605/2005 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2006

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

605
VYHLÁŠKA
Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky
z 5. decembra 2005
o podrobnostiach poskytovania údajov z majetkovej evidencie a prevádzkovej evidencie o objektoch a zariadeniach verejného vodovodu a verejnej kanalizácie
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) podľa § 15 ods. 6 a § 16 ods. 6 zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach ustanovuje:
§ 1
(1)
Táto vyhláška ustanovuje podrobnosti o poskytovaní
a)
údajov z majetkovej evidencie a prevádzkovej evidencie (ďalej len „údaj“) o objektoch a zariadeniach verejného vodovodu,
b)
údajov o objektoch a zariadeniach verejnej kanalizácie.
(2)
Rozsah údajov o verejnom vodovode a údajov o verejnej kanalizácii je uvedený v prílohe č. 1.
(3)
Rozsah sumárnych údajov o verejných vodovodoch a údajov o verejných kanalizáciách je uvedený v prílohe č. 2.
(4)
Rozsah údajov verejného vodovodu a údajov verejnej kanalizácie podľa jednotlivých objektov a zariadení je uvedený v prílohe č. 3.
(5)
Údaje o objektoch a zariadeniach verejného vodovodu a údaje o objektoch a zariadeniach verejnej kanalizácie sa spracúvajú za každý technologicky samostatný objekt alebo technologický súbor objektov, alebo za miesta odberov1) z verejného vodovodu alebo verejnej kanalizácie.
(6)
Údaje o objektoch a zariadeniach verejného vodovodu a údaje o objektoch a zariadeniach verejnej kanalizácie sa spracúvajú v elektronickej forme podľa požiadaviek ministerstva ako dátové súbory v štruktúre zodpovedajúcej rozsahu údajov podľa príloh č. 1 až 3 a zasielajú sa v elektronickej forme nepriamo (off-line) prostredníctvom záznamových médií alebo priamo (on-line) prostredníctvom elektronickej pošty, alebo prostredníctvom špeciálnych internet-intranetových aplikácií v technologicky akceptovateľných dátových formátoch. Objekty verejného vodovodu alebo objekty verejnej kanalizácie sa identifikujú podľa číselníkov objektov.
§ 2
(1)
Vlastník verejného vodovodu alebo vlastník verejnej kanalizácie poskytuje okrem údajov podľa odseku 3 písm. b) až e) raz ročne do 31. januára za predchádzajúci rok
a)
údaje uvedené v prílohe č. 1,
b)
údaje uvedené v prílohe č. 2 častiach A a B,
c)
údaje o majetkovej evidencii uvedené v prílohe č. 3 časti I.
(2)
Ak došlo v predchádzajúcom roku k zmenám na verejnom vodovode alebo verejnej kanalizácií, poskytujú sa len údaje, ktoré sa zmenili.
(3)
Vlastník verejného vodovodu alebo vlastník verejnej kanalizácie poskytuje raz ročne do 30. apríla za predchádzajúci rok
a)
identifikačné údaje o vlastníkovi verejného vodovodu alebo vlastníkovi verejnej kanalizácie,
b)
c)
údaje uvedené v prílohe č. 2 časti C,
d)
údaje o majetkovej evidencii uvedené v prílohe č. 3 časti I bodoch A 3, B 4, C 3, D 3 a E 5,
e)
údaje o prevádzkovej evidencii uvedené v prílohe č. 3 časti II bodoch A 1, B 2, C 2, D 2 a E 2.
(4)
Údaje z miest odberov z verejných vodovodov a verejných kanalizácií uvedené v prílohe č. 3 časti II sa poskytujú raz štvrťročne do 15. dňa po skončení štvrťroka.
§ 3
Vlastník verejného vodovodu alebo vlastník verejnej kanalizácie poskytne údaje o verejnom vodovode alebo údaje o verejnej kanalizácii okrem údajov podľa § 2 ods. 3 písm. b) až e) za rok 2005 do 28. februára 2006.
§ 4
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2006.
László Miklós v. r.
Príloha č. 1
k vyhláške č. 605/2005 Z. z.
ROZSAH ÚDAJOV O VEREJNOM VODOVODE A ÚDAJOV O VEREJNEJ KANALIZÁCII
Identifikačné údaje:
1. Názov vlastníka:
2. IČO vlastníka:
3. Názov prevádzkovateľa:
4. IČO prevádzkovateľa:
5. Údaje za sledované obdobie roka:
6. Dátum spracovania údajov:
7. Identifikačné číslo na zber údajov:
8. Osoba zodpovedná za spracovanie údajov:
9. Kontakt na osobu zodpovednú za spracovanie údajov: tel: fax: e-mail:
Príloha č. 2
k vyhláške č. 605/2005 Z. z.
ROZSAH SUMÁRNYCH ÚDAJOV O VEREJNÝCH VODOVODOCH A ÚDAJOV O VEREJNÝCH KANALIZÁCIÁCH
Identifikačné údaje:
1. Názov vlastníka:
2. IČO vlastníka:
3. Názov prevádzkovateľa:
4. IČO prevádzkovateľa:
5. Údaje za sledované obdobie roka:
6. Dátum spracovania údajov:
7. Identifikačné číslo na zber údajov:
8. Osoba zodpovedná za spracovanie údajov:
9. Kontakt na osobu zodpovednú za spracovanie údajov: tel: fax: e-mail:
Príloha č. 3
k vyhláške č. 605/2005 Z. z.
ROZSAH ÚDAJOV VEREJNÉHO VODOVODU A ÚDAJOV VEREJNEJ KANALIZÁCIE PODĽA JEDNOTLIVÝCH OBJEKTOV A ZARIADENÍ
Identifikačné údaje
1. Názov vlastníka:
2. IČO vlastníka:
3. Názov prevádzkovateľa:
4. IČO prevádzkovateľa:
5. Údaje za sledované obdobie roka:
6. Dátum spracovania údajov:
7. Identifikačné číslo na zber údajov:
8. Osoba zodpovedná za spracovanie údajov:
9. Kontakt na osobu zodpovednú za spracovanie údajov: tel: fax: e-mail:
1)
§ 1 vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 315/2004 Z. z., ktorou sa ustanovuje rozsah a početnosť odberu vzoriek a požiadavky na rozsah a vykonávanie rozborov odpadových vôd.
§ 8 a 9 vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 636/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú požiadavky na kvalitu surovej vody a na sledovanie kvality vody vo verejných vodovodoch.