545/2005 Z. z.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

545
ÚSTAVNÝ ZÁKON
z 9. novembra 2005,
ktorým sa mení a dopĺňa ústavný zákon č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto ústavnom zákone:
Čl. I
Ústavný zákon č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov sa mení a dopĺňa takto:
1.
V čl. 2 ods. 1 písmeno zb) znie:
„zb) štatutárneho orgánu alebo členov štatutárneho orgánu obchodných spoločností so stopercentnou majetkovou účasťou štátu,“.
2.
V čl. 2 sa odsek 1 dopĺňa písmenami ze) až zk), ktoré znejú:
„ze) generálneho riaditeľa Daňového riaditeľstva Slovenskej republiky,
zf) predsedu správnej rady Ústavu pamäti národa,
zg) generálneho riaditeľa Železníc Slovenskej republiky,
zh) členov štatutárneho orgánu Exportno-importnej banky Slovenskej republiky,
zi) predsedu Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou,
zj) členov výkonného výboru Fondu národného majetku Slovenskej republiky,
zk) predsedu a podpredsedu Poštového regulačného úradu.“.
3.
V čl. 7 odsek 2 znie:
„(2)
K písomnému oznámeniu podľa odseku 1 verejný funkcionár priloží najneskôr do 30. apríla potvrdenie o podanom daňovom priznaní k dani z príjmov fyzických osôb alebo iný doklad vydávaný na daňové účely potvrdzujúci sumu príjmov, ktoré verejný funkcionár získal za predchádzajúci kalendárny rok.“.
4.
V čl. 7 ods. 5 sa za písmeno c) vkladá nové písmeno d), ktoré znie:
„d)
rektori verejných vysokých škôl akademickému senátu verejnej vysokej školy,“.
Doterajšie písmeno d) sa označuje ako písmeno e).
5.
V čl. 7 ods. 7 druhá veta znie: „Oznámenie podané podľa odseku 5 písm. c), d) a e) zverejňuje komisia zastupiteľstva vyššieho územného celku na internetovej stránke vyššieho územného celku, akademický senát na internetovej stránke verejnej vysokej školy a výbor na internetovej stránke Národnej rady Slovenskej republiky.“.
6.
V čl. 8 ods. 1 sa slová „s) až zd)“ nahrádzajú slovami „t) až zk)“.
7.
V čl. 9 ods. 1 písmeno a) znie:
„a)
výbor, ak ide o verejných funkcionárov uvedených v čl. 2 ods. 1 písm. a) až n) a t) až zk),“.
8.
V čl. 9 ods. 5 posledná veta znie: „Rozhodnutie orgánu podľa odseku 1 písm. b) sa doručí aj starostovi obce alebo zástupcovi starostu obce, ak konanie smeruje proti starostovi, rozhodnutie orgánu podľa odseku 1 písm. c) sa doručí aj predsedovi vyššieho územného celku alebo podpredsedovi vyššieho územného celku, ak konanie smeruje proti predsedovi vyššieho územného celku, a rozhodnutie orgánu podľa odseku 1 písm. d) sa doručí aj predsedovi akademického senátu verejnej vysokej školy.“.
9.
V čl. 9 ods. 11 písmeno a) znie:
„a)
verejnými funkcionármi podľa čl. 2 ods. 1 písm. a) až n) a t) až zk) je príjmom štátneho rozpočtu,“.
10.
V čl. 9 sa odsek 11 dopĺňa písmenom e), ktoré znie:
„e)
štatutárnymi orgánmi orgánov verejnej moci a orgánov právnických osôb podľa čl. 9 ods. 14 je príjmom štátneho rozpočtu.“.
11.
Čl. 9 sa dopĺňa odsekom 14, ktorý znie:
„(14)
Orgány verejnej moci a právnické osoby sú povinné na žiadosť orgánu, ktorý vykonáva konanie podľa odseku 1, oznámiť skutočnosti, ktoré majú význam pre konanie a rozhodnutie podľa tohto ústavného zákona. Za nesplnenie tejto povinnosti môže tento orgán uložiť štatutárnemu orgánu alebo predsedovi štatutárneho orgánu orgánov verejnej moci a orgánov právnických osôb pokutu vo výške určenej v odseku 10 písm. a), a to aj opakovane.“.
12.
Čl. 9 sa dopĺňa odsekmi 15 a 16, ktoré znejú:
„(15)
Na účely tohto ústavného zákona sa mesačným platom verejného funkcionára rozumie jedna dvanástina z jeho ročného príjmu za predchádzajúci kalendárny rok za výkon verejnej funkcie a v prípade uloženia pokuty v zmysle odseku 14 sa mesačným platom verejného funkcionára rozumie jedna dvanástina z jeho ročného príjmu za predchádzajúci kalendárny rok za výkon funkcie štatutárneho orgánu alebo predsedu štatutárneho orgánu orgánov verejnej moci a orgánov právnických osôb.
(16)
V prípade, ak mesačný plat verejného funkcionára, voči ktorému vedie konanie orgán uvedený v čl. 9 ods. 1 písm. a), je nižší ako priemerná mesačná nominálna mzda v hospodárstve Slovenskej republiky za predchádzajúci kalendárny rok, pri výpočte sumy podľa odseku 10 sa za mesačný plat považuje priemerná nominálna mesačná mzda v hospodárstve Slovenskej republiky za uplynulý kalendárny rok.“.
13.
V čl. 10 odsek 2 znie:
„(2)
Dotknutý verejný funkcionár môže podať návrh na preskúmanie rozhodnutia výboru na Ústavný súd Slovenskej republiky v lehote 30 dní odo dňa doručenia rozhodnutia podľa odseku 1, ktorým bola vyslovená strata mandátu alebo funkcie, alebo do 30 dní odo dňa doručenia rozhodnutia podľa čl. 9 ods. 10, ktorým bolo rozhodnuté o pokute voči verejnému funkcionárovi. Podanie návrhu na preskúmanie rozhodnutia výboru má odkladný účinok. Ústavný súd Slovenskej republiky rozhodne o tomto návrhu do 60 dní odo dňa jeho doručenia. Konanie o preskúmaní takéhoto rozhodnutia pred Ústavným súdom Slovenskej republiky upravujú ustanovenia zákona. Rozhodnutie Ústavného súdu Slovenskej republiky je konečné okrem rozhodnutia podľa čl. 12 ods. 2.“.
14.
Čl. 10 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:
„(4)
Štatutárny orgán orgánov verejnej moci a orgánov právnických osôb môže podať návrh na preskúmanie rozhodnutia o pokute uloženej podľa čl. 9 ods. 14 na Ústavný súd Slovenskej republiky v lehote 15 dní od doručenia rozhodnutia o uložení pokuty. Podanie návrhu na preskúmanie rozhodnutia orgánu, ktorý rozhodol o pokute, má odkladný účinok. Ústavný súd Slovenskej republiky rozhodne o tomto návrhu do 60 dní odo dňa jeho doručenia. Konanie o preskúmaní takéhoto rozhodnutia pred Ústavným súdom Slovenskej republiky upravujú ustanovenia zákona a rozhodnutie Ústavného súdu Slovenskej republiky je konečné.“.
15.
Za čl. 12 sa vkladá článok 12a, ktorý znie:
„Čl. 12a
(1)
Ak verejný funkcionár vykonáva ku dňu účinnosti tohto ústavného zákona funkciu, zamestnanie alebo činnosť, ktorá je podľa tohto ústavného zákona nezlučiteľná s jeho funkciou verejného funkcionára, je povinný do 30 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto ústavného zákona ich vykonávanie skončiť alebo vykonať zákonom ustanovený právny úkon smerujúci k ich skončeniu.
(2)
Konanie vo veciach rozporu osobného záujmu s verejným záujmom začaté pred nadobudnutím účinnosti tohto ústavného zákona možno preskúmať Ústavným súdom Slovenskej republiky postupom uvedeným v tomto ústavnom zákone.“.
Čl. II
Tento ústavný zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2006.
Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Hrušovský v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.