517/2005 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.12.2005

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

517
ZÁKON
z 25. októbra 2005,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení zákona č. 733/2004 Z. z., zákona č. 747/2004 Z. z. a zákona č. 171/2005 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 5 ods. 1 sa slová „v odsekoch 2 a 3“ nahrádzajú slovami „v odseku 2“.
2.
V § 5 ods. 2 sa písmeno b) dopĺňa tretím bodom, ktorý znie:
„3.
má v nájme náhradné pozemky daňovníka uvedeného v písmene a).“.
3.
V § 6 ods. 2 písmeno b) znie:
„b)
pozemky alebo ich časti, na ktorých sú postavené pozemné komunikácie s výnimkou verejných účelových komunikácií, a železničné dráhy,“.
4.
V § 6 sa odsek 2 dopĺňa písmenom c), ktoré znie:
„c)
pozemky alebo ich časti zastavané stavbami, ktoré nie sú predmetom dane zo stavieb podľa § 10 ods. 3.“.
5.
V § 6 odsek 4 znie:
„(4)
Na účely tohto zákona sa za stavebný pozemok považuje pozemok uvedený v právoplatnom stavebnom povolení až do právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia na stavbu. Celkovú výmeru stavebného pozemku tvoria parcely, ktorých parcelné čísla sú uvedené v právoplatnom stavebnom povolení.“.
6.
V § 6 sa za odsek 4 vkladá nový odsek 5, ktorý znie:
„(5)
Stavebným pozemkom podľa odseku 4 nie je na účely tohto zákona pozemok uvedený v právoplatnom stavebnom povolení na zmenu stavby, najmä ak ide o prístavbu, nadstavbu a stavebnú úpravu.“.
Doterajšie odseky 5 a 6 sa označujú ako odseky 6 a 7.
7.
V § 7 ods. 3 sa slová „uvedené inak“ nahrádzajú slovami „uvedená iná hodnota pozemku podľa § 6 ods. 1 písm. g)“.
8.
V § 7 odsek 4 znie:
„(4)
Správca dane môže všeobecne záväzným nariadením11) ustanoviť, že namiesto hodnoty pozemku podľa § 6 ods. 1 písm. g) uvedenej v prílohe č. 2 sa použije hodnota pozemku podľa § 6 ods. 1 písm. g) uvedená vo všeobecne záväznom nariadení.11)“.
9.
V § 8 ods. 2 sa za druhú vetu vkladá nová tretia veta, ktorá znie: „Takto určená ročná sadzba dane z pozemkov nesmie presiahnuť 20-násobok najnižšej ročnej sadzby dane z pozemkov určenej správcom dane vo všeobecne záväznom nariadení.11)“.
10.
V § 9 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:
„(3)
Ak nemožno určiť daňovníka podľa odsekov 1 a 2, daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá stavbu skutočne užíva.“.
Doterajší odsek 3 sa označuje ako odsek 4.
11.
V § 10 ods. 1 písmeno b) znie:
„b)
stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby pre vodné hospodárstvo, stavby využívané na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu,“.
12.
V § 10 ods. 1 písmená e) a f) znejú:
„e)
priemyselné stavby, stavby slúžiace energetike, stavby slúžiace stavebníctvu, stavby využívané na skladovanie vlastnej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu,
f)
stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť, skladovanie a administratívu súvisiacu s ostatným podnikaním a so zárobkovou činnosťou,“.
13.
V § 10 ods. 1 písm. g) sa na konci vety pripájajú tieto slová: „neuvedené v písmenách a) až f)“.
14.
V § 10 odsek 2 znie:
„(2)
Predmetom dane zo stavieb sú stavby, ktoré majú jedno alebo viac nadzemných podlaží alebo podzemných podlaží, spojené so zemou pevným základom. Na daňovú povinnosť nemá vplyv skutočnosť, že stavba sa prestala užívať.“.
15.
V § 11 druhej vete sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „pričom sa do zastavanej plochy nezapočítava prečnievajúca časť strešnej konštrukcie stavby.“.
16.
V § 12 ods. 2 sa na konci pripája táto veta: „Takto určená ročná sadzba dane zo stavieb pri stavbách uvedených v § 10 ods. 1 nesmie presiahnuť 40-násobok najnižšej ročnej sadzby dane zo stavieb určenej správcom dane vo všeobecne záväznom nariadení11) pre stavby uvedené v § 10 ods. 1.“.
17.
V § 12 odsek 3 znie:
„(3)
Pri viacpodlažných stavbách môže správca dane všeobecne záväzným nariadením11) podľa miestnych podmienok v obci alebo v jej jednotlivej časti určiť príplatok za podlažie v sume najviac 10 Sk za každé ďalšie podlažie okrem prvého nadzemného podlažia.“.
18.
V § 12 odsek 6 znie:
„(6)
Ak stavba slúži na viaceré účely, na ktoré sú určené rôzne sadzby dane podľa odseku 2 a príplatok za podlažie podľa odseku 3, daň sa vypočíta ako súčet pomerných častí dane. Pomerná časť dane sa vypočíta ako súčin zastavanej plochy stavby, pomernej časti základu dane a sadzby dane na príslušný účel využitia stavby. Pomerná časť základu dane sa zistí ako pomer podlahovej plochy časti stavby využívanej na jednotlivý účel využitia k celkovej podlahovej ploche stavby.“.
19.
V § 17 ods. 5 písm. a) sa vypúšťa slovo „nadzemných“.
20.
V § 17 odsek 6 znie:
„(6)
Jednotlivou časťou obce sa rozumie časť územia obce vymedzená vo všeobecne záväznom nariadení obce.11) Jednotlivú časť obce možno určiť zoznamom ulíc alebo súborom všetkých pozemkov jedného druhu nachádzajúcich sa v tejto časti obce.“.
21.
V § 18 odsek 1 znie:
„(1)
Daňová povinnosť vzniká 1. januára zdaňovacieho obdobia nasledujúceho po zdaňovacom období, v ktorom sa daňovník stal vlastníkom, správcom, nájomcom alebo užívateľom nehnuteľnosti, ktorá je predmetom dane, a zaniká 31. decembra zdaňovacieho obdobia, v ktorom daňovníkovi zanikne vlastníctvo, správa, nájom alebo užívanie nehnuteľnosti. Ak sa daňovník stane vlastníkom, správcom, nájomcom alebo užívateľom nehnuteľnosti 1. januára bežného zdaňovacieho obdobia, vzniká daňová povinnosť týmto dňom.“.
22.
V § 18 ods. 2 sa slovo „Pre“ nahrádza slovom „Na“.
23.
V § 19 ods. 1 prvej vete sa za slová „daňová povinnosť“ vkladajú slová „podľa stavu k 1. januáru zdaňovacieho obdobia“.
24.
V § 19 ods. 1 druhej vete sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „zmena hodnoty pôdy alebo pozemku, zmena oslobodenia od dane z nehnuteľností alebo zmena zníženia dane z nehnuteľností, zmena vekovej hranice občanov a uplynutie lehôt na oslobodenie od dane z nehnuteľností podľa § 104 ods. 2 až 4.“.
25.
V § 19 ods. 2 sa na konci pripája táto veta: „To sa nevzťahuje na manželov, ktorí majú pozemok, stavbu, byt alebo nebytový priestor v bytovom dome v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov; v tomto prípade priznanie podáva jeden z manželov.“.
26.
V § 20 ods. 1 sa slová „do 15. marca“ nahrádzajú slovami „do 15. mája“.
27.
V § 20 ods. 2 sa na konci bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „v prípade bezpodielového spoluvlastníctva manželov tomu z manželov, ktorý podal priznanie.“.
28.
V § 21 ods. 1 sa slová „do 31. marca“ nahrádzajú slovami „do 31. mája“.
29.
V § 22 ods. 2 písmeno c) znie:
„c)
pes so špeciálnym výcvikom, ktorého vlastní alebo používa občan s ťažkým zdravotným postihnutím,“.
30.
V § 22 ods. 2 sa vypúšťa písmeno d).
31.
V § 26 sa slová „v ktorom daňovník nadobudol psa“ nahrádzajú slovami „v ktorom sa pes stal predmetom dane podľa § 22 ods. 1“.
32.
V § 29 sa za slová „sadzbu dane,“ vkladajú slová „prípadne rôzne sadzby dane podľa určených kritérií,“ a slová „a podmienky na uplatnenie oslobodenia od tejto dane“ sa nahrádzajú slovami „alebo zníženia dane“.
33.
§ 36 vrátane nadpisu znie:
㤠36
Splnomocňovacie ustanovenie
Obec ustanoví všeobecne záväzným nariadením11) podrobnosti k § 30 až 34, najmä sadzbu dane, prípadne rôzne sadzby dane podľa určených kritérií, miesta, ktoré sú verejnými priestranstvami, osobitné spôsoby ich užívania, podrobnosti a náležitosti oznamovacej povinnosti, spôsoby vyberania dane, prípadné oslobodenia od tejto dane alebo zníženia dane.“.
34.
V § 37 sa slová „v zariadení poskytujúcom služby prechodného ubytovania23)“ nahrádzajú slovami „v ubytovacom zariadení23)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 23 znie:
„23)
§ 30 ods. 2 zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení zákona č. 279/2001 Z. z.“.
35.
V § 43 sa slová „a podmienky na uplatnenie oslobodenia od tejto dane“ nahrádzajú slovami „alebo zníženia dane“.
36.
V § 49 ods. 1 a § 57 ods. 1 sa slovo „mesiace“ nahrádza slovom „dni“.
37.
V § 51 sa za slová „sadzbu dane,“ vkladajú slová „prípadne rôzne sadzby dane podľa určených kritérií,“ a slová „a podmienky na uplatnenie oslobodenia od tejto dane“ sa nahrádzajú slovami „alebo zníženia dane“.
38.
V § 59 sa za slová „sadzbu dane,“ vkladajú slová „prípadne rôzne sadzby dane podľa určených kritérií,“ a slová „a podmienky na uplatnenie oslobodenia od tejto dane“ sa nahrádzajú slovami „alebo zníženia dane“.
39.
V § 66 sa za slová „sadzbu dane,“ vkladajú slová „prípadne rôzne sadzby dane podľa určených kritérií,“ a slová „a podmienky na uplatnenie oslobodenia od tejto dane“ sa nahrádzajú slovami „alebo zníženia dane“.
40.
V § 79 ods. 3 písm. b) druhom bode sa na konci vypúšťa slovo „alebo“ a čiarka sa nahrádza bodkou.
41.
V § 79 ods. 3 sa vypúšťa písmeno c).
42.
V § 79 sa za odsek 3 vkladá nový odsek 4, ktorý znie:
„(4)
Ak sa ukazovateľ produkcie komunálnych odpadov v určenom období nevypočíta podľa odseku 3, ukazovateľom produkcie komunálnych odpadov v určenom období je súčet
a)
priemerného počtu zamestnancov pripadajúcich na určené obdobie neznížený o počet osôb, ktoré majú v obci aj trvalý pobyt alebo prechodný pobyt, vynásobený koeficientom ustanoveným obcou, pričom koeficient nesmie mať vyššiu hodnotu ako 1, a
b)
priemerného počtu osôb alebo miest podľa odseku 3 písm. b).“.
Doterajší odsek 4 sa označuje ako odsek 5.
43.
V § 82 odsek 1 sa vypúšťa písmeno c).
44.
§ 84 a 85 vrátane nadpisov a poznámok pod čiarou znejú:
㤠84
Predmet dane
Predmetom dane z motorových vozidiel je motorové vozidlo a prípojné vozidlo (ďalej len „vozidlo"), ktoré možno zaradiť do kategórie vozidiel M, N a O38) a používa sa na podnikanie40) a
a)
má pridelené v Slovenskej republike evidenčné číslo, osobitné evidenčné číslo alebo zvláštne evidenčné číslo,40a) alebo
b)
nie je evidované v Slovenskej republike.
§ 85
Daňovník
Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba alebo jej organizačná zložka zapísaná do obchodného registra, ktorá používa vozidlo na podnikanie.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 38, 40 a 40a znejú:
„38)
§ 3 ods. 3 zákona č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
40)
§ 2 zákona č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
§ 6 ods. 2 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení zákona č. 659/2004 Z. z.
40a)
§ 94 až 96 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 315/1996 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
45.
V § 86 ods. 1 písmeno a) znie:
„a)
vozidlo používané vyšším územným celkom, do ktorého rozpočtu plynie daň z motorových vozidiel,“.
46.
V § 86 ods. 2 úvodná veta znie:
„Vyšší územný celok môže vo všeobecne záväznom nariadení42) podľa miestnych podmienok znížiť daň na vozidlo používané ako“.
47.
V § 86 ods. 2 písmeno b) znie:
„b)
vozidlo pravidelnej autobusovej dopravy v rozsahu výkonu vo verejnom záujme,“.
48.
V § 86 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:
„(3)
Vozidlo používané podľa odseku 2 môže vyšší územný celok vo všeobecne záväznom nariadení42) podľa miestnych podmienok oslobodiť od dane.“.
Doterajší odsek 3 sa označuje ako odsek 4.
49.
V § 86 odsek 4 znie:
„(4)
Ak vyšší územný celok oslobodí vozidlo pravidelnej autobusovej dopravy v rozsahu výkonu vo verejnom záujme od dane a ak sa takéto vozidlo použije v priebehu zdaňovacieho obdobia aj na podnikanie,12) daňovník zaplatí pomernú časť dane za dni používania vozidla na podnikanie na základe písomnej evidencie dní, v ktorých používal vozidlo na podnikanie, najneskôr do 31. januára nasledujúceho zdaňovacieho obdobia.“.
50.
V § 88 ods. 1 sa na konci vety bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „ktoré nesmú byť nižšie ako minimálne sadzby dane uvedené v prílohe č. 4 k tomuto zákonu.“.
51.
V § 88 ods. 2 písm. a), b) a c) sa slová „technickom preukaze“ nahrádzajú slovom „dokladoch“.
52.
§ 89 vrátane nadpisu znie:
㤠89
Vznik a zánik daňovej povinnosti
(1)
Daňová povinnosť vzniká dňom začatia používania vozidla na podnikanie, a to aj vtedy, ak ide o vozidlo, ktoré nie je evidované v Slovenskej republike, ale je v Slovenskej republike používané na podnikanie.
(2)
Daňová povinnosť zaniká dňom ukončenia používania vozidla na podnikanie.“.
53.
V § 90 ods. 1 sa slová „technickom preukaze“ nahrádzajú slovom „dokladoch“ a na konci sa pripája táto veta: „Za zmenu skutočností rozhodujúcich na určenie alebo vyrubenie dane sa nepovažujú zmeny sadzieb dane, zmeny miestnej príslušnosti v priebehu zdaňovacieho obdobia a zmeny podmienok oslobodenia od dane.“.
54.
V § 90 ods. 2 sa slovo „alebo“ nahrádza čiarkou a za slovami „§ 86“ sa vypúšťa čiarka a vkladajú sa slová „alebo k zmene miesta evidencie vozidla, alebo k zmene miesta dočasného pobytu vozidla, ktoré nie je evidované v Slovenskej republike,“.
55.
V § 90 ods. 3 prvej vete sa za slová „rodné číslo,“ vkladajú slová „dátum narodenia,“ a na konci vety sa pripájajú tieto slová: „a u vozidiel, ktoré nie sú evidované v Slovenskej republike, miesto dočasného pobytu vozidla“.
56.
V § 91 ods. 2 sa za slovami „daňová povinnosť“ vypúšťa čiarka a vkladajú sa slová „alebo zanikne oslobodenie podľa § 86,“ a na konci sa bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „ak o to daňovník požiada v lehote na podanie daňového priznania.“.
57.
Doterajší text § 92 sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekom 2, ktorý znie:
„(2)
Ak v priebehu zdaňovacieho obdobia zanikne daňová povinnosť u vozidla, za ktoré sa platí daň v splátkach podľa § 91 ods. 1 alebo § 91 ods. 2, správca dane zníži pomerne zostávajúce splátky dane na základe oznámenia o zániku daňovej povinnosti podľa § 90 ods. 2.“.
58.
V § 93 ods. 5 sa za slová „31. januára“ vkladá slovo „nasledujúceho“.
59.
V § 94 odsek 1 znie:
„(1)
Správca dane vráti daňovníkovi pomernú časť dane podľa § 92 a § 93 ods. 1 do 30 dní odo dňa doručenia žiadosti.“.
60.
§ 95 vrátane nadpisu znie:
㤠95
Súčinnosť
Vyšší územný celok je povinný zaslať Daňovému riaditeľstvu Slovenskej republiky jeden výtlačok všeobecne záväzného nariadenia,42) ktorým zaviedol daň z motorových vozidiel alebo zmenil sadzby dane alebo podmienky oslobodenia od dane, do piatich kalendárnych dní odo dňa nadobudnutia jeho účinnosti.“.
61.
§ 98 znie:
㤠98
Miestnu daň podľa § 2 ods. 1 písm. a), b), e), f) a h) a miestnu daň podľa § 2 ods. 3 možno zaviesť, zrušiť, zmeniť sadzby, určiť oslobodenia alebo zníženia dane len k 1. januáru zdaňovacieho obdobia. Pri poplatku podľa § 2 ods. 2 možno zmeniť sadzby, prípady, v ktorých možno žiadať o zníženie alebo odpustenie poplatku, spôsob a lehotu na uplatnenie zníženia alebo odpustenia poplatku, ako aj podklady, ktoré má poplatník preukázať pri vrátení poplatku, len k 1. januáru zdaňovacieho obdobia.“.
62.
V § 99 sa za odsek 2 vkladajú nové odseky 3 a 4, ktoré znejú:
„(3)
Správu miestnych daní podľa § 2 ods. 1 a poplatku podľa § 2 ods. 2 vykonávajú v Bratislave a v Košiciach mestské časti, ak tak ustanoví štatút mesta.46a)
(4)
Správou miestnych daní podľa § 2 ods. 1 a poplatku podľa § 2 ods. 2 nie je možné poveriť iné právnické osoby alebo fyzické osoby.“.
Doterajší odsek 3 sa označuje ako odsek 5.
Poznámka pod čiarou k odkazu 46a znie:
„46a)
§ 30 zákona Slovenskej národnej rady č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave v znení neskorších predpisov.
§ 25 zákona Slovenskej národnej rady č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov.“.
63.
V § 99 odsek 5 znie:
„(5)
Správu dane z motorových vozidiel vykonáva daňový úrad miestne príslušný podľa miesta evidencie vozidla, a ak ide o vozidlo, ktoré nie je evidované v Slovenskej republike, podľa miesta dočasného pobytu vozidla.“.
64.
V § 101 ods. 2 sa za slovo „Daň“ vkladá čiarka a slová „splátka dane a pomerná časť dane“.
65.
Za § 104 sa vkladá § 104a, ktorý znie:
㤠104a
(1)
Ak daňová povinnosť k miestnym daniam a poplatková povinnosť k poplatku vznikne do 31. decembra 2005, postupuje sa podľa predpisov platných do 30. novembra 2005; to sa vzťahuje aj na splnenie oznamovacej povinnosti.
(2)
Ak obec, ktorá vykonávala správu dane z nehnuteľností v zdaňovacom období roku 2005, vyrubila daň zo stavieb tak, že do základu tejto dane zahrnula aj prečnievajúcu časť strešnej konštrukcie stavby, zabezpečí súlad s týmto zákonom najneskôr v zdaňovacom období roku 2007.“.
66.
Doterajší text § 105 sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekom 2, ktorý znie:
„(2)
Ministerstvo financií Slovenskej republiky oznámi Komisii nahradenie cestnej dane daňou z motorových vozidiel.“.
67.
Za prílohu č. 3 sa vkladá príloha č. 4, ktorá znie:
„Príloha č. 4 k zákonu č. 582/2004 Z. z. v znení zákona č. 517/2005 Z. z.
MINIMÁLNE SADZBY DANE PRE VOZIDLÁ
A. Motorové vozidlá
Počet náprav a maximálna prípustná celková
hmotnosť naloženého vozidla (v tonách)
Minimálna sadzba dane
(v euro/rok)
Minimálna Maximálna Hnacia(e) náprava(y)
so vzduchovým pružením
alebo s ekvivalentným
zariadením
Hnacia(e) náprava(y)
s inými systémami
pruženia
Dve nápravy
12
13
14
15
13
14
15
18
0
31
86
121
31
86
121
274
Tri nápravy
15
17
19
21
23
25
17
19
21
23
25
26
31
54
111
144
222
222
54
111
144
222
345
345
Štyri nápravy
23
25
27
29
31
25
27
29
31
32
144
146
228
362
362
146
228
362
537
537
B. Jazdné súpravy (návesové a prívesové súpravy)
Počet náprav a maximálna prípustná celková
hmotnosť naloženého vozidla (v tonách)
Minimálna sadzba dane
(v euro/rok)
Minimálna Maximálna Hnacia(e) náprava(y)
so vzduchovým pružením
alebo s ekvivalentným
zariadením
Hnacia(e) náprava(y)
s inými systémami
pruženia
Nápravy 2+1
12 14 0 0
14 16 0 0
16 18 0 14
18 20 14 32
20 22 32 75
22 23 75 97
23 25 97 175
25 28 175 307
Nápravy 2 + 2
23 25 30 70
25 26 70 115
26 28 115 169
28 29 169 204
29 31 204 335
31 33 335 465
33 36 465 706
36 38 465 706
Nápravy 2 + 3
36
38
38
40
370
515
515
700
Nápravy 3 + 2
36
38
40
38
40
44
327
454
628
454
628
929
Nápravy 3 + 3
36
38
40
38
40
44
186
225
336
225
336
535
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. decembra 2005.
Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Hrušovský v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.