573/2005 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2006 do 31.12.2008

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

573
ZÁKON
z 9. novembra 2005,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 191/2004 Z. z., zákona č. 365/2004 Z. z., zákona č. 585/2004 Z. z., zákona č. 614/2004 Z. z., zákona č. 1/2005 Z. z., zákona č. 82/2005 Z. z. a zákona č. 528/2005 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 2 ods. 1 písm. n) sa slovo „únie“ nahrádza slovami „únie, štátom, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore, a Švajčiarskou konfederáciou3)“.
2.
V § 2 odsek 2 znie:
„(2)
Občan členského štátu Európskej únie, občan štátu, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore, a občan Švajčiarskej konfederácie a ich rodinní príslušníci3a) majú rovnaké právne postavenie v právnych vzťahoch vznikajúcich podľa tohto zákona ako občan Slovenskej republiky, ak tento zákon neustanovuje inak.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 3a znie:
„3a)
Nariadenie Rady (EHS) č. 1612/68 z 15. októbra 1968 o slobode pohybu pracovníkov v rámci spoločenstva (Ú. v. ES L 257/2, 19. 10. 1968) v platnom znení.“.
3.
§ 2 sa dopĺňa odsekmi 3 a 4, ktoré znejú:
„(3)
Voči štátu, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore, a voči Švajčiarskej konfederácii sa na účely tohto zákona postupuje rovnako ako voči členskému štátu Európskej únie (ďalej len „členský štát Európskej únie”).
(4)
Cudzina na účely tohto zákona je štát, ktorý nie je členským štátom Európskej únie.“.
4.
V § 3 sa odsek 2 dopĺňa písmenom c), ktoré znie:
„c)
právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá nie je zamestnávateľom a ktorá chce prijať fyzickú osobu do pracovného pomeru alebo do obdobného pracovného vzťahu a z toho dôvodu požiada úrad o poskytnutie informačných a poradenských služieb pri výbere zamestnanca podľa § 42 alebo o poskytnutie príspevku podľa § 50 alebo § 56 alebo ktorá chce prijať uchádzača o zamestnanie na vykonávanie absolventskej praxe podľa § 51.“.
5.
V § 5 písm. a) až c) sa pred slovo „osoba“ vkladá slovo „fyzická“.
6.
V § 5 písmeno d) znie:
„d)
fyzická osoba, ktorá je spoločníkom verejnej obchodnej spoločnosti, komanditnej spoločnosti alebo spoločnosti s ručením obmedzeným podľa osobitného predpisu,13)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 13 znie:
„13)
§ 76 až 153 Obchodného zákonníka.“.
7.
V § 6 ods. 2 písm. c) sa za slovo „činnosť“ vkladajú slová „v členskom štáte Európskej únie alebo“.
8.
§ 7 vrátane nadpisu znie:
㤠7
Záujemca o zamestnanie
Záujemca o zamestnanie na účely tohto zákona je občan, ktorý si hľadá iné zamestnanie alebo ktorý má záujem o poskytovanie odborných poradenských služieb a služieb vzdelávania a prípravy pre trh práce a nie je uchádzačom o zamestnanie.“.
9.
V § 8 ods. 1 písmeno c) znie:
„c)
občan vedený v evidencii uchádzačov o zamestnanie najmenej 12 mesiacov z predchádzajúcich 16 mesiacov (ďalej len „dlhodobo nezamestnaný občan”),“.
10.
V § 8 ods. 1 písmeno e) znie:
„e)
občan, ktorý je rodič alebo osoba podľa osobitného predpisu starajúca sa o tri a viac detí, alebo osamelý občan starajúci sa o dieťa,“.
11.
V § 8 sa odsek 1 dopĺňa písmenom i), ktoré znie:
„i)
cudzinec, ktorému bol udelený azyl.13b)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 13b znie:
„13b)
§ 2 písm. d) zákona č. 480/2002 Z. z. o azyle a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
12.
V § 12 písmená j) a k) znejú:
„j)
vydať, zmeniť, pozastaviť, zrušiť alebo vydať duplikát povolenia právnickej osobe alebo fyzickej osobe na
1.
sprostredkovanie zamestnania za úhradu podľa § 26 ods. 1 alebo § 27 ods. 2,
2.
činnosť agentúry dočasného zamestnávania podľa § 29 ods. 4 alebo § 31 ods. 3,
3.
činnosť agentúry podporovaného zamestnávania podľa § 58 ods. 6 alebo odseku 15,
k)
plniť povinnosti podľa osobitného predpisu,18)“.
13.
V § 12 sa za písmeno s) vkladá nové písmeno t), ktoré znie:
„t)
zverejňovať zoznam fyzických osôb a právnických osôb podľa § 67a, voči ktorým eviduje ústredie a úrad pohľadávky,“.
Doterajšie písmená t) až x) sa označujú ako písmená u) až y).
14.
V poznámke pod čiarou k odkazu 19 sa citácia „Zákon č. 263/1999 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov“ nahrádza citáciou „Zákon č. 523/2003 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov“.
15.
V § 14 ods. 2 v prvej vete sa odkaz „20a“ nad slovom „zákonom“ nahrádza odkazom „20c“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 20c znie:
„20c)
Zákon č. 365/2004 Z. z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou a o zmene a doplnení niektorých zákonov (antidiskriminačný zákon).“.
16.
V § 14 ods. 6 sa odkaz „20a“ nad slovom „súde“ nahrádza odkazom „20c“.
17.
V § 20a sa vypúšťa slovo „trvaní“.
18.
V § 22 ods. 7 písm. e) sa odkaz „26“ nad slovom „azyl“ nahrádza odkazom „13b“ a vypúšťa sa poznámka pod čiarou k odkazu 26.
19.
V § 23 sa odsek 1 dopĺňa písmenom e), ktoré znie:
„e)
ukončením konania podľa osobitného predpisu22a) v prípade cudzinca podľa § 21 ods. 1 písm. b).“.
20.
V § 26 odsek 1 znie:
„(1)
Povolenie na sprostredkovanie zamestnania za úhradu vydáva ústredie na dobu neurčitú. Na základe písomnej žiadosti sprostredkovateľa ústredie povolenie na sprostredkovanie zamestnania za úhradu zmení, pozastaví, zruší alebo vydá jeho duplikát. Duplikát vydá ústredie pri strate, odcudzení, znehodnotení povolenia na sprostredkovanie zamestnania za úhradu alebo pri strate dokladu o zmene, pozastavení, zrušení povolenia na sprostredkovanie zamestnania za úhradu.“.
21.
V § 26 ods. 2 sa za slovo „vydanie“ vkladá čiarka a slová „alebo predĺženie“ sa nahrádzajú slovami „zmenu alebo vydanie duplikátu“.
22.
V § 26 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:
„(3)
Sprostredkovateľovi, ktorému bolo zrušené povolenie na sprostredkovanie zamestnania za úhradu na základe návrhu podľa § 27 ods. 2, ústredie vydá nové povolenie na sprostredkovanie zamestnania za úhradu najskôr po uplynutí troch rokov od zrušenia predchádzajúceho povolenia na sprostredkovanie zamestnania za úhradu.“.
Doterajšie odseky 3 až 6 sa označujú ako odseky 4 až 7.
23.
V § 26 ods. 6 sa vypúšťa písmeno b).
Doterajšie písmená c) až e) sa označujú ako písmená b) až d).
24.
V § 28 písm. b) prvý bod znie:
„1.
údaje o rozsahu a štruktúre sprostredkovaných zamestnaní za úhradu a údaje podľa písmena a) prvého bodu bez súhlasu osoby, ktorej bolo sprostredkované zamestnanie za úhradu na účely kontrolnej činnosti; údaje sa poskytujú so stavom k poslednému dňu kalendárneho mesiaca najneskôr do desiateho dňa nasledujúceho kalendárneho mesiaca na tlačivách, ktorých obsah a spôsob predkladania určí ústredie,“.
25.
V § 29 odsek 4 znie:
„(4)
Povolenie na vykonávanie činnosti agentúry dočasného zamestnávania vydáva ústredie na dobu neurčitú. Na základe písomnej žiadosti agentúry dočasného zamestnávania ústredie povolenie na vykonávanie činnosti agentúry dočasného zamestnávania zmení, pozastaví, zruší alebo vydá jeho duplikát. Duplikát vydá ústredie pri strate, odcudzení, znehodnotení povolenia na vykonávanie činnosti agentúry dočasného zamestnávania alebo pri strate dokladu o zmene, pozastavení, zrušení povolenia na vykonávanie činnosti agentúry dočasného zamestnávania.“.
26.
V § 29 sa za odsek 4 vkladá nový odsek 5, ktorý znie:
„(5)
Agentúre dočasného zamestnávania, ktorej bolo zrušené povolenie na vykonávanie činnosti agentúry dočasného zamestnávania na základe návrhu podľa § 31 ods. 3, ústredie vydá nové povolenie na vykonávanie činnosti agentúry dočasného zamestnávania najskôr po uplynutí troch rokov od zrušenia predchádzajúceho povolenia na vykonávanie činnosti agentúry dočasného zamestnávania.“.
Doterajšie odseky 5 až 8 sa označujú ako odseky 6 až 9.
27.
V § 29 ods. 8 sa vypúšťa písmeno b).
Doterajšie písmená c) a d) sa označujú ako písmená b) a c).
28.
V § 29 ods. 9 sa za slovo „vydanie“ vkladá čiarka a slová „alebo predĺženie“ sa nahrádzajú slovami „zmenu alebo vydanie duplikátu“.
29.
V § 31 sa vypúšťa odsek 2.
Doterajšie odseky 3 a 4 sa označujú ako odseky 2 a 3.
30.
V § 31 ods. 2 sa slová „odseku 4“ nahrádzajú slovami „odseku 3“.
31.
§ 32 sa dopĺňa odsekmi 11 a 12, ktoré znejú:
„(11)
Cestovnými výdavkami podľa odseku 10 písm. d) sa rozumie cestovné hromadnými dopravnými prostriedkami z miesta trvalého pobytu alebo z miesta prechodného pobytu do miesta konania vstupného pohovoru alebo výberového konania a späť.
(12)
Náhrada časti cestovných výdavkov podľa odseku 10 písm. d) sa poskytuje na základe písomnej žiadosti uchádzača o zamestnanie, ku ktorej je potrebné priložiť potvrdenie o účasti na vstupnom pohovore alebo výberovom konaní. Písomnú žiadosť o náhradu časti cestovných výdavkov predkladá uchádzač o zamestnanie najneskôr do desiatich pracovných dní po ukončení mesiaca, v ktorom vznikol nárok na poskytnutie príspevku na náhradu časti cestovných výdavkov.“.
32.
§ 34 vrátane nadpisu znie:
㤠34
Zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie
(1)
Uchádzač o zamestnanie, ktorý sa uchádza na základe osobného podania písomnej žiadosti o zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie na úrade, v ktorého územnom obvode má trvalý pobyt, zaradí sa do evidencie uchádzačov o zamestnanie odo dňa osobného podania písomnej žiadosti o zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie.
(2)
Ak uchádzač o zamestnanie požiadal o zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie do siedmich kalendárnych dní odo dňa
a)
skončenia zamestnania, zaradí sa do evidencie uchádzačov o zamestnanie odo dňa nasledujúceho po skončení zamestnania,
b)
skončenia prevádzkovania alebo vykonávania samostatnej zárobkovej činnosti, zaradí sa do evidencie uchádzačov o zamestnanie odo dňa nasledujúceho po skončení prevádzkovania alebo vykonávania samostatnej zárobkovej činnosti,
c)
skončenia sústavnej prípravy na povolanie, zaradí sa do evidencie uchádzačov o zamestnanie odo dňa nasledujúceho po skončení sústavnej prípravy na povolanie,
d)
skončenia povinnej vojenskej služby alebo civilnej služby, zaradí sa do evidencie uchádzačov o zamestnanie odo dňa nasledujúceho po skončení povinnej vojenskej služby alebo civilnej služby,
e)
skončenia osobnej starostlivosti o dieťa, zaradí sa do evidencie uchádzačov o zamestnanie odo dňa nasledujúceho po skončení osobnej starostlivosti o dieťa,
f)
skončenia osobnej starostlivosti o blízku osobu, ktorá je bezvládna, zaradí sa do evidencie uchádzačov o zamestnanie odo dňa nasledujúceho po skončení osobnej starostlivosti o blízku osobu, ktorá je bezvládna,
g)
skončenia dočasnej pracovnej neschopnosti, zaradí sa do evidencie uchádzačov o zamestnanie odo dňa nasledujúceho po skončení dočasnej pracovnej neschopnosti,
h)
skončenia invalidity, zaradí sa do evidencie uchádzačov o zamestnanie odo dňa nasledujúceho po skončení invalidity,
i)
skončenia výkonu väzby a výkonu trestu odňatia slobody, zaradí sa do evidencie uchádzačov o zamestnanie odo dňa nasledujúceho po skončení výkonu väzby a výkonu trestu odňatia slobody alebo
j)
právoplatnosti rozhodnutia o nepriznaní predčasného starobného dôchodku, zaradí sa do evidencie uchádzačov o zamestnanie odo dňa nasledujúceho po právoplatnosti rozhodnutia o nepriznaní predčasného starobného dôchodku.
(3)
Podľa odseku 2 sa postupuje aj pri zaradení do evidencie uchádzačov o zamestnanie u občana, ktorý vedie so zamestnávateľom súdny spor o neplatnosť skončenia pracovného pomeru.
(4)
Uchádzač o zamestnanie osvedčuje skutočnosti rozhodné pre vedenie v evidencii uchádzačov o zamestnanie pri podávaní žiadosti o zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie a je povinný najneskôr do troch pracovných dní písomne oznámiť úradu každú zmenu oproti predchádzajúcemu zápisu v evidencii uchádzačov o zamestnanie.
(5)
Uchádzač o zamestnanie je povinný aktívne si hľadať zamestnanie a aktívne hľadanie zamestnania preukazovať úradu v rámci periodicity návštev podľa odsekov 9 a 10.
(6)
Za preukázateľné aktívne hľadanie zamestnania sa považujú aktívne formy osobného vyhľadávania zamestnania uchádzačom o zamestnanie ustanovené všeobecne záväzným právnym predpisom.
(7)
Uchádzač o zamestnanie je povinný byť k dispozícii úradu do troch pracovných dní od doručenia písomnej výzvy alebo ústneho vyzvania úradom pri osobnom kontakte s uchádzačom o zamestnanie (ďalej len „disponibilita”) na účel sprostredkovania zamestnania, na účel účasti v programoch odborného poradenstva a programoch aktívnych opatrení na trhu práce, ako aj v aktivačných činnostiach.
(8)
Úrad určí v súlade s odsekmi 9 a 10 uchádzačovi o zamestnanie povinnosť osobne sa dostaviť na úrad alebo na miesto určené úradom (ďalej len „periodicita návštev”).
(9)
Periodicita návštev je
a)
raz za sedem kalendárnych dní u uchádzača o zamestnanie, ktorý je dlhodobo nezamestnaný občan,
b)
raz za mesiac u uchádzača o zamestnanie, ktorý sa zúčastňuje na
1.
vzdelávaní a príprave pre trh práce, ktoré mu zabezpečil úrad alebo ktoré si zabezpečil sám,
2.
príprave na začatie vykonávania alebo prevádzkovania samostatnej zárobkovej činnosti,
3.
absolventskej praxi,
4.
aktivačnej činnosti,
5.
projektoch a programoch realizovaných ústredím, úradom, iným subjektom v partnerstve s úradom okrem sprostredkovania zamestnania a informačných a poradenských služieb poskytovaných úradom a na projektoch a programoch realizovaných právnickou osobou alebo fyzickou osobou, ktorá vykonáva sprostredkovanie zamestnania podľa § 32 ods. 3 písm. c), alebo
6.
odborných poradenských službách a na projektoch a programoch realizovaných dodávateľom odborných poradenských služieb podľa § 43 ods. 9,
c)
raz za 14 kalendárnych dní u ostatných uchádzačov o zamestnanie.
(10)
U uchádzača o zamestnanie, ktorý sa zúčastňuje na vzdelávaní a príprave pre trh práce dlhšie ako dva mesiace, sa vyžaduje periodicita návštev podľa odseku 9 písm. b) len počas posledných dvoch mesiacov pred skončením vzdelávania a prípravy pre trh práce.
(11)
Uchádzačovi o zamestnanie, ktorý predloží potvrdenie o dočasnej pracovnej neschopnosti, sa neurčí povinnosť byť k dispozícii úradu podľa odseku 7 a povinnosť periodicity návštev podľa odsekov 9 a 10 v období trvania dočasnej pracovnej neschopnosti.
(12)
Uchádzačke o zamestnanie, ktorá predloží doklad o predpokladanom termíne pôrodu, sa neurčí povinnosť byť k dispozícii úradu podľa odseku 7 a povinnosť periodicity návštev podľa odsekov 9 a 10 v období od začiatku šiesteho týždňa pred očakávaným dňom pôrodu a počas šiestich týždňov po pôrode.
(13)
Uchádzač o zamestnanie, ktorý zmenou trvalého pobytu zmenil aj miestne príslušný úrad, nahlási túto zmenu úradu, v ktorého územnom obvode má trvalý pobyt, do troch pracovných dní odo dňa zmeny trvalého pobytu alebo odo dňa začatia poskytovania sociálnych služieb v zariadení sociálnych služieb. Pobyt v zariadení sociálnych služieb preukazuje uchádzač o zamestnanie potvrdením, ktoré na tento účel vydáva zariadenie sociálnych služieb. Práva a povinnosti spojené s vedením v evidencii uchádzačov o zamestnanie prechádzajú na príslušný úrad dňom zmeny trvalého pobytu. Ak uchádzač o zamestnanie neoznámi túto skutočnosť príslušnému úradu v ustanovenej lehote, prechádzajú práva a povinnosti spojené s evidenciou uchádzačov o zamestnanie na príslušný úrad dňom, keď ju uchádzač o zamestnanie oznámil príslušnému úradu. Písomnú dokumentáciu potrebnú na vedenie evidencie uchádzačov o zamestnanie vyžiada úrad príslušný podľa miesta nového trvalého pobytu alebo miesta poskytovania sociálnych služieb v zariadení sociálnych služieb od úradu príslušného podľa predchádzajúceho trvalého pobytu. Ak sa zmení príslušnosť úradu určená podľa § 32 ods. 5 až 7, toto ustanovenie sa použije primerane.
(14)
Do evidencie uchádzačov o zamestnanie sa nezaradí občan, ktorý
a)
sústavne sa pripravuje na povolanie,
b)
je dočasne práceneschopný,
c)
má nárok na materské,
d)
má priznaný starobný dôchodok,
e)
bol vyradený z evidencie uchádzačov o zamestnanie podľa § 36 ods. 1 písm. n) a odseku 2, a to po obdobie jeho vyradenia z evidencie uchádzačov o zamestnanie ustanovené v § 36 ods. 3,
f)
prestal prevádzkovať alebo vykonávať samostatnú zárobkovú činnosť, na ktorú mu bol poskytnutý príspevok podľa § 49 alebo § 57 pred uplynutím dvoch rokov od začatia prevádzkovania alebo vykonávania tejto činnosti, a to počas obdobia chýbajúceho do splnenia záväzku podľa § 49 ods. 2 alebo § 57 ods. 2.
(15)
Uchádzač o zamestnanie, ktorý je poberateľom dávky v nezamestnanosti a ktorý chce odísť do členského štátu Európskej únie s cieľom hľadať si zamestnanie a zachovať si nárok na dávku v nezamestnanosti, je povinný oznámiť úradu dátum svojho odchodu do členského štátu Európskej únie.
(16)
Uchádzač o zamestnanie, ktorý oznámil úradu dátum svojho odchodu do členského štátu Európskej únie podľa odseku 15, nie je povinný byť k dispozícii úradu podľa odseku 7 a nie je povinný dodržiavať periodicitu návštev podľa odsekov 9 a 10 odo dňa jeho odchodu do členského štátu Európskej únie.
(17)
Uchádzač o zamestnanie, ktorého príslušný úrad v členskom štáte Európskej únie, do ktorého odišiel s cieľom hľadať si zamestnanie a zachovať si nárok na dávku v nezamestnanosti, nezaradil do svojej evidencie služieb zamestnanosti, je povinný opätovne začať plniť povinnosti podľa odsekov 7, 9 a 10 najneskôr do 15 pracovných dní odo dňa jeho odchodu do členského štátu Európskej únie.
(18)
Uchádzač o zamestnanie, ktorého príslušný úrad členského štátu Európskej únie, do ktorého odišiel s cieľom hľadať si zamestnanie a zachovať si nárok na dávku v nezamestnanosti, zaradil do svojej evidencie služieb zamestnanosti, je povinný opätovne začať plniť povinnosti podľa odsekov 7, 9 a 10 najneskôr do 15 pracovných dní odo dňa, od ktorého prestal byť k dispozícii príslušnému úradu členského štátu Európskej únie, ale najneskôr pred uplynutím troch mesiacov odo dňa jeho odchodu do členského štátu Európskej únie.“.
33.
V § 36 ods. 1 sa za písmeno i) vkladá nové písmeno j), ktoré znie:
„j)
odchodu do členského štátu Európskej únie na obdobie dlhšie ako 15 kalendárnych dní s výnimkou odchodu do členského štátu Európskej únie podľa § 34 ods. 15 až 18 alebo liečenia v členskom štáte Európskej únie,“.
Doterajšie písmená j) až m) sa označujú ako písmená k) až n).
34.
V § 36 ods. 1 písmeno l) znie:
„l)
začatia vykonávania zárobkovej činnosti
1.
v členskom štáte Európskej únie alebo
2.
v cudzine,“.
35.
V § 36 ods. 1 písmeno m) znie:
„m)
požiadania o vyradenie z evidencie uchádzačov o zamestnanie z dôvodu
1.
požiadania o predčasný starobný dôchodok podľa osobitného predpisu,41a)
2.
starostlivosti o dieťa do desiatich rokov veku,
3.
preukázanej osobnej starostlivosti o blízku osobu,42) ktorá je bezvládna,“.
36.
V § 36 sa odsek 1 dopĺňa písmenom o), ktoré znie:
„o)
ktorým prestal spĺňať podmienku podľa § 6 ods. 2 písm. d).“.
37.
V § 36 ods. 2 písm. e) sa za slovo „bolo“ vkladajú slová „v členskom štáte Európskej únie alebo“.
38.
V § 36 ods. 3 sa slová „písm. m)“ nahrádzajú slovami „písm. n)“ a slovo „šiestich“ sa nahrádza slovom „troch“.
39.
V § 36 odsek 5 znie:
„(5)
Za nespoluprácu uchádzača o zamestnanie s úradom podľa odseku 2 písm. d) sa považuje
a)
odmietnutie vhodného zamestnania,
b)
odmietnutie účasti na aktívnych opatreniach na trhu práce uchádzačom o zamestnanie bez vážnych dôvodov s výnimkou odmietnutia účasti na vzdelávaní a príprave pre trh práce podľa § 46,
c)
predčasné skončenie účasti na aktívnych opatreniach na trhu práce uchádzačom o zamestnanie pred dohodnutým termínom bez vážnych dôvodov,
d)
odmietnutie účasti alebo predčasné skončenie účasti na aktivačnej činnosti podľa § 52 uchádzačom o zamestnanie, ktorý je vedený v evidencii uchádzačov o zamestnanie viac ako šesť mesiacov, pred dohodnutým termínom bez vážnych dôvodov,
e)
nedostavenie sa na úrad alebo miesto určené úradom na účely podľa § 34 ods. 9 a 10,
f)
nepredloženie dokladov podľa odseku 4 a § 19 ods. 4 v termíne určenom úradom a ústredím, ak nedodržanie termínu spôsobil uchádzač o zamestnanie,
g)
nedodržanie liečebného režimu uchádzačom o zamestnanie počas jeho dočasnej pracovnej neschopnosti,
h)
nedodržanie povinností podľa § 34 ods. 7, 17 alebo 18.“.
40.
V § 36 odsek 7 znie:
„(7)
Potvrdenie o dočasnej pracovnej neschopnosti je ospravedlnením uchádzača o zamestnanie, ktorý sa nedostavil na úrad alebo na miesto určené úradom na účely podľa § 34 ods. 9 a 10, ak uchádzač o zamestnanie oznámil úradu začiatok a skončenie dočasnej pracovnej neschopnosti do troch pracovných dní a ak dočasná pracovná neschopnosť v tom čase trvala.“.
41.
V § 38 sa vypúšťa odsek 4.
42.
V § 43 ods. 1 sa za slovo „zamestnanie“ vkladajú slová „a záujemcovi o zamestnanie“.
43.
V § 43 ods. 3 sa slová „získal vysokoškolské vzdelanie“ nahrádzajú slovami „dosiahol vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa“.
44.
V § 43 ods. 6 druhá veta znie: „Individuálny akčný plán vypracúva, vyhodnocuje a aktualizuje uchádzač o zamestnanie v úzkej súčinnosti s odborným poradcom.“.
45.
V § 43 odsek 7 znie:
„(7)
Úrad poskytuje uchádzačovi o zamestnanie na základe jeho písomnej žiadosti náhradu časti cestovných výdavkov súvisiacich s jeho účasťou na aktivitách v rámci odborných poradenských služieb poskytovaných úradom, ak sú cestovné výdavky vyššie ako suma ustanovená všeobecne záväzným právnym predpisom, ktorý vydá ministerstvo.“.
46.
V § 43 odsek 8 znie:
„(8)
Cestovnými výdavkami podľa odseku 7 sa rozumie cestovné hromadnými dopravnými prostriedkami z miesta trvalého pobytu43) alebo z miesta prechodného pobytu44) do miesta konania aktivít v rámci odborných poradenských služieb a späť.“.
47.
V § 43 odsek 9 znie:
„(9)
Úrad môže zabezpečiť odborné poradenské služby sám alebo prostredníctvom fyzickej osoby alebo právnickej osoby, ktorá má oprávnenie na vykonávanie takejto činnosti (ďalej len „dodávateľ”). Dodávateľom odborných poradenských služieb môže byť len fyzická osoba, ktorá dosiahla vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, a právnická osoba, u ktorej túto podmienku spĺňa osoba, ktorá poskytuje odborné poradenské služby v mene dodávateľa.“.
48.
V § 43 sa za odsek 9 vkladajú nové odseky 10 a 11, ktoré znejú:
„(10)
Ak poskytovanie odborných poradenských služieb, ktoré trvajú dlhšie ako tri dni, zabezpečuje uchádzačovi o zamestnanie a záujemcovi o zamestnanie úrad sám alebo ak úrad zabezpečuje poskytovanie odborných poradenských služieb uchádzačovi o zamestnanie a záujemcovi o zamestnanie prostredníctvom dodávateľa odborných poradenských služieb podľa odseku 9, uhrádza mu výdavky na stravovanie, ubytovanie a výdavky na cestovné z miesta trvalého pobytu alebo prechodného pobytu do miesta poskytovania odborných poradenských služieb a späť podľa osobitného predpisu.21) Úhradu podľa prvej vety môže uchádzačovi o zamestnanie poskytnúť aj dodávateľ odborných poradenských služieb, ak je to súčasťou dohody podľa odseku 12.
(11)
Úrad poskytuje príspevok na služby pre rodinu s deťmi podľa § 46 ods. 11 uchádzačovi o zamestnanie a záujemcovi o zamestnanie, ktorí sa zúčastňujú na aktivitách v rámci odborných poradenských služieb a ktorí sú rodičmi starajúcimi sa o dieťa pred začatím povinnej školskej dochádzky alebo osobami podľa osobitného predpisu,45) ktoré sa starajú o dieťa pred začatím povinnej školskej dochádzky, ak o tento príspevok požiadajú písomne.“.
Doterajšie odseky 10 a 11 sa označujú ako odseky 12 a 13.
Poznámka pod čiarou k odkazu 45 znie:
„45)
Napríklad zákon č. 36/2005 Z. z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení uznesenia Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 297/2005 Z. z., zákon č. 195/1998 Z. z. o sociálnej pomoci v znení neskorších predpisov.“.
49.
V § 44 ods. 1 sa na konci prvej vety bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „najmä vzdelávacími aktivitami zameranými na dokončenie vzdelania na základnej škole alebo štúdia na strednej škole na účely získania dokladu o ukončení vzdelania na základnej škole alebo štúdia na strednej škole v poslednom ročníku príslušnej školy na základe projektov a programov podľa § 46 ods. 3, na vzdelávanie a prípravu na konkrétne pracovné miesto na základe prísľubu zamestnávateľa na prijatie do zamestnania a na vzdelávanie a prípravu na začatie prevádzkovania alebo vykonávania samostatnej zárobkovej činnosti.“.
50.
V § 44 ods. 2 sa na konci pripája táto veta: „Ustanovenie prvej vety sa nevzťahuje na dokončenie vzdelania na základnej škole alebo štúdia na strednej škole uchádzačom o zamestnanie alebo záujemcom o zamestnanie na účely získania dokladu o ukončení vzdelania na základnej škole alebo štúdia na strednej škole v poslednom ročníku príslušnej školy na základe projektov a programov podľa § 46 ods. 3.“.
51.
V § 44 ods. 3 sa vypúšťa písmeno b).
Doterajšie písmená c) až e) sa označujú ako písmená b) až d).
52.
§ 46 vrátane nadpisu znie:
㤠46
Vzdelávanie a príprava pre trh práce uchádzača o zamestnanie a záujemcu o zamestnanie
(1)
Úrad môže zabezpečiť uchádzačovi o zamestnanie a záujemcovi o zamestnanie vzdelávanie a prípravu pre trh práce vzdelávacími aktivitami podľa § 44 ods. 1 prvej vety, ak o to písomne požiadajú, a na základe zhodnotenia ich schopností, pracovných skúseností, odborných zručností, dosiahnutého stupňa vzdelania a zdravotnej spôsobilosti na prácu najmä v prípade
a)
nedostatku odborných vedomostí a odborných zručností,
b)
potreby zmeny vedomostí a odborných zručností vzhľadom na dopyt na trhu práce a
c)
straty schopnosti vykonávať pracovnú činnosť v doterajšom zamestnaní.
(2)
Zhodnotenie podľa odseku 1 u uchádzača o zamestnanie vrátane určenia druhu vzdelávacej aktivity je súčasťou individuálneho akčného plánu podľa § 43 ods. 6. Záujemcovi o zamestnanie môže úrad zabezpečiť vzdelávanie a prípravu pre trh práce po uplynutí troch mesiacov odo dňa jeho ostatného zaradenia do evidencie záujemcov o zamestnanie. Účasť uchádzača o zamestnanie a záujemcu o zamestnanie na vzdelávaní a príprave pre trh práce je dobrovoľná.
(3)
Úrad môže zabezpečiť vzdelávanie a prípravu pre trh práce uchádzačovi o zamestnanie a záujemcovi o zamestnanie predovšetkým v rámci celoštátnych projektov a programov vzdelávania a prípravy pre trh práce schválených ústredím a realizovaných úradom alebo v rámci projektov a programov schválených a realizovaných úradom. Súčasťou vzdelávania a prípravy pre trh práce uchádzača o zamestnanie a záujemcu o zamestnanie môžu byť aj aktivity a činnosti súvisiace s poskytovaním služieb sprostredkovania zamestnania, informačných a poradenských služieb a odborných poradenských služieb, zabezpečované dodávateľom služby vzdelávania a prípravy pre trh práce.
(4)
Úrad môže poskytnúť príspevok na vzdelávanie a prípravu pre trh práce uchádzača o zamestnanie až do výšky 100 % nákladov na prvú vzdelávaciu aktivitu, až do výšky 75 % nákladov na druhú vzdelávaciu aktivitu a až do výšky 50 % nákladov na každú ďalšiu vzdelávaciu aktivitu počas dvoch rokov odo dňa nástupu uchádzača o zamestnanie na prvú vzdelávaciu aktivitu na základe uzatvorenej písomnej dohody medzi úradom a uchádzačom o zamestnanie.
(5)
Úrad poskytne príspevok až do výšky 100 % nákladov aj na
a)
každú vzdelávaciu aktivitu podľa § 44 ods. 2 druhej vety,
b)
ďalšiu vzdelávaciu aktivitu podľa odseku 4, ak do troch mesiacov od jej ukončenia bude uchádzač o zamestnanie vyradený z evidencie uchádzačov o zamestnanie z dôvodu podľa § 36 ods. 1 písm. a) a b); doplatok do výšky 100 %, ktorý uchádzač o zamestnanie zaplatil dodávateľovi služby vzdelávania a prípravy pre trh práce, úrad refunduje uchádzačovi o zamestnanie.
(6)
Úrad môže poskytnúť záujemcovi o zamestnanie príspevok na vzdelávanie a prípravu pre trh práce až do výšky 100 % nákladov na jednu vzdelávaciu aktivitu počas dvoch rokov jeho vedenia v evidencii záujemcov o zamestnanie na základe uzatvorenej písomnej dohody medzi úradom a záujemcom o zamestnanie.
(7)
Uchádzačovi o zamestnanie, ktorému úrad zabezpečuje vzdelávanie a prípravu pre trh práce, úrad uhradí výdavky na stravovanie, ubytovanie a výdavky na cestovné z miesta trvalého pobytu alebo prechodného pobytu do miesta konania vzdelávania a prípravy pre trh práce a späť podľa osobitného predpisu.21) Úhradu podľa prvej vety môže uchádzačovi o zamestnanie poskytnúť aj dodávateľ služby vzdelávania a prípravy pre trh práce, ak je to súčasťou dohody podľa odseku 13.
(8)
Úrad uhradí výdavky na stravovanie, ubytovanie a výdavky na cestovné z miesta trvalého pobytu alebo prechodného pobytu do miesta konania vzdelávania a prípravy pre trh práce a späť podľa osobitného predpisu21) aj záujemcovi o zamestnanie, ktorému úrad zabezpečuje vzdelávanie a prípravu pre trh práce, ak je rodičom starajúcim sa o dieťa pred začatím povinnej školskej dochádzky alebo osobou podľa osobitného predpisu,45) ktorá sa stará o dieťa pred začatím povinnej školskej dochádzky, alebo občanom starším ako 50 rokov veku. Úhradu podľa prvej vety môže záujemcovi o zamestnanie poskytnúť aj dodávateľ služby vzdelávania a prípravy pre trh práce, ak je to súčasťou dohody podľa odseku 13.
(9)
Príspevky podľa odsekov 4 až 8 úrad uhrádza dodávateľovi služby vzdelávania a prípravy pre trh práce na základe uzatvorenej písomnej dohody. Rozdiel do výšky 100 % príspevku podľa odseku 4 na druhú vzdelávaciu aktivitu a na každú ďalšiu vzdelávaciu aktivitu uhrádza dodávateľovi služby vzdelávania a prípravy pre trh práce uchádzač o zamestnanie. Rozdiel do výšky 100 % príspevku podľa odseku 6 na jednu vzdelávaciu aktivitu uhrádza dodávateľovi služby vzdelávania a prípravy pre trh práce záujemca o zamestnanie.
(10)
Úrad môže poskytnúť príspevok na služby pre rodinu s deťmi uchádzačovi o zamestnanie a záujemcovi o zamestnanie, ktorí sa zúčastňujú na vzdelávaní a príprave pre trh práce a ktorí sú rodičmi starajúcimi sa o dieťa pred začatím povinnej školskej dochádzky alebo osobami podľa osobitného predpisu,45) ktoré sa starajú o dieťa pred začatím povinnej školskej dochádzky, ak o tento príspevok požiadajú písomne.
(11)
Príspevok na služby pre rodinu s deťmi podľa odseku 10 je úhrada časti preukázaných výdavkov na pobyt dieťaťa v predškolskom zariadení alebo úhrada časti preukázaných výdavkov na starostlivosť o dieťa poskytovanú fyzickou osobou, ktorá má oprávnenie na vykonávanie takej činnosti.11)
(12)
Dohoda o vzdelávaní a príprave pre trh práce uzatvorená medzi úradom a uchádzačom o zamestnanie alebo úradom a záujemcom o zamestnanie obsahuje
a)
profesijné zameranie vzdelávania a prípravy pre trh práce a spôsob jeho získania,
b)
miesto konania vzdelávania a prípravy pre trh práce,
c)
dĺžku trvania vzdelávania a prípravy pre trh práce vrátane dátumu jeho začatia a skončenia, spôsob, rozsah a podmienky úhrady príspevku na vzdelávanie a prípravu pre trh práce uchádzača o zamestnanie alebo záujemcu o zamestnanie úradom,
d)
práva a povinnosti účastníkov vzdelávania a prípravy pre trh práce,
e)
podrobnosti o úhrade náhrad výdavkov za stravovanie, nákladov za ubytovanie a cestovných výdavkov do miesta konania vzdelávania a prípravy pre trh práce a späť uchádzačovi o zamestnanie a záujemcovi o zamestnanie, ktorý je rodičom starajúcim sa o dieťa pred začatím povinnej školskej dochádzky alebo osobou podľa osobitného predpisu,45) ktorá sa stará o dieťa pred začatím povinnej školskej dochádzky, alebo občanom starším ako 50 rokov veku, spôsob a termín úhrady, ak úhradu týchto výdavkov poskytuje úrad,
f)
záväzok záujemcu o zamestnanie, že vráti úradu náklady uhradené za jeho vzdelávanie a prípravu pre trh práce, ak vzdelávanie a prípravu pre trh práce predčasne skončí pred dohodnutým termínom bez vážnych dôvodov podľa odseku 14,
g)
ďalšie dohodnuté náležitosti.
(13)
Dohoda uzatvorená medzi úradom a dodávateľom služby vzdelávania a prípravy pre trh práce obsahuje
a)
názov a adresu vzdelávacieho zariadenia,
b)
miesto realizácie vzdelávania a prípravy pre trh práce,
c)
dĺžku trvania vzdelávania a prípravy pre trh práce vrátane dátumu jeho začatia a skončenia,
d)
spôsob overenia vedomostí získaných absolvovaním vzdelávania a prípravy pre trh práce,
e)
cenovú ponuku na jedného účastníka,
f)
počet uchádzačov o zamestnanie a počet záujemcov o zamestnanie, pre ktorých úrad zabezpečuje vzdelávanie a prípravu pre trh práce,
g)
celkovú cenovú ponuku, ktorú úrad uhradí podľa odsekov 4, 6 až 8,
h)
spôsob a termín úhrady celkovej cenovej ponuky podľa odsekov 4, 6 až 8,
i)
spôsob a termín poskytovania úhrady výdavkov podľa odsekov 7 a 8, ak sa na úhrade týchto výdavkov úrad dohodne s dodávateľom služby vzdelávania a prípravy pre trh práce,
j)
ďalšie dohodnuté náležitosti.
(14)
Uchádzač o zamestnanie a záujemca o zamestnanie môžu z vážnych zdravotných dôvodov, rodinných dôvodov a osobných dôvodov, ktoré u nich nastali počas vzdelávania a prípravy pre trh práce, prerušiť toto vzdelávanie a prípravu pre trh práce alebo odstúpiť od dohody; vážnosť dôvodov posudzuje úrad.
(15)
Na výber dodávateľa služby vzdelávania a prípravy pre trh práce uchádzača o zamestnanie a záujemcu o zamestnanie sa vzťahuje osobitný predpis.19)“.
53.
V § 47 odsek 8 znie:
„(8)
Zamestnávateľ, ktorému poskytne úrad príspevok podľa odseku 5 vo výške viac ako 50 % oprávnených nákladov, s výnimkou zamestnávateľa, ktorému úrad poskytne príspevok podľa odseku 9, je povinný výber dodávateľa služby vzdelávania a prípravy pre trh práce uskutočniť formou obchodnej verejnej súťaže podľa osobitného predpisu.46a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 46a znie:
„46a)
§ 281 až 288 Obchodného zákonníka.“.
54.
V § 47 sa za odsek 8 vkladajú nové odseky 9 a 10, ktoré znejú:
„(9)
Ak zamestnávateľovi poskytne úrad príspevok podľa odseku 5 vo výške viac ako 50 % oprávnených nákladov a celková suma poskytnutého príspevku je 1 000 000 Sk a viac, je zamestnávateľ povinný na výber dodávateľa služby vzdelávania a prípravy pre trh práce svojich zamestnancov použiť postupy podľa osobitného predpisu.19)
(10)
Postup podľa odsekov 8 a 9 sa uplatňuje aj na výber dodávateľa služby vzdelávania a prípravy pre trh práce zamestnancov zamestnávateľa, ktorý získal príspevky na vzdelávanie zamestnancov prijatých na vytvorené nové pracovné miesta v rámci poskytnutej individuálnej štátnej pomoci investorovi podľa § 54 ods. 2 písm. e).“.
Doterajší odsek 9 sa označuje ako odsek 11.
55.
V § 47 odsek 11 znie:
„(11)
Zamestnávateľ môže zabezpečiť vzdelávanie a prípravu pre trh práce zamestnanca sám alebo prostredníctvom dodávateľa služby vzdelávania a prípravy pre trh práce s výnimkou podľa odsekov 8 až 10.“.
56.
V § 49 ods. 4 sa slová „poistného na zdravotné“ nahrádzajú slovami „preddavku na poistné na zdravotné“.
57.
§ 50 vrátane nadpisu znie:
㤠50
Príspevok na zamestnávanie znevýhodneného uchádzača o zamestnanie
(1)
Príspevok na zamestnávanie znevýhodneného uchádzača o zamestnanie vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie v určenej dĺžke (ďalej len „príspevok”) sa poskytuje zamestnávateľovi, ktorý na vytvorené pracovné miesto prijme do pracovného pomeru znevýhodneného uchádzača o zamestnanie. Príspevok sa poskytuje mesačne do výšky 100 % z celkovej ceny práce jedného znevýhodneného uchádzača o zamestnanie prijatého na vytvorené pracovné miesto, najviac vo výške celkovej ceny práce vypočítanej z priemernej hrubej mesačnej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky za predchádzajúci kalendárny rok. Príspevok sa neposkytuje na zamestnávanie znevýhodneného uchádzača o zamestnanie, ktorý je občanom so zdravotným postihnutím podľa § 9 ods. 1 písm. a), na ktorého zamestnanie bol poskytnutý príspevok podľa § 56 a 60.
(2)
Na účely poskytovania príspevku sa za znevýhodneného uchádzača o zamestnanie považuje aj uchádzač o zamestnanie, ktorý
a)
je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov podľa osobitného predpisu49) najmenej počas 12 mesiacov,
b)
vykonával aktivačnú činnosť podľa § 52 najmenej počas 6 mesiacov z posledných 12 mesiacov od jeho zaradenia do evidencie uchádzačov o zamestnanie,
c)
vykonával absolventskú prax počas jeho ostatného vedenia v evidencii uchádzačov o zamestnanie alebo
d)
je občanom, ktorý po opätovnom posúdení dlhodobo nepriaznivého zdravotného stavu alebo po preskúmaní trvania invalidity na nárok na invalidný dôchodok podľa osobitného predpisu49a) prestal byť občanom so zdravotným postihnutím podľa § 9 ods. 1.
(3)
Zamestnávateľ je povinný zachovávať vytvorené pracovné miesto, na ktoré sa poskytuje príspevok, najmenej počas dvoch rokov. Za vytvorenie pracovného miesta u zamestnávateľa sa považuje zvýšenie počtu pracovných miest, ktoré predstavuje v priemere za 12 kalendárnych mesiacov v porovnaní s rovnakým predchádzajúcim obdobím celkový nárast počtu jeho zamestnancov. Ak nedošlo k zvýšeniu počtu pracovných miest podľa predchádzajúcej vety, zamestnávateľ je povinný preukázať, že k tomuto zvýšeniu nedošlo v dôsledku zrušenia pracovných miest z dôvodu nadbytočnosti zamestnancov.49b)
(4)
Celková cena práce na účely tohto zákona je súčet mzdy a úhrady preddavku na poistné na zdravotné poistenie, poistného na sociálne poistenie a príspevku na starobné dôchodkové sporenie, platených zamestnávateľom.
(5)
Príspevok poskytuje zamestnávateľovi úrad, v ktorého územnom obvode sa vytvorí pracovné miesto, ak o tento príspevok zamestnávateľ písomne požiada.
(6)
Príspevok sa poskytuje najviac počas 24 mesiacov od uzatvorenia písomnej dohody o poskytnutí príspevku podľa odseku 8.
(7)
Výška príspevku a dĺžka poskytovania príspevku závisia od príslušnosti okresu, v ktorom sa vytvorí pracovné miesto, k typu regiónu oprávneného na poskytovanie štátnej pomoci podľa osobitného predpisu48) a od priemernej miery evidovanej nezamestnanosti v okrese.
(8)
Úrad uzatvorí so zamestnávateľom písomnú dohodu o poskytnutí príspevku. Dohoda o poskytnutí príspevku obsahuje
a)
počet pracovných miest a ich profesijnú štruktúru,
b)
maximálnu výšku celkovej ceny práce na každého prijatého znevýhodneného uchádzača o zamestnanie,
c)
spôsob poskytovania príspevku,
d)
záväzok úradu, že bude poskytovať zamestnávateľovi príspevok mesačne, najneskôr do 30 kalendárnych dní odo dňa predloženia dokladov zamestnávateľom,
e)
záväzok zamestnávateľa, že do určeného termínu predloží pracovné zmluvy zamestnancov a najneskôr do 30 kalendárnych dní oznámi úradu každé skončenie pracovného pomeru, a
f)
ďalšie dohodnuté náležitosti.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 49a a 49b znejú:
„49a)
§ 71 a 263 zákona č. 461/2003 Z. z.
49b)
Nariadenie Komisie (ES) č. 2204/2002 z 5. decembra 2002 o uplatňovaní článkov 87 a 88 Zmluvy o ES o štátnej pomoci pre zamestnanosť (Ú. v. ES L 337/3, 13. 12. 2002).“.
58.
V § 51 odsek 4 znie:
„(4)
Absolventská prax sa vykonáva najviac 6 mesiacov bez možnosti jej predĺženia v rozsahu 20 hodín týždenne. Opakovane môže uchádzač o zamestnanie začať vykonávať absolventskú prax najskôr po uplynutí 12 mesiacov od skončenia vykonávania predchádzajúcej absolventskej praxe. Začiatok pracovného času a jeho rozvrh určuje zamestnávateľ. Po skončení absolventskej praxe vydá zamestnávateľ absolventovi školy potvrdenie o vykonaní absolventskej praxe.“.
59.
V § 51 ods. 5 v prvej vete sa suma „1 500 Sk“ nahrádza sumou „1 700 Sk“ a v druhej vete sa slová „odseku 9“ nahrádzajú slovami „odseku 8“.
60.
V § 51 sa vypúšťa odsek 6.
Doterajšie odseky 7 až 10 sa označujú ako odseky 6 až 9.
61.
V § 51 ods. 9 písmeno g) znie:
„g)
záväzok zamestnávateľa, že nezníži počet pracovných miest z dôvodu prijatia uchádzača o zamestnanie na vykonávanie absolventskej praxe,“.
62.
V § 52 ods. 5 písm. k) v prvom bode sa na konci pripájajú tieto slová: „ktoré vykonáva verejnoprospešnú činnosť,“.
63.
V § 52 odsek 10 znie:
„(10)
Dohoda uzatvorená podľa odseku 7 obsahuje
a)
počet uchádzačov o zamestnanie prijatých na vykonávanie aktivačnej činnosti, dĺžku trvania ich aktivačnej činnosti a týždenný rozsah hodín vykonávania aktivačnej činnosti jedným uchádzačom o zamestnanie,
b)
druh a rozsah vykonávanej aktivačnej činnosti,
c)
celkovú výšku, termín a dĺžku poskytovania príspevku podľa odseku 6,
d)
počet zamestnancov, ktorí organizujú vykonávanie aktivačnej činnosti uchádzačmi o zamestnanie a týždenný rozsah odpracovaných hodín jedným zamestnancom, ktorý organizuje vykonávanie aktivačnej činnosti uchádzačmi o zamestnanie,
e)
záväzok úradu, že poskytne príspevok podľa odseku 6 mesačne, najneskôr do 30 kalendárnych dní odo dňa predloženia dohodnutých dokladov,
f)
záväzok obce, inej právnickej osoby alebo fyzickej osoby, že oznámi úradu každé nedodržanie rozsahu hodín vykonávania aktivačnej činnosti uchádzačom o zamestnanie,
g)
záväzok obce, inej právnickej osoby alebo fyzickej osoby, že oznámi úradu každé skončenie pracovného pomeru najneskôr do 15 kalendárnych dní, ak na organizovanie aktivačnej činnosti bol prijatý uchádzač o zamestnanie z evidencie uchádzačov o zamestnanie,
h)
ďalšie dohodnuté náležitosti.“.
64.
§ 52 sa dopĺňa odsekmi 12 a 13, ktoré znejú:
„(12)
Ak obec, právnická osoba alebo fyzická osoba podľa odseku 5 porušila dohodu uzatvorenú s úradom podľa odseku 10 a úrad z tohto dôvodu odstúpil od tejto dohody, novú dohodu je možné uzatvoriť najskôr po uplynutí šiestich mesiacov od odstúpenia úradu od predchádzajúcej dohody.
(13)
Úrad uzatvára s uchádzačom o zamestnanie dohodu o podmienkach vykonávania aktivačnej činnosti. Dohoda o podmienkach vykonávania aktivačnej činnosti obsahuje
a)
druh a týždenný rozsah vykonávanej aktivačnej činnosti,
b)
začiatok a dĺžku vykonávania aktivačnej činnosti,
c)
záväzok úradu zabezpečiť uchádzačovi o zamestnanie vykonávanie aktivačnej činnosti,
d)
záväzok uchádzača o zamestnanie vykonávať aktivačnú činnosť zabezpečenú úradom,
e)
záväzok uchádzača o zamestnanie dodržiavať vnútorné predpisy a pokyny organizátora aktivačnej činnosti a predpisy na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri vykonávaní aktivačnej činnosti, s ktorými bol preukázateľne oboznámený,
f)
ďalšie dohodnuté náležitosti.“.
65.
§ 53 vrátane nadpisu znie:
㤠53
Príspevok na dochádzku za prácou
(1)
Príspevok na dochádzku za prácou (ďalej len „príspevok na dochádzku”) poskytuje úrad mesačne na úhradu časti cestovných výdavkov na dochádzku z miesta trvalého pobytu alebo z miesta prechodného pobytu zamestnanca do miesta výkonu zamestnania uvedeného v pracovnej zmluve a späť alebo na úhradu časti cestovných výdavkov na dochádzku z miesta trvalého pobytu alebo z miesta prechodného pobytu občana do miesta prevádzkovania alebo vykonávania samostatnej zárobkovej činnosti a späť. Príspevok na dochádzku sa poskytuje občanovi, ktorý bol znevýhodneným uchádzačom o zamestnanie podľa § 8 ods. 1 písm. a), b), d) až i) vedeným v evidencii uchádzačov o zamestnanie najmenej šesť mesiacov alebo ktorý bol znevýhodneným uchádzačom o zamestnanie podľa § 8 ods. 1 písm. c), ak boli vyradení z evidencie uchádzačov o zamestnanie z dôvodu podľa § 36 ods. 1 písm. a) alebo písm. b) a ak o tento príspevok požiadajú písomne. O príspevok na dochádzku môže občan požiadať najneskôr do šiestich mesiacov od nástupu do zamestnania alebo od začatia prevádzkovania alebo vykonávania samostatnej zárobkovej činnosti.
(2)
Príspevok na dochádzku sa poskytuje občanovi podľa odseku 1 v dĺžke zodpovedajúcej obdobiu jeho ostatného vedenia v evidencii uchádzačov o zamestnanie, najviac počas 12 mesiacov od jeho nástupu do zamestnania alebo od začatia prevádzkovania alebo vykonávania samostatnej zárobkovej činnosti. Príspevok na dochádzku sa občanovi podľa odseku 1 opätovne poskytuje po uplynutí dvoch rokov od nástupu do ostatného zamestnania alebo od ostatného začatia prevádzkovania alebo vykonávania samostatnej zárobkovej činnosti.
(3)
Výška príspevku na dochádzku je najviac 2 000 Sk mesačne v závislosti od vzdialenosti miesta výkonu zamestnania alebo miesta prevádzkovania alebo vykonávania samostatnej zárobkovej činnosti od miesta trvalého pobytu alebo od miesta prechodného pobytu zamestnanca alebo samostatne zárobkovo činnej osoby.
(4)
Príspevok na dochádzku poskytuje úrad do 30 kalendárnych dní od preukázania trvania zamestnania alebo preukázania trvania prevádzkovania alebo vykonávania samostatnej zárobkovej činnosti.“.
66.
V § 54 ods. 2 písmeno e) znie:
„e)
individuálna štátna pomoc investorovi schválená vládou Slovenskej republiky alebo Európskou komisiou na základe žiadosti o poskytnutie štátnej pomoci podľa osobitných predpisov59a) formou príspevku na vytvorenie nového pracovného miesta a príspevku na vzdelávanie zamestnanca prijatého na vytvorené nové pracovné miesto poskytovaných ústredím spôsobom a za podmienok ustanovených v zmluve uzatvorenej medzi ústredím a prijímateľom individuálnej štátnej pomoci,“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 59a znie:
„59a)
Zákon č. 231/1999 Z. z. v znení neskorších predpisov.
Nariadenie Rady (ES) č. 659/1999 z 22. marca 1999, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá uplatňovania článku 93 Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva (Ú. v. EÚ L 083, 27. 3. 1999).“.
67.
V § 54 sa odsek 2 dopĺňa písmenom g), ktoré znie:
„g)
projekty a programy na podporu rozvoja regionálnej zamestnanosti a zvyšovania zamestnateľnosti financované zo štátneho rozpočtu, ktoré schvaľuje ministerstvo a realizuje Fond sociálneho rozvoja.“.
68.
V § 58 odsek 6 znie:
„(6)
Povolenie na vykonávanie činnosti agentúry podporovaného zamestnávania vydáva ústredie na dobu neurčitú. Na základe písomnej žiadosti agentúry podporovaného zamestnávania ústredie povolenie na vykonávanie činnosti agentúry podporovaného zamestnávania zmení, pozastaví, zruší alebo vydá jeho duplikát. Duplikát vydá ústredie pri strate, odcudzení, znehodnotení povolenia na vykonávanie činnosti agentúry podporovaného zamestnávania alebo pri strate dokladu o zmene, pozastavení, zrušení povolenia na vykonávanie činnosti agentúry podporovaného zamestnávania.“.
69.
V § 58 sa za odsek 6 vkladá nový odsek 7, ktorý znie:
„(7)
Agentúre podporovaného zamestnávania, ktorej bolo zrušené povolenie na vykonávanie činnosti agentúry podporovaného zamestnávania na základe návrhu podľa odseku 15, ústredie vydá nové povolenie na vykonávanie činnosti agentúry podporovaného zamestnávania najskôr po uplynutí troch rokov od zrušenia predchádzajúceho povolenia na vykonávanie činnosti agentúry podporovaného zamestnávania.“.
Doterajšie odseky 7 až 14 sa označujú ako odseky 8 až 15.
70.
V § 58 ods. 9 v úvodnej vete sa slová „odseku 7“ nahrádzajú slovami „odseku 8“.
71.
V § 58 ods. 10 sa vypúšťa písmeno b).
Doterajšie písmená c) a d) sa označujú ako písmená b) a c).
72.
V § 58 ods. 11 sa za slovo „vydanie“ vkladá čiarka a slová „alebo predĺženie“ sa nahrádzajú slovami „zmenu alebo vydanie duplikátu“.
73.
V § 58 ods. 14 sa slová „odseku 14“ nahrádzajú slovami „odseku 15“.
74.
V § 59 ods. 4 sa slová „§ 50 ods. 3“ nahrádzajú slovami „§ 50 ods. 4“.
75.
V § 60 odsek 5 znie:
„(5)
Na príspevok úrad poskytne preddavok vo výške najviac 50 % zo sumy podľa odseku 4 na jedného občana so zdravotným postihnutím podľa § 9 ods. 1 písm. a), ak o tento preddavok právnická osoba alebo fyzická osoba písomne požiada.“.
76.
§ 63 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:
„(5)
Zamestnávateľ preukazuje plnenie povinného podielu počtu občanov so zdravotným postihnutím podľa § 9 ods. 1 písm. a) na celkovom počte svojich zamestnancov za predchádzajúci kalendárny rok do 31. marca nasledujúceho kalendárneho roka na tlačive predpísanom ústredím.“.
77.
V § 64 odsek 2 znie:
„(2)
Na započítanie jedného občana so zdravotným postihnutím podľa § 9 ods. 1 písm. a) na účely podľa odseku 1 je potrebné preukázať, že súčasťou ceny za realizovanú zadanú zákazku sú náklady na mzdu občana so zdravotným postihnutím podľa § 9 ods. 1 písm. a), na preddavok na poistné na zdravotné poistenie, na poistné na sociálne poistenie a na príspevok na starobné dôchodkové sporenie platené zamestnávateľom, vo výške trojnásobku minimálnej celkovej ceny práce platnej k 1. januáru kalendárneho roka, za ktorý zamestnávateľ plní povinnosť podľa § 63 ods. 1 písm. d).“.
78.
V § 64 ods. 3 sa za slovo „preukázať“ vkladá čiarka a slová „prepočet podľa odseku 2“ sa nahrádzajú slovami „že súčasťou ceny za realizovanú zadanú zákazku sú náklady na mzdu, preddavok na poistné, poistné a príspevok podľa odseku 2“.
79.
V § 67 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:
„(3)
Z informačného systému Sociálnej poisťovne a z informačných systémov pobočiek Sociálnej poisťovne môže ústredie a úrady získavať informácie o poberateľoch dávky v nezamestnanosti za príslušný vykazovaný mesiac bez súhlasu poberateľa dávky v nezamestnanosti.“.
Doterajšie odseky 3 až 7 sa označujú ako odseky 4 až 8.
80.
Za § 67 sa vkladá § 67a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠67a
Evidencia pohľadávok
(1)
Ústredie zverejňuje zoznam fyzických osôb a právnických osôb, voči ktorým eviduje ústredie a úrad pohľadávky.
(2)
Zoznam fyzických osôb podľa odseku 1 obsahuje
a)
meno a priezvisko fyzickej osoby,
b)
trvalý pobyt alebo prechodný pobyt fyzickej osoby,
c)
výšku pohľadávky.
(3)
Zoznam právnických osôb podľa odseku 1 obsahuje
a)
obchodné meno právnickej osoby,
b)
sídlo právnickej osoby,
c)
výšku pohľadávky.
(4)
Na zverejnenie údajov podľa odsekov 1 a 2 sa nevyžaduje súhlas fyzickej osoby a právnickej osoby, ktorých sa údaje týkajú.“.
81.
Za § 68a sa vkladá § 68b, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠68b
Priestupky
(1)
Priestupku sa dopustí fyzická osoba, ktorá neoprávnene sprostredkúva zamestnanie za úhradu.
(2)
Za priestupok podľa odseku 1 možno uložiť pokutu do 10 000 Sk.
(3)
Priestupky prejednáva úrad.
(4)
Na konanie o priestupkoch sa vzťahuje osobitný predpis.62b)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 62b znie:
„62b)
Zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.“.
82.
V § 69 ods. 1 písmeno c) znie:
„c)
podrobný obsah, náležitosti evidencie uchádzačov o zamestnanie, postup pri vedení evidencie uchádzačov o zamestnanie a aktívne formy osobného vyhľadávania zamestnania uchádzačom o zamestnanie podľa § 33 až 36,“.
83.
V § 69 ods. 1 písm. f) sa za slová „cestovných výdavkov“ vkladajú slová „a príspevku na služby pre rodinu s deťmi“ a slová „určených v individuálnom akčnom pláne“ sa nahrádzajú slovami „v rámci odborných poradenských služieb“.
84.
V § 69 ods. 2 písmeno a) znie:
„a)
výšku príspevku na jednu vzdelávaciu aktivitu pre uchádzača o zamestnanie a záujemcu o zamestnanie v závislosti od druhu vzdelávacej aktivity, výšku príspevku na služby pre rodinu s deťmi uchádzačovi o zamestnanie a záujemcovi o zamestnanie a ďalšie podrobnosti zabezpečenia vzdelávania a prípravy pre trh práce uchádzača o zamestnanie a záujemcu o zamestnanie podľa § 46,“.
85.
V § 69 ods. 2 písmeno c) znie:
„c)
výšku príspevku a dĺžku poskytovania príspevku v závislosti od príslušnosti okresu, v ktorom sa vytvorí pracovné miesto, k typu regiónu oprávneného na poskytovanie štátnej pomoci, od právnej formy a predmetu činnosti zamestnávateľa a ďalšie podrobnosti podľa § 50,“.
86.
V § 69 ods. 2 písmeno e) znie:
„e)
výšku príspevku na dochádzku v závislosti od vzdialenosti miesta výkonu zamestnania alebo miesta prevádzkovania alebo vykonávania samostatnej zárobkovej činnosti od miesta trvalého pobytu alebo prechodného pobytu zamestnanca alebo samostatne zárobkovo činnej osoby, dĺžku vedenia uchádzača o zamestnanie v evidencii uchádzačov o zamestnanie na účely poskytovania príspevku na sťahovanie, doklady k žiadostiam o poskytnutie príspevkov a ďalšie podrobnosti poskytovania príspevkov podľa § 53,“.
87.
V § 69 ods. 2 písmeno f) znie:
„f)
výšku príspevku v závislosti od príslušnosti okresu, v ktorom sa zriaďuje chránená dielňa alebo chránené pracovisko, k typu regiónu oprávneného na poskytovanie štátnej pomoci podľa osobitného predpisu, od právnej formy a predmetu činnosti zamestnávateľa a ďalšie podrobnosti poskytovania príspevku na zriadenie chránenej dielne alebo chráneného pracoviska podľa § 56,“.
88.
V § 70 ods. 1 sa písmeno „w)“ nahrádza písmenom „x)“.
89.
V § 70 ods. 4 v úvodnej vete sa slová „§ 23 ods. 2 a § 26“ nahrádzajú slovami „§ 24 ods. 2 a § 27“.
90.
V § 70 ods. 6 sa slová „§ 46 ods. 4“ nahrádzajú slovami „§ 46“.
91.
V § 70 ods. 7 sa slová „odseku 4“ nahrádzajú slovami „odseku 7“.
92.
V § 70 odsek 8 znie:
„(8)
Uchádzač o zamestnanie, ktorý pred zaradením do evidencie uchádzačov o zamestnanie prevádzkoval alebo vykonával samostatnú zárobkovú činnosť a ktorý požiadal o poskytnutie príspevku podľa § 49, § 54 ods. 1 písm. c), § 57, § 59 a 60, alebo zamestnávateľ, ktorý požiadal o poskytnutie príspevku podľa § 50, § 54 ods. 1 písm. c), § 56, § 59 a 60, je povinný ku dňu podania žiadosti preukázať
a)
splnenie daňových povinností,
b)
splnenie povinností odvodu preddavku na poistné na zdravotné poistenie, poistného na sociálne poistenie a príspevku na starobné dôchodkové sporenie,
c)
skutočnosť, že nemá evidované neuspokojené nároky svojich zamestnancov vyplývajúce z pracovného pomeru,
d)
skutočnosť, že nie je v konkurze, v likvidácii, v súdom určenej správe alebo v inom podobnom konaní a
e)
skutočnosť, že nemá voči úradu záväzky po lehote splatnosti.“.
93.
V § 72 ods. 1 sa na konci pripája táto veta: „Občan so zdravotným postihnutím podľa § 9 ods. 1 písm. a), ktorý po opätovnom posúdení dlhodobo nepriaznivého zdravotného stavu a po preskúmaní trvania invalidity na nárok na invalidný dôchodok podľa osobitného predpisu49a) prestal byť občanom so zdravotným postihnutím podľa § 9 ods. 1 písm. a), sa na účely § 50, § 54, § 55 až 57, § 60 a 63 naďalej považuje za občana so zdravotným postihnutím podľa § 9 ods. 1 písm. a) najdlhšie do troch rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia Sociálnej poisťovne alebo najdlhšie do troch rokov od vydania posudku, ktorým bola občanovi priznaná miera poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť 40 % a menej.“.
94.
V § 72 sa za odsek 1 vkladajú nové odseky 2 až 7, ktoré znejú:
„(2)
Na účely ďalšieho poskytovania príspevku podľa § 50 zamestnávateľovi, ktorému bol poskytnutý príspevok podľa § 50 pred 1. januárom 2006, sa za občana so zdravotným postihnutím podľa § 9 ods. 1 písm. a) považuje aj občan prijatý na pracovné miesto vytvorené zamestnávateľom na základe dohody podľa § 50 ods. 8, ktorý po opätovnom posúdení dlhodobo nepriaznivého zdravotného stavu alebo po preskúmaní trvania invalidity na nárok na invalidný dôchodok podľa osobitného predpisu49a) prestal byť občanom so zdravotným postihnutím podľa § 9 ods. 1 písm. a), najdlhšie do troch rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia Sociálnej poisťovne alebo najdlhšie do troch rokov od vydania posudku, ktorým bola občanovi priznaná miera poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť 40 % a menej.
(3)
Na účely ďalšieho poskytovania príspevku podľa § 56 a 60 zamestnávateľovi, ktorému bol poskytnutý príspevok podľa § 56 pred 1. januárom 2006, sa za občana so zdravotným postihnutím podľa § 9 ods. 1 písm. a) považuje aj občan prijatý na pracovné miesto vytvorené zamestnávateľom v chránenej dielni alebo na chránenom pracovisku na základe dohody podľa § 56 ods. 12, ktorý po opätovnom posúdení dlhodobo nepriaznivého zdravotného stavu alebo po preskúmaní trvania invalidity na nárok na invalidný dôchodok podľa osobitného predpisu49a) prestal byť občanom so zdravotným postihnutím podľa § 9 ods. 1 písm. a), najdlhšie do troch rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia Sociálnej poisťovne alebo najdlhšie do troch rokov od vydania posudku, ktorým bola občanovi priznaná miera poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť 40 % a menej.
(4)
Občan so zdravotným postihnutím podľa § 9 ods. 1 písm. a), ktorému bol poskytnutý príspevok podľa § 57 pred 1. januárom 2006 a ktorý po opätovnom posúdení dlhodobo nepriaznivého zdravotného stavu alebo po preskúmaní trvania invalidity na nárok na invalidný dôchodok podľa osobitného predpisu49a) prestal byť občanom so zdravotným postihnutím podľa § 9 ods. 1 písm. a) do 31. decembra 2005, sa na účely § 57 považuje za občana so zdravotným postihnutím podľa § 9 ods. 1 písm. a) počas dvoch rokov odo dňa začatia prevádzkovania alebo vykonávania samostatnej zárobkovej činnosti v chránenej dielni alebo na chránenom pracovisku.
(5)
Občanovi so zdravotným postihnutím podľa § 9 ods. 1 písm. a), ktorému bol poskytnutý príspevok podľa § 57 pred 1. januárom 2006 a ktorý po opätovnom posúdení dlhodobo nepriaznivého zdravotného stavu alebo po preskúmaní trvania invalidity na nárok na invalidný dôchodok podľa osobitného predpisu49a) prestal byť občanom so zdravotným postihnutím podľa § 9 ods. 1 písm. a) do 31. decembra 2005, sa prestane poskytovať príspevok podľa § 60 po uplynutí dvoch rokov od začatia prevádzkovania alebo vykonávania samostatnej zárobkovej činnosti v chránenej dielni alebo na chránenom pracovisku za podmienok podľa § 60 ods. 1.
(6)
Na účely plnenia povinnosti zamestnávateľa podľa § 63 sa za občana so zdravotným postihnutím podľa § 9 ods. 1 písm. a) považuje aj občan, ktorý po opätovnom posúdení dlhodobo nepriaznivého zdravotného stavu alebo po preskúmaní trvania invalidity na nárok na invalidný dôchodok podľa osobitného predpisu49a) prestal byť občanom so zdravotným postihnutím podľa § 9 ods. 1 písm. a), najdlhšie do troch rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia Sociálnej poisťovne alebo najdlhšie do troch rokov od vydania posudku, ktorým bola občanovi priznaná miera poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť 40 % a menej.
(7)
Na účely realizácie projektov podľa § 54 sa za občana so zdravotným postihnutím podľa § 9 ods. 1 písm. a) považuje aj občan, ktorý po opätovnom posúdení dlhodobo nepriaznivého zdravotného stavu alebo po preskúmaní trvania invalidity na nárok na invalidný dôchodok podľa osobitného predpisu49a) prestal byť občanom so zdravotným postihnutím podľa § 9 ods. 1 písm. a), najdlhšie do troch rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia Sociálnej poisťovne alebo najdlhšie do troch rokov od vydania posudku, ktorým bola občanovi priznaná miera poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť 40 % a menej.“.
Doterajšie odseky 2 až 11 sa označujú ako odseky 8 až 17.
95.
Za § 72 sa vkladá § 72a, ktorý znie:
㤠72a
(1)
Uchádzačovi o zamestnanie, ktorý bol vedený v evidencii uchádzačov o zamestnanie pred 1. januárom 2006 a na ktorého vzdelávanie a prípravu pre trh práce bol pred 1. januárom 2006 poskytnutý príspevok podľa doterajších predpisov, úrad môže poskytnúť do 31. decembra 2007 iba príspevok na druhú vzdelávaciu aktivitu a na každú ďalšiu vzdelávaciu aktivitu podľa § 46 ods. 4.
(2)
Záujemcovi o zamestnanie, ktorému bol pred 1. januárom 2006 poskytnutý príspevok na vzdelávanie a prípravu pre trh práce podľa doterajších predpisov, môže úrad poskytnúť príspevok podľa § 46 ods. 6 až po uplynutí dvoch rokov od poskytnutia príspevku pred 1. januárom 2006.
(3)
Paušálny príspevok na úhradu nevyhnutných výdavkov zamestnávateľa spojených s vykonávaním absolventskej praxe poskytovaný na základe uzatvorenej písomnej dohody s úradom pred 1. januárom 2006 sa poskytuje do uplynutia dohodnutej dĺžky vykonávania absolventskej praxe.
(4)
Povolenie na sprostredkovanie zamestnania za úhradu, povolenie na vykonávanie činnosti agentúry dočasného zamestnávania a povolenie na vykonávanie činnosti agentúry podporovaného zamestnávania vydané alebo predĺžené pred 1. januárom 2006 sa považuje za povolenie na sprostredkovanie zamestnania za úhradu, povolenie na vykonávanie činnosti agentúry dočasného zamestnávania a povolenie na vykonávanie činnosti agentúry podporovaného zamestnávania vydané na dobu neurčitú.
(5)
Odborný poradca, ktorý do 31. decembra 2005 vykonával odbornú poradenskú činnosť podľa predpisov platných do 31. decembra 2005 a nespĺňa podmienku dosiahnutého vysokoškolského vzdelania druhého stupňa podľa § 43 ods. 3, môže uvedenú činnosť vykonávať najdlhšie do 31. decembra 2009, a ak začal do 31. decembra 2009 štúdium, ktorého absolvovaním získa vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, až do ukončenia tohto štúdia, najdlhšie do 31. decembra 2012.“.
Čl. II
Zákon č. 599/2003 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 5/2004 Z. z., zákona č. 191/2004 Z. z., zákona č. 453/2004 Z. z., zákona č. 613/2004 Z. z., zákona č. 614/2004 Z. z., zákona č. 721/2004 Z. z., zákona č. 305/2005 Z. z. a zákona č. 471/2005 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 5 ods. 4 písmeno b) znie:
„b)
25 % zo starobného dôchodku; dôchodcovi, ktorý získal obdobie dôchodkového poistenia viac ako 25 rokov, sa táto suma zvyšuje o 1 % priznaného starobného dôchodku za každý ďalší rok dôchodkového poistenia získaného po 25. roku dôchodkového poistenia,“.
2.
V poznámke pod čiarou k odkazu 14 sa slová „§ 51 a 52“ nahrádzajú slovami „§ 57 ods. 1 a 2“.
3.
§ 10 sa dopĺňa odsekmi 5 až 8, ktoré znejú:
„(5)
Dávkou na účely tohto zákona je za podmienok určených týmto zákonom aj 350 Sk mesačne u občana alebo fyzickej osoby, ktorá sa s občanom spoločne posudzuje na účely posudzovania hmotnej núdze, ak je rodičom dieťaťa do jedného roku veku.
(6)
Výška dávky a príspevkov určená podľa § 17 sa zvýši o dávku podľa odseku 5, ak je občan alebo fyzická osoba, ktorá sa s občanom v hmotnej núdzi spoločne posudzuje, rodičom dieťaťa do jedného roku veku a tento rodič preukáže potvrdením príslušného pediatra, že sa s týmto dieťaťom zúčastňuje na preventívnych prehliadkach u pediatra podľa osobitného predpisu.20a)
(7)
Ak občan alebo fyzická osoba, ktorá sa s občanom spoločne posudzuje na účely posudzovania hmotnej núdze, je rodičom dieťaťa do jedného roku veku a tento rodič preukáže potvrdením pediatra, že sa s týmto dieťaťom zúčastňuje na preventívnych prehliadkach u pediatra podľa osobitného predpisu20a) a mal bezprostredne pred narodením tohto dieťaťa zabezpečované základné životné podmienky a poskytovanú pomoc v hmotnej núdzi, patrí mu dávka podľa odseku 5.
(8)
Dávka určená podľa odsekov 6 a 7 patrí len jednému z rodičov bez ohľadu na počet detí do jedného roku veku.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 20a znie:
„20a)
§ 2 zákona č. 577/2004 Z. z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti.“.
4.
V § 11 ods. 1 sa vypúšťa druhá veta. Súčasne sa vypúšťa poznámka pod čiarou k odkazu 21.
5.
V § 12 ods. 3 písmeno b) znie:
„b)
sa zúčastňuje na vzdelávaní a príprave pre trh práce uskutočňovaných v rámci projektov21) schválených Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo”), Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny (ďalej len „ústredie”) alebo úradom práce, sociálnych vecí a rodiny (ďalej len „úrad”) podľa osobitného predpisu,22) alebo“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 21 znie:
„21)
§ 46 a 54 zákona č. 5/2004 Z. z.“.
6.
V poznámke pod čiarou k odkazu 22 sa slová „§ 5“ nahrádzajú slovami „§ 3 až 5“.
7.
V § 12 ods. 4 písmeno b) znie:
„b)
sa zúčastňuje na vzdelávaní a príprave pre trh práce uskutočňovaných v rámci projektov21) schválených ministerstvom, ústredím alebo úradom podľa osobitného predpisu,22) alebo“.
8.
V § 19 ods. 9 sa slová „odsekov 5 až 8“ nahrádzajú slovami „odsekov 4 až 8“.
9.
Nadpis § 22 znie: „Pôsobnosť ústredia“.
10.
V § 22 úvodnej vete sa slová „Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny28) (ďalej len „ústredie”)“ nahrádzajú slovom „Ústredie28)“.
11.
V § 23 písm. a) šiestom bode sa na konci vypúšťa čiarka a pripájajú sa tieto slová: „a dávky podľa § 10 ods. 7,“.
12.
V § 23 sa za písmeno b) vkladá nové písmeno c), ktoré znie:
„c)
uzatvára písomnú dohodu s obcou podľa § 28 ods. 3 a 4,“.
Doterajšie písmená c) až i) sa označujú ako písmená d) až j).
13.
V § 24 ods. 2 sa za písmeno c) vkladá nové písmeno d), ktoré znie:
„d)
uzatvára písomnú dohodu s úradom podľa § 28 ods. 3 a 4, s obsahom ktorej oboznámi poberateľov dávky a príspevkov vo svojom územnom obvode,“.
Doterajšie písmená d) až h) sa označujú ako písmená e) až i).
14.
V § 25 ods. 11 sa za slová „ich výplaty“ vkladajú slová: „a odvolanie proti rozhodnutiu o určení a o uvoľnení osobitného príjemcu“.
15.
V § 27 ods. 1 a 2 sa za slová „§ 12 ods. 9 a 10“ vkladajú slová „a dávky podľa § 10 ods. 7“.
16.
§ 28 vrátane nadpisu znie:
㤠28
Osobitný príjemca
(1)
Osobitný príjemca podľa tohto zákona je obec alebo, ak je to odôvodnené, iná právnická osoba alebo fyzická osoba. Osobitného príjemcu určuje rozhodnutím úrad, ak tento zákon neustanovuje inak. Ak osobitný príjemca zabezpečuje dávku a príspevky vo vecnej forme, je povinný ich poskytovať za cenu obvyklú a na mieste dostupnom občanovi v hmotnej núdzi.
(2)
Úrad určí osobitného príjemcu, ak sa doterajšou výplatou dávky a príspevkov nedosiahol alebo zrejme nedosiahne účel, na ktorý sú dávka a príspevky určené. Úrad určí osobitného príjemcu po jeho predchádzajúcom súhlase. Úrad uvoľní osobitného príjemcu, ak pominuli dôvody na jeho určenie.
(3)
Obec je osobitným príjemcom dávky a príspevkov na základe rozhodnutia úradu aj vtedy, ak súhlasí, že bude vykonávať funkciu osobitného príjemcu voči všetkým občanom vo svojom územnom obvode, ktorým úrad priznal dávku a príspevky právoplatným rozhodnutím. Podmienka podľa odseku 2 prvej vety sa nepoužije. Na takýto výkon osobitného príjemcu úrad s obcou uzatvorí písomnú dohodu.31a)
(4)
Dohoda podľa odseku 3 musí obsahovať
a)
identifikačné údaje zúčastnených strán,
b)
čas, na ktorý sa dohoda uzatvára,
c)
identifikačné údaje o poberateľoch dávky a príspevkov a formu, v akej sa dávka a príspevky poberateľom poskytujú,
d)
podmienky formy zabezpečenia dávky a príspevkov,
e)
výšku dávky a príspevkov,
f)
termín aktualizácie zoznamov poberateľov dávky a príspevkov,
g)
podmienky odstúpenia od dohody a
h)
ďalšie dohodnuté náležitosti.
(5)
Osobitný príjemca zabezpečuje dávku a príspevky v peňažnej forme alebo vo vecnej forme a je povinný ich použiť len na prospech občana v hmotnej núdzi a fyzických osôb, ktoré sa s občanom v hmotnej núdzi spoločne posudzujú.
(6)
Úrad dohliada, ako ním určený osobitný príjemca plní svoje povinnosti. Ak si osobitný príjemca neplní svoje povinnosti, úrad ho uvoľní z funkcie osobitného príjemcu a určí iného osobitného príjemcu.
(7)
Ak sa dávka a príspevky vyplácajú osobitnému príjemcovi, ktorým je právnická osoba, môže dávku a príspevky vyplatiť bezhotovostným prevodom úrad zo svojho účtu na osobitný účet osobitného príjemcu.
(8)
Obec môže po uplatnení postupu podľa § 19 ods. 5 a 6 určiť za osobitného príjemcu inú právnickú osobu alebo fyzickú osobu. Ustanovenia odseku 1 druhej vety a odsekov 2, 5 až 7 platia rovnako.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 31a znie:
„31a)
§ 51 a 853 Občianskeho zákonníka.“.
17.
V § 31 sa vypúšťa odsek 4.
18.
Za § 33d sa vkladá § 33e, ktorý znie:
㤠33e
(1)
Dávka a príspevky, o ktorých príslušný orgán právoplatne rozhodol do 31. decembra 2005, sa vyplatia v sume, v ktorej patrili podľa právoplatného rozhodnutia, najdlhšie do 28. februára 2006.
(2)
Príslušný orgán prehodnotí dávku a príspevky a rozhodne o dávke a príspevkoch uvedených v odseku 1 najneskôr do 28. februára 2006.“.
Čl. III
Zákon č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení zákona č. 207/2002 Z. z. a zákona č. 607/2004 Z. z. sa dopĺňa takto:
V § 2 sa odsek 1 dopĺňa písmenom m), ktoré znie:
„m)
voľného pohybu pracovníkov.“.
Čl. IV
Zákon č. 195/1998 Z. z. o sociálnej pomoci v znení zákona č. 389/1998 Z. z., zákona č. 155/1999 Z. z., zákona č. 450/2000 Z. z., zákona č. 416/2001 Z. z., zákona č. 507/2002 Z. z., zákona č. 534/2002 Z. z., zákona č. 724/2002 Z. z., zákona č. 453/2003 Z. z., zákona č. 599/2003 Z. z., zákona č. 45/2004 Z. z., zákona č. 141/2004 Z. z., zákona č. 191/2004 Z. z., zákona č. 365/2004 Z. z., zákona č. 453/2004 Z. z., zákona č. 564/2004 Z. z., zákona č. 721/2004 Z. z., zákona č. 257/2005 Z. z., zákona č. 305/2005 Z. z. a zákona č. 471/2005 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 17 ods. 4 sa vypúšťajú slová „a peňažný príspevok na prepravu“.
2.
V § 59 odsek 1 znie:
„(1)
Občanovi s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorý je podľa posudku vydaného podľa § 57 ods. 1 a 2 odkázaný na pomôcku, možno poskytnúť peňažný príspevok na zaobstaranie pomôcky, ak sa táto pomôcka neposkytuje ani nepožičiava na základe verejného zdravotného poistenia42) s výnimkou druhého mechanického vozíka alebo druhého elektrického vozíka. Za druhý mechanický vozík sa považuje aj druhý jednoduchý kočík alebo druhý špeciálne upravený kočík.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 42 znie:
„42)
§ 5 zákona č. 577/2004 Z. z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti.“.
3.
V § 59 ods. 6 sa na konci pripájajú tieto vety: „Výška peňažného príspevku na zaobstaranie pomôcky určeného na kúpu druhého mechanického vozíka je najviac 16 000 Sk a druhého elektrického vozíka je najviac 110 000 Sk. Na určenie výšky peňažného príspevku na zaobstaranie pomôcky určeného na kúpu druhého mechanického vozíka alebo druhého elektrického vozíka prvá veta platí rovnako.“.
4.
V § 59 ods. 11 sa vypúšťajú slová „podľa odseku 10“.
5.
V § 59 ods. 18 sa na konci pripájajú tieto slová: „ak tento zákon neustanovuje inak“.
6.
V § 59 ods. 19 sa na konci bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „to neplatí, ak bol občanovi s ťažkým zdravotným postihnutím poskytnutý peňažný príspevok na zaobstaranie pomôcky určený na kúpu druhého mechanického vozíka alebo druhého elektrického vozíka.“.
7.
V § 59 sa za odsek 19 vkladá nový odsek 20, ktorý znie:
„(20)
Ďalší peňažný príspevok na zaobstaranie pomôcky rovnakého druhu určený na kúpu druhého mechanického vozíka možno poskytnúť občanovi s ťažkým zdravotným postihnutím až po uplynutí piatich rokov od predchádzajúceho poskytnutia peňažného príspevku na takúto pomôcku. Ďalší peňažný príspevok na zaobstaranie pomôcky rovnakého druhu určený na kúpu druhého elektrického vozíka možno poskytnúť občanovi s ťažkým zdravotným postihnutím až po uplynutí desiatich rokov od predchádzajúceho poskytnutia peňažného príspevku na takúto pomôcku. Ďalší peňažný príspevok na zaobstaranie pomôcky rovnakého druhu určený na kúpu druhého mechanického vozíka alebo druhého elektrického vozíka možno poskytnúť občanovi s ťažkým zdravotným postihnutím, ak pomôcka, na zaobstaranie ktorej bol občanovi s ťažkým zdravotným postihnutím poskytnutý predchádzajúci peňažný príspevok na zaobstaranie pomôcky, si vyžaduje opravu a cena opravy alebo cena opravy s cenou všetkých doterajších opráv presiahne výšku 50 % ceny pomôcky.“.
Doterajšie odseky 20 až 24 sa označujú ako odseky 21 až 25.
8.
V § 59 ods. 21 sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo menej ako desať rokov, ak ide o druhý elektrický vozík“.
9.
V § 59 ods. 22 sa za slová „piatich rokov“ vkladajú slová „alebo ak ide o druhý elektrický vozík pred uplynutím desiatich rokov“.
10.
V § 59 ods. 23 sa za slová „uplynutím piatich rokov“ vkladajú slová „alebo ak ide o druhý elektrický vozík pred uplynutím desiatich rokov“ a za slová „Lehota piatich rokov“ sa vkladajú slová „alebo desiatich rokov“.
11.
V § 59 ods. 25 sa slová „odseku 20“ nahrádzajú slovami „odseku 21“.
12.
V § 60 ods. 1 sa slová „sa poskytuje alebo požičiava“ nahrádzajú slovami „bola poskytnutá alebo požičaná“.
13.
V § 62 ods. 2 sa vypúšťajú slová „prepravná služba alebo“.
14.
V § 62 ods. 3 sa nad slovo „prepravy“ umiestňuje odkaz 43a, na konci sa vkladá čiarka a pripájajú sa tieto slová: „obcou, alebo subjektom, ktorý poskytuje sociálnu pomoc podľa tohto zákona“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 43a znie:
„43a)
Zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.“.
15.
V § 62 ods. 6 sa suma „2 500 Sk“ nahrádza sumou „2 750 Sk“.
16.
V § 64a ods. 10 posledná veta znie: „Na zisťovanie príjmu, preukazovanie príjmu, prehodnocovanie príjmu a výpočet príjmu platí § 58 ods. 10, 13 a 14 rovnako.“.
17.
V § 71 sa odsek 1 dopĺňa písmenom l), ktoré znie:
„l)
zabezpečuje prepravu na účely § 62 ods. 3.“.
18.
V § 92 ods. 1 sa vypúšťajú slová „bez sprievodcu“.
19.
Za § 110u sa vkladajú § 110v a 110w, ktoré znejú:
㤠110v
O žiadostiach o poskytnutie peňažného príspevku na prepravu a peňažného príspevku na kompenzáciu zvýšených výdavkov na diétne stravovanie, ktoré boli podané a o ktorých sa právoplatne nerozhodlo do 31. decembra 2005, sa rozhoduje podľa zákona účinného od 1. januára 2006.
§ 110w
Za peňažný príspevok na zaobstaranie pomôcky určený na kúpu druhého mechanického vozíka alebo druhého elektrického vozíka sa na účely tohto zákona považuje aj peňažný príspevok na zaobstaranie pomôcky určený na kúpu druhého mechanického vozíka alebo druhého elektrického vozíka, ktorý bol občanovi s ťažkým zdravotným postihnutím poskytnutý podľa právnych predpisov účinných od 1. júla 1999 do 31. decembra 2002.“.
20.
Príloha č. 13 vrátane nadpisu znie:
„Príloha č. 13 k zákonu č. 195/1998 Z. z. v znení neskorších predpisov
Skupiny chorôb a porúch na účely poskytovania peňažného príspevku na kompenzáciu zvýšených výdavkov na diétne stravovanie
Skupiny
I.
skupina
a)
fenylketonúria do 18. roku života po 18. roku života sa posudzuje individuálne na základe neurologického a psychiatrického vyšetrenia,
b)
cystická fibróza s pankretickou insuficienciou,
c)
nešpecifické zápalové ochorenie čreva ulcerózna kolitída, Crohnova choroba v období sekundárnej malabsorpcie,
d)
coeliakia v detskom veku a u dospelých, ktorých zdravotný stav si vyžaduje osobitné potravinové výrobky.
II.
skupina
a)
diabetes mellitus typ I., diabetes mellitus typ II. inzulidependentný s komplikáciami,
b)
odstránenie 2/3 alebo celého žalúdka s malnutríciou, poklesom hmotnosti tela o 10 % od normy,
c)
syndróm krátkeho čreva so skrátením čreva viac ako 100 cm s prejavmi malabsorpcie,
d)
chronické poškodenie pankreasu (zápal, nádor, úraz) so závažnou maldigesciou, poklesom hmotnosti tela o 10 % od normy s prejavmi malabsorpcie,
e)
systémové ochorenia systémový lupus erytematodes, Sjögrenov syndróm, reumatoidná artritída, Bechterevova choroba spojené s poklesom hmotnosti tela viac ako 10 % od normy,
f)
malígne ochorenia spojené s poruchou funkcie tráviaceho traktu, s poklesom hmotnosti tela o 10 % od normy,
g)
skupina ďalších zriedkavých chorôb a porúch, ktoré sú spojené s príjmom potravy, s diagnostikovanou závažnou zmenou funkcie tráviaceho traktu alebo s poklesom hmotnosti tela viac ako 15 % od normálnej hodnoty s prejavmi malabsorpcie.
III.
skupina
a)
chronická insuficiencia obličiek, kde je hladina kreatinínu v sére vyššia ako 200 mmol/l,
b)
zúženie pažeráka s výraznou poruchou prehĺtania na benígnom podklade alebo malígnom podklade.“.
Čl. V
Zákon č. 453/2003 Z. z. o orgánoch štátnej správy v oblasti sociálnych vecí, rodiny a služieb zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 5/2004 Z. z. a zákona č. 82/2005 Z. z. sa dopĺňa takto:
V § 5 ods. 7 sa za písmeno c) vkladajú nové písmená d) a e), ktoré znejú:
„d)
získava podklady a posudzuje ich na účely poskytovania dotácií v pôsobnosti ministerstva,
e)
vedie evidenciu fyzických osôb a právnických osôb na účely poskytovania dotácií v pôsobnosti ministerstva,“.
Doterajšie písmená d) a e) sa označujú ako písmená f) a g).
Čl. VI
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 123/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 224/1996 Z. z., zákona č. 70/1997 Z. z., zákona č. 1/1998 Z. z., zákona č. 232/1999 Z. z., zákona č. 3/2000 Z. z., zákona č. 142/2000 Z. z., zákona č. 211/2000 Z. z., zákona č. 468/2000 Z. z., zákona č. 553/2001 Z. z., zákona č. 96/2002 Z. z., zákona č. 118/2002 Z. z., zákona č. 215/2002 Z. z., zákona č. 237/2002 Z. z., zákona č. 418/2002 Z. z., zákona č. 457/2002 Z. z., zákona č. 465/2002 Z. z., zákona č. 477/2002 Z. z., zákona č. 480/2002 Z. z., zákona č. 190/2003 Z. z., zákona č. 217/2003 Z. z., zákona č. 245/2003 Z. z., zákona č. 450/2003 Z. z., zákona č. 469/2003 Z. z., zákona č. 583/2003 Z. z., zákona č. 5/2004 Z. z., zákona č. 199/2004 Z. z., zákona č. 204/2004 Z. z., zákona č. 374/2004 Z. z., zákona č. 382/2004 Z. z., zákona č. 434/2004 Z. z., zákona č. 533/2004 Z. z., zákona č. 541/2004 Z. z., zákona č. 572/2004 Z. z., zákona č. 578/2004 Z. z., zákona č. 581/2004 Z. z., zákona č. 633/2004 Z. z., zákona č. 653/2004 Z. z., zákona č. 656/2004 Z. z., zákona č. 725/2004 Z. z., zákona č. 5/2005 Z. z., zákona č. 8/2005 Z. z., zákona č. 15/2005 Z. z., zákona č. 93/2005 Z. z., zákona č. 171/2005 Z. z., zákona č. 308/2005 Z. z., zákona č. 331/2005 Z. z., zákona č. 341/2005 Z. z., zákona č. 342/2005 Z. z., zákona č. 473/2005 Z. z., zákona č. 491/2005 Z. z., zákona č. 538/2005 Z. z., zákona č. 558/2005 Z. z. a zákona č. 572/2005 Z. z. sa mení takto:
V prílohe k zákonu Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. v časti VIII Finančná správa a obchodná činnosť položka 150a znie:
„Položka 150a
a) Vydanie povolenia na sprostredkovanie
zamestnania za úhradu
1. pre fyzické osoby....................................500 Sk
2. pre právnické osoby.............................1 000 Sk
b) Zmena povolenia na sprostredkovanie
zamestnania za úhradu
1. pre fyzické osoby....................................250 Sk
2. pre právnické osoby............................... 500 Sk
c) Vydanie povolenia na činnosť agentúry
dočasného zamestnávania
1. pre fyzické osoby............................... 1 500 Sk
2. pre právnické osoby.............................3 000 Sk
d) Zmena povolenia na činnosť agentúry
dočasného zamestnávania
1. pre fyzické osoby....................................750 Sk
2. pre právnické osoby.............................1 500 Sk
e) Vydanie povolenia na činnosť agentúry
podporovaného zamestnávania
1. pre fyzické osoby............................... 1 500 Sk
2. pre právnické osoby...........................3 000 Sk
f) Zmena povolenia na činnosť agentúry
podporovaného zamestnávania
1. pre fyzické osoby....................................750 Sk
2. pre právnické osoby.............................1 500 Sk
g) Vyhotovenie duplikátu povolení uvedených
v písmenách a) až f) .................................. 100 Sk
Poznámky
Správny orgán odpustí poplatok podľa písmen a) až f) fyzickej osobe, ktorá je držiteľom preukazu občana s ťažkým zdravotným postihnutím, ak uvedenú činnosť bude vykonávať ako osoba samostatne zárobkovo činná a nebude zamestnancom.“.
Čl. VII
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky sa splnomocňuje, aby v Zbierke zákonov Slovenskej republiky vyhlásil úplné znenie zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ako vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných zákonom č. 191/2004 Z. z., zákonom č. 365/2004 Z. z., zákonom č. 585/2004 Z. z., zákonom č. 614/2004 Z. z., zákonom č. 1/2005 Z. z., zákonom č. 82/2005 Z. z., zákonom č. 528/2005 Z. z. a týmto zákonom.
Čl. VIII
Účinnosť
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2006.
Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Hrušovský v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.