81/2005 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.04.2005

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

81
ZÁKON
zo 4. februára 2005,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení zákona č. 530/2004 Z. z. a o doplnení niektorých zákonov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení zákona č. 530/2004 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 1 ods. 2 písm. b) na konci sa pripájajú tieto slová: „ak im nie sú poskytované náhrady podľa písmena a),“.
2.
V § 1 ods. 2 písm. c) sa vypúšťajú slová „na základe písomnej zmluvy“ a za slová „v pracovnoprávnom vzťahu“ sa vkladajú slová „ani v inom právnom vzťahu1a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 1a znie:
„1a)
Napríklad § 536 až 576, § 642 až 651 Obchodného zákonníka, zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov, § 631 až 656 Občianskeho zákonníka, § 39 zákona č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon).“.
3.
§ 1 sa dopĺňa odsekmi 4 a 5, ktoré znejú:
„(4)
Zamestnancovi nepatrí náhrada podľa tohto zákona, ak je mu preukázane poskytnutá inou právnickou osobou alebo fyzickou osobou v rozsahu a vo výške podľa tohto zákona, alebo je mu poskytnutá na základe medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná. Ak fyzická osoba alebo právnická osoba preukázane poskytne zamestnancovi náhradu čiastočne, zamestnávateľ poskytne zostávajúcu časť náhrady do rozsahu a výšky podľa tohto zákona.
(5)
Zamestnancovi patrí náhrada za podmienok a podľa sadzieb uvedených v rozhodnutí Európskej komisie, ak je mu táto poskytnutá zamestnávateľom v Slovenskej republike z finančných prostriedkov Európskej únie na základe programov schválených Európskou komisiou alebo na základe medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná.“.
4.
V § 2 ods. 4 sa vypúšťa slovo „trvalý“ a nad slovo „pobyt“ sa umiestňuje odkaz „3)“.
5.
V poznámke pod čiarou k odkazu 5 sa citácia „Zákon č. 313/2001 Z. z. o verejnej službe v znení neskorších predpisov.“ nahrádza citáciou „Zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov.“.
6.
V § 4 ods. 1 písmeno e) znie:
„e)
náhrada preukázaných cestovných výdavkov za cesty na návštevu jeho rodiny do miesta pobytu3) alebo medzi zamestnávateľom a zamestnancom vopred dohodnutého miesta pobytu rodiny na území Slovenskej republiky, ak podľa určených podmienok pracovná cesta trvá viac ako sedem po sebe nasledujúcich kalendárnych dní, a to každý týždeň, ak nie je v kolektívnej zmluve, prípadne v pracovnej zmluve alebo v inej písomnej dohode so zamestnancom dohodnutá táto náhrada za dlhší čas, najdlhšie však za jeden mesiac.“.
7.
V § 5 ods. 4 písm. b) sa slová „5 až 12 hodín“ nahrádzajú slovami „v každom kalendárnom dni menej ako 5 hodín a ktorá celkovo trvá najmenej 5 hodín“ a slová „toto časové pásmo“ sa nahrádzajú slovami „časové pásmo 5 až 12 hodín“.
8.
V § 5 ods. 5 sa slová „dohode o vykonaní práce“ nahrádzajú slovami „dohode o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru“ a slová „desiatky halierov nahor“ sa nahrádzajú slovami „celé koruny nahor“.
9.
V § 5 odsek 6 znie:
„(6)
Ak má zamestnanec na pracovnej ceste preukázane zabezpečené bezplatné stravovanie v celom rozsahu, zamestnávateľ mu stravné neposkytuje. Ak má zamestnanec na pracovnej ceste preukázane zabezpečené bezplatné stravovanie čiastočne, zamestnávateľ stravné určené podľa odsekov 1, 2 alebo 5 kráti o 25 % za bezplatne poskytnuté raňajky, o 40 % za bezplatne poskytnutý obed a o 35 % za bezplatne poskytnutú večeru z ustanovenej sumy stravného pre časové pásmo nad 18 hodín alebo z najvyššej dohodnutej sumy stravného podľa odseku 5; miera krátenia stravného vyjadrená v menovitej hodnote sa zaokrúhli na celé koruny nahor.“.
10.
§ 5 sa dopĺňa odsekom 7, ktorý znie:
„(7)
Ak je pri pracovnej ceste v účtovnom doklade preukázané poskytnutie raňajok, zamestnávateľ poskytuje zamestnancovi stravné určené podľa odsekov 1, 2, 5 alebo 6 znížené o
a)
preukázanú sumu za raňajky alebo
b)
25 %, ak preukázaná suma výdavku za poskytnuté raňajky je vyššia ako 25 % zo stravného určeného podľa odsekov 1, 2, 5 alebo 6 alebo ak suma výdavku za poskytnuté raňajky nie je vyčíslená.“.
11. V § 6 odsek 1 znie:
„(1)
Zamestnancovi patria počas dočasného pridelenia7) náhrady najviac v rozsahu a do výšky ako pri pracovnej ceste, ak je dočasne pridelený mimo obce miesta jeho pravidelného pracoviska alebo pobytu;3) tieto náhrady nepatria zamestnancovi, ak je dočasne pridelený agentúrou dočasného zamestnávania podľa osobitného predpisu.7a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 7a znie:
„7a)
Zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.
12.
V poznámke pod čiarou k odkazu 8 sa citácia „§ 46 Zákonníka práce.“ dopĺňa citáciou „§ 16 zákona č. 312/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
13.
V § 7 ods. 1 sa za slovo „zamestnanec“ vkladá slovo „písomne“.
14.
V § 7 sa za odsek 5 vkladajú nové odseky 6 a 7, ktoré znejú:
„(6)
Ak technický preukaz cestného motorového vozidla údaje o spotrebe neobsahuje, na výpočet sa použije spotreba podľa technického preukazu cestného motorového vozidla rovnakého typu, s rovnakým objemom valcov motora a s rovnakým druhom pohonnej látky.
(7)
Výsledná suma základnej náhrady a výsledná suma náhrady za spotrebované pohonné látky sa zaokrúhľuje na celé koruny nahor.“.
Doterajší odsek 6 sa označuje ako odsek 8.
15.
V § 7 ods. 8 sa za slovo „zamestnancom“ vkladá slovo „písomne“.
16.
V § 8 odsek 1 znie:
„(1)
Sumy stravného pre časové pásma podľa § 5 ods. 1 a 2 a sumy základných náhrad za používanie cestných motorových vozidiel podľa § 7 ods. 1 a 2 upravuje ministerstvo opatrením na základe údajov Štatistického úradu Slovenskej republiky (ďalej len „štatistický úrad") o indexe cien jedál a nealkoholických nápojov v reštauračnom stravovaní a o indexe cien položiek spojených s nákupom a prevádzkou motorových vozidiel. Úprava súm sa vykoná, ak rozdiel kumulatívneho indexu cien za príslušný kalendárny mesiac a hodnoty základne je najmenej 10 %; sumy náhrad sa upravia o percento príslušného rozdielu. Kumulatívny index cien za príslušný kalendárny mesiac sa vypočíta ako súčin koeficientov medzimesačných indexov a hodnoty základne. Hodnota základne, za ktorú sa považuje príslušný kalendárny mesiac, podľa ktorého bola naposledy opatrením podľa § 5 ods. 2 a § 7 ods. 2 upravená suma náhrad, je 100 %. Upravené sumy náhrad podľa prvej vety patria zamestnancovi od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom boli zverejnené.“.
17.
V § 8 ods. 2 v prvej vete sa vypúšťajú slová „do 50 halierov nadol a od 50 halierov vrátane“ a v druhej vete sa slovo „nadol“ nahrádza slovom „nahor“.
18.
V § 9 prvá veta znie: „Zamestnávateľ, ktorý nie je rozpočtovou organizáciou alebo príspevkovou organizáciou9) okrem príspevkovej organizácie, ktorej objem výdavkov na mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania je vyšší ako príspevok zriaďovateľa, a zamestnávateľ, ktorý je obcou alebo vyšším územným celkom, ak sú zamestnanci obce alebo vyššieho územného celku odmeňovaní podľa osobitného predpisu,10) môže poskytovať zamestnancom aj iné náhrady súvisiace s pracovnou cestou, s dočasným pridelením, so vznikom pracovného pomeru a s výkonom práce v zahraničí a vyššie náhrady, ako ustanovuje tento zákon.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 9 a 10 znejú:
„9)
§ 21 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
10)
Zákonník práce.“.
19.
Poznámky pod čiarou k odkazom 11 a 12 sa vypúšťajú.
20.
Za § 11 sa vkladá § 11a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠11a
Náhrada výdavkov za povinné očkovanie a odporúčané očkovanie
Zamestnancovi, ktorý je vyslaný na zahraničnú pracovnú cestu do tropických oblastí alebo do inak zdravotne obťažných oblastí, patrí náhrada preukázaných výdavkov za povinné očkovanie a za očkovanie odporúčané Svetovou zdravotníckou organizáciou alebo Úradom verejného zdravotníctva.“.
21.
V § 12 sa slová „trvalého pobytu“ nahrádzajú slovami „pobytu3) alebo v dohodnutom mieste pobytu rodiny na území Slovenskej republiky“.
22.
V § 13 ods. 4 v písmenách a) až c) sa vypúšťajú slová „ak nie je ďalej ustanovené inak“.
23.
V § 13 sa za odsek 4 vkladá nový odsek 5, ktorý znie:
„(5)
Stravné v cudzej mene za kalendárny deň poskytne zamestnávateľ zamestnancovi v mene a vo výške stravného ustanoveného pre krajinu, v ktorej zamestnanec strávi v kalendárnom dni najviac hodín. Ak zamestnanec strávi v kalendárnom dni rovnaký počet hodín vo viacerých krajinách, zamestnávateľ poskytne stravné v cudzej mene, ktoré je pre zamestnanca výhodnejšie.“.
Doterajšie odseky 5 a 6 sa označujú ako odseky 6 a 7.
24.
V § 13 ods. 6 sa za slová „v pracovnej zmluve“ vkladajú slová „alebo v dohode o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru“ a za slovom „25 %“ sa vypúšťa čiarka a slová „pre člena posádky plavidla vnútrozemskej plavby najviac o 50 %“.
25.
V § 13 sa za odsek 6 vkladá nový odsek 7, ktorý znie:
„(7)
Ak má zamestnanec na zahraničnej pracovnej ceste preukázane zabezpečené bezplatné stravovanie v celom rozsahu, zamestnávateľ mu stravné neposkytuje. Ak má zamestnanec na zahraničnej pracovnej ceste preukázane zabezpečené bezplatné stravovanie čiastočne, zamestnávateľ stravné určené podľa odsekov 1 až 6 kráti o 25 % za bezplatne poskytnuté raňajky, o 40 % za bezplatne poskytnutý obed a o 35 % za bezplatne poskytnutú večeru z ustanovenej sumy stravného pre časové pásmo nad 12 hodín alebo z najvyššej dohodnutej sumy stravného podľa odseku 6.“.
Doterajší odsek 7 sa označuje ako odsek 8.
26.
V § 13 ods. 8 sa slová „1 až 5“ nahrádzajú slovami „1 až 7“.
27.
V § 13 ods. 8 písm. b) sa slová „20 %“ nahrádzajú slovami „25 %“.
28.
V § 14 na konci sa pripájajú tieto slová: „a 5“.
29.
V § 17 ods. 2 sa za slová „nákladov v zahraničí“ vkladá čiarka a vkladajú sa slová „náhradu preukázaných výdavkov za povinné očkovanie a odporúčané očkovanie“.
30.
V § 17 ods. 3 na konci sa pripájajú tieto slová: „a 5“.
31.
V § 18 ods. 1 v prvej vete sa za slová „s miestom výkonu práce“ vkladajú slová „dohodnutom v pracovnej zmluve“.
32.
V § 18 sa vypúšťajú odseky 2 a 3. Súčasne sa zrušuje označenie odseku 1.
33.
V poznámke pod čiarou k odkazu 13 sa citácia „Zákon č. 313/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.“ nahrádza citáciou „Zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 369/2004 Z. z.“.
34.
V § 19 ods. 1 sa za slová „osobitný predpis,13)“ vkladajú slová „ak predpokladaný čas výkonu práce v zahraničí je dlhší ako šesť kalendárnych mesiacov (ďalej len „dočasné vyslanie")“ a vypúšťa sa slovo „ďalej“.
35.
V § 19 sa za odsek 1 vkladajú nové odseky 2 až 5, ktoré znejú:
„(2)
Zamestnancovi podľa odseku 1 sa za podmienok ustanovených týmto zákonom ďalej poskytnú plnenia
a)
zdravotné poistenie,
b)
byt so štandardným vybavením alebo iné primerané ubytovanie.
(3)
Zamestnancovi podľa odseku 1 patrí za dni cesty do miesta dočasného vyslania a späť a pri pracovných cestách v zahraničí náhrada výdavkov ako pri zahraničnej pracovnej ceste. Ak zamestnanca nasledujú do miesta dočasného vyslania aj manžel a deti zamestnanca, možno zamestnancovi poskytnúť za dni cesty do tohto miesta a späť náhradu preukázaných cestovných výdavkov, preukázaných ubytovacích výdavkov a preukázaných potrebných vedľajších výdavkov, ktoré im vznikli.
(4)
Zamestnancovi podľa odseku 1 nepatrí stravné a vreckové za pracovné cesty v trvaní do šiestich hodín vrátane v krajine jeho dočasného vyslania.
(5)
Zamestnancovi podľa odseku 1, ktorý je vedúci diplomatickej misie14) na úrovni veľvyslanca, vyslanca a chargé d´affaires ad interim, patrí náhrada preukázaných cestovných výdavkov a preukázaných výdavkov za ubytovanie manžela, ak podľa štátneho protokolu prijímajúcej krajiny je žiaduce, aby sa na zahraničnej pracovnej ceste zamestnanca zúčastnil po schválení zamestnávateľom na základe písomného pozvania aj jeho manžel.“.
Doterajší odsek 2 sa označuje ako odsek 6.
36.
§ 19 sa dopĺňa odsekom 7, ktorý znie:
„(7)
Ak manžel zamestnanca podľa odseku 1 je počas toho istého času dočasne vyslaný na to isté miesto výkonu práce v zahraničí, plnenie podľa odseku 2 písm. b) a náhrady a plnenia poskytované na dieťa podľa odseku 1 písm. b), c), e) až h) a odseku 2 písm. a) patria za podmienok ustanovených týmto zákonom len jednému z nich.“.
37.
V § 20 ods. 1 sa slová „výkonu práce v zahraničí“ nahrádzajú slovami „dočasného vyslania“ a odkaz „13“ nad slovami „osobitných predpisov“ sa nahrádza odkazom „14a“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 14a znie:
„14a)
Zákon č. 312/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 553/2003 Z. z. v znení zákona č. 369/2004 Z. z.
Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.“.
38.
V § 20 ods. 2 v prvej vete sa slová „miesta výkonu práce v zahraničí“ nahrádzajú slovami „dočasného vyslania“ a v druhej vete na konci sa pripájajú slová „v zahraničí“.
39.
V § 20 odseky 3 a 4 znejú:
„(3)
Zamestnancovi nepatrí náhrada podľa odseku 1, ak manžel má na území Slovenskej republiky príjem zo závislej činnosti,14b) podniká alebo vykonáva inú samostatnú zárobkovú činnosť14c) okrem príjmov z prenájmu nehnuteľností a z prenájmu hnuteľných vecí, ktoré sa prenajímajú ako príslušenstvo nehnuteľnosti; zamestnancovi náhrada ďalej nepatrí, ak manžel vykonáva uvedené činnosti v zahraničí. Obmedzenie sa nevzťahuje na publicistickú činnosť a literárnu činnosť, na správu vlastného majetku, na správu majetku svojich maloletých detí, na správu majetku osoby, ktorej spôsobilosť na právne úkony bola obmedzená, alebo na správu majetku osoby, ktorá bola pozbavená spôsobilosti na právne úkony.
(4)
Ak manžel uzavrie so zamestnávateľom zamestnanca pracovný pomer na kratší pracovný čas, náhrada podľa odseku 1 sa kráti úmerne k dĺžke pracovného času. Ak ide o uzavretie dohody o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru, náhrada podľa odseku 1 sa nekráti.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 14b a 14c znejú:
„14b)
§ 5 zákona č. 595/2003 Z. z. v znení zákona č. 177/2004 Z. z.
14c)
§ 6 zákona č. 595/2003 Z. z.“.
40.
V § 21 ods. 1 sa slová „výkonu práce v zahraničí“ nahrádzajú slovami „dočasného vyslania“ a odkaz „13“ nad slovami „osobitných predpisov“ sa nahrádza odkazom „14a“.
41.
V § 21 ods. 2 sa slová „miesta výkonu práce“ nahrádzajú slovami „dočasného vyslania“.
42.
V § 22 ods. 1 sa slová „výkonu práce v zahraničí“ nahrádzajú slovami „dočasného vyslania“.
43.
V § 22 ods. 2 v prvej vete sa za slovo „určí“ vkladajú slová „hmotnostný limit prepravovaných vecí,“.
44.
V § 23 v prvej vete sa za slovo „patrí“ vkladajú slová „pri prvom dočasnom vyslaní“ a v druhej vete sa slová „jeho tarifného platu priznaného na výkon práce v zahraničí“ nahrádzajú slovami „dvojnásobku jeho funkčného platu priznaného na dočasné vyslanie“.
45.
V § 24 ods. 1 v prvej vete sa slová „výkonu práce v zahraničí“ nahrádzajú slovami „dočasného vyslania“.
46.
V § 25 ods. 2 sa slová „miesta výkonu práce v zahraničí“ nahrádzajú slovami „dočasného vyslania“.
47.
V § 25 ods. 6 v prvej vete sa bodka nahrádza bodkočiarkou a na konci sa pripájajú tieto slová: „§ 36 ods. 1 sa v tomto prípade nepoužije.“.
48.
Za § 25 sa vkladá § 25a, ktorý znie:
㤠25a
Zamestnancovi nepatrí náhrada liečebných výdavkov podľa § 25, ak zamestnanec, manžel a deti zamestnanca sú počas dočasného vyslania zdravotne poistení v cudzine;19) zamestnanca, manžela a deti zamestnanca počas dočasného vyslania zdravotne poistí zamestnávateľ. Zamestnanec sa zúčastňuje na zdravotnom poistení vo výške podľa osobitného predpisu.19a) Zamestnanec sa zúčastňuje na zdravotnom poistení za manžela, ktorý nasleduje zamestnanca do miesta dočasného vyslania vo výške 4 % z minimálnej mzdy.19b) Podrobnosti spoluúčasti zamestnanca na zdravotnom poistení za seba a za manžela, ktorý ho nasleduje do miesta dočasného vyslania, určí zamestnávateľ vo vnútornom predpise.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 19 až 19b znejú:
„19)
§ 3 a 5 zákona č. 580/2004 Z. z.o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
19a)
§ 12 písm. a) a § 13 ods. 2 zákona č. 580/2004 Z. z. v znení zákona č. 718/2004 Z. z.
19b)
§ 2 ods. 1 písm. b) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 90/1996 Z. z. o minimálnej mzde v znení neskorších predpisov.“.
49.
V § 28 ods. 1 sa za slová „na účely“ vkladá slovo „dovolenky,“.
50.
V § 28 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:
„(3)
Zamestnancovi, ktorý je dočasne vyslaný do tropických oblastí alebo inak zdravotne obťažných oblastí, patrí náhrada preukázaných výdavkov, ktoré jemu, manželovi a deťom vznikli za povinné očkovanie a za očkovanie odporúčané Svetovou zdravotníckou organizáciou alebo Úradom verejného zdravotníctva.“.
Doterajšie odseky 3 až 5 sa označujú ako odseky 4 až 6.
51.
V § 28 ods. 4 sa slová „výkonu práce zamestnanca v zahraničí“ nahrádzajú slovami „dočasného vyslania zamestnanca“.
52.
V § 28 ods. 5 sa slová „výkonu práce zamestnanca v zahraničí“ nahrádzajú slovami „dočasného vyslania zamestnanca“.
53.
§ 29 znie:
㤠29
(1)
Náhrada výdavkov a plnení podľa § 19 až 28, 30, 32a a 33a okrem náhrad preukázaných cestovných výdavkov za cestu do Slovenskej republiky a späť z dôvodu účasti na pohrebe člena rodiny sa zamestnancovi, na ktorého sa vzťahuje osobitný predpis13) za podmienok ustanovených týmto zákonom, poskytujú aj za manžela a dieťa zamestnanca, ak majú pobyt3) na území Slovenskej republiky; dieťaťom zamestnanca na účely tohto ustanovenia je vlastné dieťa, osvojené dieťa, dieťa zverené do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov na základe rozhodnutia príslušného orgánu a tiež takéto dieťa manžela až do skončenia strednej školy,15) najdlhšie však do dovŕšenia 21 rokov veku.
(2)
Zamestnancovi sa náhrada výdavkov podľa § 22, § 24 až 28, 31 a 33a poskytne v mene, v ktorej boli výdavky uhradené. Po dohode so zamestnancom možno náhradu poskytnúť aj v inej cudzej mene alebo v slovenskej mene. Prepočet slovenskej meny na cudziu menu a naopak sa vykoná kurzom podľa osobitného predpisu.19c)
(3)
Zamestnanec je povinný najneskôr do 50 kalendárnych dní odo dňa príchodu do miesta dočasného vyslania alebo odo dňa skončenia pracovnej cesty v zahraničí doručiť zamestnávateľovi písomné doklady potrebné na vyúčtovanie náhrad a plnení; lehoty na vyúčtovanie pracovných ciest ustanovené v § 36 ods. 3 sa v tomto prípade nepoužijú. Zamestnávateľ určí lehotu na doručenie písomných dokladov pre jednotlivé krajiny vo vnútornom predpise.
(4)
Zamestnávateľ je povinný najneskôr do 50 kalendárnych dní odo dňa doručenia písomných dokladov podľa odseku 3 vykonať vyúčtovanie náhrad a plnení a uspokojiť nároky zamestnanca; lehoty na vyúčtovanie pracovných ciest ustanovené v § 36 ods. 4 sa v tomto prípade nepoužijú. Zamestnávateľ určí lehotu na vyúčtovanie náhrad a plnení a na uspokojenie nárokov zamestnanca pre jednotlivé krajiny vo vnútornom predpise.
(5)
Zamestnanec je povinný najneskôr do 15 pracovných dní odo dňa príchodu do miesta výkonu práce na území Slovenskej republiky predložiť zamestnávateľovi písomné doklady potrebné na vyúčtovanie náhrad; lehoty na vyúčtovanie pracovných ciest ustanovené v § 36 ods. 3 sa v tomto prípade nepoužijú.
(6)
Zamestnávateľ je povinný do 15 pracovných dní odo dňa predloženia písomných dokladov podľa odseku 5 vykonať vyúčtovanie náhrad a uspokojiť nároky zamestnanca; lehoty na vyúčtovanie pracovných ciest ustanovené v § 36 ods. 4 sa v tomto prípade nepoužijú.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 19c znie:
„19c)
§ 7 ods. 7 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.“.
54.
V § 31 sa nad slovami „obťažných oblastiach,“ vypúšťa odkaz „19“.
55.
V § 32 sa za slovo „náhrad“ vkladajú slová „a plnení“.
56.
Za § 32 sa vkladajú § 32a a 32b, ktoré znejú:
㤠32a
(1)
Zamestnancovi s miestom výkonu práce dohodnutom v pracovnej zmluve v zahraničí, ak predpokladaný čas výkonu práce v zahraničí je dlhší ako šesť kalendárnych mesiacov a zamestnávateľom zamestnanca je príspevková organizácia štátu, ktorej objem výdavkov na mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania je vyšší ako príspevok z rozpočtu zriaďovateľa, patrí náhrada výdavkov a plnenia podľa § 19 až 32.
(2)
Zamestnancovi podľa odseku 1 patrí náhrada výdavkov spojených s pobytom manžela v sume dvojnásobku až triapolnásobku minimálnej mzdy19b) v prepočte na cudziu menu, náhrada výdavkov spojených s pobytom dieťaťa v sume minimálnej mzdy až dvojnásobku minimálnej mzdy19b) v prepočte na cudziu menu a náhrada výdavkov spojených s doplnením šatníka v sume trojnásobku až päťnásobku minimálnej mzdy;19b) suma náhrad sa dohodne v pracovnej zmluve. Prepočet slovenskej meny na cudziu menu sa vykoná kurzom podľa osobitného predpisu.19c)
(3)
Ustanovenia odsekov 1 a 2 neplatia, ak ide o zamestnanca, ktorého predpokladaný čas výkonu práce v zahraničí je kratší ako šesť kalendárnych mesiacov; za tento čas zamestnancovi patria cestovné náhrady ako pri zahraničnej pracovnej ceste.
§ 32b
Na zamestnanca s miestom výkonu práce v zahraničí, na ktorého sa vzťahuje osobitný predpis,13) ktorého zamestnávateľ nevysiela do miesta dočasného vyslania zo Slovenskej republiky alebo ktorému zamestnávateľ nezabezpečuje vyslanie, sa ustanovenia § 19 až 32a nevzťahujú.“.
57.
V § 33 sa slová „nevzťahuje štvrtá časť zákona“ nahrádzajú slovami „nevzťahujú ustanovenia § 19 až 32“ a slová „(§ 18)“ sa nahrádzajú slovami „(§ 19 ods. 3 a 4)“.
58.
Za § 33 sa vkladá § 33a, ktorý znie:
㤠33a
(1)
Na zamestnanca, na ktorého sa vzťahuje osobitný predpis13) a ktorý vykonáva výchovno-vzdelávaciu činnosť v Európskej škole v zahraničí,19d) sa nevzťahujú ustanovenia § 19 až 32a okrem poskytovania náhrad výdavkov podľa § 19 ods. 3 a 4, § 22 ods. 1 a 2, § 26 ods. 1 a § 27.
(2)
Zamestnancovi podľa odseku 1 ďalej patrí náhrada preukázaných výdavkov za poistenie nevyhnutných liečebných nákladov v zahraničí podľa § 11; náhrada patrí zamestnancovi aj za poistenie manžela a dieťaťa.
(3)
Zamestnancovi podľa odseku 1 možno poskytnúť náhradu
a)
preukázaných cestovných výdavkov, ktoré vznikli jeho manželovi a deťom z dôvodu ich nasledovania zamestnanca do miesta dočasného vyslania,
b)
výdavkov spojených s evakuáciou, ktoré vznikli jeho manželovi a deťom podľa § 26 ods. 2,
c)
preukázaných cestovných výdavkov za cestu do Slovenskej republiky a späť z dôvodu účasti na pohrebe člena rodiny podľa § 28 ods. 1 a 2.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 19d znie:
„19d)
Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 597/2004 Z. z. o uzavretí Dohovoru, ktorým sa definuje štatút Európskych škôl.“.
59.
V § 36 ods. 2 na konci sa pripájajú tieto vety: „Zamestnávateľ sa môže so zamestnancom dohodnúť na poskytnutí preddavku na stravné v inej cudzej mene, ako je mena ustanovená opatrením ministerstva financií pre príslušnú krajinu. Výška preddavku na stravné sa určí prepočtom hodnoty stravného v slovenskej mene na dohodnutú cudziu menu podľa kurzu vyhláseného Národnou bankou Slovenska20a) platného v deň určenia sumy preddavku.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 20a znie:
20a) § 28 písm. a) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska.“.
60.
V § 36 odseky 5 až 7 znejú:
„(5)
Sumu, o ktorú bol poskytnutý preddavok v cudzej mene pri zahraničnej pracovnej ceste vyšší, ako sú nároky zamestnanca, vracia zamestnanec zamestnávateľovi v cudzej mene, v ktorej mu zamestnávateľ poskytol preddavok; po dohode so zamestnávateľom môže zamestnanec vrátiť túto sumu alebo jej časť v inej cudzej mene, na ktorú zamestnanec túto menu v zahraničí zamenil, alebo v slovenskej mene.
(6)
Sumu, o ktorú bol poskytnutý preddavok v cudzej mene pri zahraničnej pracovnej ceste nižší, ako sú nároky zamestnanca, poskytuje zamestnávateľ zamestnancovi v cudzej mene, v ktorej mu zamestnávateľ poskytol preddavok; po dohode so zamestnancom môže zamestnávateľ túto sumu alebo jej časť poskytnúť v inej cudzej mene alebo v slovenskej mene.
(7)
Pri vyúčtovaní zahraničnej pracovnej cesty sa celkový nárok zamestnanca v cudzej mene v prípade potreby zaokrúhľuje na celú jednotku platidla (bankovky alebo mince) bežne prijímaného alebo vydávaného bankami alebo pobočkami zahraničných bánk.20) To neplatí, ak sa zamestnanec a zamestnávateľ dohodnú na vrátení alebo poskytnutí sumy vyúčtovaného preddavku alebo jej časti v slovenskej mene.“.
61.
Za § 38 sa vkladá § 38a, ktorý znie:
㤠38a
(1)
Zamestnancovi, ktorému už bola poskytnutá jednorazová náhrada preukázaných zvýšených výdavkov spojených s doplnením šatníka a obuvi podľa doterajších predpisov, jednorazová náhrada preukázaných zvýšených výdavkov spojených s doplnením šatníka a obuvi podľa § 23 pri ďalších dočasných vyslaniach nepatrí.
(2)
Miera krátenia stravného pri zahraničnej pracovnej ceste dohodnutá podľa § 13 ods. 6 pred 1. aprílom 2005 sa upraví podľa tohto zákona.“.
62.
Slová „iná ako slovenská mena“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte zákona nahrádzajú slovami „cudzia mena“ v príslušnom tvare.
Čl. II
Zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 369/2004 Z. z. sa dopĺňa takto:
§ 22 sa dopĺňa odsekom 6, ktorý znie:
„(6)
U pedagogického zamestnanca, ktorý vykonáva výchovno-vzdelávaciu činnosť v Európskej škole v zahraničí,33a) sa ustanovenia odsekov 1 až 5 neuplatnia.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 33a znie:
„33a)
Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 597/2004 Z. z. o uzavretí Dohovoru, ktorým sa definuje štatút Európskych škôl.“.
Čl. III
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 120/1993 Z. z. o platových pomeroch niektorých ústavných činiteľov Slovenskej republiky v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 374/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 304/1995 Z. z., zákona č. 277/1998 Z. z., zákona č. 57/1999 Z. z., zákona č. 447/2000 Z. z., zákona č. 175/2002 Z. z., zákona č. 413/2002 Z. z., zákona č. 668/2002 Z. z., zákona č. 461/2003 Z. z. a zákona č. 391/2004 Z. z. sa dopĺňa takto:
§ 11 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:
„(4)
Výška cestovných náhrad pri cestách do zahraničia, ktoré súvisia s výkonom funkcie prezidenta, je 1,5-násobok cestovných náhrad určených uznesením národnej rady pre predsedu národnej rady.“.
Čl. IV
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. apríla 2005.
Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Hrušovský v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.