649/2005 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2006

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

649
VYHLÁŠKA
Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky
z 20. decembra 2005,
ktorou sa dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 655/2004 Z. z. o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb v znení vyhlášky č. 279/2005 Z. z.
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa § 83 zákona č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov ustanovuje:
Čl. I
Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 655/2004 Z. z. o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb v znení vyhlášky č. 279/2005 Z. z. sa dopĺňa takto:
1.
V § 9 ods. 1 sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „ak táto vyhláška neustanovuje inak.“.
2.
V § 14 ods. 1 písm. d) sa za slová „iným orgánom4)“ vkladajú slová „pri konaní o dohode o vine a treste, pri konaní o zmieri,“.
3.
V § 14 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:
„(3)
Ak bola súdom schválená dohoda o vine a treste pred podaním obžaloby, patrí advokátovi okrem odmeny za úkony podľa odsekov 1 a 2 aj odmena vo výške 6-násobku základnej sadzby tarifnej odmeny za jeden úkon právnej služby.“.
Doterajšie odseky 3 a 4 sa označujú ako odseky 4 a 5.
4.
V druhej časti sa za druhú hlavu vkladá nová tretia hlava, ktorá vrátane nadpisu znie:
„TRETIA HLAVA
TARIFNÁ ODMENA ADVOKÁTA ZA ZASTUPOVANIE OSOBY V MATERIÁLNEJ NÚDZI V OBČIANSKOM SÚDNOM KONANÍ
Základná sadzba tarifnej odmeny za konanie podľa tretej časti Občianskeho súdneho poriadku
§ 14a
(1)
Ak nie je ustanovené inak, základná sadzba tarifnej odmeny vo veci, kde predmetom konania je zaplatenie peňažnej sumy, je
do 1 000 Sk, 1 000 Sk,
nad 1 000 Sk do 5 000 Sk, 3 000 Sk,
nad 5 000 Sk do 10 000 Sk, 7 000 Sk,
nad 10 000 Sk do 20 000 Sk, 8 000 Sk,
nad 20 000 Sk do 100 000 Sk 8 000 Sk
+ 1 000 Sk za každých aj začatých 10 000 Sk prevyšujúcich sumu 20 000 Sk,
nad 100 000 Sk do 500 000 Sk 6 000 Sk
+ 1 000 Sk za každých aj začatých 20 000 Sk prevyšujúcich sumu 100 000 Sk,
nad 500 000 Sk do 3 000 000 Sk 36 000 Sk
+ 1 500 Sk za každých aj začatých 50 000 Sk prevyšujúcich sumu 500 000 Sk,
nad 3 000 000 Sk 111 000 Sk
+ 1 000 Sk za každých aj začatých 100 000 Sk prevyšujúcich sumu 3 000 000 Sk.
(2)
Hodnota opakujúcich sa plnení sa určí súčtom hodnôt týchto plnení; na príslušenstvo pohľadávky alebo práva sa neprihliada. Ak ide o plnenie na čas dlhší ako päť rokov alebo na čas neurčitý, určí sa hodnota opakujúcich sa plnení 5-násobkom hodnoty ročného plnenia.
(3)
Ak je predmetom konania plnenie na základe zmluvy, ktoré je vyjadrené v peniazoch, považuje sa za predmet konania suma uvedená v zmluve; to platí aj v prípade, ak predmetom konania je vrátenie plnenia z neplatnej zmluvy alebo zrušenej zmluvy.
(4)
Ak je predmetom konania zmenka alebo šek a nejde o zaplatenie peňažnej sumy, považuje sa za predmet konania peňažná suma uvedená na zmenke alebo šeku; to platí aj v prípade, ak predmetom konania je iný cenný papier, na ktorom je uvedená menovitá hodnota.
(5)
Ak je predmetom konania zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva, považuje sa za predmet konania
a)
hodnota veci znížená o hodnotu podielu zastupovaného účastníka, ak návrh smeruje na prikázanie veci tomuto účastníkovi alebo na predaj veci,
b)
hodnota veci znížená o hodnotu podielov ostatných spoluvlastníkov, ak návrh smeruje na prikázanie veci ostatným spoluvlastníkom,
c)
hodnota veci, ak návrh smeruje na jej rozdelenie.
(6)
Vo veciach vyporiadania bezpodielového spoluvlastníctva manželov je predmetom konania polovica hodnoty jednotlivých vecí, pohľadávok a záväzkov, ktoré sa stali predmetom vyporiadania.
§ 14b
(1)
Základná sadzba tarifnej odmeny vo veciach určenia platnosti alebo neplatnosti právnych úkonov, vo veciach určenia, či tu právny vzťah alebo právo je, alebo nie je, pri ktorých sa hodnota sporu nedá určiť, je:
a) ak ide o právny vzťah alebo právo k podniku 18 000 Sk,
b) ak ide o právny vzťah alebo právo k nehnuteľnosti 15 000 Sk,
c) v ostatných prípadoch 10 000 Sk.
(2)
Ak sa vo veciach určenia platnosti alebo neplatnosti právnych úkonov, vo veciach určenia, či tu právny vzťah alebo právo je, alebo nie je, hodnota sporu dá určiť, alebo ak je predmetom konania určenie vlastníckeho práva, základná sadzba tarifnej odmeny sa určí podľa § 14a ods. 1.
(3)
Základná sadzba tarifnej odmeny vo veciach ochrany osobnosti, vo veciach ochrany pred uverejňovaním informácií, ktoré sú zneužitím slobody prejavu podľa právnych predpisov o hromadných informačných prostriedkoch, a vo veciach vyplývajúcich z uplatňovania práv a povinností podľa predpisov o ochrane osobných údajov, je:
a) ak sa požaduje náhrada nemajetkovej ujmy 20 000 Sk,
b) v ostatných prípadoch 10 000 Sk.
(4)
Základná sadzba tarifnej odmeny je
a) vo veciach starostlivosti o maloletých, výchovy a výživy maloletých detí, úpravy styku rodičov s maloletými deťmi, úpravy styku blízkych osôb s maloletými deťmi, osvojenia, pestúnskej starostlivosti, zverenia maloletého dieťaťa do osobnej starostlivosti inej fyzickej osoby než rodiča, spôsobilosti na právne úkony, opatrovníckych, vyhlásenia za mŕtveho, vo veci rozvodu manželstva, vyhlásenia manželstva za neplatné, určenia, či tu manželstvo je, alebo nie je, určenia alebo popretia rodičovstva a v ostatných veciach upravených zákonom o rodine 5 000 Sk,
b) vo veciach upravených Zákonníkom práce s výnimkou konaní, ktorých predmetom je zaplatenie peňažnej sumy 4 500 Sk,
c) vo veciach nájmu alebo vypratania nehnuteľnosti, bytu, nebytového priestoru a určenia, či povinnosť vypratať byt je spojená s právom na bytovú náhradu, s výnimkou konaní, ktorých predmetom je zaplatenie peňažnej sumy 5 000 Sk,
d) vo veci nahradenia prejavu vôle 5 000 Sk,
e) vo veciach práv k cudzím veciam s výnimkou konaní, ktorých predmetom je vlastnícke právo 4 500 Sk,
f) vo veciach niektorých otázok obchodných spoločností a družstiev 7 500 Sk,
g) vo veciach obchodného registra 3 500 Sk.
(5)
V konaniach podľa odseku 4 písm. b), c), a e), ktorých predmetom je zaplatenie peňažnej sumy, určí sa základná sadzba tarifnej odmeny podľa § 14a ods. 1.
§ 14c
Vo veciach, ktoré nie sú uvedené v § 14a a 14b, je základná sadzba tarifnej odmeny:
a) ak je príslušný okresný súd 5 500 Sk,
b) v ostatných prípadoch 7 500 Sk.
Základná sadzba tarifnej odmeny za konanie podľa druhej a štvrtej časti Občianskeho súdneho poriadku
§ 14d
Vo veciach predbežného opatrenia je základná sadzba tarifnej odmeny 2 000 Sk.
§ 14e
(1)
Vo veciach odvolania a dovolania sa základná sadzba tarifnej odmeny posudzuje rovnako ako v konaní na súde prvého stupňa, ak nie je ustanovené inak.
(2)
Vo veciach obnovy konania je základná sadzba tarifnej odmeny 5 500 Sk.
(3)
Vo veciach mimoriadneho dovolania je základná sadzba tarifnej odmeny 10 000 Sk.
§ 14f
Tarifná odmena v osobitných prípadoch
(1)
Ak je predmetom odvolania alebo dovolania len rozhodnutie o náhrade trov konania, o určení lehoty na plnenie, o predbežnej vykonateľnosti, o príslušenstve pohľadávky alebo rozhodnutie procesnej povahy, tarifná odmena je 1 500 Sk.
(2)
Ak zastupoval advokát účastníka konania v mimoriadne náročnej alebo skutkovo zložitej veci, môže mu sudca zvýšiť základnú sadzbu tarifnej odmeny až o 100 %; to neplatí, ak je základná sadzba tarifnej odmeny určená podľa § 14a ods. 1.
(3)
Základná sadzba tarifnej odmeny sa zvýši o 20 %, ak advokát zastupuje v konaní v rovnakej veci spoločne dve osoby alebo viac osôb.
(4)
Pri spojení dvoch alebo viacerých vecí, ktoré skutkovo súvisia, sa najvyššia základná sadzba tarifnej odmeny zvyšuje o polovicu; základná sadzba tarifnej odmeny za ostatné veci sa neprizná.“.
5.
V § 18 ods. 1 sa slová „§ 14“ nahrádzajú slovami „§ 14f“.
6.
V § 18 ods. 3 sa slová „§ 9 až 14“ nahrádzajú slovami „§ 9 až 14f“.
Čl. II
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2006.
Daniel Lipšic v. r.