476/2005 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 26.10.2005

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

476
OZNÁMENIE
Ministerstva financií Slovenskej republiky
Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 80 ods. 2 zákona č. 200/1998 Z. z. o štátnej službe colníkov a o zmene a doplnení niektorých ďalších zákonov vydalo
výnos z 12. októbra 2005 č. MF/20696/2005-75, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva financií Slovenskej republiky z 13. augusta 1998 č. 15648/1998-64, ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 200/1998 Z. z. o štátnej službe colníkov a o zmene a doplnení niektorých ďalších zákonov v znení neskorších predpisov.
Výnosom sa spresňujú príklady činností, ktoré vykonáva Colná správa Slovenskej republiky najmä v súvislosti so vstupom Slovenskej republiky do Európskej únie, s rozšírením pôsobnosti colnej správy v oblasti správy spotrebných daní, ako aj príklady činností, ktoré vyplynuli z prijatia zákona č. 258/2005 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 200/1998 Z. z. o štátnej službe colníkov a o zmene a doplnení niektorých ďalších zákonov v znení neskorších predpisov, zákona č. 652/2004 Z. z. o orgánoch štátnej správy v colníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 196/2005 Z. z., ktorou sa mení vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 736/2004 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 652/2004 Z. z. o orgánoch štátnej správy v colníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Výnos nadobúda účinnosť 1. novembra 2005.
Výnos je uverejnený vo Finančnom spravodajcovi č. 8/2005 a možno doň nazrieť na Ministerstve financií Slovenskej republiky.