658/2005 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.07.2012 do 30.10.2012

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

658
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
zo 14. decembra 2005,
ktorým sa ustanovujú požiadavky na kozmetické výrobky
Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. g) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov nariaďuje:
§ 1
Predmet úpravy
(1)
Toto nariadenie vlády ustanovuje požiadavky na výrobu, dovoz a uvádzanie do obehu kozmetických výrobkov v záujme ochrany spotrebiteľa pri voľnom pohybe kozmetických výrobkov.
(2)
Toto nariadenie vlády sa nevzťahuje na humánne a veterinárne lieky,1) zdravotnícke pomôcky,1) omamné a psychotropné látky,2) chemické látky a zmesi,3) biocídne výrobky,4) potraviny5) a iné výrobky, ktoré sa do ľudského tela aplikujú prehĺtaním, injekčne, inhaláciou alebo implantáciou.
§ 2
Základné pojmy
Na účely tohto nariadenia vlády
a)
kozmetickým výrobkom je látka alebo zmes určená na použitie na vonkajšie časti ľudského tela, a to pokožku, vlasový systém, nechty, pery a vonkajšie pohlavné orgány alebo zuby a sliznicu ústnej dutiny s cieľom výlučne alebo prevažne ich čistiť, parfumovať, meniť ich vzhľad, chrániť ich, udržiavať ich v dobrom stave alebo korigovať ľudské pachy,
b)
konečným kozmetickým výrobkom je na účely zákazu testovania na zvieratách kozmetický výrobok takého konečného zloženia, v akom je umiestnený na trh a dostupný spotrebiteľovi, alebo jeho prototyp,
c)
prototypom je prvý model alebo vzor kozmetického výrobku, ktorý nepochádza z výrobnej dávky a podľa ktorého je konečný kozmetický výrobok vyvinutý alebo sériovo vyrábaný,
d)
výrobcom je podnikateľ6) so sídlom alebo miestom podnikania na území členského štátu Európskej únie (ďalej len „členský štát“), ktorý kozmetický výrobok vyrobil, upravil alebo sa ako výrobca na kozmetickom výrobku označil, uviedol na kozmetickom výrobku svoju ochrannú známku alebo iný rozlišovací znak, alebo iná osoba v dodávateľskom reťazci, ktorej činnosť môže ovplyvniť bezpečnostné vlastnosti kozmetického výrobku,
e)
splnomocneným zástupcom výrobcu je podnikateľ so sídlom alebo miestom podnikania na území členského štátu, ktorý zastupuje výrobcu so sídlom alebo miestom podnikania mimo územia členských štátov,
f)
zodpovednou osobou je osoba zodpovedná za umiestnenie kozmetického výrobku na trh, a to výrobca, splnomocnený zástupca výrobcu, a ak neexistuje splnomocnený zástupca výrobcu, iná osoba so sídlom alebo miestom podnikania na území členského štátu, ktorá umiestnila kozmetický výrobok na trh členského štátu,
g)
predajcom je každý podnikateľ v dodávateľskom reťazci, ktorý vykonáva následné obchodné činnosti po umiestnení kozmetického výrobku na trh v členskom štáte,
h)
predajom je zmena vlastníckeho práva ku kozmetickému výrobku, a to odplatne alebo bezodplatne,
i)
ochranou spotrebiteľa je najmä ochrana zdravia fyzickej osoby, ktorá získala kozmetický výrobok na priamu spotrebu najmä pre seba alebo príslušníkov svojej domácnosti,
j)
umiestnením na trh je okamih, keď kozmetický výrobok prvýkrát prechádza odplatne alebo bezodplatne z procesu výroby alebo dovozu do procesu predaja, a to aj v prípade, ak je určený na priamu spotrebu,
k)
rámcovým zložením je zloženie skupiny kozmetických výrobkov, ktoré majú rovnaký účel použitia alebo rovnakú cieľovú skupinu spotrebiteľov.
§ 3
Zoznam kategórií kozmetických výrobkov
Zoznam kategórií kozmetických výrobkov je uvedený v prílohe č. 1.
§ 4
Požiadavky na bezpečnosť kozmetických výrobkov
(1)
Kozmetický výrobok umiestnený na trh nesmie spôsobiť poškodenie zdravia ľudí, ak sa používa za bežných alebo racionálne predvídateľných podmienok, najmä v súlade s jeho prezentáciou, označením, návodom na použitie, likvidáciou, ako aj so všetkými údajmi a informáciami poskytovanými zodpovednou osobou. Uvedenie upozornení, ktoré je potrebné dodržiavať pri použití kozmetického výrobku, nezbavuje zodpovednú osobu zaistiť dodržiavanie ustanovení tohto nariadenia vlády.
(2)
Dodržaním požiadaviek na bezpečnosť kozmetických výrobkov podľa tohto nariadenia vlády nie sú dotknuté ostatné požiadavky na bezpečnosť podľa osobitného predpisu.7)
(3)
Zoznam látok, ktoré nesmú byť zložkami kozmetických výrobkov, je uvedený v prílohe č. 2. V kozmetických výrobkoch sa môže nachádzať stopové množstvo týchto látok, ak sa jeho prítomnosti pri dodržaní správnej výrobnej praxe nie je možné technologicky vyhnúť a ak je bezpečné za podmienok ustanovených v odseku 1.
(4)
Látky uvedené v prílohách č. 3, 4, 6 a 7 môžu byť v zložení kozmetických výrobkov prítomné za podmienok ustanovených v týchto prílohách, pričom
a)
zoznam látok, ktorých použitie v kozmetických výrobkoch je obmedzené, je uvedený v prílohe č. 3,
b)
zoznam povolených farbív v kozmetických výrobkoch je uvedený v prílohe č. 4,
c)
zoznam povolených konzervačných látok v kozmetických výrobkoch je uvedený v prílohe č. 6,
d)
zoznam povolených ultrafialových filtrov v kozmetických výrobkoch je uvedený v prílohe č. 7.
(5)
Zoznam látok, ktoré sú vylúčené z pôsobnosti tohto nariadenia vlády, je uvedený v prílohe č. 5. Výrobok, ktorý obsahuje látku uvedenú v prílohe č. 5, nie je kozmetickým výrobkom.
(6)
Ak kozmetický výrobok spĺňa požiadavky ustanovené týmto nariadením vlády, jeho umiestnenie na trh a predaj (ďalej len „uvádzanie do obehu“) nesmie byť zakázané alebo obmedzené, ak ďalej nie je ustanovené inak.
(7)
Uvádzanie kozmetického výrobku do obehu možno obmedziť ustanovením osobitných podmienok vtedy, keď kozmetický výrobok spĺňa požiadavky ustanovené týmto nariadením vlády, ale predstavuje riziko pre zdravie ľudí. Platnosť obmedzenia trvá do nadobudnutia právoplatnosti ochranných opatrení Európskej komisie (ďalej len „Komisia“).
(8)
Ak je spochybnená bezpečnosť zložky v kozmetickom výrobku, zložka sa používa často a nedá sa nahradiť inou zložkou, ktorá by bola schopná plniť jej funkciu v kozmetickom výrobku, existuje špecifický problém súvisiaci so zdravím ľudí a je odôvodnená požiadavka vykonať testovanie na zvieratách, zodpovedná osoba so sídlom alebo miestom podnikania v Slovenskej republike môže požiadať Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“)8) o povolenie výnimky zo zákazu
1.
testovať konečný kozmetický výrobok alebo jeho prototyp na zvieratách podľa § 15 ods. 1 písm. c) prvého bodu,
2.
testovať zložky alebo kombináciu zložiek podľa § 15 ods. 1 písm. c) druhého bodu,
3.
uvádzať do obehu kozmetické výrobky, ak ich zložky, kombinácia zložiek alebo ich konečné zloženie sa na účely splnenia požiadaviek tohto nariadenia vlády testovali na zvieratách podľa § 15 ods. 1 písm. b).
(9)
Žiadosť o povolenie výnimky podľa odseku 8 musí obsahovať
a)
obchodné meno a sídlo alebo meno, priezvisko a miesto podnikania žiadateľa,
b)
doklad o oprávnení na podnikanie,
c)
zhodnotenie situácie, odôvodnenie požiadavky vykonať testovanie na zvieratách a uvedenie nevyhnutných opatrení,
d)
projekt testovania v rozsahu podľa osobitného predpisu,9)
e)
iné údaje súvisiace s vydaním povolenia podľa požiadaviek Komisie.
(10)
Povolenie výnimky podľa odseku 8 musí obsahovať
a)
obchodné meno a sídlo alebo meno, priezvisko a miesto podnikania žiadateľa,
b)
čas platnosti povolenia,
c)
podmienky testovania a hlásenia výsledkov testovania.
§ 5
Použitie inej látky v kozmetických výrobkoch
(1)
Použitie inej látky v kozmetických výrobkoch ako uvedenej v zozname povolených látok v prílohách č. 4, 6 a 7 (ďalej len „iná látka“) je možné len na základe povolenia úradu8) vydaného na žiadosť zodpovednej osoby so sídlom alebo miestom podnikania na území Slovenskej republiky.
(2)
Na kozmetické výrobky určené výlučne na farbenie vlasov, ktoré obsahujú iné farbivá, ako sú uvedené v prílohe č. 4, sa ustanovenie odseku 1 nevzťahuje.
(3)
Žiadosť o vydanie povolenia na použitie inej látky podľa odseku 1 musí obsahovať
a)
obchodné meno a sídlo alebo meno, priezvisko a miesto podnikania žiadateľa,
b)
doklad o oprávnení na podnikanie,
c)
presnú identifikáciu inej látky a jej klasifikáciu podľa osobitných predpisov;10) pri identifikácii inej látky sa musí uviesť, ak existuje, jej
1.
chemický názov,
2.
názov podľa systému Medzinárodnej únie pre čistú a aplikovanú chémiu (ďalej len „IUPAC“),
3.
medzinárodný nepatentovaný názov podľa Svetovej zdravotníckej organizácie (ďalej len „INN“),
4.
názov podľa Európskeho liekopisu (ďalej len „Ph. Eur.“),
5.
medzinárodne určené číslo pridelené inej látke na účel jej presnej identifikácie (ďalej len „CAS“ ),
6.
číslo pridelené inej látke v Európskom zozname existujúcich komerčných chemických látok (ďalej len „EINECS“),
7.
číslo pridelené inej látke v Európskom zozname nových chemických látok (ďalej len „ELINCS“),
8.
indexové číslo farbiva (ďalej len „CI“),
9.
názov východiskovej suroviny, použitej časti rastliny, živočícha alebo ich produktu a názvy súčastí inej látky, ako sú rozpúšťadlá, ak inú látku nemožno inak identifikovať,
d)
hodnotenie bezpečnosti inej látky pri použití v kozmetických výrobkoch s prihliadnutím na jej toxikologický profil, chemickú štruktúru a stupeň expozície,
e)
účel použitia inej látky alebo jej funkciu,
f)
odôvodnenie použitia inej látky,
g)
zoznam kozmetických výrobkov, v ktorých bude iná látka použitá,
h)
kvalitatívne a kvantitatívne zloženie kozmetických výrobkov, v ktorých bude iná látka použitá,
i)
domáce a zahraničné údaje o inej látke a kozmetických výrobkoch, ktoré obsahujú inú látku,
j)
vyhlásenie o tom, či žiadosť o vydanie povolenia na použitie inej látky bola predložená príslušnému orgánu v inom členskom štáte, a vyhlásenie o jeho rozhodnutí.
(4)
Povolenie na použitie inej látky podľa odseku 1 možno vydať najviac na tri roky. Povolenie musí obsahovať
a)
obchodné meno a sídlo alebo meno, priezvisko a miesto podnikania žiadateľa,
b)
názov kozmetických výrobkov, v ktorých bude iná látka použitá,
c)
údaje, ktoré musia byť uvedené v označení kozmetického výrobku,
d)
čas platnosti povolenia,
e)
iné podmienky povolenia súvisiace s ochranou zdravia ľudí.
(5)
Žiadateľ môže pred ukončením platnosti povolenia podľa odseku 1 požiadať o zaradenie inej látky do zoznamu povolených látok. V žiadosti uvedie účel použitia inej látky a údaje, na základe ktorých bolo vydané povolenie.
(6)
Ak žiadateľ požiada o zaradenie inej látky do zoznamu povolených látok podľa odseku 5 a ak nenastali zmeny súvisiace s jej bezpečnosťou, platnosť povolenia sa predĺži do času rozhodnutia Komisie. Ak Komisia nezaradí inú látku do zoznamu povolených látok, povolenie sa zruší.
Označovanie kozmetických výrobkov
§ 6
(1)
Na obale, do ktorého je kozmetický výrobok zabalený alebo naplnený (ďalej len „vnútorný obal“), a na prípadnom vonkajšom spotrebiteľskom obale (ďalej len „vonkajší obal“) kozmetického výrobku musia byť viditeľným, čitateľným a nezmazateľným spôsobom uvedené, ak ďalej nie je ustanovené inak, tieto údaje:
a)
obchodné meno a sídlo alebo meno, priezvisko a miesto podnikania zodpovednej osoby,
b)
nominálny obsah v čase balenia,
c)
dátum minimálnej trvanlivosti,
d)
upozornenia, ktoré je potrebné dodržiavať pri použití kozmetického výrobku,
e)
identifikácia výrobnej dávky,
f)
účel použitia,
g)
zoznam zložiek.
(2)
Údaje podľa odseku 1 písm. g) možno uviesť len na vonkajšom obale.
(3)
Údaje podľa odseku 1 písm. b) až d) a f) musia byť uvedené v štátnom jazyku.
(4)
V prípade použitia inej látky podľa § 5 ods. 1 sa kozmetický výrobok musí označiť aj údajmi uvedenými v povolení na použitie inej látky podľa § 5 ods. 4 písm. c).
(5)
Kozmetický výrobok, ktorý nie je balený výrobcom, ale balí sa v mieste predaja na želanie spotrebiteľa, alebo je vopred balený na okamžitý predaj, musí byť označený podľa odseku 1, pričom požadované údaje možno uviesť aj na letáčiku, páske, kartičke alebo štítku priložených ku kozmetickému výrobku alebo pripevnených na ňom.
(6)
Na obale kozmetického výrobku, letáčiku, páske, kartičke, štítku alebo doklade, ktorý kozmetický výrobok sprevádza alebo na kozmetický výrobok odkazuje, môže byť uvedený údaj o tom, že kozmetický výrobok nebol testovaný na zvieratách.
(7)
Údaj podľa odseku 6 možno uviesť, iba ak výrobca a jeho dodávatelia surovín sami alebo prostredníctvom inej osoby netestovali na zvieratách zložky, konečný kozmetický výrobok a jeho prototyp alebo na výrobu kozmetického výrobku nepoužili zložky, ktoré boli na účely vývoja nového kozmetického výrobku testované na zvieratách inou osobou.
(8)
Kozmetický výrobok nesmie byť označený alebo prezentovaný spôsobom, ktorý je nepravdivý alebo môže uviesť spotrebiteľa do omylu o jeho vlastnostiach. V označení kozmetického výrobku sa nesmú používať texty, názvy, obchodné značky, obrázky, figurálne alebo iné zobrazenia na označenie vlastností, ktoré nemá.11)
§ 7
(1)
Obchodné meno a sídlo alebo meno, priezvisko a miesto podnikania zodpovednej osoby možno uviesť v skrátenej forme, ak to umožní jej všeobecnú identifikáciu.
(2)
Na kozmetickom výrobku vyrobenom mimo územia členských štátov musí byť uvedená aj krajina pôvodu.
§ 8
(1)
Na obale kozmetického výrobku musí byť uvedený nominálny obsah v čase balenia daný hmotnosťou alebo objemom kozmetického výrobku okrem balenia s nominálnou hmotnosťou menšou ako 5 g alebo s nominálnym objemom menším ako 5 ml, nepredajných vzoriek a okrem balenia na jednorazové použitie.
(2)
Nominálny obsah podľa odseku 1 nemusí byť uvedený na obale kozmetického výrobku, ktorý obsahuje niekoľko samostatných balení a pre ktorý údaj o hmotnosti alebo objeme nie je podstatný. Na obale takého kozmetického výrobku musí byť uvedený počet jednotlivých balení. Počet jednotlivých balení nemusí byť uvedený, ak je ľahko viditeľný cez obal alebo ak sa jednotlivé balenia bežne predávajú samostatne.
§ 9
(1)
Dátum minimálnej trvanlivosti musí byť uvedený slovami „Najlepšie spotrebovať do“, po ktorých nasleduje dátum alebo údaj, kde je dátum uvedený na obale. Dátum minimálnej trvanlivosti musí byť uvedený mesiacom a rokom alebo dňom, mesiacom a rokom v tomto poradí.
(2)
Ak je potrebné, na obale kozmetického výrobku musia byť uvedené podmienky, ktoré treba splniť, aby bola zabezpečená minimálna trvanlivosť kozmetického výrobku.
(3)
Dátum minimálnej trvanlivosti nie je povinné uvádzať, ak minimálna trvanlivosť kozmetického výrobku je viac ako 30 mesiacov. Ak dátum minimálnej trvanlivosti kozmetického výrobku nie je na obale uvedený a po otvorení kozmetického výrobku môžu nastať zmeny, ktoré majú vplyv na jeho minimálnu trvanlivosť, musí byť v označení takého kozmetického výrobku uvedený symbol otvoreného téglika podľa prílohy č. 8. Súčasťou symbolu otvoreného téglika musí byť lehota vyjadrená v mesiacoch alebo rokoch, počas ktorej možno kozmetický výrobok používať bez poškodenia zdravia ľudí.
§ 10
(1)
Na vnútornom obale a vonkajšom obale kozmetického výrobku musia byť uvedené upozornenia, ktoré je potrebné dodržiavať pri použití kozmetického výrobku, najmä tie, ktoré sú uvedené v prílohách č. 3, 6 a 7 v stĺpci „Podmienky použitia a upozornenia, ktoré musia byť uvedené na obale kozmetického výrobku“, návod na použitie, ak je pre bezpečné použitie kozmetického výrobku potrebný, ako aj osobitné upozornenia pri použití kozmetického výrobku na profesionálne použitie, najmä na starostlivosť o vlasy.
(2)
Ak z praktických dôvodov, najmä z dôvodu veľkosti a tvaru kozmetického výrobku (ďalej len „praktické dôvody“) nemožno upozornenia, ktoré je potrebné dodržiavať pri použití kozmetického výrobku podľa odseku 1, uviesť na vnútornom obale a vonkajšom obale, musia byť uvedené na letáčiku, páske, kartičke alebo štítku priložených ku kozmetickému výrobku alebo pripevnených na ňom. Na tento spôsob označenia musí byť spotrebiteľ upozornený na vnútornom obale a vonkajšom obale skrátenou slovnou informáciou alebo symbolom, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 9.
§ 11
Výrobná dávka musí byť uvedená číslom alebo iným spôsobom, ktorý ju umožní identifikovať. Pri malých kozmetických výrobkoch možno výrobnú dávku uviesť len na vonkajšom obale.
§ 12
Účel použitia kozmetického výrobku musí byť uvedený, ak nie je jasný z prezentácie kozmetického výrobku.
§ 13
(1)
Látky použité ako zložky pri výrobe kozmetického výrobku musia byť uvedené v zozname zložiek v klesajúcom poradí podľa hmotnosti v čase ich pridania v procese výroby. Zložky v množstve menšom ako jedno hmotnostné percento sa uvádzajú v ľubovoľnom poradí po zložkách, ktorých je v kozmetickom výrobku viac ako jedno hmotnostné percento. Farbivá musia byť uvedené po ostatných zložkách v ľubovoľnom poradí. Pri dekoratívnom kozmetickom výrobku, ktorý je uvádzaný do obehu vo viacerých farebných odtieňoch, možno uviesť celú škálu používaných farbív, ak im predchádza slovné označenie „môže obsahovať“ alebo „+/-“. Zložky musia byť uvedené v Medzinárodnom názvosloví kozmetických zložiek (ďalej len „INCI“).12) Ak taký názov neexistuje, musí byť uvedený názov podľa iného existujúceho názvoslovia. Pre zložku, ktorú nemožno takto uviesť, musí byť uvedený názov východiskovej suroviny, použitej časti rastliny, živočícha alebo ich produktov a názvy súčastí zložky, ako sú rozpúšťadlá. Farbivá musia byť uvedené v CI podľa prílohy č. 4. Zoznamu zložiek musí predchádzať označenie „Ingredients“.
(2)
Za zložky podľa odseku 1 sa nepovažujú
a)
nečistoty v surovinách,
b)
technologické pomocné látky pridané počas výroby, ale neprítomné v kozmetickom výrobku,
c)
látky ako rozpúšťadlá alebo nosiče vonných a aromatických kompozícií použité v nevyhnutnom množstve.
(3)
Vonné a aromatické kompozície a ich suroviny sa uvádzajú v zozname zložiek skupinovým názvom „parfum“ alebo „aroma“, ale látky, pre ktoré sa to požaduje v prílohe č. 3 časti 1 stĺpci „Ďalšie obmedzenia a požiadavky“, musia byť uvedené v zozname zložiek bez ohľadu na ich funkciu v kozmetickom výrobku.
(4)
Ak zoznam zložiek nemožno z praktických dôvodov uviesť na obale, musí byť uvedený na letáčiku, páske, kartičke alebo štítku priložených ku kozmetickému výrobku alebo pripevnených na ňom. Na tento spôsob označenia musí byť spotrebiteľ upozornený skrátenou slovnou informáciou alebo symbolom, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 9. Skrátenú slovnú informáciu alebo symbol stačí uviesť len na vonkajšom obale.
(5)
Ak nie je možné z praktických dôvodov zoznam zložiek uviesť na obale, letáčiku, páske, kartičke alebo štítku priložených ku kozmetickému výrobku alebo pripevnených na ňom, ide o mydlá, kúpeľové guľôčky a iné malé kozmetické výrobky, musí byť uvedený na ozname umiestnenom v blízkosti miesta, kde je daný kozmetický výrobok vystavený na predaj.
(6)
Ak kozmetický výrobok obsahuje látku, ktorá nemusí byť uvedená v zozname zložiek podľa § 14 ods. 1, v zozname zložiek musí byť namiesto názvu látky uvedené registračné číslo pridelené danej látke v povolení.
§ 14
Neuvedenie zložky v označení kozmetického výrobku
(1)
Z dôvodu ochrany obchodného tajomstva13) nemusí byť v zozname zložiek uvedená použitá látka, ak jej neuvedenie v označení kozmetického výrobku úrad povolil8) na základe žiadosti zodpovednej osoby so sídlom alebo miestom podnikania na území Slovenskej republiky podanej pred umiestnením kozmetického výrobku na trh.
(2)
Žiadosť o vydanie povolenia na neuvedenie látky v zozname zložiek v označení kozmetických výrobkov z dôvodu ochrany obchodného tajomstva musí obsahovať
a)
obchodné meno a sídlo alebo meno, priezvisko a miesto podnikania žiadateľa,
b)
doklad o oprávnení na podnikanie,
c)
identifikáciu látky; pri identifikácii látky sa musí uviesť, ak existuje, jej
1.
chemický názov,
2.
IUPAC,
3.
INN,
4.
Ph. Eur.,
5.
CAS,
6.
EINECS,
7.
ELINCS a úradne pridelené číslo, ak bola látka registrovaná, a informáciu, či bola schválená alebo zamietnutá žiadosť o jej utajenie,14)
8.
CI,
9.
názov východiskovej suroviny, použitej časti rastliny, živočícha alebo ich produktu a názvy súčastí látky, ako sú rozpúšťadlá, ak látku nemožno inak identifikovať,
d)
hodnotenie bezpečnosti látky pri použití v kozmetických výrobkoch s prihliadnutím na jej toxikologický profil, jej chemickú štruktúru a stupeň expozície,
e)
predpokladaný účel použitia látky a kategórie výrobkov, v ktorých bude látka použitá,
f)
odôvodnenie, prečo sa neuvedenie látky požaduje,
1.
skutočnosť, že totožnosť látky alebo jej funkcia v kozmetickom výrobku nie je známa,
2.
skutočnosť, že informácia ešte nie je verejne prístupná, aj keď už bola predložená žiadosť o patentovanie látky alebo jej použitia,
3.
iná skutočnosť dôležitá na vydanie povolenia,
g)
názvy všetkých kozmetických výrobkov, v ktorých bude látka použitá, a ich odlišné názvy, pod ktorými budú predávané v členských štátoch, ak existujú, a charakteristické údaje o každom kozmetickom výrobku,
h)
vyhlásenie o tom, či žiadosť o vydanie povolenia na neuvedenie látky v zozname zložiek bola predložená príslušnému orgánu v inom členskom štáte, a vyhlásenie o jeho rozhodnutí.
(3)
Ak látka, na ktorú sa vzťahuje povolenie podľa odseku 1, bude použitá v rôznych kozmetických výrobkoch, stačí jedna žiadosť za predpokladu, že žiadateľ všetky názvy kozmetických výrobkov podľa odseku 2 písm. g) v žiadosti uvedie. Ak názvy kozmetických výrobkov ešte nie sú známe, môže ich žiadateľ oznámiť neskôr, najneskôr však 15 dní pred ich umiestnením na trh.
(4)
V povolení podľa odseku 1 sa uvedie registračné číslo pridelené látke, ktoré sa skladá zo siedmich číslic, z ktorých
a)
prvé dve číslice označujú rok, v ktorom sa neuvedenie látky povolilo,
b)
druhé dve číslice označujú kód pridelený Slovenskej republike,
c)
posledné tri číslice označujú číslo, ktoré pridelil úrad.
(5)
Kódy pridelené jednotlivým členským štátom sú uvedené v prílohe č. 10.
(6)
Platnosť povolenia vydaného podľa odseku 1 je päť rokov.
(7)
Žiadateľ, ktorému bolo vydané povolenie podľa odseku 1, je povinný bezodkladne oznámiť úradu zmeny
a)
údajov uvedených v žiadosti o vydanie povolenia,
b)
názvu kozmetického výrobku s obsahom zložky, ktorej neuvedenie v zozname zložiek bolo povolené, a to najneskôr 15 dní pred umiestnením kozmetického výrobku s novým názvom na trh.
(8)
Ak zmena údajov uvedených v žiadosti o vydanie povolenia podľa odseku 1 predstavuje riziko pre zdravie ľudí, povolenie sa zruší.8)
(9)
Žiadateľ môže vo výnimočných a odôvodnených prípadoch požiadať o predĺženie platnosti povolenia podľa odseku 1. V žiadosti uvedie dôvod a údaje, na základe ktorých bolo vydané povolenie. Ak nenastali zmeny súvisiace s bezpečnosťou látky, povolenie sa predĺži, a to najviac o tri roky.
Povinnosti fyzických osôb a právnických osôb
§ 15
(1)
Zodpovedná osoba a predajca nesmú
a)
uvádzať do obehu kozmetické výrobky, ktoré obsahujú
1.
látky uvedené v prílohe č. 2 okrem ich stopového množstva podľa § 4 ods. 3,
2.
látky uvedené v prílohe č. 3 vo vyššej ako ustanovenej koncentrácii a za iných ako ustanovených podmienok,
3.
iné farbivá, ako sú uvedené v prílohe č. 4, okrem farbív určených výlučne na farbenie vlasov,
4.
farbivá uvedené v prílohe č. 4 za iných ako ustanovených podmienok okrem farbív určených výlučne na farbenie vlasov,
5.
iné konzervačné látky, ako sú uvedené v prílohe č. 6,
6.
konzervačné látky uvedené v prílohe č. 6 vo vyššej ako ustanovenej koncentrácii a za iných ako ustanovených podmienok, ak nie sú vyššie koncentrácie použité na osobitné účely vyplývajúce z účelu použitia kozmetického výrobku,
7.
iné ultrafialové filtre, ako sú uvedené v prílohe č. 7,
8.
ultrafialové filtre uvedené v prílohe č. 7 vo vyššej ako ustanovenej koncentrácii a za iných ako ustanovených podmienok,
9.
látky karcinogénne, mutagénne alebo poškodzujúce reprodukciu kategórií 1A, 1B a 2.14a) Látka kategórie 2 sa môže použiť, ak bola prehodnotená Vedeckým výborom pre bezpečnosť spotrebiteľov14b) a uznaná za prijateľnú na použitie v kozmetických výrobkoch,
b)
uvádzať do obehu kozmetické výrobky, ak ich zložky, kombinácia zložiek alebo ich konečné zloženie boli na účely splnenia požiadaviek tohto nariadenia vlády testované na zvieratách za použitia inej ako alternatívnej metódy po tom, ako príslušná alternatívna metóda bola s prihliadnutím na vývoj validácie na úrovni Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj validovaná a prijatá v Európskej únii,
c)
testovať na zvieratách na účely splnenia požiadaviek tohto nariadenia vlády
1.
konečné kozmetické výrobky alebo ich prototypy,
2.
zložky alebo kombináciu zložiek po dátume, od ktorého testovanie na zvieratách musí byť nahradené jednou validovanou alternatívnou metódou alebo viacerými validovanými alternatívnymi metódami podľa osobitného predpisu15) alebo prílohy č. 11,
d)
uvádzať do obehu kozmetické výrobky, ktoré nie sú označené podľa § 6 až 13.
(2)
Zodpovedná osoba so sídlom alebo miestom podnikania na území Slovenskej republiky je povinná
a)
pred umiestnením kozmetických výrobkov na trh písomne alebo elektronicky oznámiť úradu obchodné meno a sídlo alebo meno, priezvisko a miesto podnikania podľa vzoru oznámenia uvedeného v prílohe č. 12,
b)
pred umiestnením kozmetického výrobku na trh zabezpečiť jeho hodnotenie bezpečnosti podľa písmena c) štvrtého bodu; hodnotenie bezpečnosti kozmetického výrobku sa vykonáva podľa zásad správnej laboratórnej praxe,16)
c)
sprístupniť v štátnom jazyku na účely výkonu štátneho zdravotného dozoru na mieste uvedenom v označení kozmetického výrobku tieto údaje:
1.
kvalitatívne a kvantitatívne zloženie kozmetického výrobku; ak ide o vonné a aromatické kompozície, ich názov, kódové číslo a identifikačné údaje dodávateľa,
2.
fyzikálne, chemické a mikrobiologické špecifikácie surovín a kozmetického výrobku, kontrolné analýzy kvalitatívnych a mikrobiologických ukazovateľov kozmetického výrobku,
3.
výrobný postup v súlade so správnou výrobnou praxou,
4.
hodnotenie bezpečnosti kozmetického výrobku17) s prihliadnutím na toxikologický profil zložiek, ich chemickú štruktúru a stupeň expozície; pri hodnotení sa musí brať do úvahy miesto aplikácie a cieľová skupina spotrebiteľov, pre ktorú je kozmetický výrobok určený, najmä ak ide o kozmetické výrobky pre deti mladšie ako tri roky a kozmetické výrobky na intímnu hygienu,
5.
meno, priezvisko a adresu osoby alebo osôb zodpovedných za hodnotenie v štvrtom bode,
6.
nežiaduce účinky pre zdravie ľudí spôsobené používaním kozmetického výrobku, ak existujú,
7.
dôkaz o deklarovaných účinkoch kozmetického výrobku, ak je to vzhľadom na jeho účinky alebo kozmetický výrobok opodstatnené,
8.
informáciu o každom testovaní na zvieratách vykonanom na účely vývoja alebo hodnotenia bezpečnosti kozmetického výrobku a jeho zložiek, ako aj na účely splnenia požiadaviek právnych predpisov krajín, ktoré nie sú členskými štátmi,
d)
akýmkoľvek spôsobom vrátane elektronického sprístupniť na požiadanie verejnosti údaje podľa odseku 2 písm. c) prvého a šiesteho bodu, pričom údaj o kvantitatívnom zložení kozmetického výrobku sa sprístupňuje, iba ak ide o nebezpečné látky17a) triedy nebezpečnosti 2.1 až 2.4, 2.6, 2.7, 2.8 typy A a B, 2.9, 2.10, 2.12, 2.13 kategórie 1 a 2, 2.14 kategórie 1 a 2, 2.15 typy A až F, 3.1 až 3.6, 3.7 nepriaznivé účinky na pohlavné funkcie a plodnosť alebo vývoj, 3.8 účinky iné ako narkotické, 3.9, 3.10, 4.1 a 5.1,
e)
určiť odborne spôsobilú osobu zodpovednú za výrobu alebo odborne spôsobilú osobu zodpovednú za dovoz kozmetických výrobkov.
(3)
Pri výrobe toho istého kozmetického výrobku na rôznych miestach Európskej únie miestom sprístupnenia údajov podľa odseku 2 písm. c) je miesto, ktoré určí výrobca kozmetického výrobku. V takom prípade výrobca zabezpečí, aby informácia o mieste sprístupnenia údajov bola úradu dostupná.
(4)
Osoba, ktorá vykonáva hodnotenie bezpečnosti kozmetického výrobku podľa odseku 2 písm. b), musí mať vysokoškolský diplom podľa osobitného predpisu18) o absolvovaní štúdia v študijných odboroch humánneho lekárstva, veterinárneho lekárstva, farmácie, chémie alebo biológie.
(5)
Odborne spôsobilá osoba zodpovedná za výrobu kozmetických výrobkov podľa odseku 2 písm. e) musí mať odbornú spôsobilosť podľa osobitného predpisu.19)
(6)
Odborne spôsobilá osoba zodpovedná za dovoz kozmetických výrobkov podľa odseku 2 písm. e) musí mať
a)
diplom o absolvovaní vysokoškolského štúdia študijného programu20) v študijných odboroch humánneho lekárstva, veterinárneho lekárstva, farmácie, chémie alebo biológie,
b)
vysvedčenie o získaní úplného stredného odborného vzdelania v študijných odboroch chémie, potravinárstva alebo farmácie alebo
c)
dva roky odbornej praxe.
(7)
Zodpovedná osoba alebo predajca, ktorí majú sídlo alebo miesto podnikania na území Slovenskej republiky, sú povinní písomne alebo elektronicky oznámiť úradu údaje o látkach používaných v kozmetických výrobkoch potrebné na účely lekárskeho ošetrenia podľa § 16 pred ich umiestnením na trh. Tieto údaje sa nesmú použiť na iné účely.
§ 16
Údaje o látkach používaných v kozmetických výrobkoch potrebné na účely lekárskeho ošetrenia
(1)
Údaje o látkach používaných v kozmetických výrobkoch potrebné na účely lekárskeho ošetrenia sa oznamujú podľa rámcového zloženia formou oznámenia, ktorého vzory sú uvedené v prílohe č. 13. Názov látky musí byť uvedený podľa § 13 ods. 1.
(2)
Zoznam rámcových zložení kozmetických výrobkov podľa účelu použitia alebo cieľovej skupiny spotrebiteľov je uvedený v prílohe č. 14.
(3)
Podrobnosti o rámcových zloženiach kozmetických výrobkov sú uvedené v prílohe č. 15.
(4)
Oznámenie údajov o látkach používaných v kozmetických výrobkoch potrebné na účely lekárskeho ošetrenia (ďalej len „oznámenie“) podľa prílohy č. 13 vzoru č. 1 sa podáva, ak sa rámcové zloženie kozmetických výrobkov zhoduje s rámcovým zložením podľa prílohy č. 15.
(5)
Oznámenie podľa prílohy č. 13 vzoru č. 2 sa podáva, ak sa rámcové zloženie kozmetických výrobkov zhoduje s rámcovým zložením podľa prílohy č. 15 a kozmetické výrobky obsahujú vybrané látky, pre ktoré sa vyžadujú doplňujúce údaje. Zoznam vybraných látok a podmienky ich oznámenia sú uvedené v prílohe č. 16.
(6)
Oznámenie podľa prílohy č. 13 vzoru č. 3 sa podáva, ak sa rámcové zloženie kozmetických výrobkov nezhoduje s rámcovým zložením podľa prílohy č. 15 alebo ak rámcové zloženie kozmetických výrobkov nie je uvedené v tejto prílohe.
(7)
Nové oznámenie podľa prílohy č. 13 vzoru č. 4 sa podáva, ak nastane zmena v rámcovom zložení kozmetických výrobkov oznámených podľa odsekov 4 až 6 alebo zmena vo vybraných látkach za podmienok uvedených v prílohe č. 16.
§ 17
Prechodné ustanovenia
(1)
Kozmetické výrobky, ktoré obsahujú látky uvedené v prílohe č. 2 pod referenčnými číslami 1133, 1134, 1135 a 1136, možno uvádzať do obehu do 30. marca 2006.
(2)
Kozmetické výrobky, ktoré obsahujú látky uvedené v prílohe č. 2 pod referenčnými číslami 1137 až 1211, možno podľa doterajších predpisov umiestniť na trh do 21. augusta 2006 a predávať do 21. novembra 2006.
(3)
Kozmetické výrobky, ktoré obsahujú farbivá s indexovým číslom CI 12150, CI 20170 a CI 27290, možno podľa doterajších predpisov uvádzať do obehu do 30. marca 2006.
(4)
Kozmetické výrobky s minimálnou trvanlivosťou dlhšou ako 30 mesiacov umiestnené na trh do 31. decembra 2005 možno predávať bez uvedenia dátumu minimálnej trvanlivosti a symbolu otvoreného téglika.
(5)
Údaje o kozmetických výrobkoch umiestnených na trh do 31. decembra 2005 možno oznámiť podľa § 15 ods. 7 do 1. marca 2006.
§ 17a
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. októbra 2006
Kozmetické výrobky, ktoré obsahujú látky uvedené v prílohe č. 2 pod referenčnými číslami 1212 až 1233, možno umiestniť na trh a predávať do 30. novembra 2006.
§ 17b
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 21. novembra 2007
(1)
Kozmetické výrobky, ktoré obsahujú látky uvedené v prílohe č. 2 pod referenčnými číslami 1234 až 1243, možno podľa doterajších predpisov umiestniť na trh do 20. novembra 2007 a predávať do 20. februára 2008.
(2)
Kozmetické výrobky, ktoré obsahujú látky uvedené v prílohe č. 4 pod indexovým číslom CI 45 425 a v prílohe č. 6 pod referenčnými číslami 10 a 56, možno podľa doterajších predpisov umiestniť na trh do 17. októbra 2008 a predávať do 17. apríla 2009.
(3)
Kozmetické výrobky, ktoré obsahujú látky uvedené v prílohe č. 6 pod referenčnými číslami 1, 2, 4, 5, 7, 8, 12, 14, 18 až 22, 24 až 30, 32, 33, 35 až 37, 42, 43 a 47, možno podľa doterajších predpisov umiestniť na trh do 22. marca 2008 a predávať do 22. júna 2008.
§ 17c
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 15. apríla 2008
(1)
Kozmetické výrobky, ktoré obsahujú látky uvedené v prílohe č. 2 pod referenčnými číslami 1244 až 1328, možno podľa doterajších predpisov uvádzať do obehu do 17. júna 2008.
(2)
Kozmetické výrobky, ktoré obsahujú látky uvedené v prílohe č. 3 časti 1 pod referenčnými číslami 26 až 43, 47 a 56, možno podľa doterajších predpisov uvádzať do obehu do 18. marca 2009.
(3)
Kozmetické výrobky, ktoré obsahujú látku uvedenú v prílohe č. 3 časti 1 pod referenčným číslom 102, možno podľa doterajších predpisov umiestniť na trh do 15. novembra 2008 a predávať do 15. februára 2009.
§ 17d
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 4. apríla 2009
(1)
Kozmetické výrobky, ktoré obsahujú látku uvedenú v prílohe č. 2 pod referenčným číslom 1136, podľa predpisov účinných do 4. apríla 2009 možno predávať do 4. októbra 2009.
(2)
Kozmetické výrobky, ktoré obsahujú látky uvedené v prílohe č. 3 časti 1 pod referenčnými číslami 45, 72, 73, 88, 89, 103 až 184, podľa predpisov účinných do 4. apríla 2009 možno predávať do 4. októbra 2009.
§ 17e
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 8. júla 2009
(1)
Kozmetické výrobky, ktoré obsahujú látku uvedenú v prílohe č. 2 pod referenčným číslom 167 a v prílohe č. 7 pod referenčným číslom 1, podľa predpisov účinných do 8. júla 2009 možno uvádzať do obehu do 7. októbra 2009.
(2)
Kozmetické výrobky, ktoré obsahujú látky uvedené v prílohe č. 2 pod referenčnými číslami 1329 až 1369, v prílohe č. 3 časti 1 pod referenčnými číslami 10 a 14 a v prílohe č. 3 časti 2 pod referenčnými číslami 57, 59 a 60, podľa predpisov účinných do 8. júla 2009 možno uvádzať do obehu do 13. októbra 2009.
(3)
Kozmetické výrobky, ktoré obsahujú látky uvedené v prílohe č. 2 pod číslami 1370 a 1371, v prílohe č. 3 časti 1 pod referenčnými číslami 186 až 188, podľa predpisov účinných do 8. júla 2009 možno uvádzať do obehu do 4. novembra 2009.
(4)
Kozmetické výrobky, ktoré obsahujú látku uvedenú v prílohe č. 3 časti 1 pod referenčným číslom 185, podľa predpisov účinných do 8. júla 2009 možno uvádzať do obehu do 4. februára 2010.
§ 17f
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 15. júla 2010
Kozmetické výrobky, ktoré obsahujú látky uvedené v prílohe č. 3 časti 1 pod referenčnými číslami 26 až 43, 47 a 56, možno podľa predpisov účinných do 14. júla 2010 uvádzať do obehu do 14. októbra 2010.
§ 17g
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. decembra 2010
Kozmetické výrobky, ktoré obsahujú látku uvedenú v prílohe č. 3 časti 1 pod referenčným číslom 208 a nie sú označené podľa predpisov účinných od 1. decembra 2010, možno umiestňovať na trh do 31. októbra 2011 a predávať do 31. októbra 2012.
§ 17h
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 15. februára 2011
(1)
Kozmetické výrobky, ktoré obsahujú látku uvedenú v prílohe č. 3 časti 1 pod referenčným číslom 130, možno podľa predpisov účinných do 14. februára 2011 predávať do 14. augusta 2011.
(2)
Kozmetické výrobky, ktoré obsahujú látku uvedenú v prílohe č. 3 časti 1 pod referenčným číslom 151a a nespĺňajú požiadavky podľa predpisov účinných od 15. februára 2011, možno predávať do 14. augusta 2011.
§ 17i
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. novembra 2011
Kozmetické výrobky, ktoré obsahujú látky uvedené v prílohe č. 3 časti 1 pod referenčnými číslami 8, 8a, 9, 9a, 16, 22, 193, 202, 203, 205 a v prílohe č. 3 časti 2 pod referenčnými číslami 3 až 6, 10 až12, 16, 19 až 22, 25, 27, 31 až 39, 44, 48 až 50, 55 a 56, možno podľa predpisov účinných do 31. októbra 2011 predávať do 31. októbra 2012.
§ 17j
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 3. januára 2012
Kozmetické výrobky, ktoré obsahujú látky uvedené v prílohe č. 3 časti 2 pod referenčnými číslami 10 a 50 umiestnené na trh do 2. januára 2012, sa považujú za kozmetické výrobky podľa tohto nariadenia vlády v znení účinnom do 2. januára 2012.
Záverečné ustanovenia
§ 18
Týmto nariadením vlády sa preberajú právne akty Európskych spoločenstiev a Európskej únie uvedené v prílohe č. 17.
§ 19
Zrušuje sa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 174/2005 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na kozmetické výrobky.
§ 20
Účinnosť
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. januára 2006.
Mikuláš Dzurinda v. r.
Príloha č. 1 k nariadeniu vlády č. 658/2005 Z. z.
ZOZNAM KATEGÓRIÍ KOZMETICKÝCH VÝROBKOV
1. Kozmetické výrobky na starostlivosť o pokožku, ako krémy, emulzie, lotiony, gély, oleje a iné
2. Pleťové masky okrem výrobkov určených na chemický peeling
3. Tónovacie podklady
4. Púdre na líčenie, po kúpeli a hygienické
5. Mydlá toaletné, dezodoračné a iné
6. Parfumy, toaletné vody a kolínske vody
7. Kozmetické výrobky do kúpeľa a na sprchovanie
8. Kozmetické výrobky na depiláciu
9. Dezodoranty a antiperspiranty
10. Kozmetické výrobky na starostlivosť o vlasy:
10.1. na farbenie a odfarbovanie,
10.2. na onduláciu, narovnávanie a fixáciu,
10.3. na formovanie účesu,
10.4. na čistenie,
10.5. kondicionéry,
10.6. iné výrobky
11. Kozmetické výrobky na holenie a po holení
12. Kozmetické výrobky na líčenie a odlíčenie tváre a očí
13. Kozmetické výrobky na aplikáciu na pery
14. Kozmetické výrobky na starostlivosť o zuby a ústnu dutinu
15. Kozmetické výrobky na starostlivosť o nechty a úpravu nechtov
16. Kozmetické výrobky na vonkajšiu intímnu hygienu
17. Kozmetické výrobky na ochranu pred slnečným žiarením
18. Kozmetické výrobky na stmavnutie pokožky bez slnečného žiarenia
19. Kozmetické výrobky na zosvetlenie pokožky
20. Kozmetické výrobky proti vráskam
21. Ostatné kozmetické výrobky
Príloha č. 2 k nariadeniu vlády č. 658/2005 Z. z.
ZOZNAM LÁTOK, KTORÉ NESMÚ BYŤ ZLOŽKAMI KOZMETICKÝCH VÝROBKOV
1. N-5-chlórbenzoxazol-2-ylacetamid (N-5-Chlorobenzoxazol-2-ylacetamideo)
2. 2-acetoxyetyltrimetylhydroxid amónny (acetylcholín) (2-Acetoxyethyltrimethyl ammonium hydroxide (acetylcholine)o) a jeho soli
3. Deanol aceglumát (Deanol aceglumate*)
4. Spironolaktón (Spironolactone*)
5. [4-(4-hydroxy-3-jódofenoxy)-3,5-dijódofenyl] kyselina octová ([4-(4-Hydroxy-3-iodophenoxy)-3,5-diiodophenyl]acetic acido) a jej soli
6. Metotrexát (Methotrexate*)
7. Kyselina 6-aminohexánová (Aminocaproic acid*) a jej soli
8. Cinchofén (kyselina fenylcinchoninová) (Cinchophen*), jeho soli, deriváty a soli týchto derivátov
9. Kyselina tyropropová (Thyropropic acid*) a jej soli
10. Kyselina trichlóroctová (Trichloroacetic acido)
11. Aconitum napellus L. (listy, korene a galenické zmesi)
12. Akonitín (Aconitineo) hlavný alkaloid Aconitum napellus L. a jeho soli
13. Adonis vernalis L. a jeho zmesi
14. Epinefrín (Epinephrine*)
15. Rauwolfia serpentina alkaloidy a ich soli
16. Alkínové alkoholy (Alkyne alcoholso), ich estery, étery a ich soli
17. Izoprenalín (Isoprenaline*)
18. Alylizotiokyanatán (Allyl isothiocyanateo)
19. Aloklamid (Alloclamide*) a jeho soli
20. Nalorfín (Nalorphine*), jeho soli a étery
21. Sympatikomimetické amíny (Sympathicomimetic amineso) pôsobiace na centrálny nervový systém: ktorákoľvek látka obsiahnutá v prvom zozname liekov podliehajúcich lekárskemu predpisu a uvedená v uznesení AP (69) 2 Európskej rady
22. Anilín (Anilineo), jeho soli a ich halogénované a sulfónované deriváty
23. Betoxykaín (Betoxycaine*) a jeho soli
24. Zoxazolamín (Zoxazolamine*)
25. Prokaínamid (Procainamide*), jeho soli a deriváty
26. Benzidín (Benzidineo)
27. Tuaminoheptán (Tuaminoheptane*), jeho izoméry a soli
28. Oktodrín (Octodrine*) a jeho soli
29. 2-amino-1,2-bis(4-metoxyfenyl) etanol (2-Amino-1,2-bis(4-methoxyphenyl)etanolo) a jeho soli
30. 1,3-dimetylpentylamín (1,3-Dimethylpentylamineo) a jeho soli
31. Kyselina 4-aminosalicylová (4-Aminosalicylic acido) a jej soli
32. Toluidíny (Toluidineso), ich izoméry, soli, halogénované a sulfónované deriváty
33. Xylidíny (Xylidineso), ich izoméry, soli, halogénované a sulfónované deriváty
34. Imperatorín (9-(3-metoxylbut-2-enyloxy) furo[3,2-g] chromen-7-ón) (Imperatorin (9-(3-methoxylbut-2-enyloxy) furo[3,2-g] chromen-7-one)o)
35. Ammi majus a jeho galenické zmesi
36. 2,3-dichlór-2-metylbután (2,3-Dichloro-2-methylbutaneo)
37. Látky s androgénnym účinkom (Substances with androgenic effecto)
38. Antracénový olej (Anthracene oilo)
39. Antibiotiká (Antibioticso)
40. Antimón (Antimonyo) a jeho zlúčeniny
41. Apocynum cannabinum L. a jeho zmesi
42. Apomorfín (5,6,6a, 7-tetrahydro-6-metyl-4H-dibenzo[de, g]-chinolín-10,11-diol) (Apomorphine (5,6,6a, 7-tetrahydro-6-methyl-4H-dibenzo[de, g]-quinoline-10,11-dihydric alcohol)o) a jeho soli
43. Arzén (Arsenico) a jeho zlúčeniny
44. Atropa belladonna L. a jej zmesi
45. Atropín (Atropineo), jeho soli a deriváty
46. Bárnaté soli (Barium saltso) okrem síranu bárnatého, sulfidu bárnatého za podmienok stanovených v prílohe č. 3 časti 1 a komplexov, solí a pigmentov pripravených z farbív uvedených v prílohe č. 4 poznámke 3
47. Benzén (Benzeneo)
48. Benzimidazol-2(3H)-ón (Benzimidazol-2(3H)-oneo)
49. Benzazepíny a benzodiazepíny (Benzazepines and benzodiazepineso)
50. 1-dimetylaminometyl-1metylpropylbenzoát (amylokaín) (1-Dimethylaminomethyl-1-methypropyl benzoate (amylocaine)o) a jeho soli
51. 2,2,6-trimetyl-4-piperidylbenzoát (benzamín) (2,2,6-Trimethyl-4-piperidyl benzoate (benzamine)o) a jeho soli
52. Izokarboxazid (Isocarboxazid*)
53. Bendroflumetiazid (Bendroflumethiazide*) a jeho deriváty
54. Berýlium (Berylliumo) a jeho zlúčeniny
55. Bróm, elementárny (Bromine, elementalo)
56. Bretýlium-tozylát (Bretylium tosilate*)
57. Karbromal (Carbromal*)
58. Bromizoval (Bromisoval*)
59. Bromofeniramín (Brompheniramine*) a jeho soli
60. Benzilónium bromid (Benzilonium bromide*)
61. Tetrylamónium bromid (Tetrylammonium bromide*)
62. Brucín (Brucineo)
63. Tetrakaín (Tetracaine*) a jeho soli
64. 4-butyl-1-fenylpyrazolidín-3,5-dión (Mofebutazone*)
65. Tolbutamid (Tolbutamide*)
66. Karbutamid (Carbutamide*)
67. Fenylbutazón (Phenylbutazone*)
68. Kadmium (Cadmiumo) a jeho zlúčeniny
69. Kantaridy (Cantharideso), Cantharis vesicatoria
70. (1R, 2S)-hexahydro-1,2-dimetyl-3,6-epoxyftalový anhydrid (kantaridín) ((1R, 2S)-Hexahydro-1,2-dimethyl-3,6-epoxyphthalic anhydride (cantharidin)o)
71. Fenprobamát (Phenprobamate*)
72. Nitroderiváty karbazolu (Nitroderivatives of carbazolo)
73. Sírouhlík (Carbon disulphideo)
74. Kataláza (Catalaseo)
75. Kefaelín (Cephaelineo) a jeho soli
76. Chenopodium ambrosioides (esenciálny olej)
77. 2,2,2-trichlóretán-1,1-diol (2,2,2-Trichloroethane-1,1-diolo)
78. Chlór (Chlorineo)
79. Chlórpropamid (Chlorpropamide*)
80. Difenoxyláthydrochlorid (Diphenoxylate*) hydrochloride)
81. 4-fenylazofenylén-1,3-diamín citran hydrochlorid (chryzoidín citran hydrochlorid) (4-Phenylazophenylene-1,3-diamine citrate hydrochloride (chrysoidine citrate hydrochloride)o)
82. Chlórzoxazón (Chlorzoxazone*)
83. 2-chlór-6-metylpyrimidín-4-yldimetylamín
(2-Chloro-6-methylpyrimidin-4-yldimethylamine (crimidine-ISO)o)
84. Chlórprotixén (Chlorprothixene*) a jeho soli
85. Klofenamid (Clofenamide*)
86. N,N-bis-(2-chlóretyl)metylamín N-oxid (N,N-bis-(2-Chloroethyl)methylamine N-oxideo) a jeho soli
87. Chlórmetín (Chlormethine*) a jeho soli
88. Cyklofosfamid (Cyclophosphamide*) a jeho soli
89. Manomustín (Mannomustine*) a jeho soli
90. Butanilikaín (Butanilicaine*) a jeho soli
91. Chlórmezanón (Chloromezanone*)
92. Triparanol (Triparanol*)
93. 2-[fenyl(4-chlórfenyl)acetyl]indán-1,3-dión
       (2-[2-(4-Chlorphenyl)-2-phenylacetyl]indan-1,3-dione (chlorophacinone-ISO)o)
94. Chlórfenoxamín (Chlorphenoxamine*)
95. Fenaglykodol (Phenaglycodol*)
96. Chlóretán (Chloroethaneo)
97. Chróm, kyselina chrómová (Chromium; chromic acido) a jej soli
98. Claviceps purpurea Tul., jeho alkaloidy a galenické zmesi
99. Conium maculatum L., jeho plody, práškové a galenické zmesi
100. Glycyklamid (Glycyclamide*)
101. Benzénsulfonan kobaltnatý (Cobalt benzenesulphonateo)
102. Kolchicín, jeho soli a deriváty (Colchicineo)
103. Kolchikozid a jeho deriváty (Colchicosideo)
104. Colchicum autumnale L. a jeho galenické zmesi
105. Konvalatoxín (Convallatoxino)
106. Anamirta cocculus L. (plody)
107. Croton tiglium (olej)
108. 1-butyl-3-(N-krotonoylsulfanilyl) močovina (1-Butyl-3-(N-crotonoylsulphanilyl) ureao)
109. Kurare a kurarín (Curare and curarineo)
110. Syntetické kurarizanty (Synthetic curarizantso)
111. Kyanovodík (Hydrogen cyanideo) a jeho soli
112. 2-α-cyklohexylbenzyl (N,N,N’,N’-tetraetyl)trimetyléndiamín (fenetamín) (2-α-Cyclohexylbenzyl (N, N, N’,N’-tetraethyl)trimethylenediamine (phenetamine)o)
113. Cyklomenol (Cyclomenol*) a jeho soli
114. Hexacyklonát sodný (Sodium hexacyclonate*)
115. Hexapropymát (Hexapropymate*)
116. Dextropropoxyfén (Dextropropoxyphene*)
117. O,O’-diacetyl-N-alyl-N-normorfín (O,O’-Diacetyl-N-allyl-N-normorphineo)
118. [2-(2-piperidín-1-yletoxy)etyl]-benzo[b]pyrido[2,3-e]-[1,4]tiazín-10-karboxylát (Pipazetate*) a jeho soli
119. 5-(α, ß" width=6>-dibromofenetyl)-5-metylhydantoín (5-(α, ß-Dibromophenethyl)-5-methylhydantoino)
120. Soli N,N’-pentametylén-bis(trimetylamóniové), napr. pentametónium bromid (N,N’-Pentamethylene bis(trimethylammonium) salts, e. g. Pentamethonium bromide*)
121. Soli N,N’-[(metylimino)dietylén]-bis(etyldimetylamónia), napr. azametónium bromid (N,N’-[(Methylimino)diethylene] bis(ethyldimethylammonium) salts, e. g. Azamethonium bromide*)
122. Cyklarbamát (Cyclarbamate*)
123. Klofenotán (Clofenotane*)
124. Soli N,N’-hexametylén-bis(trimetylamónia), napr. hexametónium bromid (N,N’-Hexamethylene bis(trimethylammonium) salts, e. g. Hexamethonium bromide*)
125. Dichlóretány (etylénchloridy) (Dichloroethanes (Ethylene chlorides)o)
126. Dichlóretylény (acetylén chloridy) (Dichloroethylenes (Acetylene chlorides)o)
127. Lysergid (Lysergide*) a jeho soli
128. 2-dietylaminoetyl-3-hydroxy-4-fenylbenzoát
(2-Diethylaminoethyl-3-hydroxy-4-phenylbenzoate and its saltso) a jeho soli
129. Cinchokaín (Cinchocaine*) a jeho soli
130. 3-dietylaminopropyl cinnamát (3-Diethylaminopropyl cinnamateo)
131. O,O’-dietyl-O-4-nitrofenylfosforotioát (paratión-ISO) (O,O’-Diethyl-O-4-nitrophenylphosphorothioate (parathion-ISO)o)
132. Soli [oxalyl-bis(iminoetylén)]-bis[(o-chlórbenzyl)dietylamónia], napr. ambenómium chlorid ([Oxalylbis(iminoethylene)] bis[(o-chlorobenzyl) diethylammonium] salts, e. g. Ambenomium chloride*)
133. Metyprylón (Methyprylon*) a jeho soli
134. Digitalín (Digitalineo) a všetky heterozidy z rastliny Digitalis purpurea L.
135. 7-[2-hydroxy-3-(2-hydroxyetyl-N-metylamino)propyl] teofylín (xantinol)
         (7-[2-Hydroxy-3-(2-hydroxyethyl-N-methyl)amino propyl] theophylline (xanthinol)o)
136. Dioxetedrín (Dioxethedrin*) a jeho soli
137. Piprokurarium (Piprocurarium*)
138. Propyfenazón (Propylphenazone*)
139. Tetrabenazín (Tetrabenazine*) a jeho soli
140. Kaptodiám (Captodiame*)
141. Mefeklorazín (Mefeclorazine*) a jeho soli
142. Dimetylamín (Dimethylamineo)
143. 1,1-bis(dimetylaminometyl) propylbenzoát (amydrikaín, alypín) (1,1-Bis(dimethylaminomethyl) propyl-benzoate (Amydricaine, Alypine)o) a jeho soli
144. Metapyrilén (Methapyrilene*) a jeho soli
145. Metamfepramón (Metamfepramone*) a jeho soli
146. Amitriptylín (Amitriptyline*) a jeho soli
147. Metformín (Metformin*) a jeho soli
148. Izosorbid-dinitrát (Isosorbide dinitrate*)
149. Malononitril (Malononitrileo)
150. Sukcinonitril (Succinonitrileo)
151. Izoméry dinitrofenolu (Dinitrophenol isomerso)
152. Inproquone (Inproquone*)
153. Dimevamid (Dimevamide*) a jeho soli
154. Difenylpyralín (Diphenylpyraline*) a jeho soli
155. Sulfinpyrazón (Sulfinpyrazone*)
156. N-(3-karbamoyl-3,3-difenylpropyl)-N,N’-diizopropylmetylamónne soli, napr. izopropamid jodid (N-(3-Carbamoyl-3,3-diphenylpropyl)-N,N’-diisopropylmethyl-ammonium salts, e. g. Isopropamid iodide*)
157. Benaktyzín (Benactyzine*)
158. Benzatropín (Benzatropine*) a jeho soli
159. Cyklizín (Cyclizine*) a jeho soli
160. 5,5-difenyl-4-imidazolidon (5,5-Diphenyl-4-imidazolidoneo)
161. Probenecíd (Probenecid*)
162. Disulfirám, tiram (Disulfiram, thiram*)
163. Emetín (Emetineo), jeho soli a deriváty
164. Efedrín (Ephedrineo) a jeho soli
165. Oxanamid (Oxanamide*) a jeho deriváty
166. Eserín alebo fyzostigmín (Eserine or physostigmineo) a jeho soli
167 Kyselina 4-aminobenzoová (4-aminobenzoic acido) a jej estery s voľnou aminovou skupinou
168. Cholínové soli (Choline salts o) a ich estery, napr. cholínchlorid
169. Karamifén (Caramiphen*) a jeho soli
170. Dietyl-4-nitrofenylfosfát (Diethyl 4-nitrophenyl phosphateo)
171. Metetoheptazín (Metethoheptazine*) a jeho soli
172. Oxfeneridín (Oxpheneridine*) a jeho soli
173. Etoheptazín (Ethoheptazine*) a jeho soli
174. Metheptazín (Metheptazine*) a jeho soli
175. Metylfenidát (Methylphenidate*) a jeho soli
176. Doxylamín (Doxylamine*) a jeho soli
177. Tolboxán (Tolboxane*)
178. 4-benzoyloxyfenol a 4-etoxyfenol (4-Benzoyloxyphenol and 4-ethoxyphenolo)
179. Paretoxikaín (Parethoxycaine*) a jeho soli
180. Fenozolón (Fenozolone*)
181. Glutetimid (Glutethimide*) a jeho soli
182. Etylénoxid (Ethylene oxideo)
183. Bemegrid (Bemegride*) a jeho soli
184. Valnoktamid (Valnoctamide*)
185. Haloperidol (Haloperidol*)
186. Parametazón (Paramethasone*)
187. Fluanizón (Fluanisone*)
188. Trifluperidol (Trifluperidol*)
189. Fluorezón (Fluoresone*)
190. Fluórouracil (Fluorouracil*)
191. Kyselina fluorovodíková (Hydrofluoric acido), jej bežné soli, komplexné zlúčeniny a hydrofluoridy okrem zlúčenín uvedených v prílohe č. 3 časti 1
192. Furfuryltrimetylammónne soli (Furfuryltrimethylammonium salts*), napr. furtretóniumjodid
193. Galantamín (Galantamine*)
194. Progestogény (Progestogens*)
195. 1,2,3,4,5,6-hexachlorocyklohexán (1,2,3,4,5,6-Hexachlorocyclohexane (BHC-ISO, lindano)
196. (1R,4S,5R,8S)-1,2,3,4,10,10-hexachlór-6,7-epoxy-1,4,4a,5,6,7,8,8a-oktahydro-1,4:5,8-dimetánona-ftalén
         ((1R,4S,5R,8S)-1,2,3,4,10,10-Hexachloro-6,7-epoxy-1,4,4a,5,6,7,8,8a-octahydro-1,4:5,8-dimethano-naphtalene (endrin-ISO)o)
197. Hexachlóretán (Hexachloroethaneo)
198. (1R,4S,5R,8S)-1,2,3,4,10,10-hexachlór-1,4,4a,5,8,8a-hexahydro-1,4:5,8-dimetánonaftalén
         (1R,4S,5R,8S)-1,2,3,4,10,10-hexachloro-1,4,4a,5,8,8a-hexahydro-1,4:5,8-dimethano-naphtalen (Isodrin-ISO)o)
199. Hydrastín, hydrastinín (Hydrastine, Hydrastinineo) a ich soli
200. Hydrazidy (Hydrazideso) a ich soli
201. Hydrazín (Hydrazineo), jeho deriváty a ich soli
202. Oktamoxín (Octamoxin*) a jeho soli
203. Warfarín (Warfarin*) a jeho soli
204. Etyl bis(4-hydroxy-2-oxo-1-benzopyrán-3-yl)-acetát
         (Ethyl bis(4-hydroxy-2-oxo-1-benzopyran-3-yl)-acetate o) a soli jeho kyseliny
205. Metokarbamol (Methocarbamol*)
206. Propatyl-nitrát (Propatylnitrate*)
207. 4,4’-dihydroxy-3,3’-(3-metyltiopropylidén)dikumarín
         (4,4’-Dihydroxy-3,3’-(3-methylthiopropylidene)-dicoumarineo)
208. Fenadiazol (Fenadiazole*)
209. Nitroxolín (Nitroxolineo) a jeho soli
210. Hyoscyamín, jeho soli a deriváty (Hyoscyamineo)
211. Hyoscyamus niger L., jeho listy, semená, práškové a galenické zmesi
212. (5-fenyl-2-iminiooxazolidín-4-ón) (Pemoline*) a jeho soli
213. Jód (Iodineo)
214. Soli dekametylén-bis(trimetylamónia) (Decamethylene bis(trimethylamonium) saltso), napr. dekametónium bromid
215. Ipekakuana (Cephaelis ipecacuanha Brot. a príbuzné druhy), jeho korene, práškové a galenické zmesi
216. (2-izopropylpent-4-enoyl) -močovina (apronalid) ((2-Isopropylpent-4-enoyl) urea (Apronalide)o)
217. α-santonín [(3S,5aR,9bS)-3,3a,4,5,5a,9b-hexahydro-3,5a,9-trimetylnafto-[1,2-b]furán-2,8-dión]
        (α-Santonin [(3S,5aR,9bS)-3,3a,4,5,5a,9b-hexahydro-3,5a,9-trimethylnaphto[1,2-b] furan-2,8-dione]o)
218. Lobelia inflata L. a jej galenické zmesi
219. Lobelín (Lobeline*) a jeho soli
220. Barbituráty (Barbiturateso)
221. Ortuť a jej zlúčeniny (Mercury and its compoundso) okrem zlúčenín v prílohe č. 6 časti 1
222. 3,4,5-trimetoxyfenetylamín (3,4,5-Trimethoxyphenethylamineo) a jeho soli
223. Metaldehyd (Metaldehydeo)
224. 2-(4-alyl-2-metoxyfenoxy)-N,N-dietylacetamid (2-(4-Allyl-2-methoxyphenoxy)-N, N-diethylacetamideo) a jeho soli
225. Kumetarol (Coumetarol*)
226. Dextrometorfán (Dextromethorphan*) a jeho soli
227. 2-metylheptylamín (2-Methylheptylamineo) a jeho soli
228. Izometeptén (Isometheptene*) a jeho soli
229. Mekamylamín (Mecamylamine*)
230. Guaifenezín (Guaifenesin*)
231. Dikumarol (Dicoumarol*)
232. Fenmetrazín (Phenmetrazine*), jeho deriváty a soli
233. Tiamazol (Thiamazole*)
234. 3,4-dihydro-2-metoxy-2-metyl-4-fenyl-2H,5H-pyrano[3,2-c]-[1]benzopyrán-5-ón (cyklokumarol) 
         (3,4-Dihydro-2-methoxy-2-methyl-4-phenyl-2H,5H-pyrano[3,2-c]-[1]benzopyran-5-one (Cyclocoumarol)o)
235. Karizoprodol (Carisoprodol*)
236. Meprobamát (Meprobamate*)
237. Tefazolín a jeho soli (Tefazoline*)
238. Arekolín (Arecolineo)
239. Poldín-metylsulfát (Poldine metilsulfate*)
240. Hydroxyzín (Hydroxyzine*)
241. 2-naftol (2-Naphtholo)
242. 1- a 2-naftylamíny (1- and 2-Naphthylamineso) a ich soli
243. 3-(1-naftyl)-4-hydroxykumarín (3-(1-Naphtyl)-4-hydroxycoumarineo)
244. Nafazolín (Naphazoline*) a jeho soli
245. Neostigmín (Neostigmine*) a jeho soli, napr. neostigmínbromid
246. Nikotín (Nicotineo) a jeho soli
247. Amyldusitany (Amyl nitriteso)
248. Anorganické dusitany (Inorganic nitrites) okrem dusitanu sodného
249. Nitrobenzén (Nitrobenzeneo)
250. Nitrokrezoly (Nitrocresolso) a ich alkalické soli
251. Nitrofurantoín (Nitrofurantoin*)
252. Furazolidón (Furazolidone*)
253. Propán-1,2,3-triyl trinitrát (Propane-1,2,3-triyl trinitrateo)
254. Acenokumarol (Acenocoumarol*)
255. Alkalické pentakyanonitrozylželezitany (2-) (Alkali pentacyanonitrosylferrate (2-)*)
256. Nitrostilbény (Nitrostilbeneso), ich homológy a deriváty
257. Noradrenalín (Noradrenalineo) a jeho soli
258. Noskapín (Noscapine*) a jeho soli
259. Guanetidín (Guanethidine*) a jeho soli
260. Estrogény (Oestrogenso)
261. Oleandrín (Oleandrino)
262. Chlórtalidón (Chlortalidone*)
263. Peletierín (Pelletierineo) a jeho soli
264. Pentachlóretán (Pentachloroethaneo)
265. Tetranitrát pentaeritritolu (Pentaerithrityl tetranitrate*)
266. Petrichloral (Petrichloral*)
267. Oktamylamín (Octamylamine*) a jeho soli
268. Kyselina pikrová (Picric acido)
269. Fenacemid (Phenacemide*)
270. Difendoxazín (Difendoxazine*)
271. 2-fenylindane-1,3-dión (fenindión) (2-Phenylindan-1,3-dione (Phenindione)o)
272. Etylfénacemid (Ethylphenacemide*)
273. Fenprokumón (Phenprocoumon*)
274. Fenyramidol (Fenyramidol*)
275. Triamterén (Triamterene*) a jeho soli
276. Tetraetylpyrofosfát (Tetraethyl pyrophosphateo)
277. Tritolyl fosfát (Tritolyl phosphateo)
278. Psilocybín (Psilocybine*)
279. Fosfor a kovové fosfidy (Phosphorus and metal phosphideso)
280. Talidomid (Thalidomide*) a jeho soli
281. Physostigma venenosum Balf.
282. Pikrotoxín (Picrotoxino)
283. Pilokarpín (Pilocarpineo) a jeho soli
284. Ľavotočivá treo-forma α-piperidín-2-ylbenzylacetátu (levofacetoperán) (α-Piperidin-2-yl benzylacetate laevorotatory threoform (Levophacetoperane)o) a jeho soli
285. Pipradrol (Pipradrol*) a jeho soli
286. Azacyklonol (Azacyclonol*) a jeho soli
287. Bietamiverín (Bietamiverine*)
288. Butopiprín (Butopiprine*) a jeho soli
289. Olovo (Leado) a jeho zlúčeniny
290. Koniín (Conjineo)
291. Prunus laurocerasus L.(višňová voda) (cherry laurel water)
292. Metyrapón (Metyrapone*)
293. Rádioaktívne látky 1) (Radioactive substanceso)
294. Juniperus sabina L. (listy, esenciálne oleje a galenické zmesi)
295. Hyoscín (Hyoscine), jeho soli a deriváty
296. Soli zlata (Gold saltso)
297. Selén a jeho zlúčeniny (Selenium and its compoundso) okrem disulfidu za podmienok uvedených v prílohe č. 3 časti 1 položke č. 49
298. Solanum nigrum L. a jeho galenické zmesi
299. Sparteín (Sparteineo) a jeho soli
300. Glukokortikoidy (Glucocorticoidso)
301. Datura stramonium L. a jeho galenické zmesi
302. Strofantíny, ich aglukóny (Strophantines, their agluconeso) a príslušné deriváty
303. Strophantus species a jeho galenické zmesi
304. Strychnín (Strychnineo) a jeho soli
305. Strychnos species a jeho galenické zmesi
306. Narkotiká prírodné a syntetické2) (Narcotics, natural and synthetico)
307. Sulfónamidy (sulfanylamid a jeho deriváty) (Sulphonamides (sulphanylamide and its derivatives)o) a ich soli získané substitúciou jedného alebo viacerých atómov vodíka v aminoskupinách a ich soli
308. Sultiam (Sultiame*)
309. Neodým (Neodymiumo) a jeho soli
310. Tiotepa (Thiotepa*)
311. Pilocarpus jaborandi Holmes a jeho galenické zmesi
312. Telúr (Telluriumo) a jeho zlúčeniny
313. Xylometazolín (Xylometazoline*) a jeho soli
314. Tetrachlóretén (Tetrachloroethyleneo)
315. Chlorid uhličitý (Carbon tetrachlorideo)
316. Tetrafosfát hexaetylu (Hexaethyl tetraphosphateo)
317. Tálium (Thalliumo) a jeho zlúčeniny
318. Thevetia neriifolia Juss., glykozidový extrakt
319. Etiónamid (Ethionamide*)
320. Fenotiazín (Phenothiazine*) a jeho zlúčeniny
321. Tiomočovina a jej deriváty (Thiourea and its derivativeso) okrem zlúčenín uvedených v prílohe č. 3 časti 1
322. Mefenezín (Mephenesin*) a jeho estery
323. Vakcíny, toxíny alebo séra (Vaccines, toxins or serumso) podľa prílohy k druhej smernici Rady 75/319/EHS o aproximácii ustanovení zákonov, iných právnych predpisov alebo správnych opatrení týkajúcich sa humánnych liekov (Ú. v. ES L 147, 9. 6. 1975, s. 13)
324. Tranylkypromín (Tranylcypromine*) a jeho soli
325. Trichlórnitrometán (chlórpikrín) (Trichloronitromethane (Chloropicrine)o)
326. 2,2,2-Tribrómoetanol (tribrómoetylalkohol) (2,2,2-Tribromoethanol (Tribromoethyl alcohol)o)
327. Trichlórmetín (Trichlormethine*) a jeho soli
328. Tretamín (Tretamine*)
329. Galamín-trijodid (Gallamine triethiodide*)
330. Urginea scilla Stern. a jej galenické zmesi
331. Veratrín (Veratrineo), jeho soli a zmesi z extraktu rastliny
332. Schoenocaulon officinale Lind., jeho semená a galenické zmesi
333. Veratrum Spp. a ich zmesi
334. Monomér vinylchloridu (Vinyl chloride monomero)
335. Ergokarciferol a cholekalciferol (vitamíny D2 a D3) (Ergocalciferol* and cholecalciferol (Vitamins D2 and D3))
336. Soli O-alkylditiouhličitých kyselín (Salts of O-alkyldithiocarbonic acidso)
337. Yohimbín (Yohimbineo) a jeho soli
338. Dimetylsulfoxid (Dimethyl sulfoxide*)
339. Difenhydramín (Diphenhydramine*) a jeho soli
340. 4-tert-butylfenol (4-tert-Butylphenolo)
341. 4-tert-butylpyrokatechol (4-tert-Butylpyrocatecholo)
342. Dihydrotachysterol (Dihydrotachysterol*)
343. Dioxán (Dioxaneo)
344. Morfolín (Morpholineo) a jeho soli
345. Pyrethrum album L. a jej galenické zmesi
346. 2-[4-metoxybenzyl-N-(2-pyridyl) amino] etyldimetylamín maleát (2-[4-Methoxybenzyl-N-(2-pyridyl) amino] ethyldimethylamine maleateo)
347. Tripelenamín (Tripelennamine*)
348. Tetrachlórsalicylanilidy (Tetrachlorosalicylanilideso)
349. Dichlórsalicylanilidy (Dichlorosalicylanilideso)
350. Tetrabrómosalicylanilidy (Tetrabromosalicylanilideso)
351. Dibrómosalicylanilidy (Dibromosalicylanilideso)
352. Bitionol (Bithionol*)
353. Monosulfidy tiuramu (Thiuram monosulphideso)
354. Disulfidy tiuramu (Thiuram disulphideso)
355. Dimetylformamid (Dimethylformamideo)
356. 4-fenylbut-3-én-2-ón (4-Phenylbut-3-en-2-oneo)
357. Benzoáty 4-hydroxy-3-metoxycinnamylalkoholu (Benzoates of 4-hydroxy-3-methoxycinnamyl alcoholo) okrem ich prirodzeného obsahu v prírodných esenciách
358. Furokumaríny (napr. trioxysalán, 8-metoxypsoralén, 5-metoxypsoralén) (Furocoumarines (e.g.trioxysalan*, 8-methoxypsoralen, 5-ethoxypsoralen)o) okrem ich prirodzeného obsahu v prírodných esenciách; v kozmetických výrobkoch na ochranu pred slnečným žiarením a v kozmetických výrobkoch na zhnednutie pokožky, ak koncentrácia furokumarínov z prírodných esencií je < ako 1 mg/kg
359. Olej zo semien Laurus nobilis L.
360. Safrol (Safroleo) okrem jeho prirodzeného obsahu v prírodných esenciách, ak jeho koncentrácia nebude vyššia ako 100 ppm v kozmetickom výrobku a 50 ppm v kozmetických výrobkoch na hygienu ústnej dutiny; nie je prípustný v zubných pastách pre deti
361. 5,5’-di-izopropyl-2,2’-dimetylbifenyl-4,4’-diyldihypoiodit (5,5’-di-Isopropyl-2,2’-dimethylbiphenyl-4,4’-diyldihypoioditeo)
362. 3’-etyl 5’, 6’, 7,8’-tetrahydro-5’,6’,8’,8’-tetrametyl-2’-acetonaftón alebo 7-acetyl-6-etyl-1,1,4,4--tetrametyl-1,2,3,4-tetrahydronaftalén (3’-Ethyl 5’, 6’, 7,8’-tetrahydro-5’, 6’, 8’, 8’-tetramethyl-2’-acetonaphthone or 7-acetyl-6-ethyl-1,1,4,4-tetramethyl-1,2,3,4-tetrahydronaphtaleno)
363. o-fenyléndiamín (o-Phenylenediamine and its saltso) a jeho soli
364. 4-metyl-m-fenyléndiamín (4-Methyl-m-phenylenediamineo) a jeho soli
365. Kyselina aristolochová (Aristolochic acido) a jej soli, Aristolochia spp. a jej zmesi
366. Trichlórmetán (Chloroformo)
367. 2,3,7,8-tetrachlórdibenzo-p-dioxín (2,3,7,8-Tetrachlorodibenzo-p-dioxino)
368. 2,6-dimetyl-1,3-dioxán-4-ylacetát (dimetoxán) (2,6-Dimethyl-1,3-dioxan-4-yl acetate (Dimethoxane)o)
369. Pyritión sodný (Pyrithione sodium*)
370. N-(trichlórmetyltio)-4-cyklohexén-1,2-dikarboximid
         (N-(Trichlormethylthio)-4-cyclohexene-1,2-dicarboximid (Captan)o)
371. 2,2’-dihydroxy-3,3’, 5,5’, 6,6’-hexachlórdifenylmetán (2,2’-Dihydroxy-3,3’, 5,5’, 6,6’-hexachlorodiphenylmethane (Hexachlorophene)o)
372. 6-(piperidinyl)-2,4-pyrimidíndiamín-3-oxid (6-(Piperidinyl)-2,4-pyrimidinediamine-3-oxide (Minoxidil)o) a jeho soli
373. 3,4’,5-tribrómosalicylanilid (tribrómosalán) (3,4’, 5-Tribromosalicylanilide (Tribromsalan)o)
374. Phytolacca Spp. a ich zmesi
375. Tretinoín (kyselina retinová (Tretinoin (retinoic acid)o) a jej soli
376. 1-metoxy-2,4-diaminobenzén (2,4-diaminoanizol CI 76050) (1-Methoxy-2,4-diaminobenzene (2,4-diaminoanisole CI 76050)o) a jeho soli
377. 1-metoxy-2,5-diaminobenzén (2,5-diaminoanizol)
         (1-Methoxy-2,5-diaminobenzene (2,5-diaminoanisole)o) a ich soli
378. Farbivo CI 12140
379. Farbivo CI 26105
380. Farbivo CI 42555
         Farbivo CI 42555-1
         Farbivo CI 42555-2
381. Amyl 4-dimetylaminobenzoát, zmes izomérov (padimát A) (Amyl 4-dimethylaminobenzoate, mixed isomers (Padimate A*))
382. Položka je neobsadená
383. 2-amino-4-nitrofenol (2-Amino-4-nitrophenol o)
384. 2-amino-5-nitrofenol (2-Amino-5-nitrophenol o)
385. 11-α-hydroxypregn-4-én-3,20-dión (11-α-Hydroxypregn-4-ene-3,20-dioneo) a jeho estery
386. Farbivo CI 42640
387. Farbivo CI 13065
388. Farbivo CI 42535
389. Farbivo CI 61554
390. Antiandrogény so steroidnou štruktúrou (Antiandrogens with steroid structureo)
391. Zirkónium a jeho zlúčeniny (Zirconium and its compoundso) okrem ich obsahu v kozmetických výrobkoch uvedených v prílohe č. 3 časti 1 položke č. 50 a zirkónových komplexov, pigmentov alebo solí farbív špecifikovaných v prílohe č. 4 poznámke 3
392. Tyrotricín (Thyrothricineo)
393. Acetonitril (Acetonitrileo)
394. Tetrahydrozolín (Tetrahydrozolineo) a jeho soli
395. Hydroxy-8-chinolín (Hydroxy-8-quinolineo) a jeho síran okrem použitia uvedeného v prílohe č. 3 časti 1 položke č. 51
396. Disulfid pyritiónu so síranom horečnatým (Dithio-2,2’-bispyridine-dioxide-1,1 (additive with trihydrated magnesium sulphate (pyrithione disulphide + magnesium sulphate)o)
397. Farbivo CI 12075, jeho komplexy, pigmenty a soli
398. Farbivo CI 45170 a CI 45170:1
399. Lidokaín (Lidocaineo)
400. 1,2-epoxybután (1,2-Epoxybutaneo)
401. Farbivo CI 15585
402. Mliečnan strontnatý (Strontium lactaneo)
403. Dusičnan strontnatý (Strontium nitrateo)
404. Polykarboxylát strontnatý (Strontium polycarboxylateo)
405. Pramokaín (Pramocaineo)
406. 4-etoxy-m-fenyléndiamín (4-Ethoxy-m-phenylenediamineo) a jeho soli
407. 2,4-diaminofenyletanol (2,4-Diaminophenylethanolo) a jeho soli
408. Katechol (Catecholo)
409. Pyrogalol (Pyrogallolo)
410. Nitrózamíny (Nitrosamineso)
411. Sekundárne alkyl- a alkanolamíny (Secondary alkyl- and alkanolamineso) a ich soli
412. 4-amino-2-nitrofenol (4-Amino-2-nitrophenolo)
413. 2-metyl-m-fenyléndiamín (2-Methyl-m-phenylenediamineo)
414. 4-terc-butyl-3-metoxy-2,6-dinitrotoluén (musk ambrette) (4-tert-Butyl-3-methoxy-2,6-dinitrotoluene (Musk ambretteo)
415. Položka je neobsadená
416. Bunky, tkanivá a produkty ľudského pôvodu
417. 3,3-bis(4-hydroxyfenyl)ftalid (fenolftaleín) (3,3-bis(4-Hydroxyphenyl) phthalide (Phenolphthalein*)o)
418. Kyselina 3-(imidazol-4-yl)akrylová a jej etylester (3-Imidazol-4-ylacrylic acid and its ethyl ester (Urocanic acido)
419. Materiál skupiny 1 a 2 uvedený v článkoch 4 a 5 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1774/2002 z 3. októbra 2002, ktorým sa stanovujú zdravotné predpisy týkajúce sa živočíšnych vedľajších produktov neurčených pre ľudskú spotrebu v platnom znení a z neho získané zložky
420. Surové a rafinované uhoľné dechty (Crude and refined coal tarso)
421. 1,1,3,3,5-pentametyl-4,6-dinitroindán (moskene) (1,1,3,3,5-Pentamethyl-4,6-dinitroindane (moskeneo)
422. 5-terc-butyl-1,2,3-trimetyl-4,6-dinitrobenzén (musk tibetene) 5-tert-Butyl-1,2,3-trimethyl-4,6-dinitrobenzene (Musk tibeteneo)
423. Olej z koreňa alanu (Alanroot oil o) Inula helenium (CAS 97676-35-2), ak je použitý ako vonná zložka
424. Fenylacetonitril (Benzyl cyanide o) (CAS 140-29-4), ak je použitý ako vonná zložka
425. 2-metyl-3-(4-ozopropylfenyl)propán-1-ol (Cyclamen alcoholo) (CAS 4756-19-8), ak je použitý ako vonná zložka
426. Dietyl-maleát (Diethyl maleateo) (CAS 141-05-9), ak je použitý ako vonná zložka
427. Chroman-2-ón (Dihydrocoumarineo) (CAS 119-84-6), ak je použitý ako vonná zložka
428. 2,4-dihydroxy-3-metylbenzaldehyd (2,4-Dihydroxy-3-methylbenzaldehydeo) (CAS 6248-20-0), ak je použitý ako vonná zložka
429. 3,7-dimetylokt-2-én-1-ol (6,7-dihydrogeraniol) (3,7-Dimethyl-2-octen-1-ol (6,7-Dihydrogeraniol)o) (CAS 40607-48-5), ak je použitý ako vonná zložka
430. 8-terc-butyl-4,6-dimetyl-2-benzopyrón (4,6-Dimethyl-8-tert-butylcoumarineo) (CAS 17874-34-9), ak je použitý ako vonná zložka
431. Dimetylcitrakonát (Dimethyl citraconateo) (CAS 617-54-9), ak je použitý ako vonná zložka
432. 7,11-dimetyldodeka-4,6,10-trién-3-ón (7,11-Dimethyl-4,6,10-dodecatrien-3-oneo) (CAS 26651-96-7), ak je použitý ako vonná zložka
433. 6,10-dimetylundeka-3,5,9-trién-2-ón (6,10-Dimethyl-3,5,9-undecatrien-2-oneo) (CAS 141-10-6), ak je použitý ako vonná zložka
434. Difenylamín (Diphenylamineo) (CAS 122-39-4), ak je použitý ako vonná zložka
435. Etyl-akrylát (Ethylacrylateo) (CAS 140-88-5), ak je použitý ako vonná zložka
436. Čistý výťažok z figového listu (Fig leaf absoluteo) Ficus carica (CAS 68916-52-9), ak je použitý ako vonná zložka
437. (E)-hept-2-enál (trans-2-Heptenalo) (CAS 18829-55-5), ak je použitý ako vonná zložka
438. (E)-1, 1-dietoxyhex-2-én (trans-2-Hexenal diethyl acetalo) (CAS 67746-30-9), ak je použitý ako vonná zložka
439. (E)-1, 1-dimetoxyhex-2-én (trans-2-Hexenal dimethyl acetalo) (CAS 18318-83-7), ak je použitý ako vonná zložka
440. 7-izopropyl-1,4a-dimetyltetradekahydrofenantrén-1-metanol (Hydroabiethyl alcoholo)
         (CAS 13393-93-6), ak je použitý ako vonná zložka
441. 6-izopropyldekahydro-2-naftol (6-Isopropyl-2-decahydronaphthalenolo) (CAS 34131-99-2), ak je použitý ako vonná zložka
442. 7-metoxykumarín (7-Methoxycoumarineo) (CAS 531-59-9), ak je použitý ako vonná zložka
443. 4-(4-metoxyfenyl)-but-3-én-2-ón (4-(4-methoxyphenyl)-3-butene-2-oneo) (CAS 943-88-4), ak je použitý ako vonná zložka
444. 1-(4-metoxyfenyl)pent-1-én-3-ón (1-(4-Methoxyphenyl)-1-penten-3-oneo) (CAS 104-27-8), ak je použitý ako vonná zložka
445. Metyl-but-2-enoát (Methyl trans-2-butenoateo) (CAS 623-43-8), ak je použitý ako vonná zložka
446. 7-metylchromén-2-ón (7-Methylcoumarineo) (CAS 2445-83-2), ak je použitý ako vonná zložka
447. 5-metylhexán-2,3-dión (5-Methyl-2,3-hexandioneo) (CAS 13706-86-0), ak je použitý ako vonná zložka
448. 2-pentylidéncyklohexanón (2-Pentylidenecyclohexanoneo) (CAS 25677-40-1), ak je použitý ako vonná zložka
449. 3,6,10-trimetylundeka-3,5,9-trién-2-ón (3,6,10-Trimethyl-3,5,9-undecatrien-2-oneo) (CAS 1117-41-5), ak je použitý ako vonná zložka
450. Esenciálne oleje z verbeny (Verbena essential oils o) Lippia citriodora Kunth. a deriváty iné ako čisté extrakty (CAS 8024-12-2), ak sú použité ako vonná zložka.
451. 4-alylveratrol (Methyleugenolo) (CAS 93-15-2) okrem jeho prirodzeného obsahu v prírodných esenciách, ak koncentrácia nepresiahne:
        (a) 0,01 % v parfumoch
        (b) 0,004 % v toaletných vodách
        (c) 0,002 % v krémových vôňach
        (d) 0,001 % v zmývateľných kozmetických výrobkoch
        (e) 0,0002 % v nezmývateľných kozmetických výrobkoch a v kozmetických výrobkoch na hygienu ústnej dutiny
452. 6-(2-chlórethyl)-6-(2-metoxyetoxy)-2,5,7,10-tetraoxa-6-silaundekán (6-(2-Chloro ethyl)-6-(2-methoxyethoxy)-2,5,7,10-tetraoxa-6-silaundecaneo) (CAS 37894-46-5)
453. Chlorid kobaltnatý (Cobalt dichlorideo) (CAS 7646-79-9)
454. Síran kobaltnatý (Cobalt sulphateo) (CAS 10124-43-3)
455. Oxid nikelnatý (Nickel monoxideo) (CAS 1313-99-1)
456. Oxid nikelitý (Dinickel trioxideo) (CAS 1314-06-3)
457. Oxid nikeličitý (Nickel dioxideo) (CAS 12035-36-8)
458. Sulfid nikelitý (Trinickel disulphideo) (CAS 12035-72-2)
459. Tetrakarbonyl niklu (Tetracarbonylnickelo) (CAS 13463-39-3)
460. Sulfid nikelnatý (Nickel sulphide o) (CAS 16812-54-7)
461. Bromičnan draselný (Potassium bromateo) (CAS 7758-01-2)
462. Oxid uhoľnatý (Carbon monoxideo) (CAS 630-08-0)
463. 1,3- butadién (Buta-1, 3-dieneo) (CAS 106-99-0)
464. Izobután (Isobutane o) (CAS 75-28-5), ak obsahuje ≥ 0,1 % hm. butadiénu
465. Bután (Butaneo) (CAS 106-97-8), ak obsahuje ≥ 0,1 % hm. butadiénu
466. Plyny (ropné), C3-4 (Gases (petroleum), C3-4o) (CAS 68131-75-9), ak obsahujú > 0,1 % hm. butadiénu
467. Koncový plyn (ropný) z absorbéra frakčnej destilácie pri katalytickom krakovaní destilátu a katalytickom krakovaní ťažkého benzínu (Tail gas (petroleum), catalytic cracked distillate and catalytic cracked naphtha fractionation absorbero) (CAS 68307-98-2), ak obsahuje > 0,1 % hm. butadiénu
468. Koncový plyn (ropný) zo stabilizátora pri frakčnej destilácii katalyticky polymerizovaného benzínu (Tail gas (petroleum), catalytic polymn. naphtha fractionation stabilisero) (CAS 68307-99-3), ak obsahuje > 0,1 % hm. butadiénu
469. Koncový plyn (ropný) zo stabilizačnej kolóny frakčnej destilácie katalyticky reformovaného ťažkého benzínu bez obsahu sírovodíka (Tail gas (petroleum), catalytic reformed naphtha fractionation stabiliser, hydrogen sulfide-freeo) (CAS 68308-00-9), ak obsahuje > 0,1 % hm. butadiénu
470. Koncový plyn (ropný) zo stripovacej kolóny pri hydrogenačnej rafinácii krakovaného destilátu (Tail gas (petroleum), cracked distillate hydrotreater strippero) (CAS 68308-01-0), ak obsahuje > 0,1 % hm. butadiénu
471. Koncový plyn (ropný) z absorbéra pri katalytickom krakovaní plynového oleja (Tail gas (petroleum), gas oil catalytic cracking absorbero) (CAS 68308-01-2), ak obsahuje > 0,1 % hm. butadiénu
472. Koncový plyn (ropný) zo zariadenia na regeneráciu plynu (Tail gas (petroleum), gas recovery planto) (CAS 68308-04-3), ak obsahuje > 0,1 % hm. butadiénu
473. Koncový plyn (ropný) zo zariadenia na regeneráciu plynu pri oddeľovaní etánu (Tail gas (petroleum), gas recovery plant deethanisero) (CAS 68308-05-4), ak obsahuje > 0,1 % hm. butadiénu
474. Koncový plyn (ropný) bez kyselín z frakčnej destilácie pri hydrogenačnom odsírení destilátu a hydrogenačnom odsírení ťažkého benzínu (Tail gas (petroleum), hydrodesulfurised distillate and hydrodesulfurised naphtha fractionator, acid-freeo) (CAS 68308-06-5), ak obsahuje > 0,1 % hm. butadiénu
475. Koncový plyn (ropný) bez obsahu sírovodíka zo stripovacej kolóny pri hydrogenačnom odsírení vákuového plynového oleja (Tail gas (petroleum), hydrodesulfurised vacuum gas oil stripper, hydrogen sulfide-freeo) (CAS 68308-07-6), ak obsahuje > 0,1 % hm. butadiénu
476. Koncový plyn (ropný) zo stabilizačnej kolóny pri frakčnej destilácii izomerizovaného ťažkého benzínu (Tail gas (petroleum), isomerised naphtha fractionation stabilisero) (CAS 68308-08-7), ak obsahuje > 0,1 % hm. butadiénu
477. Koncový plyn (ropný) bez obsahu sírovodíka zo stabilizačnej kolóny ľahkej frakcie primárneho ťažkého benzínu (Tail gas (petroleum), light straight-run naphtha stabiliser, hydrogen sulfide-freeo) (CAS 68308-09-8), ak obsahuje > 0,1 % hm. butadiénu
478. Koncový plyn (ropný) bez obsahu sírovodíka pri hydrogenačnom odsírení primárneho destilátu (Tail gas (petroleum), straight-run distillate hydrodesulferised, hydrogen sulfide-freeo) (CAS 68308-10-1), ak obsahuje > 0,1 % hm. butadiénu
479. Koncový plyn (ropný) zo zariadenia na oddeľovanie etánu z nástreku pri propánovo-propylénovej alkylácii (Tail gas (petroleum), propane-propylene alkylation feed prep deethanisero) (CAS 68308-11-2), ak obsahuje > 0,1 % hm. butadiénu
480. Koncový plyn (ropný) bez obsahu sírovodíka zo zariadenia na hydrogenačné odsírenie vákuového plynového oleja (Tail gas (petroleum), vacuum gas oil hydrodesulferised, hydrogen sulfide-freeo) (CAS 68308-12-3), ak obsahuje > 0,1 % hm. butadiénu
481. Plyny (ropné) z hlavy kolóny pri katalytickom krakovaní (Gases (petroleum), catalytic cracked overheadso) (CAS 68409-99-4), ak obsahujú > 0,1 % hm. butadiénu
482. Alkány C1-2 (Alkanes, C1-2o) (CAS 68475-57-0), ak obsahujú > 0,1 % hm. butadiénu
483. Alkány C 2-3 (Alkanes, C2-3o) (CAS 68475-58-1), ak obsahujú > 0,1 % hm. butadiénu
484. Alkány C3-4 (Alkanes, C3-4o) (CAS 68475-59-2), ak obsahujú > 0,1 % hm. butadiénu
485. Alkány C4-5 (Alkanes, C4-5o) (CAS 68475-60-5), ak obsahujú > 0,1 % hm. butadiénu
486. Plynné palivá (Fuel-gaseso) (CAS 68476-26-6), ak obsahujú > 0,1 % hm. butadiénu
487. Plynné palivá, destiláty z ropy (Fuel gases, crude oil distillateso) (CAS 68476-29-9), ak obsahujú > 0,1 % hm. butadiénu
488. Uhľovodíky C3-4 (Hydrocarbons, C3-4o) (CAS 68476-40-4), ak obsahujú > 0,1 % hm. butadiénu
489. Uhľovodíky C4-5 (Hydrocarbons, C4-5o) (CAS 68476-42-6), ak obsahujú > 0,1 % hm. butadiénu
490. Uhľovodíky C2-4 s vysokým obsahom C3 (Hydrocarbons, C2-4, C3-richo) (CAS 68476-49-3), ak obsahujú > 0,1 % hm. butadiénu
491. Ropné plyny skvapalnené (Petroleum gases, liquefiedo) (CAS 68476-85-7), ak obsahujú > 0,1 % hm. butadiénu
492. Ropné plyny skvapalnené a odsírené (Petroleum gases, liquefied, sweetenedo) (CAS 68476-86-8), ak obsahujú > 0,1 % hm. butadiénu
493. Plyny (ropné) C3-4 s vysokým obsahom izobutánu (Gases (petroleum), C3-4, isobutane-richo) (CAS 68477-33-8), ak obsahujú > 0,1 % hm. butadiénu
494. Destiláty (ropné) C3-6 s vysokým obsahom piperylénu (Distillates (petroleum), C3-6, piperylene-richo) (CAS 68477-35-0), ak obsahujú > 0,1 % hm. butadiénu
495. Plyny (ropné) pri nástreku do amínovej jednotky (Gases (petroleum), amine system feedo) (CAS 68477-65-6), ak obsahujú > 0,1 % hm. butadiénu
496. Plyny (ropné) z benzénovej jednotky pri hydrogenačnom odsírení (Gases (petroleum), benzene unit hydrodesulferised offo) (CAS 68477-66-7), ak obsahujú > 0,1 % hm. butadiénu
497. Plyny (ropné) s vysokým obsahom vodíka z recyklačnej benzénovej jednotky (Gases (petroleum), benzene unit recycle, hydrogen-richo) (CAS 68477-67-8), ak obsahujú > 0,1 % hm. butadiénu
498. Plyny (ropné) zmesné olejové s vysokým obsahom vodíka a dusíka (Gases (petroleum), blend oil, hydrogen-nitrogen-richo) (CAS 68477-68-9), ak obsahujú > 0,1 % hm. butadiénu
499. Plyny (ropné) z hlavy kolóny pri oddeľovaní butánu (Gases (petroleum), butane splitter overheadso) (CAS 68477-69-0), ak obsahujú > 0,1 % hm. butadiénu
500. Plyny (ropné) C2-3 (Gases (petroleum), C2-3o) (CAS 68477-70-3), ak obsahujú > 0,1 % hm. butadiénu
501. Plyny (ropné) s vysokým obsahom C4 bez kyselín, destilačné zvyšky z kolóny na oddeľovanie propánu pri katalytickom krakovaní plynového oleja (Gases (petroleum), catalytic-cracked gas oil depropaniser bottoms, C4-rich acid-freeo) (CAS 68477-71-4), ak obsahujú > 0,1 % hm. butadiénu
502. Plyny (ropné) s vysokým obsahom C3-5, destilačné zvyšky z kolóny na oddeľovanie butánu pri katalytickom krakovaní ťažkého benzínu (Gases (petroleum), catalytic-cracked naphtha debutaniser bottoms, C3-5-richo) (CAS 68477-72-5), ak obsahujú > 0,1 % hm. butadiénu
503. Plyny (ropné) s vysokým obsahom C3 bez kyselín z hlavy kolóny na oddeľovanie propánu pri katalytickom krakovaní ťažkého benzínu (Gases (petroleum), catalytic cracked naphtha depropaniser overhead, C3-rich acid-freeo) (CAS 68477-73-6), ak obsahujú > 0,1 % hm. butadiénu
504. Plyny (ropné) z katalyzačnej krakovacej kolóny (Gases (petroleum), catalytic crackero) (CAS 68477-74-7), ak obsahujú > 0,1 % hm. butadiénu
505. Plyny (ropné) s vysokým obsahom C1-5 z katalyzačnej krakovacej kolóny (Gases (petroleum), catalytic cracker, C1-5-richo) (CAS 68477-75-8), ak obsahujú > 0,1 % hm. butadiénu
506. Plyny (ropné) s vysokým obsahom C2-4 z hlavy stabilizačnej kolóny pri katalytickej polymerizácii ťažkého benzínu (Gases (petroleum), catalytic polymd. naphtha stabiliser overhead, C2-4-richo) (CAS 68477-76-9), ak obsahujú > 0,1 % hm. butadiénu
507. Plyny (ropné) z hlavy stripovacej kolóny pri katalytickom reformovaní ťažkého benzínu (Gases (petroleum), catalytic reformed naphtha stripper overheadso) (CAS 68477-77-0), ak obsahujú > 0,1 % hm. butadiénu
508. Plyny (ropné) s vysokým obsahom C1-4 z katalytického reformovania (Gases (petroleum), catalytic reformer, C1-4-richo) (CAS 68477-79-2), ak obsahujú > 0,1 % hm. butadiénu
509. Plyny (ropné) C6-8 z recyklačného zariadenia pri katalytickom reformovaní (Gases (petroleum), C6-8 catalytic reformer recycleo) (CAS 68477-80-5), ak obsahujú > 0,1 % hm. butadiénu
510. Plyny (ropné) C6-8 zo zariadenia na katalytické reformovanie (Gases (petroleum), C6-8 catalytic reformero) (CAS 68477-81-6), ak obsahujú > 0,1 % hm. butadiénu
511. Plyny (ropné) C6-8 s vysokým obsahom vodíka z recyklačného zariadenia pri katalytickom reformovaní (Gases (petroleum), C6-8 catalytic reformer recycle, hydrogen-richo) (CAS 68477-82-7), ak obsahujú > 0,1 % hm. butadiénu
512. Plyny (ropné) C3-5 z nástreku pri olefínovo-parafínovej alkylácii (Gases (petroleum), C3-5 olefinic-paraffinic alkylation feedo) (CAS 68477-83-8), ak obsahujú > 0,1 % hm. butadiénu
513. Plyny (ropné) C2 zo spätného toku (Gases (petroleum), C2-return streamo) (CAS 68477-84-9), ak obsahujú > 0,1 % hm. butadiénu
514. Plyny (ropné) s vysokým obsahom C4 (Gases (petroleum), C4-richo) (CAS 68477-85-0), ak obsahujú > 0,1 % hm. butadiénu
515. Plyny (ropné) z hlavy kolóny pri oddeľovaní etánu (Gases (petroleum), deethaniser overheadso) (CAS 68477-86-1), ak obsahujú > 0,1 % hm. butadiénu
516. Plyny (ropné) z hlavy kolóny pri oddeľovaní izobutánu (Gases (petroleum), deisobutaniser tower overheadso) (CAS 68477-87-2), ak obsahujú > 0,1 % hm. butadiénu
517. Plyny (ropné) s vysokým obsahom propénu pri suchom oddeľovaní propánu (Gases (petroleum), depropaniser dry, propene-richo) (CAS 68477-90-7), ak obsahujú > 0,1 % hm. butadiénu
518. Plyny (ropné) z hlavy kolóny pri oddeľovaní propánu (Gases (petroleum), depropaniser overheadso) (CAS 68477-91-8), ak obsahujú > 0,1 % hm. butadiénu
519. Plyny (ropné) suché a kyslé na výstupe pri koncentrovaní plynu (Gases (petroleum), dry sour, gas-concn.-unit-offo) (CAS 68477-92-9), ak obsahujú > 0,1 % hm. butadiénu
520. Plyny (ropné) zo spätného absorbéra pri destilácii koncentrovaného plynu (Gases (petroleum), gas concn. reabsorber distn.o) (CAS 68477-93-0), ak obsahujú > 0,1 % hm. butadiénu
521. Plyny (ropné) z hlavy kolóny na oddeľovanie propánu pri regenerácii plynu (Gases (petroleum), gas recovery plant depropaniser overheadso) (CAS 68477-94-1), ak obsahujú > 0,1 % hm. butadiénu
522. Plyny (ropné) z nástreku do Girbatolovej jednotky (Gases (petroleum), Girbatol unit feedo) (CAS 68477-95-2), ak obsahujú > 0,1 % hm. butadiénu
523. Plyny (ropné) na výstupe z absorbéra vodíka (Gases (petroleum), hydrogen absorber offo) (CAS 68477-96-3), ak obsahujú > 0,1 % hm. butadiénu
524. Plyny (ropné) s vysokým obsahom vodíka (Gases (petroleum), hydrogen-richo) (CAS 68477-97-4), ak obsahujú > 0,1 % hm. butadiénu
525. Plyny (ropné) s vysokým obsahom vodíka a dusíka z hydrogenačnej jednotky pri recyklácii zmesného oleja (Gases (petroleum), hydrotreater blend oil recycle, hydrogen-nitrogen-richo) (CAS 68477-98-5), ak obsahujú > 0,1 % hm. butadiénu
526. Plyny (ropné) s vysokým obsahom C4 bez sírovodíka pri frakcionačnej destilácii izomerizovaného ťažkého benzínu (Gases (petroleum), isomerised naphtha fractionator, C4-rich, hydrogen sulfide-freeo) (CAS 68477-99-6), ak obsahujú > 0,1 % hm. butadiénu
527. Plyny (ropné) s vysokým obsahom vodíka z recyklácie (Gases (petroleum), recycle, hydrogen-richo)
        (CAS 68478-00-2), ak obsahujú > 0,1 % hm. butadiénu
528. Plyny (ropné) s vysokým obsahom vodíka z reformácie čerstvého nástreku (Gases (petroleum), reformer make-up, hydrogen-richo) (CAS 68478-01-3), ak obsahujú > 0,1 % hm. butadiénu
529. Plyny (ropné) z reformovacieho hydrogenačného zariadenia (Gases (petroleum), reforming hydrotreatero) (CAS 68478-02-4), ak obsahujú > 0,1 % hm. butadiénu
530. Plyny (ropné) s vysokým obsahom vodíka a metánu z reformovacieho hydrogenačného zariadenia (Gases (petroleum), reforming hydrotreater, hydrogen-methane-richo) (CAS 68478-03-5), ak obsahujú > 0,1 % hm. butadiénu
531. Plyny (ropné) s vysokým obsahom vodíka z hydrogenačného zariadenia pri formácii čerstvého nástreku (Gases (petroleum), reforming hydrotreater make-up, hydrogen-richo) (CAS 68478-04-6), ak obsahujú > 0,1 % hm. butadiénu
532. Plyny (ropné) z destilačného zariadenia na tepelné krakovanie (Gases (petroleum), thermal cracking distn.o) (CAS 68478-05-7), ak obsahujú > 0,1 % hm. butadiénu
533. Koncový plyn (ropný) z katalyticky krakovaného číreného oleja a tepelne krakovaného vákuového zvyšku z frakcionačného refluxu (Tail gas (petroleum), catalytic cracked clarified oil and thermal cracked vacuum residue fractionation reflux drumo) (CAS 68478-21-7), ak obsahuje > 0,1 % hm. butadiénu
534. Koncový plyn (ropný) zo stabilizačného absorbéra pri katalytickom krakovaní ťažkého benzínu (Tail gas (petroleum), catalytic cracked naphtha stabilisation absorbero) (CAS 68478-22-8), ak obsahuje > 0,1 % hm. butadiénu
535. Koncový plyn (ropný) z frakčnej destilácie kombinovanej s katalytickým krakovaním, katalytickým reformovaním a hydrogenačným odsírením (Tail gas (petroleum), catalytic cracker, catalytic reformer and hydrodesulferised combined fractionatero) (CAS 68478-24-0), ak obsahuje > 0,1 % hm. butadiénu
536. Koncový plyn (ropný) z absorbéra refrakcionačnej destilácie pri katalytickom krakovaní (Tail gas (petroleum), catalytic cracker refractionation absorbero) (CAS 68478-25-1), ak obsahuje > 0,1 % hm. butadiénu
537. Koncový plyn (ropný) z frakcionačnej stabilizačnej kolóny pri katalytickej reformácii ťažkého benzínu (Tail gas (petroleum), catalytic reformed naphtha fractionation stabilisero) (CAS 68478-26-2), ak obsahuje > 0,1 % hm. butadiénu
538. Koncový plyn (ropný) z odlučovača pri katalytickej reformácii ťažkého benzínu (Tail gas (petroleum), catalytic reformed naphtha separatoro) (CAS 68478-27-3), ak obsahuje > 0,1 % hm. butadiénu
539. Koncový plyn (ropný) zo stabilizačnej kolóny pri katalytickej reformácii ťažkého benzínu (Tail gas (petroleum), catalytic reformed naphtha stabilisero) (CAS 68478-28-4), ak obsahuje > 0,1 % hm. butadiénu
540. Koncový plyn (ropný) z odlučovača pri hydrogenizácii krakovaného destilátu (Tail gas (petroleum), cracked distillate hydrotreater separatoro) (CAS 68478-29-5), ak obsahuje > 0,1 % hm. butadiénu
541. Koncový plyn (ropný) z odlučovača pri hydrogenačnom odsírení primárneho ťažkého benzínu (Tail gas (petroleum), hydrodesulfurised straight-run naphtha separatoro) (CAS 68478-30-8), ak obsahuje > 0,1 % hm. butadiénu
542. Koncový plyn (ropný) s vysokým obsahom C4 zo zmiešaného prúdu pri sýtení plynu (Tail gas (petroleum), saturate gas plant mixed stream, C4-richo) (CAS 68478-32-0), ak obsahuje > 0,1 % hm. butadiénu
543. Koncový plyn (ropný) z regeneračného zariadenia sýtenia plynu s vysokým obsahom C1-2 (Tail gas (petroleum), saturate gas recovery plant, C1-2-richo) (CAS 68478-33-1), ak obsahuje > 0,1 % hm. butadiénu
544. Koncový plyn (ropný) z tepelného krakovania vákuových zvyškov (Tail gas (petroleum), vacuum residues thermal crackero) (CAS 68478-34-2), ak obsahuje > 0,1 % hm. butadiénu
545. Uhľovodíky s vysokým obsahom C3-4, ropný destilát (Hydrocarbons, C3-4-rich, petroleum distillateo) (CAS 68512-91-4), ak obsahujú > 0,1 % hm. butadiénu
546. Plyny (ropné) z hlavy stabilizačnej kolóny pri katalytickom reformovaní primárneho ťažkého benzínu (Gases (petroleum), catalytic reformed straight-run naphtha stabiliser overheadso) (CAS 68513-14-4), ak obsahujú > 0,1 % hm. butadiénu
547. Plyny (ropné) na výstupe zo zariadenia s celým destilačným rozmedzím pri odstraňovaní hexánu z ťažkého benzínu (Gases (petroleum), full-range straight-run naphtha dehexaniser offo) (CAS 68513-15-5), ak obsahujú > 0,1 % hm. butadiénu
548. Plyny (ropné) s vysokým obsahom uhľovodíkov na výstupe hydrogenačného krakovacieho zariadenia na odstraňovanie propánu (Gases (petroleum), hydrocracking depropaniser off, hydrocarbon-richo) (CAS 68513-16-6), ak obsahujú > 0,1 % hm. butadiénu
549. Plyny (ropné) na výstupe zo stabilizačnej kolóny ľahkej frakcie primárneho ťažkého benzínu (Gases (petroleum), light straight-run naphtha stabiliser offo) (CAS 68513-17-7), ak obsahujú > 0,1 % hm. butadiénu
550. Plyny (ropné) na výstupe pri reformačnej prietokovej vysokotlakovej rovnovážnej destilácii (Gases (petroleum), reformer effluent high-pressure flash drum offo) (CAS 68513-18-8), ak obsahujú > 0,1 % hm. butadiénu
551. Plyny (ropné) na výstupe pri reformačnej prietokovej nízkotlakovej rovnovážnej destilácii (Gases (petroleum), reformer effluent low-pressure flash drum offo) (CAS 68513-19-9), ak obsahujú > 0,1 % hm. butadiénu
552. Zvyšky (ropné) s vysokým obsahom C4 z oddeľovacej alkylačnej kolóny (Residues (petroleum), alkylation splitter, C4-richo) (CAS 68513-66-6), ak obsahujú > 0,1 % hm. butadiénu
553. Uhľovodíky C1-4 (Hydrocarbons, C1-4o) (CAS 68514-31-8), ak obsahujú > 0,1 % hm. butadiénu
554. Uhľovodíky C1-4 odsírené (Hydrocarbons, C1-4, sweetenedo) (CAS 68514-36-3), ak obsahujú > 0,1 % hm. butadiénu
555. Plyny (ropné) na výstupe rafinácie ropy pri destilácii plynov (Gases (petroleum), oil refinery gas distn. offo) (CAS 68527-15-1), ak obsahujú > 0,1 % hm. butadiénu
556. Uhľovodíky C1-3 (Hydrocarbons, C1-3o) (CAS 68527-16-2), ak obsahujú > 0,1 % hm. butadiénu
557. Uhľovodíky C1-4 z frakcie pri oddeľovaní butánu (Hydrocarbons, C1-4, debutanizer fractiono) (CAS 68527-19-5), ak obsahujú > 0,1 % hm. butadiénu
558. Plyny (ropné) z hlavy kolóny benzénovej jednotky pri hydrogenačnom odstraňovaní pentánu (Gases (petroleum), benzene unit hydrotreater depentaniser overheadso) (CAS 68602-82-4), ak obsahujú > 0,1 % hm. butadiénu
559. Plyny (ropné) C1-5 vlhké (Gases (petroleum), C1-5, weto) (CAS 68602-83-5), ak obsahujú > 0,1 % hm. butadiénu
560. Plyny (ropné) na výstupe zo sekundárneho absorbéra pri fluidizačnom katalytickom krakovaní destilátu z hlavy frakcionačnej kolóny (Gases (petroleum), secondary absorber off, fluidised catalytic cracker overheads fractionatoro) (CAS 68602-84-6), ak obsahujú > 0,1 % hm. butadiénu
561. Uhľovodíky C2-4 (Hydrocarbons, C2-4o) (CAS 68606-25-7), ak obsahujú > 0,1 % hm. butadiénu
562. Uhľovodíky C3 (Hydrocarbons, C3o) (CAS 68606-26-8), ak obsahujú > 0,1 % hm. butadiénu
563. Plyny (ropné) z alkylačného nástreku (Gases (petroleum), alkylation feedo) (CAS 68606-27-9), ak obsahujú > 0,1 % hm. butadiénu
564. Plyny (ropné) na výstupe zariadenia na odstraňovanie propánu zo zvyškov frakcionácie (Gases (petroleum), depropaniser bottoms fractionation offo) (CAS 68606-34-8), ak obsahujú > 0,1 % hm. butadiénu
565. Ropné produkty, rafinérske plyny (Petroleum products, refinery gaseso) (CAS 68607-11-4), ak obsahujú > 0,1 % hm. butadiénu
566. Plyny (ropné) z nízkotlakového odlučovača pri hydrogenozačnom krakovaní (Gases (petroleum), hydrocracking low-pressure separatoro) (CAS 68783-06-2), ak obsahujú > 0,1 % hm. butadiénu
567. Plyny (ropné), rafinérska zmes (Gases (petroleum), refinery blendo) (CAS 68783-07-3), ak obsahujú > 0,1 % hm. butadiénu
568. Plyny (ropné) z katalytického krakovania (Gases (petroleum), catalytic crackingo) (CAS 68783-64-2), ak obsahujú > 0,1 % hm. butadiénu
569. Plyny (ropné) C2-4 odsírené (Gases (petroleum), C2-4, sweetenedo) (CAS 68783-65-3), ak obsahujú > 0,1 % hm. butadiénu
570. Plyny (ropné) rafinérske (Gases (petroleum), refineryo) (CAS 68814-67-5), ak obsahujú > 0,1 % hm. butadiénu
571. Plyny (ropné) na výstupe z odlučovača platinou katalyzovaných produktov (Gases (petroleum), platformer products separator offo) (CAS 68814-90-4), ak obsahujú > 0,1 % hm. butadiénu
572. Plyny (ropné) na výstupe zo stabilizačnej kolóny pri odstraňovaní pentánu z hydrogenačne rafinovaného kyslého kerozínu (Gases (petroleum), hydrotreated sour kerosine depentaniser stabiliser offo) (CAS 68911-58-0), ak obsahujú > 0,1 % hm. butadiénu
573. Plyny (ropné) z jednotky rovnovážnej destilácie pri hydrogenačnej rafinácii kyslého kerozínu (Gases (petroleum), hydrotreated sour kerosine flash drumo) (CAS 68911-59-1), ak obsahujú > 0,1 % hm. butadiénu
574. Plyny (ropné) na výstupe pri frakcionácii ropy (Gases (petroleum), crude oil fractionation offo) (CAS 68918-99-0), ak obsahujú > 0,1 % hm. butadiénu
575. Plyny (ropné) zo zariadenia na odstraňovanie hexánu (Gases (petroleum), dehexaniser offo) (CAS 68919-00-6), ak obsahujú > 0,1 % hm. butadiénu
576. Plyny (ropné) na výstupe zo zariadenia unifiner na odsírenie pri destilácii v stripovacej kolóne (Gases (petroleum), distillate unifiner desulfurisation tripper offo) (CAS 68919-01-7), ak obsahujú > 0,1 % hm. butadiénu
577. Plyny (ropné) na výstupe pri fluidizačnom katalytickom frakcionačnom krakovaní (Gases (petroleum), fluidised catalytic cracker fractionation offo) (CAS 68919-02-8), ak obsahujú > 0,1 % hm. butadiénu
578. Plyny (ropné) na výstupe zo sekundárneho pracieho absorbéra pri fluidizačnom katalytickom krakovaní (Gases (petroleum), fluidised catalytic cracker scrubbing secondary absorber offo) (CAS 68919-03-9), ak obsahujú > 0,1 % hm. butadiénu
579. Plyny (ropné) na výstupe zo stripovacej kolóny pri hydrogenačnom odsírení ťažkého destilátu (Gases (petroleum), heavy distillate hydrotreater desulfurisation stripper offo) (CAS 68919-04-0), ak obsahujú > 0,1 % hm. butadiénu
580. Plyny (ropné) na výstupe zo stabilizačnej kolóny frakcionácie ľahkej frakcie primárneho ťažkého benzínu (Gases (petroleum), light straight run gasoline fractionation stabiliser offo) (CAS 68919-05-1), ak obsahujú > 0,1 % hm. butadiénu
581. Plyny (ropné) na výstupe zo stripovacieho zariadenia unifiner pri odsírení ťažkého benzínu (Gases (petroleum), naphtha unifiner desulfurisation stripper offo) (CAS 68919-06-2), ak obsahujú > 0,1 % hm. butadiénu
582. Plyny (ropné) na výstupe zo stabilizačnej kolóny pri reformovaní ľahkých frakcií benzínu s platinovým katalyzátorom (Gases (petroleum), platformer stabiliser off, light ends fractionationo) (CAS 68919-07-3), ak obsahujú > 0,1 % hm. butadiénu
583. Plyny (ropné) na výstupe z odparovacej kolóny pri destilácii ropy (Gases (petroleum), preflash tower off, crude distn.o) (CAS 68919-08-4), ak obsahujú > 0,1 % hm. butadiénu
584. Plyny (ropné) na výstupe pri katalytickom reformovaní primárneho ťažkého benzínu (Gases (petroleum), straight-run naphtha catalytic reforming offo) (CAS 68919-09-5), ak obsahujú > 0,1 % hm. butadiénu
585. Plyny (ropné) na výstupe z primárnej stabilizačnej kolóny (Gases (petroleum), straight-run stabiliser offo) (CAS 68919-10-8), ak obsahujú > 0,1 % hm. butadiénu
586. Plyny (ropné) na výstupe zo stripovacej kolóny dechtu (Gases (petroleum), tar stripper offo) (CAS 68919-11-9), ak obsahujú > 0,1 % hm. butadiénu
587. Plyny (ropné) na výstupe zo stripovacieho zariadenia unifiner (Gases (petroleum), unifiner stripper offo) (CAS 68919-12-0), ak obsahujú > 0,1 % hm. butadiénu
588. Plyny (ropné) z hlavy oddeľovacej kolóny pri fluidizačnom katalytickom krakovaní frakcie (Gases (petroleum), fluidised catalytic cracker splitter overheadso) (CAS 68919-20-0), ak obsahujú > 0,1 % hm. butadiénu
589. Plyny (ropné) zo zariadenia na oddeľovanie butánu pri katalytickom krakovaní ťažkého benzínu (Gases (petroleum), catalytic cracked naphtha debutanizero) (CAS 68952-76-1), ak obsahujú > 0,1 % hm. butadiénu
590. Koncový plyn (ropný) zo stabilizačnej kolóny pri katalytickom krakovaní destilátu a ťažkého benzínu (Tail gas (petroleum), catalytic cracked distillate and naphtha stabilisero) (CAS 68952-77-2), ak obsahuje > 0,1 % hm. butadiénu
591. Koncový plyn (ropný) z katalytického separátora pri hydrogenačnom odsírení ťažkého benzínu (Tail gas (petroleum), catalytic hydrodesulfurised naphtha separatoro) (CAS 68952-79-4), ak obsahuje > 0,1 % hm. butadiénu
592. Koncový plyn (ropný) z hydrogenačného reaktora pri odsírení primárneho ťažkého benzínu (Tail gas (petroleum), straight-run naphtha hydrodesulferisedo) (CAS 68952-80-7), ak obsahuje > 0,1 % hm. butadiénu
593. Koncový plyn (ropný) z absorbéra pri tepelnom krakovaní destilátu, plynového oleja a ťažkého benzínu (Tail gas (petroleum), thermal-cracked distillate, gas oil and naphtha absorbero) (CAS 68952-81-8), ak obsahuje > 0,1 % hm. butadiénu
594. Koncový plyn (ropný) z frakcionačnej stabilizačnej kolóny pri tepelnom krakovaní uhľovodíkov, koksovanie ropy (Tail gas (petroleum), thermal cracked hydrocarbon fractionation stabiliser, petroleum cokingo) (CAS 68952-82-9), ak obsahuje > 0,1 % hm. butadiénu
595. Plyny (ropné) pri krakovaní ľahkého butadiénového koncentrátu (Gases (petroleum), light steam-cracked, butadiene conc.o) (CAS 68955-28-2), ak obsahujú > 0,1 % hm. butadiénu
596. Plyny (ropné) na výstupe zo špongiového absorbéra pri fluidizačnom katalytickom krakovaní odsíreného plynového oleja z hlavy frakcionačnej kolóny (Gases (petroleum), sponge absorber off, fluidised catalytic cracker and gas oil desulfuriser overhead fractionationo) (CAS 68955-33-9), ak obsahujú > 0,1 % hm. butadiénu
597. Plyny (ropné) z hlavy stabilizačnej kolóny pri katalytickom reformovaní primárneho ťažkého benzínu (Gases (petroleum), straight-run naphtha catalytic reformer stabiliser overheado) (CAS 68955-34-0), ak obsahujú > 0,1 % hm. butadiénu
598. Plyny (ropné) pri destilačnom katalytickom krakovaní ropy (Gases (petroleum), crude distn. and catalytic crackingo) (CAS 68989-88-8), ak obsahujú > 0,1 % hm. butadiénu
599. Uhľovodíky C4 (Hydrocarbons, C4o) (CAS 87741-01-3), ak obsahujú > 0,1 % hm. butadiénu
600. Alkány C1-4 s vysokým obsahom C3 (Alkanes, C1-4, C3-richo) (CAS 90622-55-2), ak obsahujú > 0,1 % hm. butadiénu
601. Plyny (ropné) z plynového oleja na výstupe z práčky na dietanolamín (Gases (petroleum), gas oil diethanolamine scrubber offo) (CAS 92045-15-3), ak obsahujú > 0,1 % hm. butadiénu
602. Plyny (ropné) zo zvyškového plynového oleja na výstupe pri hydrogenačnom odsírení (Gases (petroleum), gas oil hydrodesulfurisation effluento) (CAS 92045-16-4), ak obsahujú > 0,1 % hm. butadiénu
603. Plyny (ropné) z prečisťovania zariadenia na hydrogenačné odsírenie plynového oleja (Gases (petroleum), gas oil hydrodesulfurisation purgeo) (CAS 92045-17-5), ak obsahujú > 0,1 % hm. butadiénu
604. Plyny (ropné) na výstupe z hydrogenačného zariadenia pri rovnovážnej destilácii (Gases (petroleum), hydrogenator effluent flash drum offo) (CAS 92045-18-6), ak obsahujú > 0,1 % hm. butadiénu
605. Plyny (ropné) z parného krakovania vysokotlakových zvyškov ťažkého benzínu (Gases (petroleum), naphtha steam cracking high-pressure residualo) (CAS 92045-19-7), ak obsahujú > 0,1 % hm. butadiénu
606. Plyny (ropné) na výstupe zo zariadenia na konverziu zvyškov (Gases (petroleum), residue visbreaking offo) (CAS 92045-20-0), ak obsahujú > 0,1 % hm. butadiénu
607. Plyny (ropné) s vysokým obsahom C3 zo zariadenia na pyrolýzu pri parnom krakovaní (Gases (petroleum), steam-cracker C3-richo) (CAS 92045-22-2), ak obsahujú > 0,1 % hm. butadiénu
608. Uhľovodíky C4 zo zariadenia na pyrolýzu pri parnom krakovaní destilátu (Hydrocarbons, C4, steam-cracker distillateo) (CAS 92045-23-3), ak obsahujú > 0,1 % hm. butadiénu
609. Ropné plyny skvapalnené, odsírené, C4 frakcia (Petroleum gases, liquefied, sweetened, C4 fractiono) (CAS 92045-80-2), ak obsahujú > 0,1 % hm. butadiénu
610. Uhľovodíky C4 bez 1,3-butadiénu a izobuténu (Hydrocarbons, C4, 1,3-butadiene- and isobutene-freeo) (CAS 95465-89-7), ak obsahujú > 0,1 % hm. butadiénu
611. Rafináty (ropné) bez butadiénu zo zariadenia na pyrolýzu pri parnom krakovaní C4 frakcie extrahovanej octanom amónno-meďnatým, C3-5 frakcie a C3-5 nenasýtenej frakcie (Raffinates (petroleum), steam-cracked C4 fraction cuprous ammonium acetate extn., C3-5 and C3-5 unsatd., butadiene-freeo) (CAS 97722-19-5), ak obsahujú > 0,1 % hm. butadiénu
612. Benzo[a]pyrén (Benzo[d, e, f]chrysene (benzo[a]pyrene)o) (CAS 50-32-8)
613. Smola, uhoľno-dechtová, ropná (Pitch, coal tar-petroleumo) (CAS 68187-57-5), ak obsahuje > 0,005 % hm. benzo[a]pyrénu
614. Destiláty (uhoľno-ropné), kondenzované cyklické aromatické uhľovodíky (Distillates (coal-petroleum), condensed-ring aromo) (CAS 68188-48-7), ak obsahujú > 0,005 % hm. benzo[a]pyrénu
615. Položka je neobsadená
616. Položka je neobsadená
617. Kreozotový olej z acenafténovej frakcie bez acenafténu (Creosote oil, acenaphthene fraction, acenaphthene-freeo) (CAS 90640-85-0), ak obsahuje > 0,005 % hm. benzo[a]pyrénu
618. Smola uhoľno-dechtová nízkotepelná (Pitch, coal tar, low-tempo) (CAS 90669-57-1), ak obsahuje > 0,005 % hm. benzo[a]pyrénu
619. Smola uhoľno-dechtová nízkotepelná z tepelného spracovania (Pitch, coal tar, low-temp., heat-treatedo) (CAS 90669-58-2), ak obsahuje > 0,005 % hm. benzo[a]pyrénu
620. Smola uhoľno-dechtová nízkotepelná oxidovaná (Pitch, coal tar, low-temp., oxidisedo)
         (CAS 90669-59-3), ak obsahuje > 0,005 % hm. benzo[a]pyrénu
621. Extrakt zvyškov (hnedouhoľný) (Extract residues (coal), browno) (CAS 91697-23-3), ak obsahuje > 0,005 % hm. benzo[a]pyrénu
622. Parafínové vosky (uhoľné) z hnedouhoľného vysokotepelného dechtu (Paraffin waxes (coal), brown-coal high-temp.taro) (CAS 92045-71-1), ak obsahujú > 0,005 % hm. benzo[a]pyrénu
623. Parafínové vosky (uhoľné) z hnedouhoľného vysokotepelného dechtu hydrogenačne rafinovaného (Paraffin waxes (coal), brown-coal high-temptar, hydrotreatedo) (CAS 92045-72-2), ak obsahujú > 0,005 % hm. benzo[a]pyrénu
624. Tuhý odpad, koksovaná uhoľno-dechtová smola (Waste solids, coal-tar pitch cokingo) (CAS 92062-34-5), ak obsahuje > 0,005 % hm. benzo[a]pyrénu
625. Smola, uhoľný vysokotepelný sekundárny decht (Pitch, coal tar, high-temp., secondaryo) (CAS 94114-13-3), ak obsahuje > 0,005 % hm. benzo[a]pyrénu
626. Zvyšky (uhoľné) pri extrakcii kvapalným rozpúšťadlom (Residues (coal), liq. solvent extn.o) (CAS 94114-46-2), ak obsahujú > 0,005 % hm. benzo[a]pyrénu
627. Uhoľné kvapaliny, extrakty kvapalných rozpúšťadiel (Coal liquids, liq. solvent extn. soln.o) (CAS 94114-47-3), ak obsahujú > 0,005 % hm. benzo[a]pyrénu
628. Uhoľné kvapaliny, roztoky extraktov kvapalných rozpúšťadiel (Coal liquids, liq. solvent extn.o) (CAS 94114-48-4), ak obsahujú > 0,005 % hm. benzo[a]pyrénu
629. Parafínové vosky (uhoľné) z hnedouhoľného vysokotepelného dechtu filtrovaného cez aktívne uhlie (Paraffin waxes (coal), brown-coal high-temptar, carbon-treatedo) (CAS 97926-76-6), ak obsahujú > 0,005 % hm. benzo[a]pyrénu
630. Parafínové vosky (uhoľné) z hnedouhoľného vysokotepelného dechtu upravovaného hlinkou (Paraffin waxes (coal), brown-coal high-temp tar, clay-treatedo) (CAS 97926-77-7), ak obsahujú > 0,005 % hm. benzo[a]pyrénu
631. Parafínové vosky (uhoľné) z hnedouhoľného vysokotepelného dechtu upravovaného kyselinou kremičitou (Paraffin waxes (coal), brown-coal high-temp tar, silicic acid-treatedo) (CAS 97926-78-8), ak obsahujú > 0,005 % hm. benzo[a]pyrénu
632. Absorpčné oleje z frakcie aromatických a heterocyklických uhľovodíkov (Absorption oils, bicyclo arom. and heterocyclic hydrocarbon fractiono) (CAS 101316-45-4), ak obsahuje > 0,005 % hm. benzo[a]pyrénu
633. Aromatické uhľovodíky C20-28 polycyklické zo zmiešanej uhoľno-dechtovej smoly vytvorenej pyrolýzou polyetylénu a polypropylénu (Aromatic hydrocarbons, C20-28, polycyclic, mixed coal-tar pitch-polyethylene polypropylene pyrolysis-derivedo) (CAS 101794-74-5), ak obsahujú > 0,005 % hm. benzo[a]pyrénu
634. Aromatické uhľovodíky C20-28 polycyklické zo zmiešanej uhoľno-dechtovej smoly vytvorenej pyrolýzou polyetylénu (Aromatic hydrocarbons, C20-28, polycyclic, mixed coal-tar pitch-polyethylene pyrolysis-derivedo) (CAS 101794-75-6), ak obsahujú > 0,005 % hm. benzo[a]pyrénu
635. Aromatické uhľovodíky C20-28 polycyklické zo zmiešanej uhoľno-dechtovej smoly vytvorenej pyrolýzou polystyrénu (Aromatic hydrocarbons, C20-28, polycyclic, mixed coal-tar pitch-polystyrene pyrolysis-derivedo) (CAS 101794-76-7), ak obsahujú > 0,005 % hm. benzo[a]pyrénu
636. Smola a uhoľný decht, vysokotepelné, tepelne spracované (Pitch, coal tar, high-temp., heat-treatedo) (CAS 121575-60-8), ak obsahujú > 0,005 % hm. benzo[a]pyrénu
637. Dibenz(a, h)antracén (Dibenz[a, h]anthraceneo) (CAS 53-70-3)
638. Benz(a)antracén (Benz[a]anthraceneo) (CAS 56-55-3)
639. Benzo(e)pyrén (Benzo[e]pyreneo) (CAS 192-97-2)
640. Benzo(j)fluorantén (Benzo[j]fluorantheneo) (CAS 205-82-3)
641. Benz(e)acefenantrylén (Benz(e)acephenanthryleneo) (CAS 205-99-2)
642. Benzo(k)fluorantén (Benzo(k)fluorantheneo) (CAS 207-08-9)
643. Chryzén (Chryseneo) (CAS 218-01-9)
644. 2-brómopropán (2-Bromopropaneo) (CAS 75-26-3)
645. Trichlóretylén (Trichloroethyleneo) (CAS 79-01-6)
646. 1,2-dibrómo-3-chlórpropán (1,2-Dibromo-3-chloropropaneo) (CAS 96-12-8)
647. 2,3-dibrómopropán-1-ol (2,3-Dibromopropan-1-olo) (CAS 96-13-9)
648. 1,3-dichlórpropán-2-ol (1,3-Dichloropropan-2-olo) (CAS 96-23-1)
649. α, α, α-trichlórtoluén (α, α, α-Trichlorotolueneo) (CAS 98-07-7)
650. α-chlórtoluén (α-Chlorotolueneo) (CAS 100-44-7)
651. Dibrómetán (1,2-Dibromoethaneo) (CAS 106-93-4)
652. Hexachlórbenzén (Hexachlorobenzeneo) (CAS 118-74-1)
653. Brómoetylén (Bromoethyleneo) (CAS 593-60-2)
654. 1,4-dichlórbut-2-én (1,4-Dichlorobut-2-eneo) (CAS 764-41-0)
655. Metyloxirán (Methyloxiraneo) (CAS 75-56-9)
656. (Epoxyetyl)benzén ((Epoxyethyl)benzeneo) (CAS 96-09-3)
657. 1-chlór-2,3-epoxypropán (1-Chloro-2,3-epoxypropaneo) (CAS 106-89-8)
658. R-1-chlór-2,3-epoxypropán (R-1-Chloro-2,3-epoxypropaneo) (CAS 51594-55-9)
659. 1,2-epoxy-3-fenoxypropán (1,2-Epoxy-3-phenoxypropaneo) (CAS 122-60-1)
660. 2,3-epoxypropán-1-ol (2,3-Epoxypropan-1-olo) (CAS 556-52-5)
661. R-2,3-epoxy-1-propanol (R-2,3-Epoxy-1-propanolo) (CAS 57044-25-4)
662. 2,2’ -bioxirán (2,2’ -Bioxiraneo) (CAS 1464-53-5)
663. (2RS,3RS)-3-(2-chlórfenyl)-2-(4-fluorofenyl)-[1H-1,2,4-triazol-1-yl)metyl] oxirán (epoxikonazol) (CAS 133855-98-8)
664. Chlórmetylmetyléter (Chloromethyl methyl ethero) (CAS 107-30-2)
665. 2-metoxyetanol (2-Methoxyethanolo) (CAS 109-86-4)
666. 2-etoxyetanol (2-Ethoxyethanolo) (CAS 110-80-5)
667. Oxybis[chlórmetán] alebo bis(chlórmetyl)éter) (Oxybis [chloromethane], bis (Chloromethyl) ethero) (CAS 542-88-1)
668. 2-metoxypropanol (2-Methoxypropanolo) (CAS 1589-47-5)
669. Propiolaktón (Propiolactoneo) (CAS 57-57-8)
670. Dimetylkarbamoylchlorid (Dimethylcarbamoyl chlorideo) (CAS 79-44-7)
671. Uretán (Urethaneo) (CAS 51-79-6)
672. 2-metoxyetylacetát (Urethaneo) (CAS 110-49-6)
673. 2-etoxyetylacetát (2-Ethoxyethyl acetateo) (CAS 111-15-9)
674. Kyselina metoxyoctová (Methoxyacetic acido) (CAS 625-45-6)
675. Dibutylftalát (Dibutyl phthalateo) (CAS 84-74-2)
676. Bis(2-metyoxyetyl)éter (bis(2-Methyoxyethyl) ethero) (CAS 111-96-6)
677. Bis(2-etylhexyl)ftalát (bis(2-Ethylhexyl) phthalateo) (CAS 117-81-7)
678. Bis(2-metoxyetyl)ftalát (bis(2-Methoxyethyl) phthalateo) (CAS 117-82-8)
679. 2-metoxypropylacetát (2-Methoxypropyl acetateo) (CAS 70657-70-4)
680. 2-etylhexyl[[[3,5-bis(1,1-dimetyletyl)-4-hydroxyfenyl]-metyl]tio]acetát (2-Ethylhexyl[[[3,5-bis(1,1-dimethylethyl)-4-hydroxyphenyl]-methyl]thio]acetateo) (CAS 80387-97-9)
681. Akrylamid (Acrylamideo) (CAS 79-06-1), ak nie je uvedený na inom mieste tohto nariadenia
682. Akrylonitril (Acrylonitrileo) (CAS 107-13-1)
683. 2-nitropropán (2-Nitropropaneo) (CAS 79-46-9)
684. Dinoseb, jeho soli a estery (Dinoseb, its salts and esterso) (CAS 88-85-7) iné, ako sú uvedené na inom mieste tejto prílohy
685. 2-nitroanizol (2-Nitroanisoleo) (CAS 91-23-6)
686. 4-nitrobifenyl (4-Nitrobiphenylo) (CAS 92-93-3)
687. 2, 4-dinitrotoluén, technicky čistý (2,4-Dinitrotolueneo) (CAS 121-14-2)
688. Binapakryl (Binapacrylo) (CAS 485-31-4)
689. 2-nitronaftalén (2-Nitronaphthaleneo) (CAS 581-89-5)
690. 2,3-dinitrotoluén (2,3-Dinitrotolueneo) (CAS 602-01-7)
691. 5-nitroacenaftén (5-Nitroacenaphtheneo) (CAS 602-87-9)
692. 2,6-dinitrotoluén (2,6-Dinitrotolueneo) (CAS 606-20-2)
693. 3,4-dinitrotoluén (3,4-Dinitrotolueneo) (CAS 610-39-9)
694. 3,5-dinitrotoluén (3,5-Dinitrotolueneo) (CAS 618-85-9)
695. 2,5-dinitrotoluén (2,5-Dinitrotolueneo) (CAS 619-15-8)
696. Dinoterb (Dinoterbo) (CAS 1420-07-1), jeho soli a estery
697. Nitrofén (Nitrofeno) (CAS 1836-75-5)
698. Dinitrotoluén (Dinitrotolueneo) (CAS 25321-14-6)
699. Diazometán (Diazomethaneo) (CAS 334-88-3)
700. 1,4,5,8-tetraaminoantrachinón (disperzná modrá 1) (1,4,5,8-Tetraaminoanthraquinone (Disperse Blue 1)o) (CAS 2475-45-8)
701. Dimetylnitrózoamín (Dimethylnitrosoamineo) (CAS 62-75-9)
702. 1-metyl-3-nitro-1-nitrózoguanidín (1-Methyl-3-nitro-1-nitrosoguanidineo) (CAS 70-25-7)
703. Nitrózodipropylamín (Nitrosodipropylamineo) (CAS 621-64-7)
704. 2,2’-(nitrózoimino)-bis-(etanol) (2,2’ -(Nitrosoimino) bisethanolo) (CAS 1116-54-7)
705. 4,4’-metyléndianilín (4,4’-Methylenedianilineo) (CAS 101-77-9)
706. Chlorid 4,4’-(4-iminocyklohexa-2,5-dienylidénmetylén)dianilínia (4,4’-(4-Iminocyclohexa-2,5-dienylidenemethylene) dianiline hydrochlorideo) (CAS 569-61-9)
707. 4,4’-metyléndi-o-toluidín (4,4’-Methylenedi-o-toluidineo) (CAS 838-88-0)
708. o-anizidín (o-Anisidineo) (CAS 90-04-0)
709. 3,3’-dimetoxybenzidín (3,3’-Dimethoxybenzidineo) (CAS 119-90-4)
710. Soli o-dianizidínu (Salts of o-Dianisidineo)
711. Azofarbivá na báze o-dianizidínu (o-Dianisidine based azo dyeso)
712. 3,3’-dichlórbenzidín (3,3’-Dichlorobenzidineo) (CAS 91-94-1)
713. Benzidín dihydrochlorid (Benzidine dihydrochlorideo) (CAS 531-85-1)
714. [[1,1’-bifenyl]-4,4’-diyl]diamónium-sulfát ([[1,1’-Biphenyl]-4,4’-diyl]diammonium sulphateo) (CAS 531-86-2)
715. 3,3’-dichlórbenzidín dihydrochlorid (3,3’ -Dichlorobenzidine dihydrochlorideo) (CAS 612-83-9)
716. Benzidínsulfát (Benzidine sulphateo) (CAS 21136-70-9)
717. Benzidínacetát (Benzidine acetateo) (CAS 36341-27-2)
718. 3,3’-dichlórbenzidín dihydrogen-bis(sulfát) (3,3’-Dichlorobenzidine dihydrogen bis(sulphate)o) (CAS 64969-34-2)
719. 3,3’-dichlórbenzidín-sulfát (3,3’-Dichlorobenzidine sulphateo) (CAS 74332-73-3)
720. Azofarbivá na báze benzidínu (Benzidine based azo dyeso)
721. 4,4’-bi-o-toluidín (4,4’-Bi-o-toluidineo) (CAS 119-93-7)
722. 4,4’-bi-o-toluidín-dihydrochlorid (4,4’-Bi-o-toluidine dihydrochlorideo) (CAS 612-82-8)
723. [3,3’-dimetyl[1,1’-bifenyl]-4,4’-diyl]diamónium bis-(hydrogensulfát) ([3,3’-Dimethyl[1,1’-biphenyl]-4,4’-diyl]diammonium bis(hydrogen sulphate)o) (CAS 64969-36-4)
724. 4,4’-bi-o-toluidín-sulfát (4,4’-Bi-o-toluidine sulphateo) (CAS 74753-18-7)
725. Farbivá na báze o-tolidínu (o-Tolidine based dyeso)
726. Bifenyl-4-ylamín (Biphenyl-4-ylamineo) (CAS 92-67-1) a jeho soli
727. Azobenzén (Azobenzeneo) (CAS 103-33-3)
728. Octan (metyl-ONN-azoxy)metylnatý ((Methyl-ONN-azoxy)methyl Acetateo) (CAS 592-62-1)
729. Cykloheximid (Cycloheximideo) (CAS 66-81-9)
730. 2-metylaziridín (2-Methylaziridineo) (CAS 75-55-8)
731. Imidazolidín-2-tión (Imidazolidine-2-thioneo) (CAS 96-45-7)
732. Furán (Furano) (CAS 110-00-9)
733. Aziridín (Aziridineo) (CAS 151-56-4)
734. Kaptafol (Captafolo) (CAS 2425-06-1)
735. Karbadox (Carbadoxo) (CAS 6804-07-5)
736. Flumioxazín (Flumioxazino) (CAS 103361-09-7)
737. Tridemorf (Tridemorpho) (CAS 24602-86-6)
738. Vinklozolín (Vinclozolino) (CAS 50471-44-8)
739. Fluazifop-butyl (Fluazifop-butylo) (CAS 69806-50-4)
740. Flusilazol (Flusilazoleo) (CAS 85509-19-9)
741. Triglycidylisokyanurát-(tris(2,3-epoxipropyl)-1,3,5-triazinantrion)  
         (1,3,5-Tris(oxiranylmethyl)-1,3,5-triazine-2,4, 6(1H, 3H, 5H)-trioneo) (CAS 2451-62-9)
742. Tioacetamid (Thioacetamideo) (CAS 62-55-5)
743. N, N-dimetylformamid (N, N-Dimethylformamideo) (CAS 68-12-2)
744. Formamid (Formamideo) (CAS 75-12-7)
745. N-metylacetamid (N-Methylacetamideo) (CAS 79-16-3)
746. N-metylformamid (N-Methylformamideo) (CAS 123-39-7)
747. N, N-dimetylacetamid (N, N-Dimethylacetamideo) (CAS 127-19-5)
748. Tris(dimetylamid)-oxid fosforečný (Hexamethylphosphoric-triamideo) (CAS 680-31-9)
749. Dietylsulfát (Diethyl sulphateo) (CAS 64-67-5)
750. Dimetylsulfát (Dimethyl sulphateo) (CAS 77-78-1)
751. 1,3-propánsultón (1,3-Propanesultoneo) (CAS 1120-71-4)
752. Dimetylkarbamoylchlorid (Dimethylsulphamoyl chlorideo) (CAS 13360-57-1)
753. (2-chlóralyl)N,N-dimethylditiokarbamát (sulfalát) (Sulfallateo) (CAS 95-06-7)
754. Zmes týchto zlúčenín: 4-[[bis-(4-fluórofenyl)metylsilyl]metyl]-4H-1,2,4-triazol a 1-[[bis-(4-fluórofenyl)metylsilyl]-metyl]-1H-1,2,4-triazol (a mixture of: 4-[[bis-(4-Fluorophenyl)methylsilyl]methyl]-4H-1,2,4-triazole and 1-[[bis-(4-fluorophenyl)methylsilyl]-methyl]-1H-1,2,4-triazoleo) (ELINCS 403-250-2)
755. (+/-)-tetrahydrofurfuryl-(R)-2-[4-(6-chlórchinoxalín-2-yloxy)-fenyloxy]-propionát ((+/-)-Tetrahydrofurfuryl-(R)-2-[4-(6-chloroquinoxalin-2-yloxy) phenyloxy] propionateo) (CAS 119738-06-6)
756. 6-hydroxy-1-(3-izopropoxypropyl)-4-metyl-2-oxo-5-[4-(fenylazo)fenylazo]-1,2-dihydro-3-pyridínkarbonitril (6-Hydroxy-1-(3-Isopropoxypropyl)-4-methyl-2-oxo-5-[4-(phenylazo)phenylazo]-1,2-dihydro-3-py-
ridinecarbonitrileo) (CAS 85136-74-9)
757. Mravčan (6-(4-hydroxy-3-(2-metoxyfenylazo)-2-sulfonáto-7-naftylamino)-1,3,5-triazín-2,4-diyl)bis(amino-1-metyletyl)amónny ((6-(4-Hydroxy-3-(2-methoxyphenylazo)-2-sulfonato-7-naphthylamino)-1,3,5-triazine-2,4-diyl) bis[(amino -1-methylethyl)ammonium] formateo) (CAS 108225-03-2)
758. 4’-(8-acetylamino-3, 6-disulfonáto-2-naftylazo)-4’’-(6-benzoylamino-3-sulfonáto-2-naftylazo)-bifenyl-
-1,3’,3’’,1’’’-tetraoláto-O,O’,O’’,O’’’ ] meďnatan trisodný (Trisodium [4’-(8-acetylamino-3,6-disulfonato-2-naphthylazo)-4’’-(6-benzoylamino-3-Sulfonato-2-naphthylazo)-biphenyl-1,3’,3’’,1’’’-tetraolato-O,O’,O’’,O’’’] copper (II)o) (ELINCS 413-590-3)
759. Zmes týchto zlúčenín: N-[3-hydroxy-2-(2-metylakryloylaminometoxy)-propoxymetyl]-2-metylakrylamid, N-2,3-bis-(2-metylakryloylaminometoxy) propoxymetyl-2-metylakrylamid, metakrylamid, 2-metyl--N-(2 metylakryloylamino metoxymetyl)-akrylamid a N-(2, 3-dihydroxypropoxymetyl)-2-metylakryl-amid (a mixture of: N-[3-Hydroxy-2-(2-methylacryloylaminomethoxy) propoxymethyl-2-methylacrylamide and N-2,3-bis-(2-Methylacryloylaminomethoxy) propoxymethyl-2-methylacrylamide and methacrylamide and 2-methyl-N-(2-methylacryloyl aminomethoxymethyl)-acrylamide and N-(2,3-dihydroxy-propoxymethyl)-2-methylacrylamideo) (ELINCS 412-790-8)
760. 1,3,5-tris-[(2S a 2R)-2,3-epoxypropyl]-1,3,5-triazín-2,4,6-(1H, 3H, 5H)-trión (1,3,5-tris-[(2S and 2R)-2,3-Epoxypropyl]-1,3,5-triazine-2,4,6-(1H, 3H, 5H)-trione o) (CAS 59653-74-6)
761. Erionit (Erioniteo) (CAS 12510-42-8)
762. Azbest (Asbestoso) (CAS 12001-28-4)
763. Ropa (Petroleumo) (CAS 8002-05-9)
764. Destiláty (ropné) ťažké z hydrogenačného krakovania (Distillates (petroleum), heavy hydrocrackedo) (CAS 64741-76-0), ak obsahujú > 3 % hm. extraktu dimetylsulfoxidu (ďalej len DMSO )
765. Destiláty (ropné) ťažké, parafínové z rafinácie rozpúšťadlom (Distillates (petroleum), solvent-refined heavy paraffinico) (CAS 64741-88-4), ak obsahujú > 3 % hm. extraktu DMSO
766. Destiláty (ropné) ľahké, parafínové z rafinácie rozpúšťadlom (Distillates (petroleum), solvent-refined light paraffinico) (CAS 64741-89-5), ak obsahujú > 3 % hm. extraktu DMSO
767. Zvyškové oleje (ropné) pri odstraňovaní asfaltu rozpúšťadlom (Residual oils (petroleum), solvent deasphaltedo) (CAS 64741-95-3), ak obsahujú > 3 % hm. extraktu DMSO
768. Destiláty (ropné) ťažké, nafténové z rafinácie rozpúšťadlom (Distillates (petroleum), solvent-refined heavy naphthenico) (CAS 64741-96-4), ak obsahujú > 3 % hm. extraktu DMSO
769. Destiláty (ropné) ľahké, nafténové z rafinácie rozpúšťadlom (Distillates (petroleum), solvent-refined light naphthenico) (CAS 64741-97-5), ak obsahujú > 3 % hm. extraktu DMSO
770. Zvyškové oleje (ropné) z rafinácie rozpúšťadlom (Residual oils (petroleum), solvent-refinedo) (CAS 64742-01-4), ak obsahujú > 3 % hm. extraktu DMSO
771. Destiláty (ropné) ťažké, parafínové a upravované hlinkou (Distillates (petroleum), clay-treated heavy paraffinico) (CAS 64742-36-5), ak obsahujú > 3 % hm. extraktu DMSO
772. Destiláty (ropné) ľahké, parafínové a upravované hlinkou (Distillates (petroleum), clay-treated light paraffinico) (CAS 64742-37-6), ak obsahujú > 3 % hm. extraktu DMSO
773. Zvyškové oleje (ropné) upravované hlinkou (Residual oils (petroleum), clay-treatedo) (CAS 64742-41-2), ak obsahujú > 3 % hm. extraktu DMSO
774. Destiláty (ropné) ťažké, nafténové a upravované hlinkou (Distillates (petroleum), clay-treated heavy naphthenico) (CAS 64742-44-5), ak obsahujú > 3 % hm. extraktu DMSO
775. Destiláty (ropné) ľahké, nafténové a upravované hlinkou (Distillates (petroleum), clay-treated light naphthenico) (CAS 64742-45-6), ak obsahujú > 3 % hm. extraktu DMSO
776. Destiláty (ropné) ťažké, nafténové z hydrogenačnej rafinácie (Distillates (petroleum), hydrotreated heavy naphthenico) (CAS 64742-52-5), ak obsahujú > 3 % hm. extraktu DMSO
777. Destiláty (ropné) ľahké, nafténové z hydrogenačnej rafinácie (Distillates (petroleum), hydrotreated light naphthenico) (CAS 64742-53-6), ak obsahujú > 3 % hm. extraktu DMSO
778. Destiláty (ropné) ťažké, parafínové z hydrogenačnej rafinácie (Distillates (petroleum), hydrotreated heavy paraffinico) (CAS 64742-54-7), ak obsahujú > 3 % hm. extraktu DMSO
779. Destiláty (ropné) ľahké, parafínové z hydrogenačnej rafinácie (Distillates (petroleum), hydrotreated light paraffinico) (CAS 64742-55-8), ak obsahujú > 3 % hm. extraktu DMSO
780. Destiláty (ropné) ľahké, parafínové pri odstraňovaní voskov rozpúšťadlom (Distillates (petroleum), solvent-dewaxed light paraffinico) (CAS 64742-56-9), ak obsahujú > 3 % hm. extraktu DMSO
781. Zvyškové oleje (ropné) z hydrogenačnej rafinácie (Residual oils (petroleum), hydrotreatedo) (CAS 64742-57-0), ak obsahujú > 3 % hm. extraktu DMSO
782. Zvyškové oleje (ropné) pri odstraňovaní voskov rozpúšťadlom (Residual oils (petroleum), solvent-dewaxedo) (CAS 64742-62-7), ak obsahujú > 3 % hm. extraktu DMSO
783. Destiláty (ropné) ťažké, nafténové pri odstraňovaní voskov rozpúšťadlom (Distillates (petroleum), solvent-dewaxed heavy naphthenico) (CAS 64742-63-8), ak obsahujú > 3 % hm. extraktu DMSO
784. Destiláty (ropné) ľahké, nafténové pri odstraňovaní voskov rozpúšťadlom (Distillates (petroleum), solvent-dewaxed light naphthenico) (CAS 64742-64-9), ak obsahujú > 3 % hm. extraktu DMSO
785. Destiláty (ropné) ťažké, parafínové pri odstraňovaní voskov rozpúšťadlom (Distillates (petroleum), solvent-dewaxed heavy paraffinico) (CAS 64742-65-0), ak obsahujú > 3 % hm. extraktu DMSO
786. Olej (ropný) sedimentačný (Foots oil (petroleum)o) (CAS 64742-67-2), ak obsahuje > 3 % hm. extraktu DMSO
787. Nafténové oleje (ropné) ťažké pri katalytickom odstraňovaní voskov (Naphthenic oils (petroleum), catalytic dewaxed heavyo) (CAS 64742-68-3), ak obsahujú > 3 % hm. extraktu DMSO
788. Nafténové oleje (ropné) ľahké pri katalytickom odstraňovaní voskov (Naphthenic oils (petroleum), catalytic dewaxed lighto) (CAS 64742-69-4), ak obsahujú > 3 % hm. extraktu DMSO
789. Parafínové oleje (ropné) ťažké pri katalytickom odstraňovaní voskov (Paraffin oils (petroleum), catalytic dewaxed heavyo) (CAS 64742-70-7), ak obsahujú > 3 % hm. extraktu DMSO
790. Parafínové oleje (ropné) ľahké pri katalytickom odstraňovaní voskov (Paraffin oils (petroleum), catalytic dewaxed lighto) (CAS 64742-71-8), ak obsahujú > 3 % hm. extraktu DMSO
791. Nafténové oleje (ropné) ťažké pri celkovom odstraňovaní voskov (Naphthenic oils (petroleum), complex dewaxed heavyo) (CAS 64742-75-2), ak obsahujú > 3 % hm. extraktu DMSO
792. Nafténové oleje (ropné) ľahké pri celkovom odstraňovaní voskov (Naphthenic oils (petroleum), complex dewaxed lighto) (CAS 64742-76-3), ak obsahujú > 3 % hm. extraktu DMSO
793. Extrakty (ropné) rozpúšťadlové z ťažkého nafténového destilátu, koncentrát aromatických látok (Extracts (petroleum), heavy naphthenic distillate solvent, arom. conc.o) (CAS 68783-00-6), ak obsahujú > 3 % hm. extraktu DMSO
794. Extrakty (ropné) rozpúšťadlové z ťažkého parafínového destilátu pri rafinácii rozpúšťadlom (Extracts (petroleum), solvent-refined heavy paraffinic distillate solvento) (CAS 68783-04-0), ak obsahujú > 3 % hm. extraktu DMSO
795. Extrakty (ropné) ťažké, parafínové destiláty z odstraňovania asfaltu rozpúšťadlom (Extracts (petroleum), heavy paraffinic distillates, solvent-deasphaltedo) (CAS 68814-89-1), ak obsahujú > 3 % hm. extraktu DMSO
796. Mazacie oleje (ropné) C20-50 na báze neutrálneho oleja, vysokoviskózne z hydrogenačnej rafinácie (Lubricating oils (petroleum), C20-50,hydrotreated neutral oil-based, high-viscosityo) (CAS 72623-85-9), ak obsahujú > 3 % hm. extraktu DMSO
797. Mazacie oleje (ropné) C15-30 na báze neutrálneho oleja z hydrogenačnej rafinácie (Lubricating oils (petroleum), C15-30,hydrotreated neutral oil-basedo) (CAS 72623-86-0), ak obsahujú > 3 % hm. extraktu DMSO
798. Mazacie oleje (ropné) C20-50 na báze neutrálneho oleja z hydrogenačnej rafinácie (Lubricating oils (petroleum), C20-50,hydrotreated neutral oil-basedo) (CAS 72623-87-1), ak obsahujú > 3 % hm. extraktu DMSO
799. Mazacie oleje (Lubricating oilso) (CAS 74869-22-0), ak obsahujú > 3 % hm. extraktu DMSO
800. Destiláty (ropné) ťažké, parafínové pri celkovom odstraňovaní voskov (Distillates (petroleum), complex dewaxed heavy paraffinico) (CAS 90640-91-8), ak obsahujú > 3 % hm. extraktu DMSO
801. Destiláty (ropné) ľahké, parafínové pri celkovom odstraňovaní voskov (Distillates (petroleum), complex dewaxed light paraffinico) (CAS 90640-92-9), ak obsahujú > 3 % hm. extraktu DMSO
802. Destiláty (ropné) ťažké, parafínové a upravované hlinkou pri odstraňovaní voskov rozpúšťadlom (Distillates (petroleum), solvent dewaxed heavy paraffinic, clay-treatedo) (CAS 90640-94-1), ak obsahujú > 3 % hm. extraktu DMSO
803. Uhľovodíky C20-50 ťažké, parafínové z odstraňovania voskov rozpúšťadlom pri hydrogenačnej rafinácii (Hydrocarbons, C20-50, solvent dewaxed heavy paraffinic, hydrotreatedo) (CAS 90640-95-2), ak obsahujú > 3 % hm. extraktu DMSO
804. Destiláty (ropné) ľahké, parafínové a upravované hlinkou z odstraňovania voskov rozpúšťadlom (Distillates (petroleum), solvent dewaxed light paraffinic, clay-treatedo) (CAS 90640-96-3), ak obsahujú > 3 % hm. extraktu DMSO
805. Destiláty (ropné) ľahké, parafínové z odstraňovania voskov rozpúšťadlom pri hydrogenačnej rafinácii (Distillates (petroleum), solvent dewaxed light paraffinic, hydrotreatedo) (CAS 90640-97-4), ak obsahujú > 3 % hm. extraktu DMSO
806. Extrakty (ropné) rozpúšťadlové z ťažkých nafténových destilátov pri hydrogenačnej rafinácii (Extracts (petroleum), heavy naphthenic distillate solvent, hydrotreatedo) (CAS 90641-07-9), ak obsahujú > 3 % hm. extraktu DMSO
807. Extrakty (ropné) rozpúšťadlové z ťažkých nafténových destilátov pri hydrogenačnej rafinácii (Extracts (petroleum), heavy paraffinic distillate solvent, hydrotreatedo) (CAS 90641-08-0), ak obsahujú > 3 % hm. extraktu DMSO
808. Extrakty (ropné) rozpúšťadlové z ľahkých, parafínových destilátov pri hydrogenačnej rafinácii (Extracts (petroleum), light paraffinic distillate solvent, hydrotreatedo) (CAS 90641-09-1), ak obsahujú > 3 % hm. extraktu DMSO
809. Zvyškové oleje (ropné) z hydrogenačnej rafinácie pri odstraňovaní voskov rozpúšťadlom (Residual oils (petroleum), hydrotreated solvent dewaxedo) (CAS 90669-74-2), ak obsahujú > 3 % hm. extraktu DMSO
810. Zvyškové oleje (ropné) pri katalytickom odstraňovaní voskov (Residual oils (petroleum), catalytic dewaxedo) (CAS 91770-57-9), ak obsahujú > 3 % hm. extraktu DMSO
811. Destiláty (ropné) ťažké, parafínové z odstraňovania voskov pri hydrogenačnej rafinácii (Distillates (petroleum), dewaxed heavy paraffinic, hydrotreatedo) (CAS 91995-39-0), ak obsahujú > 3 % hm. extraktu DMSO
812. Destiláty (ropné) ľahké, parafínové z odstraňovania voskov pri hydrogenačnej rafinácii (Distillates (petroleum), dewaxed light paraffinic, hydrotreatedo) (CAS 91995-40-3), ak obsahujú > 3 % hm. extraktu DMSO
813. Destiláty (ropné) hydrokrakované pri rafinácii rozpúšťadlom z odstraňovania voskov (Distillates (petroleum), hydrocracked solvent-refined, dewaxedo) (CAS 91995-45-8), ak obsahujú > 3 % hm. extraktu DMSO
814. Destiláty (ropné) rafinované rozpúšťadlom, ľahké, nafténové z hydrogenačnej rafinácie (Distillates (petroleum), solvent-refined light naphthenic, hydrotreatedo) (CAS 91995-54-9), ak obsahujú > 3 % hm. extraktu DMSO
815. Extrakty (ropné) rozpúšťadlové z ľahkých, parafínových destilátov pri hydrogenačnej rafinácii (Extracts (petroleum), hydrotreated light paraffinic distillate solvento) (CAS 91995-73- 2), ak obsahujú > 3 % hm. extraktu DMSO
816. Extrakty (ropné) rozpúšťadlové z ľahkých, nafténových destilátov pri hydrogenačnom odsírení (Extracts (petroleum), light naphthenic distillate solvent, hydrodesulfurisedo) (CAS 91995-75-4), ak obsahujú > 3 % hm. extraktu DMSO
817. Extrakty (ropné) rozpúšťadlové z ľahkých, parafínových destilátov pri úprave kyselinou (Extracts (petroleum), light paraffinic distillate solvent, acid-treatedo) (CAS 91995-76-5), ak obsahujú > 3 % hm. extraktu DMSO
818. Extrakty (ropné) rozpúšťadlové z ľahkých, parafínových destilátov pri hydrogenačnom odsírení (Extracts (petroleum), light paraffinic distillate solvent, hydrodesulfurisedo) (CAS 91995-77-6), ak obsahujú > 3 % hm. extraktu DMSO
819. Extrakty (ropné) rozpúšťadlové z ľahkého, vákuového, plynového oleja pri hydrogenačnej rafinácii (Extracts (petroleum), light vacuum gas oil solvent, hydrotreatedo) (CAS 91995-79-8), ak obsahujú > 3 % hm. extraktu DMSO
820. Olej (ropný) sedimentačný, hydrogenovaný (Foots oil (petroleum), hydrotreatedo) (CAS 92045-12-0), ak obsahuje > 3 % hm. extraktu DMSO
821. Mazacie oleje (ropné) C17-35 rozpúšťadlové z odstraňovania voskov pri hydrogenácii (Lubricating oils (petroleum), C17-35, solvent-extd., dewaxed, hydrotreatedo) (CAS 92045-42-6), ak obsahujú > 3 % hm. extraktu DMSO
822. Mazacie oleje (ropné) hydrokrakované, nearomatické z odstraňovania voskov rozpúšťadlom (Lubricating oils (petroleum), hydrocracked nonarom solvent-deparaffinedo) (CAS 92045-43-7), ak obsahujú > 3 % hm. extraktu DMSO
823. Zvyškové oleje (ropné) hydrokrakované, upravované kyselinou z odstraňovania voskov rozpúšťadlom (Residual oils (petroleum), hydrocracked acid-treated solvent-dewaxedo) (CAS 92061-86-4), ak obsahujú > 3 % hm. extraktu DMSO
824. Parafínové oleje (ropné) ťažké, rozpúšťadlové z odstraňovania voskov (Paraffin oils (petroleum), solvent-refined dewaxed heavyo) (CAS 92129-09-4), ak obsahujú > 3 % hm. extraktu DMSO
825. Extrakty (ropné) rozpúšťadlové z ťažkých, parafínových destilátov pri úprave hlinkou (Extracts (petroleum), heavy paraffinic distillate solvent, clay-treatedo) (CAS 92704-08-0), ak obsahujú > 3 % hm. extraktu DMSO
826. Mazacie oleje (ropné) základové, parafínové (Lubricating oils (petroleum), base oils, paraffinico) (CAS 93572-43-1), ak obsahujú > 3 % hm. extraktu DMSO
827. Extrakty (ropné) rozpúšťadlové z ťažkých, nafténových destilátov pri hydrogenačnom odsírení (Extracts (petroleum), heavy naphthenic distillate solvent, hydrodesulfurisedo) (CAS 93763-10-1), ak obsahujú > 3 % hm. extraktu DMSO
828. Extrakty (ropné) rozpúšťadlové z odstraňovania voskov z ťažkých parafínových destilátov pri hydrogenačnom odsírení (Extracts (petroleum), solvent-dewaxed heavy paraffinic distillate solvent, hydrodesulfurisedo) (CAS 93763-11-2), ak obsahujú > 3 % hm. extraktu DMSO
829. Uhľovodíky hydrokrakované, parafínové z destilačných zvyškov pri odstraňovaní voskov rozpúšťadlom (Hydrocarbons, hydrocracked paraffinic distn. residues, solvent-dewaxedo) (CAS 93763-38-3), ak obsahujú > 3 % hm. extraktu DMSO
830. Olej sedimentačný (ropný) upravovaný kyselinou (Foots oil (petroleum), acid-treatedo) (CAS 93924-31-3), ak obsahuje > 3 % hm. extraktu DMSO
831. Olej sedimentačný (ropný) upravovaný hlinkou (Foots oil (petroleum), clay-treatedo) (CAS 93924-32-4), ak obsahuje > 3 % hm. extraktu DMSO
832. Uhľovodíky C20-50 z vákuovej destilácie pri hydrogenácii zvyškového oleja (Hydrocarbons, C20-50, residual oil hydrogenation vacuum distillateo) (CAS 93924-61-9), ak obsahujú > 3 % hm. extraktu DMSO
833. Destiláty (ropné) ťažké, rozpúšťadlové z rafinácie hydrogenovaním (Distillates (petroleum), solvent-refined hydrotreated heavy, hydrogenatedo) (CAS 94733- 08-1), ak obsahujú > 3 % hm. extraktu DMSO
834. Destiláty (ropné) ľahké, rozpúšťadlové pri hydrokrakovaní (Distillates (petroleum), solvent-refined hydrocracked lighto) (CAS 94733-09-2), ak obsahujú > 3 % hm. extraktu DMSO
835. Mazacie oleje (ropné) C18-40 rozpúšťadlové z odstraňovania voskov pri hydrokrakovaní destilátov zo základového oleja (Lubricating oils (petroleum), C18-40, solvent-dewaxed hydrocracked distillate-basedo) (CAS 94733-15-0), ak obsahujú > 3 % hm. extraktu DMSO
836. Mazacie oleje (ropné) C18-40 rozpúšťadlové z odstraňovania voskov pri hydrokrakovaní rafinátov zo základového oleja (Lubricating oils (petroleum), C18-40, solvent-dewaxed hydrogenated raffinate-basedo) (CAS 94733-16-1), ak obsahujú > 3 % hm. extraktu DMSO
837. Uhľovodíky C13-30 s vysokým obsahom aromátov extrahované rozpúšťadlom z nafténových destilátov (Hydrocarbons, C13-30, arom.-rich, solvent-extd. naphthenic distillateo) (CAS 95371-04-3), ak obsahujú > 3 % hm. extraktu DMSO
838. Uhľovodíky C16-32 s vysokým obsahom aromátov extrahované rozpúšťadlom z nafténových destilátov (Hydrocarbons, C16-32, aromrich, solvent-extd. naphthenic distillateo) (CAS 95371-05-4), ak obsahujú > 3 % hm. extraktu DMSO
839. Uhľovodíky C37-68 z odstraňovania asfaltov a voskov pri hydrogenačnej rafinácii vákuovo destilovaných zvyškov (Hydrocarbons, C37-68, dewaxed deasphalted hydrotreated vacuum distn. residueso) (CAS 95371-07-6), ak obsahujú > 3 % hm. extraktu DMSO
840. Uhľovodíky C37-65 z odstraňovania asfaltov pri hydrogenačnej rafinácii vákuovo destilovaných zvyškov (Hydrocarbons, C37-65, hydrotreated deasphalted vacuum distn. residueso) (CAS 95371-08-7), ak obsahujú > 3 % hm. extraktu DMSO
841. Destiláty (ropné) ľahké, hydrokrakované pri rafinácii rozpúšťadlom (Distillates (petroleum), hydrocracked solvent-refined lighto) (CAS 97488-73-8), ak obsahujú > 3 % hm. extraktu DMSO
842. Destiláty (ropné) ťažké pri rafinácii rozpúšťadlom a hydrogenácii (Distillates (petroleum), solvent-refined hydrogenated heavyo) (CAS 97488-74-9), ak obsahujú > 3 % hm. extraktu DMSO
843. Mazacie oleje (ropné) C18-27 hydrokrakované pri odstraňovaní voskov rozpúšťadlom (Lubricating oils (petroleum), C18-27, hydrocracked solvent-dewaxedo) (CAS 97488-95-4), ak obsahujú > 3 % hm. extraktu DMSO
844. Uhľovodíky C17-30 z atmosférickej destilácie pri hydrogenačnej rafinácii zvyškov a odstraňovania asfaltu rozpúšťadlom, ľahké destiláty (Hydrocarbons, C17-30, hydrotreated solvent-deasphalted atm. distn. residue, distn. lightso) (CAS 97675-87-1), ak obsahujú > 3 % hm. extraktu DMSO
845. Uhľovodíky C17-40 z vákuovej destilácie pri hydrogenačnej rafinácii zvyškov a odstraňovania asfaltu rozpúšťadlom, ľahké destiláty (Hydrocarbons, C17-40, hydrotreated solvent-deasphalted distn. residue, vacuum distn. lightso) (CAS 97722-06-0), ak obsahujú > 3 % hm. extraktu DMSO
846. Uhľovodíky C13-27 rozpúšťadlové, ľahké, nafténové (Hydrocarbons, C13-27, solvent-extd. light naphthenico) (CAS 97722-09-3), ak obsahujú > 3 % hm. extraktu DMSO
847. Uhľovodíky C14-29 rozpúšťadlové, ľahké, nafténové (Hydrocarbons, C14-29, solvent-extd. light naphthenico) (CAS 97722-10-6), ak obsahujú > 3 % hm. extraktu DMSO
848. Olej sedimentačný (ropný) filtrovaný cez aktívne uhlie (Foots oil (petroleum), carbon-treatedo) (CAS 97862-76-5), ak obsahuje > 3 % hm. extraktu DMSO
849. Olej sedimentačný (ropný) rafinovaný kyselinou kremičitou (Foots oil (petroleum), silicic acid-treatedo) (CAS 97862-77-6), ak obsahuje > 3 % hm. extraktu DMSO
850. Uhľovodíky C27-42 odaromatizované (Hydrocarbons, C27-42, dearomatisedo) (CAS 97862-81-2), ak obsahujú > 3 % hm. extraktu DMSO
851. Uhľovodíky C17-30 z hydrogenácie destilátov, ľahké destiláty (Hydrocarbons, C17-30, hydrotreated distillates, distn. lightso) (CAS 97862-82-3), ak obsahujú > 3 % hm. extraktu DMSO
852. Uhľovodíky C27-45 nafténové z vákuovej destilácie (Hydrocarbons, C27-45, naphthenic vacuum distn.o) (CAS 97862-83-4), ak obsahujú > 3 % hm. extraktu DMSO
853. Uhľovodíky C27-45 odaromatizované (Hydrocarbons, C27-45, dearomatisedo) (CAS 97926-68-6), ak obsahujú > 3 % hm. extraktu DMSO
854. Uhľovodíky C20-58 z hydrogenačnej rafinácie (Hydrocarbons, C20-58, hydrotreatedo) (CAS 97926-70-0), ak obsahujú > 3 % hm. extraktu DMSO
855. Uhľovodíky C27-42 nafténové (Hydrocarbons, C27-42, naphthenico) (CAS 97926-71-1), ak obsahujú > 3 % hm. extraktu DMSO
856. Extrakty (ropné) rozpúšťadlové, filtrované cez aktívne uhlie z ľahkých parafínových destilátov (Extracts (petroleum), light paraffinic distillate solvent, carbon-treatedo) (CAS 100684-02-4), ak obsahujú > 3 % hm. extraktu DMSO
857. Extrakty (ropné) rozpúšťadlové, upravované hlinkou z ľahkých parafínových destilátov (Extracts (petroleum), light paraffinic distillate solvent, clay-treatedo) (CAS 100684-03-5), ak obsahujú > 3 % hm. extraktu DMSO
858. Extrakty (ropné) rozpúšťadlové, filtrované cez aktívne uhlie z ľahkého, vákuového, plynového oleja (Extracts (petroleum), light vacuum, gas oil solvent, carbon-treatedo) (CAS 100684-04-6), ak obsahujú > 3 % hm. extraktu DMSO
859. Extrakty (ropné) rozpúšťadlové, upravované hlinkou z ľahkého, vákuového, plynového oleja (Extracts (petroleum), light vacuum gas oil solvent, clay-treatedo) (CAS 100684-05-7), ak obsahujú > 3 % hm. extraktu DMSO
860. Zvyškové oleje (ropné) filtrované cez aktívne uhlie z odstraňovania voskov rozpúšťadlom (Residual oils (petroleum), carbon-treated solvent-dewaxedo) (CAS 100684-37-5), ak obsahujú > 3 % hm. extraktu DMSO
861. Zvyškové oleje (ropné) upravované hlinkou z odstraňovania voskov rozpúšťadlom (Residual oils (petroleum), clay-treated solvent-dewaxedo) (CAS 100684-38-6), ak obsahujú > 3 % hm. extraktu DMSO
862. Mazacie oleje (ropné) C > 25 rozpúšťadlové z odstraňovania asfaltu a voskov a hydrogenácie (Lubricating oils (petroleum), C > 25, solvent-extd., deasphalted, dewaxed, hydrogenatedo) (CAS 101316-69-2), ak obsahujú > 3 % hm. extraktu DMSO
863. Mazacie oleje (ropné) C17-32 rozpúšťadlové z odstraňovania voskov a hydrogenácie (Lubricating oils (petroleum), C17-32, solvent-extd., dewaxed, hydrogenatedo) (CAS101316-70-5), ak obsahujú > 3 % hm. extraktu DMSO
864. Mazacie oleje (ropné) C20-35 rozpúšťadlové z odstraňovania voskov a hydrogenácie (Lubricating oils (petroleum), C20-35, solvent-extd., dewaxed, hydrogenatedo) (CAS101316-71-6), ak obsahujú > 3 % hm. extraktu DMSO
865. Mazacie oleje (ropné) C24-50 rozpúšťadlové z odstraňovania voskov a hydrogenácie (Lubricating oils (petroleum), C24-50, solvent-extd., dewaxed, hydrogenatedo) (CAS 101316-72-7), ak obsahujú > 3 % hm. extraktu DMSO
866. Destiláty (ropné) odsírené, stredné (Distillates (petroleum), sweetened middleo) (CAS 64741-86-2) okrem takých, pri ktorých je známy celý postup ich rafinácie a možno preukázať, že látka, z ktorej sú vyrobené, nie je karcinogénna
867. Plynové oleje (ropné) rafinované rozpúšťadlom (Gas oils (petroleum), solvent-refinedo) (CAS 64741-90-8) okrem takých, pri ktorých je známy celý postup ich rafinácie a možno preukázať, že látka, z ktorej sú vyrobené, nie je karcinogénna
868. Destiláty (ropné) rafinované rozpúšťadlom, stredné (Distillates (petroleum), solvent-refined middleo) (CAS 64741-91-9) okrem takých, pri ktorých je známy celý postup ich rafinácie a možno preukázať, že látka, z ktorej sú vyrobené, nie je karcinogénna
869. Plynové oleje (ropné) upravované kyselinou (Gas oils (petroleum), acid-treatedo) (CAS 64742-12-7) okrem takých, pri ktorých je známy celý postup ich rafinácie a možno preukázať, že látka, z ktorej sú vyrobené, nie je karcinogénna
870. Destiláty (ropné) upravované kyselinou, stredné (Distillates (petroleum), acid-treated middleo) (CAS 64742-13-8) okrem takých, pri ktorých je známy celý postup ich rafinácie a možno preukázať, že látka, z ktorej sú vyrobené, nie je karcinogénna
871. Destiláty (ropné) upravované kyselinou, ľahké (Distillates (petroleum), acid-treated lighto) (CAS 64742-14-9) okrem takých, pri ktorých je známy celý postup ich rafinácie a možno preukázať, že látka, z ktorej sú vyrobené, nie je karcinogénna
872. Plynové oleje (ropné) neutralizované chemicky (Gas oils (petroleum), chemically neutralisedo) (CAS 64742-29-6) okrem takých, pri ktorých je známy celý postup ich rafinácie a možno preukázať, že látka, z ktorej sú vyrobené, nie je karcinogénna
873. Destiláty (ropné) neutralizované chemicky, stredné (Distillates (petroleum), chemically neutralised middleo) (CAS 64742-30-9) okrem takých, pri ktorých je známy celý postup ich rafinácie a možno preukázať, že látka, z ktorej sú vyrobené, nie je karcinogénna
874. Destiláty (ropné) upravované hlinkou, stredné (Distillates (petroleum), clay-treated middleo) (CAS 64742-38-7) okrem takých, pri ktorých je známy celý postup ich rafinácie a možno preukázať, že látka, z ktorej sú vyrobené, nie je karcinogénna
875. Destiláty (ropné) z hydrogenačnej rafinácie, stredné (Distillates (petroleum), hydrotreated middleo) (CAS 64742-46-7) okrem takých, pri ktorých je známy celý postup ich rafinácie a možno preukázať, že látka, z ktorej sú vyrobené, nie je karcinogénna
876. Plynové oleje (ropné) hydrogenované, odsírené (Gas oils (petroleum), hydrodesulfurisedo) (CAS 64742-79-6) okrem takých, pri ktorých je známy celý postup ich rafinácie a možno preukázať, že látka, z ktorej sú vyrobené, nie je karcinogénna
877. Destiláty (ropné) odsírené hydrogenáciou, stredné (Distillates (petroleum), hydrodesulfurised middleo) (CAS 64742-80-9) okrem takých, pri ktorých je známy celý postup ich rafinácie a možno preukázať, že látka, z ktorej sú vyrobené, nie je karcinogénna
878. Destiláty (ropné) vysokovriace, zvyškové z frakcionačnej kolóny pri katalytickej reformácii (Distillates (petroleum), catalytic reformer fractionator residue, high-boilingo) (CAS 68477-29-2) okrem takých, pri ktorých je známy celý postup ich rafinácie a možno preukázať, že látka, z ktorej sú vyrobené, nie je karcinogénna
879. Destiláty (ropné) strednovriace, zvyškové z frakcionačnej kolóny pri katalytickej reformácii (Distillates (petroleum), catalytic reformer fractionator residue, intermediate-boilingo) (CAS 68477-30-5) okrem takých, pri ktorých je známy celý postup ich rafinácie a možno preukázať, že látka, z ktorej sú vyrobené, nie je karcinogénna
880. Destiláty (ropné) nízkovriace, zvyškové z frakcionačnej kolóny pri katalytickej reformácii (Distillates (petroleum), catalytic reformer fractionator residue, low-boilingo) (CAS 68477-31-6) okrem takých, pri ktorých je známy celý postup ich rafinácie a možno preukázať, že látka, z ktorej sú vyrobené, nie je karcinogénna
881. Alkány C12-26 rozvetvené a lineárne (Alkanes, C12-26-branched and linearo) (CAS 90622-53-0) okrem takých, pri ktorých je známy celý postup ich rafinácie a možno preukázať, že látka, z ktorej sú vyrobené, nie je karcinogénna
882. Destiláty (ropné) vysokorafinované, stredné (Distillates (petroleum), highly refined middleo) (CAS 90640-93-0) okrem takých, pri ktorých je známy celý postup ich rafinácie a možno preukázať, že látka, z ktorej sú vyrobené, nie je karcinogénna
883. Destiláty (ropné) z katalytickej reformácie ťažkých, aromatických koncentrátov (Distillates (petroleum), catalytic reformer, heavy arom. conc.o) (CAS 91995-34-5) okrem takých, pri ktorých je známy celý postup ich rafinácie a možno preukázať, že látka, z ktorej sú vyrobené, nie je karcinogénna
884. Plynové oleje parafínové (Gas oils, paraffinico) (CAS 93924-33-5) okrem takých, pri ktorých je známy celý postup ich rafinácie a možno preukázať, že látka, z ktorej sú vyrobené, nie je karcinogénna
885. Ťažký benzín (ropné) rafinovaný rozpúšťadlom pri odsírení hydrogenáciou (Naphtha (petroleum), solvent-refined hydrodesulfurised heavyo) (CAS 97488-96-5) okrem takého, pri ktorom je známy celý postup jeho rafinácie a možno preukázať, že látka, z ktorej je vyrobený, nie je karcinogénna
886. Uhľovodíky C16-20 ľahké, stredné destiláty pri rafinácii hydrogenáciou (Hydrocarbons, C16-20, hydrotreated middle distillate, distn. lightso) (CAS 97675-85-9) okrem takých, pri ktorých je známy celý postup ich rafinácie a možno preukázať, že látka, z ktorej sú vyrobené, nie je karcinogénna
887. Uhľovodíky C12-20 z hydrogenačnej rafinácie parafínové, nízkovriaci destilát (Hydrocarbons, C12-20, hydrotreated paraffinic, distn. lightso) (CAS 97675-86-0) okrem takých, pri ktorých je známy celý postup ich rafinácie a možno preukázať, že látka, z ktorej sú vyrobené, nie je karcinogénna
888. Uhľovodíky C11-17 ľahké, nafténové, extrahované rozpúšťadlom (Hydrocarbons, C11-17, solvent-extd. light naphthenico) (CAS 97722-08-2) okrem takých, pri ktorých je známy celý postup ich rafinácie a možno preukázať, že látka, z ktorej sú vyrobené, nie je karcinogénna
889. Plynové oleje z hydrogenačnej rafinácie (Gas oils, hydrotreatedo) (CAS 97862-78-7) okrem takých, pri ktorých je známy celý postup ich rafinácie a možno preukázať, že látka, z ktorej sú vyrobené, nie je karcinogénna
890. Destiláty (ropné) ľahké, parafínové filtrované cez aktívne uhlie (Distillates (petroleum), carbon-treated light paraffinico) (CAS 100683-97-4) okrem takých, pri ktorých je známy celý postup ich rafinácie a možno preukázať, že látka, z ktorej sú vyrobené, nie je karcinogénna
891. Destiláty (ropné) stredné, parafínové filtrované cez aktívne uhlie (Distillates (petroleum), intermediate paraffinic, carbon-treatedo) (CAS 100683-98-5) okrem takých, pri ktorých je známy celý postup ich rafinácie a možno preukázať, že látka, z ktorej sú vyrobené, nie je karcinogénna
892. Destiláty (ropné) stredné, parafínové upravované hlinkou (Distillates (petroleum), intermediate paraffinic, clay-treatedo) (CAS 100683-99-6) okrem takých, pri ktorých je známy celý postup ich rafinácie a možno preukázať, že látka, z ktorej sú vyrobené, nie je karcinogénna
893. Mazivá (Lubricating greaseso) (CAS 74869-21-9) okrem takých, pri ktorých je známy celý postup ich rafinácie a možno preukázať, že látka, z ktorej sú vyrobené, nie je karcinogénna
894. Voskový gáč (ropný) (Slack wax (petroleum)o) (CAS 64742-61-6) okrem takého, pri ktorom je známy celý postup jeho rafinácie a možno preukázať, že látka, z ktorej je vyrobený, nie je karcinogénna
895. Voskový gáč (ropný) rafinovaný kyselinou (Slack wax (petroleum), acid-treatedo) (CAS 90669-77-5) okrem takého, pri ktorom je známy celý postup jeho rafinácie a možno preukázať, že látka, z ktorej je vyrobený, nie je karcinogénna
896. Voskový gáč (ropný) upravovaný hlinkou (Slack wax (petroleum), clay-treatedo) (CAS 90669-78-6) okrem takého, pri ktorom je známy celý postup jeho rafinácie a možno preukázať, že látka, z ktorej je vyrobený, nie je karcinogénna
897. Voskový gáč (ropný) hydrogenovaný (Slack wax (petroleum), hydrotreatedo) (CAS 92062-09-4) okrem takého, pri ktorom je známy celý postup jeho rafinácie a možno preukázať, že látka, z ktorej je vyrobený, nie je karcinogénna
898. Voskový gáč (ropný) nízkotaviteľný (Slack wax (petroleum), low-meltingo) (CAS 92062-10-7) okrem takého, pri ktorom je známy celý postup jeho rafinácie a možno preukázať, že látka, z ktorej je vyrobený, nie je karcinogénna
899. Voskový gáč (ropný) nízkotaviteľný, hydrogenovaný (Slack wax (petroleum), low-melting, hydrotreatedo) (CAS 92062-11-8) okrem takého, pri ktorom je známy celý postup jeho rafinácie a možno preukázať, že látka, z ktorej je vyrobený, nie je karcinogénna
900. Voskový gáč (ropný) nízkotaviteľný, filtrovaný cez aktívne uhlie (Slack wax (petroleum), low-melting, carbon-treatedo) (CAS 97863-04-2) okrem takého, pri ktorom je známy celý postup jeho rafinácie a možno preukázať, že látka, z ktorej je vyrobený, nie je karcinogénna
901. Voskový gáč (ropný) nízkotaviteľný, upravený hlinkou (Slack wax (petroleum), low-melting, clay-treatedo) (CAS 97863-05-3) okrem takého, pri ktorom je známy celý postup jeho rafinácie a možno preukázať, že látka, z ktorej je vyrobený, nie je karcinogénna
902. Voskový gáč (ropný) nízkotaviteľný, upravený kyselinou kremičitou (Slack wax (petroleum), low-melting, silicic acid-treatedo) (CAS 97863-06-4) okrem takého, pri ktorom je známy celý postup jeho rafinácie a možno preukázať, že látka, z ktorej je vyrobený, nie je karcinogénna
903. Voskový gáč (ropný) filtrovaný cez aktívne uhlie (Slack wax (petroleum), carbon-treatedo) (CAS 100684-49-9) okrem takého, pri ktorom je známy celý postup jeho rafinácie a možno preukázať, že látka, z ktorej je vyrobený, nie je karcinogénna
904. Petrolátum (Petrolatumo) (CAS 8009-03-8) okrem takého, pri ktorom je známy celý postup jeho rafinácie a možno preukázať, že látka, z ktorej je vyrobené, nie je karcinogénna
905. Petrolátum (ropné) oxidované (Petrolatum (petroleum), oxidisedo) (CAS 64743-01-7) okrem takého, pri ktorom je známy celý postup jeho rafinácie a možno preukázať, že látka, z ktorej je vyrobené, nie je karcinogénna
906. Petrolátum (ropné) upravované oxidom hlinitým (Petrolatum (petroleum), alumina-treatedo) (CAS 85029-74-9) okrem takého, pri ktorom je známy celý postup jeho rafinácie a možno preukázať, že látka, z ktorej je vyrobené, nie je karcinogénna
907. Petrolátum (ropné) hydrogenované (Petrolatum (petroleum), hydrotreatedo) (CAS 92045-77-7) okrem takého, pri ktorom je známy celý postup jeho rafinácie a možno preukázať, že látka, z ktorej je vyrobené, nie je karcinogénna
908. Petrolátum (ropné) filtrované cez aktívne uhlie (Petrolatum (petroleum), carbon-treatedo) (CAS 97862-97-0) okrem takého, pri ktorom je známy celý postup jeho rafinácie a možno preukázať, že látka, z ktorej je vyrobené, nie je karcinogénna
909. Petrolátum (ropné) upravované kyselinou kremičitou (Petrolatum (petroleum), silicic acid-treatedo) (CAS 97862-98-1) okrem takého, pri ktorom je známy celý postup jeho rafinácie a možno preukázať, že látka, z ktorej je vyrobené, nie je karcinogénna
910. Petrolátum (ropné) upravované hlinkou (Petrolatum (petroleum), clay-treatedo) (CAS 100684-33-1) okrem takého, pri ktorom je známy celý postup jeho rafinácie a možno preukázať, že látka, z ktorej je vyrobené, nie je karcinogénna
911. Destiláty (ropné) ľahké, katalyticky krakované (Distillates (petroleum), light catalytic crackedo) (CAS 64741-59-9)
912. Destiláty (ropné) stredné, katalyticky krakované (Distillates (petroleum), intermediate catalytic crackedo) (CAS 64741-60-2)
913. Destiláty (ropné) ľahké, tepelne krakované (Distillates (petroleum), light thermal crackedo) (CAS 64741-82-8)
914. Destiláty (ropné) hydrogenačne odsírené, ľahké, katalyticky krakované (Distillates (petroleum), hydrodesulfurised light catalytic crackedo) (CAS 68333-25-5)
915. Destiláty (ropné) ľahké, z ťažkého benzínu pri krakovaní parou (Distillates (petroleum), light steam-cracked naphthao) (CAS 68475-80-9)
916. Destiláty (ropné) pri krakovaní parou z ropných destilátov (Distillates (petroleum), cracked steam-cracked petroleum distillateso) (CAS 68477-38-3)
917. Plynový olej (ropný) pri krakovaní parou (Gas oils (petroleum), steam-crackedo) (CAS 68527-18-4)
918. Destiláty (ropné) hydrogenačne odsírené, tepelne krakované, stredné (Distillates (petroleum), hydrodesulfurised thermal cracked middleo) (CAS 85116-53-6)
919. Plynové oleje (ropné) tepelne krakované, hydrogenačne odsírené (Gas oils (petroleum), thermal-cracked, hydrodesulfurisedo) (CAS 92045-29-9)
920. Zvyšky (ropné) hydrogenizované pri krakovaní parou z ťažkého benzínu (Residues (petroleum), hydrogenated steam-cracked naphthao) (CAS 92062-00-5)
921. Zvyšky (ropné) destilačné pri krakovaní parou z ťažkého benzínu (Residues (petroleum), steam-cracked naphtha distn.o) (CAS 92062-04-9)
922. Destiláty (ropné) ľahké pri katalytickom krakovaní tepelným rozkladom (Distillates (petroleum), light catalytic cracked, thermally degradedo) (CAS 92201-60-0)
923. Zvyšky (ropné) pri krakovaní parou z ťažkého benzínu (Residues (petroleum), steam-cracked heat-soaked naphthao) (CAS 93763-85-0)
924. Plynové oleje (ropné) ľahké pri vákuovo tepelnom krakovaní, hydrogenačne odsírené (Gas oils (petroleum), light vacuum, thermal-cracked hydrodesulfurisedo) (CAS 97926-59-5)
925. Destiláty (ropné) stredné pri hydrogenačnom odsírení z koksovacieho zariadenia (Distillates (petroleum), hydrodesulfurised middle cokero) (CAS 101316-59-0)
926. Destiláty (ropné) ťažké pri krakovaní parou (Distillates (petroleum), heavy steam-crackedo) (CAS 101631-14-5)
927. Zvyšky (ropné) z kolóny atmosférickej destilácie (Residues (petroleum), atm. towero) (CAS 64741-45-3)
928. Plynové oleje (ropné) ťažké, vákuové (Gas oils (petroleum), heavy vacuumo) (CAS 64741-57-7)
929. Destiláty (ropné) ťažké, katalyticky krakované (Distillates (petroleum), heavy catalytic crackedo) (CAS 64741-61-3)
930. Čistené oleje (ropné) katalyticky krakované (Clarified oils (petroleum), catalytic crackedo) (CAS 64741-62-4)
931. Zvyšky (ropné) zo zariadenia na katalytickú reformačnú frakcionáciu (Residues (petroleum), catalytic reformer fractionatoro) (CAS 64741-67-9)
932. Zvyšky (ropné) hydrogenačne krakované (Residues (petroleum), hydrocrackedo) (CAS 64741-75-9)
933. Zvyšky (ropné) tepelne krakované (Residues (petroleum), thermal crackedo) (CAS 64741-80-6)
934. Destiláty (ropné) ťažké, tepelne krakované (Distillates (petroleum), heavy thermal crackedo) (CAS 64741-81-7)
935. Plynové oleje (ropné) z hydrogenačnej vákuovej rafinácie (Gas oils (petroleum), hydrotreated vacuumo) (CAS 64742-59-2
936. Zvyšky (ropné) hydrogenačne odsírené z kolóny atmosférickej destilácie (Residues (petroleum), hydrodesulfurised atmospheric towero) (CAS 64742-78-5),
937. Plynové oleje (ropné) hydrogenačne odsírené, ťažké, vákuové (Gas oils (petroleum), hydrodesulfurised heavy vacuumo) (CAS 64742-86-5)
938. Zvyšky (ropné) pri krakovaní parou (Residues (petroleum), steam-crackedo) (CAS 64742-90-1)
939. Zvyšky (ropné) z atmosférickej destilácie (Residues (petroleum), atmospherico) (CAS 68333-22-2)
940. Čistené oleje (ropné) hydrogenačne odsírené pri katalytickom krakovaní (Clarified oils (petroleum), hydrodesulfurised catalytic crackedo) (CAS 68333-26-6)
941. Destiláty (ropné) hydrogenačne odsírené, stredné pri katalytickom krakovaní (Distillates (petroleum), hydrodesulfurised intermediate catalytic crackedo) (CAS 68333-27-7)
942. Destiláty (ropné) hydrogenačne odsírené, ťažké pri katalytickom krakovaní (Distillates (petroleum), hydrodesulfurised heavy catalytic crackedo) (CAS 68333-28-8)
943. Vykurovací olej s vysokým obsahom síry, primárne zvyšky plynových olejov (Fuel oil, residues-straight-run gas oils, high-sulfuro) (CAS 68476-32-4)
944. Vykurovací olej zvyškový (Fuel oil, residualo) (CAS 68476-33-5)
945. Zvyšky (ropné) zo zariadenia na katalytickú reformačnú frakcionáciu, destilačné zvyšky (Residues (petroleum), catalytic reformer fractionator residue distn.o) (CAS 68478-13-7)
946. Zvyšky (ropné) ťažké z koksárenského plynového oleja a vákuového plynového oleja (Residues (petroleum), heavy coker gas oil and vacuum gas oilo) (CAS 68478-17-1)
947. Zvyšky (ropné) ťažké koksárenské a ľahké vákuové (Residues (petroleum), heavy coker and light vacuumo) (CAS 68512-61-8)
948. Zvyšky (ropné) ľahké, vákuové (Residues (petroleum), light vacuumo) (CAS 68512-62-9)
949. Zvyšky (ropné) ľahké pri krakovaní parou (Residues (petroleum), steam-cracked lighto) (CAS 68513-69-9)
950. Vykurovací olej č. 6 (Fuel oil, No 6o) (CAS 68553-00-4)
951. Zvyšky (ropné) s nízkym obsahom síry zo zariadenia na oddestilovanie ľahkých frakcií (Residues (petroleum), topping plant, low-sulfuro) (CAS 68607-30-7)
952. Plynové oleje (ropné) ťažké, atmosférické (Gas oils (petroleum), heavy atmospherico) (CAS 68783-08-4)
953. Zvyšky (ropné) obsahujúce kondenzované aromáty z práčky koksovacieho zariadenia (Residues (petroleum), coker scrubber, condensed-ring-arom.-contgo) (CAS 68783-13-1)
954. Destiláty (ropné) z vákuových zvyškov (Distillates (petroleum), petroleum residues vacuumo) (CAS 68955-27-1)
955. Zvyšky (ropné) rezinoidné pri krakovaní parou (Residues (petroleum), steam-cracked, resinouso) (CAS 68955-36-2)
956. Destiláty (ropné) stredné, vákuové (Distillates (petroleum), intermediate vacuumo) (CAS 70592-76-6)
957. Destiláty (ropné) ľahké, vákuové (Distillates (petroleum), light vacuumo) (CAS 70592-77-7)
958. Destiláty (ropné) vákuové (Distillates (petroleum), vacuumo) (CAS 70592-78-8)
959. Plynové oleje (ropné) ťažké, vákuové pri hydrogenačnom odsírení z koksovacieho zariadenia (Gas oils (petroleum), hydrodesulfurised coker heavy vacuumo) (CAS 85117-03-9)
960. Zvyšky (ropné) destilačné pri krakovaní parou (Residues (petroleum), steam-cracked, distillateso) (CAS 90669-75-3)
961. Zvyšky (ropné) ľahké, vákuové (Residues (petroleum), vacuum, lighto) (CAS 90669-76-4)
962. Vykurovací olej ťažký s vysokým obsahom síry (Fuel oil, heavy, high-sulfuro) (CAS 92045-14-2)
963. Zvyšky (ropné) pri katalytickom krakovaní (Residues (petroleum), catalytic crackingo) (CAS 92061-97-7)
964. Destiláty (ropné) stredné pri katalytickom krakovaní tepelným rozkladom (Distillates (petroleum), intermediate catalytic cracked, thermally degradedo) (CAS 92201-59-7)
965. Zvyškové oleje (ropné) (Residual oils (petroleum)o) (CAS 93821-66-0)
966. Zvyšky krakované parou tepelným rozkladom (Residues, steam cracked, thermally treatedo) (CAS 98219-64-8)
967. Destiláty (ropné) hydrogenačne odsírené, široká stredná frakcia (Distillates (petroleum), hydrodesulfurised full-range middleo) (CAS 101316-57-8)
968. Destiláty (ropné) ľahké, parafínové (Distillates (petroleum), light paraffinico) (CAS 64741-50-0)
969. Destiláty (ropné) ťažké, parafínové (Distillates (petroleum), heavy paraffinico) (CAS 64741-51-1)
970. Destiláty (ropné) ľahké, nafténové (Distillates (petroleum), light naphthenico) (CAS 64741-52-2)
971. Destiláty (ropné) ťažké, nafténové (Distillates (petroleum), heavy naphthenico) (CAS 64741-53-3)
972. Destiláty (ropné) upravované kyselinou, ťažké, nafténové (Distillates (petroleum), acid-treated heavy naphthenico) (CAS 64742-18-3)
973. Destiláty (ropné) upravované kyselinou, ľahké, nafténové (Distillates (petroleum), acid-treated light naphthenico) (CAS 64742-19-4)
974. Destiláty (ropné) upravované kyselinou, ťažké, parafínové (Distillates (petroleum), acid-treated heavy paraffinico) (CAS 64742-20-7)
975. Destiláty (ropné) upravované kyselinou, ľahké, parafínové (Distillates (petroleum), acid-treated light paraffinico) (CAS 64742-21-8)
976. Destiláty (ropné) neutralizované chemicky, ťažké, parafínové (Distillates (petroleum), chemically neutralised heavy paraffinico) (CAS 64742-27-4)
977. Destiláty (ropné) neutralizované chemicky, ľahké, parafínové (Distillates (petroleum), chemically neutralised light paraffinico) (CAS 64742-28-5)
978. Destiláty (ropné) neutralizované chemicky, ťažké, nafténové (Distillates (petroleum), chemically neutralised heavy naphthenico) (CAS 64742-34-3)
979. Destiláty (ropné) neutralizované chemicky, ľahké, nafténové (Distillates (petroleum), chemically neutralised light naphthenico) (CAS 64742-35-4)
980. Extrakty (ropné) rozpúšťadlové z ľahkého nafténového destilátu (Extracts (petroleum), light naphthenic distillate solvento) (CAS 64742-03-6)
981. Extrakty (ropné) rozpúšťadlové z ťažkého parafínového destilátu (Extracts (petroleum), heavy paraffinic distillate solvento) (CAS 64742-04-7)
982. Extrakty (ropné) rozpúšťadlové z ľahkého parafínového destilátu (Extracts (petroleum), light paraffinic distillate solvento) (CAS 64742-05-8)
983. Extrakty (ropné) rozpúšťadlové z ťažkého nafténového destilátu (Extracts (petroleum), heavy naphthenic distillate solvento) (CAS 64742-11-6)
984. Extrakty (ropné) rozpúšťadlové z ľahkého vákuového plynového oleja (Extracts (petroleum), light vacuum gas oil solvento) (CAS 91995-78-7)
985. Uhľovodíky C26-55 s vysokým obsahom aromátov (Hydrocarbons, C26-55, aromricho) (CAS 97722-04-8)
986. 3,3´-[[1,1´-bifenyl]-4,4-diyl-bis(azo)]-bis(4-aminonaftalén-1-sulfónan) disodný (Disodium 3,3´-[[1,1´--biphenyl]-4,4´-diyl bis(azo)] bis(4-aminonaphthalene-1- sulphonate)o) (CAS 573-58-0)
987. 4-amino-3-[[4´-[(2,4-diaminofenyl)azo][1,1´-bifenyl]-4-yl]azo]-5-hydroxy-6-(fenylazo)naftalén-2,7-di-sulfónan disodný
         (Disodium 4-amino-3-[[4´-[(2,4-diaminophenyl)azo][1,1´-biphenyl]-4-yl]azo]-5-hydroxy-6-(phenylazo) naphthalene-2,7-disulphonateo) (CAS 1937-37-7)
988. 3,3´-[[1,1´-bifenyl]-4,4´-diyl bis-(azo)]bis[5-amino-4-hydroxynaftalén-2,7-disulfónan] tetrasodný
         (Tetrasodium 3,3´-[[1,1´-biphenyl]-4,4´-diyl bis(azo)]bis[5-amino-4-hydroxynaphthalene-2,7-disulphonate]o) (CAS 2602-46-2)
989. 4-o-tolylazo-o-toluidín (4-o-Tolylazo-o-toluidineo) (CAS 97-56-3)
990. 4-aminoazobenzén (4-Aminoazobenzeneo) (CAS 60-09-3)
991. [5-[[4´-[[2,6-dihydroxy-3-[(2-hydroxy-5-sulfofenyl)azo]fenyl]azo][1,1´-bifenyl]-4-yl]azo]salicyláto (4-)]-meďnan (2-) disodný (Disodium[5-[[4´-[[2,6-dihydroxy-3-[(2-hydroxy-5-sulphophenyl)azo]phenyl]azo]
[1,1´-biphenyl]-4-yl]azo]salicylato(4-)]cuprate(2-)o) (CAS 16071-86-6)
992. 1,3-bis(2,3-epoxypropoxy)benzén (Resorcinol diglycidyl ethero) (CAS 101-90-6)
993. 1,3-difenylguanidín (1,3-Diphenylguanidineo) (CAS 102-06-7)
994. Heptachlórepoxid (Heptachlor-epoxideo) (CAS 1024-57-3)
995. 4-nitrózofenol (4-Nitrosophenolo) (CAS 104-91-6)
996. Karbendazím (Carbendazimo) (CAS 10605-21-7)
997. Alyl(oxiranylmetyl)éter (Allyl glycidyl ethero) (CAS 106-92-3)
998. Chlóracetaldehyd (Chloroacetaldehydeo) (CAS 107-20-0)
999. Hexán (Hexaneo) (CAS 110-54-3)
1000. 2-(2-metoxyetoxy)etanol (2-(2-Methoxyethoxy)ethanolo) (CAS 111-77-3)
1001. (+/-)-[2-(2,4-dichlórfenyl)-3-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)propyl]-(1,1,2,2-tetrafluóretyl)-éter ((+/-)-2-(2,4-Dichlorophenyl)-3-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)propyl-1,1,2,2-tetrafluoro ethyl ethero) (CAS 112281-77-3)
1002. 4-[4-(1,3-dihydroxypropán-2-yl)fenylamino]-1,8-dihydroxy-5-nitroantrachinón (4-[4-(1,3-Dihydroxyprop-2-yl)phenylamino]-1,8-dihydroxy-5-nitroanthraquinoneo) (CAS 114565-66-1)
1003. 5,6,12,13-tetrachlórantra[2,1,9-def:6,5,10-d´e´f´]diizochinolín-1,3,8,10(2H,9H)-tetrón (5,6,12,13-Tetrachloroanthra(2,1,9-def:6,5,10-d´e´f´)diisoquinoline-1,3,8,10(2H,9H)-tetroneo) (CAS 115662-06-1)
1004. tris(2-chlóretyl)-fosfát (tris(2-Chloroethyl) phosphateo) (CAS 115-96-8)
1005. 4´-etoxy-2-benzimidazolanilid (4´-Ethoxy-2-benzimidazoleanilideo) (CAS 120187-29-3)
1006. Hydroxid nikelnatý (Nickel dihydroxideo) (CAS 12054-48-7)
1007. N,N-dimetylanilín (N,N-Dimethylanilineo) (CAS 121-69-7)
1008. Simazín (Simazineo) (CAS 122-34-9)
1009. Bis(h-cyklopentadienyl)-bis[2,6-difluoro-3-(pyrol-1-yl)-fenyl]-titánium (Bis(cyclopentadienyl)-bis(2,6-difluoro-3-(pyrrol-1-yl)-phenyl)titaniumo) (CAS 125051-32-3)
1010. N,N,N´,N´-tetraglycidyl-4,4´-diamino-3,3´-dietyldifenylmetán (N,N,N´,N´-Tetraglycidyl-4,4´-diamino-3,3´-diethyldiphenylmethaneo) (CAS 130728-76-6)
1011. Oxid vanadičný (Divanadium pentaoxideo) (CAS 1314-62-1)
1012. Soli alkalických kovov pentachlórfenolu (Alkali salts of pentachlorophenolo) (CAS 131-52-2 a 7778-73-6)
1013. 1-dietylkarbamoyl-1-chlórprop-1-én-2-yldimetyl-fosfát (Phosphamidono) (CAS 13171-21-6)
1014. N-(trichlórmetylsulfanyl)ftalimid (N-(Trichloromethylthio)phthalimideo) (CAS 133-07-3)
1015. N-naftyl-2-anilín (N-2-Naphthylanilineo) (CAS 135-88-6)
1016. Zirám (Ziramo) (CAS 137-30-4)
1017. 5-bróm-1,2,3-trifluórbenzén (1-Bromo-3,4,5-trifluorobenzeneo) (CAS 138526-69-9)
1018. Propazín (Propazineo) (CAS 139-40-2)
1019. Monurón-TCA (3-(4-Chlorophenyl)-1,1-dimethyluronium trichloroacetate; monuron-TCAo) (CAS 140-41-0)
1020. Izoxaflutol (Isoxaflutoleo) (CAS 141112-29-0)
1021. Krezoxím-metyl (Kresoxim-methylo) (CAS 143390-89-0)
1022. Chlórdekon (Chlordeconeo) (CAS 143-50-0)
1023. 9-vinylkarbazol (9-Vinylcarbazoleo) (CAS 1484-13-5)
1024. Kyselina 2-etylhexánová (2-Ethylhexanoic acido) (CAS 149-57-5)
1025. Monurón (Monurono) (CAS 150-68-5)
1026. Chlorid kyseliny morfolín-4-karboxylovej (Morpholine-4-carbonyl chlorideo) (CAS 15159-40-7)
1027. N-(dimetylamíno)sukcínamidová kyselina (Daminozideo) (CAS 1596-84-5)
1028. 2-chlór-N-(2,6-dietylfenyl)-N-(metoxymetyl)acetamid (Alachloro) (CAS 15972-60-8)
1029. NVZB kondenzačný produkt: tetrakis(hydroxymetyl)fosfónium chloridu, močoviny a destilovaného hydrogenovaného C16-18 lojového alkylamínu (UVCB condensation product of: tetrakis-hydroxymethylphosphonium chloride, urea and distilled hydrogenated C16-18 tallow alkylamineo) (CAS 166242-53-1)
1030. 4-hydroxy-3,5-dijodobenzonitril (Ioxynilo) (CAS 1689-83-4)
1031. 4-hydroxy-3,5-dibromobenzonitril (3,5-Dibromo-4-hydroxybenzonitrileo) (CAS 1689-84-5)
1032. 2,6-dibróm-4-kyanofenyl-oktanoát (2,6-Dibromo-4-cyanophenyl octanoateo) (CAS 1689-99-2)
1033. Benzyl violet 4B ([4-[[4-(Dimethylamino)phenyl][4-[ethyl(3-sulphonatobenzyl) amino]phenyl] methylene]-cyclohexa-2,5-dien-1-ylidene] (ethyl)(3-sulphonatobenzyl) ammonium, sodium salto) (CAS 1694-09-3)
1034. 5-chloroxindol (5-Chloro-1,3-dihydro-2H-indol-2-oneo) (CAS 17630-75-0)
1035. Benomyl (Benomylo) (CAS 17804-35-2)
1036. Chlórtalonil (Chlorothalonilo) (CAS 1897-45-6)
1037. Chlórdimeform hydrochlorid (N´-(4-Chloro-o-tolyl)-N,N-dimethylformamidine monohydrochlorideo) (CAS 19750-95-9)
1038. 4,4´-metylén-bis(2-etylanilín) (4,4´-Methylene bis(2-ethylaniline)o) (CAS 19900-65-3)
1039. Valínamid (Valinamideo) (CAS 20108-78-5)
1040. 2-(4-metylfenoxymetyl)-oxirán ([(p-Tolyloxy)methyl]oxiraneo) (CAS 2186-24-5)
1041. 2-(3-metylfenoxymetyl)-oxirán ([(m-Tolyloxy)methyl]oxiraneo) (CAS 2186-25-6)
1042. [(2-metylfenoxy)metyl]-oxirán (2,3-Epoxypropyl o-tolyl ethero) (CAS 2210-79-9)
1043. Tolyloxymetyl-oxirán ([(Tolyloxy)methyl]oxirane, cresyl glycidyl ethero) (CAS 26447-14-3)
1044. Dialát (Di-allateo) (CAS 2303-16-4)
1045. Benzyl-2,4-dibrómbutanoát (Benzyl 2,4-dibromobutanoateo) (CAS 23085-60-1)
1046. Trifluórjodometán (Trifluoroiodomethaneo) (CAS 2314-97-8)
1047. Metyl-tiofanát (Thiophanate-methylo) (CAS 23564-05-8)
1048. Dodekachlórpentacyklo [5.2.1.02,6.03,9.05,8]-dekán (Dodecachloropentacyclo [5.2.1.02,6.03,9.05,8] decaneo) (CAS 2385-85-5)
1049. N-(1,1-dimetylprop-2-inyl)-3,5-dichlórbenzamid (Propyzamideo) (CAS 23950-58-5)
1050. Butoxymetyl-oxirán (Butyl glycidyl ethero) (CAS 2426-08-6)
1051. 2,3,4-trichlórbut-1-én (2,3,4-Trichlorobut-1-eneo) (CAS 2431-50-7)
1052. Chinometionát (Chinomethionateo) (CAS 2439-01-2)
1053. Monohydrát (R)-α-fenyletylamónium-(-)-(1R,2S)-(1,2-epoxypropyl)-fosfonátu ((R)-α-Phenylethyl-ammonium-(-)-(1R,2S)-(1,2-epoxypropyl)phosphonate monohydrateo) (CAS 25383-07-7)
1054. 5-etoxy-3-trichlórmetyl-1,2,4-tiadiazol (5-Ethoxy-3-trichloromethyl-1,2,4-thiadiazoleo) (CAS 2593-15-9)
1055. N-(4-[(2-hydroxy-5-metylfenyl)diazenyl]fenyl)-acetamid (Disperse Yellow 3o) (CAS 2832-40-8)
1056. 1,2,4-triazol (1,2,4-Triazoleo) (CAS 288-88-0)
1057. Aldrín (Aldrino) (CAS 309-00-2)
1058. Diurón (Diurono) (CAS 330-54-1)
1059. Linurón (Linurono) (CAS 330-55-2)
1060. Uhličitan nikelnatý (Nickel carbonateo) (CAS 3333-67-3)
1061. Izoproturón (3-(4-Isopropylphenyl)-1,1-dimethylureao) (CAS 34123-59-6)
1062. Iprodión (Iprodioneo) (CAS 36734-19-7)
1063. (2,6-dijód-4-kyanofenyl)-oktanát (4-Cyano-2,6-diiodophenyl octanoateo) (CAS 3861-47-0)
1064. 1-[4-fluór-5-(hydroxymetyl)-tetrahydrofurán-2-yl]-1H-pyrimidín-2,4-dión (5-(2,4-Dioxo-1,2,3,4-tetrahydropyrimidine)-3-fluro-2-hydroxymethylterahydrofurano) (CAS 41107-56-6)
1065. But-2-enál (Crotonaldehydeo) (CAS 4170-30-3)
1066. Hexahydrocyklopenta(c)pyrol-1-(1H)-amónium N-etoxykarbonyl-N-(p-tolylsulfonyl)azanid (Hexahydrocyclopenta(c)pyrrole-1-(1H)-ammonium N-ethoxycarbonyl-N-(p-tolylsulfonyl)azanideo) (ES 418-350-1)
1067. 4,4´-karboimidoyl bis-(N,N-dimetylanilín) (4,4´-Carbonimidoyl bis[N,N-dimethylaniline]o) (CAS 492-80-8)
1068. 2-metyl-4,6-dinitrofenol (DNOCo) (CAS 534-52-1)
1069. p-toluidínium chlorid (Toluidinium chlorideo) (CAS 540-23-8)
1070. p-toluidínium-hydrogensulfát (Toluidine sulphateo) (CAS 540-25-0)
1071. 2-(4-tertc-butylfenyl)etanol (2-(4-tert-Butylphenyl)ethanolo) (CAS 5406-86-0)
1072. Fentión (Fenthiono) (CAS 55-38-9)
1073. Chlórdan (Chlordaneo) (CAS 57-74-9)
1074. Hexán-2-ón (Hexan-2-oneo) (CAS 591-78-6)
1075. Fenarimol (Fenarimolo) (CAS 60168-88-9)
1076. Acetamid (Acetamideo) (CAS 60-35-5)
1077. N-cyklohexyl-N-metoxy-2,5-dimetylfurán-3-karboxamid (N-cyclohexyl-N-methoxy-2,5-dimethyl-3-furamideo) (CAS 60568-05-0)
1078. Dieldrín (Dieldrino) (CAS 60-57-1)
1079. 4,4´-izobutyletylidéndifenol (4,4´- Isobutylethylidenediphenolo) (CAS 6807-17-6)
1080. Chlórdimeform (Chlordimeformo) (CAS 6164-98-3)
1081. Amitrol (Amitroleo) (CAS 61-82-5)
1082. Karbaryl (Carbarylo) (CAS 63-25-2)
1083. Destiláty (ropné) ľahké pri hydrogenačnom krakovaní (Distillates (petroleum), light hydrocrackedo) (CAS 64741-77-1)
1084. 1-etyl-1-metylmorfolínium-bromid (1-Ethyl-1-methylmorpholinium bromideo) (CAS 65756-41-4)
1085. (3-chlórfenyl)-(4-metoxy-3-nitrofenyl)-ketón ((3-Chlorophenyl)-(4-methoxy-3-nitrophenyl)methanoneo) (CAS 66938-41-8)
1086. Motorová nafta (Fuels, dieselo) (CAS 68334-30-5) okrem takej, pri ktorej je známy celý postup jej rafinácie a možno preukázať, že látka, z ktorej je vyrobená, nie je karcinogénna
1087. Vykurovací olej č. 2 (Fuel oil, No 2o) (CAS 68476-30-2)
1088. Vykurovací olej č. 4 (Fuel oil, No 4o) (CAS 68476-31-3)
1089. Motorová nafta č. 2 (Fuels, diesel, No 2o) (CAS 68476-34-6)
1090. 2,2-dibróm-2-nitroetanol (2,2-Dibromo-2-nitroethanolo) (CAS 69094-18-4)
1091. 1-etyl-1-metylpyrolidínium-bromid (1-Ethyl-1-methylpyrrolidinium bromideo) (CAS 69227-51-6)
1092. Monokrotofos (Monocrotophoso) (CAS 6923-22-4)
1093. Nikel (Nickelo) (CAS 7440-02-0)
1094. Brómmetán (Bromomethaneo) (CAS 74-83-9)
1095. Chlórmetán (Chloromethaneo) (CAS 74-87-3)
1096. Jódmetán (Iodomethaneo) (CAS 74-88-4)
1097. Brómetán (Bromoethaneo) (CAS 74-96-4)
1098. Heptachlór (Heptachloro) (CAS 76-44-8)
1099. Fentín hydroxid (Fentin hydroxideo) (CAS 76-87-9)
1100. Síran nikelnatý (Nickel sulphateo) (CAS 7786-81-4)
1101. 3,5,5-trimetylcyklohex-2-enón (3,5,5-Trimethylcyclohex-2-enoneo) (CAS 78-59-1)
1102. 2,3-dichlórpropén (2,3-Dichloropropeneo) (CAS 78-88-6)
1103. Fluazifop-P-butyl (Fluazifop-P-butylo) (CAS 79241-46-6)
1104. Kyselina (S)-2,3-dihydro-1H-indol-2-karboxylová ((S)-2,3-Dihydro-1H-indole-carboxylic acido) (CAS 79815-20-6)
1105. Toxafén (Toxapheneo) (CAS 8001-35-2)
1106. Hydrochlorid (4-hydrazinofenyl)-N-metylmetán sulfónamidu ((4-Hydrazinophenyl)-N-methylmethanesulfonamide hydrochlorideo) (CAS 81880-96-8)
1107. 1-(fenyldiazenyl)-2-naftol (CI Solvent Yellow 14o) (CAS 842-07-9)
1108. Chlozolinát (Chlozolinateo) (CAS 84332-86-5)
1109. Chlóralkány C10-13(Alkanes, C10-13, chloroo) (CAS 85535-84-8)
1110. Pentachlórfenol (Pentachlorophenolo) (CAS 87-86-5)
1111. 2,4,6-trichlórfenol (2,4,6-Trichlorophenolo) (CAS 88-06-2)
1112. Dietylkarbamoylchlorid (Diethylcarbamoyl-chlorideo) (CAS 88-10-8)
1113. 1-vinyl-2-pyrolidón (1-Vinyl-2-pyrrolidoneo) (CAS 88-12-0)
1114. Myklobutanil (Myclobutanil, 2-(4-chlorophenyl)-2-(1H-1,2,4-triazol-1-ylmethyl)hexanenitrileo) (CAS 88671-89-0)
1115. Fencín-acetát (Fentin acetateo) (CAS 900-95-8)
1116. Bifenyl-2-amín (Biphenyl-2-ylamineo) (CAS 90-41-5)
1117. Monohydrochlorid trans-4-cyklohexyl-L-prolínu (Trans-4-cyclohexyl-L-proline monohydro-chlorideo) (CAS 90657-55-9)
1118. 2-metylbenzén-1,3-diyl-diizokyanát (2-Methyl-m-phenylene diisocyanateo) (CAS 91-08-7)
1119. 4-metyl-m-fenylén-diizokyanát (4-Methyl-m-phenylene diisocyanateo) (CAS 584-84-9)
1120. 2(alebo 4)-1,3-fenylén-diizokyanát (m-Tolylidene diisocyanateo) (CAS 26471-62-5)
1121. Palivá pre letecké motory z extrakcie uhlia rozpúšťadlom a hydrogenačného krakovania (Fuels, jet aircraft, coal solvent extn., hydrocracked hydrogenatedo) (CAS 94114-58-6)
1122. Palivá pre vznetové motory z extrakcie uhlia rozpúšťadlom a hydrogenačného krakovania (Fuels, diesel, coal solvent extn., hydrocracked hydrogenatedo) (CAS 94114-59-7)
1123. Smola (Pitcho) (CAS 61789-60-4), ak obsahuje > 0,005 % hm. benzo[a]pyrénu
1124. Bután-2-ón-oxím (2-Butanone oximeo) (CAS 96-29-7)
1125. Uhľovodíky C16-20 z odstraňovania voskov rozpúšťadlom pri hydrogenačnom krakovaní, parafínový destilačný zvyšok (Hydrocarbons, C16-20osolvent-dewaxed hydrocracked paraffinic distn. residueo) (CAS 97675-88-2)
1126. Dichlórmetylbenzén (á,á-Dichlorotolueneo) (Cas No 98-87-3)
1127. Minerálne vlny iné, ako sú uvedené na inom mieste tejto prílohy, priemyselné sklené kremičité vlákna s neusporiadanou orientáciou a s obsahom oxidov alkalických kovov a oxidov kovov alkalických zemín (Na2O + K2O + CaO + MgO + BaO) (Mineral wool, Man-made vitreous (silicate) fibres with random orientation with alkaline oxide and alkali earth oxide (Na2O + K2O + CaO + MgO + BaO)o) väčším ako 18 % hm. (ELINCS 406-230-1)
1128. Reakčný produkt acetofenónu, formaldehydu, cyklohexánamínu, metanolu a kyseliny octovej (Reaction product of acetophenone, formaldehyde, cyclohexylamine, methanol and acetic acido)
(ELINCS 406-230-1)
1129. Soli 4,4´-karboimidoyl-bis[N,N-dimetylanilínu] (Salts of 4,4´-carbonimidoyl bis[N,N-dimethylaniline]o)
1130. 1,2,3,4,5,6-hexachlórcyklohexány (1,2,3,4,5,6-Hexachlorcyclohexaneso) iné, ako sú uvedené na inom mieste tejto prílohy
1131. Bis[7-acetamido-2-(4-nitro-2-oxidofenyldiazenyl)-3-sulfonátonaftalén)-1-olato] chróman (1-) trisodný (Trisodium bis(7-acetamido-2-(4-nitro-2-oxidophenylazo)-3-sulfonato-1-naphtholato)chromate(1-)o) (ELINCS 400-810-8)
1132. Zmes zlúčenín 4-alyl-2,6-bis(2,3-epoxypropyl)fenol, 4-alyl-6-(3-(6-(3-6(3-(4-alyl-2,6-bis(2,3-epoxypropyl)fenoxy)2-hydroxypropyl)-4-alyl-2-(2,3-epoxypropyl)fenoxy-2-hydroxypropyl)-4-alyl-2-(2,3-epoxypropyl)fenoxy-2-hydroxypropyl-2-(2,3-epoxypropyl)fenol, 4-alyl-6-(3-(4-alyl-2,6-bis(2,3-epoxypropyl)fenoxy)-2-hydroxypropyl)-2-(2,3-epoxypropyl)fenoxy)fenol a 4-alyl-6-(3-(6-(3-(4-alyl-2,6-bis(2,3-
-epooxypropyl)fenoxy)-2-hydroxypropyl)-4-alyl-2-(2,3-epoxypropyl)fenoxy)2-hydroxypropyl)-2- 2,3-
-epoxypropyl)fenol (A mixture of: 4-allyl-2,6-bis(2,3-epoxypropyl)phenol, 4-allyl-6-(3-(6-(3-(6-(3-(4--allyl-2,6-bis(2,3-epoxypropyl)-phenoxy)2-hydroxypropyl)-4-allyl-2-(2,3-epoxypropyl)phenoxy)-2-hydroxypropyl)-4-allyl-2-(2,3-epoxypropyl)-phenoxy-2-hydroxypropyl-2-(2,3-epoxypropyl)phenol, 4-allyl-6-(3-(4--allyl-2,6-bis(2,3-epoxypropyl)phenoxy)-2-hydroxypropyl)-2-(2,3-epoxypropyl)phenoxy)phenol and 4-allyl-
-6-(3-(6-(3-(4-allyl-2,6-bis(2,3-epoxypropyl)-phenoxy)-2-hydroxypropyl)-4-allyl-2-(2,3-epoxypropyl)phenoxy)2-hydroxypropyl)-2-(2,3-epoxy-propyl)phenolo) (ELINCS 417-470-1)
1133. Olej z koreňa Saussurea lappa Clarke (CAS 8023-88-9), ak je použitý ako vonná zložka
1134. 7-etoxy-4-metylkumarín (7-Ethoxy-4-methylcoumarino) (CAS 87-05-8), ak je použitý ako vonná zložka
1135. Hexahydrokumarín (Hexahydrocoumarino) (CAS 700-82-3), ak je použitý ako vonná zložka
1136. Extrudát Myroxylon pereire (Rayle) Klotzch (Peruánsky balzam, surový) CAS 8007-00-9, ak sa používa ako vonná látka.
1137. Izobutyl nitrit (Isobutyl nitriteo) (CAS 542-56-3)
1138. Izoprén, stabilizovaný (2-metyl-1,3-butadién) (Isoprene (stabilized) (2-methyl-1,3-butadiene)o) (CAS 78-79-5)
1139. 1-brómpropán (n-propylbromid) (1-Bromopropane (n-Propyl bromide)o) (CAS 106-94-5)
1140. Chloroprén, stabilizovaný (2-chlórbuta-1,3-dién) (Chloroprene (stabilized) (2-Chlorobuta-1,3-diene)o) (CAS 126-99-8)
1141. 1,2,3-trichlórpropán (1,2,3-Trichloropropaneo) (CAS 96-18-4)
1142. 1,2-dimetoxyetán (Ethylene glycol dimethyl ether (EGDME)o) (CAS 110-71-4)
1143. Dinokap (Dinocap (ISO)o) (CAS 39300-45-3)
1144. Diaminotoluén, technický, zmes 4-metyl-m-fenyléndiamínu3) a 2-metyl-m-fenyléndiamínu4) (metylfenyléndiamín) (Diaminotoluene, technical product – mixture of 4-methyl-m-phenylene diamine and 2-methyl-m-phenylene diamine (methyl-phenylenediamine)o) (CAS 25376-45-8)
1145. 1-chlór-4-(trichlórmetyl)benzén (p-Chlorobenzotrichlorideo) (CAS 5216-25-1)
1146. Difenyléter, oktabrómderivát (Diphenylether; Octabromo derivateo) (CAS 32536-52-0)
1147. 1,2-bis(2-metoxyetoxy)etán (1,2-bis(2-Methoxyethoxy)ethaneo) (CAS 112-49-2)
1148. Tetrahydrotiopyrán-3-karboxaldehyd (Tetrahydrothiopyran-3-carboxaldehydeo) (CAS 61571-06-0)
1149. Bis[4-(dimetylamino)fenyl]ketón (4,4’-bis(Dimethylamino)benzophenone (Michler’s ketone)o) (CAS 90-94-8)
1150. (S)-oxiránmetanol, 4-metyl-benzénsulfonát (Oxiranemethanol, 4-methylbenzene-sulfonate, (S)-o) (CAS 70987-78-9)
1151. Dipentylester kyseliny 1,2-benzéndikarboxylovej, rozvetvený a lineárny [1], n-pentyl-izopentylftalát [2] di-n-pentylftalát [3] diizopentylftalát [4] (1,2-Benzenedicarboxylic acid (Dipentylester), branched and linear [1], n-Pentyl-isopentylphthalate [2], Di-n-pentylphthalate [3] Diisopentylphthalate [4]o) (CAS 84777-06-0 [1], – [2], CAS 131-18-0 [3], CAS 605-50-5 [4])
1152. Benzyl-butylftalát (Benzyl butyl phthalate (BBP)o) (CAS 85-68-7)
1153. Kyselina 1,2-benzéndikarboxylová di-C7-11, rozvetvené a lineárne alkylestery (1,2-Benzenedicarboxylic acid di-C7-11, branched and linear alkylesterso) (CAS 68515-42-4)
1154. Zmes 4-(3- etoxykarbonyl-4-(5-(3-etoxykarbonyl-5-hydroxy-1-(4-sulfonátofenyl) pyrazol-4-yl)penta-
-2,4-dienylidén)-4,5-dihydro-5-oxopyrazol-1-yl)benzénsulfonátu disodného a 4-(3-etoxykarbonyl-4-
-(5-(3-etoxykarbonyl-5-oxido-1-(4-sulfonátofenyl)pyrazol-4-yl)penta-2,4-dienylidén)-4,5-dihydro-5- -oxopyrazol-1-yl)benzénsulfonátu trisodného (A mixture of: Disodium 4-(3-ethoxycarbonyl-4-(5-(3-etho- xycarbonyl-5-hydroxy-1-(4-sulfonatophenyl) pyrazol-4-yl)penta-2,4-dienylidene)-4,5-dihydro-5-oxopyra-
zol-1-yl)benzenesulfonate and Trisodium 4-(3-ethoxycarbonyl-4-(5-(3-ethoxycarbonyl-5-oxido-1-(4-sul-
fonatophenyl)pyrazol-4-yl)penta-2,4-dienylidene)-4,5-dihydro-5-oxopyrazol-1-yl)benzenesulfonateo)
(ES 402-660-9)
1155. Dihydrochlorid (metylénbis(4,1-fenyléndiazenyl(1-(3-(dimetylamino)propyl)-1,2-dihydro-6-hydroxy-4-metyl-2-oxopyridín-5,3-diyl)))-1,1’-dipyridíniumdichlorid (Methylenebis(4,1-phenylenazo(1-(3-(dimethylamino)propyl)-1,2-dihydro-6-hydroxy-4-methyl-2-oxopyridine-5,3-diyl)))-1,1’-dipyridinium dichloride dihydrochlorideo) (ES 401-500-5)
1156. 2-[2-hydroxy-3-(2-chlórfenyl) karbamoyl-1-naftyldiazenyl]-7-[2-hydroxy-3-(3-fenyl(metyl))-karbamoyl-1-naftyldiazenyl]fluorén-9-ón (2-[2-Hydroxy-3-(2-chlorophenyl) carbamoyl-1-naphthylazo]-7-[2-hydro-xy-3-(3-methylphenyl)-2-[2-hydroxy-3-(3-methylphenyl)-carbamoyl-1-naphthylazo]-7-[2-hydroxy-3-(3-methylphenyl)-carbamoyl-1-naphthylazo] fluoren-9-oneo) (ES 420-580-2)
1157. Azafenidín (Azafenidino) (CAS 68049-83-2)
1158. 2,4,5-trimetylanilín [1], 2,4,5-trimetylanilín-hydrochlorid [2] (2,4,5-Trimethylaniline [1], 2,4,5-Trimethylaniline hydrochloride [2]o) (CAS 137-17-7 [1], CAS 21436-97-5 [2])
1159. 4,4’-sulfándiylbisanilín (4,4’-Thiodianilineo) a jeho soli (CAS 139-65-1)
1160. 4,4’-oxydianilín (4,4’-Oxydianiline (p-Aminophenyl ether)o) a jeho soli (CAS 101-80-4)
1161. N,N,N’,N’-tetrametyl-4,4’-metyléndianilín (N,N,N’,N’-Tetramethyl-4,4’-methylendianilineo) (CAS 101-61-1)
1162. 2-metoxy-5-metylanilín (6-Methoxy-m-toluidine (p-Cresidine)o) (CAS 120-71-8)
1163. 3-etyl-2-metyl-2-(3-metylbutyl)-1,3-oxazolidín (3-Ethyl-2-methyl-2-(3-methylbutyl)-1,3-oxazolidineo) (CAS 143860-04-2)
1164. Zmes 1,3,5-tris(3-aminometylfenyl)-1,3,5-(1H,3H,5H)-triazín-2,4,6-triónu a zmes oligomérov 3,5-bis (3-aminometylfenyl)-1-poly[3,5-bis(3-aminometylfenyl)-2,4,6-trioxo-1,3,5-(1H,3H,5H)-triazín-1-yl]--1,3,5-(1H,3H,5H)-triazín-2,4,6-triónu (A mixture of: 1,3,5-tris(3-Aminomethylphenyl)-1,3,5-(1H,3H,5H)-triazine-2,4,6-trione and a mixture of oligomers of 3,5-bis(3-aminomethylphenyl)-1-poly[3,5-bis(3-ami-nomethylphenyl)-2,4,6-trioxo-1,3,5-(1H,3H,5H)-triazin-1-yl]-1,3,5-(1H,3H,5H)-triazine-2,4,6-trione (ES 421-550-1)
1165. 2-nitrotoluén (2-Nitrotoluene o) (CAS 88-72-2)
1166. Tributyl-fosfát (Tributyl phosphateo) (CAS 126-73-8)
1167. Naftalén (Naphthaleneo) (CAS 91-20-3)
1168. Nonylfenol [1], 4-nonylfenol, nonyl rozvetvený[2] (Nonylphenol [1], 4-nonylphenol, branched [2]o) (CAS 25154-52-3 [1], CAS 84852-15-3 [2])
1169. 1,1,2-trichlóretán (1,1,2-Trichloroethaneo) (CAS 79-00-5)
1170. Pentachlóretán (Pentachloroethaneo) (CAS 76-01-7)
1171. 1,1-dichlóretén (Vinylidene chloride (1,1-Dichloroethylene)o) (CAS 75-35-4)
1172. 3-chlórpropén (Allyl chloride (3-chloropropene)o) (CAS 107-05-1)
1173. 1,4-dichlórbenzén (1,4-Dichlorobenzene (p-Dichlorobenzene)o) (CAS 106-46-7)
1174. Bis(2-chlóretyl)éter (Bis(2-chloroethyl) ethero) (CAS 111-44-4)
1175. Fenol (phenolo) (CAS 108-95-2)
1176. 4,4’-izopropylidéndifenol (Bisphenol A (4,4’-Isopropylidenediphenol)o) (CAS 80-05-7)
1177. 1,3,5-trioxán (Trioxymethylene (1,3,5-Trioxan)o) (CAS 110-88-3)
1178. Propargit (Propargite (ISO)o) (CAS 2312-35-8)
1179. 1-chlór-4-nitrobenzén (1-Chloro-4-nitrobenzeneo) (CAS 100-00-5)
1180. S-etyl-azepán-1-karbotioát (Molinate (ISO)o) (CAS 2212-67-1)
1181. Cis-4-[3-(4-terc-butylfenyl)-2-metylpropyl]-2,6-dimetylmorfolín (Fenpropimorpho) (CAS 67564-91-4)
1183. Metylizokyanát (Methyl isocyanateo) (CAS 624-83-9)
1184. N,N-dimetylanilínium tetrakis(pentafluórfenyl)boritan (N,N-Dimethylanilinium tetrakis(pentafluorophenyl)borateo) (CAS 118612-00-3)
1185. O,O’-(etenylmetylsilylén)di[(4-metylpentán-2-ón)oxím] (O,O’-(Ethenylmethylsilylene) di[(4-methylpentan-2-one) oxime]o) (ES 421-870-1)
1186. Zmes 4-(7-hydroxy-2,4,4-trimetyl-2-chromanyl)rezorcinol-4-yl-tris(6-diazo-5,6-dihydro-5-oxonaf-
talén-1-sulfonátu) a 4-(7-hydroxy-2,4,4-trimetyl-2-chromanyl)rezorcinol-bis(6-diazo-5,6-dihydro-5--oxonaftalén-1-sulfonátu) v pomere 2:1 (A 2:1 mixture of: 4-(7-Hydroxy-2,4,4-trimethyl-2-chromanyl)
resorcinol-4-yl-tris(6-diazo-5,6-dihydro-5-oxonaphthalen-1-sulfonate) and 4-(7-Hydroxy-2,4,4-trimethyl-2-chromanyl)resorcinolbis(6-diazo-5,6-dihydro-5-oxonaphthalen-1-sulfonate)o) (CAS 140698-96-0)
1187. Zmes reakčného produktu 4,4’-metylénbis[2-(4-hydroxybenzyl)-3,6-dimetylfenolu] a 6-diazo-5,6-dihydro-5-oxo-naftalénsulfonátu v pomere 1:2 a zmes reakčného produktu 4,4’-metylénebis[2-(4-
-hydroxybenzyl)-3,6-dimetylfenolu] a 6-diazo-5,6-dihydro-5-oxo-naftalénsulfonátu v pomere 1:3 (A mixture of: reaction product of 4,4’-Methylenebis[2-(4-hydroxybenzyl)-3,6-dimethylphenol] and 6-Diazo-5,6-dihydro-5-oxo-naphthalenesulfonate (1:2) and reaction product of 4,4’-Methylenebis[2-(4-hyd-
roxybenzyl)-3,6-dimethylphenol] and 6-Diazo-5,6-dihydro-5-oxonaphthalenesulfonate (1:3)o)
(ES 417-980-4)
1188. Hydrochlorid malachitovej zelenej ([4-[á-[4-(dimetylamino)fenyl]benzylidén] -cyklohexa-2,5-dién-1-ylidén]dimetylamónium-chlorid) [1] a oxalát malachitovej zelenej [2] (Malachite green hydrochloride [1]; Malachite green oxalate [2]o) (CAS 569-64-2 [1], CAS 18015-76-4 [2])
1189. 1-(4-chlórfenyl)-4,4-dimetyl-3-(1,2,4-triazol-1-ylmetyl)pentán-3-ol (1-(4-Chlorophenyl)-4,4-dimethyl-3-(1,2,4-triazol-1-ylmethyl)pentan-3-olo) (CAS 107534-96-3)
1190. 5-(3-butyryl-2,4,6-trimetylfenyl)-2-[1-(etoxyimino)propyl]-3-hydroxycyklohex-2-én-1-ón 5-(3-Butyryl-2,4,6-trimethylphenyl)-2-[1-(ethoxyimino)propyl]-3-hydroxycyclohex-2-en-1-oneo) (CAS 138164-12-2)
1191. Trans-4-fenyl-L-prolín (Trans-4-phenyl-L-prolineo) (CAS 96314-26-0)
1192. (2,6-dibróm-4-kyanofenyl)-heptanoát (Bromoxynil heptanoate (ISO)o) (CAS 56634-95-8)
1193. Zmes kyseliny 5-[(4-[(7-amino-1-hydroxy-3-sulfo-2-naftyl)diazenyl]-2,5-dietoxyfenyl)diazenyl]-2-[(3-fosfonofenyl)diazenyl]benzoovej a kyseliny 5-[(4-[(7-amino-1-hydroxy-3-sulfo-2-naftyl)diazenyl]-2,5-dietoxyfenyl)diazenyl]-3-[(3-fosfonofenyl)diazenyl]benzoovej (A mixture of: 5-[(4-[(7-Amino-1-hydroxy-3-sulfo-2-naphthyl)azo]-2,5-diethoxyphenyl)azo]-2-[(3-phosphonophenyl)azo]benzoic acid and 5-[(4-[(7-Amino-1-hydroxy-3-sulfo-2-naphthyl)azo]-2,5-diethoxyphenyl)azo]-3-[(3-phosphonophenyl) azo]benzoic acido) (CAS 163879-69-4)
1194. 2-{4-(2-amóniopropylamino)-6-[4-hydroxy-3-(5-metyl-2-metoxy-4-sulfamoylfenyldiazenyl)-2-sulfonátonaft-7-ylamino]-1,3,5-triazín-2-ylamino}-2-aminopropyl formiát (2-{4-(2-Ammoniopropylamino)-6-[4-hydroxy-3-(5-methyl-2-methoxy-4-sulfamoylphenylazo)-2-sulfonatonaphth-7-ylamino]-1,3,5-tri-azin-2-ylamino}-2-aminopropyl formateo) (ES 424-260-3)
1195. 2-metyl-5-nitroanilín [1] a 5-nitro-2-metylanilínium-chlorid [2] (5-Nitro-o-toluidine [1]; 5-Nitro-o-toluidine hydrochloride [2])o) (CAS 99-55-8 [1], CAS 51085-52-0 [2])
1196. 1-(1-naftylmetyl)chinolínium-chlorid (1-(1-Naphthylmethyl)quinolinium chlorideo) (CAS 65322-65-8)
1197. (R)-5-bróm-3-(1-metyl-2-pyrolidinylmetyl)-1H-indol ((R)-5-Bromo-3-(1-methyl-2-pyrrolidinyl methyl)-1H-indoleo) (CAS 143322-57-0)
1198. (E)-4,5-dihydro-6-metyl-4-(3-pyridylmetylénamino)-1,2,4-triazin-3(2H)-ón (Pymetrozine (ISO)o) (CAS 123312-89-0)
1199. 3-[2,4-dichlór-5-(prop-2-inyloxy)fenyl]-5-(1,1-dimetyletyl)-1,3,4-oxadiazol-2(3H)-ón) (Oxadiargyl (ISO)o) (CAS 39807-15-3)
1200. 3-(3-chlór-p-tolyl)-1,1-dimetylmočovina (Chlorotoluron (3-(3-chloro-p-tolyl)-1,1-dimethylurea)o) (CAS 15545-48-9)
1201. N-[2-(3-acetyl-5-nitrotiofén-2-yldiazenyl)-5-dietylaminofenyl]acetamid (N-[2-(3-Acetyl-5-nitrothiophen-2-ylazo)-5-diethylaminophenyl] acetamideo) (ES 416-860-9)
1202. 1,3-bis(vinylsulfonylacetamid)propán (1,3-bis(Vinylsulfonylacetamido)-propaneo) (CAS 93629-90-4)
1203. 4-etoxyanilín (p-Phenetidine (4-Ethoxyaniline)o) (CAS 156-43-4)
1204. Benzén-1,3-diamín (m-Phenylenediamineo) a jeho soli (CAS 108-45-2)
1205. Zvyšky (uhoľno-dechtové) z destilácie kreozotového oleja (Residues (coal tar), creosote oil distn.o) (CAS 92061-93-3), ak obsahujú > 0,005 % hm. benzo[a]pyrénu
1206. Kreozotový olej, acenafténová frakcia z pracieho oleja (Creosote oil, acenaphthene fraction, wash oilo) (CAS 90640-84-9), ak obsahuje > 0,005 % hm. benzo[a]pyrénu
1207. Kreozotový olej (Creosote oilo) (CAS 61789-28-4), ak obsahuje > 0,005 % hm. benzo[a]pyrénu
1208. Kreozot (Creosoteo) (CAS 8001-58-9), ak obsahuje > 0,005 % hm. benzo[a]pyrénu
1209. Kreozotový olej, destilát s vysokou teplotou varu z pracieho oleja (Creosote oil, high-boiling distillate, wash oilo) (CAS 70321-79-8), ak obsahuje > 0,005 % hm. benzo[a]pyrénu
1210. Extrakčné zvyšky (uhoľné) z kyslého kreozotového oleja pri extrakcii zvyškov pracieho oleja (Extract residues (coal), creosote oil acid, wash oil extract residueo) (CAS 122384-77-4), ak obsahuje > 0,005 % hm. benzo[a]pyrénu
1211. Kreozotový olej, destilát s nízkou teplotou varu z pracieho oleja (Creosote oil, low-boiling distillate, wash oilo) (CAS 70321-80-1), ak obsahuje > 0,005 % hm. benzo[a]pyrénu
1212 6-metoxypyridín-2,3-diamín a jeho hydrochloridová soľ, ak sa používa ako látka vo výrobkoch na farbenie vlasov (CAS 94166-62-8)
1213 Naftalén-2,3-diol, ak sa používa ako látka vo výrobkoch na farbenie vlasov (CAS 92-44-4)
1214 N-fenyl-1,2,4-benzéntriamín, ak sa používa ako látka vo výrobkoch na farbenie vlasov (CAS 136-17-4)
1215 3,5-diamino-2,6-bis(2-hydroxyetoxy)pyridín a jeho hydrochloridová soľ, ak sa používa ako látka vo výrobkoch na farbenie vlasov (CAS 117907-42-3)
1216 4-amino-2-metoxymetylfenol a jeho hydrochloridová soľ, ak sa používa ako látka vo výrobkoch na farbenie vlasov (CAS 29785-47-5)
1217 4,5-diamino-1-metyl-1H-pyrazol, dihydro- chlorid a jeho hydrochloridová soľ, ak sa používa ako látka vo výrobkoch na farbenie vlasov (CAS 20055-01-0)
1218 sulfát 1-[(4-chlórfenyl)metyl]-1H-pyrazol-4,5-diamónia (2 : 1), ak sa používa ako látka vo výrobkoch na farbenie vlasov (CAS 163183-00-4)
1219 2-amino-4-chlórfenol, ak sa používa ako látka vo výrobkoch na farbenie vlasov (CAS 95-85-2)
1220 4-hydroxyindol, ak sa používa ako látka vo výrobkoch na farbenie vlasov (CAS 2380-94-1)
1221 2-metoxy-5-metyl-1,4-benzéndiamín a jeho hydrochloridová soľ, ak sa používa ako látka vo výrobkoch na farbenie vlasov (CAS 56496-88-9)
1222 5-amino-4-fluór-2-metylfenol sulfát (2 : 1), ak sa používa ako látka vo výrobkoch na farbenie vlasov (CAS 163183-01-5)
1223 3-dietylaminofenol, ak sa používa ako látka vo výrobkoch na farbenie vlasov (CAS 91-68-9)
1224 N,N-dimetyl-2,6-pyridíndiamín a jeho hydrochloridová soľ, ak sa používa ako látka vo výrobkoch na farbenie vlasov
1225 3-cyklopentylaminofenol, ak sa používa ako látka vo výrobkoch na farbenie vlasov (CAS 104903-49-3)
1226 N-(2-metoxyetyl)-1,4-fenyléndiamín a jeho hydrochloridová soľ, ak sa používa ako látka vo výrobkoch na farbenie vlasov (CAS 72584-59-9)
1227 2,4-diamino-5-metylfenetol a jeho hydrochloridová soľ, ak sa používa ako látka vo výrobkoch na farbenie vlasov (CAS 113715-25-6)
1228 Naftalén-1,7-diol, ak sa používa ako látka vo výrobkoch na farbenie vlasov (CAS 575-38-2)
1229 Kyselina 3,4-diaminobenzoová, ak sa používa ako látka vo výrobkoch na farbenie vlasov (CAS 619-05-6)
1230 2-aminometyl-p-aminofenol a jeho hydrochloridová soľ, ak sa používa ako látka vo výrobkoch na farbenie vlasov (CAS 79352-72-0)
1231 1-[(2-metoxyfenyl)azo]-2-naftol (CI 12150), ak sa používa ako látka vo výrobkoch na farbenie vlasov (CAS 1229-55-6)
1232 4-[[3-[(dimetylfenyl)diazenyl]-2,4-dihydroxyfe- nyl] diazenyl] benzénsulfonát sodný (CI 20170), ak sa používa ako látka vo výrobkoch na farbenie vlasov (CAS 1320-07-6)
1233 5-(4-(fenyldiazenyl)fenyldiazenyl)-6-hydroxy- naftalén-2,4-disulfonát sodný (CI 27290), ak sa používa ako látka vo výrobkoch na farbenie vlasov (CAS 5413-75-2)
1234 PEG-3,2,2-di-p-fenylendiamín ** (CAS144644-13-3)
1235 6-nitro-o-toluidín (CAS 570-24-1)
1236 HC Yellow No 11 ** (CAS 73388-54-2)
1237 HC Orange No 3 ** (CAS 81612-54-6)
1238 HC Green No 1 ** (CAS 52136-25-1)
1239 HC Red No 8 a jeho soli** (CAS 97404-14-3, 13556-29-1)
1240 tetrahydro-6-nitrochinoxalín a jeho soli (CAS 158006-54-3, 41959-35-7)
1241 Disperse Red 15 ** s výnimkou nečistoty v Disperse Violet 1 ** (CAS 116-85-8)
1242 4-amino-3-fluórfenol (CAS 399-95-1)
1243 N,N-dihexadecyl-N,N-bis(2-hydroxyetyl) propándiamid; bishydroxietyl biscetyl malonamid ** (CAS 149591-38-8)
1244 5-metylbenzén-1,2,4-triol (1-Methyl-2,4,5-trihydroxybenzene o) (CAS 1124-09-0) a jeho soli, ak sa používa vo výrobkoch na farbenie vlasov
1245 6-hydroxy-4-metyl-2-pyridón (2,6-Dihydroxy-4-methylpyridine o) (CAS 4664-16-8) a jeho soli, ak sa používa vo výrobkoch na farbenie vlasov
1246 2,3-dihydro-1,4-benzodioxín-5-ol (5-Hydroxy-1,4-benzodioxane o) (CAS 10288-36-5) a jeho soli, ak sa používa vo výrobkoch na farbenie vlasov
1247 3,4-Methylenedioxyphenol ** (CAS 533-31-3) a jeho soli, ak sa používa vo výrobkoch na farbenie vlasov
1248 3,4-Methylenedioxyaniline ** (CAS 14268-66-7) a jeho soli, ak sa používa vo výrobkoch na farbenie vlasov
1249 Hydroxypyridinone ** (CAS 822-89-9) a jeho soli, ak sa používa vo výrobkoch na farbenie vlasov
1250 3-Nitro-4-aminophenoxyethanol**(CAS 50982-74-6) a jeho soli, ak sa používa vo výrobkoch na farbenie vlasov
1251 2-metoxy-4-nitrofenol (2-Methoxy-4-nitrophenol o) (CAS 3251-56-7) (4-Nitroguaiacol **) a jeho soli, ak sa používa vo výrobkoch na farbenie vlasov
1252 C.I. Acid Black 131 ** (CAS 12219-01-1) a jeho soli, ak sa používa vo výrobkoch na farbenie vlasov
1253 Floroglucinol (1,3,5-Trihydroxybenzene o) (CAS 108-73-6) (Phloroglucinol **) a jeho soli, ak sa používa vo výrobkoch na farbenie vlasov
1254 Benzén-1,2,4-triyl-triacetát (1,2,4-Benzenetriacetate o) (CAS 613-03-6) a jeho soli, ak sa používa vo výrobkoch na farbenie vlasov
1255 Produkty reakcie 2,2-iminobisetanolu (Ethanol, 2,2-iminobis- o) s epichlórhydrínom (epichlorohydrinv o) a 2-nitrobenzén-1,4-diamínom (2-nitro-1,4-benzenediamine o) (CAS 68478-64-8) (CAS 158571-58-5) (HC Blue No. 5 **) a jeho soli, ak sa používa vo výrobkoch na farbenie vlasov
1256 Produkty reakcie N-metyl-1,4-diaminoantrachinónu (N-Methyl-1,4-diaminoanthraquinone o) s epichlórhydrínom (epichlorohydrin o) a monoetanolamínom (monoethanolamine o) (CAS 158571-57-4) (HC Blue No. 4 **) a jeho soli, ak sa používa vo výrobkoch na farbenie vlasov
1257 Kyselina sulfanilová (4-Aminobenzenesulfonic acid o) (CAS 121-57-3) a jej soli, ak sa používa vo výrobkoch na farbenie vlasov
1258 Kyselina 3,3-[sulfonylbis[(2-nitro-4,1-fenylén)imino]]bis(6-(fenylamino)benzén-sulfónová (3,3-(Sulfonylbis(2-nitro-4,1-phenylene)imino)bis(6-(phenylamino)) benzenesulfonic acid o) a jej soli, ak sa používa vo výrobkoch na farbenie vlasov
1259 3 (alebo 5)-[[4-[benzylmetylamino]fenyl]diazenyl]-1,2-(alebo 1,4)-1H-1,2,4 triazol (3 (or 5)-((4-(Benzylmethylamino)phenyl)azo)-1,2-(or1,4)-dimethyl-1H-1,2,4-tria-zolium o) a jeho soli, ak sa používa vo výrobkoch na farbenie vlasov
1260 2,2-[[3-chlór-4-[(2,6-dichlór-4-nitrofenyl)diazenyl]fenyl]imino]bis(etanol) (2,2-((3-Chloro-4-((2,6-dichloro-4-nitrophenyl)azo)phenyl)imino)bisethanol o) (CAS 23355-64-8) (Disperse Brown 1 **) a jeho soli, ak sa používa vo výrobkoch na farbenie vlasov
1261 2-[[4-[etyl(2-hydroxyetyl)amino]fenyl]diazenyl]-6-metoxy-3-metylbenzotiazol (Benzothiazolium, 2-[[4-[ethyl (2-hydroxyethyl)amino]phenyl]azo]-6-methoxy-3-methyl- o) a jeho soli, ak sa používa vo výrobkoch na farbenie vlasov
1262 2-[(4-chlór-2-nitrofenyl)diazenyl]-N-(2-metoxyfenyl)-3-oxobutánamid (2-[(4-Chloro-2-nitrophenyl)azo]-N- (2-methoxyphenyl)-3-oxobutanamide o) (CAS 13515-40-7) (Pigment Yellow 73 **) a jeho soli, ak sa používa vo výrobkoch na farbenie vlasov
1263 2,2-[(3,3-dichlór[1,1-bifenyl]-4,4-diyl)bis(diazéndiyl)]bis[N-fenyl-3-oxobutánamid] (2,2-[(3,3-Dichloro[1,1-biphenyl]-4,4-diyl)bis(azo)]bis[3-oxo-N-phenylbutanamide]o) (CAS 6358-85-6) (Pigment Yellow 12 **) a jeho soli, ak sa používa vo výrobkoch na farbenie vlasov
1264 Kyselina 2,2-(1,2-eténdiyl)bis[5-((4-ethoxyfenyl)diazenyl] benzénsulfónová (2,2-(1,2-Ethenediyl)bis[5-((4-ethoxyphenyl)azo]benzenesulfonic acid o) jej soli, ak sa používa vo výrobkoch na farbenie vlasov
1265 2,2-dimetyl-6-[[1-naftyl-4-(fenyldiazenyl)]-diazenyl]-2,3-dihydro-1H-pyrimidín (2,3-Dihydro-2,2-dimethyl-6-[(4-(phenylazo)-1-naphthalenyl)azo]-1H-pyrimidine o) (CAS 4197-25-5) (Solvent Black 3 **) a jeho soli, ak sa používa vo výrobkoch na farbenie vlasov
1266 Kyselina 3(alebo 5)-[[4-[(7-amino-1-hydroxy-3-sulfonáto-2-naftyl)diazenyl]-1-naftyl]diazenyl] salicylová (3(or5)-[[4-[(7-amino-1-hydroxy-3-sulphonato-2-naphthyl)azo]-1-naphthyl]azo]salicylic acid o) jej soli, ak sa používa vo výrobkoch na farbenie vlasov
1267 Kyselina 7-(benzoylamino)-4-hydroxy-3-[[4-[(4-sulfofenyl)diazenyl]fenyl]diazenyl]-2-naftalénsulfónová (2-Naphthalenesulfonic acid, 7-(benzoylamino)-4-hydroxy-3-[[4-[(4-sulfophenyl)azo]phenyl]azo]- o) jej soli, ak sa používa vo výrobkoch na farbenie vlasov
1268 [µ-[[7,7-iminobis[4-hydroxy-3-[[2-hydroxy-5-(N-metylsulfamoyl)fenyl]diazenyl]naftalén-2-sulfonáto]] (6-)]]dimeďnatan((µ-7,7-Iminobis(4-hydroxy-3-((2-hydroxy-5-(N-methylsulphamoyl)phenyl)azo)naphthalene- -2-sulphonato))(6-)))dicuprate(2-) o) jeho soli, ak sa používa vo výrobkoch na farbenie vlasov
1269 Kyselina 3-[(4-(acetamino)fenyl)diazenyl]-4-hydroxy-7-[[[[5-hydroxy-6-(fenyl-diazenyl)-7-sulfonaftalén-2-yl]amino]karbonyl]amino]-2-naftelénsulfónová (3-[(4-(Acetylamino)phenyl)azo]-4-hydroxy-7-[[[[5-hydroxy-6-(phenylazo)-7-sulfo-2-naphthalenyl]amino]carbonyl]amino]-2-naphthalenesulfonic acid o) jej soli, ak sa používa vo výrobkoch na farbenie vlasov
1270 Kyselina 7,7-(karbonyldiimino)bis(4-hydroxy-3-[[2-sulfo-4-[(4-sulfofenyl)diazenyl]fenyl]diazenyl]-2-naftalénsulfónová (2-Naphthalenesulfonic acid, 7,7-(carbonyldiimino)bis(4-hydroxy-3-[[2-sulfo-4- [(4-sulfo-phenyl)azo]phenyl]azo]- o) (CAS 25188-41-4) a jej soli, ak sa používa vo výrobkoch na farbenie vlasov
1271 N-[4-[bis[4-(dietylamino)fenyl]metylén]cyklohexa-2,5-dién-1-ylidén]-N-etyletán-amín (Ethanaminium, N-(4-[bis[4-(diethylamino)phenyl]methylene]-2,5-cyclohexadien-1-ylidene)-N-ethyl- o) a jeho soli, ak sa používa vo výrobkoch na farbenie vlasov
1272 [2-[[(4-metoxyfenyl)metylhydrazono]metyl]-1,3,3-trimetyl-3H-indol] (3H-Indolium, 2-[[(4-methoxyphenyl) methylhydrazono]methyl]-1,3,3-trimethyl- o) a jeho soli, ak sa používa vo výrobkoch na farbenie vlasov
1273 2-(2-((2,4-dimethoxyfenyl)amino)vinyl)-1,3,3-trimetyl-3H-indol (3H-Indolium, 2-(2-((2,4-dimethoxyphenyl)amino)ethenyl)-1,3,3-trimethyl- o) a jeho soli, ak sa používa vo výrobkoch na farbenie vlasov
1274 Nigrozín (Nigrosine o) (CAS 11099-03-9) (Solvent Black 5 **) rozpustný v alkohole, ak sa používa vo výrobkoch na farbenie vlasov
1275 3,7-bis(dietylamino)fenoxazín-5-ium (Phenoxazin-5-ium, 3,7-bis(diethylamino)- o) (CAS 47367-75-9) a jeho soli, ak sa používa vo výrobkoch na farbenie vlasov
1276 9-(dimetylamino)-benzo[a]fenozaxín-7-ium (Benzo[a]phenoxazin-7-ium, 9-(dimethylamino)- o) a jeho soli, ak sa používa vo výrobkoch na farbenie vlasov
1277 6-amino-2-(2,4-dimetylfenyl)-1H-benz[de]izochinolín-1,3(2H)-dión (6-Amino-2-(2,4-dimethylphenyl)-1H-benz[de]isoquinoline-1,3(2H)-dione o) (CAS 2478-20-8) (Solvent Yellow 44 **) a jeho soli, ak sa používa vo výrobkoch na farbenie vlasov
1278 1-amino-4-[[4-[(dimetylamino)metyl]fenyl]amino]antrachinón (1-Amino-4-[[4-[(dimethylamino)methyl] phenyl]amino]anthraquinone o) (CAS 12217-43-5) a jeho soli, ak sa používa vo výrobkoch na farbenie vlasov
1279 Laccaic Acid**(CAS 60687-93-6) (CI Natural Red 25 o) a jej soli, ak sa používa vo výrobkoch na farbenie vlasov
1280 Kyselina 2-anilino-5-[(2,4-dinitrofenyl)amino]benzénsulfónová (Benzenesulfonic acid, 5-[(2,4-dinitrophenyl) amino]-2-(phenylamino)- o) (CAS 15347-52-1) a jej soli, ak sa používa vo výrobkoch na farbenie vlasov
1281 4-[(4-nitrofenyl)diazenyl]anilín (4-[(4-Nitrophenyl)azo]aniline o) (CAS 730-40-5) (Disperse Orange 3 **) a jeho soli, ak sa používa vo výrobkoch na farbenie vlasov
1282 4-Nitro-m-phenylenediamine ** (CAS 5131-58-8) a jeho soli, ak sa používa vo výrobkoch na farbenie vlasov
1283 1-amino-4-(metylamino)antrachinón (1-Amino-4-(methylamino)-9,10-anthracenedione o) (CAS 1220-94-6) (Disperse Violet 4 **) a jeho soli, ak sa používa vo výrobkoch na farbenie vlasov
1284 N-Methyl-3-nitro-p-phenylenediamine ** (CAS 2973-21-9) a jeho soli, ak sa používa vo výrobkoch na farbenie vlasov
1285 2-(2-amino-4-nitroanilino)etanol (N1-(2-Hydroxyethyl)-4-nitro-o-phenylenediamine o) (CAS 56932-44-6) (HC Yellow No. 5 **) a jeho soli, ak sa používa vo výrobkoch na farbenie vlasov
1286 2-[(2-amino-4-nitrofenyl)amino]-2-(hydroxymetyl)propán-1,3-diol (N1-(Tris(hydroxymethyl))methyl-4- nitro-1,2-phenylenediamine o) (CAS 56932-45-7) (HC Yellow No. 3 **) a jeho soli, ak sa používa vo výrobkoch na farbenie vlasov
1287 2-Nitro-N-hydroxyethyl-p-anisidine ** (CAS 57524-53-5) a jeho soli, ak sa používa vo výrobkoch na farbenie vlasov
1288 N,N-Dimethyl-N-Hydroxyethyl-3-nitro-p-phenylenediamine ** (CAS 10228-03-2) a jeho soli, ak sa používa vo výrobkoch na farbenie vlasov
1289 3-[N-metyl-N-(4-metylamino-3-nitrofenyl)amino]propán-1,2-diol (3-(N-Methyl-N-(4-methylamino-3-nitrophenyl)amino)propane-1,2-diol o) (CAS 93633-79-5) a jeho soli, ak sa používa vo výrobkoch na farbenie vlasov
1290 Kyselina 4-etylamino-3-nitrobenzoová (4-Ethylamino-3-nitrobenzoic acid o) (CAS 2788-74-1) (N-Ethyl-3-Nitro PABA **) a jej soli, ak sa používa vo výrobkoch na farbenie vlasov
1291 [8-[(4-amino-2-nitrofenyl)diazenyl]-7-hydroxy-2-naftyl]trimetylamónium ((8-[(4-Amino-2-nitrophenyl) azo]-7-hydroxy-2-naphthyl)trimethylammonium o) a jeho soli s výnimkou Basic Red 118 ** (CAS 71134-97-9), ak je prítomná ako nečistota v Basic Brown 17 **, ak sa používa vo výrobkoch na farbenie vlasov
1292 5-[[4-(dimetylamino)fenyl]diazenyl]-1,4-dimetyl-1H-1,2,4-triazol(5-((4-(Dimethylamino)phenyl)azo)-1,4-dimethyl -1H-1,2,4-triazolium o) a jeho soli, ak sa používa vo výrobkoch na farbenie vlasov
1293 4-(fenyldiazenyl)benzén1,3-diamín (m-Phenylenediamine, 4-(phenylazo)- o) (CAS 495-54-5) a jeho soli, ak sa používa vo výrobkoch na farbenie vlasov
1294 4-metyl-6-(fenyldiazenyl)benzén-1,3-diamín (1,3-Benzenediamine, 4-methyl-6-(phenylazo)- o) a jeho soli, ak sa používa vo výrobkoch na farbenie vlasov
1295 Kyselina 5-(acetamino)-4-hydroxy-3-[(2-metylfenyl)diazenyl]-2,7-naftaléndi-sulfónová (2,7-Naphthalenedisulfonic acid, 5-(acetylamino)-4-hydroxy-3-((2-methylphenyl)azo)- o) a jej soli, ak sa používa vo výrobkoch na farbenie vlasov
1296 4,4-[(4-metyl-1,3-fenylén)bis(diazéndiyl)]bis[6-metylbenzén-1,3-diamín] (4,4-[(4-Methyl-1,3-phenylene)bis(azo)]bis[6-methyl-1,3-benzenediamine] o) (CAS 4482-25-1) (Basic Brown 4 **) a jeho soli, ak sa používa vo výrobkoch na farbenie vlasov
1297 3-[[4-[[diamino(fenyldiazenyl)fenyl]diazenyl]-2-metylfenyl]diazenyl]-N,N,N-trimetylbenzénamín (Benzenaminium, 3-[[4-[[diamino(phenylazo)phenyl]azo]-2-methylphenyl]azo]-N,N,N-trimethyl o) a jeho soli, ak sa používa vo výrobkoch na farbenie vlasov
1298 3-[[4-[[diamino(fenyldiazenyl)fenyl]diazenyl]naftalén-1-yl]diazenyl]-N,N,N-trimetylbenzénamín (Benzenaminium, 3-[[4-[[diamino(phenylazo)phenyl]azo]-1-naphthalenyl]azo]-N,N,N-trimethyl o) a jeho soli, ak sa používa vo výrobkoch na farbenie vlasov
1299 N-[4-[[4-(dietylamino)fenyl]fenylmetylén]cyklohexa-2,5-dién-1-ylidén]-N-etyletánamín (Ethanaminium, N-[4-[(4-(diethylamino)phenyl)phenylmethylene]-2,5-cyclohexadien-1-ylidene]-N-ethyl- o) a jeho soli, ak sa používa vo výrobkoch na farbenie vlasov
1300 1-[(2-hydroxyetyl)amino]-4-(metylamino) antrachinón (9,10-Anthracenedione, 1-[(2-hydroxyethyl)amino]-4-(methylamino)- o) (CAS No 86722-66-9) a jeho deriváty, ak sa používa vo výrobkoch na farbenie vlasov
1301 1,4-diamino-2-metoxyantrachinón (1,4-Diamino-2-methoxy-9,10-anthracenedione o) (CAS 2872-48-2) (Disperse Red 11 **) a jeho soli, ak sa používa vo výrobkoch na farbenie vlasov
1302 1,4-dihydroxy-5,8-bis[(2-hydroxyetyl)amino]antrachinón (1,4-Dihydroxy-5,8-bis[(2-hydroxyethyl)amino]anthraquinoneo) (CAS 3179-90-6) (Disperse Blue 7 **) a jeho soli, ak sa používa vo výrobkoch na farbenie vlasov
1303 1-[(3-aminopropyl)amino]-4-(metylamino)antrachinón (1-[(3-Aminopropyl)amino]-4-(methylamino) anthraquinone o) jeho soli, ak sa používa vo výrobkoch na farbenie vlasov
1304 N-[6-[(2-chlór-4-hydroxyfenyl)imino]-4-metoxy-3-oxocyklohexa-1,4-dién-1-yl]acetamid (N-[6-[(2-Chloro-4-hydroxyphenyl)imino]-4-methoxy-3-oxo-1,4-cyclohexadien-1-yl]acetamide o (CAS 66612-11-1) (HC Yellow No. 8 **) a jeho soli, ak sa používa vo výrobkoch na farbenie vlasov
1305 [6-[[3-chlór-4-(metylamino)fenyl]imino]-4-metyl-3-oxocyklohexa-1,4-dién-1-yl]močovina ([6-[[3-Chloro-4-(methylamino)phenyl]imino]-4-methyl-3-oxocyclohexa-1,4-dien-1-yl]urea o) (CAS 56330-88-2) (HC Red No. 9 **) a jej soli, ak sa používa vo výrobkoch na farbenie vlasov
1306 3,7-bis(dimetylamino)fenotiazín-5-ium (Phenothiazin-5-ium, 3,7-bis(dimethylamino)- o) a jeho soli, ak sa používa vo výrobkoch na farbenie vlasov
1307 4,6-bis(2-hydroxyetoxy)-m-fenylénediamín (4,6-Bis(2-Hydroxyethoxy)-m-Phenylenediamine o) a jeho soli, ak sa používa vo výrobkoch na farbenie vlasov
1308 5-Amino-2,6-Dimethoxy-3-Hydroxypyridine ** (CAS 104333-03-1) a jeho soli, ak sa používa vo výrobkoch na farbenie vlasov
1309 4,4-Diaminodiphenylamine ** (CAS 537-65-5) a jeho soli, ak sa používa vo výrobkoch na farbenie vlasov
1310 N,N-dietyl-2-metylbenzén-1,4-diamín (4-Diethylamino-o-toluidine o) (CAS 148-71-0) a jeho soli, ak sa používa vo výrobkoch na farbenie vlasov
1311 4-amino-N,N-dietylanilín (N,N-Diethyl-p-phenylenediamine o) (CAS 93-05-0) a jeho soli, ak sa používa vo výrobkoch na farbenie vlasov
1312 4-amino-N,N-dimetylanilín (N,N-Dimethyl-p-phenylenediamine o) (CAS 99-98-9) a jeho soli, ak sa používa vo výrobkoch na farbenie vlasov
1313 4-metylbenzén-1,2-diamín (Toluene-3,4-Diamine **) (CAS 496-72-0) a jeho soli, ak sa používa vo výrobkoch na farbenie vlasov
1314 2,4-diamino-5-metylfenoxyetanol (2,4-Diamino-5-methylphenoxyethanol **) (CAS 141614-3-5) a jeho soli, ak sa používa vo výrobkoch na farbenie vlasov
1315 6-Amino-o-cresol ** (CAS 17672-22-9) a jeho soli, ak sa používa vo výrobkoch na farbenie vlasov
1316 Hydroxyethylaminomethyl-p-aminophenol ** (CAS 110952-46-0) a jeho soli, ak sa používa vo výrobkoch na farbenie vlasov
1317 2-Amino-3-nitrophenol ** (CAS 603-85-0) a jeho soli, ak sa používa vo výrobkoch na farbenie vlasov
1318 2-Chloro-5-nitro-N-hydroxyethyl-p-phenylenediamine ** (CAS 50610-28-1) a jeho soli, ak sa používa vo výrobkoch na farbenie vlasov
1319 2-Nitro-p-phenylenediamine ** (CAS 5307-14-2) a jeho soli, ak sa používa vo výrobkoch na farbenie vlasov
1320 Hydroxyethyl-2,6-dinitro-p-anisidine ** (CAS 122252-11-3) a jeho soli, ak sa používa vo výrobkoch na farbenie vlasov
1321 6-Nitro-2,5-pyridinediamine ** (CAS 69825-83-8) a jeho soli, ak sa používa vo výrobkoch na farbenie vlasov
1322 3,7-diamino-2,8-dimetyl-5-fenylfenazínium (Phenazinium, 3,7-diamino-2,8-dimethyl-5-phenyl- o) a jeho soli, ak sa používa vo výrobkoch na farbenie vlasov
1323 Kyselina 3-hydroxy-4-[(2-hydroxynaftyl)diazenyl]-7-nitronaftalén-1-sulfónová (3-Hydroxy-4-[(2-hydroxynaphthyl)azo]-7-nitronaphthalene-1-sulphonic acid o) (CAS 16279-54-2) a jej soli, ak sa používa vo výrobkoch na farbenie vlasov
1324 3-[[2-nitro-4-(trifluórmetyl)fenyl]amino]propán-1,2-diol (3-[(2-nitro-4-(trifluoromethyl)phenyl)amino] propane-1,2-diol o) (CAS 104333-00-8) (HC Yellow No. 6 **) a jeho soli, ak sa používa vo výrobkoch na farbenie vlasov
1325 2-[(4-chlór-2-nitrofenyl)amino]etanol (2-[(4-chloro-2-nitrophenyl)amino]ethanol o) (CAS 59320-13-7) (HC Yellow No. 12 **) a jeho soli, ak sa používa vo výrobkoch na farbenie vlasov
1326 3-[[4-[(2-hydroxyetyl)metylamino]-2-nitrofenyl]amino]propán-1,2-diol (3-[[4-[(2-Hydroxyethyl)Methylamino]-2-Nitrophenyl]Amino]-1,2-Propanediol o) (CAS 173994-75-7) a jeho soli, ak sa používa vo výrobkoch na farbenie vlasov
1327 3-[[4-[etyl(2-hydroxyetyl)amino]-2-nitrofenyl]amino]propán-1,2-diol (3-[[4-[Ethyl(2-Hydroxyethyl)Amino]-2-Nitrophenyl]Amino]-1,2-Propanediol o) (CAS 114087-41-1) a jeho soli, ak sa používa vo výrobkoch na farbenie vlasov
1328 N-[4-[[4-(dietylamino)fenyl][4-(etylamino)-1-naftyl]metylén]cyklohexa-2,5-dién-1-ylidén]-N-etyletánamínium(Ethanaminium,N-[4-[[4-(diethylamino)phenyl][4-(ethylamino)-1-naphthalenyl]methylene]-2,5-cyclohexadien-1-ylidene]-N-ethyl- o) a jeho soli, ak sa používa vo výrobkoch na farbenie vlasov
1329 4-[(4-aminofenyl)(4-iminocyklohexa-2,5-dién-1-ylidén)metyl]-2-metylanilín (4-[(4-Aminophenyl) (4-iminocyclohexa-2,5-dien-1-ylidene)methyl]-o-toluidineo
(CAS 3248-93-9; EINECS 221-832-2) a jeho hydrochloridová soľ (Basic Violet 14**; CI 42510**) (CAS 632-99-5; EINECS 211-189-6), ak sa používa ako látka vo výrobkoch na farbenie vlasov
1330 Kyselina 4-[(2,4-dihydroxyfenyl)diazenyl]benzénsulfónová (4-(2,4-Dihydroxyphenylazo)benzenesulphonic acido) (CAS 2050-34-2; EINECS 218-087-0) a jej sodná soľ (Acid Orange 6**; CI 14270**) (CAS 547-57-9; EINECS 208-924-8), ak sa používa ako látka vo výrobkoch na farbenie vlasov
1331 Kyselina 4-(fenyldiazenyl)-3-hydroxy-2-naftoová (3-Hydroxy-4-(phenylazo)-2-naphthoic acido) (CAS 27757-79-5; EINECS 248-638-0)a jej vápenatá soľ (Pigment Red 64:1**; CI 15800**) (CAS 6371-76-2; EINECS 228-899-7), ak sa používa ako látka vo výrobkoch na farbenie vlasov
1332 Kyselina 2-(6-hydroxy-3-oxo-(3H)-xantén-9-yl)benzoová; Fluoresceín (2-(6-Hydroxy-3-oxo-(3H)-xanthen-9-yl)benzoic acido; Fluorescein o) (CAS 2321-07-5; EINECS 219-031-8) a jej disodná soľ (Acid Yellow 73 sodium salt**; CI 45350**) (CAS 518-47-8; EINECS 208-253-0), ak sa používa ako látka vo výrobkoch na farbenie vlasov
1333 4’,5’-dibróm-3’,6’-dihydroxyspiro[izobenzofurán-1(3H),9’-[9H]xantén]-3-ón; 4’,5’-dibrómfluoresceín (4‘,5‘-Dibromo-3‘,6‘-dihydroxyspiro[isobenzofuran-1(3H),9‘-[9H]xanthene]-3-oneo; 4‘,5‘-Dibromofluorescein o) (Solvent Red 72**) (CAS 596-03-2; EINECS 209-876-0) a jeho disodná soľ (CI 45370**) (CAS 4372-02-5; EINECS 224-468-2), ak sa používa ako látka vo výrobkoch na farbenie vlasov
1334 Kyselina 2-(3,6-dihydroxy-2,4,5,7-tetrabrómxantén-9-yl)benzoová; 2’,4’,5’,7’-tetrabrómfluoresceín (2-(3,6-Dihydroxy-2,4,5,7-tetrabromoxanthen-9-yl)-benzoic acid; Fluorescein, 2‘,4‘,5‘,7‘-tetrabromo-o) (Solvent Red 43**) (CAS 15086-94-9; EINECS 239-138-3), jej disodná soľ (Acid Red 87**; CI 45380**) (CAS 17372-87-1; EINECS 241-409-6) a jej hliníková soľ (Pigment Red 90:1 Aluminium lake**) (CAS 15876-39-8; EINECS 240-005-7), ak sa používa ako látka vo výrobkoch na farbenie vlasov
1335 9-(2-karboxylátofenyl)-3-(2-metylanilino)-6-(2-metyl-4-sulfonátoanilino) xantýlium, vnútorná soľ (Xanthylium, 9-(2-carboxyphenyl)-3-(2-methylphenyl)amino)-6-((2-methyl-4-sulfophenyl)amino)-o) (CAS 10213-95-3) a jeho sodná soľ (Acid Violet 9**; CI 45190**) (CAS 6252-76-2; EINECS 228-377-9), ak sa používa ako látka vo výrobkoch na farbenie vlasov
1336 3’,6’-dihydroxy-4’,5’-dijódspiro[izobenzofurán-1(3H),9’-[9H]xantén]-3-ón (3‘,6‘-Dihydroxy-4‘,5‘-diiodospiro(isobenzofuran-1(3H),9‘-[9H]xanthene)-3-oneo) (Solvent Red 73**) (CAS 38577-97-8; EINECS 254-010-7) a jeho sodná soľ (Acid Red 95**; CI 45425**) (CAS 33239-19-9; ­EINECS 251-419-2), ak sa používa ako látka vo výrobkoch na farbenie vlasov
1337 3’,6’-dihydroxy-2’,4’,5’,7’-tetrajódspiro[izobenzofurán-1(3H),9’-[9H]xantén]-3-ón (3‘,6‘-Dihydroxy-4‘,5‘-diiodospiro(isobenzofuran-1(3H),9‘-[9H]xanthene)-3-oneo) (CAS 15905-32-5; ­EINECS 240-046-0), jeho disodná soľ (Acid Red 51**; CI 45430**) (CAS 16423-68-0; EINECS 240-474-8) a jeho hliníková soľ (Pigment Red 172 Aluminium lake**) (CAS 12227-78-0; ­EINECS 235-440-4), ak sa používa ako látka vo výrobkoch na farbenie vlasov
1338 2,4-diaminofenol (1-Hydroxy-2,4-diaminobenzene (2,4-Diaminophenolo) (CAS 95-86-3; EINECS 202-459-4 ) a jeho dihydrochloridová soľ (2,4-Diaminophenol HCl**) (CAS 137-09-7; EINECS 205-279-4), ak sa používa ako látka vo výrobkoch na farbenie vlasov
1339 Hydrochinón (1,4-Dihydroxybenzeneo) (Hydroquinone**) (CAS 123-31-9; EINECS 204-617-8), ak sa používa ako látka vo výrobkoch na farbenie vlasov
1340 [4-[[4-anilino-1-naftyl][4-(dimetylamino)fenyl]metylidén]cyklohexa-2,5-dién-1-ylidén]dimetylamóniumchlorid ([4-[[4-anilino-1-naphthyl][4-(dimethylamino)phenyl]methylene]cyclohexa-2,5-dien-1-ylidene]dimethylammonium chlorideo) (Basic Blue 26**; CI 44045**) (CAS 2580-56-5; EINECS 219-943-6), ak sa používa ako látka vo výrobkoch na farbenie vlasov
1341 Dinátrium-3-[(2,4-dimetyl-5-sulfonátofenyl)diazenyl]-4-hydroxynaftalén-1-sulfonát (Disodium 3-[(2,4-dimethyl-5-sulphonatophenyl)azo]-4-hydroxynaphthalene-1-sulphonateo) (Ponceau SX**; CI 14700**) (CAS 4548-53-2; EINECS 224-909-9), ak sa používa ako látka vo výrobkoch na farbenie vlasov
1342 tris[5-(hydroxyimino)-6-oxo-5,6-dihydronaftalén-2-sulfonáto(2-)-N5,O6]železitan trisodný (Trisodium tris[5,6-dihydro-5-(hydroxyimino)-6-oxonaphthalene-2-sulphonato(2-)-N5,O6]ferrate(3-)o) (Acid Green 1**; CI 10020**) (CAS 19381-50-1; EINECS 243-010-2), ak sa používa ako látka vo výrobkoch na farbenie vlasov
1343 4-(fenyldiazenyl)benzén-1,3-diol (4-(Phenylazo)resorcinolo) (Solvent Orange 1**; CI 11920**) (CAS 2051-85-6; EINECS 218-131-9) a jeho soli, ak sa používa ako látka vo výrobkoch na farbenie vlasov
1344 4-[(4-etoxyfenyl)diazenyl]-1-naftol (4-[(4-Ethoxyphenyl)azo]naphtholo) (Solvent Red 3**; CI 12010**) (CAS 6535-42-8; EINECS 229-439-8) a jeho soli, ak sa používa ako látka vo výrobkoch na farbenie vlasov
1345 1-[(2-chlór-4-nitrofenyl)diazenyl]-2-naftol (1-[(2-Chloro-4-nitrophenyl)azo]-2-naphtholo) (Pigment Red 4**; CI 12085**) (CAS 2814-77-9; EINECS 220-562-2) a jeho soli, ak sa používa ako látka vo výrobkoch na farbenie vlasov
1346 3-hydroxy-N-(2-metylfenyl)-4-[(2,4,5-trichlórfenyl)diazenyl]naftalén-2-karboxamid (3-Hydroxy-N-(o-tolyl)-4-[(2,4,5-trichlorophenyl)azo]naphthalene-2-carboxamideo) (Pigment Red 112**; CI 12370**) (CAS 6535-46-2; EINECS 229-440-3) a jeho soli, ak sa používa ako látka vo výrobkoch na farbenie vlasov
1347 4-[[5-[(dietylamino)sulfonyl]-2-metoxyfenyl]diazenyl]-3-hydroxy-N-(5-chlór-2,4-dimetoxyfenyl)- naftalén-2-karboxamid (N-(5-Chloro-2,4-dimethoxyphenyl)-4-[[5-[(diethylamino)sulphonyl]-2 -metho­xyphenyl]azo]-3-hydroxynaphthalene-2-carboxamideo) (Pigment Red 5**; CI 12490**) (CAS 6410-41-9; EINECS 229-107-2) a jeho soli, ak sa používa ako látka vo výrobkoch na farbenie vlasov
1348 Dinátrium-4-[(5-chlór-4-metyl-2-sulfonátofenyl)diazenyl]-3-hydroxy-2-naftoát (Disodium 4-[(5-chloro-4-methyl-2-sulphonatophenyl)azo]-3-hydroxy-2-naphthoateo) (Pigment Red 48**, CI 15865**) (CAS 3564-21-4; EINECS 222-642-2), ak sa používa ako látka vo výrobkoch na farbenie vlasov
1349 Kalcium 3-hydroxy-4-[(1-sulfonáto-2-naftyl)diazenyl]-2-naftoát (Calcium 3-hydroxy-4- [(1-sulpho­nato-2-naphthyl)azo]-2-naphthoateo) (Pigment Red 63:1**; CI 15880**) (CAS 6417-83-0; EINECS 229-142-3), ak sa používa ako látka vo výrobkoch na farbenie vlasov
1350 Trinátrium-3-hydroxy-4-(4-sulfonátonaftyldiazenyl)naftalén-2,7-disulfonát (Trisodium 3-hydroxy-4-(4‘-sulphonatonaphthylazo)naphthalene-2,7-disulphonateo) (Acid Red 27**; CI 16185**) (CAS 915-67-3; EINECS 213-022-2), ak sa používa ako látka vo výrobkoch na farbenie vlasov
1351 2,2’-[(3,3’-dichlór[1,1’-bifenyl]-4,4’-diyl)bis(diazenyl)]bis[N-(2,4-dimetylfenyl)-3-oxobutánamid] (2,2‘-[(3,3‘-Dichloro[1,1‘-biphenyl]-4,4‘-diyl)bis(azo)]bis[N-(2,4-dimethylphenyl)-3-oxobutyramide]o) (Pigment Yellow 13**; CI 21100**) (CAS 5102-83-0; EINECS 225-822-9), ak sa používa ako látka vo výrobkoch na farbenie vlasov
1352 2,2’-[cyklohexylidénbis[(2-metyl-4,1-fenylén)diazéndiyl]]bis[4-cyklohexylfenol] (2,2‘-[Cyclohexylidenebis[(2-methyl-4,1-phenylene)azo]]bis[4-cyclohexylphenol]o) (Solvent Yellow 29**; CI 21230**) (CAS 6706-82-7; EINECS 229-754-0), ak sa používa ako látka vo výrobkoch na farbenie vlasov
1353 1-(4-(fenyldiazenyl)fenyldiazenyl)-2-naft-ol 1-((4-Phenylazo)phenylazo)-2-naphtholo) (Solvent Red 23**; CI 26100**) (CAS 85-86-9; EINECS 201- 638-4), ak sa používa ako látka vo výrobkoch na farbenie vlasov
1354 Tetranátrium 6-amino-4-hydroxy-3-[[7-sulfonáto-4-[(4-sulfonátofenyl)diazenyl]-1-naftyl]diazenyl]naftalén-2,7-disulfonát (Tetrasodium 6-amino-4-hydroxy-3-[[7-sulphonato-4-[(4-sulphona­tophe­nyl)azo]-1-naphthyl]azo]naphthalene-2,7-disulphonateo) (­Food Black 2**; CI 27755**) (CAS 2118-39-0; EINECS 218-326-9), ak sa používa ako látka vo výrobkoch na farbenie vlasov
1355 Hydrogen-(4-[[4-(dietylamino)fenyl][4-(dietylamínio)cyklohexa-2,5-dién-1-ylidén]metyl]benzén- -1,3-disulfonát (Ethanaminium, N-(4-((4-(diethylamino)phenyl)(2,4-disulfo­phenyl)methylene)- -2,5-cyclohexadien-1-ylidene)-N-ethyl-ohydroxid, vnútorná soľ, sodná soľ (Acid Blue 1**; CI 42045**) (CAS 129-17-9; EINECS 204-934-1), ak sa používa ako látka vo výrobkoch na farbenie vlasov
1356 bis[hydrogen-[4-[4-(dietylamino)fenyl][4-(dietylamínio)cyklohexa-2,5-dién-1-ylidén]metyl]-6- -hydroxybenzén-1,3-disulfonát (Ethanaminium, N-(4-((4-(diethylamino)phenyl) (5-hydroxy- -2,4-disulfophenyl)methylene)-2,5-cyclohexadien-1-ylidene)-N-ethyl-ohydroxid, vnútorná soľ, vápenatá soľ (2:1) (Acid Blue 3**; CI 42051**) (CAS 3536-49-0; EINECS 222-573-8), ak sa používa ako látka vo výrobkoch na farbenie vlasov
1357 Dihydrogen(etyl)[4-[4-[etyl(3-sulfonátobenzyl)amino](4-hydroxy-2-sulfonátobenzhydrylidén]cyklo­hexa-2,5-dién-1-ylidén](-3-sulfonátobezyl)amónium (Benzenemethanaminium, N-ethyl-N-(4-((4-(ethyl ((3-sulfophenyl)methyl)amino)phenyl)(4-hydroxy-2-sulfophenyl) methylene)-2,5-cyclohexadien- -1-ylidene)-3-sulfo-ohydroxid, vnútorná soľ, disodná soľ (Fast Green FCF**; CI 42053**)
(CAS 2353-45-9; EINECS 219-091-5), ak sa používa ako látka vo výrobkoch na farbenie vlasov
1358 1,3-izobenzofurándión, reakčné produkty s metylchinolínom a chinolínom (1,3-Isobenzofurandione, reaction products with methylquinoline and quinolineo) (Solvent Yellow 33**; CI 47000**) (CAS 8003-22-3; EINECS 232-318-2), ak sa používa ako látka vo výrobkoch na farbenie vlasov
1359 Nigrozín (Nigrosineo) (CI 50420**) (CAS 8005-03-6), ak sa používa ako látka vo výrobkoch na farbenie vlasov
1360 5,15-dietyl-8,18-dichlór-5,15-dihydrodiindolo[3,2-b:3’,2’-m]trifenodioxazín (8,18-Dichloro- 5,15- diethyl-5,15-dihydrodiindolo[3,2-b:3‘,2‘-m]triphenodioxazineo) (Pigment Violet 23**; CI 51319**) (CAS 6358-30-1; EINECS 228-767-9), ak sa používa ako látka vo výrobkoch na farbenie vlasov
1361 1,2-dihydroxyantrachinón (1,2-Dihydroxyanthraquinoneo) (Pigment Red 83**; CI 58000**) (CAS 72-48-0; EINECS 200-782-5), ak sa používa ako látka vo výrobkoch na farbenie vlasov
1362 Trinátrium-8-hydroxypyrén-1,3,6-trisulfonát (Trisodium 8-hydroxypyrene-1,3,6-trisulphonateo) (Solvent Green 7**; CI 59040**) (CAS 6358-69-6; EINECS 228-783-6), ak sa používa ako látka vo výrobkoch na farbenie vlasov
1363 1-hydroxy-4-(4-metylanilino)antrachinón (1-Hydroxy-4-(p-toluidino)anthraquinoneo) (Solvent Violet 13**; CI 60725**) (CAS 81-48-1; EINECS 201-353-5), ak sa používa ako látka vo výrobkoch na farbenie vlasov
1364 1,4-bis(4-metylfenylamino)antrachinón (1,4-bis(p-Tolylamino)anthraquinoneo) (Solvent Green 3**; CI 61565**) (CAS 128-80-3; EINECS 204-909-5), ak sa používa ako látka vo výrobkoch na farbenie vlasov
1365 6-chlór-2-(6-chlór-4-metyl-3-oxobenzo[b]tién-2(3H)-ylidén)-4-metylbenzo[b]tiofén-3(2H)-ón (6-Chloro-2-(6-chloro-4-methyl-3-oxobenzo[b]thien-2(3H)-ylidene)-4-methylbenzo[b]thiophene-3(2H)-oneo(VAT Red 1**; CI 73360**) (CAS 2379-74-0; EINECS 219-163-6), ak sa používa ako látka vo výrobkoch na farbenie vlasov
1366 5,12-dihydrochino[2,3-b]akridín-7,14-dión (5,12-Dihydroquino[2,3-b]acridine-7,14-dioneo) (Pigment Violet 19**; CI 73900**) (CAS 1047-16-1; EINECS 213-879-2), ak sa používa ako látka vo výrobkoch na farbenie vlasov
1367 [29H,31H-ftalocyanináto(2-)-N29,N30,N31,N32]meďnatý komplex (29H,31H-Phthalocyaninato(2-)- N29,N30,N31,N32)coppero) (Pigment Blue 15**; CI 74160**) (CAS 147-14-8; EINECS 205-685-1), ak sa používa ako látka vo výrobkoch na farbenie vlasov
1368 [29H,31H-ftalocyaníndisulfonáto-N29,N30,N31,N32]meďnatan disodný (Disodium [29H,31H-phthalocyaninedisulphonato(4-)-N29,N30,N31,N32]cuprate(2-)o) (Direct Blue 86**; CI 74180**) (CAS 1330-38-7; EINECS 215-537-8), ak sa používa ako látka vo výrobkoch na farbenie vlasov
1369 Polychlórftalocyaninátomeďnatý komplex (Polychloro copper phthalocyanineo) (Pigment Green 7**; CI 74260**) (CAS 1328-53-6; EINECS 215-524-7), ak sa používa ako látka vo výrobkoch na farbenie vlasov
1370 2.2´- dioxyetanol (2,2´-oxydiethanol (DEG)o; Diethylene glycol **) (CAS 111-46-6; EINECS 203-872-2), stopové množstvo je uvedené v prílohe č. 3
1371 Fytomenadión (Phytonadione **; Phytomenadione *) (CAS 84-80-0/81818-54-4; EINECS 201-564-2)
1372 2-aminofenol (o-Aminophenol **, CI 76520) a jeho soli (CAS 95-55-6 / 67845-79-8 / 51-19-4, EINECS 202-431-1 / 267-335-4)
Príloha č. 3 k nariadeniu vlády č. 658/2005 Z. z.
ZOZNAM LÁTOK, KTORÝCH POUŽITIE V KOZMETICKÝCH VÝROBKOCH JE OBMEDZENÉ
Časť 1
Ref. číslo Látka Obmedzenia Podmienky použitia a upozornenia, ktoré musia byť uvedené na obale kozmetického výrobku
Oblasťaplikácie/použitia Najvyššia prípustná koncentrácia v kozmetickom výrobkuv hmotnostných percentách Ďalšie obmedzenia a požiadavky
a b c d e f
1a Kyselina boritá, boritany a tetraboritany okrem látky č. 1184 v prílohe č. 2
Boric acid, borates and tetraborateso with exceptionof substance No 1184 in Annex II
a)
Púdre
a)
5 % hm. vyjadrených v prepočte na kyselinu boritú
a)
Nepoužívať v kozmetických výrobkoch pre deti mladšie ako tri roky. Nepoužívať po peelingu alebo na podráždenú pokožku, ak je koncentrácia voľne rozpustných boritanov > 1,5 % hm. vyjadreného v prepočte na kyselinu boritú.
a)
Nepoužívať pre deti mladšie ako tri roky. Nepoužívať po peelingu alebo na podráždenú pokožku.
b)
Kozmetické výrobky na celkovú hygienu
b)
0,1 % hm. vyjadreného v prepočte na kyselinu boritú
b)
Nepoužívať v kozmetických výrobkoch pre deti mladšie ako tri roky.
b)
Neprehĺtať. Nepoužívať pre deti mladšie ako tri roky.
c)
Ostatné kozmetické výrobky okrem kozmetických výrobkov do kúpeľa a kozmetických výrobkov na trvalú onduláciu vlasov
c)
3 % hm. vyjadrené v prepočte na kyselinu boritú
c)
Nepoužívať v kozmetických výrobkoch pre deti mladšie ako tri roky. Nepoužívať po peelingu alebo na podráždenú pokožku, ak je koncentrácia voľne rozpustných boritanov > 1,5 % hm. vyjadreného v prepočte na kyselinu boritú.
c)
Nepoužívať pre deti mladšie ako tri roky. Nepoužívať po peelingu alebo na podráždenú pokožku.
1b Tetraboritany
Tetraborateso
a)
Kozmetické výrobky do kúpeľa
a)
18 % hm. vyjadrených v prepočte na kyselinu boritú
a)
Nepoužívať v kozmetických výrobkoch pre deti mladšie ako tri roky.
a)
Nepoužívať do kúpeľa pre deti mladšie ako tri roky.
b)
Kozmetické výrobky na onduláciu vlasov
b)
8 % hm. vyjadrených v prepočte na kyselinu boritú
b)
Dôkladne opláchnuť.
2a Kyselina tioglykolová a jej soli
Thioglycollic acid and its saltso
a)
Kozmetické výrobky na onduláciu vlasov alebo na narovnávanie vlasov
a) a), b), c)
Návod na použitie musí byť v štátnom jazyku a musí obsahovať tieto tvrdenia: Nesmie prísť do kontaktu s očami. Ak príde do kontaktu s očami, ihneď ich vypláchnuť vodou a vyhľadať lekársku pomoc.

a), c)
Použiť vhodné rukavice.
a)
1.
Všeobecné použitie
1.
8 % hm. vyjadrených v prepočte na kyselinu tioglykolovú, pH 7,0 – 9,5
1.
Obsahuje tioglykolát. Dodržiavať návod na použitie. Uchovávať mimo dosahu detí.
2.
Profesionálne použitie
2.
11 % hm. vyjadrených v prepočte na kyselinu tioglykolovú, pH 7,0 – 9,5
2.
Len na profesionálne použitie.
b)
Kozmetické výrobky na depiláciu
b)
5 % hm. vyjadrených v prepočte na kyselinu tioglykolovú, pH 7,0 – 12,7
b), c)
Obsahuje tioglykolát. Dodržiavať návod na použitie. Uchovávať mimo dosahu detí.
c)
Ostatné kozmetické výrobky na starostlivosť o vlasy, ktoré sa zmývajú
c)
2 % hm. vyjadrené v prepočte na kyselinu tioglykolovú, pH 7,0 – 9,5
2b Estery kyseliny tioglykolovej
Thioglycollic acid esterso
Kozmetické výrobky na onduláciu vlasov alebo na narovnávanie vlasov Návod na použitie musí byť v štátnom jazyku a musí obsahovať tieto tvrdenia: Môže vyvolať podráždenie pri styku s pokožkou. Nesmie prísť do kontaktu s očami. Ak príde do kontaktu s očami, ihneď ich vypláchnuť vodou a vyhľadať lekársku pomoc. Použiť vhodné rukavice.
a)
Všeobecné použitie
a)
8 % hm. vyjadrených v prepočte na kyselinu tioglykolovú, pH 6,0 – 9,5
a) Obsahuje tioglykolát. Dodržiavať návod na použitie. Uchovávať mimo dosahu detí.
b)
Profesionálne použitie
b)
11 % hm. vyjadrených v prepočte na kyselinu tioglykolovú, pH 6,0 – 9,5
b)
Len na profesionálne použitie.
3 Kyselina šťavelová,jej estery a alkalické soli
Oxalic acid, its esters and alkaline saltso
Kozmetické výrobky na ošetrovanie vlasov 5 % hm. Len na profesionálne použitie.
4 Amoniak
Ammoniao
6 % hm. vyjadrených v prepočte na amoniak Obsahuje amoniak.1)
5 Nátrium-tozylchloramid
Tosylchloramide sodium*
0,2 % hm.
6 Chlorečnany alkalických kovov
Chlorates of alkali metalso
a)
Zubné pasty
a)
5 % hm.
b)
Ostatné kozmetické výrobky
b)
3 % hm.
7 Dichlórmetán
Dichloromethaneo
35 % hm., v zmesi s 1,1,1-trichlóretánom nesmie byť celková koncentrácia > 35 % hm. 0,2 % hm. maximálny obsah nečistôt
8 N-substituované deriváty p-fenyléndiamínu a ich soli, N substituované deriváty o-fenyléndiamínu2) okrem derivátov uvedených v inej časti tejto prílohy a v prílohe č. 2 pod referenčnými číslami 1309, 1311 a 1312
N-substituted derivatives of p-Phenylenediamine and their salts; N-substituted derivatives of o-Phenylenediamine5), with exception of those derivatives listed elsewhere in this Annex and under reference numbers 1309, 1311, and 1312 in Annex II
Oxidačné farbivá na farbenie vlasov 6 % hm. vyjadrených v prepočte na voľnú bázu
a)
Všeobecné použitie
a)
Farby na vlasy môžu vyvolať vážne alergické reakcie.
Prečítajte si pokyny a dodržiavajte ich.
Tento výrobok nie je určený pre osoby mladšie ako 16 rokov.
Dočasné tetovanie čiernou henou môže zvýšiť riziko alergie.
Nefarbite si vlasy, ak:
– máte na tvári vyrážky alebo máte citlivú, podráždenú alebo poškodenú pokožku hlavy,
– ste v minulosti zaznamenali reakciu po farbení vlasov,
– ste v minulosti zaznamenali reakciu na dočasné tetovanie čiernou henou.
Obsahuje fenyléndiamíny. Nepoužívať na farbenie obočia a mihalníc.
b)
Profesionálne použitie
b) Len na profesionálne použitie. Obsahuje fenyléndiamíny.
Farby na vlasy môžu vyvolať vážne alergické reakcie.
Prečítajte si pokyny a dodržiavajte ich.
Tento výrobok nie je určený pre osoby mladšie ako 16 rokov.
Dočasné tetovanie čiernou henou môže zvýšiť riziko alergie.
Nefarbite si vlasy, ak:
– máte na tvári vyrážky alebo máte citlivú, podráždenú alebo poškodenú pokožku hlavy,
– ste v minulosti zaznamenali reakciu po farbení vlasov,
– ste v minulosti zaznamenali reakciu na dočasné tetovanie čiernou henou.
Použiť vhodné rukavice.
8a p-fenyléndiamín a jeho soli2)
p-Phenylenediamine **
CAS 106-50-3
EINECS 203-404-7
p-Phenylenediamine HCl **
CAS 624-18-0
EINECS 210-834-9
p-Phenylenediamine sulfate **
CAS 16245-77-5
EINECS 240-357-1
Látka na farbenie vlasov v oxidačných výrobkoch na farbenie vlasov
a)
Všeobecné použitie
b)
Profesionálne použitie
a), b)
Po zmiešaní v oxidačných podmienkach najvyššie prípustná koncentrácia aplikovaná na vlasy nesmie prekročiť
2 % hm. vyjadrené v prepočte na voľnú bázu.
a)
Farby na vlasy môžu vyvolať vážne alergické reakcie.
Prečítajte si pokyny a dodržiavajte ich.
Tento výrobok nie je určený pre osoby mladšie ako 16 rokov.
Dočasné tetovanie čiernou henou môže zvýšiť riziko alergie.
Nefarbite si vlasy, ak:
– máte na tvári vyrážky alebo máte citlivú, podráždenú alebo poškodenú pokožku hlavy,
– ste v minulosti zaznamenali reakciu po farbení vlasov,
– ste v minulosti zaznamenali reakciu na dočasné tetovanie čiernou henou.
Obsahuje fenyléndiamíny.
Nepoužívať na farbenie obočia a mihalníc.
Zmiešavací pomer je uvedený na obale.
b)
Len na profesionálne použitie.
Farby na vlasy môžu vyvolať vážne alergické reakcie.
Prečítajte si pokyny a dodržiavajte ich.
Tento výrobok nie je určený pre osoby mladšie ako 16 rokov.
Dočasné tetovanie čiernou henou môže zvýšiť riziko alergie.
Nefarbite si vlasy, ak:
– máte na tvári vyrážky alebo máte citlivú, podráždenú alebo poškodenú pokožku hlavy,
– ste v minulosti zaznamenali reakciu po farbení vlasov,
– ste v minulosti zaznamenali reakciu na dočasné tetovanie čiernou henou.
Obsahuje fenyléndiamíny.
Použiť vhodné rukavice.
Zmiešavací pomer je uvedený na obale.
9 Metylfenyléndiamíny, ich N-substituované deriváty a ich soli2) okrem látky uvedenej v tejto prílohe pod referenčným číslom 9a a látok uvedených v prílohe č. 2 pod referenčnými číslami 364, 1310 a 1313
Methylphenylenediamines, their N-substituted derivatives and their salts1) with the exception of the substance under reference number 9a in this Annex and substances under reference numbers 364, 1310 and 1313 in Annex II
Oxidačné farbivá na farbenie vlasov 10 % hm. vyjadrených v prepočte na voľnú bázu
a)
Všeobecné použitie
a)
Farby na vlasy môžu vyvolať vážne alergické reakcie.
Prečítajte si pokyny a dodržiavajte ich.
Tento výrobok nie je určený pre osoby mladšie ako 16 rokov.
Dočasné tetovanie čiernou henou môže zvýšiť riziko alergie.
Nefarbite si vlasy, ak:
– máte na tvári vyrážky alebo máte citlivú, podráždenú alebo poškodenú pokožku hlavy,
– ste v minulosti zaznamenali reakciu po farbení vlasov,
– ste v minulosti zaznamenali reakciu na dočasné tetovanie čiernou henou.
Obsahuje fenyléndiamíny (toluéndiamíny).
Nepoužívať na farbenie obočia a mihalníc.
b)
Profesionálne použitie
b)
Len na profesionálne použitie.
Farby na vlasy môžu vyvolať vážne alergické reakcie.
Prečítajte si pokyny a dodržiavajte ich.
Tento výrobok nie je určený pre osoby mladšie ako 16 rokov.
Dočasné tetovanie čiernou henou môže zvýšiť riziko alergie.
Nefarbite si vlasy, ak:
– máte na tvári vyrážky alebo máte citlivú, podráždenú alebo poškodenú pokožku hlavy,
– ste v minulosti zaznamenali reakciu po farbení vlasov,
– ste v minulosti zaznamenali reakciu na dočasné tetovanie čiernou henou.
Obsahuje fenyléndiamíny (toluéndiamíny).
Použiť vhodné rukavice.
9a Toluén-2,5-diamín a jeho soli2)
Toluene-2,5-diamine **
CAS 95-70-5
EINECS 202-442-1
Toluene-2,5-diamine sulfate **
CAS 615-50-9
EINECS 210-431-8
Látka na farbenie vlasov v oxidačných výrobkoch na farbenie vlasov
a)
Všeobecné použitie
b)
Profesionálne použitie
a), b)
Po zmiešaní v oxidačných podmienkach najvyššie prípustná koncentrácia aplikovaná na vlasy nesmie prekročiť
4 % hm. vyjadrené v prepočte na voľnú bázu.
a)
Farby na vlasy môžu vyvolať vážne alergické reakcie.
Prečítajte si pokyny a dodržiavajte ich.
Tento výrobok nie je určený pre osoby mladšie ako 16 rokov.
Dočasné tetovanie čiernou henou môže zvýšiť riziko alergie.
Nefarbite si vlasy, ak:
– máte na tvári vyrážky alebo máte citlivú, podráždenú alebo poškodenú pokožku hlavy,
– ste v minulosti zaznamenali reakciu po farbení vlasov,
– ste v minulosti zaznamenali reakciu na dočasné tetovanie čiernou henou.
Obsahuje fenyléndiamíny (toluéndiamíny).
Nepoužívať na farbenie obočia a mihalníc.
Zmiešavací pomer je uvedený na obale.
b)
Len na profesionálne použitie.
Farby na vlasy môžu vyvolať vážne alergické reakcie.
Prečítajte si pokyny a dodržiavajte ich.
Tento výrobok nie je určený pre osoby mladšie ako 16 rokov.
Dočasné tetovanie čiernou henou môže zvýšiť riziko alergie.
Nefarbite si vlasy, ak:
– máte na tvári vyrážky alebo máte citlivú, podráždenú alebo poškodenú pokožku hlavy,
– ste v minulosti zaznamenali reakciu po farbení vlasov,
– ste v minulosti zaznamenali reakciu na dočasné tetovanie čiernou henou.
Obsahuje fenyléndiamíny (toluéndiamíny).
Použiť vhodné rukavice.
Zmiešavací pomer je uvedený na obale.
11 Dichlorofén
Dichlorophen*
0,5 % hm. Obsahuje dichlorofén.
12 Peroxid vodíka a iné zlúčeniny alebo zmesi, ktoré uvoľňujú peroxid vodíka, vrátane peroxidu močoviny a peroxidu zinočnatého a)
Zmesi na starostlivosť o vlasy

b)
Zmesi na starostlivosť o pokožku
a)
12 % hm. (40 objemových dielov) peroxidu vodíka prítomného alebo uvoľneného
e)
Len na predaj pre zubných lekárov.
Pri každom cykle použitia sa prvé použitie vyhradzuje zubným lekárom alebo sa uskutočňuje pod ich priamym dohľadom, ak je zabezpečená rovnocenná úroveň bezpečnosti.
a)
Použiť vhodné rukavice.

a), b), c), e)
Obsahuje hydrogen peroxide.
Nesmie prísť do kontaktu s očami.
Ak príde do kontaktu s očami, ihneď ich vypláchnuť vodou.
Hydrogen peroxide and other compounds or mixtures that release hydrogen peroxide, including carbamide peroxide and zinc peroxide o c)
Zmesi na spevnenie nechtov

d)
Výrobky na starostlivosť o ústnu hygienu vrátane výrobkov na výplach ústnej dutiny, zubných pást a výrobkov na bielenie alebo zosvetlenie zubov

e)
Výrobky na bielenie alebo zosvetlenie zubov
b)
4 % hm. peroxidu vodíka prítomného alebo uvoľneného

c)
2 % hm. peroxidu vodíka prítomného alebo uvoľneného

d)
0,1 % hm. peroxidu vodíka prítomného alebo uvoľneného

e)
>0,1 % 6 % hm. peroxidu vodíka prítomného alebo uvoľneného
Následne sa poskytne spotrebiteľovi na dokončenie cyklu.
Nie je určený pre osoby mladšie ako18 rokov.
e)
Uvedie sa konkrétna koncentrácia prítomného alebo uvoľneného peroxidu vodíka v hmotnostných percentách.
Nie je určený pre osoby mladšie ako 18 rokov.
Len na predaj pre zubných lekárov.
Pri každom cykle použitia sa prvé použitie vyhradzuje zubným lekárom alebo sa uskutočňuje pod ich priamym dohľadom, ak je zabezpečená rovnocenná úroveň bezpečnosti.
Následne sa poskytne spotrebiteľovi na dokončenie cyklu.
13 Formaldehyd
Formaldehydeo
Kozmetické výrobky na spevnenie nechtov 5 % hm. vyjadrených v prepočte na formaldehyd Prínechtovú kožu chrániť krémom alebo olejom. Obsahuje formaldehyd.3)
14 Hydrochinón 4)
Hydroquinoneo
b)
Kozmetické výrobky na nechtový umelecký dizajn
b)
0,02 % hm. po zmiešaní
b)
Len na profesionálne použitie.
b)
Len na profesionálne použitie. Nesmie prísť do kontaktu s pokožkou. Pozorne čítať návod na použitie.
15a Hydroxid draselnýalebo sodný
Potassium or sodium hydroxideo
a)
Kozmetické výrobky na odstraňovanie prínechtovej kože
a)
5 % hm. 5)
a)
Obsahuje žieravinu. Nesmie prísť do kontaktu s očami. Môže spôsobiť oslepnutie. Uchovávať mimo dosahu detí.
b)
Kozmetické výrobky na narovnávanie vlasov
b) b)
1. Všeobecné použitie 1.
2 % hm. 5)
1.
Obsahuje žieravinu. Nesmie prísť do kontaktu s očami. Môže pôsobiť oslepnutie. Uchovávať mimo dosahu detí.
2.
Profesionálne použitie
2.
4,5 % hm. 5)
2.
Len na profesionálne použitie. Nesmie prísť do kontaktu s očami. Môže spôsobiť oslepnutie.
c)
Na reguláciu pH v kozmetických výrobkoch na depiláciu
c)
pH < 12,7
c)
Uchovávať mimo dosahu detí. Nesmie prísť do kontaktu s očami.
d)
Iné použitie ako na reguláciu pH
d)
pH < 11,0
15b Hydroxid lítny
Lithium hydroxideo
a)
Kozmetické výrobky na narovnávanie vlasov
a) a)
1. Všeobecné použitie 1.
2 % hm.5)
1.
Obsahuje žieravinu. Nesmie prísť do kontaktu s očami. Môže spôsobiť oslepnutie. Uchovávať mimo dosahu detí.
2.
Profesionálne použitie
2.
4,5 % hm.5)
2.
Len na profesionálne použitie. Nesmie prísť do kontaktu s očami. Môže spôsobiť oslepnutie.
b)
Na reguláciu pH v kozmetických výrobkoch na depiláciu
b)
pH ≤12,7
b)
Obsahuje žieravinu. Uchovávať mimo dosahu detí. Nesmie prísť do kontaktu s očami.
c)
Iné použitie ako na reguláciu pH iba v kozmetických výrobkoch, ktoré sa zmývajú
c)
pH ≤11
15c Hydroxid vápenatý
Calcium hydroxideo
a)
Kozmetické výrobky na narovnávanie vlasov s obsahom hydroxidu vápenatého a soli guanidínu
7 % hm. vyjadrených v prepočte na hydroxid vápenatý a)
Obsahuje žieravinu. Nesmie prísť do kontaktu s očami. Uchovávať mimo dosahu detí. Môže spôsobiť oslepnutie.
b)
Na reguláciu pH v kozmetických výrobkoch na depiláciu
b)
pH ≤ 12,7
b)
Obsahuje žieravinu. Uchovávať mimo dosahu detí. Nesmie prísť do kontaktu s očami.
c)
Iné použitie, napr. na reguláciu pH, technická pomôcka
c)
pH ≤ 11
16 1-naftol a jeho soli
1-Naphthol and its saltso
(CAS 90–15–3)
Oxidačné farbivá na farbenie vlasov 2 % hm. V kombinácii s peroxidom vodíka maximálna koncentrácia použitia na aplikáciu musí byť 1 % hm. Farby na vlasy môžu vyvolať vážne alergické reakcie.
Prečítajte si pokyny a dodržiavajte ich.
Tento výrobok nie je určený pre osoby mladšie ako 16 rokov.
Dočasné tetovanie čiernou henou môže zvýšiť riziko alergie.
Nefarbite si vlasy, ak:
– máte na tvári vyrážky alebo máte citlivú, podráždenú alebo poškodenú pokožku hlavy,
– ste v minulosti zaznamenali reakciu po farbení vlasov,
– ste v minulosti zaznamenali reakciu na dočasné tetovanie čiernou henou.
17 Dusitan sodný
Sodium nitriteo
Inhibítor hrdzavenia 0,2 % hm. Zakázaný používať so sekundárnymi alebo terciárnymi amínmi alebo inými látkami, ktoré vytvárajú nitrózamíny.
18 Nitrometán
Nitromethaneo
Inhibítor hrdzavenia 0,3 % hm.
19 Neobsadená položka
20 Neobsadená položka
21 Chinín a jeho soli
Quinine and its saltso
a)
Šampóny
a)
0,5 % hm. vyjadreného v prepočte na chinínovú bázu
b)
Vlasové lotiony
b)
0,2 % hm. vyjadreného v prepočte na chinínovú bázu
22 Rezorcinol4)
Resorcinolo
a)
Oxidačné farbivo na farbenie vlasov
a)
5 % hm.
a)
1. Všeobecné použitie 1.
Obsahuje rezorcinol. Po použití vlasy dobre opláchnuť. Nepoužívať na farbenie obočia a mihalníc. Ak príde do kontaktu s očami, ihneď ich vypláchnuť vodou.
Farby na vlasy môžu vyvolať vážne alergické reakcie.
Prečítajte si pokyny a dodržiavajte ich.
Tento výrobok nie je určený pre osoby mladšie ako 16 rokov.
Dočasné tetovanie čiernou henou môže zvýšiť riziko alergie.
Nefarbite si vlasy, ak:
– máte na tvári vyrážky alebo máte citlivú, podráždenú alebo poškodenú pokožku hlavy,
– ste v minulosti zaznamenali reakciu po farbení vlasov,
– ste v minulosti zaznamenali reakciu na dočasné tetovanie čiernou henou.
2.
Profesionálne použitie
2.
Len na profesionálne použitie. Obsahuje rezorcinol. Ak príde do kontaktu s očami, ihneď ich vypláchnuť vodou.
Farby na vlasy môžu vyvolať vážne alergické reakcie.
Prečítajte si pokyny a dodržiavajte ich.
Tento výrobok nie je určený pre osoby mladšie ako 16 rokov.
Dočasné tetovanie čiernou henou môže zvýšiť riziko alergie.
Nefarbite si vlasy, ak:
– máte na tvári vyrážky alebo máte citlivú, podráždenú alebo poškodenú pokožku hlavy,
– ste v minulosti zaznamenali reakciu po farbení vlasov,
– ste v minulosti zaznamenali reakciu na dočasné tetovanie čiernou henou.
b) Vlasové lotiony a šampóny b) 0,5 % hm. b)
Obsahuje rezorcinol.
23 a) Sulfidy alkalických kovov
Alkali sulphideso
a)
Kozmetické výrobky na depiláciu
a)
2 % hm. vyjadrené v prepočte na síru, pH 12,7
a), b)
Uchovávať mimo dosahu detí. Nesmie prísť do kontaktu s očami.
b)Sulfidy kovov alkalických zemín
Alkaline earth sulphideso
b)
Kozmetické výrobky na depiláciu
b)
6 % hm. vyjadrených v prepočte na síru, pH ≤12,7
24 Soli zinku rozpustné vo vode okrem 4-hydroxybenzénsulfonátu zinočnatého a pyritiónu zinočnatého
Watersoluble zinc salts with the exeption of zinc-4-hydroxy- -benzenesulphonate and zinc pyrithioneo
1 % hm. vyjadrené v prepočte na zinok
25 4-hydroxybenzénsulfonát zinočnatý
Zinc 4-hydroxybenzenesulphonateo
Dezodoranty, antiperspiranty a adstringentné lotiony 6 % hm. vyjadrených v prepočte na bezvodú zlúčeninu Nesmie prísť do kontaktu s očami.
26 Monofluorofosfát amónny
Ammonium monofluorophosphateo
Kozmetické výrobky na hygienu ústnej dutiny 0,15 % hm vyjadreného v prepočte na F ; v zmesi s inými zlúčeninami fluóru povolenými v tejto prílohe musí byť celková koncentrácia F ≤ 0,15 % hm. Obsahuje monofluorofosfát amónny.
Všetky zubné pasty s obsahom zlúčenín fluóru v koncentrácii F 0,1 – 0,15 % hm, okrem zubných pást, ktoré sú určené výlučne pre dospelé osoby a označené ako nevhodné pre deti, napríklad „len pre dospelé osoby“, musia na obale uvádzať text: „Deti vo veku do šiestich rokov, vrátane: Pri čistení zubov použite množstvo veľkosti zrnka hrachu pod dohľadom dospelej osoby, aby sa minimalizovalo prehltnutie. Ak je fluorid prijímaný z iných zdrojov, konzultujte so svojím zubným lekárom alebo všeobecným lekárom.
27 Monofluorofosfát sodný
Sodium monofluorophosphateo
Kozmetické výrobky na hygienu ústnej dutiny 0,15 % hm vyjadreného v prepočte na F ; v zmesi s inými zlúčeninami fluóru povolenými v tejto prílohe musí byť celková koncentrácia F ≤ 0,15 % hm. Obsahuje monofluorofosfát sodný.
Všetky zubné pasty s obsahom zlúčenín fluóru v koncentrácii F 0,1 – 0,15 % hm, okrem zubných pást, ktoré sú určené výlučne pre dospelé osoby a označené ako nevhodné pre deti, napríklad „len pre dospelé osoby“, musia na obale uvádzať text: „Deti vo veku do šiestich rokov, vrátane: Pri čistení zubov použite množstvo veľkosti zrnka hrachu pod dohľadom dospelej osoby, aby sa minimalizovalo prehltnutie. Ak je fluorid prijímaný z iných zdrojov, konzultujte so svojím zubným lekárom alebo všeobecným lekárom.
28 Monofluorofosfát draselný
Potassium monofluorophosphateo
Kozmetické výrobky na hygienu ústnej dutiny 0,15 % hm vyjadreného v prepočte na F ; v zmesi s inými zlúčeninami fluóru povolenými v tejto prílohe musí byť celková koncentrácia F ≤ 0,15 % hm. Obsahuje monofluorofosfát draselný.
Všetky zubné pasty s obsahom zlúčenín fluóru v koncentrácii F 0,1 – 0,15 % hm, okrem zubných pást, ktoré sú určené výlučne pre dospelé osoby a označené ako nevhodné pre deti, napríklad „len pre dospelé osoby“, musia na obale uvádzať text: „Deti vo veku do šiestich rokov, vrátane: Pri čistení zubov použite množstvo veľkosti zrnka hrachu pod dohľadom dospelej osoby, aby sa minimalizovalo prehltnutie. Ak je fluorid prijímaný z iných zdrojov, konzultujte so svojím zubným lekárom alebo všeobecným lekárom.
29 Monofluorofosfát vápenatý
Calcium monofluorophosphateo
Kozmetické výrobky na hygienu ústnej dutiny 0,15 % hm vyjadreného v prepočte na F ; v zmesi s inými zlúčeninami fluóru povolenými v tejto prílohe musí byť celková koncentrácia F ≤ 0,15 % hm. Obsahuje monofluorofosfát vápenatý.
Všetky zubné pasty s obsahom zlúčenín fluóru v koncentrácii F 0,1 – 0,15 % hm, okrem zubných pást, ktoré sú určené výlučne pre dospelé osoby a označené ako nevhodné pre deti, napríklad „len pre dospelé osoby“, musia na obale uvádzať text: „Deti vo veku do šiestich rokov, vrátane: Pri čistení zubov použite množstvo veľkosti zrnka hrachu pod dohľadom dospelej osoby, aby sa minimalizovalo prehltnutie. Ak je fluorid prijímaný z iných zdrojov, konzultujte so svojím zubným lekárom alebo všeobecným lekárom.
30 Fluorid vápenatý
Calcium fluorideo
Kozmetické výrobky na hygienu ústnej dutiny 0,15 % hm vyjadreného v prepočte na F ; v zmesi s inými zlúčeninami fluóru povolenými v tejto prílohe musí byť celková koncentrácia F ≤ 0,15 % hm. Obsahuje fluorid vápenatý.
Všetky zubné pasty s obsahom zlúčenín fluóru v koncentrácii F 0,1 – 0,15 % hm, okrem zubných pást, ktoré sú určené výlučne pre dospelé osoby a označené ako nevhodné pre deti, napríklad „len pre dospelé osoby“, musia na obale uvádzať text: „Deti vo veku do šiestich rokov, vrátane: Pri čistení zubov použite množstvo veľkosti zrnka hrachu pod dohľadom dospelej osoby, aby sa minimalizovalo prehltnutie. Ak je fluorid prijímaný z iných zdrojov, konzultujte so svojím zubným lekárom alebo všeobecným lekárom.
31 Fluorid sodný
Sodium fluorideo
Kozmetické výrobky na hygienu ústnej dutiny 0,15 % hm vyjadreného v prepočte na F ; v zmesi s inými zlúčeninami fluóru povolenými v tejto prílohe musí byť celková koncentrácia F ≤ 0,15 % hm. Obsahuje fluorid sodný.
Všetky zubné pasty s obsahom zlúčenín fluóru v koncentrácii F 0,1 – 0,15 % hm, okrem zubných pást, ktoré sú určené výlučne pre dospelé osoby a označené ako nevhodné pre deti, napríklad „len pre dospelé osoby“, musia na obale uvádzať text: „Deti vo veku do šiestich rokov, vrátane: Pri čistení zubov použite množstvo veľkosti zrnka hrachu pod dohľadom dospelej osoby, aby sa minimalizovalo prehltnutie. Ak je fluorid prijímaný z iných zdrojov, konzultujte so svojím zubným lekárom alebo všeobecným lekárom.
32 Fluorid draselný
Potassium fluorideo
Kozmetické výrobky na hygienu ústnej dutiny 0,15 % hm vyjadreného v prepočte na F ; v zmesi s inými zlúčeninami fluóru povolenými v tejto prílohe musí byť celková koncentrácia F ≤ 0,15 % hm. Obsahuje fluorid draselný.
Všetky zubné pasty s obsahom zlúčenín fluóru v koncentrácii F 0,1 – 0,15 % hm, okrem zubných pást, ktoré sú určené výlučne pre dospelé osoby a označené ako nevhodné pre deti, napríklad „len pre dospelé osoby“, musia na obale uvádzať text: „Deti vo veku do šiestich rokov, vrátane: Pri čistení zubov použite množstvo veľkosti zrnka hrachu pod dohľadom dospelej osoby, aby sa minimalizovalo prehltnutie. Ak je fluorid prijímaný z iných zdrojov, konzultujte so svojím zubným lekárom alebo všeobecným lekárom.
33 Fluorid amónny
Ammonium fluorideo
Kozmetické výrobky na hygienu ústnej dutiny 0,15 % hm vyjadreného v prepočte na F ; v zmesi s inými zlúčeninami fluóru povolenými v tejto prílohe musí byť celková koncentrácia F ≤ 0,15 % hm. Obsahuje fluorid amónny.
Všetky zubné pasty s obsahom zlúčenín fluóru v koncentrácii F 0,1 – 0,15 % hm, okrem zubných pást, ktoré sú určené výlučne pre dospelé osoby a označené ako nevhodné pre deti, napríklad „len pre dospelé osoby“, musia na obale uvádzať text: „Deti vo veku do šiestich rokov, vrátane: Pri čistení zubov použite množstvo veľkosti zrnka hrachu pod dohľadom dospelej osoby, aby sa minimalizovalo prehltnutie. Ak je fluorid prijímaný z iných zdrojov, konzultujte so svojím zubným lekárom alebo všeobecným lekárom.
34 Fluorid hlinitý
Aluminium fluorideo
Kozmetické výrobky na hygienu ústnej dutiny 0,15 % hm vyjadreného v prepočte na F ; v zmesi s inými zlúčeninami fluóru povolenými v tejto prílohe musí byť celková koncentrácia F ≤ 0,15 % hm. Obsahuje fluorid hlinitý.
Všetky zubné pasty s obsahom zlúčenín fluóru v koncentrácii F 0,1 – 0,15 % hm, okrem zubných pást, ktoré sú určené výlučne pre dospelé osoby a označené ako nevhodné pre deti, napríklad „len pre dospelé osoby“, musia na obale uvádzať text: „Deti vo veku do šiestich rokov, vrátane: Pri čistení zubov použite množstvo veľkosti zrnka hrachu pod dohľadom dospelej osoby, aby sa minimalizovalo prehltnutie. Ak je fluorid prijímaný z iných zdrojov, konzultujte so svojím zubným lekárom alebo všeobecným lekárom.
35 Fluorid cínatý
Stannous fluorideo
Kozmetické výrobky na hygienu ústnej dutiny 0,15 % hm vyjadreného v prepočte na F ; v zmesi s inými zlúčeninami fluóru povolenými v tejto prílohe musí byť celková koncentrácia F ≤ 0,15 % hm. Obsahuje fluorid cínatý.
Všetky zubné pasty s obsahom zlúčenín fluóru v koncentrácii F 0,1 – 0,15 % hm, okrem zubných pást, ktoré sú určené výlučne pre dospelé osoby a označené ako nevhodné pre deti, napríklad „len pre dospelé osoby“, musia na obale uvádzať text: „Deti vo veku do šiestich rokov, vrátane: Pri čistení zubov použite množstvo veľkosti zrnka hrachu pod dohľadom dospelej osoby, aby sa minimalizovalo prehltnutie. Ak je fluorid prijímaný z iných zdrojov, konzultujte so svojím zubným lekárom alebo všeobecným lekárom.
36 Hexadecylfluorid amónny
Hexadecyl ammonium fluorideo
Kozmetické výrobky na hygienu ústnej dutiny 0,15 % hm vyjadreného v prepočte na F ; v zmesi s inými zlúčeninami fluóru povolenými v tejto prílohe musí byť celková koncentrácia F ≤ 0,15 % hm. Obsahuje hexadecylfluorid amónny.
Všetky zubné pasty s obsahom zlúčenín fluóru v koncentrácii F 0,1 – 0,15 % hm, okrem zubných pást, ktoré sú určené výlučne pre dospelé osoby a označené ako nevhodné pre deti, napríklad „len pre dospelé osoby“, musia na obale uvádzať text: „Deti vo veku do šiestich rokov, vrátane: Pri čistení zubov použite množstvo veľkosti zrnka hrachu pod dohľadom dospelej osoby, aby sa minimalizovalo prehltnutie. Ak je fluorid prijímaný z iných zdrojov, konzultujte so svojím zubným lekárom alebo všeobecným lekárom.
37 Dihydrofluorid 3-(N-hexadecyl-N-2- hydroxyetylamónio) propylbis (2-hydroxyetyl) amónny
3-(N-Hexadecyl-N-2- hydroxyethyl-ammonio) propylbis (2-hydroxylethyl) ammonium dihydrofluorideo
Kozmetické výrobky na hygienu ústnej dutiny 0,15 % hm vyjadreného v prepočte na F ; v zmesi s inými zlúčeninami fluóru povolenými v tejto prílohe musí byť celková koncentrácia F ≤ 0,15 % hm. Obsahuje dihydrofluorid 3-(N-hexadecyl-N-2-hydro-xyetylamónio)propylbis (2-hydroxyetyl) amónny.
Všetky zubné pasty s obsahom zlúčenín fluóru v koncentrácii F 0,1 – 0,15 % hm, okrem zubných pást, ktoré sú určené výlučne pre dospelé osoby a označené ako nevhodné pre deti, napríklad „len pre dospelé osoby“, musia na obale uvádzať text: „Deti vo veku do šiestich rokov, vrátane: Pri čistení zubov použite množstvo veľkosti zrnka hrachu pod dohľadom dospelej osoby, aby sa minimalizovalo prehltnutie. Ak je fluorid prijímaný z iných zdrojov, konzultujte so svojím zubným lekárom alebo všeobecným lekárom.
38 Dihydrofluorid NN´N´-tris(polyoxyetylén)-N-hexadecylpropyléndiamínu
NN´N´-Tris (polyoxyethylene)-N- hexadecylpropylenediamine dihydrofluorideo
Kozmetické výrobky na hygienu ústnej dutiny 0,15 % hm vyjadreného v prepočte na F ; v zmesi s inými zlúčeninami fluóru povolenými v tejto prílohe musí byť celková koncentrácia F ≤ 0,15 % hm. Obsahuje dihydrofluorid NN´N´-tris (polyoxyetylén)-N-hexade-cylpropyléndiamínu.
Všetky zubné pasty s obsahom zlúčenín fluóru v koncentrácii F 0,1 – 0,15 % hm, okrem zubných pást, ktoré sú určené výlučne pre dospelé osoby a označené ako nevhodné pre deti, napríklad „len pre dospelé osoby“, musia na obale uvádzať text: „Deti vo veku do šiestich rokov, vrátane: Pri čistení zubov použite množstvo veľkosti zrnka hrachu pod dohľadom dospelej osoby, aby sa minimalizovalo prehltnutie. Ak je fluorid prijímaný z iných zdrojov, konzultujte so svojím zubným lekárom alebo všeobecným lekárom.
39 Oktadecenylfluoridamónny
Octadecenyl ammonium fluoride o
Kozmetické ýrobky na hygienu ústnej dutiny 0,15 % hm vyjadreného v prepočte na F ; v zmesi s inými zlúčeninami fluóru povolenými v tejto prílohe musí byť celková koncentrácia F ≤ 0,15 % hm. Obsahuje oktadecenyl fluorid amónny.
Všetky zubné pasty s obsahom zlúčenín fluóru v koncentrácii F 0,1 – 0,15 % hm, okrem zubných pást, ktoré sú určené výlučne pre dospelé osoby a označené ako nevhodné pre deti, napríklad „len pre dospelé osoby“, musia na obale uvádzať text: „Deti vo veku do šiestich rokov, vrátane: Pri čistení zubov použite množstvo veľkosti zrnka hrachu pod dohľadom dospelej osoby, aby sa minimalizovalo prehltnutie. Ak je fluorid prijímaný z iných zdrojov, konzultujte so svojím zubným lekárom alebo všeobecným lekárom.
40 Fluorokremičitan sodný
Sodium fluorosilicateo
Kozmetické výrobky na hygienu ústnej dutiny 0,15 % hm vyjadreného v prepočte na F ; v zmesi s inými zlúčeninami fluóru povolenými v tejto prílohe musí byť celková koncentrácia F ≤ 0,15 % hm. Obsahuje fluorokremičitan sodný.
Všetky zubné pasty s obsahom zlúčenín fluóru v koncentrácii F 0,1 – 0,15 % hm, okrem zubných pást, ktoré sú určené výlučne pre dospelé osoby a označené ako nevhodné pre deti, napríklad „len pre dospelé osoby“, musia na obale uvádzať text: „Deti vo veku do šiestich rokov, vrátane: Pri čistení zubov použite množstvo veľkosti zrnka hrachu pod dohľadom dospelej osoby, aby sa minimalizovalo prehltnutie. Ak je fluorid prijímaný z iných zdrojov, konzultujte so svojím zubným lekárom alebo všeobecným lekárom.
41 Fluorokremičitandraselný
Potassium fluorosilicateo
Kozmetické výrobky na hygienu ústnej dutiny 0,15 % hm vyjadreného v prepočte na F ; v zmesi s inými zlúčeninami fluóru povolenými v tejto prílohe musí byť celková koncentrácia F ≤ 0,15 % hm. Obsahuje fluorokremičitan draselný.
Všetky zubné pasty s obsahom zlúčenín fluóru v koncentrácii F 0,1 – 0,15 % hm, okrem zubných pást, ktoré sú určené výlučne pre dospelé osoby a označené ako nevhodné pre deti, napríklad „len pre dospelé osoby“, musia na obale uvádzať text: „Deti vo veku do šiestich rokov, vrátane: Pri čistení zubov použite množstvo veľkosti zrnka hrachu pod dohľadom dospelej osoby, aby sa minimalizovalo prehltnutie. Ak je fluorid prijímaný z iných zdrojov, konzultujte so svojím zubným lekárom alebo všeobecným lekárom.
42 Fluorokremičitanamónny
Ammonium fluorosilicateo
Kozmetické výrobky na hygienu ústnej dutiny 0,15 % hm vyjadreného v prepočte na F ; v zmesi s inými zlúčeninami fluóru povolenými v tejto prílohe musí byť celková koncentrácia F ≤ 0,15 % hm. Obsahuje fluorokremičitan amónny.
Všetky zubné pasty s obsahom zlúčenín fluóru v koncentrácii F 0,1 – 0,15 % hm, okrem zubných pást, ktoré sú určené výlučne pre dospelé osoby a označené ako nevhodné pre deti, napríklad „len pre dospelé osoby“, musia na obale uvádzať text: „Deti vo veku do šiestich rokov, vrátane: Pri čistení zubov použite množstvo veľkosti zrnka hrachu pod dohľadom dospelej osoby, aby sa minimalizovalo prehltnutie. Ak je fluorid prijímaný z iných zdrojov, konzultujte so svojím zubným lekárom alebo všeobecným lekárom.
43 Fluorokremičitanhorečnatý
Magnesium fluorosilicateo
Kozmetické výrobky na hygienu ústnej dutiny 0,15 % hm vyjadreného v prepočte na F ; v zmesi s inými zlúčeninami fluóru povolenými v tejto prílohe musí byť celková koncentrácia F ≤ 0,15 % hm. Obsahuje fluorokremičitan horečnatý.
Všetky zubné pasty s obsahom zlúčenín fluóru v koncentrácii F 0,1 – 0,15 % hm, okrem zubných pást, ktoré sú určené výlučne pre dospelé osoby a označené ako nevhodné pre deti, napríklad „len pre dospelé osoby“, musia na obale uvádzať text: „Deti vo veku do šiestich rokov, vrátane: Pri čistení zubov použite množstvo veľkosti zrnka hrachu pod dohľadom dospelej osoby, aby sa minimalizovalo prehltnutie. Ak je fluorid prijímaný z iných zdrojov, konzultujte so svojím zubným lekárom alebo všeobecným lekárom.
44 1,3-bis (hydroxymetyl) imidazolidín-2-tión
1,3-Bis(hydroxymethyl) imidazolidine-2-thioneo
a)
Kozmetické výrobky na starostlivosť o vlasy
a)
< 2 % hm.
a)
Zakázaný používať do sprejov.
a), b)
Obsahuje 1,3-bis (hydroxymetyl) imidazolidín-2-tión.
b)
Kozmetické výrobky na starostlivosť o nechty
b)
< 2 % hm.
b)
pH kozmetických výrobkov musí byť < 4,0.
45 Benzyl alcohol **1)
CAS 100-51-6
a)
Rozpúšťadlo
b)
Prítomnosť látky sa musí uviesť v zozname zložiek v zmysle § 13 ods. 3, ak je jej koncentrácia:
a)
> 0,001 % hm. vo výrobkoch, ktoré sa nezmývajú,
b)
Vonné, aromatické kompozície alebo ich suroviny
b)
> 0,01 % vo výrobkoch, ktoré sa zmývajú.
46 6-metylkumarín
6-Methylcoumarino
Kozmetické výrobky na hygienu ústnej dutiny 0,003 % hm.
47 Hydrofluorid nikometanolu
Nicomethanol hydrofluorideo
Kozmetické výrobky na hygienu ústnej dutiny 0,15 % hm vyjadreného v prepočte na F ; v zmesi s inými zlúčeninami fluóru povolenými v tejto prílohe musí byť celková koncentrácia F ≤ 0,15 % hm. Obsahuje hydrofluorid nikometanolu.
Všetky zubné pasty s obsahom zlúčenín fluóru v koncentrácii F 0,1 – 0,15 % hm, okrem zubných pást, ktoré sú určené výlučne pre dospelé osoby a označené ako nevhodné pre deti, napríklad „len pre dospelé osoby“, musia na obale uvádzať text: „Deti vo veku do šiestich rokov, vrátane: Pri čistení zubov použite množstvo veľkosti zrnka hrachu pod dohľadom dospelej osoby, aby sa minimalizovalo prehltnutie. Ak je fluorid prijímaný z iných zdrojov, konzultujte so svojím zubným lekárom alebo všeobecným lekárom.
48 Dusičnan strieborný
Silver nitrateo
Výhradne v kozmetických výrobkoch na farbenie mihalníc a obočia 4 % hm. Obsahuje dusičnan strieborný. Ak príde do kontaktu s očami, ihneď ich vypláchnuť vodou.
49 Sulfid seleničitý
Selenium disulphideo
Šampóny proti lupinám 1 % hm. Obsahuje sulfid seleničitý. Nesmie prísť do kontaktu s očami alebo poškodenou pokožkou.
50 Komplexy chlorid–hydroxidu hlinito–zirkoničitého AlxZr(OH)yClz a komplexy chlorid-hydroxid-glycínu hlinito-zirkoničitého
Aluminium zirconium chloride hydroxide complexes AlxZr(OH)yClz and the aluminium zirconium chloride hydroxide glycine complexeso
Antiperspiranty a)
20 % hm. vyjadrených v prepočte na bezvodý komplex
1.
Pomer počtu atómov hliníka k počtu atómov zirkónia musí byť 2,0 – 10,0.
2.
Pomer počtu atómov (Al + Zr) k počtu atómov chlóru musí byť 0,9 – 2,1.
3.
Zakázané používať do sprejov.
Nepoužívať na podráždenú a poškodenú pokožku.
b)
5,4 % hm. vyjadreného v prepočte na zirkónium
51 Chinolín-8-ol a bis (8-hydroxy-chinolínium)sulfát
Quinolin-8-ol and bis (8-hydroxyquinolinium) sulphateo
a)
Stabilizátor peroxidu vodíka v kozmetických výrobkoch na ošetrenie vlasov, ktoré sa zmývajú
a)
0,3 % hm. vyjadreného v prepočte na bázu
b)
Stabilizátor peroxidu vodíka v kozmetických výrobkoch na ošetrenie vlasov, ktoré sa nezmývajú
b)
0,03 % hm. vyjadreného v prepočte na bázu
52 Metanol
Methanolo
Denaturačné činidlo etanolu a izopropylalkoholu 5 % hm.vyjadrených v prepočte na % hm. etanolu a izopropylalkoholu
53 Kyselina etidrónová a jej soli (kyselina 1-hydroxy-etylidén-difosfónová a jej soli)
Etidronic acid and its salts (1-hydroxy-ethylidene- diphosphonic acid and its salts)o
a)
Kozmetické výrobky na starostlivosť o vlasy
a)
1,5 % hm. vyjadreného v prepočte na kyselinu etidrónovú
b)
Mydlá
b)
0,2 % hm. vyjadreného v prepočte na kyselinu etidrónovú
54 1-fenoxypropán-2-ol
1-Phenoxypropan-2-olo
Len v kozmetických výrobkoch, ktoré sa zmývajú Zakázaný v kozmetických výrobkoch na hygienu ústnej dutiny 2 % hm. Ako konzervačná látka, pozri prílohu č. 6, položku č. 43.
55 položka neobsadená
56 Fluorid horečnatý
Magnesium fluorideo
Kozmetické výrobky na hygienu ústnej dutiny 0,15 % hm vyjadreného v prepočte na F ; v zmesi s inými zlúčeninami fluóru povolenými v tejto prílohe musí byť celková koncentrácia F ≤ 0,15 % hm. Obsahuje fluorid horečnatý.
Všetky zubné pasty s obsahom zlúčenín fluóru v koncentrácii F 0,1 – 0,15 % hm, okrem zubných pást, ktoré sú určené výlučne pre dospelé osoby a označené ako nevhodné pre deti, napríklad „len pre dospelé osoby“, musia na obale uvádzať text: „Deti vo veku do šiestich rokov, vrátane: Pri čistení zubov použite množstvo veľkosti zrnka hrachu pod dohľadom dospelej osoby, aby sa minimalizovalo prehltnutie. Ak je fluorid prijímaný z iných zdrojov, konzultujte so svojím zubným lekárom alebo všeobecným lekárom.
57 Hexahydrát chloridu strontnatého
Strontium chloride hexahydrateo
a)
Zubné pasty
a)
3,5 % hm. vyjadreného v prepočte na stroncium; v zmesi s inými zlúčeninami stroncia povolenými touto prílohou musí byť celková koncentrácia stroncia ≤ 3,5 % hm.
Obsahuje chlorid strontnatý. Pre deti sa neodporúča časté používanie.
b)
Šampóny a kozmetické výrobky na starostlivosť o pleť
b)
2,1 % hm. vyjadreného v prepočte na stroncium; v zmesi s inými zlúčeninami stroncia povolenými touto prílohou musí byť celková koncentrácia stroncia ≤ 2,1 % hm.
58 Hemihydrát octanu strontnatého
Stroncium acetate hemihydrateo
Zubné pasty 3,5 % hm. vyjadreného v prepočte na stroncium; v zmesi s inými zlúčeninami stroncia povolenými touto prílohou musí byť celková koncentrácia stroncia ≤ 3,5 % hm. Obsahuje octan strontnatý. Pre deti sa neodporúča časté používanie.
59 Hydratovaný kremičitan horečnatý(mastenec)
Talc: Hydrated magnesium silicateo
a)
Práškové kozmetické výrobky pre deti mladšie ako 3 roky
a)
Držte púder ďalej od nosa a úst detí.
b)
Ostatné kozmetické výrobky
60 Dialkylamidy a dialkanolamidy mastných kyselín
Fatty acid dialkylamides and dialkanolamideso
Najvyššia prípustná koncentrácia sekundárnych amínov 0,5 % hm. Nepoužívať s nitrozačnými systémami. Najvyššie prípustné množstvo sekundárnych amínov 5 % hm. v surovinách. Maximálny obsah nitrózamínov 50 mg/kg. Skladovať v nádobách neobsahujúcich dusitany.
61 Monoalkylamíny, monoalkanolamíny a ich soli
Monoalkylamines, monoalkanolamines and their saltso
Najvyššia prípustná koncentrácia sekundárnych amínov 0,5 % hm. Nepoužívať s nitrozačnými systémami. Minimálna čistota 99 % hm. Najvyššie prípustné množstvo sekundárnych amínov 0,5 % hm. v surovinách. Najvyššie prípustné množstvo nitrózamínov 50 mg/kg. Skladovať v nádobách neobsahujúcich dusitany.
62 Trialkylamíny, trialkanolamíny a ich soli
Trialkylamines, trialkanolamines and their saltso
a)
Kozmetické výrobky, ktoré sa nezmývajú
a)
2,5 % hm.
a), b)
Nepoužívať s nitrozačnými systémami. Minimálna čistota 99 % hm. Najvyššie prípustné množstvo sekundárnych amínov 0,5 % hm. v surovinách. Najvyššie prípustné množstvo nitrózamínov 50 mg/kg. Skladovať v nádobách neobsahujúcich dusitany.
b)
Ostatné kozmetické výrobky
63 Hydroxid strontnatý
Strontium hydroxideo
Na reguláciu pH v kozmetických výrobkoch na depiláciu 3,5 % hm. vyjadreného v prepočte na stroncium, pH < 12,7 Uchovávať mimo dosahu detí. Nesmie prísť do kontaktu s očami.
64 Peroxid strontnatý
Strontium peroxideo
Kozmetické výrobky na starostlivosť o vlasy, ktoré sa zmývajú Profesionálne použitie 4,5 % hm. vyjadreného v prepočte na stroncium v kozmetickom výrobku Výrobky musia spĺňať požiadavky na uvoľňovanie peroxidu vodíka. Nesmie prísť do kontaktu s očami. Ak príde ku kontaktu s očami, ihneď ich vypláchnuť vodou. Len na profesionálne použitie. Použiť vhodné rukavice.
65 Benzalkónium chlorid, bromid a sacharinát
Benzalkonium chloride, bromide and saccharinateo
a)
Kozmetické výrobky na starostlivosť o vlasy, ktoré sa zmývajú
a)
3 % hm. vyjadrené v prepočte na benzalkónium chlorid
a)
Koncentrácia benzalkónium chloridu, bromidu a sacharinátu s alkylovým reťazcom C14 alebo kratším musí byť v kozmetických výrobkoch ≤ 0,1 % hm. vyjadreného v prepočte na benzalkónium chlorid.
a), b)
Nesmie prísť do kontaktu s očami.
b)
Ostatné kozmetické výrobky
b)
0,1 % hm. vyjadreného v prepočte na benzalkónium chlorid
66 Polyakrylamidy
Polyacrilamideso
a)
Kozmetické výrobky, ktoré sa nezmývajú
a)
Maximálny reziduálny obsah akrylamidu 0,1mg/kg.
b)
Ostatné kozmetické výrobky
b)
Maximálny reziduálny obsah akrylamidu 0,5 mg/kg.
67 2-benzylidénheptanál
Amyl cinnamalo
(CAS 122–40–7)
Prítomnosť látky sa musí uviesť v zozname zložiek v zmysle § 13 ods. 3, ak je jej koncentrácia
a)
> 0,001 % hm. vo výrobkoch, ktoré sa nezmývajú,
b)
> 0,01 % hm. vo výrobkoch, ktoré sa zmývajú.
69 (E)-3-fenylprop-2-én-1-ol
Cinnamyl alcoholo
(CAS 104–54–1)
Prítomnosť látky sa musí uviesť v zozname zložiek v zmysle § 13 ods. 3, ak je jej koncentrácia
a)
> 0,001 % hm. vo výrobkoch, ktoré sa nezmývajú,
b)
> 0,01 % hm. vo výrobkoch, ktoré sa zmývajú.
70 Citral
Citralo
(CAS 5392–40–5)
Prítomnosť látky sa musí uviesť v zozname zložiek v zmysle § 13 ods. 3, ak je jej koncentrácia
a)
> 0,001 % hm. vo výrobkoch, ktoré sa nezmývajú,
b)
> 0,01 % hm. vo výrobkoch, ktoré sa zmývajú.
71 Eugenol
Eugenolo
(CAS 97–53–0)
Prítomnosť látky sa musí uviesť v zozname zložiek v zmysle § 13 ods. 3, ak je jej koncentrácia
a)
> 0,001 % hm. vo výrobkoch, ktoré sa nezmývajú,
b)
> 0,01 % hm. vo výrobkoch, ktoré sa zmývajú.
72 Hydroxycitro- nellal **
CAS 107-75-5
a)
Kozmetické výrobky na hygienu ústnej dutiny
b)
1,0 %
a), b)
Prítomnosť látky sa musí uviesť v zozname zložiek v zmysle § 13 ods. 3, ak je jej koncentrácia:
a)
> 0,001 % hm. vo výrobkoch, ktoré sa nezmývajú,
b)
Ostatné kozmetické výrobky
b)
> 0,01 % vo výrobkoch, ktoré sa zmývajú.
73 Isoeugenol **
CAS 97-54-1
a)
Kozmetické výrobky ústnej hygieny
b)
0,02 %
a), b)
Prítomnosť látky sa musí uviesť v zozname zložiek v zmysle § 13 ods. 3, ak je jej koncentrácia:
a)
> 0,001 % hm. vo výrobkoch, ktoré sa nezmývajú,
b)
Ostatné kozmetické výrobky
b)
> 0,01 % vo výrobkoch, ktoré sa zmývajú.
74 3-fenyl-2-pentylprop-2-én- -1-ol
Amylcin namyl alcoholo
(CAS 101–85–9)
Prítomnosť látky sa musí uviesť v zozname zložiek v zmysle § 13 ods. 3, ak je jej koncentrácia
a)
> 0,001 % hm. vo výrobkoch, ktoré sa nezmývajú,
b)
> 0,01 % hm. vo výrobkoch, ktoré sa zmývajú.
75 Benzyl-2-hydroxybenzoát
Benzyl salicylateo
(CAS 118–58–1)
Prítomnosť látky sa musí uviesť v zozname zložiek v zmysle § 13 ods. 3, ak je jej koncentrácia
a)
> 0,001 % hm. vo výrobkoch, ktoré sa nezmývajú,
b)
> 0,01 % hm. vo výrobkoch, ktoré sa zmývajú.
76 (E)-3-fenylpropenál
Cinnamalo
(CAS 104–55–2)
Prítomnosť látky sa musí uviesť v zozname zložiek v zmysle § 13 ods. 3, ak je jej koncentrácia
a)
> 0,001 % hm. vo výrobkoch, ktoré sa nezmývajú,
b)
> 0,01 % hm. vo výrobkoch, ktoré sa zmývajú.
77 Kumarín
Coumarino
(CAS 91–64–5)
Prítomnosť látky sa musí uviesť v zozname zložiek v zmysle § 13 ods. 3, ak je jej koncentrácia
a)
> 0,001 % hm. vo výrobkoch, ktoré sa nezmývajú,
b)
> 0,01 % hm. vo výrobkoch, ktoré sa zmývajú.
78 Geraniol
Geraniolo
(CAS 106–24–1)
Prítomnosť látky sa musí uviesť v zozname zložiek v zmysle § 13 ods. 3, ak je jej koncentrácia
a)
> 0,001 % hm. vo výrobkoch, ktoré sa nezmývajú,
b)
> 0,01 % hm. vo výrobkoch, ktoré sa zmývajú.
79 4-(4-hydroxy-4-metylpentyl) cyklohex-3-én karbaldehyd
Hydroxy-methylpentyl- cyclohexenecarboxaldehydeo
(CAS 31906–04–4)
Prítomnosť látky sa musí uviesť v zozname zložiek v zmysle § 13 ods. 3, ak je jej koncentrácia
a)
> 0,001 % hm. vo výrobkoch, ktoré sa nezmývajú,
b)
> 0,01 % hm. vo výrobkoch, ktoré sa zmývajú.
80 4-metoxybenzylalkohol
Anisyl alcoholo
(CAS 105–13–5)
Prítomnosť látky sa musí uviesť v zozname zložiek v zmysle § 13 ods. 3, ak je jej koncentrácia
a)
> 0,001 % hm. vo výrobkoch, ktoré sa nezmývajú,
b)
> 0,01 % hm. vo výrobkoch, ktoré sa zmývajú.
81 Benzyl-cinamát
Benzyl cinnamateo
(CAS 103–41–3)
Prítomnosť látky sa musí uviesť v zozname zložiek v zmysle § 13 ods. 3, ak je jej koncentrácia
a)
> 0,001 % hm. vo výrobkoch, ktoré sa nezmývajú,
b)
> 0,01 % hm. vo výrobkoch, ktoré sa zmývajú.
82 Farnezol
Farnesolo
(CAS 4602–84–0)
Prítomnosť látky sa musí uviesť v zozname zložiek v zmysle § 13 ods. 3, ak je jej koncentrácia
a)
> 0,001 % hm. vo výrobkoch, ktoré sa nezmývajú,
b)
> 0,01 % hm. vo výrobkoch, ktoré sa zmývajú.
83 2-(4-terc-butylbenzyl)- -propanál
2-(4-tert-Butylbenzyl) propionaldehydeo
(CAS 80–54–6)
Prítomnosť látky sa musí uviesť v zozname zložiek v zmysle § 13 ods. 3, ak je jej koncentrácia
a)
> 0,001 % hm. vo výrobkoch, ktoré sa nezmývajú,
b)
> 0,01 % hm. vo výrobkoch, ktoré sa zmývajú.
84 Linalol
Linaloolo
(CAS 78–70–6)
Prítomnosť látky sa musí uviesť v zozname zložiek v zmysle § 13 ods. 3, ak je jej koncentrácia
a)
> 0,001 % hm. vo výrobkoch, ktoré sa nezmývajú,
b)
> 0,01 % hm. vo výrobkoch, ktoré sa zmývajú.
85 Benzyl-benzoát
Benzyl benzoateo
(CAS 120–51–4)
Prítomnosť látky sa musí uviesť v zo