538/2005 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2006 do 31.12.2006

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

538
ZÁKON
z 27. októbra 2005
o prírodných liečivých vodách, prírodných liečebných kúpeľoch, kúpeľných miestach a prírodných minerálnych vodách a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
PRVÁ ČASŤ
ZÁKLADNÉ USTANOVENIA
§ 1
Predmet úpravy
(1)
Tento zákon upravuje
a)
uznávanie prírodných liečivých vôd a prírodných minerálnych vôd,
b)
využívanie a ochranu prírodných liečivých zdrojov a prírodných minerálnych zdrojov,
c)
uznávanie klimatických podmienok vhodných na liečenie a ich ochranu,
d)
podmienky na povolenie na prevádzkovanie prírodných liečebných kúpeľov a kúpeľných liečební,
e)
podmienky na uznávanie kúpeľných miest,
f)
ochranu kúpeľného územia a požiadavky na kúpeľné prostredie,
g)
práva a povinnosti fyzických osôb a právnických osôb pri uznávaní prírodných liečivých vôd, prírodných minerálnych vôd a klimatických podmienok vhodných na liečenie a pri využívaní a ochrane prírodných liečivých zdrojov, prírodných minerálnych zdrojov a klimatických podmienok vhodných na liečenie,
h)
pôsobnosť orgánov štátnej správy a obcí,
i)
zodpovednosť za porušenie povinností ustanovených týmto zákonom.
(2)
Tento zákon sa nevzťahuje na prírodné minerálne vody plnené do spotrebiteľského obalu s výnimkou ich uznania, úpravy, ochrany a povoľovania využívania prírodných minerálnych zdrojov.1)
§ 2
Základné pojmy
(1)
Minerálna voda je podzemná voda s originálnym pôvodom akumulovaná v prírodnom prostredí, vyvierajúca na zemský povrch z jednej alebo viacerých prirodzených alebo umelých výstupných ciest, ktorá sa odlišuje od inej podzemnej vody najmä
a)
svojím pôvodom,
b)
obsahom stopových prvkov,
c)
obsahom a charakterom celkových rozpustených tuhých látok presahujúcich 1 000 mg.l-1 alebo obsahom rozpustených plynných látok presahujúcich 1 000 mg.l-1 oxidu uhličitého, alebo najmenej 1 mg.l-1 sulfánu, alebo
d)
minimálnou teplotou vody v mieste výveru 20 oC.
(2)
Prírodná liečivá voda je minerálna voda, ktorá pre svoje zloženie vhodné na liečenie bola uznaná podľa tohto zákona.
(3)
Prírodný liečivý zdroj na účely tohto zákona je zdroj minerálnej vody, z ktorého voda bola uznaná za prírodnú liečivú vodu podľa tohto zákona.
(4)
Prírodná minerálna voda je mikrobiologicky bezchybná podzemná voda vyvierajúca na zemský povrch z jednej alebo viacerých prirodzených alebo umelých výstupných ciest, ktorá spĺňa kvalitatívne požiadavky podľa osobitného predpisu1) a bola uznaná podľa tohto zákona. Je určená na použitie ako potravina a na výrobu balených prírodných minerálnych vôd.1) Od obyčajnej pitnej vody sa odlišuje charakteristickým pôvodným obsahom minerálov, stopových prvkov alebo ich častí, ako aj fyziologickým účinkom a jej pôvodným stavom.
(5)
Prírodný minerálny zdroj je zdroj minerálnej vody, z ktorého bola voda uznaná za prírodnú minerálnu vodu podľa tohto zákona.
(6)
Klimatické podmienky vhodné na liečenie sú vonkajšie klimatické ukazovatele a kvalita ovzdušia a mikroklimatické podmienky prírodných podzemných priestorov, ktoré spôsobujú priaznivé zmeny reaktivity alebo iných fyziologických funkcií a biologických funkcií ľudského organizmu, uznané podľa tohto zákona.
(7)
Peloidy sú prírodné látky, ktoré vznikli kombináciou geologických, chemických, fyzikálnych, biologických a mikrobiologických procesov a ktoré sa po úprave môžu používať na terapeutické účely ako zdravotnícke pomôcky.2)
(8)
Prírodné liečivé soli a plyny sú prírodné látky, ktoré sú obsiahnuté v prírodných liečivých vodách a iných prírodných zdrojoch a môžu sa používať na terapeutické účely ako zdravotnícke pomôcky.2)
(9)
Kúpeľné miesto je územie obce alebo časť územia obce, na ktorom sa nachádzajú prírodné liečivé zdroje, prírodné liečebné kúpele, kúpeľné liečebne a iné zariadenia potrebné na vykonávanie kúpeľnej starostlivosti a ktoré je uznané podľa tohto zákona.
(10)
Prírodné liečebné kúpele sú viac ako jedno zdravotnícke zariadenie, v ktorých sa poskytuje zdravotná starostlivosť na stabilizáciu zdravotného stavu, regeneráciu zdravia alebo prevenciu chorôb3) a ktoré využívajú prírodné liečivé vody alebo klimatické podmienky vhodné na liečenie uznané podľa tohto zákona na poskytovanie zdravotnej starostlivosti.
(11)
Kúpeľná liečebňa je samostatné zdravotnícke zariadenie, v ktorom sa poskytuje zdravotná starostlivosť na stabilizáciu zdravotného stavu, regeneráciu zdravia alebo prevenciu chorôb3) a ktoré využíva prírodné liečivé vody alebo klimatické podmienky vhodné na liečenie uznané podľa tohto zákona na poskytovanie zdravotnej starostlivosti.
(12)
Prírodné klimatické kúpele sú prírodné liečebné kúpele, ktoré využívajú na poskytovanie zdravotnej starostlivosti klimatické podmienky vhodné na liečenie uznané podľa tohto zákona.
(13)
Kúpeľná starostlivosť je zdravotná starostlivosť poskytovaná v prírodných liečebných kúpeľoch a kúpeľných liečebniach.
(14)
Monitorovací systém prírodných liečivých zdrojov a prírodných minerálnych zdrojov je systém, prostredníctvom ktorého sa vykonáva režimové sledovanie hydrogeologických, chemických, fyzikálnych, mikrobiologických a biologických ukazovateľov prírodných liečivých zdrojov, prírodných minerálnych zdrojov, pozorovacích vrtov, pozorovacích objektov a meteorologických ukazovateľov príslušného územia (ďalej len „režimové sledovanie“) v rozsahu určenom v povolení využívať prírodný liečivý zdroj alebo prírodný minerálny zdroj (ďalej len „povolenie využívať zdroj“). Monitorovací systém prírodných liečivých zdrojov a prírodných minerálnych zdrojov je samostatnou časťou monitorovacieho systému životného prostredia.
(15)
Záchytné zariadenie je zariadenie, ktoré slúži na odoberanie vody z prírodného liečivého zdroja alebo z prírodného minerálneho zdroja.
(16)
Balneotechnické zariadenie je zariadenie, ktoré slúži na čerpanie, dopravu, akumuláciu, balneologické alebo iné využitie vody z prírodného liečivého zdroja alebo z prírodného minerálneho zdroja.
(17)
Využívateľ zdroja je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá má povolenie využívať zdroj vydané podľa tohto zákona.
§ 3
Vlastnícke vzťahy
Prírodná liečivá voda a prírodná minerálna voda sa stáva vlastníctvom fyzickej osoby-podnikateľa alebo právnickej osoby, ktorá ju odobrala z prírodného liečivého zdroja alebo z prírodného minerálneho zdroja na základe povolenia využívať zdroj vydaného podľa tohto zákona a zaplatila za ňu úhradu.
§ 4
Oznamovacia povinnosť
(1)
Ak fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá vykonáva geologické práce, banskú činnosť alebo činnosť vykonávanú banským spôsobom alebo iné zemné práce, zistí výskyt podzemnej vody s prejavmi zvýšenej teploty, mineralizácie alebo obsahu plynov, je povinná tieto skutočnosti oznámiť Ministerstvu zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo zdravotníctva“) do 15 dní odo dňa zistenia.
(2)
Ministerstvo zdravotníctva zaujme k oznamu podľa odseku 1 stanovisko do 15 dní od prijatia oznamu. Ministerstvo zdravotníctva zaznamená výskyt podzemnej vody zistenej podľa odseku 1 do registra a databázy minerálnych vôd.
DRUHÁ ČASŤ
PRÍRODNÉ LIEČIVÉ ZDROJE A PRÍRODNÉ MINERÁLNE ZDROJE
§ 5
Uznanie prírodných liečivých vôd a uznanie prírodných minerálnych vôd
(1)
O uznaní prírodnej liečivej vody a o uznaní prírodnej minerálnej vody rozhoduje Štátna kúpeľná komisia.
(2)
Minerálnu vodu možno uznať za prírodnú liečivú vodu, ak sú počas najmenej piatich rokov preukázané jej liečivé účinky v balneologickej praxi a spĺňa požiadavky ustanovené všeobecne záväzným právnym predpisom, ktorý vydá ministerstvo zdravotníctva. Liečivé účinky možno považovať za preukázané aj vtedy, ak boli takéto účinky overené dlhodobou balneologickou praxou pri využívaní vôd s podobnými fyzikálnymi, chemickými a fyzikálno-chemickými vlastnosťami.
(3)
Za prírodnú liečivú vodu v mieste spotreby možno uznať len minerálnu vodu zo zdroja, ktorá bola najmenej päť rokov sledovaná a počas tohto obdobia sa preukázala stálosť všetkých jej rozhodujúcich ukazovateľov.
(4)
Prírodná liečivá voda využívaná na plnenie do spotrebiteľského obalu4) sa považuje za liek, ak spĺňa požiadavky na kvalitu, účinnosť a bezpečnosť5) a má udelené povolenie na uvedenie na trh podľa osobitného predpisu.6)
(5)
Prírodná liečivá voda využívaná zo zdroja na plnenie do spotrebiteľského obalu musí spĺňať požiadavky podľa osobitného predpisu.7)
(6)
Za prírodnú minerálnu vodu možno uznať len vodu zo zdroja, ktorá bola najmenej tri roky sledovaná, počas tohto obdobia sa preukázala stálosť všetkých jej rozhodujúcich ukazovateľov a nedošlo k zmene jej výživových vlastností a spĺňa požiadavky ustanovené všeobecne záväzným právnym predpisom, ktorý vydá ministerstvo zdravotníctva. Ak využívateľ zdroja nemôže z technických dôvodov využívať prírodnú minerálnu vodu zo zdroja, na ktorý bolo vydané povolenie využívať zdroj, a požiada o uznanie prírodnej minerálnej vody s rovnakým chemickým zložením z nového zdroja z rovnakého hydrogeologického kolektora,8) podmienka podľa predchádzajúcej vety sa považuje za splnenú. V tomto prípade stabilita vody zo zdroja musí byť preukázaná hydrodynamickou skúškou v dĺžke trvania 30 dní.
(7)
Na plnenie do spotrebiteľského obalu pod obchodným názvom prírodná minerálna voda sa môže využívať len prírodná minerálna voda uznaná podľa tohto zákona.
(8)
Minerálne vody uvedené v § 2 ods. 1, 2 a 4 a zdroje, z ktorých tieto vody pochádzajú, podliehajú evidencii ministerstva zdravotníctva.
§ 6
(1)
V konaní o uznanie prírodnej liečivej vody a prírodnej minerálnej vody sa rozhoduje o uznaní
a)
prírodnej liečivej vody a prírodnej minerálnej vody získanej zo zdroja na území Slovenskej republiky,
b)
prírodnej minerálnej vody zo zdroja na území nečlenského štátu Európskej únie dovezenej do členského štátu Európskej únie.
(2)
Konanie o uznanie prírodnej liečivej vody alebo prírodnej minerálnej vody sa začína na návrh alebo na podnet správneho orgánu.
(3)
Návrh na uznanie prírodnej liečivej vody alebo prírodnej minerálnej vody môže podať
a)
vlastník pozemku, na ktorom sa zdroj vody nachádza,
b)
vlastník záchytného zariadenia, ktoré slúži na odber prírodnej liečivej vody alebo prírodnej minerálnej vody,
c)
fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá má záujem zdroj vody využívať,
d)
obec, na ktorej území sa zdroj vody nachádza.
(4)
Štátna kúpeľná komisia môže začať konanie o uznanie prírodnej liečivej vody alebo prírodnej minerálnej vody aj z vlastného podnetu, ak sa dozvie o možnom zdroji prírodnej liečivej vody alebo prírodnej minerálnej vody.
(5)
Návrh na uznanie prírodnej liečivej vody alebo prírodnej minerálnej vody musí obsahovať
a)
údaje o navrhovateľovi s týmto obsahom:
1.
fyzická osoba uvedie meno, priezvisko, bydlisko, dátum narodenia, číslo občianskeho preukazu alebo iného dokladu preukazujúceho totožnosť osoby, údaj o štátnom občianstve,
2.
právnická osoba uvedie názov alebo obchodné meno, sídlo, identifikačné číslo, ak je pridelené,
3.
fyzická osoba-podnikateľ uvedie obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo,
b)
názov alebo technické označenie zdroja,
c)
návrh na zachytenie a využitie zdroja.
(6)
Navrhovateľ k návrhu na uznanie prírodnej liečivej vody alebo prírodnej minerálnej vody doloží:
a)
právnická osoba výpis z obchodného registra nie starší ako tri mesiace,
b)
fyzická osoba-podnikateľ výpis zo živnostenského registra alebo úradne osvedčený živnostenský list, alebo inú listinu, ktorá ho oprávňuje na podnikanie; výpis nesmie byť ku dňu podania návrhu starší ako tri mesiace,
c)
zahraničná osoba výpis z obchodného registra alebo z inej evidencie, do ktorej je zahraničná osoba zapísaná, nie starší ako tri mesiace,
d)
polohopisný a výškopisný plán zdroja v mierke 1 : 1000,
e)
záverečnú správu z hydrogeologického prieskumu;9) v prípade potreby Štátna kúpeľná komisia si môže vyžiadať ďalšie odborné stanovisko,
f)
doklad o využiteľnom množstve prírodnej liečivej vody alebo prírodnej minerálnej vody z lokálneho zdroja alebo z celej hydrogeologickej štruktúry,10)
g)
návrh na určenie ochranných pásiem; návrh na určenie ochranných pásiem je súčasťou záverečnej správy z hydrogeologického prieskumu alebo ďalšieho odborného stanoviska podľa písmena e),
h)
rozšírenú fyzikálnu, chemickú, fyzikálno-chemickú, mikrobiologickú a biologickú analýzu vypracovanú akreditovaným laboratóriom nie staršiu ako šesť mesiacov,
i)
balneologický posudok pre prírodné liečivé vody s návrhom vhodných indikácií nie starší ako šesť mesiacov,
j)
balneologický posudok pre prírodné minerálne vody s návrhom na úpravu vody, ak je potrebná, nie starší ako šesť mesiacov,
k)
klinické a farmakologické testy podľa osobitného predpisu,2) ak to tento predpis ustanovuje,
l)
údaje z katastra nehnuteľností o vlastníctve nehnuteľnosti, na ktorej sa zdroj nachádza alebo ktorá môže byť využívaním zdroja dotknutá, s uvedením identifikačných čísiel nehnuteľnosti, nie staršie ako šesť mesiacov.
(7)
Ak Štátna kúpeľná komisia začne konanie o uznanie prírodnej liečivej vody alebo prírodnej minerálnej vody z vlastného podnetu, doklady potrebné na uznanie obstará ministerstvo zdravotníctva.
(8)
Ustanovenia tohto zákona o uznaní prírodnej minerálnej vody získanej zo zdroja na území Slovenskej republiky sa použijú primerane aj na uznanie prírodnej minerálnej vody zo zdroja na území nečlenského štátu Európskej únie dovezenej do členského štátu Európskej únie. Prírodná minerálna voda získaná zo zdroja na území nečlenského štátu Európskej únie môže byť uznaná len vtedy, ak zodpovedný orgán krajiny, v ktorej sa táto voda získava, vydá potvrdenie, že voda zodpovedá požiadavkám na uznanie v členských štátoch Európskej únie a je podrobovaná priebežnej kontrole. Platnosť rozhodnutia o uznaní prírodnej minerálnej vody dovezenej do členského štátu Európskej únie z nečlenského štátu Európskej únie nesmie byť dlhšia ako päť rokov.
(9)
Platnosť rozhodnutia o uznaní prírodnej minerálnej vody dovezenej do členského štátu Európskej únie z nečlenského štátu Európskej únie možno predĺžiť; pri predĺžení platnosti rozhodnutia pred uplynutím obdobia podľa odseku 8 sa postup Štátnej kúpeľnej komisie podľa tohto zákona predchádzajúci uznaniu prírodnej minerálnej vody nemusí opakovať.
(10)
Štátna kúpeľná komisia poskytne informácie týkajúce sa uznania a výsledky pravidelných kontrol na požiadanie členského štátu Európskej únie alebo Európskej komisie.
§ 7
Účastníkmi konania o uznanie prírodnej liečivej vody alebo prírodnej minerálnej vody sú navrhovateľ, fyzické osoby a právnické osoby, ktorých vlastnícke alebo iné práva k nehnuteľnostiam, na ktorých sa zdroj vody nachádza, môžu byť využívaním zdroja priamo dotknuté, ako aj osoby, ktoré k takýmto nehnuteľnostiam vykonávajú správu podľa osobitných predpisov.11)
§ 8
(1)
Ak návrh na uznanie prírodnej liečivej vody alebo prírodnej minerálnej vody neobsahuje náležitosti podľa § 6 ods. 5 a 6 alebo je nezrozumiteľný, vyzve Štátna kúpeľná komisia navrhovateľa, aby návrh doplnil alebo opravil, a určí mu primeranú lehotu, ktorá nesmie byť kratšia ako desať pracovných dní.
(2)
Ak navrhovateľ v lehote určenej Štátnou kúpeľnou komisiou podľa odseku 1 návrh nedoplní alebo neopraví, Štátna kúpeľná komisia konanie o uznanie prírodnej liečivej vody alebo prírodnej minerálnej vody zastaví.
(3)
Štátna kúpeľná komisia návrh na uznanie prírodnej liečivej vody alebo prírodnej minerálnej vody zamietne, ak
a)
navrhovaná prírodná liečivá voda nemá zloženie vhodné na liečenie, nespĺňa požiadavky podľa § 5 alebo požiadavky ustanovené všeobecne záväzným právnym predpisom, ktorý vydá ministerstvo zdravotníctva,
b)
navrhovaná prírodná minerálna voda nespĺňa požiadavky podľa § 5 alebo požiadavky ustanovené všeobecne záväzným právnym predpisom, ktorý vydá ministerstvo zdravotníctva.
(4)
Rozhodnutie Štátnej kúpeľnej komisie, ktorým zamietla návrh na uznanie prírodnej liečivej vody alebo prírodnej minerálnej vody, sa oznamuje účastníkom konania a Ministerstvu životného prostredia Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo životného prostredia“).
§ 9
(1)
Štátna kúpeľná komisia rozhodne o uznaní prírodnej liečivej vody alebo prírodnej minerálnej vody, ak návrh na uznanie prírodnej liečivej vody alebo prírodnej minerálnej vody obsahuje náležitosti podľa § 6 ods. 5 a 6 a
a)
navrhovaná prírodná liečivá voda má zloženie vhodné na liečenie a spĺňa požiadavky podľa § 5 a požiadavky ustanovené všeobecne záväzným právnym predpisom, ktorý vydá ministerstvo zdravotníctva,
b)
navrhovaná prírodná minerálna voda spĺňa požiadavky podľa § 5 a požiadavky ustanovené všeobecne záväzným právnym predpisom, ktorý vydá ministerstvo zdravotníctva.
(2)
Rozhodnutie, ktorým sa uznáva voda za prírodnú liečivú vodu alebo prírodnú minerálnu vodu, obsahuje
a)
názov prírodného liečivého zdroja alebo prírodného minerálneho zdroja,
b)
popis umiestnenia prírodného liečivého zdroja alebo prírodného minerálneho zdroja,
c)
fyzikálno-chemické zloženie, úpravu vody, účinky vody a vhodné indikácie pri prírodnej liečivej vode,
d)
fyzikálno-chemické zloženie, úpravu vody, účinky vody pri prírodnej minerálnej vode,
e)
podmienky sledovania prírodnej liečivej vody a prírodnej minerálnej vody do času začatia ich využívania,
f)
údaj o množstve vody z prírodného liečivého zdroja alebo z prírodného minerálneho zdroja.
(3)
Štátna kúpeľná komisia začne konanie o vydanie rozhodnutia, ktorým uznanie vody za prírodnú liečivú vodu alebo za prírodnú minerálnu vodu zruší,
a)
ak voda uznaná za prírodnú liečivú vodu prestala mať zloženie vhodné na liečenie alebo prestala spĺňať požiadavky ustanovené všeobecne záväzným právnym predpisom, ktorý vydá ministerstvo zdravotníctva,
b)
ak voda uznaná za prírodnú minerálnu vodu prestala spĺňať požiadavky ustanovené všeobecne záväzným právnym predpisom, ktorý vydá ministerstvo zdravotníctva,
c)
ak záchytné zariadenie je v takom technickom stave, ktorý neumožňuje odber prírodnej liečivej vody alebo prírodnej minerálnej vody, alebo
d)
na návrh osoby, ktorej bolo vydané rozhodnutie o uznaní prírodnej liečivej vody alebo prírodnej minerálnej vody; táto osoba môže podať návrh, len ak ešte nebolo vydané povolenie využívať zdroj tejto vody.
(4)
Štátna kúpeľná komisia vydá tej istej osobe nové rozhodnutie o uznaní vody za prírodnú liečivú vodu alebo za prírodnú minerálnu vodu, ak sa zmenilo fyzikálno-chemické zloženie prírodnej liečivej vody alebo prírodnej minerálnej vody alebo jej účinky uvedené v pôvodnom rozhodnutí o jej uznaní podľa odseku 2 písm. c) alebo d).
(5)
Rozhodnutie o uznaní prírodnej liečivej vody, rozhodnutie o zrušení jej uznania, rozhodnutie o uznaní prírodnej minerálnej vody a rozhodnutie o zrušení jej uznania sa doručuje
a)
účastníkom konania,
b)
obci, na ktorej území sa prírodný liečivý zdroj alebo prírodný minerálny zdroj nachádza,
c)
stavebnému úradu a orgánu štátnej vodnej správy príslušnému podľa miesta výskytu prírodného liečivého zdroja alebo prírodného minerálneho zdroja,
d)
orgánom územného plánovania,
e)
Ministerstvu výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky,
f)
ministerstvu životného prostredia,
g)
Ministerstvu hospodárstva Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo hospodárstva“).
(6)
Ministerstvo zdravotníctva bezodkladne po vydaní rozhodnutia o uznaní vody za prírodnú liečivú vodu alebo za prírodnú minerálnu vodu vydá všeobecne záväzný právny predpis, ktorým určí ochranné pásma pre zdroj tejto vody.
Povolenie využívať zdroj
§ 10
Využívanie prírodného liečivého zdroja a prírodného minerálneho zdroja
(1)
Prírodný liečivý zdroj a prírodný minerálny zdroj môže využívať fyzická osoba-podnikateľ alebo právnická osoba len na základe povolenia využívať zdroj, ak tento zákon neustanovuje inak. V povolení využívať zdroj sa musí rešpektovať charakter a využiteľné množstvo vody z prírodného liečivého zdroja a z prírodného minerálneho zdroja a ochrana hydrogeologickej štruktúry.
(2)
Prírodný liečivý zdroj sa prednostne využíva na liečebné účely.
(3)
Prírodný liečivý zdroj alebo prírodný minerálny zdroj možno využívať len v rozsahu povolenia využívať zdroj a na účel uvedený v povolení využívať zdroj podľa § 13 ods. 1 písm. c).
(4)
Prírodná liečivá voda sa používa na prevenciu, liečbu, rehabilitáciu, plnenie do spotrebiteľského balenia v stave, v akom sa vyskytuje v mieste výveru, alebo po úprave, ktorá nenaruší jej liečivé účinky.
(5)
Požiadavky na kvalitu, získavanie, prepravu prírodnej liečivej vody od prírodného liečivého zdroja na miesto úpravy a plnenia, spôsob úpravy, kontrolu kvality, balenie, označovanie a uvádzanie prírodných liečivých vôd na trh upravuje osobitný predpis.7)
(6)
Požiadavky na získavanie, úpravu, plnenie, označovanie a uvádzanie do obehu prírodných minerálnych vôd v spotrebiteľskom obale upravuje osobitný predpis.1)
§ 11
Žiadosť o vydanie povolenia využívať zdroj
(1)
Žiadosť o vydanie povolenia využívať zdroj podáva fyzická osoba-podnikateľ alebo právnická osoba (ďalej len „žiadateľ“).
(2)
Žiadosť o vydanie povolenia využívať zdroj musí obsahovať
a)
údaje o žiadateľovi s týmto obsahom:
1.
fyzická osoba-podnikateľ uvedie obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo,
2.
právnická osoba uvedie názov alebo obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo, ak je pridelené,
b)
údaj o množstve prírodnej liečivej vody alebo prírodnej minerálnej vody požadovanom na podnikanie,
c)
predmet podnikania alebo činnosti, pri ktorých má byť prírodný liečivý zdroj alebo prírodný minerálny zdroj využívaný,
d)
názov prírodného liečivého zdroja alebo prírodného minerálneho zdroja a jeho technické označenie,
e)
spôsob odberu vody z prírodného liečivého zdroja alebo z prírodného minerálneho zdroja,
f)
dátum začatia využívania prírodného liečivého zdroja alebo prírodného minerálneho zdroja,
g)
dátum ukončenia využívania prírodného liečivého zdroja alebo prírodného minerálneho zdroja v prípade využívania na dobu určitú,
h)
spôsob likvidácie odpadových vôd a nevyužitých vôd podľa osobitných predpisov.12)
(3)
Žiadateľ k žiadosti o vydanie povolenia využívať zdroj doloží:
a)
fyzická osoba-podnikateľ výpis zo živnostenského registra alebo úradne osvedčený živnostenský list, alebo inú listinu, ktorá ho oprávňuje na podnikanie; výpis nesmie byť ku dňu podania žiadosti starší ako tri mesiace,
b)
právnická osoba výpis z obchodného registra nie starší ako tri mesiace,
c)
zahraničná osoba výpis z obchodného registra alebo z inej evidencie, do ktorej je zahraničná osoba zapísaná, nie starší ako tri mesiace,
d)
výpis z registra trestov žiadateľa, pri právnických osobách štatutárneho orgánu alebo členov štatutárneho orgánu žiadateľa nie starší ako tri mesiace,
e)
doklad o využiteľnom množstve prírodnej liečivej vody alebo prírodnej minerálnej vody z lokálneho zdroja alebo z celej hydrogeologickej štruktúry,10)
f)
zámer využívania prírodného liečivého zdroja alebo prírodného minerálneho zdroja, ktorý obsahuje
1.
označenie nehnuteľnosti, na ktorej sa prírodný liečivý zdroj alebo prírodný minerálny zdroj nachádza a ktorá má byť jeho využívaním priamo dotknutá, výpis z katastra nehnuteľností k tejto nehnuteľnosti, kópiu katastrálnej mapy alebo vektorovú katastrálnu mapu vo výmennom formáte so zakreslením miesta prírodného liečivého zdroja alebo prírodného minerálneho zdroja, ktorý má byť využívaný; doklady nesmú byť staršie ako tri mesiace,
2.
polohopisné a výškopisné zameranie prírodného liečivého zdroja alebo prírodného minerálneho zdroja,
3.
návrh na využitie prírodného liečivého zdroja alebo prírodného minerálneho zdroja s ohľadom na jeho charakter a využiteľné množstvo vody,
4.
podiel využitia na iné ako liečebné účely pri prírodných liečivých zdrojoch,
5.
spôsob využitia prírodného liečivého zdroja alebo prírodného minerálneho zdroja,
g)
zmluvu o úhrade finančných prostriedkov za prieskum prírodného liečivého zdroja alebo prírodného minerálneho zdroja, ktorá bola uzavretá s osobou, ktorá na vlastné náklady prieskum vykonala, ak prieskum nevykonal sám žiadateľ.
(4)
Žiadosť o vydanie povolenia využívať zdroj môže obsahovať aj žiadosť o povolenie na úpravu vody.
(5)
Žiadateľ pri podaní žiadosti musí preukázať, že je vlastníkom nehnuteľnosti, na ktorej sa prírodný liečivý zdroj alebo prírodný minerálny zdroj nachádza a ktorá má byť jeho využívaním priamo dotknutá, a že je vlastníkom záchytného zariadenia alebo že má k tejto nehnuteľnosti a záchytnému zariadeniu iné právo, ktoré ho oprávňuje nehnuteľnosť a záchytné zariadenie na využívanie prírodného liečivého zdroja alebo prírodného minerálneho zdroja používať.
(6)
Ak prírodný liečivý zdroj alebo prírodný minerálny zdroj nebol využívaný najmenej počas troch rokov odo dňa, keď bola voda z neho uznaná za prírodnú liečivú vodu alebo za prírodnú minerálnu vodu, musí žiadateľ predložiť aj záverečnú správu z hydrogeologického prieskumu príslušného územia, správu o technických parametroch záchytného zariadenia a správu o kvalite prírodnej liečivej vody alebo prírodnej minerálnej vody, ktorá nie je staršia ako tri mesiace.
§ 12
Konanie
(1)
Konanie o vydanie povolenia využívať zdroj sa uskutočňuje pred Štátnou kúpeľnou komisiou. Účastníkmi konania o vydanie povolenia využívať zdroj sú žiadateľ, fyzické osoby a právnické osoby, ktorých vlastnícke alebo iné práva k nehnuteľnostiam, na ktorých sa prírodný liečivý zdroj alebo prírodný minerálny zdroj nachádza, môžu byť využívaním prírodného liečivého zdroja alebo prírodného minerálneho zdroja priamo dotknuté, ako aj osoby, ktoré k takýmto nehnuteľnostiam vykonávajú správu podľa osobitných predpisov.11)
(2)
Dotknutými orgánmi sú
a)
obec, na ktorej území sa prírodný liečivý zdroj alebo prírodný minerálny zdroj nachádza,
b)
príslušný orgán vodnej správy.
(3)
Ak žiadosť o vydanie povolenia využívať zdroj neobsahuje náležitosti uvedené v § 11 alebo je nezrozumiteľná, Štátna kúpeľná komisia vyzve žiadateľa, aby žiadosť doplnil alebo opravil, a určí mu na to primeranú lehotu, ktorá nesmie byť kratšia ako desať pracovných dní. Ak žiadateľ v lehote určenej Štátnou kúpeľnou komisiou žiadosť nedoplní alebo neopraví, Štátna kúpeľná komisia konanie o vydanie povolenia využívať zdroj zastaví.
(4)
Povolenie využívať zdroj nenahrádza rozhodnutie o využití územia podľa osobitných právnych predpisov.13)
(5)
Povolenie využívať zdroj sa doručuje účastníkom konania a dotknutým orgánom podľa odsekov 1 a 2.
(6)
Štátna kúpeľná komisia vydá povolenie využívať zdroj, len ak ide o zdroj, z ktorého voda bola uznaná za prírodnú liečivú vodu alebo z ktorého voda bola uznaná za prírodnú minerálnu vodu podľa tohto zákona, a žiadosť o vydanie povolenia využívať zdroj obsahuje náležitosti podľa § 11.
(7)
Štátna kúpeľná komisia zamietne žiadosť o vydanie povolenia využívať zdroj, ak
a)
je vo verejnom záujme prírodný liečivý zdroj alebo prírodný minerálny zdroj nevyužívať,
b)
plán využívania prírodného liečivého zdroja alebo prírodného minerálneho zdroja nie je vhodný vo vzťahu k využiteľnému množstvu vody v ňom,
c)
povolenie využívať zdroj bolo už vydané inému žiadateľovi okrem prípadov podľa § 21.
(8)
Ak jedným zo žiadateľov o vydanie povolenia využívať zdroj je vlastník nehnuteľnosti, na ktorej sa prírodný liečivý zdroj alebo prírodný minerálny zdroj nachádza, a záchytného zariadenia a tento žiadateľ spĺňa všetky podmienky ustanovené týmto zákonom, Štátna kúpeľná komisia mu vydá povolenie využívať zdroj. Ak podmienky ustanovené týmto zákonom splní súčasne niekoľko žiadateľov o vydanie povolenia využívať zdroj, Štátna kúpeľná komisia vydá povolenie využívať zdroj žiadateľom podľa časového poradia, v akom jej boli doručené žiadosti o vydanie povolenia využívať zdroj.
§ 13
Náležitosti povolenia využívať zdroj
(1)
Povolenie využívať zdroj obsahuje
a)
obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo, ak ide o fyzickú osobu-podnikateľa,
b)
názov alebo obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo, ak bolo pridelené, ak ide o právnickú osobu; meno, priezvisko, bydlisko, štátnu príslušnosť, dátum narodenia a číslo občianskeho preukazu alebo iného dokladu preukazujúceho totožnosť alebo identifikačné číslo osoby alebo osôb, ktoré sú jej štatutárnym orgánom alebo sú členmi jej štatutárneho orgánu,
c)
predmet podnikania alebo činnosti, pri ktorých možno prírodný liečivý zdroj alebo prírodný minerálny zdroj využívať,
d)
názov a popis prírodného liečivého zdroja alebo prírodného minerálneho zdroja a jeho lokalizáciu,
e)
odberné množstvo vody z prírodného liečivého zdroja alebo z prírodného minerálneho zdroja,
f)
spôsob a podmienky využívania prírodného liečivého zdroja vrátane indikácie prírodnej liečivej vody alebo spôsob a podmienky využívania prírodného minerálneho zdroja,
g)
spôsob úpravy vody, ak je to potrebné,
h)
podmienky režimového sledovania,
i)
zariadenia, ktoré je potrebné vybudovať a udržiavať na zabezpečenie využívania prírodného liečivého zdroja alebo prírodného minerálneho zdroja, a monitorovacie zariadenie na ochranu prírodného liečivého zdroja alebo prírodného minerálneho zdroja,
j)
dátum začiatku využívania prírodného liečivého zdroja alebo prírodného minerálneho zdroja,
k)
dobu povoleného využívania prírodného liečivého zdroja alebo prírodného minerálneho zdroja.
(2)
Práva z povolenia využívať zdroj nemožno previesť na iného.
Povinnosti využívateľa zdroja
§ 14
(1)
Využívateľ zdroja je povinný
a)
udržiavať balneotechnické zariadenia, balneoterapeutické zariadenia alebo plniarenské zariadenia v technickom stave podľa osobitného predpisu,14)
b)
zabezpečiť vykonávanie fyzikálnych, chemických, fyzikálno-chemických, mikrobiologických a biologických analýz prírodnej liečivej vody a prírodnej minerálnej vody v časových intervaloch podľa všeobecne záväzného právneho predpisu, ktorý vydá ministerstvo zdravotníctva, a vykonávať režimové sledovania v rozsahu vymedzenom v povolení využívať zdroj,
c)
predkladať výsledky sledovania podľa písmena b) spôsobom a v intervaloch podľa povolenia využívať zdroj Inšpektorátu kúpeľov a žriediel ministerstva zdravotníctva (ďalej len „inšpektorát“),
d)
zaviesť a prevádzkovať monitorovací systém prírodného liečivého zdroja alebo prírodného minerálneho zdroja a pozorovacích vrtov napojený na centrálny monitorovací systém ministerstva zdravotníctva podľa podmienok povolenia využívať zdroj a priebežne poskytovať údaje pre databázu ministerstvu zdravotníctva a prevádzkovať lokálny informačný systém,
e)
zabezpečovať odborný dozor nad využívaním a ochranou prírodného liečivého zdroja alebo prírodného minerálneho zdroja balneotechnikom podľa § 22 ods. 1 a 2,
f)
vyžiadať súhlas Štátnej kúpeľnej komisie na úpravu technického zariadenia prírodného liečivého zdroja alebo prírodného minerálneho zdroja,
g)
viesť evidenciu o údržbe a vykonaných opravách technického zariadenia prírodného liečivého zdroja alebo prírodného minerálneho zdroja,
h)
do troch dní oznámiť Štátnej kúpeľnej komisii začatie využívania prírodného liečivého zdroja alebo prírodného minerálneho zdroja,
i)
dodržiavať podmienky ustanovené v povolení využívať zdroj,
j)
vykonať opatrenia na zabezpečenie využívania prírodného liečivého zdroja alebo prírodného minerálneho zdroja a jeho ochrany a opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov určené Štátnou kúpeľnou komisiou alebo inšpektorátom,
k)
dodržiavať pokyny osôb uvedených v § 44, ktoré vykonávajú dozor nad opatreniami určenými podľa tohto zákona,
l)
merať odobraté množstvo vody z prírodného liečivého zdroja alebo z prírodného minerálneho zdroja prostredníctvom prietokomeru v mieste určenom inšpektorátom okrem prírodných liečivých zdrojov, ktoré sú piscinami, a oznamovať informácie o skutočne odobratom množstve prírodnej liečivej vody alebo prírodnej minerálnej vody,
m)
platiť úhrady podľa § 25,
n)
umožniť za úhradu prevádzkových nákladov využitie prírodného liečivého zdroja ďalšiemu využívateľovi, ktorý má povolenie využívať zdroj podľa § 21 ods. 1,
o)
umožniť oprávneným osobám uvedeným v § 45 vstup na pozemky, stavby a zariadenia a umožniť im vykonanie potrebných úkonov a odber vzoriek,
p)
umožniť výkon dozoru nad využívaním a ochranou prírodného liečivého zdroja alebo prírodného minerálneho zdroja a pozorovacích vrtov oprávneným osobám,
q)
dodržiavať povinnosti podľa osobitného predpisu,15) ak ide o využívateľa prírodnej liečivej vody plnenej do spotrebiteľského obalu.
(2)
Ak sa využívateľ prírodného liečivého zdroja a ďalší využívateľ prírodného liečivého zdroja podľa § 21 nedohodnú inak, je ďalší využívateľ prírodného liečivého zdroja povinný
a)
plniť povinnosti podľa odseku 1 písm. a), g) až p),
b)
podieľať sa pomerne, podľa povoleného odberného množstva, na nákladoch využívateľa prírodného liečivého zdroja, najmä na nákladoch podľa odseku 1 písm. b) až f), j) a k).
§ 15
(1)
Využívateľ zdroja, ktorý ku dňu nadobudnutia právoplatnosti povolenia využívať zdroj nemá vybudované príslušné zariadenia na využívanie zdroja, predloží Štátnej kúpeľnej komisii najneskôr do jedného roka odo dňa nadobudnutia právoplatnosti povolenia využívať zdroj projektovú dokumentáciu stavby13) zariadenia na využívanie prírodného liečivého zdroja alebo prírodného minerálneho zdroja. Ak povaha stavby vyžaduje posúdenie podľa osobitného zákona,16) čas potrebný na toto posúdenie sa do lehoty uvedenej v prvej vete nezapočítava.
(2)
Ak predložená projektová dokumentácia podľa odseku 1 nie je v súlade s povoleným spôsobom využívania prírodného liečivého zdroja alebo prírodného minerálneho zdroja, Štátna kúpeľná komisia vráti projektovú dokumentáciu využívateľovi zdroja a poučí ho, ako treba opravu alebo doplnenie vykonať; na opravu alebo doplnenie určí primeranú lehotu. Štátna kúpeľná komisia posúdi projektovú dokumentáciu pre územné konanie a stavebné konanie do 60 dní odo dňa jej prijatia. Do tejto lehoty sa nezapočítava čas, počas ktorého bola projektová dokumentácia vrátená využívateľovi zdroja na doplnenie alebo opravu. Štátna kúpeľná komisia oznámi záväzné stanovisko využívateľovi zdroja písomne do 14 dní od uplynutia lehoty na posúdenie; môže v ňom ustanoviť podmienky týkajúce sa umiestnenia, výstavby a prevádzky zariadenia s cieľom zabezpečiť využívanie prírodného liečivého zdroja alebo prírodného minerálneho zdroja povoleným spôsobom.
(3)
Ak využívateľ zdroja nevybuduje príslušné zariadenie na využívanie prírodného liečivého zdroja alebo prírodného minerálneho zdroja podľa odseku 1 a nezačne prírodný liečivý zdroj alebo prírodný minerálny zdroj využívať do troch rokov od nadobudnutia právoplatnosti povolenia využívať zdroj, platnosť povolenia využívať zdroj zaniká.
(4)
Záväzné stanovisko Štátnej kúpeľnej komisie podľa odseku 2 je podmienkou na vydanie územného rozhodnutia a stavebného povolenia podľa osobitného predpisu.13)
(5)
Štátna kúpeľná komisia šesť mesiacov pred uplynutím 15. roku odo dňa platnosti povolenia využívať zdroj začne konanie a zhodnotí plnenie zákonom ustanovených podmienok a podmienok ustanovených v povolení využívať zdroj. Ak využívateľ zdroja tieto podmienky spĺňa, Štátna kúpeľná komisia mu vydá nové povolenie využívať zdroj podľa tohto zákona na obdobie 15 rokov. Ak využívateľ zdroja nespĺňa podmienky ustanovené zákonom alebo podmienky ustanovené v povolení využívať zdroj, Štátna kúpeľná komisia začne konanie o zrušenie povolenia využívať zdroj.
§ 16
(1)
Využívateľ zdroja môže umožniť bezplatný odber prírodnej liečivej vody alebo prírodnej minerálnej vody z prírodného liečivého zdroja alebo z prírodného minerálneho zdroja fyzickým osobám na ich osobnú spotrebu.
(2)
Ak využívateľ zdroja prírodný liečivý zdroj alebo prírodný minerálny zdroj, ktorý je oprávnený podľa povolenia využívať, nevyužíva počas lehoty podľa § 15 ods. 3 alebo ho využíva v obmedzenej miere a umožní bezplatný odber prírodnej liečivej vody alebo prírodnej minerálnej vody fyzickým osobám na ich osobnú spotrebu, je povinný plniť všetky povinnosti využívateľa zdroja podľa § 14.
(3)
Ak sa v kúpeľnom mieste nachádzajú prírodné liečivé zdroje, ktoré sú voľne prístupné fyzickým osobám na ich osobnú spotrebu, vykonávanie fyzikálnych, chemických, mikrobiologických a biologických analýz v časových intervaloch podľa osobitného predpisu1) zabezpečuje príslušný orgán na ochranu zdravia.17) Výsledky analýz orgán na ochranu zdravia poskytne ministerstvu zdravotníctva. Správu a údržbu takýchto prírodných liečivých zdrojov zabezpečuje využívateľ iných prírodných liečivých zdrojov v danom kúpeľnom mieste.
§ 17
Zmena a zrušenie povolenia využívať zdroj
(1)
Využívateľ zdroja je povinný bezodkladne oznámiť Štátnej kúpeľnej komisii každú zmenu, ktorá sa týka údajov uvedených v žiadosti o vydanie povolenia využívať zdroj.
(2)
Štátna kúpeľná komisia na základe oznámenia využívateľa zdroja podľa odseku 1 a podľa závažnosti zmien rozhodne o
a)
zmene povolenia využívať zdroj,
b)
zrušení povolenia využívať zdroj,
c)
vyznačení zmeny v povolení využívať zdroj.
(3)
Štátna kúpeľná komisia môže z vlastného podnetu alebo na návrh využívateľa zdroja rozhodnúť o zmene povolenia využívať zdroj, ak
a)
sa zmenila skutočná výdatnosť prírodného liečivého zdroja alebo prírodného minerálneho zdroja,
b)
sa zmenili alebo sa navrhujú zmeniť podmienky využívania prírodného liečivého zdroja alebo prírodného minerálneho zdroja,
c)
využívateľ zdroja neodôvodnene viac ako tri roky nevyužíva povolené odberné množstvo prírodnej minerálnej vody,
d)
využívateľ zdroja neodôvodnene viac ako tri roky v II. a III. kvartáli nevyužíva viac ako 30 % povoleného odberného množstva prírodnej liečivej vody.
(4)
Štátna kúpeľná komisia na návrh využívateľa zdroja vyznačí zmenu údajov uvedených v povolení využívať zdroj, ak ide o zmenu obchodného mena alebo sídla využívateľa zdroja fyzickej osoby-podnikateľa; zmenu mena alebo sídla využívateľa zdroja právnickej osoby alebo zmenu osôb, ktoré sú jej štatutárnym orgánom alebo členom jej štatutárneho orgánu.
(5)
Ak ide o zmenu povolenia využívať zdroj na základe návrhu využívateľa zdroja, využívateľ zdroja k žiadosti priloží doklady, ktoré sa vzťahujú na žiadanú zmenu, a vyhlásenie, že sa nezmenili ostatné údaje, na základe ktorých bolo vydané povolenie využívať zdroj.
(6)
Štátna kúpeľná komisia môže začať konanie o zrušenie povolenia využívať zdroj, ak
a)
využívateľ zdroja nepredložil Štátnej kúpeľnej komisii v lehote určenej podľa § 15 ods. 1 projektovú dokumentáciu stavby zariadenia na využívanie prírodného liečivého zdroja alebo prírodného minerálneho zdroja na posúdenie jej vhodnosti na povolený spôsob využitia prírodného liečivého zdroja alebo prírodného minerálneho zdroja, alebo
b)
projektovú dokumentáciu stavby zariadenia neopravil alebo nedoplnil v ustanovenej lehote.
(7)
Štátna kúpeľná komisia začne konanie o zrušenie povolenia využívať zdroj, ak
a)
sa vlastnosti prírodného liečivého zdroja alebo prírodného minerálneho zdroja zmenili tak, že prestal spĺňať podmienky uvedené v povolení na jeho využívanie,
b)
využívateľ zdroja napriek upozorneniu závažným spôsobom nedodržiava podmienky ustanovené týmto zákonom alebo v povolení využívať zdroj,
c)
využívaním prírodného liečivého zdroja alebo prírodného minerálneho zdroja došlo k nepriaznivému vplyvu na podzemné vody alebo životné prostredie,
d)
využívateľ zdroja požiadal o zrušenie povolenia využívať zdroj.
(8)
Odvolanie proti rozhodnutiam vydaným podľa odseku 7 písm. a) a c) nemá odkladný účinok.
§ 18
Zánik povolenia využívať zdroj
(1)
Povolenie využívať zdroj zaniká
a)
uplynutím doby, na ktorú bolo povolenie využívať zdroj vydané, alebo podľa § 15 ods. 3,
b)
zrušením právnickej osoby, ktorá bola využívateľom zdroja,
c)
predajom podniku alebo časti podniku, ktorých súčasťou je povolenie využívať zdroj,
d)
zánikom živnostenského oprávnenia vykonávať činnosti súvisiace s využívaním prírodného liečivého zdroja alebo prírodného minerálneho zdroja alebo ukončením činnosti, ktorou bol prírodný liečivý zdroj alebo prírodný minerálny zdroj využívaný,
e)
vyčerpaním, znehodnotením alebo zánikom prírodného liečivého zdroja alebo prírodného minerálneho zdroja,
f)
právoplatným rozhodnutím Štátnej kúpeľnej komisie o zrušení povolenia využívať zdroj,
g)
uplynutím šiestich mesiacov od skončenia konania o dedičstve v prípade úmrtia fyzickej osoby, ktorá bola využívateľom zdroja, alebo v prípade jej vyhlásenia za mŕtvu.
(2)
Ak zanikne povolenie využívať zdroj podľa odseku 1 písm. c), nadobúdateľ podniku alebo časti podniku, ktorých súčasťou bolo povolenie využívať zdroj, ktorý chce pokračovať vo využívaní prírodného liečivého zdroja alebo prírodného minerálneho zdroja, oznámi túto skutočnosť bezodkladne Štátnej kúpeľnej komisii; taktiež je povinný podať žiadosť o vydanie povolenia využívať zdroj do 60 dní odo dňa zániku povolenia využívať zdroj. Štátna kúpeľná komisia môže určiť, ktoré požiadavky ustanovené v § 11 žiadosť o vydanie povolenia využívať zdroj nemusí obsahovať.
(3)
Do právoplatnosti nového povolenia využívať zdroj osoba podľa odseku 2 dodržuje podmienky ustanovené v zaniknutom povolení využívať zdroj, pričom sa na ňu hľadí tak, ako keby využívala prírodný liečivý zdroj alebo prírodný minerálny zdroj na základe platného povolenia využívať zdroj.
§ 19
(1)
Ak fyzická osoba, ktorá bola využívateľom zdroja, zomrie alebo je vyhlásená za mŕtvu, môžu pokračovať vo využívaní prírodného liečivého zdroja alebo prírodného minerálneho zdroja až do skončenia konania o dedičstve dedičia alebo správca dedičstva,18) ak ho ustanovil súd.
(2)
Pokračovanie vo využívaní prírodného liečivého zdroja alebo prírodného minerálneho zdroja sú dedičia podľa odseku 1 povinní oznámiť Štátnej kúpeľnej komisii do jedného mesiaca od úmrtia využívateľa zdroja alebo odo dňa, keď rozhodnutie o vyhlásení za mŕtveho nadobudlo právoplatnosť. Správca dedičstva je povinný oznámiť Štátnej kúpeľnej komisii pokračovanie vo využívaní prírodného liečivého zdroja alebo prírodného minerálneho zdroja do jedného mesiaca od ustanovenia do funkcie.
(3)
Po skončení konania o dedičstve môžu pokračovať vo využívaní prírodného liečivého zdroja alebo prírodného minerálneho zdroja dedičia, ak nadobudli majetkový podiel používaný na využívanie prírodného liečivého zdroja alebo prírodného minerálneho zdroja. Pokračovanie vo využívaní prírodného liečivého zdroja alebo prírodného minerálneho zdroja oznámia Štátnej kúpeľnej komisii do jedného mesiaca od skončenia konania o dedičstve. Ak však do šiestich mesiacov od skončenia konania o dedičstve nezískajú vlastné povolenie využívať zdroj, nemôžu pokračovať vo využívaní prírodného liečivého zdroja alebo prírodného minerálneho zdroja.
§ 20
(1)
Štátna kúpeľná komisia rozhodne o povinnosti využívateľa zdroja zakonzervovať alebo zlikvidovať záchytné zariadenie na vlastné náklady, ak
a)
sa prírodný liečivý zdroj alebo prírodný minerálny zdroj nevyužíva podľa § 17 ods. 3 písm. c),
b)
bolo zrušené povolenie využívať zdroj podľa § 17 ods. 7 písm. a),
c)
zaniklo povolenie využívať zdroj podľa § 18 ods. 1 písm. e).
(2)
Štátna kúpeľná komisia môže rozhodnúť o povinnosti využívateľa zdroja zakonzervovať alebo zlikvidovať záchytné zariadenie na vlastné náklady, ak bolo zrušené povolenie využívať zdroj podľa § 17 ods. 7 písm. c).
(3)
Štátna kúpeľná komisia zabezpečí zakonzervovanie alebo zlikvidovanie záchytného zariadenia, ak nevydá rozhodnutie podľa odseku 1 alebo 2.
§ 21
Ďalší využívateľ prírodného liečivého zdroja
(1)
Ak je využiteľné množstvo vody v prírodnom liečivom zdroji väčšie ako odberné množstvo prírodnej liečivej vody uvedené v povolení využívať zdroj vydanom využívateľovi zdroja alebo ak využívateľ zdroja dlhodobo nevyužíva odberné množstvo prírodnej liečivej vody uvedené v povolení využívať zdroj [§ 17 ods. 3 písm. d)], môže Štátna kúpeľná komisia povoliť využívanie voľného množstva prírodnej liečivej vody z prírodného liečivého zdroja ďalšiemu využívateľovi prírodného liečivého zdroja. Ustanovenia § 10 až 19 sa použijú primerane.
(2)
Účastníkmi konania o povolenie využívať zdroj ďalším využívateľom prírodného liečivého zdroja sú fyzické osoby a právnické osoby, ktorých vlastnícke alebo iné práva k nehnuteľnostiam, na ktorých sa prírodný liečivý zdroj nachádza, môžu byť využívaním prírodného liečivého zdroja dotknuté, osoby, ktoré k takýmto nehnuteľnostiam vykonávajú správu podľa osobitných predpisov,11) doterajší využívateľ tohto zdroja a nový žiadateľ o vydanie povolenia využívať tento zdroj.
(3)
Využívateľ prírodného liečivého zdroja zabezpečuje prevádzku a údržbu záchytného zariadenia a balneotechnického zariadenia prírodného liečivého zdroja.
§ 22
Odborný dozor, odborná spôsobilosť fyzickej osoby oprávnenej vykonávať odborný dozor
(1)
Odborný dozor nad využívaním a ochranou prírodných liečivých zdrojov a prírodných minerálnych zdrojov môže vykonávať len fyzická osoba odborne spôsobilá vykonávať povolanie balneotechnika.
(2)
Za odborne spôsobilú osobu sa považuje osoba, ktorá získala
a)
vysokoškolské vzdelanie19) vodohospodárskeho, hydrogeologického alebo príbuzného smeru so zameraním na životné prostredie a má najmenej dva roky praxe vo vodnom hospodárstve alebo v príbuznom odbore,
b)
vyššie odborné vzdelanie20) a má najmenej päť rokov praxe vo vodnom hospodárstve alebo v príbuznom odbore alebo
c)
úplné stredné odborné vzdelanie20) a má najmenej desať rokov praxe vo vodnom hospodárstve alebo v príbuznom odbore.
(3)
Odborne spôsobilá fyzická osoba absolvuje doplňujúce odborné vzdelávanie v rozsahu najmenej jedného mesiaca v priebehu piatich rokov, ktoré zabezpečuje Štátna kúpeľná komisia.
(4)
Štátna kúpeľná komisia vydá poverenie na výkon činnosti balneotechnikovi na päť rokov. Na ďalšie päťročné obdobie vydá Štátna kúpeľná komisia balneotechnikovi poverenie na výkon činnosti, ak spĺňa požiadavky podľa odsekov 2 a 3 a nebolo mu v posledných troch rokoch zrušené poverenie podľa odseku 5.
(5)
Štátna kúpeľná komisia môže zrušiť poverenie na výkon činnosti balneotechnika, ak zistí závažné alebo opakovane nedostatky v jeho činnosti.
(6)
Štátna kúpeľná komisia uzná za odborne spôsobilého aj občana členského štátu Európskej únie, ktorý získal primerané vzdelanie podľa odseku 2 v členskom štáte Európskej únie, a môže uznať za odborne spôsobilého aj občana nečlenského štátu Európskej únie na základe žiadosti o uznanie odbornej spôsobilosti.
Úprava prírodnej liečivej vody a prírodnej minerálnej vody
§ 23
(1)
Úprava prírodnej liečivej vody a prírodnej minerálnej vody sa môže vykonávať len na základe povolenia na úpravu prírodnej liečivej vody alebo prírodnej minerálnej vody, ktoré vydá Štátna kúpeľná komisia, ak tento zákon neustanovuje inak.
(2)
Prírodná minerálna voda získaná zo zdroja sa nesmie podrobiť žiadnej úprave okrem
a)
oddeľovania nestabilných zložiek, najmä zlúčenín železa a síry, ak sa uskutočňuje filtráciou, dekantáciou alebo po okysličení,
b)
oddeľovania zlúčenín železa, mangánu, síry, ako aj arzénu uskutočňovaného prostredníctvom vzduchu obohateného o ozón,
c)
oddeľovania nežiaducich iných zložiek, ako sú uvedené v písmenách a) a b),
d)
pridávania, čiastočného alebo úplného odstraňovania oxidu uhličitého, ak sa uskutočňuje výlučne fyzikálnymi metódami.
(3)
Úpravu prírodnej minerálnej vody podľa odseku 2 povoľuje Štátna kúpeľná komisia tak, aby
a)
použitie takej úpravy malo opodstatnenie so zreteľom na zloženie vody, najmä na zlúčeniny železa, mangánu, síry a arzénu,
b)
využívateľ zdroja zabezpečil potrebné opatrenia na účinnú a bezpečnú úpravu prírodnej minerálnej vody a umožnil jej kontrolu príslušným orgánom na ochranu zdravia.17)
(4)
Úprava prírodnej minerálnej vody podľa odseku 2 je prípustná za podmienok, že
a)
fyzikálne vlastnosti a chemické zloženie prírodnej minerálnej vody sa v jej základných zložkách úpravou nezmenia okrem tých, ktoré sa odstraňujú podľa odseku 2,
b)
prírodná minerálna voda pred úpravou a po úprave musí spĺňať príslušné mikrobiologické a biologické kritériá podľa osobitného predpisu,1)
c)
úprava nespôsobí vytváranie zvyškov s koncentráciou presahujúcou ich maximálny limit podľa osobitného predpisu1) alebo ďalších zložiek, ktoré môžu znamenať ohrozenie zdravia ľudí.
(5)
Úprava prírodnej liečivej vody akumuláciou, riedením, zohriatím alebo ochladením vyžaduje povolenie Štátnej kúpeľnej komisie, ak liečivé vlastnosti vody sú viazané na obsah plynných zložiek vo vode.
(6)
Úprava prírodnej liečivej vody plnenej do spotrebiteľského obalu musí spĺňať požiadavky podľa osobitného predpisu.7)
(7)
Prírodnú liečivú vodu a prírodnú minerálnu vodu nemožno upravovať pridávaním bakteriostatických látok alebo spôsobom, ktorý by zmenil počet kolónie tvoriacich jednotiek.
(8)
Úpravou prírodnej liečivej vody sa nesmú zmeniť fyzikálne vlastnosti a chemické zloženie prírodnej liečivej vody v jej základných zložkách.
(9)
Prírodná liečivá voda sa môže využívať aj na kúpanie na kúpaliskách a v takom prípade musí spĺňať podmienky kvality vody podľa osobitného predpisu.21)
§ 24
(1)
Žiadosť o vydanie povolenia na úpravu prírodnej liečivej vody alebo prírodnej minerálnej vody môže podať len žiadateľ podľa § 11 ods. 1 alebo využívateľ zdroja.
(2)
Žiadosť o vydanie povolenia na úpravu prírodnej liečivej vody alebo prírodnej minerálnej vody musí obsahovať rozšírenú fyzikálno-chemickú, mikrobiologickú a biologickú analýzu vody zo zdroja a produktu podľa všeobecne záväzného právneho predpisu, ktorý vydá ministerstvo zdravotníctva. Analýza nesmie byť staršia ako 30 dní odo dňa podania žiadosti o vydanie povolenia na úpravu prírodnej liečivej vody alebo prírodnej minerálnej vody. Využívateľ zdroja spolu so žiadosťou predloží aj prevádzkový predpis úpravy prírodnej liečivej vody alebo prírodnej minerálnej vody.
(3)
Povolenie na úpravu prírodnej liečivej vody alebo prírodnej minerálnej vody obsahuje
a)
spôsob povolenej úpravy prírodnej liečivej vody alebo prírodnej minerálnej vody,
b)
rozsah a časové intervaly vykonávania kontrolných analýz prírodnej liečivej vody alebo prírodnej minerálnej vody pred úpravou a po úprave z určených odberných miest,
c)
ďalšie podmienky súvisiace s vykonávaním úpravy prírodnej liečivej vody alebo prírodnej minerálnej vody.
(4)
Účastníkom konania o vydanie povolenia na úpravu prírodnej liečivej vody alebo prírodnej minerálnej vody je len žiadateľ podľa odseku 1.
§ 25
Úhrada za využívanie prírodných liečivých zdrojov a prírodných minerálnych zdrojov
(1)
Za výťažok, objem prírodnej liečivej vody alebo prírodnej minerálnej vody odobratý z prírodného liečivého zdroja alebo z prírodného minerálneho zdroja, platí využívateľ zdroja úhradu ministerstvu zdravotníctva.
(2)
Využívateľ zdroja platí úhradu za skutočne odobraté množstvo prírodnej liečivej vody alebo prírodnej minerálnej vody mesačne do 28. dňa kalendárneho mesiaca za prechádzajúci kalendárny mesiac.
(3)
Využívateľ zdroja neplatí úhradu podľa § 15 ods. 1 až 3 do začiatku využívania prírodného liečivého zdroja alebo prírodného minerálneho zdroja.
(4)
Úhrada za odber prírodnej liečivej vody alebo úhrada za odber prírodnej minerálnej vody je príjmom štátneho rozpočtu.
(5)
Spôsob platby úhrady a sadzby úhrad ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo zdravotníctva.
§ 26
Ochrana prírodných liečivých zdrojov a prírodných minerálnych zdrojov
(1)
Ochrana prírodného liečivého zdroja a prírodného minerálneho zdroja pred činnosťami, ktoré môžu nepriaznivo ovplyvniť chemické, fyzikálne, mikrobiologické a biologické vlastnosti vody, jej zdravotnú bezchybnosť, množstvo vody a výdatnosť prírodného liečivého zdroja a prírodného minerálneho zdroja, sa zabezpečuje ochrannými pásmami prírodných liečivých zdrojov a prírodných minerálnych zdrojov.
(2)
Ochrana prírodných liečivých zdrojov a prírodných minerálnych zdrojov a ochranné pásma sa určujú na základe podmienok vyplývajúcich z hydrogeologického kolektora8) podzemnej vody a ďalších prírodných faktorov.
(3)
Ochranné pásma sa určujú v dvoch stupňoch na základe odborných podkladov a posudkov vypracovaných odborne spôsobilou osobou.22)
(4)
Návrh na určenie ochranného pásma musí vychádzať z analýzy rizík ohrozenia stability fyzikálno-chemického zloženia vody, zdravotnej bezchybnosti vody a výdatnosti prírodného liečivého zdroja alebo prírodného minerálneho zdroja.
(5)
Ministerstvo zdravotníctva vydá všeobecne záväzný právny predpis, ktorý ustanoví ochranné pásma a druhy zakázaných činností. Ochranné pásma možno upravovať, meniť alebo rušiť, ak sa zmenili alebo zanikli dôvody na ich určenie.
(6)
Návrh na určenie ochranných pásiem musí obsahovať
a)
kópiu katastrálnej mapy so zakreslením navrhovanej hranice ochranného pásma I. stupňa; aktuálne výpisy z katastra nehnuteľností k nehnuteľnostiam alebo kópiu mapy M 1 : 5 000 alebo M 1 : 10 000,
b)
kópiu základnej mapy M 1 : 50 000 so zakreslením hranice ochranného pásma II. stupňa.
(7)
Štátna kúpeľná komisia prerokuje návrh na určenie ochranných pásiem s dotknutými správnymi orgánmi a s obcami, na ktorých území sa majú ochranné pásma určiť. Dotknuté správne orgány a obce sú povinné poslať Štátnej kúpeľnej komisii stanoviská do 60 dní odo dňa doručenia výzvy. Ak v tejto lehote stanoviská nepošlú, predpokladá sa, že k návrhu ochranných pásiem nemajú pripomienky.
(8)
Ak v jednej hydrogeologickej štruktúre je minerálna voda využívaná okrem liečebných účelov aj na iné účely a táto voda je rovnakej genézy alebo hydrodynamicky spojitá, Štátna kúpeľná komisia môže využívanie na iné účely obmedziť alebo zakázať.
§ 27
Ochranné pásmo I. stupňa
(1)
Ochranné pásmo I. stupňa sa určuje
a)
pre územie výverovej oblasti alebo
b)
pre územie zaberajúce okolie prírodného liečivého zdroja a prírodného minerálneho zdroja.
(2)
Ochranné pásmo pre výverovú oblasť sa určí, ak sú prírodné liečivé zdroje alebo prírodné minerálne zdroje zachytené plytko pod povrchom terénu alebo to vyžadujú geologické a hydrogeologické pomery.
(3)
Pre prírodné liečivé zdroje alebo prírodné minerálne zdroje zachytené vrtmi vo väčšej hĺbke sa ochranné pásmo I. stupňa určí kruhom s polomerom 25 metrov od prírodného liečivého zdroja alebo prírodného minerálneho zdroja, ak kolektor minerálnej vody je od povrchu terénu chránený dostatočnou hrúbkou nepriepustných hornín.
(4)
Každý prírodný liečivý zdroj a prírodný minerálny zdroj sa ochraňuje určením pásma fyzickej ochrany takého zdroja spravidla v rozsahu 10 x 10 metrov vo voľnom teréne. V tomto pásme sa môžu vykonávať len činnosti priamo súvisiace s využitím a ochranou prírodného liečivého zdroja alebo prírodného minerálneho zdroja.
(5)
Z územia ochranného pásma I. stupňa sa musia odstrániť všetky možné zdroje znečistenia a musia sa vykonať potrebné úpravy územia.
(6)
V ochrannom pásme I. stupňa je zakázané vykonávať všetky činnosti, ktoré by mohli negatívne ovplyvniť fyzikálne, chemické, mikrobiologické a biologické vlastnosti prírodnej liečivej vody alebo prírodnej minerálnej vody, jej využiteľné množstvo, zdravotnú bezchybnosť alebo výdatnosť prírodného liečivého zdroja alebo prírodného minerálneho zdroja.
(7)
Opatrenia uvedené v odseku 5 zabezpečí využívateľ zdroja na vlastné náklady. Vlastník nehnuteľností musí vykonanie týchto opatrení umožniť, inak zodpovedá využívateľovi zdroja za vzniknuté škody. Ak prírodný liečivý zdroj alebo prírodný minerálny zdroj nemá využívateľa, náklady na vykonanie opatrení podľa odseku 5 uhradí ministerstvo zdravotníctva.
(8)
Ministerstvo zdravotníctva predloží grafické a písomné podklady týkajúce sa ochranných pásiem I. stupňa katastrálnemu úradu na zaevidovanie ochranných pásiem I. stupňa v katastri nehnuteľností.23)
§ 28
Ochranné pásmo II. stupňa
(1)
Ochranné pásmo II. stupňa chráni hydrogeologický kolektor minerálnej vody, jeho tranzitno-akumulačnú, prípadne infiltračnú oblasť alebo ich častí, prírodné liečivé zdroje a prírodné minerálne zdroje.
(2)
V ochrannom pásme II. stupňa sa môžu vymedziť čiastkové pásma s rôznou mierou ochrany.
(3)
V ochrannom pásme II. stupňa je zakázané vykonávať všetky činnosti, ktoré by mohli negatívne ovplyvniť fyzikálne, chemické, mikrobiologické a biologické vlastnosti prírodnej liečivej vody alebo prírodnej minerálnej vody, jej využiteľné množstvo, zdravotnú bezchybnosť alebo výdatnosť prírodného liečivého zdroja alebo prírodného minerálneho zdroja.
(4)
Ochranné pásmo II. stupňa sa vyznačí v základnej mape v mierke 1 : 50 000, pričom lomové body sú definované súradnicami Jednotnej trigonometrickej siete katastrálnej - JTSK.
§ 29
Hranice ochranných pásiem a ich označenie
(1)
Pri určovaní hraníc ochranných pásiem sa prihliada na hranice jednotlivých pozemkov podľa katastra nehnuteľností, ako aj na prírodné a umelé hranice v teréne.
(2)
Náklady spojené s určením a vyznačením hraníc ochranných pásiem v teréne na prístupových cestách uhradí využívateľ zdroja. Ak prírodný liečivý zdroj, prírodný minerálny zdroj, prírodné liečivé zdroje alebo prírodné minerálne zdroje využíva viac využívateľov, podieľajú sa na úhrade nákladov podľa pomeru využívania. Ak nemá prírodný liečivý zdroj alebo prírodný minerálny zdroj využívateľa, uhradí tieto náklady ministerstvo zdravotníctva. Náklady na zmenu už existujúcich ochranných pásiem uhradí ten, kto predložil návrh na úpravu.
TRETIA ČASŤ
KLIMATICKÉ PODMIENKY VHODNÉ NA LIEČENIE
§ 30
Uznanie klimatických podmienok vhodných na liečenie
(1)
Konanie o uznanie klimatických podmienok vhodných na liečenie sa môže začať na návrh alebo na podnet správneho orgánu.
(2)
Návrh na uznanie klimatických podmienok vhodných na liečenie môže podať fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá má záujem využívať klimatické podmienky vhodné na liečenie na poskytovanie kúpeľnej starostlivosti.
(3)
Návrh podľa odseku 2 musí obsahovať
b)
bioklimatologický posudok s týmto obsahom:
1.
vyhodnotenie ukazovateľov podľa všeobecne záväzného právneho predpisu, ktorý vydá ministerstvo zdravotníctva,
2.
posúdenie liečivých účinkov klimatických podmienok na ľudský organizmus,
3.
informácie o stave životného prostredia.
(4)
Klimatické podmienky vhodné na liečenie možno uznať na ploche územia s rovnakými klimatickými ukazovateľmi a kvalitou ovzdušia.
(5)
Štátna kúpeľná komisia uzná klimatické podmienky vhodné na liečenie, ak klimatické ukazovatele a kvalita ovzdušia spĺňajú požiadavky podľa všeobecne záväzného právneho predpisu, ktorý vydá ministerstvo zdravotníctva.
(6)
Obdobie sledovania klimatických ukazovateľov a kvality ovzdušia na uznanie klimatických podmienok vhodných na liečenie v mieste využívania je najmenej tri roky, ak sú tieto údaje v súlade s výsledkami dlhodobého sledovania najbližšej meteorologickej stanice daného klimatického regiónu.
(7)
Náklady spojené s podaním návrhu na uznanie, sledovaním klimatických ukazovateľov a kvality ovzdušia uhrádza navrhovateľ. Ak je navrhovateľov viac, podieľajú sa na úhrade nákladov rovnakým dielom.
(8)
Ak Štátna kúpeľná komisia začne konanie o uznanie klimatických podmienok vhodných na liečenie z vlastného podnetu, doklady potrebné na uznanie obstará ministerstvo zdravotníctva.
(9)
Rozhodnutie o uznaní klimatických podmienok vhodných na liečenie obsahuje
a)
vymedzenie územia s klimatickými podmienkami vhodnými na liečenie,
b)
charakteristické klimatické ukazovatele a kvalitu ovzdušia,
c)
indikácie klimatických podmienok vhodných na liečenie.
(10)
Štátna kúpeľná komisia začne konanie o zrušenie uznania klimatických podmienok vhodných na liečenie, ak klimatické ukazovatele a kvalita ovzdušia nespĺňajú požiadavky podľa všeobecne záväzného právneho predpisu, ktorý vydá ministerstvo zdravotníctva.
(11)
Rozhodnutie o uznaní klimatických podmienok vhodných na liečenie alebo o zrušení uznania klimatických podmienok vhodných na liečenie sa doručuje
a)
účastníkom konania,
b)
obci, na ktorej území sa nachádzajú klimatické podmienky vhodné na liečenie,
c)
stavebnému úradu príslušnému podľa miesta výskytu klimatických podmienok vhodných na liečenie,
d)
orgánom územného plánovania,
e)
Ministerstvu výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky,
f)
ministerstvu životného prostredia,
g)
ministerstvu hospodárstva.
(12)
Za klimatické podmienky vhodné na liečenie podľa tohto zákona možno uznať aj mikroklimatické podmienky prírodných podzemných priestorov.
(13)
Na území s klimatickými podmienkami vhodnými na liečenie je zakázané vykonávať všetky činnosti, ktoré by mohli negatívne ovplyvniť klimatické ukazovatele a kvalitu ovzdušia.
§ 31
Monitorovanie klimatických ukazovateľov a kvality ovzdušia
(1)
Využívateľ klimatických podmienok vhodných na liečenie na poskytovanie zdravotnej starostlivosti je povinný
a)
zabezpečiť prevádzku meteorologickej stanice s vyhodnotením ukazovateľov raz ročne,
b)
sledovať a každých päť rokov predkladať komplexnú správu o stave a zmenách klimatických podmienok vhodných na liečenie,
c)
správu podľa písmena b) predkladať do 30. júna príslušného kalendárneho roka; správa musí obsahovať aj bioklimatologické a medicínske zhodnotenie pôsobenia klimatických podmienok na liečenie.
(2)
Ak sú viacerí využívatelia rovnakých klimatických podmienok vhodných na liečenie na jednom území, môžu správu predložiť spoločne.
§ 32
Ochrana klimatických podmienok vhodných na liečenie
(1)
Na ochranu klimatických podmienok vhodných na liečenie sa môže určiť ochranné pásmo.
(2)
Návrh na určenie ochranného pásma klimatických podmienok vhodných na liečenie podľa odseku 1 predkladá využívateľ.
(3)
V ochrannom pásme je zakázané vykonávať všetky činnosti, ktoré by mohli negatívne ovplyvniť klimatické ukazovatele a kvalitu ovzdušia.
(4)
Náklady spojené s určením a vyznačením ochranných pásiem v teréne uhradí využívateľ. Ak je využívateľov viac, podieľajú sa na úhrade nákladov všetci pomerne podľa počtu lôžok.
(5)
Ministerstvo zdravotníctva vydá všeobecne záväzný právny predpis, ktorý ustanoví ochranné pásmo a druhy zakázaných činností.
(6)
Ochranné pásmo možno upravovať, meniť alebo rušiť, ak sa zmenili alebo zanikli dôvody na jeho určenie.
ŠTVRTÁ ČASŤ
PRÍRODNÉ LIEČEBNÉ KÚPELE, KÚPEĽNÉ LIEČEBNE A KÚPEĽNÉ MIESTA
§ 33
Povolenie na prevádzkovanie prírodných liečebných kúpeľov a kúpeľných liečební
(1)
Prírodné liečebné kúpele a kúpeľné liečebne možno prevádzkovať len na základe povolenia, ktoré vydá Štátna kúpeľná komisia.
(2)
Prírodné liečebné kúpele a kúpeľné liečebne možno prevádzkovať na miestach, kde sa nachádzajú prírodné liečivé zdroje, alebo na území s klimatickými podmienkami vhodnými na liečenie, kde možno zabezpečiť kúpeľné prostredie podľa § 36.
(3)
Kúpeľné liečebne sa podľa počtu lôžok podieľajú na základe obchodných vzťahov s prírodnými liečebnými kúpeľmi pomerne na tvorbe a udržiavaní kúpeľného prostredia a na plnení ostatných povinností, ktoré vyplývajú zo správy prírodných liečivých zdrojov.
(4)
Kúpeľná starostlivosť sa môže vykonávať len v prírodných liečebných kúpeľoch a kúpeľných liečebniach.
(5)
Prírodné liečebné kúpele a kúpeľné liečebne, ich ubytovacie, balneoterapeutické a vyšetrovacie zariadenia musia byť umiestnené na kúpeľnom území.
§ 34
Žiadosť o povolenie na prevádzkovanie prírodných liečebných kúpeľov a kúpeľných liečební
(1)
Žiadosť o povolenie na prevádzkovanie prírodných liečebných kúpeľov alebo kúpeľných liečební musí obsahovať
a)
povolenie využívať prírodný liečivý zdroj alebo doklad o uznaní klimatických podmienok vhodných na liečenie, doklad o materiálno-technickom a personálnom vybavení podľa všeobecne záväzného právneho predpisu, ktorý vydá ministerstvo zdravotníctva,
b)
údaje o ubytovacích, zdravotníckych a iných zariadeniach potrebných na poskytovanie kúpeľnej starostlivosti,
c)
návrh na indikačné zameranie, ktorý musí byť v súlade s balneologickým charakterom prírodných liečivých zdrojov alebo klimatických podmienok vhodných na liečenie podľa odborného balneologického posudku,
d)
odborný posudok o stave životného prostredia s možnosťou vytvorenia a udržania kúpeľného prostredia,
e)
návrh na vymedzenie kúpeľného územia s údajmi z katastra nehnuteľností o pozemkoch na tomto území,
f)
stanovisko obce, na ktorej území má byť povolené prevádzkovanie prírodných liečebných kúpeľov alebo kúpeľných liečební,
g)
schválenú projektovú dokumentáciu zariadení a iných objektov potrebných na poskytovanie kúpeľnej starostlivosti,
h)
u fyzickej osoby licenciu na výkon zdravotníckeho povolania a u právnickej osoby licenciu na výkon činnosti odborného zástupcu.3)
(2)
Odborný zástupca je fyzická osoba, ktorá osobne zodpovedá za odborné poskytovanie zdravotnej starostlivosti v prírodných liečebných kúpeľoch alebo kúpeľnej liečebni. Odborný zástupca musí byť v pracovnoprávnom vzťahu alebo obdobnom vzťahu s držiteľom povolenia na prevádzkovanie prírodných liečebných kúpeľov alebo kúpeľnej liečebne.
(3)
Ak žiadosť o povolenie na prevádzkovanie prírodných liečebných kúpeľov alebo kúpeľných liečební neobsahuje náležitosti podľa odseku 1 alebo je nezrozumiteľná, Štátna kúpeľná komisia vyzve žiadateľa, aby žiadosť doplnil alebo opravil, a určí mu na to primeranú lehotu, ktorá nesmie byť kratšia ako desať pracovných dní.
(4)
Štátna kúpeľná komisia vydá povolenie na prevádzkovanie prírodných liečebných kúpeľov alebo kúpeľných liečební, ak žiadosť o povolenie na prevádzkovanie prírodných liečebných kúpeľov alebo kúpeľných liečební obsahuje náležitosti podľa odseku 1 a žiadateľ splnil podmienky ustanovené týmto zákonom.
(5)
Štátna kúpeľná komisia začne konanie o zrušenie povolenia na prevádzkovanie prírodných liečebných kúpeľov alebo kúpeľných liečební, ak zanikli podmienky na ich prevádzkovanie.
§ 35
Kúpeľné miesto a kúpeľné územie
(1)
Návrh na uznanie kúpeľného miesta a návrh jeho štatútu predkladá Štátnej kúpeľnej komisii obec, na ktorej území sa nachádzajú prírodné liečebné kúpele alebo kúpeľné liečebne. Ak prírodné liečebné kúpele alebo kúpeľné liečebne zasahujú do viacerých obcí, návrh predkladá obec, na ktorej území sa nachádza väčšina kúpeľných zariadení.
(2)
Za kúpeľné miesto sa vyhlási územie obce alebo časť územia obce, na ktorom sa nachádzajú prírodné liečivé zdroje, prírodné liečebné kúpele, kúpeľné liečebne a iné zariadenia potrebné na vykonávanie kúpeľnej starostlivosti.
(3)
Kúpeľné územie je ucelené územie v kúpeľnom mieste, ktorého rozsah je určený v štatúte kúpeľného miesta. Na kúpeľnom území sa uplatňuje ochrana kúpeľného režimu.
(4)
Fyzické osoby alebo právnické osoby, ktoré organizujú na kúpeľnom území kultúrne, vzdelávacie, rekreačné, športové a iné podujatia, musia zabezpečiť
a)
hygienické a epidemiologické opatrenia a dohľad nad ich plnením,
b)
ochranu zdravia pred hlukom a vibráciami,24)
c)
aby sa podujatie konalo v súlade s povoleným účelom a časom a v súlade s kúpeľným štatútom,
d)
aby bol dodržaný nočný pokoj v čase od 22.00 do 6.00 hodiny.
(5)
Na kúpeľnom území je zakázané
a)
nakladať s odpadom okrem zberu a odvozu odpadov,25)
b)
vykonávať chemický posyp komunikácií,
c)
používať prostriedky na chemickú ochranu rastlín a trvalých trávnych porastov okrem prostriedkov zapísaných do zoznamu schválených prípravkov na ochranu rastlín a mechanizačných prostriedkov na ochranu rastlín podľa osobitného predpisu,26)
d)
intenzívne prevádzkovať poľnohospodársku výrobu a lesnú výrobu okrem nevyhnutných agrotechnických opatrení,
e)
intenzívne chovať zvieratá,
f)
vodiť psy bez náhubku a vôdzky,
g)
umiestňovať a prevádzkovať predajné pulty a stánky, predávať ambulantným spôsobom okrem novinových stánkov, ktorých umiestnenie povolí obec po dohode s prírodnými liečebnými kúpeľmi,
h)
stavať bytové domy, školiace zariadenia a iné objekty, ktorých funkcia je v rozpore s funkciou kúpeľného územia.
(6)
V štatúte kúpeľného miesta sa musia rešpektovať obmedzenia ustanovené v odseku 5.
(7)
Hranice kúpeľného územia sú povinné prírodné liečebné kúpele po dohode s obcou označiť na prístupových komunikáciách tabuľami podľa všeobecne záväzného právneho predpisu, ktorý vydá ministerstvo zdravotníctva.
(8)
Štátna kúpeľná komisia predloží podklady týkajúce sa hraníc kúpeľného územia katastrálnemu úradu na zaevidovanie hraníc kúpeľného územia v katastri nehnuteľností. Hranice kúpeľného územia sa musia tiež vyznačiť v územnoplánovacej dokumentácii.
(9)
Obce, na ktorých území je uznané kúpeľné miesto a určené kúpeľné územie, sú povinné realizovať ustanovenia štatútu kúpeľného miesta a dodržiavať opatrenia ním určené v rozsahu svojej kompetencie.
(10)
Kúpeľné miesto uznáva a jeho štatút vydáva vláda Slovenskej republiky nariadením.
(11)
Vláda uznanie kúpeľného miesta a jeho štatút zruší, keď zaniknú podmienky na uznanie kúpeľného miesta podľa tohto zákona.
(12)
Kúpeľné miesta sú oblasti vyžadujúce osobitnú ochranu ovzdušia podľa osobitného predpisu.27)
§ 36
Kúpeľné prostredie
(1)
Na kúpeľnom území sú využívatelia a ďalší využívatelia prírodných liečivých zdrojov a klimatických podmienok vhodných na liečenie povinní vytvárať kúpeľné prostredie, ktorého súčasťou sú liečebne, kúpeľné liečebne, balneoterapie, parky, kolonády, spoločenské objekty, technické a balneotechnické zariadenia a primerane počtu lôžok podieľať sa na nákladoch s tým spojených.
(2)
Kúpeľné prostredie sa zabezpečuje najmä
a)
povinným dodržiavaním podmienok ustanovených pre kúpeľné územie,
b)
prijímaním opatrení smerujúcich k odstráneniu exhalátov a imisií, ktoré môžu zasiahnuť kúpeľné územie,
c)
vybudovaním zdravotníckych zariadení, ubytovacích zariadení, kúpeľných parkov, lesoparkov, športovísk a spoločenských objektov,
d)
prijímaním opatrení zabezpečujúcich zdravé stravovanie a nefajčiarske prostredie,
e)
vhodným začlenením urbanistických celkov a drobnej architektúry do rámca kúpeľných parkov a prírodnej zelene.
§ 37
Neodkladné ochranné opatrenia
(1)
Štátna kúpeľná komisia môže uložiť neodkladné ochranné opatrenia, ak hrozí nebezpečenstvo vzniku škôd na prírodných liečivých zdrojoch, klimatických podmienkach vhodných na liečenie, na území prírodných liečebných kúpeľov alebo kúpeľných liečební.
(2)
Neodkladné ochranné opatrenie môže Štátna kúpeľná komisia uložiť len na obdobie do určenia ochranných pásiem alebo do vydania štatútu kúpeľného miesta, najdlhšie na päť rokov odo dňa ich uloženia.
(3)
Neodkladné ochranné opatrenie môže Štátna kúpeľná komisia uložiť aj v už určených ochranných pásmach alebo na kúpeľnom území, ak sa na týchto miestach uskutočňujú činnosti, ktoré ohrozujú prírodné liečivé zdroje alebo kúpeľné prostredie.
(4)
Neodkladné ochranné opatrenie môže Štátna kúpeľná komisia uložiť aj na ochranu podzemných vôd, ktoré môžu byť vhodné na uznanie za prírodné liečivé vody s využitím na zdravotnícke účely a vyžadujú zabezpečenie ochrany do času ich uznania za prírodné liečivé vody.
§ 38
Povinnosti vlastníkov nehnuteľností
Vlastníci nehnuteľností sú povinní
a)
umožniť osobám uvedeným v § 45 vstup na pozemky, stavby a do nebytových priestorov a iných objektov, kde sa uskutočňuje podnikanie podľa tohto zákona, na účel získania potrebných údajov podľa tohto zákona,
b)
umožniť osobám uvedeným v § 45 vstup do priestorov a predložiť podklady pri vykonávaní vrtných prác, prác podliehajúcich osobitným predpisom28) a iných zemných prác na účel získania potrebných údajov podľa tohto zákona,
c)
strpieť na svojich nehnuteľnostiach označenia hraníc ochranných pásiem prírodných liečivých zdrojov, ochranných pásiem prírodných minerálnych zdrojov, ochranných pásiem klimatických podmienok vhodných na liečenie, území s klimatickými podmienkami vhodnými na liečenie a kúpeľných území,
d)
strpieť obmedzenia v ochranných pásmach, na území s klimatickými podmienkami vhodnými na liečenie a na kúpeľnom území podľa tohto zákona.
§ 39
Obmedzenie vlastníckych práv
(1)
Vlastnícke právo k nehnuteľnostiam možno obmedziť alebo nehnuteľnosť možno vyvlastniť len vo verejnom záujme. Verejný záujem na účely tohto zákona je záujem na vyhľadávaní a využívaní prírodného liečivého zdroja na liečebné účely, ako aj záujem na ochrane prírodných liečivých zdrojov a prírodných minerálnych zdrojov na účel zachovania ich kvalitatívnych a kvantitatívnych vlastností a zdravotnej bezchybnosti.
(2)
Ak vlastník nehnuteľnosti bráni
a)
vyhľadávaniu prírodného liečivého zdroja, možno vlastnícke práva k nehnuteľnosti obmedziť,
b)
využívaniu alebo ochrane prírodného liečivého zdroja alebo ochrane prírodného minerálneho zdroja, možno vlastnícke práva k nehnuteľnosti obmedziť alebo nehnuteľnosť vyvlastniť. Vyvlastňovacie konanie sa uskutočňuje podľa osobitného predpisu.29)
(3)
Vlastníkom nehnuteľností a tretím osobám, ktorým vznikne v dôsledku obmedzení doterajšieho užívania nehnuteľností alebo v dôsledku skončenia doterajšej činnosti v súvislosti s opatreniami podľa tohto zákona ujma, patrí primeraná náhrada. Primeranú náhradu je povinný uhradiť využívateľ prírodného liečivého zdroja alebo prírodného minerálneho zdroja. Ak nie je využívateľ prírodného liečivého zdroja alebo prírodného minerálneho zdroja určený, poskytne primeranú náhradu ministerstvo zdravotníctva.
(4)
Ak sa vlastník nehnuteľností alebo tretie osoby podľa odseku 3 nedohodnú s využívateľom prírodného liečivého zdroja alebo prírodného minerálneho zdroja o primeranej náhrade, rozhodne o nej na návrh niektorého z nich súd.
PIATA ČASŤ
VÝKON ŠTÁTNEJ SPRÁVY A SANKCIE
Výkon štátnej správy
§ 40
(1)
Ústredným orgánom štátnej správy pre prírodné liečebné kúpele, prírodné liečivé zdroje a prírodné minerálne vody je ministerstvo zdravotníctva.30)
(2)
Ministerstvo zdravotníctva je dotknutým orgánom vo veciach
a)
územnoplánovacej činnosti13) na území kúpeľného miesta, na území s klimatickými podmienkami vhodnými na liečenie, na území ochranných pásiem prírodného liečivého zdroja, prírodného minerálneho zdroja a klimatických podmienok vhodných na liečenie,
b)
údržby stavieb a ich odstraňovania, povolenia terénnych úprav, prác a zariadení, územných, stavebných, kolaudačných a ďalších konaní uskutočňovaných podľa osobitného predpisu13) na kúpeľnom území a v ochrannom pásme I. stupňa prírodného liečivého zdroja a prírodného minerálneho zdroja,
c)
povolenia na osobitné užívanie vôd, povolenia na niektoré činnosti, povolenia na vodné stavby, vydávania súhlasov a ďalších konaní uskutočňovaných podľa osobitného predpisu8) na kúpeľnom území a v ochrannom pásme I. stupňa prírodného liečivého zdroja a prírodného minerálneho zdroja,
d)
posudzovania zámerov na vykonávanie činností a zisťovacieho konania31) na území kúpeľného miesta, na území s klimatickými podmienkami vhodnými na liečenie, na území ochranných pásiem prírodného liečivého zdroja, prírodného minerálneho zdroja a klimatických podmienok vhodných na liečenie,
e)
geologických prác10) a banskej činnosti a činnosti vykonávanej banským spôsobom32) na území ochranných pásiem prírodného liečivého zdroja a prírodného minerálneho zdroja.
§ 41
Štátna kúpeľná komisia
(1)
Na plnenie svojich úloh na úseku prírodných minerálnych vôd, prírodných liečivých vôd, prírodných liečebných kúpeľov a klimatických podmienok vhodných na liečenie sa na ministerstve zdravotníctva zriaďuje Štátna kúpeľná komisia, ktorá je správnym orgánom a rozhoduje v prvom stupni.
(2)
Členov Štátnej kúpeľnej komisie vymenúva minister zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej len „minister zdravotníctva“). Štátna kúpeľná komisia má sedem členov. Funkčné obdobie členov Štátnej kúpeľnej komisie je päť rokov.
(3)
Za člena Štátnej kúpeľnej komisie možno navrhnúť fyzickú osobu, ktorá je občanom Slovenskej republiky, má spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, vysokoškolské vzdelanie, je bezúhonná a je odborníkom v oblasti balneológie, humánnej klimatológie, hydrogeológie, balneotechniky, urbanizmu alebo kúpeľnej praxe s najmenej päťročnou praxou.
(4)
Za bezúhonného sa považuje ten, kto nebol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin. Bezúhonnosť sa preukazuje doložením výpisu z registra trestov nie starším ako tri mesiace.
(5)
Funkcia člena Štátnej kúpeľnej komisie je nezlučiteľná s funkciou poslanca Národnej rady Slovenskej republiky, člena vlády Slovenskej republiky, sudcu, prokurátora a s funkciou štatutárneho orgánu využívateľa zdroja alebo člena štatutárneho orgánu využívateľa zdroja.
(6)
Návrhy kandidátov na funkciu člena Štátnej kúpeľnej komisie predkladajú ministrovi zdravotníctva ministerstvo životného prostredia, ministerstvo hospodárstva, občianske združenia a záujmové združenia právnických osôb, ktorých činnosť súvisí s výkonom kúpeľnej starostlivosti alebo s využívaním prírodných minerálnych zdrojov a republikové združenie obcí, a ktoré sú uvedené v štatúte Štátnej kúpeľnej komisie.
(7)
Subjekty podľa odseku 6 navrhnú kandidátov na funkciu člena Štátnej kúpeľnej komisie najneskôr dva mesiace pred uplynutím funkčného obdobia členov Štátnej kúpeľnej komisie. Z predložených kandidátov minister zdravotníctva do jedného mesiaca od doručenia návrhov kandidátov vymenuje šiestich členov Štátnej kúpeľnej komisie tak, aby v jej zložení boli zastúpení odborníci z oblasti balneológie, humánnej klimatológie, hydrogeológie, balneotechniky, urbanizmu a kúpeľnej praxe. Za predsedu Štátnej kúpeľnej komisie vymenuje riaditeľa inšpektorátu.
(8)
Členstvo v Štátnej kúpeľnej komisii zaniká
a)
uplynutím funkčného obdobia,
b)
vzdaním sa členstva na základe písomnej žiadosti,
c)
ak člen Štátnej kúpeľnej komisie začne vykonávať funkciu, ktorej výkon je nezlučiteľný s funkciou člena Štátnej kúpeľnej komisie,
d)
odvolaním člena Štátnej kúpeľnej komisie,
e)
smrťou člena Štátnej kúpeľnej komisie.
(9)
Minister zdravotníctva odvolá člena Štátnej kúpeľnej komisie, ak
a)
si člen neplní svoje povinnosti vyplývajúce z členstva; k návrhu na odvolanie sa vyjadruje Štátna kúpeľná komisia,
b)
nespĺňa podmienku bezúhonnosti.
(10)
Ak členstvo niektorého člena Štátnej kúpeľnej komisie zanikne pred uplynutím jeho funkčného obdobia, minister zdravotníctva vymenuje na jeho miesto nového člena, a to z dvoch kandidátov navrhnutých subjektom podľa odseku 6, ktorého kandidátovi členstvo v Štátnej kúpeľnej komisii zaniklo. Funkčné obdobie takto vymenovaného člena Štátnej kúpeľnej komisie je päť rokov.
(11)
Člen Štátnej kúpeľnej komisie má nárok na náhradu nevyhnutných výdavkov spojených s výkonom funkcie člena Štátnej kúpeľnej komisie33) a na odmenu za rok vo výške 10-násobku priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky v predchádzajúcom kalendárnom roku zistenej Štatistickým úradom Slovenskej republiky.
§ 42
Do pôsobnosti Štátnej kúpeľnej komisie patrí:
a)
rozhodovať o uznaní prírodných liečivých vôd, prírodných minerálnych vôd a klimatických podmienok vhodných na liečenie a o zrušení ich uznania,
b)
vydávať povolenia na prevádzkovanie prírodných liečebných kúpeľov a kúpeľných liečební a rozhodovať o ich zrušení,
c)
vydávať povolenia využívať prírodné liečivé zdroje a prírodné minerálne zdroje, rozhodovať o ich zmene, zrušení a vyznačení zmeny údajov,
d)
vydávať povolenia na úpravu prírodnej liečivej vody a prírodnej minerálnej vody, ich zmeny a zrušenie,
e)
predkladať vláde návrh na uznanie kúpeľného miesta a jeho zrušenie,
f)
na návrh obce predkladať vláde štatút kúpeľného miesta, jeho zmenu a zrušenie,
g)
predkladať na schválenie návrhy všeobecne záväzných právnych predpisov, ktorými sa určujú ochranné pásma prírodných liečivých zdrojov, prírodných minerálnych zdrojov a klimatických podmienok vhodných na liečenie, ich zmien a zrušení ministerstvu zdravotníctva,
h)
rozhodovať o uložení pokuty podľa § 47 a 48,
i)
viesť zoznam akreditovaných laboratórií,
j)
vydávať poverenia na výkon činnosti balneotechnika, zrušovať takéto poverenia a uznávať odbornú spôsobilosť podľa § 22 ods. 6, zabezpečovať doplňujúce odborné vzdelávanie podľa § 22 ods. 3,
k)
určovať neodkladné ochranné opatrenia podľa § 37,
l)
predkladať návrhy podľa § 39 ods. 2 písm. b) na vyvlastnenie nehnuteľnosti,
m)
vydávať stanoviská vo veciach, v ktorých je ministerstvo zdravotníctva podľa tohto zákona dotknutým orgánom štátnej správy,
n)
kontrolovať plnenie zákonom ustanovených podmienok a podmienok ustanovených v povolení využívať zdroj,
o)
posudzovať projektovú dokumentáciu stavby zariadenia na využívanie prírodného liečivého zdroja a prírodného minerálneho zdroja podľa § 15 ods. 1 a 2,
p)
určovať opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov podľa tohto zákona,
r)
vydávať súhlas podľa ustanovení tohto zákona,
s)
poverovať osoby vypracovaním posudkov a vyjadrení,
t)
posudzovať návrhy všeobecne záväzných právnych predpisov v pôsobnosti ministerstva zdravotníctva na úseku prírodných minerálnych vôd, prírodných liečivých vôd, prírodných liečebných kúpeľov a klimatických podmienok vhodných na liečenie.
§ 43
(1)
Rokovanie Štátnej kúpeľnej komisie zvoláva a vedie predseda Štátnej kúpeľnej komisie. Štátna kúpeľná komisia je schopná uznášať sa, ak je prítomný jej predseda a najmenej ďalší traja členovia. Štátna kúpeľná komisia rozhoduje hlasovaním. Na prijatie rozhodnutia Štátnej kúpeľnej komisie je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých jej členov. Pri rovnosti hlasov je rozhodujúci hlas predsedu Štátnej kúpeľnej komisie. O hlasovaní sa vyhotovuje zápisnica. Rozhodnutie Štátnej kúpeľnej komisie podpisuje jej predseda. Konanie pred Štátnou kúpeľnou komisiou je neverejné. Podrobnosti o spôsobe rokovania a rozhodovania Štátnej kúpeľnej komisie upraví jej štatút, ktorý vydáva minister zdravotníctva.
(2)
Ministerstvo zdravotníctva zodpovedá za činnosť Štátnej kúpeľnej komisie podľa osobitného predpisu.34)
(3)
O odvolaní proti rozhodnutiu Štátnej kúpeľnej komisie rozhoduje minister zdravotníctva.
(4)
Člen Štátnej kúpeľnej komisie je vylúčený z prerokovávania a rozhodovania veci, ak so zreteľom na jeho pomer k veci, k účastníkom konania alebo k ich zástupcom možno mať pochybnosti o jeho nepredpojatosti.
(5)
Štátna kúpeľná komisia má právo pozývať na svoje rokovania zástupcov rezortov, obcí a inštitúcií alebo si k rozhodovaniu obstarávať odborné posudky, vyjadrenia a konzultácie.
§ 44
Kúpeľný dozor
(1)
Na zabezpečenie dozoru nad dodržiavaním povinností ustanovených v tomto zákone a opatrení určených podľa tohto zákona je na ministerstve zdravotníctva zriadený inšpektorát. Pri vykonávaní dozoru postupuje inšpektorát podľa základných pravidiel kontrolnej činnosti.35)
(2)
Inšpektorát pri výkone dozoru
a)
vykonáva úlohy podľa rozhodnutí Štátnej kúpeľnej komisie,
b)
vykonáva dozor na diaľku tým, že
1.
kontroluje a vyhodnocuje určené režimové sledovanie,
2.
kontroluje plnenie ďalších podmienok, ktoré vyplývajú z povolenia využívať zdroj,
3.
kontroluje a vyhodnocuje vykonávanie sledovania určených klimatických ukazovateľov a ukazovateľov kvality ovzdušia na územiach, kde sú uznané klimatické podmienky za vhodné na liečenie,
c)
vykonáva dozor na mieste u využívateľov prírodných liečivých zdrojov a prírodných minerálnych zdrojov a vlastníkov nehnuteľností podľa tohto zákona,
d)
prijíma opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov,
e)
vedie zoznam a oznamuje príslušným orgánom Európskej únie, ktoré prírodné minerálne vody sú v Slovenskej republike uznané a spĺňajú podmienky na plnenie do spotrebiteľského obalu alebo ktorým bolo toto uznanie odobraté,
f)
oznamuje príslušným orgánom Európskej únie uznanie prírodných minerálnych vôd zo zdroja na území nečlenských štátov Európskej únie dovezených do členského štátu Európskej únie,
g)
na základe poverenia Štátnej kúpeľnej komisie vydáva stanoviská vo veciach, v ktorých je ministerstvo zdravotníctva dotknutým orgánom štátnej správy podľa tohto zákona,
h)
spravuje monitorovací systém prírodných liečivých zdrojov a prírodných minerálnych zdrojov,
i)
vedie register a databázu minerálnych vôd v Slovenskej republike,
j)
eviduje a kontroluje úhrady za odbery z prírodných liečivých zdrojov a prírodných minerálnych zdrojov.
(3)
Inšpektorát predkladá Štátnej kúpeľnej komisii správu o dodržiavaní povinností ustanovených v tomto zákone a opatrení určených podľa tohto zákona.
(4)
Inšpektorát pripravuje odborné podklady na rokovanie a rozhodovanie Štátnej kúpeľnej komisie a organizačne zabezpečuje jej činnosť.
§ 45
Oprávnenie členov Štátnej kúpeľnej komisie, inšpektorátu a poverených osôb
(1)
Členovia Štátnej kúpeľnej komisie, inšpektorátu a osoby poverené Štátnou kúpeľnou komisiou vypracovaním posudku a vyjadrenia sú v rozsahu poverenia oprávnení
a)
vstupovať na pozemky, stavby a do zariadení na účely zistenia údajov potrebných na vykonanie kontroly, režimových sledovaní a vyšetrenia nedostatkov,
b)
žiadať údaje a doklady potrebné na svoju činnosť; fyzické osoby a právnické osoby sú povinné bez zbytočného odkladu poskytnúť súčinnosť,
c)
nariadiť a kontrolovať odstránenie zistených nedostatkov,
d)
odoberať vzorky vody, len ak je to v poverení výslovne uvedené.
(2)
Osoby uvedené v odseku 1 sa pri výkone svojich oprávnení preukážu poverením vydaným ministerstvom zdravotníctva.
(3)
Osoby uvedené v odseku 1 sú povinné zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach, o ktorých sa dozvedeli pri výkone kontrolnej činnosti.
§ 46
Vykonávanie analýz prírodných liečivých vôd a prírodných minerálnych vôd
(1)
Chemické, fyzikálne, fyzikálnochemické, mikrobiologické a biologické analýzy prírodných liečivých vôd a prírodných minerálnych vôd potrebné na konanie podľa tohto zákona môžu vykonávať len akreditované laboratóriá zapísané do zoznamu vedeného Štátnou kúpeľnou komisiou; na iné analýzy sa neprihliada.
(2)
Akreditované laboratórium podľa odseku 1 je laboratórium akreditované Slovenskou národnou akreditačnou službou alebo zahraničnou agentúrou, ktorá je signatárom multilaterálnej dohody European Acreditation a súčasne má akreditáciu na odber vzoriek.
(3)
Podmienky na zápis akreditovaného laboratória do zoznamu vedeného ministerstvom zdravotníctva ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo zdravotníctva.
§ 47
Priestupky
(1)
Priestupku sa dopustí ten, kto
a)
využíva prírodný liečivý zdroj alebo prírodný minerálny zdroj bez povolenia využívať zdroj vydaného Štátnou kúpeľnou komisiou podľa tohto zákona,
b)
v ochrannom pásme prírodného liečivého zdroja alebo prírodného minerálneho zdroja alebo na území kúpeľného miesta vykonáva zakázané činnosti,
c)
vykonáva na kúpeľnom území činnosti v rozpore so zákazmi a s obmedzeniami určenými týmto zákonom a štatútom kúpeľného miesta,
d)
v pásme fyzickej ochrany vykonáva iné činnosti ako činnosti priamo súvisiace s využitím a ochranou prírodného liečivého zdroja alebo prírodného minerálneho zdroja,
e)
na území vyčlenenom podľa nevyhnutných dočasných ochranných opatrení vykonáva činnosť v rozpore s ustanovenými obmedzeniami alebo zákazmi,
f)
nesplní oznamovaciu povinnosť podľa § 4,
g)
ako vlastník nehnuteľnosti nesplní povinnosti ustanovené v § 38,
h)
nedodrží alebo nevykoná opatrenie uložené na ochranu prírodných liečebných kúpeľov, prírodných liečivých zdrojov, prírodných minerálnych zdrojov a klimatických podmienok vhodných na liečenie,
i)
vykoná činnosť, ktorou ohrozí alebo zhorší klimatické podmienky vhodné na liečenie,
j)
neoprávnene manipuluje s technickým zariadením prírodného liečivého zdroja, prírodného minerálneho zdroja, pozorovacieho vrtu alebo so súvisiacim zariadením slúžiacim na jeho využívanie alebo pozorovanie alebo uvedené zariadenie poškodí,
k)
úmyselne zničí, poškodí, neoprávnene premiestni alebo odstráni značku alebo tabuľu, ktorá v teréne vyznačuje hranice ochranného pásma prírodného liečivého zdroja, ochranného pásma prírodného minerálneho zdroja, ochranného pásma klimatických podmienok vhodných na liečenie, územia s klimatickými podmienkami vhodnými na liečenie alebo kúpeľného územia.
(2)
Za priestupok podľa odseku 1 možno uložiť pokutu od 1 000 Sk do 50 000 Sk.
(3)
Priestupky podľa
a)
odseku 1 písm. a) až j) prejednáva Štátna kúpeľná komisia,
b)
odseku 1 písm. k) prejednáva obec.
(4)
Na priestupky a ich prejednávanie sa vzťahuje všeobecný predpis o priestupkoch.36)
(5)
Výnosy z pokút za uložené priestupky podľa
a)
odseku 1 písm. a) až j) sú príjmom štátneho rozpočtu,
b)
odseku 1 písm. k) sú príjmom rozpočtu obce.
§ 48
Iné správne delikty
(1)
Správneho deliktu sa dopustí fyzická osoba-podnikateľ alebo právnická osoba, ak
a)
využíva na balneoterapiu v rámci kúpeľnej starostlivosti inú vodu ako prírodnú liečivú vodu alebo klimatické podmienky, ktoré neboli uznané podľa tohto zákona za klimatické podmienky vhodné na liečenie,
b)
využíva prírodný liečivý zdroj alebo prírodný minerálny zdroj bez povolenia využívať zdroj vydaného Štátnou kúpeľnou komisiou podľa tohto zákona alebo ho využíva v rozpore s týmto povolením,
c)
vykoná bez predchádzajúceho povolenia vydaného Štátnou kúpeľnou komisiou takú úpravu prírodnej liečivej vody alebo prírodnej minerálnej vody, na ktorú je podľa tohto zákona potrebné povolenie,
d)
nesplní povinnosť podľa § 14 ods. 1 písm. d),
e)
v ochrannom pásme I. stupňa, na území s klimatickými podmienkami vhodnými na liečenie alebo na území kúpeľného miesta vykonáva zakázané činnosti,
f)
nesplní inú povinnosť využívateľa zdroja ako povinnosť podľa § 14 ods. 1 písm. d),
g)
nesplní povinnosť podľa § 31 ods. 1 písm. b),
h)
vykonáva na kúpeľnom území činnosti v rozpore so zákazmi a s obmedzeniami určenými týmto zákonom a štatútom kúpeľného miesta,
i)
v pásme fyzickej ochrany vykonáva iné činnosti ako činnosti priamo súvisiace s využitím a ochranou prírodného liečivého zdroja alebo prírodného minerálneho zdroja,
j)
nesplní povinnosť z územia ochranného pásma I. stupňa odstrániť všetky potenciálne zdroje znečistenia a vykonať potrebné úpravy územia,
k)
v ochrannom pásme II. stupňa vykonáva zakázané činnosti,
l)
nesplní povinnosť zabezpečovať monitorovanie klimatických podmienok vhodných na liečenie,
m)
na území vyčlenenom podľa nevyhnutných dočasných ochranných opatrení vykonáva činnosť v rozpore s ustanovenými obmedzeniami alebo zákazmi,
n)
nesplní oznamovaciu povinnosť podľa § 4,
o)
ako vlastník nehnuteľnosti nesplní povinnosti ustanovené v § 38,
p)
nesplní povinnosť podľa § 35 ods. 7.
(2)
Iné správne delikty podľa tohto zákona prejednáva a sankcie za ne ukladá Štátna kúpeľná komisia.
(3)
Štátna kúpeľná komisia uloží pokutu
a)
od 1 000 000 Sk do 5 000 000 Sk za správny delikt podľa odseku 1 písm. a) až c),
b)
od 500 000 Sk do 3 000 000 Sk za správny delikt podľa odseku 1 písm. d) a e),
c)
od 10 000 Sk do 1 000 000 Sk za správny delikt podľa odseku 1 písm. f) až p).
(4)
Pri určení výšky pokuty prihliadne Štátna kúpeľná komisia na závažnosť protiprávneho konania, mieru ohrozenia prírodného liečivého zdroja, prírodného minerálneho zdroja, prostredia prírodných liečebných kúpeľov, na rozsah škodlivých následkov, ak k nim došlo, a tiež na okolnosti, za ktorých sa povinnosti porušili, ako aj na to, ako sa fyzická osoba-podnikateľ alebo právnická osoba pričinila o odstránenie alebo zmiernenie škodlivých následkov.
(5)
Pokuta je splatná do 30 dní odo dňa právoplatnosti rozhodnutia o uložení pokuty. V rozhodnutí o uložení pokuty sa môže určiť aj lehota, v ktorej sa má nedostatok odstrániť.
(6)
Výnosy z pokút podľa odseku 3 sú príjmom štátneho rozpočtu.
(7)
Konanie o uloženie pokuty možno začať do jedného roka odo dňa, keď sa orgán oprávnený na uloženie pokuty dozvedel o tom, že fyzická osoba-podnikateľ alebo právnická osoba porušila alebo nesplnila povinnosť, najneskôr však do troch rokov odo dňa, keď k porušeniu povinnosti došlo alebo keď povinnosť mala byť splnená.
(8)
Pokutu podľa odseku 3 môže Štátna kúpeľná komisia uložiť aj opakovane. Výšku pokuty môže Štátna kúpeľná komisia stupňovať až do úhrnnej sumy uvedenej v príslušnom písmene odseku 3.
(9)
Ak fyzická osoba-podnikateľ alebo právnická osoba nezaplatí pokutu v určenej lehote, je povinná zaplatiť penále vo výške 0,01 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania.
(10)
Pokutu uloženú podľa tohto zákona vyberá a vymáha orgán, ktorý pokutu uložil.
ŠIESTA ČASŤ
SPOLOČNÉ, PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
§ 49
Vzťah zákona k niektorým ďalším zákonom
Na konania podľa tohto zákona sa vzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní,37) ak tento zákon neustanovuje inak.
§ 50
Prechodné ustanovenia
(1)
Prírodné liečivé zdroje a zdroje prírodných minerálnych vôd uznané podľa doterajších predpisov a klimatické podmienky priaznivé na liečenie vyhlásené podľa doterajších predpisov sa považujú za prírodné liečivé vody, prírodné minerálne vody a klimatické podmienky vhodné na liečenie uznané podľa tohto zákona.
(2)
Kúpeľné miesta vyhlásené podľa doterajších predpisov sa považujú za kúpeľné miesta uznané podľa tohto zákona.
(3)
Štatúty kúpeľných miest vydané podľa doterajších predpisov sa považujú za štatúty kúpeľných miest vydané podľa tohto zákona.
(4)
Povolenia na využívanie prírodných liečivých zdrojov a zdrojov prírodných minerálnych vôd vydané podľa doterajších predpisov na dobu určitú sa považujú za povolenia využívať prírodný liečivý zdroj a prírodný minerálny zdroj vydané podľa tohto zákona, a to do uplynutia lehoty ich platnosti. Nové povolenia využívať prírodný liečivý zdroj alebo prírodný minerálny zdroj sa vydajú podľa tohto zákona. Primerane sa použijú ustanovenia § 15 ods. 5.
(5)
Povolenia na využívanie prírodných liečivých zdrojov a povolenia na využívanie prírodných zdrojov minerálnych stolových vôd vydané podľa doterajších predpisov na dobu neurčitú zostávajú v platnosti do 31. decembra 2007. Druhá a tretia veta odseku 4 platia rovnako.
(6)
Povolenia na úpravu produktov prírodných liečivých zdrojov a povolenia na úpravu produktov zdrojov prírodných minerálnych vôd vydané podľa doterajších predpisov sa považujú za povolenia na úpravu prírodných liečivých vôd a povolenia na úpravu prírodných minerálnych vôd vydané podľa tohto zákona.
(7)
Povolenia na prevádzkovanie prírodných liečebných kúpeľov vydané podľa osobitného predpisu3) sa považujú za povolenia na prevádzkovanie prírodných liečebných kúpeľov vydané podľa tohto zákona.
(8)
Ak prevádzkovateľ prírodných liečebných kúpeľov, ktorý do účinnosti tohto zákona nezískal povolenie na prevádzkovanie prírodných liečebných kúpeľov podľa osobitného predpisu3) alebo nepožiadal o vydanie takéhoto povolenia, nezíska povolenie na prevádzkovanie prírodných liečebných kúpeľov podľa tohto zákona do 31. decembra 2006, oprávnenie prevádzkovať prírodné liečebné kúpele zaniká uplynutím tejto lehoty.
(9)
Konania začaté pred nadobudnutím účinnosti tohto zákona sa dokončia podľa doterajších predpisov.
(10)
Prírodné liečebné kúpele, ktoré poskytovali zdravotnú starostlivosť podľa doterajších predpisov, uvedú materiálno-technické a personálne vybavenie zdravotníckeho zariadenia do súladu s týmto zákonom v lehote do jedného roka od nadobudnutia jeho účinnosti.
(11)
Zariadenia Ministerstva vnútra Slovenskej republiky a zariadenia Ministerstva obrany Slovenskej republiky prevádzkované ako prírodné liečebné kúpele podľa doterajších predpisov môžu pri podaní žiadosti o povolenie na prevádzkovanie prírodných liečebných kúpeľov alebo kúpeľných liečební podľa § 34 ods. 1 nahradiť povolenie využívať prírodný liečivý zdroj zmluvou uzavretou s využívateľom prírodného liečivého zdroja, ktorá ich oprávňuje využívať balneoterapeutické služby využívateľa prírodného liečivého zdroja.
(12)
Ochranné pásma a ochranné podmienky určené podľa doterajších predpisov sa považujú za ochranné pásma určené podľa tohto zákona. Ochranné pásma III. stupňa určené podľa doterajších predpisov sa považujú za ochranné pásma II. stupňa určené podľa tohto zákona.
(13)
Na úhradu za využívanie prírodných liečivých zdrojov a zdrojov prírodných minerálnych vôd za II. polrok 2005 sa vzťahujú doterajšie predpisy.
(14)
Využívateľ zdroja je povinný uviesť do prevádzky monitorovací systém prírodného liečivého zdroja alebo prírodného minerálneho zdroja a pozorovacích vrtov do dvoch rokov od nadobudnutia účinnosti tohto zákona.
(15)
Využívateľ zdroja, ktorý neprevádzkuje monitorovací systém prírodného liečivého zdroja alebo prírodného minerálneho zdroja a pozorovacích vrtov, platí úhradu podľa § 25 na základe odberného množstva určeného v povolení využívať zdroj, a to mesačne vždy do 28. dňa každého kalendárneho mesiaca vo výške jednej dvanástiny ročnej úhrady ustanovenej vynásobením jednotkovej výšky úhrady povoleným odberným množstvom vody určeným v povolení využívať zdroj za kalendárny rok v m3.
(16)
Využívateľ zdroja je povinný zabezpečiť odborný dozor v súlade s § 22 do dvoch rokov od nadobudnutia účinnosti tohto zákona.
(17)
Pre ochranné pásma prírodných liečivých zdrojov a zdrojov prírodných minerálnych vôd určené podľa doterajších predpisov až do určenia nových ochranných pásiem podľa § 26 platia tieto obmedzenia:
a)
v ochrannom pásme I. stupňa je zakázané zriaďovať skládky odpadov a toxických látok, umiestňovať stavby určené na poľnohospodársku a chemickú výrobu, vykonávať poľnohospodársku činnosť, vykonávať chemický posyp komunikácií, vykonávať činnosť, ktorá môže negatívne ovplyvniť fyzikálne vlastnosti, chemické zloženie alebo zdravotnú bezchybnosť prírodných liečivých zdrojov alebo prírodných minerálnych zdrojov, bez vydania stanoviska ministerstva zdravotníctva vykonávať odber podzemných vôd, vrtné práce, trhacie a výkopové práce, vykonávať banskú činnosť a činnosť vykonávanú banským spôsobom, vykonávať ťažbu dreva, ktorá nie je ťažbou podľa osobitného predpisu,38) ťažiť štrk a zeminu,
b)
v ochrannom pásme II. stupňa bez vydania stanoviska ministerstva zdravotníctva je zakázané zriaďovať skládky odpadov a toxických látok, vykonávať vrty hlbšie ako šesť metrov, vykonávať banskú činnosť a činnosť vykonávanú banským spôsobom, vykonávať ťažbu dreva, ktorá nie je ťažbou podľa osobitného predpisu,38) ťažiť štrk a zeminu a povoľovať odber a odberať podzemné vody v množstve vyššom ako 0,5 l.s-1.
(18)
Využívatelia klimatických podmienok vhodných na liečenie na poskytovanie kúpeľnej starostlivosti sú povinní denne sledovať klimatické ukazovatele a kvalitu ovzdušia podľa doterajších predpisov do 31. decembra 2006.
(19)
Prírodné liečivé vody plnené do spotrebiteľského obalu, ktoré neboli registrované podľa osobitného predpisu,2) sa môžu používať ako prírodné liečivé vody na základe tohto zákona.
(20)
Minister zdravotníctva vymenuje prvých členov Štátnej kúpeľnej komisie do dvoch mesiacov od nadobudnutia účinnosti tohto zákona. Do ustanovenia Štátnej kúpeľnej komisie bude plniť jej úlohy podľa tohto zákona inšpektorát.
Záverečné ustanovenia
§ 51
Týmto zákonom sa preberajú právne akty Európskych spoločenstiev a Európskej únie uvedené v prílohe.
§ 52
Právnické osoby a fyzické osoby, ktoré prevádzkujú zariadenia s využívaním termálnych vôd a minerálnych vôd alebo ich plnia do spotrebiteľských obalov, nesmú tieto vody označovať ako liečivé a zariadenia ako liečebné a ako také ich nesmú ani propagovať, ak neboli podľa tohto zákona uznané za prírodné liečivé zdroje a nebolo vydané povolenie na prevádzkovanie prírodných liečebných kúpeľov alebo kúpeľných liečební.
§ 53
Ministerstvo zdravotníctva ustanoví všeobecne záväzným právnym predpisom
a)
požiadavky na prírodnú liečivú vodu a prírodnú minerálnu vodu, podrobnosti o balneologickom posudku, rozdelenie, rozsah sledovania a obsah analýz prírodných liečivých vôd a prírodných minerálnych vôd a ich produktov a požiadavky pre zápis akreditovaného laboratória do zoznamu vedeného Štátnou kúpeľnou komisiou,
b)
minimálne materiálno-technické a personálne vybavenie prírodných liečebných kúpeľov a kúpeľných liečební a indikácie podľa prírodných liečivých vôd a klimatických podmienok vhodných na liečenie,
c)
spôsob platby úhrady za odber vody z prírodného liečivého zdroja alebo z prírodného minerálneho zdroja a sadzby úhrad,
d)
podrobnosti o spôsobe označovania hraníc kúpeľných území, území s klimatickými podmienkami vhodnými na liečenie a ochranných pásiem prírodných liečivých zdrojov, prírodných minerálnych zdrojov a klimatických podmienok vhodných na liečenie,
e)
požiadavky na klimatické podmienky vhodné na liečenie, rozsah a podmienky ich monitorovania,
f)
ochranné pásma prírodných liečivých zdrojov, prírodných minerálnych zdrojov a klimatických podmienok vhodných na liečenie a druhy zakázaných činností.
§ 54
Zrušujú sa:
1.
zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 277/1994 Z. z. o zdravotnej starostlivosti v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 98/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 110/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z. z., zákona č. 140/1998 Z. z., zákona č. 241/1998 Z. z., zákona č. 80/2000 Z. z., zákona č. 416/2001 Z. z., zákona č. 553/2001 Z. z., zákona č. 118/2002 Z. z., zákona č. 131/2002 Z. z., zákona č. 219/2002 Z. z., zákona č. 450/2002 Z. z., zákona č. 457/2002 Z. z., zákona č. 138/2003 Z. z., zákona č. 445/2003 Z. z., zákona č. 528/2003 Z. z., zákona č. 578/2003 Z. z., zákona č. 215/2004 Z. z., zákona č. 365/2004 Z. z., zákona č. 377/2004 Z. z., zákona č. 396/2004 Z. z., zákona č. 576/2004 Z. z. a zákona č. 479/2005 Z. z.,
2.
nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 263/2004 Z. z. o podmienkach uznania prírodných minerálnych vôd,
3.
vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej socialistickej republiky č. 15/1972 Zb. o ochrane a rozvoji prírodných liečebných kúpeľov a prírodných liečivých zdrojov v znení vyhlášky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej socialistickej republiky č. 77/1983 Zb. a vyhlášky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 116/1996 Z. z.
Čl. II
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 123/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 224/1996 Z. z., zákona č. 70/1997 Z. z., zákona č. 1/1998 Z. z., zákona č. 232/1999 Z. z., zákona č. 3/2000 Z. z., zákona č. 142/2000 Z. z., zákona č. 211/2000 Z. z., zákona č. 468/2000 Z. z., zákona č. 553/2001 Z. z., zákona č. 96/2002 Z. z., zákona č. 118/2002 Z. z., zákona č. 215/2002 Z. z., zákona č. 237/2002 Z. z., zákona č. 418/2002 Z. z., zákona č. 457/2002 Z. z., zákona č. 465/2002 Z. z., zákona č. 477/2002 Z. z., zákona č. 480/2002 Z. z., zákona č. 190/2003 Z. z., zákona č. 217/2003 Z. z., zákona č. 245/2003 Z. z., zákona č. 450/2003 Z. z., zákona č. 469/2003 Z. z., zákona č. 583/2003 Z. z., zákona č. 5/2004 Z. z., zákona č. 199/2004 Z. z., zákona č. 204/2004 Z. z., zákona č. 347/2004 Z. z., zákona č. 382/2004 Z. z., zákona č. 434/2004 Z. z., zákona č. 533/2004 Z. z., zákona č. 541/2004 Z. z., zákona č. 572/2004 Z. z., zákona č. 578/2004 Z. z., zákona č. 581/2004 Z. z., zákona č. 633/2004 Z. z., zákona č. 653/2004 Z. z., zákona č. 656/2004 Z. z., zákona č. 725/2004 Z. z., zákona č. 5/2005 Z. z., zákona č. 8/2005 Z. z., zákona č. 15/2005 Z. z., zákona č. 93/2005 Z. z., zákona č. 171/2005 Z. z., zákona č. 308/2005 Z. z., zákona č. 331/2005 Z. z., zákona č. 341/2005 Z. z., zákona č. 342/2005 Z. z., zákona č. 473/2005 Z. z. a zákona č. 491/2005 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V sadzobníku správnych poplatkov v položke 151 písmená c) až e) znejú:
„c)
Vydanie povolenia využívať prírodný liečivý zdroj alebo prírodný minerálny zdroj Štátnou kúpeľnou komisiou 10 000 Sk
d)
Zmena povolenia podľa písmena c) 5 000 Sk
e)
Vydanie povolenia na úpravu prírodnej liečivej vody alebo prírodnej minerálnej vody Štátnou kúpeľnou komisiou 5 000 Sk“.
2.
V sadzobníku správnych poplatkov sa v položke 151 dopĺňajú písmená f) až h), ktoré znejú:
„f)
Vydanie rozhodnutia o uznaní klimatických podmienok vhodných na liečenie Štátnou kúpeľnou komisiou 10 000 Sk
g)
Vydanie rozhodnutia o uznaní prírodnej liečivej vody alebo prírodnej minerálnej vody Štátnou kúpeľnou komisiou 10 000 Sk
h)
Vydanie povolenia na prevádzkovanie prírodných liečebných kúpeľov alebo kúpeľných liečební Štátnou kúpeľnou komisiou 25 000 Sk“.
Čl. III
Zákon č. 577/2004 Z. z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti v znení zákona č. 720/2004 Z. z. a zákona č. 347/2005 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 7 ods. 2 sa slová „v prírodných liečebných kúpeľoch16)“ nahrádzajú slovami „v prírodných liečebných kúpeľoch a v kúpeľných liečebniach16)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 16 znie:
„16)
§ 7 ods. 3 písm. e) a f) zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 538/2005 Z. z.“.
2.
V § 38 ods. 3 písm. a) druhom bode sa slová „v prírodných liečebných kúpeľoch16)“ nahrádzajú slovami „v prírodných liečebných kúpeľoch a v kúpeľných liečebniach16)“.
3.
§ 42 sa dopĺňa odsekom 8, ktorý znie:
„(8)
V prípade epidemického alebo pandemického výskytu choroby lieky a zdravotnícke pomôcky uvedené v odseku 5 plne uhrádza poistencom zdravotná poisťovňa na príkaz ministerstva; v takýchto prípadoch sa žiadosť poskytovateľa a predchádzajúci súhlas revízneho farmaceuta nevyžaduje.“.
Čl. IV
Zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 720/2004 Z. z. a zákona č. 351/2005 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
§ 4 sa dopĺňa písmenom c), ktoré znie:
„c)
fyzická osoba-podnikateľ alebo právnická osoba, ktorá poskytuje zdravotnú starostlivosť na základe povolenia na prevádzkovanie prírodných liečebných kúpeľov alebo povolenia na prevádzkovanie kúpeľnej liečebne podľa osobitného predpisu.9b)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 9b znie:
„9b)
§ 33 zákona č. 538/2005 Z. z. o prírodných liečivých vodách, prírodných liečebných kúpeľoch, kúpeľných miestach a prírodných minerálnych vodách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
2.
V § 7 ods. 3 sa za písmeno e) vkladá nové písmeno f), ktoré znie:
„f)
kúpeľná liečebňa,“.
Doterajšie písmeno f) sa označuje ako písmeno g).
3.
V § 8 ods. 2 sa slová „§ 7 ods. 2 a 3“ nahrádzajú slovami „§ 7 ods. 2 a ods. 3 písm. a) až d) a g)“.
4.
V § 8 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:
„(3)
Minimálne požiadavky na personálne zabezpečenie a materiálno-technické vybavenie zdravotníckych zariadení uvedených v § 7 ods. 3 písm. e) a f) upravuje osobitný predpis.13)“.
Doterajší odsek 3 sa označuje ako odsek 4.
Poznámka pod čiarou k odkazu 13 znie:
„13)
§ 53 písm. b) zákona č. 538/2005 Z. z.“.
6.
V § 11 ods. 1 sa vypúšťa písmeno c).
Doterajšie písmeno d) sa označuje ako písmeno c).
7.
V § 13 sa vypúšťa odsek 9.
Poznámka pod čiarou k odkazu 18 sa vypúšťa.
8.
Za § 17b sa vkladá § 17c, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠17c
Výmena sídla stanice záchrannej zdravotnej služby
(1)
Výmenu sídla stanice záchrannej zdravotnej služby možno povoliť na základe spoločnej žiadosti dvoch poskytovateľov, ktorí sú držiteľmi povolenia na prevádzkovanie ambulancie záchrannej zdravotnej služby vydaného na základe výberového konania (§ 14). Výmenu sídla stanice záchrannej zdravotnej služby možno povoliť len v rozsahu dohody o zmene sídla stanice záchrannej zdravotnej služby uzatvorenej medzi poskytovateľmi, ktorí o výmenu sídla žiadajú. Výmena sídla stanice záchrannej zdravotnej služby vyžaduje vydanie nového povolenia, ktorým ministerstvo zdravotníctva súčasne zruší pôvodné povolenie.
(2)
K žiadosti o vydanie povolenia podľa odseku 1 žiadatelia priložia dohodu podľa odseku 1. Ustanovenia § 17b ods. 2 a 3 platia rovnako.“.
Čl. V
Zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 82/2005 Z. z. a zákona č. 350/2005 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 9 ods. 4 sa slová „§ 6 ods. 8 písm. c)“ nahrádzajú slovami „§ 6 ods. 8 písm. d)“.
2.
V § 11 sa za odsek 10 vkladá nový odsek 11, ktorý znie:
„(11)
Ak zdravotnícke zariadenie ústavnej starostlivosti, ktoré prevádzkuje novorodenecké oddelenie, zriadi na účely záchrany novorodencov verejne prístupný inkubátor, možno novorodenca do neho odložiť.“.
Doterajšie odseky 11 a 12 sa označujú ako odseky 12 a 13.
Čl. VI
Zákon č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 719/2004 Z. z. a zákona č. 353/2005 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 7 ods. 4 písm. a) sa vypúšťa tretí bod vrátane poznámky pod čiarou k odkazu 23.
Čl. VII
Účinnosť
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2006 okrem ustanovení uvedených v čl. IV piatom, deviatom až dvanástom bode a v čl. VI druhom bode, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2007.
Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Hrušovský v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.
Príloha k zákonu č. 538/2005 Z. z.
ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNYCH AKTOV EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV A EURÓPSKEJ ÚNIE
1.
Smernica Rady 80/777/EHS z 15. júla 1980 o aproximácii právnych predpisov členských štátov vzťahujúcich sa na využívanie a uvádzanie na trh prírodných minerálnych vôd (Ú. v. ES L 229, 30. 8. 1980) v znení smernice Európskeho parlamentu a Rady 96/70/ES z 28. októbra 1996 (Ú. v. ES L 299, 23. 11. 1996).
2.
Smernica Komisie 2003/40/ES zo 16. mája 2003, ktorou sa ustanovuje zoznam, koncentračné limity a požiadavky na označovanie zložiek prírodných minerálnych vôd a podmienky používania vzduchu obohateného o ozón na úpravu prírodných minerálnych vôd a pramenitých vôd (Ú. v. EÚ L 126, 22. 5. 2003).
1)
§ 3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov.
2)
Zákon č. 140/1998 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach, o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 220/1996 Z. z. o reklame v znení neskorších predpisov.
3)
Zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
4)
§ 4 ods. 2 zákona č. 529/2002 Z. z. o obaloch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
5)
§ 2 ods. 28 zákona č. 140/1998 Z. z. v znení neskorších predpisov.
6)
§ 20 ods. 1 zákona č. 140/1998 Z. z. v znení neskorších predpisov.
7)
Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 141/2005 Z. z. o požiadavkách na kvalitu, získavanie, prepravu od zdroja na miesto úpravy a plnenia, úpravu, kontrolu kvality, balenie, označovanie a uvádzanie na trh prírodných liečivých vôd.
8)
Zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov.
9)
§ 2 ods. 3 písm. b) a § 14 ods. 4 zákona č. 313/1999 Z. z. o geologických prácach a o štátnej geologickej správe (geologický zákon) v znení neskorších predpisov.
10)
§ 16 ods. 2 zákona č. 313/1999 Z. z. v znení neskorších predpisov.
11)
Napríklad § 50 zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch, § 17 zákona č. 229/1991 Zb. o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku v znení neskorších predpisov.
12)
§ 21 ods. 1 písm. c) zákona č. 364/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 296/2005 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na kvalitu a kvalitatívne ciele povrchových vôd a limitné hodnoty ukazovateľov znečistenia odpadových vôd a osobitných vôd.
Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 55/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú náležitosti prevádzkových poriadkov verejných vodovodov a verejných kanalizácií.
13)
Zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.
14)
Zákon č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
15)
§ 23 a 30 zákona č. 140/1998 Z. z. v znení neskorších predpisov.
16)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 127/1994 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znení neskorších predpisov.
17)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 272/1994 Z. z. o ochrane zdravia ľudí v znení neskorších predpisov.
19)
Zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
20)
Zákon č. 29/1984 Zb. o sústave základných a stredných škôl (školský zákon) v znení neskorších predpisov.
21)
Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 30/2002 Z. z. o požiadavkách na vodu na kúpanie, kontrolu kvality vody na kúpanie a na kúpaliská v znení vyhlášky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 146/2004 Z. z.
22)
Zákon č. 313/1999 Z. z. v znení neskorších predpisov.
23)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov.
24)
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 40/2002 Z. z. o ochrane zdravia pred hlukom a vibráciami v znení neskorších predpisov.
25)
Zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
26)
§ 10 zákona č. 193/2005 Z. z. o rastlinolekárskej starostlivosti.
27)
§ 9 ods. 1 písm. e) zákona č. 478/2002 Z. z. o ochrane ovzdušia a ktorým sa dopĺňa zákon č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov (zákon o ovzduší) v znení neskorších predpisov.
28)
Napríklad zákon č. 44/1988 Zb. o ochrane a využití nerastného bohatstva (banský zákon) v znení neskorších predpisov.
29)
§ 108 až 116 zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov.
30)
§ 19 zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov.
31)
§ 2 a 10 zákona č. 127/1994 Z. z. v znení neskorších predpisov.
32)
Zákon Slovenskej národnej rady č. 51/1988 Zb. o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej banskej správe v znení neskorších predpisov.
33)
Zákon č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov.
34)
Zákon č. 514/2003 Z. z. o zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone verejnej moci a o zmene niektorých zákonov.
35)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe v znení neskorších predpisov.
36)
Zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.
37)
Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.
38)
§ 22 zákona č. 326/2005 Z. z.