521/2005 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2006

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

521
ZÁKON
z 28. októbra 2005,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 244/2002 Z. z. o rozhodcovskom konaní a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 244/2002 Z. z. o rozhodcovskom konaní sa mení a dopĺňa takto:
1.
V poznámke pod čiarou k odkazu 4 sa citácia „§ 3 zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách“ nahrádza citáciou „§ 3 zákona č. 610/2003 Z. z. o elektronických komunikáciách“.
2.
V poznámke pod čiarou k odkazu 5 sa citácia „Napríklad ústavný zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 119/1995 Z. z. o zamedzení rozporu záujmov pri výkone funkcií ústavných činiteľov a vyšších štátnych funkcionárov, zákon č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 185/2002 Z. z., § 14 ods. 1 Občianskeho súdneho poriadku.“ nahrádza citáciou „Napríklad ústavný zákon č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov, zákon č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 14 ods. 1 Občianskeho súdneho poriadku.“.
3.
V § 9 ods. 4 druhej vete sa slová „ods. 2“ nahrádzajú slovami „ods. 3“.
4.
V poznámke pod čiarou k odkazu 8 sa citácia „Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 100/1993 Z. z. o Obchodnom vestníku v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 50/1998 Z. z.“ nahrádza citáciou „Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 42/2004 Z. z. o Obchodnom vestníku v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 76/2005 Z. z.“.
5.
V § 12 ods. 3 sa za písmeno b) vkladá nové písmeno c), ktoré znie:
„c)
zrušenie stáleho rozhodcovského súdu alebo pobočky stáleho rozhodcovského súdu,“.
Doterajšie písmená c) a d) sa označujú ako písmená d) a e).
6.
V § 12 ods. 3 písm. d) sa na konci pripájajú tieto slová: „a ich zmeny“.
7.
V § 12 sa za odsek 3 vkladajú nové odseky 4 a 5, ktoré znejú:
„(4)
Údaje podľa odseku 3 je zriaďovateľ stáleho rozhodcovského súdu povinný zverejniť do 30 dní od zriadenia alebo zrušenia stáleho rozhodcovského súdu alebo pobočky stáleho rozhodcovského súdu, alebo odkedy k zmenám údajov podľa odseku 3 písm. d) a e) došlo.
(5)
Stály rozhodcovský súd, ktorého zriaďovateľ povinnosť podľa odseku 3 písm. a), d) a e) v ustanovenej lehote nesplní, nemôže uskutočňovať rozhodcovské konania a vydávať rozhodcovské rozhodnutia až do dňa zverejnenia údajov v Obchodnom vestníku. Stály rozhodcovský súd, ktorého zriaďovateľ v ustanovenej lehote nesplní povinnosť podľa odseku 3 písm. b), nemôže uskutočňovať rozhodcovské konania a vydávať rozhodcovské rozhodnutia v pobočke stáleho rozhodcovského súdu, ktorú zriadil.“.
Doterajší odsek 4 sa označuje ako odsek 6.
8.
Za § 12 sa vkladá § 12a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠12a
Zoznam stálych rozhodcovských súdov
(1)
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo") vedie na základe údajov zverejnených v Obchodnom vestníku zoznam stálych rozhodcovských súdov.
(2)
Ministerstvo zapíše do zoznamu stálych rozhodcovských súdov stály rozhodcovský súd zriadený zriaďovateľom, ktorý zverejnil údaje v Obchodnom vestníku podľa § 12 ods. 3.
(3)
Zoznam stálych rozhodcovských súdov ministerstvo zverejňuje na svojej internetovej stránke a minimálne raz za štvrťrok v Obchodnom vestníku.“.
9.
V § 15 odsek 3 znie:
„(3)
V zozname rozhodcov príslušného stáleho rozhodcovského súdu sa uvedie meno a priezvisko rozhodcu a jeho bydlisko.“.
10.
V poznámke pod čiarou k odkazu 10 sa na konci pripájajú tieto slová: „v znení neskorších predpisov“.
11.
V poznámke pod čiarou k odkazu 12 sa citácia „Zákon č. 36/1967 Zb. o znalcoch a tlmočníkoch v znení zákona č. 238/2000 Z. z.“ nahrádza citáciou „Zákon č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
12.
V § 40 odsek 2 znie:
„(2)
Ak podá účastník rozhodcovského konania žalobu na príslušnom súde, napadnutý rozhodcovský rozsudok zostáva právoplatný. Súd, ktorý rozhoduje o žalobe, môže na návrh účastníka konania vykonateľnosť rozhodcovského rozsudku odložiť.“.
13.
Za § 52 sa vkladá § 52a, ktorý znie:
㤠52a
(1)
Do zoznamu stálych rozhodcovských súdov ministerstvo zapíše do 1. februára 2006 stále rozhodcovské súdy zriadené zriaďovateľmi, ktorí do 31. decembra 2005 zverejnili údaje v Obchodnom vestníku v súlade s týmto zákonom.
(2)
Ministerstvo prvýkrát zverejní zoznam stálych rozhodcovských súdov v Obchodnom vestníku do 1. marca 2006.“.
Čl. II
Zákon Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 63/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 232/1995 Z. z., zákona č. 397/2000 Z. z., zákona č. 561/2001 Z. z., zákona č. 526/2002 Z. z., zákona č. 527/2002 Z. z., zákona č. 357/2003 Z. z., zákona č. 514/2003 Z. z., zákona č. 420/2004 Z. z., zákona č. 562/2004 Z. z., zákona č. 757/2004 Z. z. a nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 126/2005 Z. z. sa mení takto:
1.
V § 31 ods. 1 sa vypúšťa písmeno o).
2.
V § 93 ods. 2 druhá veta znie: „Opravný prostriedok sa podáva na okresnom súde, v ktorého obvode má notár sídlo.“.
3.
V § 93 sa vypúšťa odsek 3 vrátane poznámky pod čiarou k odkazu 6d.
Čl. III
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2006.
Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Hrušovský v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.