonať aj zrážkami z dávok alebo príspevkov, ktoré inak nemožno postihnúť exekúciou, základná suma, ktorá sa nesmie povinnému zraziť, je 50 % zo životného minima na plnoletú fyzickú osobu2) platného v mesiaci, za ktorý sa vykonávajú zrážky. Ustanovenia § 1 ods. 1 a § 2a sa nepoužijú.
§ 3
(1)
Suma, nad ktorú sa zvyšok čistej mzdy povinného zrazí bez obmedzenia,2) je trojnásobok základnej sumy určenej podľa ustanovenia § 1 ods. 1.
(2)
Zvyšok čistej mzdy na účely zrážok zo mzdy povinného sa vypočíta podľa osobitných predpisov.3)
§ 4
Sumy podľa § 1 až 2b a § 3 ods. 1 sa zaokrúhľujú na eurocenty smerom nadol.
§ 5
V konaniach začatých pred 1. júlom 2006 sa pre spôsob výpočtu základnej sumy, ktorá sa nesmie povinnému zraziť z mesačnej mzdy, použije toto nariadenie vlády.
§ 5a
V konaniach začatých pred 1. novembrom 2013 sa pre spôsob výpočtu základnej sumy, ktorá sa nesmie zraziť povinnému, ktorý je poberateľom dôchodkových dávok, a na určenie sumy podľa § 1 ods. 2 a 3, ktorá sa započítava zo životného minima na plnoletú fyzickú osobu2) platného v mesiaci, za ktorý sa vykonávajú zrážky z dôchodkových dávok, použije toto nariadenie vlády v znení účinnom od 1. novembra 2013.
§ 5b
V konaniach začatých pred 1. januárom 2016 sa pre spôsob výpočtu základnej sumy, ktorá sa nesmie povinnému zraziť z mesačnej mzdy, použije od 1. januára 2016 toto nariadenie vlády v znení účinnom od 1. januára 2016.
§ 5c
V konaniach začatých do 31. decembra 2021 sa pre spôsob výpočtu základnej sumy, ktorá sa nesmie povinnému zraziť z mesačnej mzdy, a pre určenie sumy podľa § 1 ods. 2 a 3, § 2 ods. 3 a 4, § 2a ods. 2 a 3 a § 3 použije od 1. januára 2022 toto nariadenie vlády v znení účinnom od 1. januára 2022.
§ 6
Zrušuje sa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 89/1997 Z. z. o rozsahu zrážok zo mzdy povinného pri nútenom výkone rozhodnutia.
§ 7
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. júla 2006.
v z. Pál Csáky v. r.
1)
§ 70 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov.
2)
§ 2 písm. a) a § 5 zákona č. 601/2003 Z. z. o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
2b)
§ 29 zákona č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
2c)
§ 15 písm. b) zákona č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
2d)
§ 30 písm. d) až h) zákona č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
2e)
Zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.
3)
§ 71 ods. 3 prvá veta zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z.