118/2006 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.04.2006 do 30.06.2007

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

118
ZÁKON
z 1. februára 2006,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 108/2000 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v znení zákona č. 266/2005 Z. z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 108/2000 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v znení zákona č. 266/2005 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V poznámke pod čiarou k odkazu 1 sa citácia „§ 51 a § 588 až 610 Občianskeho zákonníka“ nahrádza citáciou „§ 51 až 54 Občianskeho zákonníka“.
2.
V § 2 ods. 1 sa za slovo „predávajúcim2)“ vkladá čiarka a slová „ktorý spotrebiteľovi predáva výrobky alebo poskytuje služby, alebo osobou konajúcou v mene alebo v záujme predávajúceho (ďalej len „predávajúci")“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 2 znie:
„2)
Napríklad § 2 ods. 2 Obchodného zákonníka.“.
3.
V poznámke pod čiarou k odkazu 5 sa citácia „zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 274/1993 Z. z. o vymedzení pôsobnosti orgánov vo veciach ochrany spotrebiteľa v znení zákona č. 310/1999 Z. z., zákon Slovenskej národnej rady č. 71/1986 Zb. o Slovenskej obchodnej inšpekcii v znení neskorších predpisov“ nahrádza citáciou „zákon č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov“.
4.
V poznámke pod čiarou k odkazu 6 sa citácia „§ 2 ods. 1 písm. h) zákona č. 634/1992 Zb. v znení neskorších predpisov“ nahrádza citáciou „§ 2 ods. 1 písm. g) zákona č. 634/1992 Zb. v znení zákona č. 310/1999 Z. z.“.
5.
V § 7 ods. 1 písmeno d) znie:
„d)
písomne upozorniť spotrebiteľa najneskôr pri uzavretí zmluvy na jeho právo písomne odstúpiť od zmluvy do siedmich pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru alebo uzavretia zmluvy o poskytnutí služby a uviesť meno a adresu alebo názov a sídlo osoby, u ktorej môže toto právo uplatniť.“.
6.
V § 7 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:
„(2)
Lehota na odstúpenie od zmluvy podľa odseku 1 písm. d) je zachovaná, ak sa písomné odstúpenie od zmluvy odovzdá najneskôr posledný deň lehoty na poštovú prepravu.“.
Doterajší odsek 2 sa označuje ako odsek 3.
7.
V § 8 ods. 1 sa slová „do siedmich pracovných dní odo dňa prevzatia písomnej informácie“ nahrádzajú slovami „v lehote“.
8.
V § 8 ods. 3 sa na konci vypúšťajú slová „pri zohľadnení nákladov, ktoré vynaložil na poskytnutie služby“.
9.
V § 9 ods. 1 sa slová „adresný list, ponukový katalóg, telefón, fax, rozhlas, televízia alebo elektronická pošta“ nahrádzajú slovami „adresovaný list, adresovaná tlačovina, neadresovaná tlačovina, ponukový katalóg, inzercia v tlači s formulárom objednávky, automatické telefónne zariadenie, telefón, videofón, fax, videotex (mikropočítač a televízna obrazovka) s klávesnicou alebo obrazovkou reagujúcou na dotyk, rozhlas, televízia pri predaji cez telefón alebo elektronická pošta“.
10.
V § 10 ods. 3 sa za slovo „služby“ vkladá čiarka a slová „ak ide o tovar, ktorý nie je určený na dodanie tretím stranám,“.
11.
V § 10 ods. 4 písm. a) sa na konci pripájajú tieto slová: „vrátane lehoty na odstúpenie od zmluvy alebo o nemožnosti odstúpenia od zmluvy podľa § 12 ods. 5“.
12.
V poznámke pod čiarou k odkazu 21 sa citácia „Zákon č. 194/1990 Zb. o lotériách a iných podobných hrách v znení neskorších predpisov“ nahrádza citáciou „Zákon č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov“.
13.
V § 12 ods. 4 písm. b) sa na konci pripájajú tieto slová: „len v tom prípade, ak výrobok plne zodpovedal kvalitatívnym požiadavkám a nebol vadný“.
14.
V poznámke pod čiarou k odkazu 22 sa citácia „§ 47 až 49 zákona č. 383/1997 Z. z. Autorský zákon a zákon, ktorým sa mení a dopĺňa Colný zákon v znení neskorších predpisov“ nahrádza citáciou „§ 5 ods. 8 a § 35 zákona č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon)“.
15.
V § 13 sa vkladajú nové odseky 1 a 2, ktoré znejú:
„(1)
Ak sa predávajúci a spotrebiteľ nedohodnú inak, predávajúci je povinný objednávku spotrebiteľa splniť do 30 dní od jej doručenia.
(2)
Predávajúci a spotrebiteľ sa môžu dohodnúť na náhradnom plnení v rovnakej kvalite a cene; náklady spojené s vrátením tovaru pri odstúpení spotrebiteľa od zmluvy znáša aj v tomto prípade predávajúci.“.
Doterajšie odseky 1 až 3 sa označujú ako odseky 3 až 5.
16.
V poznámke pod čiarou k odkazu 23 sa citácia „Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 274/1993 Z. z. v znení zákona č. 310/1999 Z. z. Zákon č. 634/1992 Zb. v znení neskorších predpisov. Zákon Slovenskej národnej rady č. 71/1986 Zb. v znení neskorších predpisov. Zákon Slovenskej národnej rady č. 70/1986 Zb. o Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej inšpekcii v znení neskorších predpisov. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 272/1994 Z. z. o ochrane zdravia ľudí v znení neskorších predpisov.“ nahrádza citáciou „Zákon č. 128/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov. Zákon č. 634/1992 Zb. v znení neskorších predpisov. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 272/1994 Z. z. o ochrane zdravia ľudí v znení neskorších predpisov.“.
17.
V § 14 odsek 2 znie:
„(2)
Orgán dozoru predávajúcemu uloží pokutu do 100 000 Sk, ak porušil ustanovenia § 3, 6, § 7 ods. 1 a 3, § 8 ods. 3, § 10 ods. 1 až 4, § 12 ods. 4 a § 13 ods. 1, 3 a 4.“.
18.
V § 14 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:
„(3)
Pri ukladaní pokuty podľa odseku 2 orgán dozoru prihliada na závažnosť porušenia povinností alebo zákazu, čas ich trvania a škodlivé následky.“.
Doterajšie odseky 3 až 6 sa označujú ako odseky 4 až 7.
19.
V § 14 ods. 7 sa za slovo „osoby“ vkladá čiarka a slová „založené na ochranu spotrebiteľa“ sa nahrádzajú slovami „ktoré majú záujem na konaní,“.
20.
Za § 15 sa vkladá § 15a, ktorý znie:
㤠15a
Týmto zákonom sa preberajú právne akty Európskych spoločenstiev a Európskej únie uvedené v prílohe.“.
21.
Zákon sa dopĺňa prílohou, ktorá vrátane nadpisu znie:
„Príloha k zákonu č. 108/2000 Z. z. v znení zákona č. 118/2006 Z. z.
ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNYCH AKTOV EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV A EURÓPSKEJ ÚNIE
1.
Smernica Rady 85/577/EHS z 20. decembra 1985 o ochrane spotrebiteľa pri zmluvách uzatváraných mimo prevádzkových priestorov (Ú. v. ES L 372, 31. 12. 1985).
2.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 97/7/ES z 20. mája 1997 o ochrane spotrebiteľa vzhľadom na zmluvy na diaľku (Ú. v. ES L 144, 4. 6. 1997).
3.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2002/65/ES z 23. septembra 2002 o marketingu spotrebiteľských finančných služieb na diaľku a o zmene a doplnení smernice Rady 90/619/EHS a smerníc 97/7/ES a 98/27/ES (Ú. v. ES L 271/16, 9. 10. 2002).“.
Čl. II
Zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení zákona č. 58/1969 Zb., zákona č. 131/1982 Zb., zákona č. 94/1988 Zb., zákona č. 188/1988 Zb., zákona č. 87/1990 Zb., zákona č. 105/1990 Zb., zákona č. 116/1990 Zb., zákona č. 87/1991 Zb., zákona č. 509/1991 Zb., zákona č. 264/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 249/1994 Z. z., zákona č. 153/1997 Z. z., zákona č. 211/1997 Z. z., zákona č. 252/1999 Z. z., zákona č. 218/2000 Z. z., zákona č. 261/2001 Z. z., zákona č. 281/2001 Z. z., zákona č. 23/2002 Z. z., zákona č. 34/2002 Z. z., zákona č. 95/2002 Z. z., zákona č. 184/2002 Z. z., zákona č. 215/2002 Z. z., zákona č. 526/2002 Z. z., zákona č. 504/2003 Z. z., zákona č. 515/2003 Z. z., zákona č. 150/2004 Z. z., zákona č. 404/2004 Z. z., zákona č. 635/2004 Z. z., zákona č. 171/2005 Z. z., zákona č. 266/2005 Z. z. a zákona č. 336/2005 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
V § 509 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:
„(2)
Oprávnený má právo na primerané finančné zadosťučinenie, ak svoje práva, ktoré mu vznikli v súvislosti s uplatnením práva zo zodpovednosti za vady, úspešne uplatní na súde.“.
Doterajší odsek 2 sa označuje ako odsek 3.“.
Čl. III
Zákon č. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 220/1996 Z. z., zákona č. 137/1998 Z. z., zákona č. 310/1999 Z. z., zákona č. 128/2002 Z. z., zákona č. 414/2002 Z. z., zákona č. 529/2002 Z. z., zákona č. 469/2003 Z. z., zákona č. 365/2004 Z. z., zákona č. 451/2004 Z. z. a zákona č. 616/2004 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 2a ods. 2 prvej vete sa vypúšťajú slová „v zákonom ustanovených prípadoch“.
2.
V § 22 ods. 8 sa na konci prvej vety vkladajú slová „vrátane právoplatných rozhodnutí súdov o preskúmaní rozhodnutí orgánov dozoru a kontroly“.
Čl. IV
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. apríla 2006.
Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Hrušovský v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.