655/2005 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2006

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

655
ZÁKON
z 13. decembra 2005
o štátnom rozpočte na rok 2006
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
§ 1
(1)
Celkové príjmy štátneho rozpočtu na rok 2006 sa rozpočtujú sumou 272 717 033 000 Sk. Celkové výdavky štátneho rozpočtu na rok 2006 sa určujú sumou 330 185 133 000 Sk.
(2)
Schodok štátneho rozpočtu na rok 2006 sa určuje sumou 57 468 100 000 Sk.
(3)
Celkový prehľad príjmov štátneho rozpočtu a výdavkov štátneho rozpočtu na rok 2006 je uvedený v prílohe č. 1.
(4)
Rozdelenie príjmov štátneho rozpočtu a výdavkov štátneho rozpočtu do jednotlivých kapitol štátneho rozpočtu na rok 2006 je uvedené v prílohách č. 2 a 3. Rozdelenie výdavkov na realizáciu programov vlády Slovenskej republiky (ďalej len „vláda“) je uvedené v prílohe č. 4.
(5)
Zo štátneho rozpočtu sa v roku 2006 poskytujú do rozpočtov obcí a do rozpočtov vyšších územných celkov dotácie, ktorých prehľad je uvedený v prílohe č. 5 v celkovej sume 25 411 698 000 Sk; z toho do rozpočtov obcí 15 412 117 000 Sk a do rozpočtov vyšších územných celkov 9 999 581 000 Sk.
(6)
Rezervy štátneho rozpočtu sa v roku 2006 rozpočtujú v celkovej sume 1 445 510 000 Sk; ich rozdelenie je uvedené v prílohe č. 6.
§ 2
(1)
Vláda alebo na základe jej splnomocnenia minister financií Slovenskej republiky môže v priebehu roka upraviť záväzné ukazovatele štátneho rozpočtu na rok 2006 uvedené v prílohách č. 2 až 6. Vláda vykonáva v roku 2006 úpravy v systemizácii v súlade s osobitným predpisom.1)
(2)
Úpravami podľa odseku 1 sa celkové výdavky štátneho rozpočtu na rok 2006 uvedené v § 1 ods. 1 môžu prekročiť najviac o 1 %, pričom sa nesmie zvýšiť schodok štátneho rozpočtu na rok 2006 podľa § 1 ods. 2.
§ 3
Štátny príspevok poskytovaný poberateľovi hypotekárneho úveru z prostriedkov štátneho rozpočtu podľa osobitného predpisu2) sa na rok 2006 určuje vo výške 0 % ročne.
§ 4
(1)
Objem záväzkov štátu na splátky istín štátneho dlhu v roku 2006 je 152 645 412 000 Sk; ich prehľad a zdroje ich financovania na rok 2006 sú uvedené v prílohe č. 7.
(2)
Vláda je oprávnená v roku 2006 prevziať úvery
a)
od Svetovej banky na účely financovania projektu „Technická pomoc pri príprave projektu Leader“ do sumy 49 400 000 Sk,
b)
od Európskej investičnej banky na účely financovania výstavby diaľnic D1 Sverepec - Vrtižer a D3 Hričovské Podhradie - Žilina do sumy 4 300 000 000 Sk.
§ 5
(1)
Platové tarify3) sa v roku 2006 zvýšia o 5 % od 1. júla 2006.
(2)
Stupnica platových taríf4) sa v roku 2006 zvýši o 6 % od 1. júla 2006.
(3)
Funkčné platy príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže, Železničnej polície, Národného bezpečnostného úradu a colníkov5) sa v roku 2006 zvýšia o 6 % od 1. júla 2006.
(4)
Hodnostné platy profesionálnych vojakov6) sa v roku 2006 zvýšia o 0 %.
§ 6
Prostriedky štátneho rozpočtu z roku 2004 nevyčerpané do 31. decembra 2005 odvedú subjekty, ktorým bolo povolené ministrom financií Slovenskej republiky v roku 2004 ich použitie aj v roku 2005, do príjmov štátneho rozpočtu najneskôr do 31. januára 2006.
§ 7
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2006.
Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Hrušovský v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.
Príloha č. 1 k zákonu č. 655/2005 Z. z.
BILANCIA PRÍJMOV A VÝDAVKOV ŠTÁTNEHO ROZPOČTU NA ROK 2006
(v tis. Sk)
Ukazovateľ
a b 1
Príjmy spolu 272 717 033
A. Daňové príjmy 215 657 000
A.1 Dane z príjmov, ziskov a kapitálového majetku 43 144 000
v tom: daň z príjmov fyzickej osoby 2 493 000
v tom: zo závislej činnosti 2 185 000
z podnikania, z inej samostatnej zárobkovej činnosti 308 000
daň z príjmov právnickej osoby 36 181 000
daň z príjmov vyberaná zrážkou 4 470 000
A.2 Domáce dane na tovary a služby 171 913 000
v tom: daň z pridanej hodnoty 119 997 000
spotrebné dane 51 914 000
dane z používania tovarov a z povolenia na výkon činnosti 2 000
A.3 Dane z medzinárodného obchodu a transakcií 600 000
v tom: podiel na vybratých finančných prostriedkoch 600 000
odvádzaných do rozpočtu EÚ
B. Nedaňové príjmy 14 966 404
C. Granty a transfery 42 093 629
Tuzemské granty a transfery 14 213 349
Zahraničné transfery - prostriedky z rozpočtu EÚ 27 880 280
Výdavky spolu 330 185 133
Schodok (-) -57 468 100
Príloha č. 2 k zákonu č. 655/2005 Z. z.
PRÍJMY KAPITOL NA ROK 2006
(v tis. Sk)
Kapitola Záväzný
ukazovateľ
Prostriedky
z rozpočtu EÚ
a 1 2
Kancelária Národnej rady SR 21 200
Kancelária prezidenta SR 270
Úrad vlády SR 15 750
Ústavný súd SR 250
Najvyšší súd SR 25
Generálna prokuratúra SR 7 650
Najvyšší kontrolný úrad SR 310
Slovenská informačná služba 5 000
Ministerstvo zahraničných vecí SR 404 000
Ministerstvo obrany SR 160 000
Ministerstvo vnútra SR 912 000
Ministerstvo spravodlivosti SR 230 000
Ministerstvo financií SR 1 173 803
Ministerstvo životného prostredia SR 6 220 3 870 897
Ministerstvo školstva SR 33 950 646 051
Ministerstvo zdravotníctva SR 258 549
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR 377 585 2 391 691
Ministerstvo kultúry SR 945 000
Ministerstvo hospodárstva SR 79 830 1 460 933
Ministerstvo pôdohospodárstva SR 361 456 12 433 616
Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR 5 280 1 610 370
Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií SR 395 200 4 984 483
Úrad geodézie, kartografie a katastra SR 13 000
Štatistický úrad SR 9 500
Úrad pre verejné obstarávanie 3 900
Úrad jadrového dozoru SR
Úrad priemyselného vlastníctva SR 38 374
Úrad pre štátnu službu SR
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR 1 040
Protimonopolný úrad SR
Národný bezpečnostný úrad 1 000
Správa štátnych hmotných rezerv SR 30 000
Všeobecná pokladničná správa 482 239
Slovenská akadémia vied 64 475
Spolu 5 554 617 27 880 280
Príloha č. 3 k zákonu č. 655/2005 Z. z.
VÝDAVKY ŠTÁTNEHO ROZPOČTU NA ROK 2006
(v tis. Sk)
Kapitola Výdavky celkom Prostriedky z rozpočtu EÚ Výdavky spolu bez prostriedkov EÚ z toho:
Prostriedky na spolufinancovanie 610
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
700
Kapitálové výdavky
(bez prostr. na spolufinancovanie)
a 1 2 3 4 5 6
Kancelária Národnej rady SR 840 885 840 885 323 422 87 250
Kancelária prezidenta SR 141 152 141 152 37 726 34 500
Úrad vlády SR 666 430 666 430 159 676 32 000
Ústavný súd SR 72 396 72 396 38 326 3 890
Najvyšší súd SR 208 521 208 521 112 228 30 000
Generálna prokuratúra SR 1 354 009 1 354 009 788 846 120 000
Najvyšší kontrolný úrad SR 178 439 178 439 90 233 16 412
Slovenská informačná služba 1 115 334 1 115 334 110 000
Ministerstvo zahraničných vecí SR 3 716 999 3 716 999 1 419 911 500 000
Ministerstvo obrany SR 27 923 043 27 923 043 7 246 344 508 789
Ministerstvo vnútra SR 22 156 083 22 156 083 9 921 553 2 983 335
Ministerstvo spravodlivosti SR 7 420 451 7 420 451 3 498 645 656 898
Ministerstvo financií SR 8 255 341 8 255 341 3 113 290 1 589 700
Ministerstvo životného prostredia SR 6 717 788 3 870 897 2 846 891 902 187 452 045 110 000
Ministerstvo školstva SR 48 915 386 646 051 48 269 335 271 999 2 515 232 2 006 200
Ministerstvo zdravotníctva SR 26 457 125 26 457 125 820 733 780 000
Ministerstvo práce, soc. vecí a rodiny SR 48 926 695 2 391 691 46 535 004 893 775 2 725 649 604 823
Ministerstvo kultúry SR 4 565 587 4 565 587 238 657 842 822
Ministerstvo hospodárstva SR 9 506 752 1 460 933 8 045 819 606 489 412 788 5 879 281
Ministerstvo pôdohospodárstva SR 21 341 615 12 433 616 8 907 999 5 168 408 900 750 194 800
Ministerstvo výstavby a reg. rozvoja SR 9 507 090 1 610 370 7 896 720 650 874 135 208 21 161
Ministerstvo dopravy, pôšt a telek. SR 27 292 099 4 984 483 22 307 616 883 298 794 044 3 828 431
Úrad geodézie, kartografie a katastra SR 1 124 407 1 124 407 514 412 124 848
Štatistický úrad SR 558 309 558 309 254 861 25 000
Úrad pre verejné obstarávanie 65 487 65 487 28 210 3 200
Úrad jadrového dozoru SR 77 056 77 056 26 403 5 550
Úrad priemyselného vlastníctva SR 84 595 84 595 37 139 5 000
Úrad pre normal., metrológiu a skúšob. SR 577 473 577 473 25 378 351 700
Úrad pre štátnu službu SR 49 626 49 626 19 716 1 400
Protimonopolný úrad SR 56 106 56 106 25 287 2 000
Národný bezpečnostný úrad 261 146 261 146 112 728 23 000
Správa štátnych hmotných rezerv SR 670 000 670 000 43 556 269 632
Všeobecná pokladničná správa 47 837 058 47 837 058 2 727 599 1 311 608 190 704
Slovenská akadémia vied 1 544 650 1 544 650 486 481 129 215
Spolu 330185133 27 398 041 302 787092 12 104 629 38 631 085 22071541
Príloha č. 4 k zákonu č. 655/2005 Z. z.
VÝDAVKY ŠTÁTNEHO ROZPOČTU NA REALIZÁCIU PROGRAMOV NA ROK 2006
Príloha č. 5 k zákonu č. 655/2005 Z. z.
ZÁVÄZNÉ LIMITY DOTÁCIÍ OBCIAM A VYŠŠÍM ÚZEMNÝM CELKOM NA ROK 2006
(v tis. Sk)
Bežné
výdavky
Kapitálové
výdavky
Spolu
a 1 2 3
Dotácie pre obce a vyššie územné celky spolu 25 223 794 187 904 25 411 698
z toho:
Obce
Spolu 15 233 008 179 109 15 412 117
z toho:
A. Dotácie z kapitoly Všeobecná pokladničná správa 554 044 179 109 733 153
v tom: a) dotácia na individuálne potreby obcí 81 000 81 000
b) dotácia na záchranu a obnovu historických pamiatok 55 265 55 265
z toho:
Banská Štiavnica 9 000 9 000
Bardejov 10 500 10 500
Bratislava 13 265 13 265
Levoča 11 000 11 000
Kremnica 11 500 11 500
c) dotácia pre zariadenia sociálnych služieb 554 044 42 844 596 888
B. Dotácia na prenesený výkon pôsobnosti štátnej správy na
obce
14 678 964 0 14 678 964
a) MV SR - matričná činnosť 126 029 126 029
b) MVRR SR - pôsobnosť stavebných úradov podľa zákona
č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku
v znení neskorších predpisov (stavebný zákon)
159 895 159 895
c) MDPT SR - doprava 6 997 6 997
d) MŽP SR - životné prostredie 20 000 20 000
e) MŠ SR - školstvo 14 366 043 14 366 043
Vyššie územné celky
Spolu 9 990 786 8 795 9 999 581
z toho:
A. Dotácie z kapitoly Všeobecná pokladničná správa 8 795 8 795
v tom: dotácia pre zariadenia sociálnych služieb (spolufinancovanie
projektu „Transformácia existujúcich zariadení sociálnych
služieb")
8 795 8 795
B. Dotácia na prenesený výkon pôsobnosti štátnej správy na
vyššie územné celky
9 990 786 9 990 786
v tom: MŠ SR - školstvo 9 990 786 9 990 786
Príloha č. 6 k zákonu č. 655/2005 Z. z.
REZERVY ŠTÁTNEHO ROZPOČTU NA ROK 2006
(v tis. Sk)
Rezerva vlády SR 150 505
Rezerva predsedu vlády SR 50 000
Rezerva na prostriedky Európskej únie a odvody Európskej únii 1 245 005
Spolu 1 445 510
Príloha č. 7 k zákonu č. 655/2005 Z. z.
BILANCIA ZDROJOV A POTRIEB SPLATNÉHO ŠTÁTNEHO DLHU NA ROK 2006
Zdroje Potreby štátneho dlhu
1. Zdroje získané podľa § 5 zákona č. 386/2002 Z. z.
o štátnom dlhu a štátnych zárukách a zdroje
štátnych finančných aktív získané zo splátok
152 645 412 1. Splatné istiny štátnych dlhopisov emitovaných v Sk 35 400 000
2. Splatné istiny ŠPP a pôžičiek na peňažnom trhu použité
na krytie schodku bežného hospodárenia za rok 2005
61 523 900
3. Splatné istiny ŠP a pôžičiek na peňažnom trhu 45 000 000
4. Splatné istiny úveru od Banque Nationale de Paris 303 470
5. Splatné istiny záväzkov prevzatých od Štátneho
fondu cestného hospodárstva Slovenskej republiky
5 780 393
6. Splatné istiny pôžičiek prijatých Českou a Slovenskou
Federatívnou Republikou na podporu jej platobnej bilancie
1 094 308
7. Splatné istiny záväzkov prevzatých od Železníc SR
a Železničnej spoločnosti
2 685 387
8. Splatné istiny úverov od Rozvojovej banky Rady Európy
(Rekonštrukcia Univerzitnej knižnice Bratislava;
Transformácia existujúcich zariadení sociálnych služieb)
26 609
9. Splatné istiny úverov od Svetovej banky (Projekt reformy riadenia
verejných financií; úvery na modernizáciu zdravotníctva)
831 345
Spolu 152 645 412 Spolu 152 645 412
1)
§ 5 ods. 3 zákona č. 200/1998 Z. z. o štátnej službe colníkov a o zmene a doplnení niektorých ďalších zákonov v znení zákona č. 251/2003 Z. z.
§ 12 ods. 9 a 10 zákona č. 312/2001 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 551/2003 Z. z.
§ 15 ods. 1 zákona č. 315/2001 Z. z. o Hasičskom a záchrannom zbore v znení zákona č. 729/2004 Z. z.
§ 5 ods. 3 zákona č. 73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície v znení zákona č. 212/2003 Z. z.
2)
§ 84 zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
3)
§ 105 zákona č. 312/2001 Z. z. v znení zákona č. 551/2003 Z. z.
4)
5)
§ 80 ods. 5 zákona č. 200/1998 Z. z. v znení neskorších predpisov.
§ 85 zákona č. 73/1998 Z. z. v znení neskorších predpisov.
6)
§ 139 ods. 4 zákona č. 346/2005 Z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov ozbrojených síl Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov.