210/2006 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.05.2006

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

210
ÚSTAVNÝ ZÁKON
zo 16. marca 2006,
ktorým sa mení a dopĺňa Ústava Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb. v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto ústavnom zákone:
Čl. I
Ústava Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb. v znení ústavného zákona č. 244/1998 Z. z., ústavného zákona č. 9/1999 Z. z., ústavného zákona č. 90/2001 Z. z., ústavného zákona č. 140/2004 Z. z., ústavného zákona č. 323/2004 Z. z., ústavného zákona č. 463/2005 Z. z. a ústavného zákona č. 92/2006 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
V čl. 78 ods. 3 v prvej vete sa na konci bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „možno však prejednať priestupok, o ktorom to ustanoví zákon.“.
Čl. II
Tento ústavný zákon nadobúda účinnosť 1. mája 2006.
Ivan Gašparovič v. r.

v z. Béla Bugár v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.