10/2006 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.02.2006 do 31.03.2008

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

10
ZÁKON
z 13. decembra 2005,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 129/2002 Z. z. o integrovanom záchrannom systéme v znení zákona č. 579/2004 Z. z. a ktorým sa mení zákon č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 129/2002 Z. z. o integrovanom záchrannom systéme v znení zákona č. 579/2004 Z. z. a zákona č. 567/2005 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 2 sa odsek 2 dopĺňa písmenami d) až f), ktoré znejú:
„d)
miestom zásahu priestor, v ktorom záchranné zložky integrovaného záchranného systému poskytujú pomoc v tiesni,
e)
dispečerským pracoviskom pracovisko zásahového strediska poskytovateľa záchrannej zdravotnej služby alebo ostatnej záchrannej zložky, ktoré na základe výzvy na vykonanie zásahu z koordinačného strediska integrovaného záchranného systému (ďalej len „koordinačné stredisko") alebo operačného strediska tiesňového volania zabezpečuje výkon svojich podriadených súčastí,
f)
komunikačnou a informačnou infraštruktúrou súhrn technických podmienok a organizačných opatrení nevyhnutných na zabezpečovanie hlasového a dátového prenosu medzi koordinačnými strediskami, operačnými strediskami tiesňového volania, dispečerskými pracoviskami, Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo") a Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo zdravotníctva") prostredníctvom telekomunikačných sietí, telekomunikačných zariadení, rádiových sietí a vzájomne kompatibilného programového vybavenia.“.
2.
§ 3 vrátane nadpisu znie:
㤠3
Organizácia integrovaného záchranného systému
V integrovanom záchrannom systéme pôsobia
a)
ministerstvo,
b)
ministerstvo zdravotníctva,
c)
krajské úrady,
d)
záchranné zložky.“.
3.
V § 4 písm. b) sa za slovo „vypracúva“ vkladajú slová „v spolupráci s ministerstvom zdravotníctva“.
4.
V § 4 písmeno c) znie:
„c)
zabezpečuje v spolupráci s ministerstvom zdravotníctva odbornú prípravu (§ 16) osôb zaradených do koordinačných stredísk, operačných stredísk tiesňového volania a dispečerských pracovísk,“.
5.
§ 4 sa dopĺňa písmenami g) a h), ktoré znejú:
„g)
zabezpečuje hlasový a dátový prenos informácií telekomunikačnými sieťami a telekomunikačnými zariadeniami alebo rádiovými sieťami s vyslanými záchrannými zložkami integrovaného záchranného systému v rámci medzinárodnej pomoci a humanitárnej spolupráce,
h)
ustanovuje technické a prevádzkové podmienky na podporu riadenia a koordinácie záchranných zložiek integrovaného záchranného systému a na zabezpečenie činnosti komunikačnej a informačnej infraštruktúry, ak osobitný predpis neustanovuje inak.1)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 1 znie:
„1)
§ 8 ods. 1 písm. c) zákona č. 579/2004 Z. z. o záchrannej zdravotnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
Doterajší odkaz 1 sa označuje ako odkaz 1a.
6.
Za § 4 sa vkladá § 4a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠4a
Pôsobnosť ministerstva zdravotníctva
Ministerstvo zdravotníctva
a)
koordinuje prípravu traumatologických plánov, ktoré sú povinné vypracúvať zariadenia ústavnej zdravotnej starostlivosti, na zabezpečenie úloh súvisiacich s poskytovaním pomoci v tiesni pri udalostiach s vysokým počtom postihnutých v ohrození života alebo s poškodením zdravia,
b)
spolupodieľa sa na vypracúvaní koncepcie organizácie a rozvoja integrovaného záchranného systému.“.
7.
V § 5 ods. 2 písmeno b) znie:
„b)
spracúva a vyhodnocuje informácie o tiesňovom volaní a zabezpečuje činnosť súvisiacu s poskytnutím pomoci v tiesni podľa odseku 3 písm. a),“.
8.
V § 5 ods. 2 písm. c) sa za slovom „strediskami“ spojka „a“ nahrádza čiarkou a za slová „s ministerstvom“ sa pripájajú tieto slová: „a s ministerstvom zdravotníctva; ak v územnom obvode kraja nie je zriadené operačné stredisko tiesňového volania, s operačným strediskom tiesňového volania určeného ministerstvom,“.
9.
V § 5 sa odsek 2 dopĺňa písmenami k) a l), ktoré znejú:
„k)
vedie evidenciu zvukových záznamov hovorov súvisiacich s tiesňovým volaním a uchováva ich tri roky od zaznamenania na elektronickom neprepisovateľnom nosiči,
l)
zabezpečuje odovzdanie tiesňového volania z iného štátu pracovisku na príjem tiesňového volania v štáte, odkiaľ bolo tiesňové volanie vyslané.“.
10.
V § 5 ods. 3 písm. a) sa na konci pripájajú tieto slová: „dispečerské pracovisko alebo operačné stredisko Policajného zboru,“.
11.
V § 5 ods. 4 písm. b) sa vypúšťa slovo „obce,“.
12.
V § 5 ods. 4 písm. b) a c) a v § 10 ods. 2 písm. g) a h) sa slová „lokalizačné a likvidačné“ vo všetkých tvaroch vypúšťajú.
13.
V § 5 odsek 5 znie:
„(5)
Nepretržitý výkon činnosti koordinačného strediska podľa odseku 2 písm. a) až c), i) a j) a odseku 3 zabezpečujú operátori, ktorými sú zástupcovia krajského úradu, ministerstva zdravotníctva a Hasičského a záchranného zboru a pri ohrození5) alebo krízovej situácii5a) aj zástupca Policajného zboru, ak o to krajský úrad požiada.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 5 a 5a znejú:
„5)
§ 3 ods. 4 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. v znení zákona č. 117/1998 Z. z.
5a)
§ 2 písm. a) zákona č. 387/2002 Z. z. o riadení štátu v krízových situáciách mimo času vojny a vojnového stavu.“.
14.
V § 5 ods. 6 sa za slová „základnej záchrannej zložky“ vkladá čiarka a slová „ak ide o operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby po predchádzajúcom súhlase ministerstva zdravotníctva“.
15.
§ 7 sa dopĺňa písmenom c), ktoré znie:
„c)
útvary Policajného zboru.“.
16.
V § 8 odsek 1 znie:
„(1)
Základné záchranné zložky sú:
a)
Hasičský a záchranný zbor,9)
b)
poskytovatelia záchrannej zdravotnej služby,10)
c)
kontrolné chemické laboratóriá civilnej ochrany,11)
d)
Horská záchranná služba,12)
e)
Banská záchranná služba.13)“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 9 až 13 znejú:
„9)
Zákon č. 315/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
10)
Zákon č. 579/2004 Z. z.
11)
§ 4 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. v znení neskorších predpisov.
12)
Zákon č. 544/2002 Z. z. o Horskej záchrannej službe v znení zákona č. 515/2003 Z. z.
13)
§ 7 zákona Slovenskej národnej rady č. 51/1988 Zb. v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 499/1991 Zb.“.
17.
V § 8 ods. 2 písm. d) sa na konci pripájajú tieto slová: „do konca februára za predchádzajúci kalendárny rok; ak ide o poskytovateľov záchrannej zdravotnej služby, aj ministerstvu zdravotníctva“.
18.
V poznámke pod čiarou k odkazu 18 sa citácia „zákon č. 130/1998 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie a zmene a doplnení zákona č. 174/1968 Zb. o štátnom odbornom dozore nad bezpečnosťou práce v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 256/1994 Z. z. v znení zákona č. 470/2000 Z. z.“ nahrádza citáciou „zákon č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov“.
19.
V § 9 ods. 1 sa vypúšťa písmeno f).
Doterajšie písmená g) až k) sa označujú ako písmená f) až j).
20.
V § 9 ods. 2 písm. a) sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo na základe pokynu svojho dispečerského pracoviska,“.
21.
Za § 9 sa vkladá § 9a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠9a
Útvary Policajného zboru
Útvary Policajného zboru
a)
podieľajú sa na poskytovaní bezodkladnej pomoci v tiesni v rozsahu úloh Policajného zboru na základe pokynu operačného strediska Policajného zboru,
b)
vykonávajú organizačné, technické a ďalšie opatrenia súvisiace s ich pôsobením v integrovanom záchrannom systéme a na tento účel sa vybavujú technickými a vecnými prostriedkami,
c)
zúčastňujú sa na odbornej príprave (§ 16),
d)
spracúvajú údaje o svojej činnosti, silách a prostriedkoch a predkladajú ich krajskému úradu do konca februára za predchádzajúci kalendárny rok.“.
22.
V § 10 odsek 1 znie:
„(1)
Operačné stredisko tiesňového volania zriaďuje základná záchranná zložka; úlohy operačného strediska tiesňového volania pre kontrolné chemické laboratóriá plní ministerstvo. Postavenie operačného strediska tiesňového volania podľa tohto zákona má aj operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby,22a) ak tento zákon neustanovuje inak.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 22a znie:
„22a)
§ 3 ods. 1 zákona č. 579/2004 Z. z.“.
23.
Za § 10 sa vkladá § 10a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠10a
Operačné stredisko Policajného zboru
Operačné stredisko Policajného zboru
a)
zabezpečuje príjem tiesňového volania a jeho vyhodnocovanie,
b)
informuje bezodkladne hlasovým a dátovým prenosom koordinačné stredisko a príslušné operačné stredisko tiesňového volania vo svojom zásahovom obvode o prijatí tiesňového volania na poskytnutie pomoci základnými záchrannými zložkami,
c)
spolupracuje so záchrannými zložkami integrovaného záchranného systému, ktoré pôsobia v jeho zásahovom obvode,
d)
podieľa sa na plnení úloh súvisiacich s vykonávaním záchranných prác na základe rozhodnutia štátnych orgánov podľa osobitných predpisov.4)“.
24.
V § 12 odsek 1 znie:
„(1)
Na mieste zásahu riadi a koordinuje činnosť záchranných zložiek integrovaného záchranného systému veliteľ zásahu z Hasičského a záchranného zboru (ďalej len „veliteľ zásahu"); v horských oblastiach pri záchrannej činnosti podľa osobitného predpisu12) vedúci zásahu z Horskej záchrannej služby.“.
25.
V § 12 ods. 2 sa vypúšťajú slová „alebo Mestský hasičský a záchranný zbor hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy“.
26.
V § 15 ods. 4 sa za slovo „pomoci“ vkladajú slová „na vyžiadanie koordinačného strediska“.
27.
V § 16 ods. 2 písm. b) sa za slovo „zložiek“ vkladajú slová „a útvarov Policajného zboru“.
28.
§ 16 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:
„(3)
Základná záchranná zložka umožní na požiadanie ministerstva vykonať časť odbornej prípravy operátorov vo svojom operačnom stredisku tiesňového volania, ak ide o operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby na základe súhlasu ministerstva zdravotníctva.“.
29.
V § 17 ods. 1 sa vypúšťajú slová „a rozpočtových kapitol krajských úradov“.
30.
V § 19 ods. 2 sa slovo „krajský“ nahrádza slovom „obvodný“.
31.
Za § 20 sa vkladajú § 20a a 20b, ktoré znejú:
㤠20a
Základné záchranné zložky zabezpečia do 30. júna 2007 doplnenie označenia cestných vozidiel o symbol SOS 112 červenej farby alebo bielej farby, ak je farba karosérie červená. Výška písma symbolu nesmie byť menšia ako 100 mm. Ostatné záchranné zložky môžu označiť svoje dopravné prostriedky symbolom SOS 112 po oznámení svojho rozhodnutia krajskému úradu.
§ 20b
Týmto zákonom sa preberá právny akt Európskych spoločenstiev uvedený v prílohe.“.
32.
Zákon sa dopĺňa prílohou, ktorá znie:
„Príloha k zákonu č. 129/2002 Z. z. v znení zákona č. 579/2004 Z. z.
ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNYCH AKTOV EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV A EURÓPSKEJ ÚNIE
Čl. 26 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2002/22/ES zo 7. marca 2002 o univerzálnej službe a právach užívateľov týkajúcich sa elektronických komunikačných sietí a služieb (Smernica univerzálnej služby) (Ú. v. ES L 108, 24. 4. 2002).“.
Čl. II
Zákon č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 430/2003 Z. z., zákona č. 186/2004 Z. z., zákona č. 580/2004 Z. z., zákona č. 645/2004 Z. z., zákona č. 747/2004 Z. z., zákona č. 7/2005 Z. z. a zákona č. 340/2005 Z. z. sa mení takto:
V § 30 odsek 2 znie:
„(2)
Prostriedky z osobitného účtu podľa odseku 1 rozdelí vláda Slovenskej republiky na návrh Ministerstva vnútra Slovenskej republiky hasičským jednotkám a poskytovateľom záchrannej zdravotnej služby na úhradu nákladov spojených s obstarávaním, údržbou a prevádzkovaním prostriedkov na záchranu ľudských životov a materiálnych hodnôt v cestnej doprave, Ministerstvu vnútra Slovenskej republiky na úhradu nákladov spojených s obstarávaním technických prostriedkov pre koordinačné strediská integrovaného záchranného systému a operačné strediská tiesňového volania a Ministerstvu zdravotníctva Slovenskej republiky na úhradu nákladov spojených s obstarávaním technických prostriedkov pre operačné strediská záchrannej zdravotnej služby do konca júna príslušného roka. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky prerokuje návrh na rozdelenie prostriedkov z osobitného účtu podľa odseku 1 pred jeho predložením do vlády s Ministerstvom financií Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo") a s Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky.“.
Čl. III
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. februára 2006.
Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Hrušovský v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.