586/2005 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 20.12.2005

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

586
OZNÁMENIE
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky vydalo podľa § 8 ods. 2 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov
výnos zo 14. decembra 2005 č. 3749/2005-II/1 o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky.
Výnosom sa poskytujú dotácie občianskym združeniam, ktoré konajú vo vecnej pôsobnosti ministerstva, dotácie na podporu rozvoja sociálnej starostlivosti a sociálnej pomoci, dotácie na humanitnú starostlivosť, dotácie na výkon osobitného príjemcu dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi, dotácie pre deti v predškolských zariadeniach, v základných školách a špeciálnych základných školách na stravu a na školské potreby a dotácie na motivačný príspevok pre deti v základných školách a špeciálnych základných školách.
Výnos zrušuje výnos Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky z 25. februára 2004 č. 37/2004-II/1 o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky (oznámenie č. 115/2004 Z. z.) v znení výnosu Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky zo 7. septembra 2004 č. 3950/2004-II/1 (oznámenie č. 509/2004 Z. z.).
Výnos nadobúda účinnosť 1. januára 2006.
Výnos je uverejnený na internetovej stránke Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky a možno doň nazrieť na Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky.