238/2006 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.07.2006 do 14.10.2006

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

238
ZÁKON
zo 16. marca 2006
o Národnom jadrovom fonde na vyraďovanie jadrových zariadení a na nakladanie s vyhoretým jadrovým palivom a rádioaktívnymi odpadmi (zákon o jadrovom fonde) a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Základné ustanovenia
§ 1
(1)
Zriaďuje sa štátny účelový fond1) Národný jadrový fond na vyraďovanie jadrových zariadení a na nakladanie s vyhoretým jadrovým palivom a rádioaktívnymi odpadmi (ďalej len „jadrový fond“). Jadrový fond je právnická osoba so sídlom v Bratislave.
(2)
Účelom zriadenia a činnosti jadrového fondu je sústreďovať a spravovať finančné prostriedky podľa § 7 určené na záverečnú časť jadrovej energetiky v dostatočnom množstve a transparentným a nediskriminačným spôsobom poskytovať tieto prostriedky osobám uvedeným v § 10 ods. 1 na úhradu oprávnených nákladov vynaložených na účely podľa § 9 ods. 1 za podmienok uvedených v § 10 a v súlade so záväzkami Slovenskej republiky vyplývajúcimi z medzinárodnej dohody.2)
(3)
Záverečná časť jadrovej energetiky pozostáva z týchto činností:
a)
ukončenie prevádzky jadrového zariadenia3) na účely vyraďovania,4)
b)
vyraďovanie jadrových zariadení vrátane nakladania s rádioaktívnymi odpadmi z tohto vyraďovania,
c)
ukladanie vyhoretého jadrového paliva vrátane prepravy na ukladanie,
d)
inštitucionálna kontrola5) úložísk rádioaktívnych odpadov a vyhoretého jadrového paliva,
e)
skladovanie vyhoretého jadrového paliva v samostatnom jadrovom zariadení po odstavení jadrového zariadenia na účely vyraďovania jadrového zariadenia do ukončenia prevádzky jadrového zariadenia, v ktorom bolo vyhoreté jadrové palivo ožiarené a trvalo vybrané, až do jeho umiestnenia do úložiska vyhoretého jadrového paliva.
(4)
Finančné prostriedky jadrového fondu možno použiť len na účely uvedené v § 9 ods. 1. Majetok a finančné prostriedky jadrového fondu nemožno použiť na podnikanie, založenie právnickej osoby alebo ako vklad do podnikania iných právnických osôb alebo fyzických osôb.
(5)
Jadrový fond pri výkone svojej pôsobnosti spolupracuje s obdobnými inštitúciami iných členských štátov Európskej únie, informuje tieto inštitúcie o finančnom zabezpečení vyraďovania jadrových zariadení, nakladania s vyhoretým jadrovým palivom a s rádioaktívnymi odpadmi.
§ 2
Správa a orgány jadrového fondu
(1)
Správu jadrového fondu vykonáva Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“).
(2)
Orgánmi jadrového fondu sú:
a)
Rada správcov jadrového fondu (ďalej len „rada správcov“),
b)
dozorná rada jadrového fondu (ďalej len „dozorná rada“),
c)
riaditeľ jadrového fondu (ďalej len „riaditeľ“),
d)
správca podúčtu jadrového fondu (ďalej len „správca podúčtu“),
e)
hlavný kontrolór jadrového fondu (ďalej len „hlavný kontrolór“).
§ 3
Rada správcov
(1)
Rada správcov je najvyšším orgánom jadrového fondu; je štatutárnym orgánom jadrového fondu. Rada správcov má sedem členov; tvorí ju predseda, dvaja podpredsedovia a štyria správcovia podúčtov.
(2)
Rada správcov
a)
prerokúva návrh rozpočtu jadrového fondu na príslušný kalendárny rok s predpokladaným vývojom príjmov a výdavkov na obdobie najmenej piatich rokov, prerokúva stanovisko dozornej rady k tomuto návrhu,
b)
predkladá návrh rozpočtu spolu so stanoviskom dozornej rady a Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“) na zaujatie stanoviska ministerstvu do 31. marca bežného roka, ak ministerstvo neurčí iný termín, a po prerokovaní s ministerstvom na schválenie vláde Slovenskej republiky (ďalej len „vláda“) v termíne určenom na predloženie návrhov rozpočtov subjektov verejnej správy,
c)
vypracúva v spolupráci s držiteľmi súhlasu alebo povolenia6) vydaného úradom a ďalej s odborníkmi z oblasti vyraďovania jadrových zariadení a nakladania s vyhoretým jadrovým palivom a rádioaktívnymi odpadmi, investičnej činnosti, jadrovej energetiky, ekonomiky a práva návrh stratégie záverečnej časti jadrovej energetiky (ďalej len „stratégia“), ktorý obsahuje:
1.
vecný a časový plán činností súvisiacich so záverečnou časťou jadrovej energetiky minimálne v rozsahu zodpovedajúcom požiadavkám na obsah koncepčného plánu vyraďovania,7)
2.
technický a technologický postup činností súvisiacich so záverečnou časťou jadrovej energetiky,
3.
návrh plánu finančného zabezpečenia stratégie v členení na ročné a päťročné obdobia realizácie stratégie vrátane proporcionality medzi jednotlivými podúčtami podľa § 8,
4.
predpokladané dopady príspevkov podľa § 7 ods. 1 písm. a) a odvodov podľa § 7 ods. 1 písm. b) na ceny elektriny, ceny ostatných tovarov a služieb, na hospodársky a sociálny rozvoj krajiny v jednotlivých rokoch realizácie stratégie,
5.
predpokladané dopady príspevkov podľa § 7 ods. 1 písm. a) a odvodov podľa § 7 ods. 1 písm. b) na konkurencieschopnosť výrobcov elektriny v jadrových zariadeniach na trhu s elektrinou v Slovenskej republike, vnútornom trhu s elektrinou v Európskej únii a na relevantných zahraničných trhoch s elektrinou,
6.
dopad navrhovanej stratégie na vyváženosť, bezpečnosť a prevádzkovú spoľahlivosť energetickej sústavy Slovenskej republiky a Európskej únie,
7.
návrh plánu finančného zabezpečenia nákladov na správu jadrového fondu na celé obdobie stratégie,
8.
stanoviská orgánov štátnej správy v oblasti verejného zdravotníctva z hľadiska radiačnej ochrany a ochrany zdravia pri práci k navrhovanej stratégii podľa osobitného predpisu8) a stanovisko Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo životného prostredia“) z hľadiska vplyvov realizácie stratégie na životné prostredie,9)
d)
predkladá ministerstvu na prerokovanie a schválenie návrh stratégie vypracovaný podľa písmena c) a každých päť rokov návrh aktualizácie tejto stratégie spolu so stanoviskom úradu;10) ministerstvom schválený návrh stratégie predkladá vláde na rokovanie,
e)
na základe schválenej stratégie a jej aktualizácie vypracúva návrh strednodobého a dlhodobého finančného plánu jadrového fondu a predkladá tento návrh na schválenie ministerstvu a Ministerstvu financií Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo financií“); ministerstvom schválený návrh finančného plánu predkladá na rokovanie vlády,
f)
prerokúva správu o hospodárení jadrového fondu najmenej raz za štvrťrok a predkladá ju spolu so stanoviskom dozornej rady a hlavného kontrolóra ministerstvu,
g)
prerokúva návrh účtovnej závierky11) jadrového fondu, stanovisko dozornej rady a hlavného kontrolóra k tomuto návrhu a predkladá tento návrh účtovnej závierky na schválenie ministerstvu spolu so stanoviskami dozornej rady a hlavného kontrolóra; po schválení návrhu účtovnej závierky ministerstvom predloží schválený návrh vláde v termíne určenom ministerstvom,
h)
prerokúva výročnú správu o činnosti jadrového fondu a predkladá ju spolu so stanoviskom dozornej rady na schválenie ministerstvu a prostredníctvom ministerstva vláde v termínoch určených ministerstvom,
i)
schvaľuje rokovací poriadok rady správcov,
j)
predkladá na schválenie ministerstvu štatút jadrového fondu,
k)
schvaľuje organizačný poriadok, pracovný poriadok a iné vnútorné predpisy jadrového fondu,
l)
schvaľuje návrh zmluvy o poskytnutí prostriedkov jadrového fondu na účely podľa tohto zákona (§ 11),
m)
vymenúva a odvoláva na návrh riaditeľa vedúcich zamestnancov jadrového fondu okrem hlavného kontrolóra.
(3)
Predsedu rady správcov a ďalších štyroch členov rady správcov vymenúva a odvoláva vláda na návrh ministra hospodárstva Slovenskej republiky (ďalej len „minister“). Jedného podpredsedu rady správcov vymenúva a odvoláva vláda na návrh ministra financií Slovenskej republiky (ďalej len „minister financií“), ďalšieho podpredsedu rady správcov vymenúva a odvoláva vláda na návrh predsedu úradu.
(4)
Výber uchádzačov o členstvo v rade správcov uskutočňuje ministerstvo výberovým konaním podľa osobitného predpisu.12) Za člena rady správcov môže byť vymenovaná len fyzická osoba s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky, ktorá
a)
má ukončené vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa,
b)
spĺňa požiadavku odbornej praxe minimálne 10 rokov v jadrovej energetike, v jadrovom výskume alebo v oblasti vykonávania činností uvedených v § 1 ods. 3, alebo v oblasti vypracúvania technicko-ekonomických koncepcií, alebo v oblasti financovania, rozpočtovania, ekonomických analýz, projektovania a realizácie stavieb, stavebnej činnosti alebo strojárskej investičnej činnosti súvisiacej s činnosťami uvedenými v § 1 ods. 3, alebo v oblasti tvorby a aplikácie práva v oblasti mierového využívania jadrovej energie,
c)
má spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu,
d)
je bezúhonná; za bezúhonnú sa na účely tohto zákona považuje osoba, ktorá nebola právoplatne odsúdená za majetkový trestný čin alebo iný úmyselný trestný čin; bezúhonnosť sa preukazuje výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace.
(5)
Člen rady správcov je pri výkone svojej funkcie nezastupiteľný.
(6)
Za výkon funkcie patrí členovi rady správcov mesačne odmena vo výške trojnásobku priemernej mesačnej mzdy pracovníka národného hospodárstva Slovenskej republiky za predchádzajúci kalendárny rok. Predsedovi rady správcov patrí príplatok k tejto základnej odmene vo výške 50 % z odmeny a podpredsedovi rady správcov príplatok vo výške 25 % z odmeny. Členovi rady správcov patria cestovné náhrady, ktoré vznikli pri výkone funkcie, podľa osobitného predpisu.13) Funkčné náležitosti členov rady správcov upraví služobný predpis, ktorý vydá ministerstvo.
(7)
Funkčné obdobie člena rady správcov je šesť rokov. Funkciu člena rady správcov možno vykonávať najviac počas dvoch po sebe nasledujúcich funkčných období.
(8)
Funkcia člena rady správcov zaniká
a)
uplynutím funkčného obdobia člena rady správcov,
b)
vzdaním sa funkcie písomnou žiadosťou člena rady správcov doručenou vláde, a to dňom jej doručenia, ak v nej nie je uvedený neskorší deň vzdania sa funkcie,
c)
odvolaním alebo
d)
smrťou.
(9)
Vláda odvolá člena rady správcov na návrh toho ministra, ktorý ho navrhol za člena rady správcov, alebo na návrh predsedu úradu v prípade, ak ide o odvolanie člena rady správcov, ktorého do funkcie navrhol predseda úradu, len ak
a)
neplní povinnosti člena rady správcov ustanovené zákonom alebo štatútom, alebo rokovacím poriadkom jadrového fondu a tento stav trvá preukázateľne dlhšie ako tri mesiace,
b)
bol právoplatne odsúdený za trestný čin,
c)
bol právoplatne pozbavený spôsobilosti na právne úkony alebo jeho spôsobilosť na právne úkony bola obmedzená,
d)
nepriaznivý zdravotný stav mu nedovoľuje najmenej počas troch mesiacov riadne vykonávať funkciu člena rady správcov.
(10)
Rada správcov zasadá najmenej raz mesačne. Zasadnutie rady správcov zvoláva a vedie predseda rady správcov alebo ním poverený podpredseda rady správcov. O zvolanie zasadnutia rady správcov môže písomne požiadať ktorýkoľvek člen rady správcov alebo člen dozornej rady, alebo hlavný kontrolór. Predseda rady správcov je v takom prípade povinný zvolať zasadnutie rady správcov do desiatich pracovných dní od doručenia písomnej žiadosti.
(11)
Rada správcov je schopná uznášať sa, ak je prítomný predseda rady správcov alebo ním poverený podpredseda rady správcov a aspoň traja ďalší členovia rady správcov. Na prijatie rozhodnutia rady správcov je potrebný súhlas aspoň štyroch prítomných členov rady správcov. Rada správcov rozhoduje verejným hlasovaním, ktorého výsledok sa zaznamená v písomne vyhotovenej zápisnici.
(12)
Pravidlá rokovania rady správcov upraví rokovací poriadok rady správcov.
(13)
Člen rady správcov je povinný vykonávať svoju funkciu s náležitou odbornou starostlivosťou tak, aby bol zabezpečený riadny a efektívny výkon činnosti jadrového fondu a hospodárne nakladanie s jeho finančnými prostriedkami.
(14)
Člen rady správcov, ktorý porušil svoje povinnosti pri výkone funkcie člena rady správcov, je povinný nahradiť škodu, ktorú tým spôsobil. O škode a povinnosti nahradiť ju rozhoduje ministerstvo.
(15)
Na platnosť právnych úkonov v mene jadrového fondu sa vyžaduje podpis predsedu, v jeho neprítomnosti podpis ním určeného podpredsedu, a podpisy najmenej dvoch ďalších členov rady správcov.
(16)
Zasadnutia rady správcov zvoláva, jej rokovania vedie a zápisnicu o jej rokovaní podpisuje predseda rady správcov, v jeho neprítomnosti ním určený podpredseda rady. Prijaté rozhodnutia rady správcov podpisuje predseda rady správcov, v jeho neprítomnosti ním určený podpredseda, a ďalší dvaja členovia rady správcov.
(17)
Rozhodnutia rady správcov o poskytnutí finančných prostriedkov jadrového fondu aj s uvedením účelu, na ktorý sa poskytnú, a podmienok, za ktorých sa poskytli, sa uverejňujú na internetovej stránke jadrového fondu, na internetovej stránke ministerstva a vo vestníku ministerstva.
§ 4
Dozorná rada
(1)
Dozorná rada je dozorný orgán jadrového fondu.
(2)
Dozorná rada
a)
kontroluje hospodárenie jadrového fondu s finančnými prostriedkami vyčlenenými na správu jadrového fondu,
b)
kontroluje dodržiavanie tohto zákona a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov týkajúcich sa dodržiavania hospodárenia jadrového fondu,
c)
kontroluje účelnosť a efektívnosť použitia prostriedkov jadrového fondu poskytnutých podľa § 9 až 11, ako aj dodržiavanie pravidiel a zmluvných podmienok na poskytovanie prostriedkov jadrového fondu a v odôvodnených prípadoch má právo pozastaviť výkon rozhodnutia rady správcov o poskytnutí prostriedkov jadrového fondu alebo pozastaviť prerokovanie návrhu zmluvy o poskytnutí prostriedkov jadrového fondu až do rozhodnutia ministra, alebo požadovať vypovedanie zmluvy o poskytnutí prostriedkov jadrového fondu, prípadne odstúpenie jadrového fondu od tejto zmluvy, ak prijímateľ prostriedkov nedodržiava podmienky, za ktorých boli prostriedky jadrového fondu poskytnuté, alebo ich nepoužíva na účel, na ktorý boli poskytnuté,
d)
prerokúva návrh stratégie vyraďovania, návrh strednodobého a dlhodobého finančného plánu na zabezpečenie stratégie vyraďovania, návrh rozpočtu s predpokladaným vývojom príjmov a výdavkov na obdobie najmenej piatich rokov, návrh účtovnej závierky, výročnú správu a správu o hospodárení jadrového fondu,
e)
prerokúva návrhy zmlúv o poskytnutí prostriedkov jadrového fondu na účely uvedené v § 9,
f)
navrhuje v odôvodnených prípadoch zvolanie rady správcov, najmä ak zistí nedostatky v činnosti, hospodárení alebo používaní prostriedkov jadrového fondu; predseda (podpredseda) rady správcov je povinný v takom prípade zvolať radu správcov do siedmich pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti dozornej rady na zvolanie rady správcov,
g)
ukladá rade správcov povinnosť prijať opatrenia na odstránenie nedostatkov zistených pri kontrole vykonávanej podľa písmena c),
h)
schvaľuje odmeny a iné funkčné požitky členom rady správcov na návrh predsedu rady správcov; predsedovi rady správcov tieto náležitosti schvaľuje minister,
i)
vypracúva a predkladá ministerstvu správu o svojej činnosti, ktorej súčasťou sú aj dozornou radou zistené nedostatky v činnosti rady správcov a v hospodárení jadrového fondu za predchádzajúci kalendárny rok a opatrenia určené na ich odstránenie; táto správa je súčasťou účtovnej závierky i výročnej správy o činnosti jadrového fondu,
j)
schvaľuje rokovací poriadok dozornej rady.
(3)
Dozorná rada má päť členov. Predsedom dozornej rady je štátny tajomník ministerstva financií určený ministrom financií, ďalšími členmi dozornej rady sú štátny tajomník ministerstva určený ministrom, podpredseda úradu, zástupca ministerstva životného prostredia určený ministrom životného prostredia Slovenskej republiky a zástupca Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo zdravotníctva“) určený ministrom zdravotníctva Slovenskej republiky.
(4)
Člen dozornej rady má nárok na náhradu cestovných nákladov.13) Členovi dozornej rady za výkon jeho funkcie patrí dvakrát za rok odmena vo výške štvornásobku priemernej mesačnej mzdy pracovníka národného hospodárstva Slovenskej republiky za predchádzajúci kalendárny rok. Tieto odmeny a náhrady sú uhrádzané z finančných prostriedkov vyčlenených na správu jadrového fondu a ich poskytnutie zabezpečuje riaditeľ.
(5)
Zasadnutia dozornej rady zvoláva predseda dozornej rady podľa potreby, najmenej však raz za dva mesiace. Zasadnutia dozornej rady riadi predseda dozornej rady, v jeho neprítomnosti ním určený člen dozornej rady. O zvolanie zasadnutia dozornej rady môže písomne požiadať predsedu dozornej rady aj minister, minister financií, predseda úradu alebo ktorýkoľvek člen dozornej rady, rada správcov alebo jej predseda; predseda dozornej rady, v jeho neprítomnosti ním určený člen dozornej rady, v takom prípade zvolá zasadnutie dozornej rady do siedmich pracovných dní od doručenia písomnej žiadosti o zvolanie zasadnutia dozornej rady.
(6)
Na zasadnutí dozornej rady je na jej požiadanie povinný zúčastniť sa predseda (podpredseda) rady správcov a hlavný kontrolór; na zasadnutí dozornej rady sa môžu zúčastniť aj ďalšie osoby, ktoré na zasadnutie prizve predseda dozornej rady.
(7)
Dozorná rada je schopná uznášať sa, ak sú prítomní najmenej traja členovia dozornej rady. Na prijatie uznesenia je potrebný súhlas najmenej troch jej prítomných členov.
(8)
Člen dozornej rady je pri výkone svojej funkcie nezastupiteľný. Člen dozornej rady nemôže byť v pracovnom alebo obdobnom pomere k jadrovému fondu a nemôže byť členom rady správcov.
(9)
Pravidlá rokovania dozornej rady upraví rokovací poriadok dozornej rady.
(10)
Členovia dozornej rady sú oprávnení nahliadať do dokladov a záznamov týkajúcich sa hospodárenia, činnosti, poskytovania a účelnosti poskytovania prostriedkov jadrového fondu, požadovať predloženie potrebných dokladov a požadovať potrebné vysvetlenia od členov rady správcov, zamestnancov jadrového fondu i prijímateľov finančných prostriedkov jadrového fondu.
(11)
Členstvo v dozornej rade zaniká
a)
zánikom alebo odvolaním z funkcie, ktorú člen dozornej rady vykonáva v štátnej správe,
b)
vzdaním sa funkcie v dozornej rade písomnou žiadosťou člena dozornej rady doručenou ministerstvu, a to najskôr odo dňa doručenia žiadosti, ak v nej nie je uvedený neskorší deň vzdania sa funkcie,
c)
odvolaním alebo
d)
smrťou.
(12)
Príslušný minister odvolá člena dozornej rady, ak
a)
sa nezúčastnil najmenej troch zasadnutí dozornej rady bez uvedenia dôvodu,
b)
začal vykonávať činnosť nezlučiteľnú s členstvom v dozornej rade, uvedenú v odseku 8,
c)
neplní povinnosti člena dozornej rady ustanovené týmto zákonom a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi dlhšie ako dva mesiace,
d)
bol právoplatne odsúdený za trestný čin.
(13)
Člena dozornej rady môže odvolať ten, kto ho do tejto funkcie vymenoval, aj z iných dôvodov, ako sú uvedené v odseku 12.
§ 5
Riaditeľ
(1)
Riaditeľ je výkonným orgánom jadrového fondu. Riaditeľ koná v mene jadrového fondu v rozsahu uvedenom v štatúte jadrového fondu a za svoju činnosť zodpovedá rade správcov. Zúčastňuje sa na rokovaniach rady správcov s poradným hlasom.
(2)
Riaditeľa vymenúva a odvoláva minister na návrh rady správcov. Požiadavky na vzdelanie, odbornú prax, spôsobilosť na právne úkony, bezúhonnosť a trvalý pobyt sú rovnaké ako u členov rady správcov (§ 3 ods. 4). Riaditeľ je vedúcim zamestnancom jadrového fondu a jeho výber sa uskutočňuje výberovým konaním podľa osobitného predpisu.12)
(3)
Riaditeľ je povinný
a)
plniť rozhodnutia rady správcov,
b)
zabezpečiť riadne vedenie účtovníctva jadrového fondu,11)
c)
uzatvárať zmluvy o poskytnutí prostriedkov jadrového fondu s prijímateľmi týchto prostriedkov v súlade s rozhodnutím rady správcov,
d)
sledovať dodržiavanie zmluvných podmienok počas platnosti zmluvy o poskytnutí prostriedkov jadrového fondu a uplatňovať sankcie (odvody a penále) voči prijímateľom finančných prostriedkov jadrového fondu v prípade porušenia zmluvy o poskytnutí finančných prostriedkov jadrového fondu alebo v prípade použitia týchto finančných prostriedkov na iné účely, ako boli podľa zmluvy poskytnuté, alebo v prípade iného neoprávneného alebo nehospodárneho vynakladania poskytnutých finančných prostriedkov, alebo v prípade zadržania poskytnutých finančných prostriedkov,
e)
vymáhať príspevky od držiteľov povolení na prevádzku jadrových zariadení, vymáhať sankcie a iné pohľadávky jadrového fondu,
f)
zabezpečiť vypracovanie ročnej účtovnej závierky11) jadrového fondu a jej predloženie rade správcov a dozornej rade do 15. februára nasledujúceho kalendárneho roka,
g)
zabezpečiť vypracovanie výročnej správy o hospodárení a činnosti jadrového fondu za kalendárny rok a jej predloženie rade správcov a dozornej rade do 1. marca nasledujúceho kalendárneho roka,
h)
zabezpečiť vypracovanie štvrťročnej správy o hospodárení jadrového fondu a jej predkladanie rade správcov a dozornej rade do 10. dňa mesiaca nasledujúceho po uplynutí kalendárneho štvrťroka,
i)
vykonať opatrenia na odstránenie nedostatkov v hospodárení a činnosti jadrového fondu zistených dozornou radou, ministerstvom, hlavným kontrolórom a kontrolnými a dozornými orgánmi štátu,
j)
plniť ostatné úlohy uložené radou správcov alebo ministerstvom,
k)
organizovať výberové konania na miesta vedúcich zamestnancov jadrového fondu podľa osobitného predpisu12) a predložiť rade správcov návrh na vymenovanie vedúcich zamestnancov jadrového fondu vybraných na pracovné pozície na základe výberového konania okrem výberového konania a návrhu na vymenovanie hlavného kontrolóra.
(4)
Riaditeľ predkladá rade správcov a dozornej rade
a)
návrh rozpočtu jadrového fondu na príslušný kalendárny rok aj s predpokladaným vývojom príjmov a výdavkov jadrového fondu na obdobie najmenej piatich rokov,
b)
návrh organizačného poriadku a pracovného poriadku jadrového fondu a návrhy iných vnútorných predpisov jadrového fondu,
c)
návrh štatútu jadrového fondu.
(5)
Platové zaradenie a odmeny riaditeľovi, pridelenie služobného vozidla a služobného mobilného telefónu, ako aj maximálnu výšku limitov používania týchto služobných náležitostí riaditeľovi schvaľuje rada správcov.
(6)
Platové zaradenie a odmeny vedúcim zamestnancom a ostatným zamestnancom, ako aj maximálnu výšku limitov používania služobných náležitostí zamestnancom schvaľuje riaditeľ okrem platového zaradenia a služobných náležitostí pre hlavného kontrolóra.
(7)
Riaditeľ zriaďuje na zabezpečenie úloh uvedených v odsekoch 2 až 4 sekretariát jadrového fondu a riadi jeho činnosť.
§ 6
Hlavný kontrolór
(1)
Hlavný kontrolór je nezávislým kontrolným orgánom jadrového fondu. Hlavný kontrolór vykonáva v jadrovom fonde finančnú kontrolu podľa osobitného predpisu.14)
(2)
Hlavného kontrolóra vymenúva a odvoláva minister, ktorému zodpovedá za výkon svojej činnosti. Hlavného kontrolóra vymenúva minister na základe výberového konania podľa osobitného predpisu.12)
(3)
Hlavný kontrolór vykonáva kontrolu dodržiavania zmluvných podmienok počas platnosti zmluvy o poskytnutí prostriedkov jadrového fondu a o svojich zisteniach informuje riaditeľa, dozornú radu a ministerstvo.
(4)
Hlavný kontrolór kontroluje účelnosť, hospodárnosť a oprávnenosť nakladania s finančnými prostriedkami jadrového fondu, ako aj vymáhanie povinných príspevkov do jadrového fondu a plnenie uplatnených sankcií za neuhradenie povinných príspevkov, za neoprávnené alebo nehospodárne nakladanie s prostriedkami jadrového fondu alebo za ich zadržanie.
(5)
Hlavný kontrolór pri výkone kontroly podľa odseku 4 postupuje podľa základných pravidiel finančnej kontroly podľa osobitného predpisu.14)
(6)
Hlavný kontrolór je vedúcim zamestnancom jadrového fondu. Na jeho odmeňovanie sa vzťahuje osobitný predpis.15) Platové zaradenie, odmeny, pridelenie služobného motorového vozidla a služobného mobilného telefónu, ako aj ich limity schvaľuje na návrh dozornej rady minister.
§ 7
Zdroje jadrového fondu
(1)
Zdrojmi jadrového fondu sú finančné prostriedky uhrádzané ako
a)
príspevky od držiteľov povolenia na prevádzku jadrových zariadení,16) ktoré vyrábajú elektrinu, za každý megawatt inštalovaného elektrického výkonu a z predajnej ceny vyrobenej elektriny v jadrovom zariadení (ďalej len „povinné príspevky“),
b)
odvod, ktorý je vyberaný prevádzkovateľom prenosovej sústavy a prevádzkovateľom distribučnej sústavy (ďalej len „prevádzkovatelia sústav“), určený na úhradu dlhu, ktorý vznikol pri tvorbe zdrojov určených na krytie nákladov záverečnej časti jadrovej energetiky, vytváraných počas doterajšej prevádzky jadrových zariadení na účely výroby elektriny, vo výške dlhu vytvoreného ku dňu účinnosti tohto zákona (ďalej len „odvod“ ); odvod je súčasťou ceny dodanej elektriny koncovým odberateľom elektriny,
c)
pokuty uložené úradom podľa osobitného predpisu,17)
d)
úroky (výnosy) z vkladov na účtoch jadrového fondu,
e)
dobrovoľné príspevky od fyzických osôb a právnických osôb,
f)
dotácie a príspevky z fondov Európskej únie a z ďalších medzinárodných organizácií, finančných inštitúcií a fondov poskytnuté na úhradu nákladov záverečnej časti jadrovej energetiky,
g)
dotácie zo štátneho rozpočtu určené na úhradu nákladov vynaložených na nakladanie s jadrovým materiálom alebo rádioaktívnymi odpadmi, ktorých pôvodca nie je známy;18) tieto dotácie sú poskytované v plnej výške nevyhnutných nákladov na nakladanie a likvidáciu jadrových materiálov a rádioaktívnych odpadov, ktorých pôvodca nie je známy;18) tieto dotácie zo štátneho rozpočtu sa poskytujú podľa zákona o štátnom rozpočte; ak sa dodatočne zistí pôvodca týchto materiálov a odpadov, postupuje sa podľa osobitného predpisu,19)
h)
dotácie zo štátneho rozpočtu poskytované z iných dôvodov ako v písmene g) na základe rozhodnutia vlády o ich poskytnutí; dotácie zo štátneho rozpočtu sa poskytujú podľa zákona o štátnom rozpočte,
i)
výnosy z finančných operácií podľa § 9 ods. 2 písm. b),
j)
ďalšie zdroje, ak tak ustanoví osobitný predpis alebo medzinárodná dohoda.
(2)
Povinné príspevky podľa odseku 1 písm. a) je držiteľ povolenia na prevádzku jadrového zariadenia, ktoré vyrába elektrinu, povinný zaplatiť na účet jadrového fondu v sume 350 000 Sk ročne za každý megawatt inštalovaného elektrického výkonu ním prevádzkovaného jadrového zariadenia a vo výške 5,95 % z predajnej ceny elektriny vyrobenej v jadrovom zariadení za uplynulý rok. Podrobnosti o spôsobe výberu a platenia povinného príspevku na jadrový fond ustanoví vláda nariadením.
(3)
Ak držiteľ povolenia na prevádzku jadrového zariadenia, ktoré vyrába elektrinu, odstaví toto zariadenie na účel ukončenia prevádzky na základe vlastného rozhodnutia pred plánovanou prevádzkovou životnosťou tohto jadrového zariadenia, je povinný uhradiť jadrovému fondu príspevky zodpovedajúce súčtu povinných ročných príspevkov za celé zostávajúce obdobie plánovanej prevádzky jadrového zariadenia. Spôsob úhrady povinného príspevku v takom prípade určí ministerstvo na návrh jadrového fondu.
(4)
Odvod podľa odseku 1 písm. b) sú prevádzkovatelia sústav povinní zaplatiť na účet jadrového fondu spolu s prípadnými výnosmi, ktoré vzniknú za príslušné časové obdobie. Výšku ročného odvodu, ktorú možno do ceny dodanej elektriny započítať, vyberaného podľa odseku 1 písm. b) ustanoví vláda na základe jej kvantifikácie podľa § 13 ods. 1 písm. c) a podľa schválenej stratégie nariadením.
(5)
Podrobnosti o spôsobe výberu odvodu podľa odseku 1 písm. b), vedení jeho evidencie u prevádzkovateľov sústav a o spôsobe a lehotách úhrady tohto odvodu prevádzkovateľmi sústav na účet jadrového fondu ustanoví na návrh jadrového fondu vláda nariadením.
(6)
Odvod vyberaný podľa odseku 1 písm. b) a odseku 4 nie je príjmom plynúcim z podnikania prevádzkovateľov sústav.
(7)
Výška dotácie zo štátneho rozpočtu poskytovaná podľa odseku 1 písm. h) nesmie prekročiť súčet zaplatených príspevkov za obdobie, počas ktorého boli jadrové zariadenia vyrábajúce elektrinu prevádzkované podnikom vo vlastníctve štátu alebo vo vlastníctve alebo v majoritnom vlastníctve Fondu národného majetku Slovenskej republiky. Ak o zastavení prevádzky jadrového zariadenia rozhodne iný štátny orgán ako úrad a ak toto rozhodnutie bolo vydané z iných dôvodov, ako je ohrozenie prevádzkovej bezpečnosti jadrového zariadenia vyrábajúceho elektrinu, je tento orgán povinný uhradiť jadrovému fondu príslušnú časť povinných príspevkov podľa § 7 ods. 1 písm. a) a odvodov podľa § 7 ods. 1 písm. b), ktoré v dôsledku takéhoto rozhodnutia neboli uhradené držiteľmi povolenia na prevádzku jadrových zariadení, ktoré vyrábajú elektrinu, a koncovými odberateľmi elektriny.
§ 8
Podúčty jadrového fondu
(1)
Jadrový fond zo zdrojov získaných podľa § 7 vytvára účelové podúčty v tejto štruktúre:
a)
podúčet na vyraďovanie jadrových zariadení vrátane nakladania s rádioaktívnymi odpadmi z tohto vyraďovania prevádzkovaných v lokalite Jaslovské Bohunice v štruktúre týchto analytických účtov:
1.
jadrová elektráreň A 1,
2.
jadrová elektráreň V 1,
3.
jadrová elektráreň V 2,
b)
podúčet na vyraďovanie jadrovej elektrárne vrátane nakladania s rádioaktívnymi odpadmi z tohto vyraďovania prevádzkovanej v lokalite Mochovce,
c)
podúčet na vyraďovanie jadrových zariadení vrátane nakladania s rádioaktívnymi odpadmi z tohto vyraďovania, ktoré budú uvedené do prevádzky po účinnosti tohto zákona,
d)
podúčet na nakladanie s jadrovými materiálmi a rádioaktívnymi odpadmi, ktorých pôvodca nie je známy,18)
e)
podúčet na vyhľadávanie lokalít, geologický prieskum, prípravu, projektovanie, výstavbu, uvádzanie do prevádzky, prevádzku a uzatváranie úložísk rádioaktívneho odpadu alebo vyhoretého jadrového paliva20) vrátane monitorovania po uzavretí týchto úložísk a vrátane súvisiaceho výskumu a vývoja,
f)
podúčet na inštitucionálnu kontrolu úložísk,20)
g)
podúčet na skladovanie vyhoretého paliva v samostatných jadrových zariadeniach,
h)
podúčet na úhradu výdavkov určených na správu jadrového fondu a výdavkov súvisiacich so správou jadrového fondu.
(2)
Zdroje jadrového fondu sú vedené na jednotlivých podúčtoch a na jednotlivých analytických účtoch pomerne vo vzťahu k výške príspevkov uhradených podľa § 7 ods. 1 písm. a) príslušnými držiteľmi povolenia na prevádzku jadrových zariadení.
(3)
Podúčty podľa odseku 1 písm. a) až g) spravujú správcovia podúčtov, ktorí zodpovedajú za rozdelenie zdrojov jadrového fondu do jednotlivých podúčtov a na jednotlivé analytické účty, ako aj za účelné a hospodárne vynakladanie prostriedkov z týchto podúčtov. Jednotlivé podúčty podľa odseku 1 písm. a) až g) majú týchto správcov:
a)
správca podúčtu na vyraďovanie jadrových zariadení prevádzkovaných v lokalite Jaslovské Bohunice [odsek 1 písm. a)],
b)
správca podúčtu na vyraďovanie jadrovej elektrárne prevádzkovanej v lokalite Mochovce [odsek 1 písm. b)] a podúčtu podľa odseku 1 písm. c),
c)
správca podúčtov na účely podľa odseku 1 písm. d) a g),
d)
správca podúčtov na účely podľa odseku 1 písm. e) a f).
(4)
Správu podúčtu na úhradu výdavkov určených na správu jadrového fondu a výdavkov súvisiacich so správou jadrového fondu [odsek 1 písm. h)] vykonáva a za účelné a hospodárne vynakladanie prostriedkov z tohto podúčtu zodpovedá riaditeľ.
(5)
Návrh na rozdelenie zdrojov jadrového fondu do jednotlivých podúčtov a na jednotlivé analytické účty, ako aj návrh čerpania výdavkov jadrového fondu v štruktúre podľa odseku 1, vypracovaný podľa schválenej stratégie, predloží rada správcov dozornej rade na schválenie prvýkrát po nadobudnutí účinnosti zákona do 30. novembra a potom každoročne do 15. novembra bežného roka na nasledujúci rok.
(6)
Zdroje jadrového fondu, ktoré sú vedené na jednotlivých podúčtoch a na jednotlivých analytických účtoch, môžu byť použité len na účely, na ktoré boli vyčlenené, a iba v súlade so schválenou stratégiou.
(7)
Finančné prostriedky na jednotlivých podúčtoch a na jednotlivých analytických účtoch nemôžu mať záporný zostatok. Kladný zostatok na jednotlivých podúčtoch alebo na jednotlivých analytických účtoch po splnení úloh vyplývajúcich zo stratégie môže byť na návrh rady správcov a so súhlasom ministra prevedený na iný podúčet alebo na iný analytický účet uvedený v odseku 1.
§ 9
Použitie finančných prostriedkov jadrového fondu
(1)
Finančné prostriedky jadrového fondu možno použiť na úhradu oprávnených nákladov, ktoré boli vynaložené na činnosti súvisiace so záverečnou časťou jadrovej energetiky, a to na
a)
ukončenie prevádzky jadrového zariadenia na účely vyraďovania vrátane nakladania s vyhoretým jadrovým palivom a rádioaktívnymi odpadmi z tohto ukončenia prevádzky jadrového zariadenia,
b)
vyraďovanie jadrových zariadení z prevádzky vrátane nakladania s rádioaktívnymi odpadmi z tohto vyraďovania a vrátane prípravných činností po zastavení jadrového reaktora smerujúcich k ukončeniu prevádzky a k vyraďovaniu,
c)
nakladanie s vyhoretým jadrovým palivom a rádioaktívnymi odpadmi po ukončení prevádzky jadrového zariadenia,
d)
nakladanie s jadrovými materiálmi a rádioaktívnymi odpadmi, ktorých pôvodca nie je známy,18) vrátane rádioaktívnych odpadov a jadrových materiálov pochádzajúcich z náhodných záchytov alebo z trestnej činnosti, ktorých pôvodca nie je podľa vyjadrenia vyšetrovateľa Policajného zboru Slovenskej republiky alebo ministerstva zdravotníctva známy,18)
e)
kúpu pozemkov na umiestnenie úložiska vyhoretého jadrového paliva a rádioaktívnych odpadov z vyraďovania jadrových zariadení,
f)
vyhľadávanie lokalít, geologický prieskum, prípravu, projektovanie, výstavbu, uvádzanie do prevádzky, prevádzku a uzatváranie úložísk vyhoretého jadrového paliva a rádioaktívnych odpadov z vyraďovania vrátane inštitucionálnej kontroly úložísk a vrátane súvisiaceho výskumu a vývoja,
g)
správu a činnosti súvisiace so správou jadrového fondu do 1 % z ročných príjmov jadrového fondu.
(2)
Prostriedky jadrového fondu nemôžu byť použité na
a)
podnikanie, zakladanie iných právnických osôb alebo fyzických osôb alebo ako vklad do majetku iných právnických osôb alebo fyzických osôb, úhradu za kúpu alebo iný prevod akcií alebo podielov na majetku obchodných spoločností,
b)
finančné operácie na finančnom trhu vrátane nákupu cenných papierov okrem takého investovania finančných prostriedkov jadrového fondu, o ktorom rozhodne ministerstvo financií,
c)
poskytovanie úverov, pôžičiek alebo dotácií prevádzkovateľom jadrových zariadení na prevádzku jadrového zariadenia, na finančnú zábezpeku na poistenie zodpovednosti prevádzkovateľa jadrového zariadenia za škody spôsobené jadrovou udalosťou alebo za iné jadrové škody, alebo na úhradu poistného na tieto poistenia,
d)
úhradu nákladov držiteľov povolení na nakladanie s prevádzkovými rádioaktívnymi odpadmi pred ukončením prevádzky jadrového zariadenia na účely vyraďovania,
e)
príspevky na ochranu života a zdravia obyvateľov v pásmach ohrozenia jadrovými zariadeniami,
f)
likvidáciu štátneho dlhu alebo ako štátna záruka,
g)
vysporiadanie pracovnoprávnych, občianskoprávnych a obchodnoprávnych záväzkov vznikajúcich v súvislosti so správou jadrového fondu nad limit uvedený v odseku 1 písm. g).
(3)
Rozsah technických a technologických prác a opatrení na zabezpečenie jadrovej bezpečnosti a radiačnej bezpečnosti pri činnostiach podľa odseku 1 písm. a) ustanoví všeobecne záväzný predpis, ktorý vydá úrad.
§ 10
Podmienky poskytovania prostriedkov jadrového fondu
(1)
Prostriedky jadrového fondu možno poskytnúť len na účely podľa § 9 ods. 1 právnickej osobe alebo fyzickej osobe – podnikateľovi, ktorá spĺňa tieto podmienky:
a)
je držiteľom povolenia na prevádzku jadrového zariadenia pre obdobie ukončenia prevádzky jadrového zariadenia na účel jeho vyraďovania, držiteľom povolenia na etapu vyraďovania, na uzatvorenie úložiska a inštitucionálnu kontrolu, na nakladanie s rádioaktívnymi odpadmi alebo vyhoretým jadrovým palivom, na nakladanie s jadrovými materiálmi v jadrovom zariadení alebo mimo jadrového zariadenia alebo držiteľom povolenia na vývoz jadrových materiálov alebo na prepravu rádioaktívnych materiálov vrátane ich medzinárodnej prepravy,21)
b)
má uhradené povinné príspevky podľa § 7 ods. 1 písm. a), ak je žiadateľom prevádzkovateľ jadrového zariadenia, ktoré vyrába elektrinu,
c)
uhradila v lehote pokuty uložené podľa osobitného predpisu,17)
d)
nebolo u nej zistené neoprávnené alebo nehospodárne nakladanie s poskytnutými finančnými prostriedkami jadrového fondu alebo zadržanie prostriedkov jadrového fondu, alebo použitie prostriedkov jadrového fondu na iný účel, ako boli poskytnuté,
e)
jadrový fond neeviduje žiadne pohľadávky voči žiadateľovi a nevedie sa rozhodcovské alebo súdne konanie so žiadateľom vo veci vymáhania pohľadávok jadrového fondu,
f)
žiadateľ preukáže, že za obdobie piatich rokov pred podaním žiadosti riadne splnil všetky svoje daňové a odvodové povinnosti a že daňové úrady, Sociálna poisťovňa, zdravotné poisťovne, Colné riaditeľstvo Slovenskej republiky neevidujú voči žiadateľovi žiadne pohľadávky; to neplatí, ak ide o prevádzkovateľa jadrového zariadenia, ktorý oprávnenie na prevádzkovanie jadrového zariadenia získal v období menej ako piatich rokov pred nadobudnutím účinnosti tohto zákona; v takomto prípade žiadateľ preukáže splnenie uvedených povinností za obdobie od začatia prevádzkovania jadrových zariadení,
g)
žiadosť o poskytnutie finančných prostriedkov jadrového fondu a jej prílohy spĺňajú všetky náležitosti ustanovené v § 11 ods. 2, 3 a 4.
(2)
Podmienkou poskytnutia finančných prostriedkov jadrového fondu je, že činnosti súvisiace so záverečnou časťou jadrovej energetiky, na ktoré sa prostriedky požadujú, sú v súlade so stratégiou a že týmito činnosťami nedôjde k nevyváženosti energetickej sústavy Slovenskej republiky alebo k ohrozeniu alebo zhoršeniu životného prostredia a ochrany zdravia obyvateľstva.
§ 11
Poskytovanie finančných prostriedkov jadrového fondu
(1)
Žiadateľom o poskytnutie finančných prostriedkov jadrového fondu môže byť držiteľ povolenia uvedený v § 10 ods. 1. Žiadosť o poskytnutie finančných prostriedkov jadrového fondu (ďalej len „žiadosť“) obsahuje
a)
obchodné meno alebo názov, identifikačné číslo a sídlo a výpis z obchodného registra žiadateľa, ak je žiadateľom právnická osoba; meno, priezvisko a bydlisko, ak je žiadateľom fyzická osoba, výpis z obchodného registra, ak je v ňom zapísaná,
b)
číslo a dátum vydania povolenia úradu podľa osobitného predpisu,21)
c)
účel, druh a požadovanú výšku prostriedkov jadrového fondu,
d)
technicko-ekonomické odôvodnenie požadovaných finančných prostriedkov jadrového fondu a ich prínos k zvýšeniu jadrovej a radiačnej bezpečnosti,
e)
preukázanie súladu so stratégiou,
f)
spôsob zabezpečenia záväzkov žiadateľa voči jadrovému fondu pre prípad neoprávneného alebo nehospodárneho použitia alebo zadržania poskytnutých prostriedkov jadrového fondu.
(2)
Prílohy k žiadosti tvoria:
a)
výpis z Obchodného registra,
b)
osvedčená kópia povolenia na činnosti podľa § 10 ods. 1,
c)
popis predmetných činností, prípadne ich projekt, na ktoré sa prostriedky jadrového fondu požadujú, spolu so stanoviskami úradu, orgánov štátnej správy v oblasti verejného zdravotníctva8) a ministerstva životného prostredia,
d)
vyhlásenie žiadateľa o splnení podmienky podľa § 10 ods. 2.
(3)
Žiadosť podľa odsekov 1 a 2 sa predkladá jadrovému fondu do 31. marca bežného roka na nasledujúci rok.
(4)
Ak má žiadosť všetky náležitosti podľa odsekov 1 a 2, riaditeľ predloží žiadosť na posúdenie rade správcov spolu so stanoviskami úradu, ministerstva životného prostredia a orgánov štátnej správy v oblasti verejného zdravotníctva8) v lehote 30 dní od doručenia úplnej žiadosti. Ak žiadosť nie je úplná, riaditeľ vyzve žiadateľa v lehote, ktorú určí, na doplnenie žiadosti. Ak žiadateľ v určenej lehote žiadosť nedoplní, rada správcov na návrh riaditeľa žiadosť zamietne.
(5)
Rada správcov posúdi žiadosť, najmä jej súlad so schválenou stratégiou a so schváleným rozpočtom, pričom pri posudzovaní zohľadňuje aj prínos poskytnutých finančných prostriedkov pre zvýšenie jadrovej bezpečnosti a radiačnej bezpečnosti Slovenskej republiky a osobitne pre zvýšenie ochrany zdravia a života obyvateľov Slovenskej republiky a pre trvalo udržateľný rozvoj životného prostredia.
(6)
Žiadateľ, ktorý spĺňa podmienky na poskytnutie prostriedkov jadrového fondu podľa § 10 a ktorého žiadosť obsahuje všetky náležitosti podľa odsekov 1 a 2 a bola predložená v lehote podľa odseku 3 a je v súlade so schválenou stratégiou a so schváleným rozpočtom, má právny nárok na uzavretie zmluvy o poskytnutí prostriedkov jadrového fondu vo výške schválenej radou správcov.
(7)
Po schválení výšky poskytnutia prostriedkov jadrového fondu radou správcov riaditeľ zabezpečí vyhotovenie a predloženie návrhu zmluvy o poskytnutí prostriedkov jadrového fondu (ďalej len „zmluva“) rade správcov a dozornej rade. Radou schválený návrh zmluvy predloží riaditeľ na podpis predsedovi rady správcov a osobám uvedeným v § 3 ods. 15, ako aj žiadateľovi do siedmich pracovných dní od schválenia návrhu zmluvy.
(8)
Zmluva sa vyhotovuje písomne a obsahuje
a)
identifikačné údaje zmluvných strán a predmet zmluvy,
b)
účel, podmienky poskytnutia, výšku, vecné a časové použitie prostriedkov,
c)
ustanovenia o kontrole použitia prostriedkov,
d)
sankcie za neoprávnené alebo nehospodárne použitie prostriedkov,
e)
zodpovedné osoby za použitie poskytnutých prostriedkov,
f)
možnosti vypovedania alebo odstúpenia od zmluvy,
g)
spôsob zúčtovania poskytnutých prostriedkov.
§ 12
Rozpočet a hospodárenie s prostriedkami jadrového fondu
(1)
Jadrový fond hospodári podľa schváleného rozpočtu na príslušný rozpočtový rok.
(2)
Jadrový fond zostavuje rozpočet v členení na podúčty a na analytické účty podľa § 8 ods. 1.
(3)
Jadrový fond je povinný predložiť vláde prostredníctvom správcu fondu návrh svojho rozpočtu spolu so stanoviskom úradu do 15. augusta bežného roka, ak vláda neurčí neskorší termín.
(4)
Jadrový fond je oprávnený zisťovať okolnosti potrebné na rozhodnutie o poskytnutí prostriedkov jadrového fondu a kontrolovať použitie týchto prostriedkov u osôb, ktorým boli poskytnuté. Tieto osoby sú povinné poskytnúť jadrovému fondu a ním povereným osobám všetky informácie a písomné podklady a projekty a účtovné doklady týkajúce sa použitia prostriedkov jadrového fondu.
(5)
Kontrolu hospodárenia s prostriedkami jadrového fondu vykonáva ministerstvo financií a kontrolu nakladania s prostriedkami jadrového fondu v rozsahu podľa § 6 ods. 3 a 4 vykonáva hlavný kontrolór. Tým nie je dotknutá pôsobnosť kontrolných orgánov podľa osobitného predpisu.22)
(6)
Osoba, ktorá neoprávnene použila alebo zadržala prostriedky poskytnuté z jadrového fondu v rozpore s určenými alebo dohodnutými podmienkami, je povinná vrátiť ich jadrovému fondu a zaplatiť penále, odvody a pokuty za porušenie finančnej disciplíny pri nakladaní s verejnými prostriedkami jadrového fondu podľa osobitného predpisu.23)
§ 13
Prechodné a záverečné ustanovenia
(1)
Jadrový fond predloží ministerstvu
a)
aktualizovaný koncepčný plán vyraďovania jadrovej elektrárne A1 vrátane aktualizovaného finančného plánu vyraďovania do 30. septembra 2006,
b)
aktualizovaný koncepčný plán vyraďovania jadrovej elektrárne V1 vrátane aktualizovaného finančného plánu vyraďovania do 30. septembra 2006,
c)
aktualizovanú kvantifikáciu výšky dlhu, ktorá sa vzťahuje k obdobiu prevádzkovania jadrových zariadení pred zriadením Štátneho fondu likvidácie jadrovoenergetických zariadení a nakladania s vyhoretým jadrovým palivom a rádioaktívnymi odpadmi do 31. decembra 2006,
d)
komplexný návrh stratégie vypracovaný podľa § 3 ods. 2 písm. c) do 30. júna 2007.
(2)
Prevádzkovateľ jadrového zariadenia je povinný do 31. januára 2007 zaplatiť na účet jadrového fondu príspevok za 2. polrok 2006 v sume 350 000 Sk za každý megawatt inštalovaného elektrického výkonu ním prevádzkovaného jadrového zariadenia a príspevok vo výške 6,8 % z predajnej ceny elektriny vyrobenej v jadrovom zariadení za obdobie od 1. júla do 31. decembra 2006.
(3)
Jadrový fond predloží návrh svojho rozpočtu na rok 2006 prostredníctvom správcu fondu na schválenie vláde do 31. augusta 2006.
(4)
Ročná výška príspevku podľa § 7 ods. 2 v rokoch 2007 až 2011 neprekročí pre držiteľa povolenia na prevádzku jadrovej elektrárne V 2 prevádzkovanej v lokalite Jaslovské Bohunice a jadrovej elektrárne prevádzkovanej v lokalite Mochovce sumu 1,85 mld. Sk ročne.
(5)
Žiadosť podľa § 11 ods. 1 a 2 na rok 2007 sa predkladá jadrovému fondu v termíne do 31. decembra 2006.
(6)
Štátny fond likvidácie jadrovoenergetických zariadení a nakladania s vyhoretým jadrovým palivom a rádioaktívnymi odpadmi (ďalej len „fond“) zriadený zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 254/1994 Z. z. o Štátnom fonde likvidácie jadrovoenergetických zariadení a nakladania s vyhoretým jadrovým palivom a rádioaktívnymi odpadmi sa zrušuje. Všetky doposiaľ schválené žiadosti na čerpanie finančných prostriedkov z fondu budú po jeho zrušení financované v už schválenej výške z prostriedkov jadrového fondu kontinuálne.
(7)
Slová „Štátny fond likvidácie jadrovoenergetických zariadení a nakladania s vyhoretým jadrovým palivom a rádioaktívnymi odpadmi“ sa vo všetkých právnych predpisoch vo všetkých tvaroch nahrádzajú slovami „Národný jadrový fond na vyraďovanie jadrových zariadení a na nakladanie s vyhoretým jadrovým palivom a rádioaktívnymi odpadmi“ v príslušnom tvare.
(8)
Majetok štátu v správe fondu, práva a povinnosti vyplývajúce z majetkových vzťahov, pracovnoprávnych vzťahov a iných právnych vzťahov fondu uvedeného v odseku 5 prechádzajú dňom 1. júla 2006 do správy jadrového fondu zriadeného podľa § 1 ods. 1 tohto zákona. Finančné prostriedky na účtoch fondu sa prevádzajú ku dňu nadobudnutia účinnosti tohto zákona na jadrový fond na jednotlivé podúčty a na jednotlivé analytické účty v takom podiele, v akom bol podiel vyrobenej elektriny v jednotlivých jadrových zariadeniach na celkovej elektrine vyrobenej v jadrových zariadeniach v rokoch 1978 až 2005.
(9)
Riaditeľ zabezpečí do troch mesiacov od nadobudnutia účinnosti tohto zákona
a)
vypracovanie účtovnej závierky fondu overenej audítorom,
b)
vypracovanie výročnej správy o hospodárení a činnosti fondu,
c)
výmaz fondu z registra organizácií vedených Štatistickým úradom Slovenskej republiky,
d)
zápis jadrového fondu do registra organizácií vedených Štatistickým úradom Slovenskej republiky.
§ 14
Zrušovacie ustanovenia
Zrušuje sa:
1.
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 254/1994 Z. z. o Štátnom fonde likvidácie jadrovoenergetických zariadení a nakladania s vyhoretým jadrovým palivom a rádioaktívnymi odpadmi v znení zákona č. 78/2000 Z. z., zákona č. 560/2001 Z. z., zákona č. 291/2002 Z. z. a zákona č. 523/2004 Z. z.
2.
Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 14/1995 Z. z. o podrobnostiach tvorby, poskytovania a použitia prostriedkov Štátneho fondu likvidácie jadrovoenergetických zariadení a nakladania s vyhoretým palivom a rádioaktívnymi odpadmi v znení vyhlášky Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 690/2002 Z. z.
Čl. II
Zákon č. 291/2002 Z. z. o Štátnej pokladnici a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 386/2002 Z. z., zákona č. 428/2003 Z. z., zákona č. 523/2004 Z. z., zákona č. 581/2004 Z. z., zákona č. 747/2004 Z. z., zákona č. 68/2005 Z. z. a zákona č. 659/2005 Z. z. sa mení takto:
§ 23 c sa vypúšťa vrátane poznámky pod čiarou k odkazu 33a.
Čl. III
Zákon č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa dopĺňa takto:
1.
§ 4 ods. 2 písm. e) sa dopĺňa šiestym bodom, ktorý znie:
„6.
návrh stratégie záverečnej časti jadrovej energetiky spolu s návrhom finančného plánu zabezpečenia tejto stratégie a vydáva k týmto návrhom odborné stanovisko,“.
2.
V čl. VI sa slovo „2007“ nahrádza slovom „2012“.
Čl. IV
Zákon č. 656/2004 Z. z. o energetike a o zmene niektorých zákonov v znení zákona č. 555/2005 Z. z. sa dopĺňa takto:
1.
§ 22 ods. 2 sa dopĺňa písmenom zi), ktoré znie:
„zi) vybrať odvod podľa osobitného predpisu16a) a zaplatiť tento odvod na účet Národného jadrového fondu na vyraďovanie jadrových zariadení a na nakladanie s vyhoretým jadrovým palivom a rádioaktívnymi odpadmi (ďalej len „jadrový fond”) spolu s prípadnými výnosmi.16b)“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 16a a 16b znejú:
„16a)
§ 7 ods. 1 písm. b) zákona č. 238/2006 Z. z. o Národnom jadrovom fonde na vyraďovanie jadrových zariadení a na nakladanie s vyhoretým jadrovým palivom a rádioaktívnymi odpadmi (zákon o jadrovom fonde) a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
16b)
§ 7 ods. 4 zákona č. 238/2006 Z. z.“.
2.
§ 24 ods. 2 sa dopĺňa písmenom x), ktoré znie:
„x)
vybrať odvod podľa osobitného predpisu16a) a zaplatiť tento odvod na účet jadrového fondu spolu s prípadnými výnosmi.16b)“.
Čl. V
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. júla 2006. Ustanovenia uvedené v článku I § 7 ods. 1 písm. b) a ods. 4 až 6 strácajú účinnosť 1. júla 2026.
Ivan Gašparovič v. r.

v z. Béla Bugár v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.
1)
§ 3 ods. 2 a § 5 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
2)
Spoločný dohovor o bezpečnosti nakladania s vyhoretým palivom a o bezpečnosti nakladania s rádioaktívnym odpadom (oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 125/2002 Z. z.).
3)
§ 2 písm. o) zákona č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
5)
8)
Zákon č. 126/2006 Z. z. o verejnom zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
9)
Zákon č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
10)
§ 4 ods. 2 písm. e) zákona č. 541/2004 Z. z. v znení zákona č. 238/2006 Z. z.
11)
Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.
12)
§ 5 a 6 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení zákona č. 365/2004 Z. z.
13)
Zákon č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov.
14)
Zákon č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 618/2004 Z. z.
15)
Zákon č. 552/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.
17)
§ 34 zákona č. 541/2004 Z. z.
18)
§ 17f ods. 2 písm. p) a § 17r ods. 10 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 272/1994 Z. z. v znení neskorších predpisov.
19)
20)
22)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 39/1993 Z. z. o Najvyššom kontrolnom úrade Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.
23)
§ 31 zákona č. 523/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.