468/2005 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2006

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

468
ZÁKON
z 23. septembra 2005,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 386/2002 Z. z. o štátnom dlhu a štátnych zárukách a ktorým sa dopĺňa zákon č. 291/2002 Z. z. o Štátnej pokladnici a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 386/2002 Z. z. o štátnom dlhu a štátnych zárukách a ktorým sa dopĺňa zákon č. 291/2002 Z. z. o Štátnej pokladnici a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 442/2003 Z. z., zákona č. 594/2003 Z. z. a zákona č. 581/2004 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 3 ods. 1 sa vypúšťa písmeno b).
Doterajšie písmená c) až h) sa označujú ako písmená b) až g).
2.
V § 3 ods. 1 písm. d) sa vypúšťajú slová „splácanie a“.
3.
V § 3 ods. 1 písm. e) sa slovo „riadenie“ nahrádza slovami „príprava a uskutočňovanie“.
4.
Poznámka pod čiarou k odkazu 4 znie:
„4)
Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.“.
5.
§ 4 znie:
㤠4
(1)
Objem záväzkov štátu z istín štátneho dlhu splatných v príslušnom rozpočtovom roku a objem zdrojov na ich krytie ustanovuje zákon o štátnom rozpočte na príslušný rozpočtový rok.
(2)
Objem záväzkov štátu podľa odseku 1 bude v príslušnom rozpočtovom roku väčší o hodnotu predčasne splatných istín úverov a späť odkúpených a umorených štátnych cenných papierov; o rovnakú hodnotu bude v príslušnom rozpočtovom roku väčší objem zdrojov na ich krytie.
(3)
Ministerstvo môže zvýšiť objem zdrojov financovania štátneho dlhu podľa odsekov 1 a 2 v príslušnom rozpočtovom roku najviac o 20 % istín štátneho dlhu splatných v príslušnom rozpočtovom roku.
(4)
Štátny dlh v príslušnom rozpočtovom roku možno zvýšiť najviac o sumu skutočne dosiahnutého schodku štátneho rozpočtu zvýšeného o sumu z príjmov vydaných štátnych cenných papierov nad rámec potrieb financovania štátneho dlhu podľa odseku 3 v príslušnom rozpočtovom roku a o sumu finančných prostriedkov získaných z vykonávania iných činností súvisiacich s riadením rizík štátneho dlhu podľa § 5 ods. 1 a nepoužitých do 31. decembra predchádzajúceho rozpočtového roka, pričom nie je možné, okrem dosiahnutého schodku štátneho rozpočtu, prekročiť limit stanovený podľa odseku 2.“.
6.
Poznámka pod čiarou k odkazu 5a znie:
„5a)
Napríklad zákon č. 530/1990 Zb. v znení neskorších predpisov, zákon č. 291/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
7.
V § 5 odsek 2 znie:
„(2)
Štátne finančné aktíva6) získané z finančných operácií na finančných trhoch podľa odseku 1, ktoré sa nepoužijú do konca príslušného rozpočtového roka podľa § 4 ods. 1 a 2, budú použité na financovanie štátneho dlhu v nasledujúcom rozpočtovom roku.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 6 znie:
„6)
§ 13 ods. 1 a 2 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
8.
V § 5 ods. 4 sa vypúšťa slovo „dočasného“ a slová „v priebehu príslušného rozpočtového roka“.
9.
§ 8 vrátane nadpisu znie:
㤠8
Správa štátnych záruk
(1)
Správou štátnych záruk je
a)
určovanie limitov štátnych záruk,
b)
príprava a uzatváranie zmlúv o štátnych zárukách,
c)
evidencia a účtovanie o štátnych zárukách,
d)
vyhodnocovanie rizika poskytnutých štátnych záruk,
e)
plnenie záväzku vyplývajúceho zo štátnej záruky za dlžníka (ďalej len „realizácia štátnej záruky”),
f)
vymáhanie pohľadávok štátu z realizovaných štátnych záruk.
(2)
Štátne záruky poskytuje a ich správu vykonáva ministerstvo, pričom nie sú dotknuté ustanovenia osobitného predpisu.8a)
Poznámka pod čiarou k odkazu 8a znie:
8a) § 28 ods. 3 písm. b) piaty bod zákona č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení zákona č. 122/2000 Z. z.”.
10.
V § 9 sa slovo „prevziať” nahrádza slovom „poskytnúť”.
11.
V § 9 ods. 1 sa vypúšťajú slová „na podporu priemyslu, životného prostredia, dopravy, pôdohospodárstva, lesného hospodárstva, vodného hospodárstva a výstavby bytov”.
12.
V § 10 ods. 3 písmeno d) znie:
„d)
potvrdenia Sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní,10) že žiadateľ nemá voči nim splatné a neuhradené záväzky,“.
13.
Poznámka pod čiarou k odkazu 11 znie:
„11)
Zákon č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
14.
V § 12 odsek 1 znie:
„(1)
Štátnu záruku môže ministerstvo poskytnúť na základe žiadosti podľa § 10 v súlade so zákonom o štátnom rozpočte na príslušný rozpočtový rok a po súhlase vlády Slovenskej republiky.“.
15.
V § 12 ods. 2 v úvodnej vete a odseku 3 sa slovo „neprevezme” nahrádza slovom „neposkytne”.
16.
V § 12 ods. 3 sa slovo „neprevzatia” nahrádza slovom „neposkytnutia”.
17.
Poznámka pod čiarou k odkazu 12 znie:
„12)
Zákon č. 231/1999 Z. z. o štátnej pomoci v znení neskorších predpisov.“.
18.
V § 13 ods. 1 v úvodnej vete sa slová „plní za dlžníka záväzok vyplývajúci zo štátnej záruky (ďalej len „realizácia štátnej záruky“)” nahrádzajú slovami „realizuje štátnu záruku”.
19.
V § 13 ods. 1 písmeno e) znie:
e) úrokovú sadzbu, ktorá nesmie byť nižšia ako úroková sadzba zdrojov financovania štátneho dlhu v čase realizácie štátnej záruky s rovnakou splatnosťou,”.
20.
Slová „prevzatie štátnych záruk” sa vo všetkých tvaroch v celom texte zákona a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisoch nahrádzajú slovami „poskytnutie štátnych záruk” v príslušnom tvare.
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2006.
Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Hrušovský v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.