65/2005 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.03.2005

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

65
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
zo 16. februára 2005,
ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 722/2004 Z. z. o výške úhrady poistenca za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
Vláda Slovenskej republiky podľa § 38 ods. 9 zákona č. 577/2004 Z. z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti (ďalej len „zákon“) nariaďuje:
Čl. I
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 722/2004 Z. z. o výške úhrady poistenca za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 1 ods. 3 poslednej vete sa čiarka za slovom „neplatí“ nahrádza bodkou a slová „ak nie je oslobodený od povinnosti úhrady podľa § 38 ods. 8 písm. b) zákona“ sa vypúšťajú. Na konci sa pripája táto veta: „Ak ide o návštevu poskytovateľa zdravotnej starostlivosti len v súvislosti s vydaním lekárskeho predpisu alebo lekárskeho poukazu, úhrada za služby uvedené v § 38 ods. 3 písm. b) zákona sa neplatí.“.
2.
V § 1 ods. 5 sa na konci pripájajú tieto vety: „Výška úhrady za služby uvedené v § 38 ods. 3 písm. d) zákona pre držiteľa preukazu občana s ťažkým zdravotným postihnutím1) je 10 Sk.
Pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti pri vydaní očkovacích látok označených symbolom „V" podľa § 4 ods. 3 zákona na jednom lekárskom predpise sa úhrada za služby uvedené v § 38 ods. 3 písm. d) zákona neplatí.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 1 znie:
„1)
§ 51 zákona č. 195/1998 Z. z. o sociálnej pomoci v znení neskorších predpisov.“.
Čl. II
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. marca 2005.
Mikuláš Dzurinda v. r.