93/2005 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.02.2009 do 31.05.2009

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

93
ZÁKON
z 9. februára 2005
o autoškolách a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
§ 1
Predmet úpravy
Tento zákon upravuje
a)
podmienky prevádzkovania autoškôl,
b)
udeľovanie a odnímanie oprávnenia vykonávať v autoškolách výučbu a výcvik (ďalej len „inštruktorské oprávnenie“),
c)
doškoľovacie kurzy inštruktorov autoškôl a
d)
pôsobnosť orgánov verejnej správy.
§ 2
Autoškola
(1)
Autoškola je výcvikové a výchovno-vzdelávacie zariadenie registrované podľa tohto zákona na vykonávanie
a)
výučby a výcviku účastníkov prípravy na skúšku odbornej spôsobilosti na vydanie oprávnenia viesť motorové vozidlá (ďalej len „vodičský kurz“),
b)
doškoľovacích kurzov držiteľov vodičských oprávnení (ďalej len „doškoľovací kurz vodičov“),
c)
kurzov povinnej základnej kvalifikácie vodičov a pravidelného výcviku vodičov,
d)
výučby a výcviku účastníkov prípravy na inštruktorskú skúšku na vydanie inštruktorského oprávnenia (ďalej len „inštruktorský kurz“),
e)
doškoľovacích kurzov inštruktorov autoškôl a
f)
dopravnej výchovy obyvateľstva.
(2)
Činnosti podľa odseku 1 písm. a) až c) možno vykonávať len v autoškole.
(3)
Prevádzkovanie autoškoly je podnikaním na základe živnostenského oprávnenia.1) Osobitné podmienky prevádzkovania autoškôl upravuje tento zákon.
(4)
Autoškola môže okrem výučby a výcviku podľa odsekov 1 až 3 vykonávať aj kurzy prvej pomoci, ak získala akreditáciu na uskutočňovanie kurzov prvej pomoci podľa osobitného predpisu.1a)
(5)
Ak autoškola nevykonáva kurz prvej pomoci podľa odseku 4, účastník vodičského kurzu je povinný preukázať absolvovanie kurzu prvej pomoci u inej na tento účel akreditovanej fyzickej osoby alebo právnickej osoby podľa osobitného predpisu.1a)
§ 2a
Skúška z poskytovania prvej pomoci
(1)
Účastník vodičského kurzu je po absolvovaní kurzu prvej pomoci povinný podrobiť sa skúške z poskytovania prvej pomoci.
(2)
Skúška z poskytovania prvej pomoci sa vykonáva pred inštruktorom prvej pomoci, ktorý absolvoval kurz inštruktora prvej pomoci akreditovaný podľa osobitného predpisu.1a)
(3)
Minimálne požiadavky na kurzy prvej pomoci, kurzy inštruktorov prvej pomoci a na skúšky z poskytovania prvej pomoci ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky.
§ 3
Registrácia autoškoly
(1)
Správnym orgánom príslušným na registráciu autoškoly je obvodný úrad pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie v sídle krajského úradu pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie, v ktorého územnom obvode je autoškola (ďalej len „obvodný úrad dopravy“).
(2)
Podmienkou registrácie autoškoly je, že žiadateľ
a)
je plne spôsobilý na právne úkony,
b)
spĺňa požiadavky odbornej spôsobilosti podľa § 4,
c)
má inštruktorské oprávnenie a vodičský preukaz skupiny potrebnej na vykonávanie kurzu,
d)
má požadovanú technickú základňu podľa § 5.
(3)
Žiadosť o registráciu autoškoly obsahuje
a)
identifikačné údaje o žiadateľovi, a to
1.
ak ide o fyzickú osobu, meno a priezvisko, dátum a miesto narodenia, adresu bydliska, a ak žiadateľ v deň podania žiadosti už je podnikateľ, aj identifikačné číslo podľa predpisov o štátnej štatistike2) (ďalej len „identifikačné číslo“) a daňové registračné číslo,
2.
ak ide o právnickú osobu, názov a identifikačné číslo, a ak ide o obchodnú spoločnosť alebo družstvo, obchodné meno, adresu sídla, daňové registračné číslo a meno a priezvisko štatutárneho orgánu alebo členov štatutárneho orgánu,
b)
údaje o odbornej spôsobilosti žiadateľa,
c)
identifikačné údaje o ostatných inštruktoroch autoškoly, a to meno a priezvisko, dátum a miesto narodenia, adresu bydliska, údaje o ich dosiahnutom vzdelaní a predchádzajúcej praxi, rozsah ich inštruktorských oprávnení a vodičských oprávnení,
d)
údaje o technickej základni autoškoly,
e)
údaj o tom, pre aké skupiny a podskupiny vodičských oprávnení chce vykonávať vodičské kurzy a doškoľovacie kurzy vodičov.
(4)
Prílohou žiadosti je
a)
diplom alebo vysvedčenie preukazujúce požadované vzdelanie (ďalej len „doklad o vzdelaní“) žiadateľa,
b)
doklad o doterajšej praxi žiadateľa,
c)
doklady o finančnej spoľahlivosti žiadateľa,
d)
inštruktorský preukaz a vodičský preukaz žiadateľa, ako aj inštruktorské preukazy a vodičské preukazy ostatných inštruktorov autoškoly,
e)
osvedčenia o evidencii a protokoly o technickej kontrole a o emisnej kontrole všetkých motorových vozidiel a prípojných vozidiel, na ktorých sa budú vykonávať kurzy podľa § 2 ods. 1 (ďalej len „výcvikové vozidlo“),
f)
doklad o vlastníctve, spoluvlastníctve alebo nájme priestoru, v ktorom sa má prevádzkovať autoškola,
g)
osvedčenie o technickej spôsobilosti trenažéra a doklad o vlastníctve, spoluvlastníctve alebo nájme trenažéra alebo autocvičiska,
h)
doklad o zaplatení správneho poplatku.3)
(5)
Ak bude žiadateľ zamestnávať inštruktorov autoškoly v pracovnom pomere, prílohou žiadosti sú pracovné zmluvy inštruktorov autoškoly. Ak bude žiadateľ zabezpečovať činnosť autoškoly inštruktormi, ktorí prevádzkujú živnosť podľa osobitného predpisu,4) prílohou žiadosti sú zmluvy uzavreté s inštruktormi.
(6)
Ak sa má prevádzkovať autoškola prostredníctvom zodpovedného zástupcu,5) v žiadosti sa uvedú aj identifikačné údaje zodpovedného zástupcu podľa odseku 3 písm. a) a údaje o jeho odbornej spôsobilosti a rozsahu vodičského oprávnenia a priložia sa doklady a preukazy podľa odseku 4 písm. a), b) a d) a jeho pracovná zmluva.
(7)
Doklady, preukazy a pracovné zmluvy podľa odsekov 4 a 5 sa podávajú v origináli na nahliadnutie alebo v osvedčenej fotokópii. Občiansky preukaz, vodičský preukaz a inštruktorský preukaz sa podávajú len v origináli na nahliadnutie. O tom sa vyhotoví záznam.
(8)
Ak obvodný úrad dopravy rozhodne o registrácii autoškoly, vydá žiadateľovi osvedčenie o registrácii, ktoré je preukazom spôsobilosti na vydanie živnostenského oprávnenia. Osvedčenie o registrácii obsahuje okrem všeobecných náležitostí rozhodnutia6) aj rozsah registrácie a schválenie technickej základne autoškoly.
§ 4
Odborná spôsobilosť
(1)
Odborná spôsobilosť je
a)
úplné stredoškolské vzdelanie,
b)
najmenej dva roky praxe prevádzkovateľa autoškoly, zodpovedného zástupcu v autoškole alebo inštruktora autoškoly počas troch rokov pred podaním žiadosti.
(2)
Dokladom o doterajšej praxi sú listiny, ktoré preukazujú prevádzkovanie autoškoly, výkon funkcie zodpovedného zástupcu alebo vykonávanie činnosti inštruktora autoškoly. Obvodný úrad dopravy môže uznať aj iné doklady o doterajšej praxi, prípadne čestné vyhlásenia alebo potvrdenie iných osôb o predchádzajúcich zamestnaniach žiadateľa a o jeho postavení, druhu a dĺžke činnosti v nich, ak samostatne alebo v spojení s inými dokladmi dostatočne preukazujú odbornú spôsobilosť žiadateľa.
§ 5
Technická základňa autoškoly
(1)
Technickú základňu autoškoly tvorí
a)
priestor, v ktorom sa prevádzkuje autoškola, a
b)
technické a technologické zariadenie určené na prevádzkovanie autoškoly.
(2)
Priestor, v ktorom sa prevádzkuje autoškola, tvorí učebňa a jej príslušenstvo.
(3)
Technickým a technologickým zariadením určeným na prevádzkovanie autoškoly sú
a)
výcvikové vozidlá,
b)
trenažér alebo autocvičisko a
c)
učebné pomôcky.
(4)
Každá autoškola musí mať výcvikové vozidlá určené a schválené na vykonávanie kurzov podľa § 2 ods. 1 tej skupiny vodičských oprávnení, pre ktorú je autoškola registrovaná. Premiestňovať výcvikové vozidlá na zabezpečenie kurzov podľa § 2 ods. 1 možno len medzi autoškolami, ktoré prevádzkuje jedna osoba.
(5)
Prevádzkovateľ autoškoly vedie o technickom a technologickom zariadení autoškoly účtovníctvo podľa osobitných predpisov o účtovníctve.
§ 6
Povinnosti prevádzkovateľa autoškoly
(1)
Prevádzkovateľ autoškoly je povinný
a)
prevádzkovať autoškolu v rozsahu registrácie autoškoly,
b)
zamestnávať ako inštruktorov autoškoly len osoby s platným inštruktorským preukazom a vodičským preukazom,
c)
byť poistený zo zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkovaním autoškoly,
d)
postupovať v kurzoch podľa § 2 ods. 1 podľa učebných osnov,
e)
vydať po skončení kurzu jeho účastníkovi osvedčenie,
f)
používať na kurzy podľa § 2 ods. 1 autocvičisko, ktoré spĺňa požiadavky podľa vykonávacieho predpisu, alebo trenažér schváleného typu a schválené učebné pomôcky,
g)
udržiavať technickú základňu autoškoly v prevádzkyschopnom stave.
(2)
Ak dôjde k zmene údajov vedených v evidencii obvodného úradu dopravy alebo k zmene podmienok, za ktorých bola autoškola registrovaná, prevádzkovateľ autoškoly je povinný oznámiť zmenu obvodnému úradu dopravy, ktorý rozhodol o registrácii autoškoly, do piatich pracovných dní odo dňa, keď nastala zmena. Ak ide o zmenu, ktorá znemožňuje ďalšie prevádzkovanie autoškoly v rozsahu registrácie autoškoly, je povinný podať žiadosť o zrušenie registrácie.
(3)
Autoškola vydá osvedčenie podľa odseku 1 písm. e), len ak účastník vodičského kurzu preukáže absolvovanie kurzu prvej pomoci a vykonanie skúšky z poskytovania prvej pomoci podľa § 2 a 2a dokladom o absolvovaní kurzu prvej pomoci a dokladom o vykonaní skúšky z poskytovania prvej pomoci.
§ 7
Zrušenie registrácie autoškoly
(1)
Na zrušenie registrácie autoškoly je príslušný obvodný úrad dopravy, ktorý rozhodol o registrácii autoškoly.
(2)
Obvodný úrad dopravy zruší registráciu autoškoly, ak o to požiada prevádzkovateľ autoškoly alebo ak došlo k zániku živnostenského oprávnenia.7) Proti tomuto rozhodnutiu sa nemožno odvolať.
(3)
Obvodný úrad dopravy zruší registráciu autoškoly, ak sa preukáže, že prevádzkovateľ autoškoly
a)
nemá inštruktorské oprávnenie alebo vodičské oprávnenie s potrebným rozsahom oprávnenia alebo nezamestnáva inštruktora autoškoly s potrebným rozsahom inštruktorského oprávnenia alebo vodičského oprávnenia,
b)
nie je poistený zo zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkovaním autoškoly,
c)
vykonáva kurzy v rozpore s týmto zákonom, vykonávacím predpisom a učebnými osnovami a napriek písomnému upozorneniu štátneho odborného dozoru nad autoškolami zistené nedostatky v určenej lehote neodstránil.
(4)
Odvolanie proti rozhodnutiu podľa odseku 3 nemá odkladný účinok.
(5)
Ak bola zrušená registrácia autoškoly z dôvodu podľa odseku 3 písm. c), prevádzkovateľ autoškoly sa môže opätovne stať prevádzkovateľom autoškoly alebo zodpovedným zástupcom najskôr po uplynutí šiestich mesiacov odo dňa právoplatnosti rozhodnutia o zrušení registrácie autoškoly.
(6)
Obvodný úrad dopravy oznámi zrušenie registrácie autoškoly miestne príslušnému živnostenskému úradu.
(7)
Držiteľ registrácie je povinný vrátiť osvedčenie o registrácii autoškoly.
§ 8
Inštruktorské oprávnenie
(1)
Inštruktorské oprávnenie je oprávnenie vykonávať v autoškole kurzy podľa § 2 ods. 1 písm. a) až c).
(2)
Obvodný úrad dopravy udelí inštruktorské oprávnenie žiadateľovi, ktorý
a)
má najmenej úplné stredoškolské vzdelanie,
b)
dosiahol vek 25 rokov,
c)
je bezúhonný,
d)
je plne spôsobilý na právne úkony,
e)
je podľa psychologického vyšetrenia spôsobilý vykonávať činnosť inštruktora autoškoly,
f)
má vodičské oprávnenie tej skupiny alebo skupín, na ktorú žiada inštruktorské oprávnenie,
g)
má najmenej trojročnú prax vedenia motorového vozidla tej skupiny alebo skupín, na ktorú žiada inštruktorské oprávnenie,
h)
úspešne vykonal inštruktorskú skúšku.
(3)
Žiadosť o udelenie inštruktorského oprávnenia sa podáva na obvodnom úrade dopravy (§ 3 ods. 1) príslušnom podľa bydliska uchádzača. Žiadosť obsahuje
a)
identifikačné údaje o žiadateľovi, a to meno a priezvisko, dátum a miesto narodenia a adresu bydliska,
b)
údaje o doterajšej praxi žiadateľa.
(4)
Prílohou žiadosti je
a)
doklad o vzdelaní žiadateľa,
b)
doklad o doterajšej praxi žiadateľa,
c)
výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace,
d)
informácia z evidencie vodičov8) nie staršia ako tri mesiace,
e)
doklad o psychologickom vyšetrení nie starší ako tri mesiace,
f)
protokol o vykonaní inštruktorskej skúšky.
(5)
Doklady podľa odseku 4 sa podávajú v origináli na nahliadnutie alebo v osvedčenej fotokópii. Občiansky preukaz a vodičský preukaz sa podávajú v origináli len na nahliadnutie. Obvodný úrad môže pripustiť namiesto dokladu podľa odseku 4 písm. b) čestné vyhlásenie.
(6)
Za bezúhonného sa na účely rozhodovania o udelení inštruktorského oprávnenia nepovažuje ten,
a)
kto bol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin alebo za nedbanlivostný trestný čin, ktorého skutková podstata súvisí s dopravou, a jeho trest nebol zahladený, alebo
§ 9
Inštruktorská skúška
(1)
Inštruktorská skúška sa vykonáva po skončení inštruktorského kurzu. Inštruktorské kurzy vykonáva Slovenská komora výcvikových zariadení autoškôl (ďalej len „komora“) podľa osobitného predpisu.9)
(2)
Inštruktorská skúška sa vykonáva pred skúšobnou komisiou zostavenou Ministerstvom dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“). O obsahu a výsledku skúšky sa vyhotoví protokol o vykonaní skúšky, ktorý podpisujú všetci členovia skúšobnej komisie.
§ 10
Inštruktorský preukaz
(1)
Dokladom o udelení inštruktorského oprávnenia je inštruktorský preukaz. V inštruktorskom preukaze sú uvedené identifikačné údaje o žiadateľovi podľa § 8 ods. 3 písm. a), rozsah inštruktorského oprávnenia a lehota jeho platnosti. Inštruktorský preukaz vydáva obvodný úrad dopravy na päť rokov, ak žiadateľ nežiadal o kratšiu lehotu jeho platnosti.
(2)
Obvodný úrad dopravy rozhodne o odňatí inštruktorského oprávnenia, ak sa štátnym dozorom zistí, že držiteľ inštruktorského preukazu
a)
prestal byť spôsobilý na právne úkony,
b)
stratil podľa lekárskeho posudku zdravotnú spôsobilosť,
c)
prestal byť bezúhonný,
d)
bolo mu odobraté vodičské oprávnenie,
e)
vykonáva výučbu alebo výcvik v rozpore s učebnými osnovami.
(3)
Odvolanie proti rozhodnutiu podľa odseku 2 nemá odkladný účinok.
(4)
Držiteľ inštruktorského preukazu, ktorému bolo odňaté inštruktorské oprávnenie, je povinný odovzdať inštruktorský preukaz obvodnému úradu dopravy do troch dní odo dňa právoplatnosti rozhodnutia.
(5)
Držiteľ inštruktorského preukazu je povinný vrátiť inštruktorský preukaz obvodnému úradu dopravy do troch dní odo dňa uplynutia jeho platnosti, ak nedošlo k predĺženiu jeho platnosti.
§ 11
Predĺženie platnosti inštruktorského preukazu
(1)
Obvodný úrad dopravy na žiadosť držiteľa inštruktorského preukazu predĺži platnosť inštruktorského preukazu, ak je bezúhonný a po účasti na doškoľovacom kurze inštruktorov autoškôl úspešne vykonal skúšku.
(2)
Doškoľovacie kurzy inštruktorov autoškôl zabezpečuje komora. Skúška sa vykonáva pred skúšobnou komisiou podľa § 9 ods. 2. O obsahu a výsledku skúšky sa vyhotoví protokol o vykonaní skúšky, ktorý podpisujú všetci členovia skúšobnej komisie.
(3)
Žiadosť o predĺženie platnosti inštruktorského preukazu je potrebné podať najskôr šesť mesiacov a najneskôr tri mesiace pred uplynutím platnosti inštruktorského preukazu. Žiadosť obsahuje identifikačné údaje o žiadateľovi, a to meno a priezvisko, dátum a miesto narodenia a adresu bydliska, číslo inštruktorského preukazu a dátum a miesto jeho vydania.
(4)
Prílohou žiadosti je
a)
protokol o vykonaní skúšky podľa odseku 2,
b)
výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace,
c)
informácia z evidencie vodičov nie staršia ako tri mesiace,
d)
doklad o psychologickom vyšetrení nie starší ako tri mesiace,
e)
výpis z evidenčnej karty inštruktora autoškoly nie starší ako tri mesiace.
(5)
Obvodný úrad dopravy vydá žiadateľovi nový inštruktorský preukaz alebo v doterajšom inštruktorskom preukaze vyznačí novú lehotu platnosti do siedmich dní odo dňa doručenia žiadosti.
§ 12
Ministerstvo
(1)
Ministerstvo
a)
riadi a kontroluje výkon štátnej správy vo veciach autoškôl a inštruktorských oprávnení,
b)
vykonáva hlavný štátny odborný dozor nad autoškolami,
c)
vydáva skúšobné testy, zostavuje skúšobnú komisiu a zabezpečuje vykonávanie inštruktorských skúšok na udelenie inštruktorského oprávnenia a skúšok na predĺženie ich platnosti,
d)
vydáva učebné osnovy kurzov podľa § 2 ods. 1 písm. a) až e),
e)
určuje technické požiadavky na trenažéry alebo normy cvičiska a schvaľuje ich spôsobilosť na používanie v kurzoch podľa § 2 ods. 1 písm. a),
f)
určuje jednotné označenie výcvikových vozidiel a schvaľuje technické požiadavky na výrobu jednotného označenia ako komponentu motorového vozidla,
g)
zabezpečuje výrobu a distribúciu tlačív inštruktorských preukazov, evidenčných kariet inštruktora autoškoly a preukazov o kvalifikácii vodiča.
(2)
Na kontrolu výkonu štátnej správy sa vzťahujú ustanovenia všeobecného predpisu o kontrole upravujúce vnútornú kontrolu v štátnej správe.10)
(3)
Ministerstvo je povinné polročne uverejňovať na svojej webovej stránke autoškoly a výsledok nimi vyškolených žiadateľov o vodičské oprávnenie v tomto rozsahu:
a)
celoštátne počty vyskúšaných žiadateľov o vodičské oprávnenie a ich percentuálny podiel neúspešnosti pri jednotlivých častiach skúšky,
b)
názov, obchodné meno a adresu sídla alebo adresu prevádzky autoškoly a počty vyskúšaných žiadateľov o vodičské oprávnenie a ich percentuálny podiel neúspešnosti pri jednotlivých častiach skúšky.
§ 13
Krajský úrad pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie
Krajský úrad pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie (ďalej len „krajský úrad dopravy“)
a)
riadi a kontroluje výkon štátnej správy vo veciach registrácie autoškôl a inštruktorských oprávnení vykonávaný obvodnými úradmi dopravy,
b)
vykonáva štátny odborný dozor nad autoškolami.
Obvodný úrad dopravy
§ 14
Obvodný úrad dopravy
a)
rozhoduje o registrácii autoškôl a o zrušení registrácie autoškôl a vedie evidenciu vydaných osvedčení,
b)
udeľuje a odníma inštruktorské oprávnenie a vydáva a odoberá inštruktorské preukazy, vykonáva v nich zmeny, predlžuje ich platnosť,
c)
vedie evidenciu na evidenčných kartách podľa § 15,
d)
overuje spôsobilosť technickej základne autoškôl,
e)
vykonáva štátny odborný dozor nad autoškolami,
f)
ukladá pokuty za správne delikty a prejednáva priestupky.
§ 15
(1)
Evidenčná karta inštruktora autoškoly obsahuje identifikačné údaje o inštruktorovi autoškoly podľa § 8 ods. 3 písm. a) a tieto ďalšie údaje:
a)
údaj o rozsahu inštruktorského oprávnenia,
b)
údaj o skupine a podskupine vodičského oprávnenia,
c)
údaj o rozsahu platnosti inštruktorského preukazu a o predĺžení jeho platnosti,
d)
údaje o čase a mieste vykonania inštruktorskej skúšky na udelenie inštruktorského oprávnenia a skúšky na predĺženie platnosti inštruktorského preukazu,
e)
údaje o prevádzkovateľovi autoškoly, ktorý je zamestnávateľom inštruktora autoškoly, a to obchodné meno, identifikačné číslo, adresu sídla, ako aj dátum vzniku pracovného pomeru,
f)
údaj o prípadnom zadržaní a odobratí inštruktorského preukazu.
(2)
Prílohou evidenčnej karty inštruktora autoškoly je protokol z inštruktorskej skúšky a protokol zo skúšky na predĺženie platnosti inštruktorského preukazu.
§ 16
Štátny odborný dozor nad autoškolami
(1)
Štátny odborný dozor nad autoškolami je vykonávanie kontrolnej činnosti v autoškolách poverenými zamestnancami ministerstva, krajského úradu dopravy a obvodného úradu dopravy a prizvanými osobami (ďalej len „kontrolór“). Obsahom štátneho odborného dozoru nad autoškolami je kontrola dodržiavania tohto zákona, vykonávacieho predpisu a učebných osnov v autoškolách.
(2)
Ak ďalej nie je ustanovené inak, kontrolóri postupujú pri výkone štátneho odborného dozoru nad autoškolami podľa základných pravidiel kontrolnej činnosti.11)
(3)
Oprávnením na vykonanie kontroly je preukaz kontrolóra vydaný ministerstvom.
(4)
Okrem oprávnení a povinností podľa základných pravidiel kontroly12) sú kontrolóri oprávnení
a)
vstupovať na autocvičisko a premeriavať jeho rozmery a kontrolovať funkčnosť jeho zariadení,
b)
preskúšavať funkčnosť trenažéra a zisťovať, či ide o trenažér schváleného typu,
c)
zisťovať, či výcvikové vozidlo je vedené v účtovníctve, či jeho označenie je v súlade so schváleným typom a či má platné osvedčenie o evidencii a protokoly o technickej kontrole a emisnej kontrole,
d)
zúčastniť sa na výučbe a výcviku účastníkov kurzu,
e)
zisťovať, či prevádzkovateľ autoškoly, zodpovedný zástupca a inštruktor autoškoly majú inštruktorské oprávnenie a vodičské oprávnenie,
f)
zadržať inštruktorský preukaz a zakázať pokračovať vo výučbe alebo výcviku, ak je inštruktor autoškoly pod vplyvom alkoholu alebo inej návykovej látky alebo koná amorálne.
(5)
Protokol o výsledku kontroly sa doručuje aj živnostenskému úradu.
§ 17
Správne delikty
(1)
Obvodný úrad dopravy je oprávnený uložiť prevádzkovateľovi autoškoly pokutu do 100 000 Sk, ak
a)
prevádzkuje autoškolu po zrušení registrácie autoškoly,
b)
používa v kurzoch podľa § 2 ods. 1 ako inštruktorov autoškoly zamestnancov bez inštruktorského oprávnenia alebo s neplatným inštruktorským oprávnením,
c)
používa napriek upozorneniu orgánu štátneho odborného dozoru priestor, v ktorom sa prevádzkuje autoškola, ktorý nie je v súlade s rozhodnutím o registrácii alebo s požiadavkami na jeho vybavenie podľa vykonávacieho predpisu,
d)
používa napriek upozorneniu orgánu štátneho odborného dozoru trenažér neschváleného typu, nevyhovujúce autocvičisko alebo neschválené učebné pomôcky,
e)
neudržiava napriek upozorneniu orgánu štátneho odborného dozoru technické a technologické zariadenie autoškoly v prevádzkyschopnom stave alebo nevedie jeho niektorú súčasť v účtovníctve ako hmotný majetok,
f)
používa v kurzoch podľa § 2 ods. 1 písm. a) napriek upozorneniu orgánu štátneho odborného dozoru neoznačené alebo nesprávne označené výcvikové vozidlo, alebo výcvikové vozidlo, ktorého označenie nie je v súlade so schválenými technickými požiadavkami alebo so schváleným typom komponentu,
g)
používa v kurzoch podľa § 2 ods. 1 písm. a) výcvikové vozidlo bez platného osvedčenia o evidencii alebo bez platných protokolov o technickej kontrole alebo emisnej kontrole alebo prepravuje vo výcvikovom vozidle počas výučby osobu, ktorá nie je účastníkom kurzu.
(2)
Pokutu podľa odseku 1 písm. a), b) a g) možno uložiť do jedného roka odo dňa zistenia nedostatku a podľa odseku 1 písm. c) až f) odo dňa uplynutia lehoty určenej na odstránenie zisteného nedostatku.
(3)
Pri ukladaní pokuty sa prihliada na závažnosť správneho deliktu a na čas jeho trvania a na výšku prípadnej škody, ak správnym deliktom vznikla.
§ 18
Priestupky
(1)
Priestupku sa dopustí ten, kto
a)
vykonáva činnosti vyhradené autoškole bez registrácie autoškoly,
b)
neodovzdá inštruktorský preukaz, ktorý má neoprávnene v držbe,
c)
neoprávnene používa v cestnej premávke motorové vozidlo s označením výcvikového vozidla alebo motorové vozidlo schválené ako výcvikové vozidlo.
(2)
Za priestupok podľa odseku 1 možno uložiť pokutu do 10 000 Sk.
(3)
Na konanie o priestupkoch sa vzťahuje všeobecný predpis o priestupkoch.13)
§ 19
Konanie
Všeobecný predpis o správnom konaní sa nevzťahuje na
a)
prijímanie účastníkov do kurzov podľa § 2 ods. 1 a na vydávanie osvedčení o ich absolvovaní,
b)
zostavovanie skúšobných komisií a na vykonávanie inštruktorských skúšok na udelenie inštruktorského oprávnenia a skúšok na predĺženie platnosti inštruktorských preukazov,
c)
vydávanie skúšobných testov a učebných osnov,
d)
poverovanie živnostenského spoločenstva výkonom inštruktorských kurzov a doškoľovacích kurzov inštruktorov autoškôl,
e)
určovanie technických požiadaviek na trenažér alebo cvičisko a na jednotné označenie výcvikových vozidiel,
f)
overovanie spôsobilosti technickej základne autoškoly.
§ 20
Spoločné ustanovenia
(1)
Na uznávanie dokladov o vzdelaní občanov členských štátov Európskej únie, ktorí chcú prevádzkovať autoškolu alebo vykonávať činnosť zodpovedného zástupcu alebo inštruktora autoškoly, sa vzťahuje všeobecný predpis o uznávaní odborných kvalifikácií.14)
(2)
Ustanovenia § 2 ods. 3, § 17 ods. 1 písm. c) a § 18 ods. 1 písm. c) sa nevzťahujú na výcvikové a výchovno-vzdelávacie zariadenia Ministerstva vnútra Slovenskej republiky.
§ 21
Splnomocňovacie ustanovenia
(1)
Ministerstvo vydá všeobecne záväzný právny predpis, v ktorom ustanoví
a)
podrobnosti o požiadavkách na technickú základňu autoškôl a overovaní jej spôsobilosti a o označovaní výcvikových vozidiel,
b)
minimálne požiadavky na trvanie, štruktúru a obsah jednotlivých kurzov podľa § 2 ods. 1,
c)
podrobnosti o inštruktorských skúškach a o skúškach na predĺženie platnosti inštruktorských preukazov,
d)
podrobnosti o vedení dokumentácie o jednotlivých kurzoch podľa § 2 ods. 1 a vzory jednotlivých dokumentov a osvedčení o úspešnom ukončení kurzov,
e)
vzor inštruktorského preukazu, evidenčnej karty inštruktora autoškoly a preukazu o kvalifikácii vodiča.
(2)
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky vydá všeobecne záväzný právny predpis, v ktorom ustanoví zameranie psychologických vyšetrení inštruktorov autoškôl a ich rozsah.
§ 22
Prechodné ustanovenia
(1)
Výcvikové zariadenia evidované podľa doterajších predpisov sa považujú za autoškoly podľa tohto zákona do jedného roka odo dňa účinnosti tohto zákona. Ak do tohto dňa výcvikové zariadenie nesplní podmienky na registráciu autoškoly podľa tohto zákona, vyradí sa z evidencie a ich prevádzkovateľovi zanikne živnostenské oprávnenie na prevádzkovanie autoškoly.15)
(2)
Inštruktorský preukaz vydaný podľa doterajších predpisov platí do dňa uvedeného v inštruktorskom preukaze, najneskôr do 31. decembra 2007. Doterajšie tlačivá inštruktorských preukazov možno používať do 31. decembra 2005.
(3)
Ustanovenie § 5 ods. 5 sa vzťahuje na trenažér a na výcvikové vozidlo vo finančnom prenájme začatom po 1. januári 2004. Na zahrnovanie trenažéra a výcvikového vozidla vo finančnom prenájme začatom pred 1. januárom 2004 do hmotného majetku a na účtovanie o ňom sa použije osobitný predpis.16)
(4)
Inštruktori autoškoly, ktorí ku dňu účinnosti tohto zákona nespĺňajú požiadavku vzdelania podľa § 8 ods. 2 písm. a), sa považujú za spôsobilých mať inštruktorské oprávnenie, ak spĺňajú ostatné požiadavky podľa § 8 ods. 2 a ku dňu účinnosti tohto zákona vykonávali najmenej jeden rok činnosť inštruktora autoškoly podľa doterajších predpisov.
§ 23
Zrušovacie ustanovenie
Zrušuje sa vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 95/1997 Z. z. o výcviku žiadateľov o vodičské oprávnenie, o doškoľovacom kurze držiteľov vodičského oprávnenia, o výcviku žiadateľov o inštruktorské oprávnenie a o doškoľovacom kurze inštruktorov v znení vyhlášky č. 199/1999 Z. z. a vyhlášky č. 352/2004 Z. z.
Čl. II
Zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení zákona č. 231/1992 Zb., zákona č. 600/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 132/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 200/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 216/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 123/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 164/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 289/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 290/1996 Z. z., zákona č. 288/1997 Z. z., zákona č. 379/1997 Z. z., zákona č. 70/1998 Z. z., zákona č. 76/1998 Z. z., zákona č. 126/1998 Z. z., zákona č. 129/1998 Z. z., zákona č. 140/1998 Z. z., zákona č. 143/1998 Z. z., zákona č. 144/1998 Z. z., zákona č. 161/1998 Z. z., zákona č. 178/1998 Z. z., zákona č. 179/1998 Z. z., zákona č. 194/1998 Z. z., zákona č. 263/1999 Z. z., zákona č. 264/1999 Z. z., zákona č. 119/2000 Z. z., zákona č. 142/2000 Z. z., zákona č. 236/2000 Z. z., zákona č. 238/2000 Z. z., zákona č. 268/2000 Z. z., zákona č. 338/2000 Z. z., zákona č. 223/2001 Z. z., zákona č. 279/2001 Z. z., zákona č. 488/2001 Z. z., zákona č. 554/2001 Z. z., zákona č. 261/2002 Z. z., zákona č. 284/2002 Z. z., zákona č. 506/2002 Z. z., zákona č. 190/2003 Z. z., zákona č. 219/2003 Z. z., zákona č. 245/2003 Z. z., zákona č. 423/2003 Z. z., zákona č. 515/2003 Z. z., zákona č. 586/2003 Z. z., zákona č. 602/2003 Z. z., zákona č. 347/2004 Z. z., zákona č. 350/2004 Z. z., zákona č. 365/2004 Z. z., zákona č. 420/2004 Z. z., zákona č. 533/2004 Z. z., zákona č. 544/2004 Z. z., zákona č. 578/2004 Z. z., zákona č. 624/2004 Z. z., zákona č. 650/2004 Z. z., zákona č. 656/2004 Z. z., zákona č. 725/2004 Z. z. a zákona č. 8/2005 Z. z. sa dopĺňa takto:
V prílohe č. 2 poradové číslo 19 znie:
v stĺpci Živnosť: „Prevádzkovanie autoškoly“,
v stĺpci Preukaz spôsobilosti: „osvedčenie o registrácii autoškoly“,
v stĺpci Poznámka: „§ 3 ods. 8 zákona č. 93/2005 Z. z. o autoškolách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
Čl. III
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 123/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 224/1996 Z. z., zákona č. 70/1997 Z. z., zákona č. 1/1998 Z. z., zákona č. 232/1999 Z. z., zákona č. 3/2000 Z. z., zákona č. 142/2000 Z. z., zákona č. 211/2000 Z. z., zákona č. 468/2000 Z. z., zákona č. 553/2001 Z. z., zákona č. 96/2002 Z. z., zákona č. 118/2002 Z. z., zákona č. 215/2002 Z. z., zákona č. 237/2002 Z. z., zákona č. 418/2002 Z. z., zákona č. 457/2002 Z. z., zákona č. 465/2002 Z. z., zákona č. 477/2002 Z. z., zákona č. 480/2002 Z. z., zákona č. 553/2002 Z. z., zákona č. 190/2003 Z. z., zákona č. 217/2003 Z. z., zákona č. 245/2003 Z. z., zákona č. 450/2003 Z. z., zákona č. 469/2003 Z. z., zákona č. 583/2003 Z. z., zákona č. 5/2004 Z. z., zákona č. 199/2004 Z. z., zákona č. 204/2004 Z. z., zákona č. 347/2004 Z. z., zákona č. 382/2004 Z. z., zákona č. 434/2004 Z. z., zákona č. 533/2004 Z. z., zákona č. 541/2004 Z. z., zákona č. 572/2004 Z. z., zákona č. 578/2004 Z. z., zákona č. 581/2004 Z. z., zákona č. 633/2004 Z. z., zákona č. 653/2004 Z. z., zákona č. 656/2004 Z. z., zákona č. 725/2004 Z. z., zákona č. 5/2005 Z. z., zákona č. 8/2005 Z. z. a zákona č. 15/2005 sa mení takto:
1.
V sadzobníku správnych poplatkov v položke 63 sa slová „vodičského preukazu, medzinárodného vodičského preukazu alebo inštruktorského preukazu“ nahrádzajú slovami „vodičského preukazu alebo medzinárodného vodičského preukazu“.
2.
V sadzobníku správnych poplatkov v položke 74 písmená c) a d) znejú:
„c) na získanie inštruktorského oprávnenia
1. skupiny A a AM a podskupiny A1 ........... 500 Sk
2. skupiny B, B + E a T a podskupiny B1 ... 1 000 Sk
3. skupiny C1 + E a D1 + E a podskupiny C1 a D1 ......................... 1 500 Sk
4. skupiny C, C + E, D a D + E ............. 2 000 Sk
d) na predĺženie platnosti inštruktorského oprávnenia ............................................ 500 Sk“.
3.
V sadzobníku správnych poplatkov sa v Poznámke k položke 74 na konci pripája štvrtý bod, ktorý znie:
„4. Správny orgán vyberie poplatok podľa písmena c) tejto položky vo výške 50 % za opakovanú skúšku na získanie inštruktorského oprávnenia. Poplatok podľa písmena c) tejto položky sa vyberie za každú skupinu inštruktorského oprávnenia, ktorú žiadateľ získava. Pri získavaní viacerých skupín inštruktorského oprávnenia v rámci jednej skúšky sa poplatky sčítavajú. To neplatí, ak získaná skupina zahŕňa ďalšiu skupinu.“.
4.
V sadzobníku správnych poplatkov položka 77 znie:
„Položka 77
Vydanie osvedčenia o registrácii autoškoly, ak ide
a) o vykonávanie výučby a výcviku účastníkov prípravy na skúšku odbornej spôsobilosti na vydanie oprávnenia viesť motorové vozidlá a doškoľovacích kurzov držiteľov vodičských oprávnení
1. skupiny A a AM a podskupiny A1 ........... 2 000 Sk
2. skupiny B, B + E a T a podskupiny B1 .... 2 000 Sk
3. skupiny C1 + E a D1 + E a podskupín C1 a D1 ............................ 2 000 Sk
4. skupiny C, C + E, D a D + E .................... 2 000 Sk
b) o vykonanie zmeny v osvedčení o registrácii ............................................. 2 000 Sk
Poznámky
1. Poplatok podľa písmena a) sa vyberie za každú skupinu samostatne. Ak sa jedna registrácia týka viacerých skupín, poplatky uvedené za jednotlivé skupiny sa zrátajú; to neplatí, ak získaná skupina zahŕňa ďalšiu skupinu.
2. Poplatok podľa písmena b) sa nevyberie, ak ide o zmenu registrácie na základe úradného rozhodnutia, napr. v dôsledku zmeny názvu ulice alebo číslovania domov.“.
Čl. V
Zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon ) v znení zákona č. 72/1969 Zb., zákona č. 139/1982 Zb., zákona č. 27/1984 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 160/1996 Z. z., zákona č. 58/1997 Z. z., zákona č. 395/1998 Z. z., zákona č. 343/1999 Z. z., zákona č. 388/2000 Z. z., zákona č. 416/2001 Z. z., zákona č. 439/2001 Z. z., zákona č. 524/2003 Z. z., zákona č. 534/2003 Z. z., zákona č. 639/2004 Z. z. a zákona č. 725/2004 Z. z. sa mení takto:
V § 22c odsek 3 znie:
„(3)
Za priestupok podľa odseku 1 písm. g) možno uložiť vodičovi pokutu do výšky desaťnásobku úhrady na kalendárny rok uvedenej v nariadení vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje výška úhrady za užívanie vymedzených úsekov diaľnic, ciest pre motorové vozidlá a ciest I. triedy, a v blokovom konaní do výšky trojnásobku tejto úhrady.“.
Čl. VI
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. júla 2005.
Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Hrušovský v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.
1)
§ 23 a príloha č. 2 zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.
1a)
§ 40 zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 653/2007 Z. z.
2)
§ 27 zákona č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike.
4)
§ 25 zákona č. 455/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
5)
§ 7 ods. 2 a § 11 zákona č. 455/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
6)
§ 47 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení zákona č. 527/2003 Z. z.
7)
§ 57 zákona č. 455/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
8)
§ 85 ods. 1 písm. a) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 315/1996 Z. z. o premávke na pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov.
9)
§ 5 ods. 1 zákona č. 359/2000 Z. z. o Slovenskej komore výcvikových zariadení autoškôl a o zmene zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 315/1996 Z. z. o premávke na pozemných komunikáciách.
12)
§ 11 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 10/1996 Z. z.
13)
Zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.
14)
Zákon č. 477/2002 Z. z. o uznávaní odborných kvalifikácií a o doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov.
15)
§ 57 ods. 1 písm. e) zákona č. 455/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
16)
§ 52 ods. 17 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov.