223/2006 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.05.2006 do 30.06.2006

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

223
ZÁKON
z 15. marca 2006,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja v znení zákona č. 667/2004 Z. z.
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja v znení zákona č. 667/2004 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 2 ods. 1 písmená b) a c) znejú:
„b)
územím Európskej únie (ďalej len „únia”) územie členských štátov únie podľa osobitného predpisu1a) okrem územia ostrova Helgoland a územia Büsingen v Spolkovej republike Nemecko, územia Livigno, Campione d´Italia a talianskych vnútrozemských vôd jazera Lugano v Talianskej republike, územia Ceuta, Melilla a Kanárske ostrovy v Španielskom kráľovstve, zámorských území Francúzskej republiky a územia britských Normanských ostrovov,
c)
členským štátom územie členského štátu únie okrem území uvedených v písmene b),“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 1a znie:
„1a)
Článok 299 Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva (Ú. v. ES C 325, 24. 12. 2002) v platnom znení.“.
2.
V § 2 sa odsek 1 dopĺňa písmenom n), ktoré znie:
„n)
rozhodujúcim vplyvom právo fyzickej osoby samostatne rozhodovať ako riadiaci orgán alebo kontrolný orgán právnickej osoby alebo svojou nečinnosťou zabrániť rozhodnutiu riadiaceho orgánu alebo kontrolného orgánu právnickej osoby.“.
3.
V § 4 odsek 3 znie:
„(3)
Minerálnym olejom na účely tohto zákona je aj tovar neuvedený v odseku 2 s výnimkou podľa odseku 6, ak
a)
sa ponúka na použitie alebo sa použije ako pohonná látka alebo ako prísada do pohonnej látky,
b)
pozostáva úplne alebo čiastočne z uhľovodíkových látok a ak sa ponúka na použitie alebo sa použije ako palivo.“.
4.
V § 4 odsek 6 znie:
„(6)
Minerálnym olejom na účely tohto zákona nie je
a)
uhlie, koks kódu kombinovanej nomenklatúry 2701, 2702 a 2704,
b)
palivové drevo, drevené uhlie kódu kombinovanej nomenklatúry 4401 a 4402,
c)
petrolejový koks kódu kombinovanej nomenklatúry 2713 alebo iné porovnateľné pevné uhľovodíkové látky,
d)
rašelina kódu kombinovanej nomenklatúry 2703,
e)
elektrická energia kódu kombinovanej nomenklatúry 2716.“.
5.
V § 10 sa odsek 1 dopĺňa písmenami f) a g), ktoré znejú:
„f)
v rámci pilotných projektov technického rozvoja ekologicky prijateľnejších produktov alebo pilotných projektov v oblasti vývoja pohonných látok alebo palív z obnoviteľných zdrojov,
g)
ako pohonná látka pri vývoji, výrobe, skúšaní a údržbe lietadiel a lodí.“.
6.
V § 10 ods. 2 písmeno i) znie:
„i)
nachádzajúci sa v bežných nádržiach motorových dopravných prostriedkov, pracovných strojov, klimatizačných, chladiarenských a iných podobných zariadení pri vstupe na daňové územie z členských štátov alebo z územia tretích štátov v množstve podľa osobitného predpisu6a) a ktorý slúži na ich vlastný pohon alebo prevádzku, alebo príležitostne dovážaný fyzickou osobou z územia tretích štátov v prenosnej nádrži v množstve maximálne desať litrov; bežnou nádržou sa na účely tohto zákona rozumie nádrž pevne zabudovaná výrobcom motorových dopravných prostriedkov toho istého typu alebo výrobcom strojov, alebo výrobcom zariadení, ako aj nádrž na plyn, ak plyn slúži ako pohonná látka, a ktorá zároveň umožňuje priame použitie pohonnej látky,“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 6a znie:
„6a)
§ 50 zákona č. 199/2004 Z. z. Colný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
7.
V § 10 sa odsek 2 dopĺňa písmenami j) a k), ktoré znejú:
„j)
kódu kombinovanej nomenklatúry 2705 použitý ako palivo,
k)
ktorým je biogénna látka podľa § 4 ods. 7, ak sa použije ako pohonná látka alebo ako palivo; to neplatí, ak sa biogénna látka použije ako prísada do pohonnej látky.“.
8.
V § 10 ods. 3 písmeno a) znie:
„a)
určený na použitie, ponúkaný na použitie alebo použitý ako pohonná látka,“.
9.
V § 11 odsek 1 znie:
„(1)
Užívateľským podnikom na účely tohto zákona je právnická osoba alebo fyzická osoba oprávnená používať daňovo zvýhodnený minerálny olej. Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá chce byť užívateľským podnikom na daňovom území, musí písomne požiadať colný úrad o zaradenie do evidencie užívateľských podnikov. Užívateľský podnik je oprávnený odoberať daňovo zvýhodnený minerálny olej len na základe odberného poukazu, o ktorého vydanie písomne požiada colný úrad. Ak tento zákon neustanovuje inak, daňovo zvýhodnený minerálny olej podľa odseku 2 je zakázané vydať bez odberného poukazu. Odberný poukaz sa nevyžaduje pri dodaní leteckých pohonných látok zahraničným leteckým spoločnostiam alebo pri dodaní lodných prevádzkových látok zahraničným lodným spoločnostiam do nádrží lietadiel alebo lodí na ich vlastný pohon a prevádzku a pri dodaní minerálneho oleja podľa § 10 ods. 1 písm. b) druhého bodu. Užívateľským podnikom na účely tohto zákona je aj právnická osoba alebo fyzická osoba oprávnená dodávať letecké pohonné látky priamo do nádrží lietadiel na účely oslobodené od dane podľa § 10 ods. 1 písm. b).“.
10.
V § 11 ods. 3 úvodná veta znie:
„Žiadosť o zaradenie do evidencie užívateľských podnikov alebo o vydanie odberného poukazu musí obsahovať“.
11.
V § 11 ods. 5 prvej vete sa za slovo „pred“ vkladajú slová „zaradením do evidencie užívateľských podnikov a pred“ a v druhej vete sa za slovo „úrad“ vkladajú slová „zaradí žiadateľa do evidencie užívateľských podnikov a“.
12.
V § 11 ods. 12 písmeno a) znie:
„a)
daňovo zvýhodnený minerálny olej bol opakovane použitý na iné účely ako na účely uvedené v odbernom poukaze a uloženie pokuty a ani výzvy colného úradu neviedli k náprave,“.
13.
V § 11 odsek 13 znie:
„(13)
Ak bol užívateľskému podniku odňatý odberný poukaz podľa odseku 12 písm. a), b), d) až i), colný úrad vyradí užívateľský podnik z evidencie užívateľských podnikov. Colný úrad vyradí užívateľský podnik z evidencie užívateľských podnikov aj vtedy, ak užívateľský podnik v priebehu 12 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov odo dňa odňatia odberného poukazu podľa odseku 12 písm. c) nepožiada o vydanie odberného poukazu. Pri vyradení užívateľského podniku z evidencie užívateľských podnikov sa použije § 21 ods. 10 písm. a) a ods. 11 rovnako. Colný úrad najneskôr do troch pracovných dní odo dňa vyradenia užívateľského podniku z evidencie užívateľských podnikov alebo odo dňa odňatia odberného poukazu informuje o týchto skutočnostiach dodávateľa daňovo zvýhodneného minerálneho oleja uvedeného v odbernom poukaze.“.
14.
V § 12 ods. 1 písm. a) sa vypúšťajú slová „alebo dňom vyňatia minerálneho oleja z pozastavenia dane iným spôsobom, ako je uvedený v písmenách b) až e),“.
15.
V § 12 ods. 1 sa za písmeno e) vkladá nové písmeno f), ktoré znie:
„f)
vyňatia minerálneho oleja z pozastavenia dane iným spôsobom, ako je uvedený v písmenách a) až e),“.
Doterajšie písmená f) až h) sa označujú ako písmená g) až i).
16.
V § 12 ods. 2 písmeno a) znie:
„a)
zistenia minerálneho oleja, ktorý sa nachádza alebo ktorý sa nachádzal u právnickej osoby alebo fyzickej osoby, ak táto právnická osoba alebo fyzická osoba nevie preukázať pôvod alebo spôsob nadobudnutia minerálneho oleja v súlade s týmto zákonom, a to bez ohľadu na to, či nakladá, alebo nakladala s minerálnym olejom ako s vlastným,“.
17.
§ 12 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:
„(4)
Daňová povinnosť vzniká dňom dodania zemného plynu na konečnú spotrebu (konečnému spotrebiteľovi) alebo dňom spotreby zemného plynu podnikom na výrobu, spracovanie alebo skladovanie zemného plynu.“.
18.
V § 13 ods. 1 písm. a) sa vypúšťajú slová „alebo vyňala minerálny olej z pozastavenia dane iným spôsobom, ako je uvedený v písmenách b) až e),“.
19.
V § 13 ods. 1 sa za písmeno e) vkladá nové písmeno f), ktoré znie:
„f)
ktorá vyňala minerálny olej z pozastavenia dane iným spôsobom, ako je uvedený v písmenách a) až e),“.
Doterajšie písmená f) až h) sa označujú ako písmená g) až i).
20.
V § 13 ods. 2 písmeno a) znie:
„a)
nevie preukázať v súlade s týmto zákonom pôvod alebo spôsob nadobudnutia minerálneho oleja u nej zisteného, ktorý sa u nej nachádza alebo ktorý sa u nej nachádzal, a to bez ohľadu na to, či nakladá, alebo nakladala s minerálnym olejom ako s vlastným,“.
21.
§ 13 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:
„(4)
Daňovým dlžníkom je právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá dodala zemný plyn na konečnú spotrebu (konečnému spotrebiteľovi) alebo ktorá zemný plyn spotrebovala.“.
22.
V § 14 odsek 2 znie:
„(2)
Ak je daňovým dlžníkom prevádzkovateľ daňového skladu, prevádzkovateľ podniku na výrobu, spracovanie alebo skladovanie zemného plynu (§ 34a), prevádzkovateľ distribučnej siete zemného plynu podľa osobitného predpisu7a) alebo ak je daňovým dlžníkom oprávnený príjemca, ktorý v rámci podnikania opakovane prijíma minerálny olej v pozastavení dane z iného členského štátu, je povinný najneskôr do 25. dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom mu vznikla daňová povinnosť, podať colnému úradu daňové priznanie vyhotovené podľa vzoru ustanoveného všeobecne záväzným právnym predpisom vydaným podľa § 43 ods. 2 a v rovnakej lehote zaplatiť daň. Daňové priznanie je povinný podať aj za zdaňovacie obdobie, v ktorom mu daňová povinnosť nevznikla, s výnimkou prevádzkovateľa podniku na výrobu, spracovanie alebo skladovanie zemného plynu a prevádzkovateľa distribučnej siete zemného plynu.7a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 7a znie:
„7a)
§ 2 písm. c) bod 16 zákona č. 656/2004 Z. z. o energetike a o zmene niektorých zákonov.“.
23.
V § 14 ods. 4 sa slová „písm. g) a h)“ nahrádzajú slovami „písm. h) a i)“.
24.
V § 14 ods. 7 sa slová „písm. g) a h)“ nahrádzajú slovami „písm. h) a i)“.
25.
V § 21 ods. 2 písm. e) sa za slová „písm. c)“ vkladajú slová „prvom bode“.
26.
V § 21 sa odsek 2 dopĺňa písmenami g) a h), ktoré znejú:
„g)
čestné vyhlásenie, že žiadateľ spĺňa podmienky uvedené v odseku 4 písm. c) druhom bode,
h)
zoznam majetkovo prepojených osôb a personálne prepojených osôb so žiadateľom.“.
27.
V § 21 ods. 4 písm. c) druhom bode sa za slovo „zanikla“ vkladajú slová „alebo nezanikla“.
28.
V § 21 ods. 4 písm. f) sa slovo „nebol“ nahrádza slovami „nie je“.
29.
V § 21 ods. 10 písmeno a) znie:
„a)
prevádzkovateľ daňového skladu, v prípade podľa odseku 7 písm. b) dedič alebo súdom ustanovený správca dedičstva, vykoná za účasti colného úradu inventarizáciu zásob minerálneho oleja ku dňu zániku povolenia na prevádzkovanie daňového skladu a v lehote určenej colným úradom podá daňové priznanie a v rovnakej lehote zaplatí daň,“.
30.
V § 22 ods. 6 písm. b) sa za slovo „banku“ vkladá čiarka a slová „ktorá vystavila bankovú záruku,“.
31.
V § 22 ods. 9 sa vypúšťa písmeno b).
Doterajšie písmeno c) sa označuje ako písmeno b).
32.
V § 23 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:
„(3)
Colný úrad môže v odôvodnených prípadoch povoliť na základe žiadosti právnickej osoby alebo fyzickej osoby, ktorá chce prepravovať na daňovom území minerálny olej v pozastavení dane alebo minerálny olej oslobodený od dane podľa § 10 ods. 1, iný spôsob prepravy takého minerálneho oleja, ako je uvedený v odsekoch 1a 2.“.
Doterajšie odseky 3 až 8 sa označujú ako odseky 4 až 9.
33.
V § 23 ods. 4 prvej vete sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo sa má prepravovať minerálny olej uvedený v § 10 ods. 1 písm. b) v železničných cisternách pre lietadlovú techniku ozbrojených síl“.
34.
V § 23 odsek 6 znie:
„(6)
Minerálny olej v pozastavení dane, minerálny olej oslobodený od dane a minerálny olej bez daňovej sadzby (§ 4 ods. 8) je možné prepravovať len so sprievodným dokumentom podľa § 27 ods. 1. Prvý diel sprievodného dokumentu si ponechá odosielateľ (dodávateľ) minerálneho oleja a kópiu prvého dielu sprievodného dokumentu je povinný pred začatím prepravy zaslať faxom alebo elektronicky colnému úradu miestne príslušnému pre odosielateľa (dodávateľa). Druhý až štvrtý diel musí sprevádzať prepravovaný minerálny olej. Príjemca (odberateľ) si ponechá druhý diel, v treťom a štvrtom diele potvrdí prevzatie minerálneho oleja a oba diely predloží colnému úradu na potvrdenie. Tretí diel potvrdený colným úradom zašle odosielateľovi (dodávateľovi) najneskôr do 15. dňa mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom minerálny olej prijal. Štvrtý diel si ponechá colný úrad príjemcu (odberateľa). Ak sa počas prepravy minerálneho oleja v pozastavení dane zmení príjemca alebo miesto určenia, dodávateľ je povinný o týchto zmenách bezodkladne informovať colný úrad a súčasne na zadnej strane sprievodného dokumentu vyznačiť nového príjemcu alebo nové miesto určenia; § 27 ods. 4 tu platí rovnako. Preprava minerálneho oleja sa považuje za ukončenú dňom prevzatia minerálneho oleja príjemcom (odberateľom). Dokladom preukazujúcim ukončenie prepravy minerálneho oleja je tretí diel sprievodného dokumentu potvrdený príjemcom (odberateľom) a colným úradom príjemcu (odberateľa).“.
35.
V § 23 odsek 8 znie:
„(8)
Zloženú zábezpeku na daň podľa odseku 4 colný úrad na požiadanie vráti, ak prevzatie minerálneho oleja potvrdí príjemca (odberateľ) a colný úrad príjemcu (odberateľa).“.
36.
V § 23 sa vypúšťa odsek 9.
37.
V § 24 ods. 1 písm. a) sa na konci čiarka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „preprava minerálneho oleja slovenskému zástupcovi (§ 16 ods. 3) alebo ozbrojeným silám Slovenskej republiky, alebo ich civilným zamestnancom na použitie v rámci aktivít podľa medzinárodnej zmluvy5) na územie štátov, ktoré sú stranami Severoatlantickej zmluvy, sa musí uskutočniť so sprievodným dokumentom, musí byť doložená osvedčením o oslobodení od spotrebnej dane vyhotoveným podľa vzoru a spôsobom ustanoveným v osobitnom predpise,6)“.
38.
V § 24 odsek 3 znie:
„(3)
Sprievodný dokument sa vyhotovuje v štyroch dieloch. Prvý diel sprievodného dokumentu si ponechá odosielateľ (dodávateľ) a kópiu prvého dielu sprievodného dokumentu je povinný pred začatím prepravy zaslať faxom alebo elektronicky colnému úradu miestne príslušnému pre odosielateľa (dodávateľa). Druhý až štvrtý diel musí sprevádzať prepravovaný minerálny olej. Preprava minerálneho oleja sa považuje za ukončenú dňom prevzatia minerálneho oleja príjemcom (odberateľom). Dokladom preukazujúcim ukončenie prepravy minerálneho oleja je tretí diel sprievodného dokumentu potvrdený príjemcom (odberateľom).“.
39.
V § 24 odsek 6 znie:
„(6)
Na minerálny olej, ktorý sa má prepravovať v pozastavení dane podľa odseku 1 písm. a) a b), musí byť vždy zložená zábezpeka na daň s výnimkou, ak sa má minerálny olej prepravovať potrubím alebo ak sa má minerálny olej prepravovať slovenskému zástupcovi (§ 16 ods. 3) alebo ozbrojeným silám Slovenskej republiky, alebo ich civilným zamestnancom na použitie v rámci aktivít podľa medzinárodnej zmluvy5) na územie štátov, ktoré sú stranami Severoatlantickej zmluvy. Zábezpeku na daň zloží odosielateľ (dodávateľ) vo výške dane pripadajúcej na množstvo prepravovaného minerálneho oleja. Zloženie zábezpeky na daň na minerálny olej, ktorý sa má prepravovať v pozastavení dane, sa nevyžaduje, ak zábezpeka na daň podľa § 22 ods. 1 je zložená v takej výške, že pokrýva i zábezpeku na daň na minerálny olej, ktorý sa má prepravovať v pozastavení dane. Zábezpeka na daň zložená v inom členskom štáte je platná na daňovom území. Colný úrad na požiadanie povolí, aby namiesto odosielateľa (dodávateľa) zložil zábezpeku na daň dopravca alebo príjemca (odberateľ), ak sa tak odosielateľ (dodávateľ) a dopravca alebo príjemca (odberateľ) dohodli. Zloženú zábezpeku na daň colný úrad na požiadanie vráti, ak prevzatie minerálneho oleja potvrdí príjemca (odberateľ) na treťom diele sprievodného dokumentu; potvrdenie správcu dane iného členského štátu o prevzatí minerálneho oleja príjemcom (odberateľom) sa vyžaduje, ak tento správca dane je povinný podľa právnych predpisov príslušného členského štátu potvrdzovať tretí diel sprievodného dokumentu.“.
40.
V § 25 odsek 1 znie:
„(1)
Oprávneným príjemcom na daňovom území je právnická osoba alebo fyzická osoba podľa § 2 ods. 1 písm. h). Oprávneným príjemcom je aj právnická osoba alebo fyzická osoba na území iného členského štátu oprávnená podľa právnych predpisov príslušného členského štátu prijímať minerálny olej z iného členského štátu v pozastavení dane. Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá chce byť oprávneným príjemcom na daňovom území a chce opakovane prijímať minerálny olej z iného členského štátu v pozastavení dane, musí písomne požiadať colný úrad o registráciu a vydanie povolenia prijímať minerálny olej z iného členského štátu v pozastavení dane. Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá chce príležitostne prijať minerálny olej z iného členského štátu v pozastavení dane, musí na každý príležitostný príjem minerálneho oleja písomne požiadať colný úrad o vydanie povolenia prijať minerálny olej z iného členského štátu v pozastavení dane. Žiadosť musí obsahovať
a)
identifikačné údaje žiadateľa a adresu umiestnenia jeho prevádzkarní, ak nie sú totožné so sídlom alebo s trvalým pobytom žiadateľa,
b)
daňové identifikačné číslo žiadateľa,
c)
identifikačné číslo pre daň z pridanej hodnoty, ak bolo žiadateľovi pridelené,
d)
druh predmetu dane, obchodný názov minerálneho oleja a príslušný kód kombinovanej nomenklatúry,
e)
predpokladaný ročný objem minerálneho oleja prijímaného v pozastavení dane v litroch alebo v kilogramoch, ak je žiadateľom právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá chce prijímať minerálny olej z iného členského štátu v pozastavení dane opakovane,
f)
množstvo minerálneho oleja v litroch alebo v kilogramoch, ktoré má v danom prípade prijať žiadateľ, ktorým je právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá chce príležitostne prijať minerálny olej z iného členského štátu v pozastavení dane.“.
41.
V § 25 ods. 3 prvej vete sa za slovo „žiadateľa“ vkladá čiarka a slová „ktorý chce prijímať minerálny olej z iného členského štátu v pozastavení dane opakovane,“.
42.
V § 25 odseky 5 až 7 znejú:
„(5)
Colný úrad pred vydaním povolenia prijať minerálny olej z iného členského štátu v pozastavení dane preverí u žiadateľa, ktorý chce príležitostne prijať minerálny olej z iného členského štátu v pozastavení dane, skutočnosti a údaje uvedené v žiadosti a v prílohách. Ak sú tieto skutočnosti a údaje pravdivé, colný úrad vydá povolenie prijať minerálny olej z iného členského štátu v pozastavení dane najneskôr nasledujúci pracovný deň po dni, keď žiadateľ zložil zábezpeku na daň, a to vo výške dane pripadajúcej na množstvo minerálneho oleja, ktoré má v danom prípade prijať. Colný úrad vydá potvrdenie o zložení zábezpeky na daň. Na úhradu dane je možné po dohode s colným úradom použiť zloženú zábezpeku na daň.
(6)
Na zábezpeku na daň sa použije § 22 primerane.
(7)
Oprávnený príjemca je povinný každú zmenu údajov podľa odsekov 1 a 2 písm. b) oznámiť colnému úradu do 15 dní odo dňa jej vzniku a zmenu údajov podľa odseku 2 písm. a) do 15 dní odo dňa podania návrhu na zmenu údajov príslušnému orgánu.“.
43.
V § 25 ods. 8 sa na konci pripája táto veta: „Colný úrad odníme povolenie prijímať minerálny olej z iného členského štátu v pozastavení dane, ak bola vykonaná registrácia a vydané povolenie na prevádzkovanie daňového skladu.“.
44.
V § 25 sa vypúšťajú odseky 9 až 11.
45.
Za § 25 sa vkladá § 25a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠25a
Obchodník s minerálnym olejom
(1)
Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá chce v rámci podnikania prijímať a dodávať na daňovom území daňovo zvýhodnený minerálny olej uvedený v § 11 ods. 2 písm. a) a c), musí písomne požiadať colný úrad o zaradenie do evidencie obchodníkov s minerálnym olejom a vydanie odberného poukazu. Žiadosť musí obsahovať
a)
identifikačné údaje žiadateľa a adresu umiestnenia jeho prevádzkarní, ak nie sú totožné so sídlom alebo s trvalým pobytom žiadateľa,
b)
daňové identifikačné číslo žiadateľa,
c)
identifikačné číslo pre daň z pridanej hodnoty, ak bolo žiadateľovi pridelené,
d)
druh predmetu dane, obchodný názov minerálneho oleja a príslušný kód kombinovanej nomenklatúry,
e)
predpokladaný ročný obrat v litroch alebo kilogramoch,
f)
identifikačné údaje dodávateľa minerálneho oleja.
(2)
Prílohami k žiadosti sú
a)
výpis z obchodného registra alebo živnostenského registra nie starší ako 30 dní alebo jeho osvedčená kópia, alebo iný doklad preukazujúci oprávnenie na podnikanie nie starší ako 30 dní alebo jeho osvedčená kópia,
b)
technická dokumentácia a opis miesta uskladnenia daňovo zvýhodneného minerálneho oleja a spôsob jeho zabezpečenia pred neoprávneným použitím, pričom skladovacie zariadenie musí spĺňať podmienky podľa § 18 ods. 5, ak žiadateľ má skladovacie zariadenie.
(3)
Obchodník s minerálnym olejom je povinný každú zmenu údajov podľa odsekov 1 a 2 písm. b) oznámiť colnému úradu do 15 dní odo dňa jej vzniku a zmenu údajov podľa odseku 2 písm. a) do 15 dní odo dňa podania návrhu na zmenu údajov príslušnému orgánu. Colný úrad doplní pôvodný odberný poukaz alebo vydá nový odberný poukaz, ak sa zmenili údaje podľa odseku 1.
(4)
Na vydanie odberného poukazu, jeho používanie a odňatie, na vyradenie z evidencie, ako aj nakladanie s daňovo zvýhodneným minerálnym olejom [§ 11 ods. 2 písm. a) a c)] sa použije § 11 ods. 5, 7 až 9, 11 až 13 primerane.“.
46.
V § 29 ods. 1 sa slovo „dopravenie“ nahrádza slovom „vstup“.
47.
V § 30 odsek 2 znie:
„(2)
Pri vývoze minerálneho oleja na územie tretieho štátu sa uplatní postup pri preprave minerálneho oleja v pozastavení dane, a to aj vtedy, ak sa minerálny olej prepravuje cez jeden alebo viacero členských štátov, pričom sa v sprievodnom dokumente namiesto príjemcu uvedie colný úrad výstupu. Preprava minerálneho oleja v pozastavení dane sa považuje za ukončenú dňom potvrdenia výstupu minerálneho oleja z územia únie colným úradom výstupu na treťom diele sprievodného dokumentu. Ak sa ako sprievodný dokument použije jednotný colný doklad, preprava minerálneho oleja v pozastavení dane sa považuje za ukončenú dňom potvrdenia výstupu minerálneho oleja z územia únie colným úradom výstupu na piatom diele jednotného colného dokladu. Na prepravu minerálneho oleja v pozastavení dane sa použije § 24 ods. 6 a 7.“.
48.
V § 31 odsek 7 znie:
„(7)
Ak daňová povinnosť nevznikne podľa odseku 1, vzniká daňová povinnosť dňom prepravenia minerálneho oleja na daňové územie alebo dňom použitia minerálneho oleja na daňovom území, ak nie je známy deň prepravenia minerálneho oleja na daňové územie. Daňovým dlžníkom je právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá minerálny olej pri prepravení na daňové územie má ako prvá v držbe alebo ktorá minerálny olej ako prvá použila. Daňový dlžník je povinný bezodkladne po vzniku daňovej povinnosti podať daňové priznanie a zaplatiť daň, a to
a)
colnému úradu, ak daňový dlžník má sídlo alebo trvalý pobyt na daňovom území,
b)
Colnému úradu Bratislava, ak daňový dlžník nemá sídlo alebo trvalý pobyt na daňovom území.“.
49.
V § 32 ods. 1 prvej vete sa za slová „daňovom území“ vkladá čiarka a slová „z ktorého vznikla daňová povinnosť,“.
50.
V § 33 ods. 2 písmeno b) znie:
„b)
pohonné látky v inej než bežnej nádrži dopravného prostriedku [§ 10 ods. 2 písm. i)] alebo v prenosnej nádrži väčšej ako desať litrov.“.
51.
V § 34a ods. 4 sa čísla „34 a 39“ nahrádzajú číslami „34, 35, 37 až 39“.
52.
Za § 38 sa vkladá § 38a, ktorý znie:
㤠38a
(1)
Obchodník s minerálnym olejom je povinný viesť evidenciu
a)
prevzatého minerálneho oleja,
b)
vydaného minerálneho oleja,
c)
stavu zásob minerálneho oleja, ak má skladovacie zariadenie.
(2)
Na vedenie evidencie podľa odseku 1 sa vzťahuje § 35 ods. 3 a 4 rovnako a § 35 ods. 2 primerane.“.
53.
V § 40 ods. 5 prvá veta znie:
„U prevádzkovateľov daňových skladov a v užívateľských podnikoch, ktoré používajú minerálny olej na účely oslobodené od dane, colný úrad vykoná daňovú kontrolu najmenej jedenkrát za kalendárny štvrťrok; u ostatných kontrolovaných subjektov vykoná daňovú kontrolu podľa potreby, najmenej však jedenkrát do dňa zániku práva vyrubiť daň.28)“.
54.
V § 41 ods. 1 sa za slová „zásielkový obchod“ vkladá čiarka a slová „obchodníkov s minerálnym olejom, prevádzkovateľov podnikov na výrobu, spracovanie alebo skladovanie zemného plynu, prevádzkovateľov distribučnej siete zemného plynu“.
55.
V § 41 ods. 2 sa za písmeno e) vkladá nové písmeno f), ktoré znie:
„f)
identifikačné údaje obchodníka s minerálnym olejom, číslo jeho odberného poukazu, dátum pridelenia a dátum zrušenia odberného poukazu, ak mu bol pridelený,“.
Doterajšie písmeno f) sa označuje ako písmeno g).
56.
V § 41 odsek 3 znie:
„(3)
Colné riaditeľstvo alebo ním poverený colný úrad je povinný podľa osobitného predpisu30) viesť centrálnu elektronickú databázu, ktorá obsahuje údaje uvedené v odseku 2.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 30 znie:
„30) Nariadenie Rady (ES) č. 2073/2004 zo 16. novembra 2004 o správnej spolupráci v oblasti spotrebných daní (Ú. v. EÚ L 359, 4. 12. 2004).“.
57.
V § 41 sa vypúšťajú odseky 4 až 6.
58.
V § 42 odsek 1 znie:
„(1)
Právnickej osobe alebo fyzickej osobe, ktorá porušila ustanovenie § 8 ods. 3, uloží colný úrad pokutu podľa závažnosti, dĺžky trvania a následkov protiprávneho stavu až do 500 000 Sk, najmenej však 10 000 Sk.“.
59.
V § 42 ods. 2 písm. a) a b) sa za slová „vo výške“ vkladajú slová „50 %“.
60.
V § 42 ods. 2 písm. c) sa slová „vo výške“ nahrádzajú slovami „do výšky“.
61.
V § 42 odsek 3 znie:
„(3)
Právnickej osobe alebo fyzickej osobe, ktorá použila daňovo zvýhodnený minerálny olej
a)
na účely neuvedené v odbernom poukaze, ak nejde o porušenie § 8 ods. 3, uloží colný úrad pokutu vo výške 50 % dane pripadajúcej na množstvo takto použitého minerálneho oleja, najmenej však 50 000 Sk,
b)
bez vydaného odberného poukazu, ak nejde o porušenie § 8 ods. 3, uloží colný úrad pokutu vo výške 50 % dane pripadajúcej na množstvo takto použitého minerálneho oleja, najmenej však 100 000 Sk.“.
62.
V § 42 ods. 4 sa za slová „vo výške“ vkladajú slová „50 %“.
63.
V § 42 odsek 5 znie:
„(5)
Právnickej osobe alebo fyzickej osobe, ktorej vznikla daňová povinnosť podľa § 12 ods. 2 písm. a), uloží colný úrad pokutu vo výške
a)
50 % dane pripadajúcej na množstvo zisteného minerálneho oleja, ak je pre tento minerálny olej ustanovená sadzba dane, najmenej však 50 000 Sk,
b)
súčinu sadzby dane podľa § 6 ods. 1 písm. d) a množstva zisteného minerálneho oleja, ak pre tento minerálny olej nie je ustanovená sadzba dane, najmenej však 50 000 Sk.“.
64.
V § 42 ods. 6 sa slová „§ 23 ods. 3“ nahrádzajú slovami „§ 23 ods. 4“ a za slová „vo výške“ sa vkladajú slová „20 %“.
65.
Za § 46a sa vkladá § 46b, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠46b
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. mája 2006
(1)
Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá je užívateľským podnikom podľa § 11 zákona v znení účinnom k 30. aprílu 2006, sa považuje za zaradenú do evidencie užívateľských podnikov podľa § 11 zákona v znení účinnom od 1. mája 2006. Odberný poukaz vydaný podľa ustanovení zákona v znení účinnom k 30. aprílu 2006 sa považuje za odberný poukaz vydaný podľa ustanovení zákona v znení účinnom od 1. mája 2006 až do dňa ukončenia doby platnosti odberného poukazu.
(2)
Ak konanie o žiadosti o vydanie odberného poukazu predloženej podľa § 11 zákona v znení účinnom k 30. aprílu 2006 nebolo ukončené, colný úrad posúdi túto žiadosť, ako keby bola predložená po 30. apríli 2006; colný úrad vyzve žiadateľa o doplnenie žiadosti podľa § 11 v znení účinnom od 1. mája 2006.
(3)
Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá je oprávneným príjemcom podľa § 25 ods. 9 zákona v znení účinnom k 30. aprílu 2006, sa považuje za obchodníka s minerálnym olejom podľa § 25a ods.1 zákona v znení účinnom od 1. mája 2006. Odberný poukaz vydaný podľa ustanovení zákona v znení účinnom k 30. aprílu 2006 sa považuje za odberný poukaz vydaný podľa ustanovení zákona v znení účinnom od 1. mája 2006 až do dňa ukončenia doby platnosti odberného poukazu. Colný úrad zruší registráciu oprávneného príjemcu podľa § 25 ods. 9 a zaradí túto právnickú osobu alebo fyzickú osobu do evidencie obchodníkov s minerálnym olejom podľa § 25a ku dňu nadobudnutia účinnosti § 25a a oznámi jej túto skutočnosť do 31. júla 2006.
(4)
Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá chce byť od 1. júla 2006 obchodníkom s minerálnym olejom podľa § 25a ods. 5, musí písomne požiadať colný úrad o zaradenie do evidencie obchodníkov s minerálnym olejom do 15. júna 2006. Žiadosť musí obsahovať
a)
daňové identifikačné číslo žiadateľa,
b)
identifikačné číslo pre daň z pridanej hodnoty, ak bolo žiadateľovi pridelené,
c)
druh predmetu dane, obchodný názov minerálneho oleja a príslušný kód kombinovanej nomenklatúry,
d)
predpokladaný ročný obrat v litroch alebo kilogramoch,
e)
identifikačné údaje dodávateľa minerálneho oleja.
(5)
Prílohou k žiadosti podľa odseku 4 je výpis z obchodného registra alebo živnostenského registra nie starší ako 30 dní alebo jeho osvedčená kópia, alebo iný doklad preukazujúci oprávnenie na podnikanie nie starší ako 30 dní alebo jeho osvedčená kópia a technická dokumentácia a opis miesta uskladnenia minerálneho oleja uvedeného v § 6 ods. 1 písm. e) a minerálneho oleja uvedeného v § 4 ods. 7.
(6)
Ak právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá v rámci podnikania odoberá alebo dodáva na daňovom území daňovo zvýhodnený minerálny olej uvedený v § 11 ods. 2 písm. a) a c), predložila žiadosť o vydanie odberného poukazu podľa § 25 ods. 9 zákona v znení účinnom k 30. aprílu 2006 a konanie o tejto žiadosti nebolo ukončené do 30. apríla 2006, colný úrad posúdi túto žiadosť ako žiadosť o vydanie odberného poukazu podľa § 25a ods. 1 zákona v znení účinnom od 1. mája 2006.
(7)
Konanie o uložení pokuty právoplatne neukončené k 30. aprílu 2006 sa ukončí podľa ustanovení zákona v znení účinnom od 1. mája 2006 a na pokuty sa vzťahuje § 42 zákona v znení účinnom od 1. mája 2006, ak je takto určená výška pokuty pre právnickú osobu alebo fyzickú osobu priaznivejšia.“.
66.
V prílohe č. 1 prvý až tretí bod znejú:
„1.
Smernica Rady 92/12/EHS z 25. februára 1992 o všeobecných systémoch pre výrobky podliehajúce spotrebnej dani a o vlastníctve, pohybe a monitorovaní takýchto výrobkov (Ú. v. ES L 76, 23. 3. 1992) v znení smernice Rady 92/108/EHS zo 14. decembra 1992 (Ú. v. ES L 390, 31. 12. 1992), smernice Rady 94/74/ES z 22. decembra 1994 (Ú. v. ES L 365, 31. 12. 1994), smernice Rady 96/99/ES z 30. decembra 1996 (Ú. v. ES L 8, 11. 1. 1997), smernice Rady 2000/44/ES z 30. júna 2000 (Ú. v. ES L 161, 1. 7. 2000), smernice Rady 2000/47/ES z 20. júla 2000 (Ú. v. ES L 193, 29. 7. 2000), smernice Rady 2004/106/ES zo 16. novembra 2004 (Ú. v. EÚ L 359, 4. 12. 2004) a nariadenia Rady 807/2003/ES zo 14. apríla 2003 (Ú. v. EÚ L 122, 16. 5. 2003).
2.
Smernica Rady 2003/96/ES z 27. októbra 2003 o reštrukturalizácii právneho rámca Spoločenstva pre zdaňovanie energetických výrobkov a elektriny (Ú. v. EÚ L 283, 31. 10. 2003) v znení smernice Rady 2004/74/ES z 29. apríla 2004 (Ú. v. EÚ L 195, 2. 6. 2004) a smernice Rady 2004/75/ES z 29. apríla 2004 (Ú. v. EÚ L 157, 30. 4. 2004).
3.
Smernica Rady 95/60/ES z 27. novembra 1995 o daňovom označovaní plynových olejov a petroleja (Ú. v. ES L 291, 6.12.1995).“.
Čl. II
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky sa splnomocňuje, aby v Zbierke zákonov Slovenskej republiky vyhlásil úplné znenie zákona č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja, ako vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných zákonom č. 667/2004 Z. z. a týmto zákonom.
Čl. III
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. mája 2006 s výnimkou § 25a ods. 5, ktorý nadobúda účinnosť 1. júla 2006.
Ivan Gašparovič v. r.

v z. Béla Bugár v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.