464/2005 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2006 do 30.06.2015

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

464
ZÁKON
z 22. septembra 2005,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 333/2004 Z. z. o voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky a zákon č. 331/2003 Z. z. o voľbách do Európskeho parlamentu v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 333/2004 Z. z. o voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 12 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:
„(3)
Volebné okrsky sa označia v rámci obce poradovým číslom v súvislom číselnom rade arabskými číslami. V hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave a v meste Košice sa volebné okrsky očíslujú v samostatných číselných radoch v každej mestskej časti. Poradovým číslom sa volebný okrsok označí aj v prípade, že je v obci vytvorený len jeden volebný okrsok.“.
Doterajšie odseky 3 a 4 sa označujú ako odseky 4 a 5 .
2.
§ 14 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:
„(4)
Zapisovateľ skladá sľub v znení a spôsobom uvedenými v § 13 ods. 6.“.
3.
V § 18 odsek 7 znie:
„(7)
Politická strana alebo koalícia uhradí kauciu najneskôr 90 dní predo dňom volieb. Kaucia sa uhrádza na osobitný účet, ktorý na tento účel zriadi ministerstvo. Číslo účtu oznámi zapisovateľ Ústrednej volebnej komisie na požiadanie tej politickej strane alebo koalícii, ktorá mieni podať kandidátnu listinu. Ministerstvo vráti uhradenú kauciu do jedného mesiaca po vyhlásení výsledku volieb politickej strane alebo koalícii, ak kandidátna listina politickej strany alebo koalície nebola zaregistrovaná podľa § 20 alebo ak politická strana alebo koalícia získala aspoň dve percentá z celkového počtu odovzdaných platných hlasov. Kaucie, ktoré sa nevracajú, sú príjmom štátneho rozpočtu.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 11 sa vypúšťa.
4.
V § 38 ods. 1 sa vypúšťa posledná veta.
5.
V § 50 odsek 2 znie:
„(2)
Zamestnávateľ, ktorý vyplatil náhradu mzdy alebo platu podľa odseku 1, má nárok, aby mu bola vyplatená suma uhradená. Zamestnávateľ nárok na jej úhradu a samostatne zárobkovo činná osoba nárok na náhradu podľa odseku 1 uplatnia
a)
na ministerstve vnútra, ak ide o členov Ústrednej volebnej komisie,
b)
na príslušnom obvodnom úrade, ak ide o členov obvodnej volebnej komisie,
c)
v príslušnej obci, ak ide o členov okrskovej volebnej komisie.“.
6.
V § 50 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:
„(3)
Náhradu podľa odseku 1 vyplatí príslušný orgán do 30 dní od uplatnenia nároku.“.
Doterajšie odseky 3 a 4 sa označujú ako odseky 4 a 5.
Čl. II
Zákon č. 331/2003 Z. z. o voľbách do Európskeho parlamentu v znení zákona č. 515/2003 Z. z. a zákona č. 324/2004 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 4 ods. 2 sa slovo „nedeľu“ nahrádza slovom „sobotu“.
2.
§ 7 sa dopĺňa odsekom 8, ktorý znie:
„(8)
Členovia okrskovej volebnej komisie sú povinní zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch, ktoré spracúvajú.9a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 9a znie:
„9a)
§ 18 zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov.“.
3.
V § 13 odsek 7 znie:
„(7)
Politická strana alebo koalícia uhradí kauciu najneskôr 65 dní predo dňom volieb. Kaucia sa uhrádza na osobitný účet, ktorý na tento účel zriadi ministerstvo vnútra. Číslo účtu oznámi zapisovateľ Ústrednej volebnej komisie na požiadanie tej politickej strane alebo koalícii, ktorá mieni podať kandidátnu listinu. Ministerstvo vnútra vráti uhradenú kauciu do jedného mesiaca po vyhlásení výsledku volieb politickej strane alebo koalícii, ak kandidátna listina politickej strany alebo koalície nebola zaregistrovaná podľa § 15 alebo ak politická strana alebo koalícia získala aspoň dve percentá z celkového počtu odovzdaných platných hlasov. Kaucie, ktoré sa nevracajú, sú príjmom štátneho rozpočtu.“.
4.
V § 23 ods. 2 sa na konci pripája táto veta: „Ak volič nepreukáže svoju totožnosť, hlasovanie sa mu neumožní.“.
5.
V § 23 ods. 4 sa za slová „na území Slovenskej republiky“ vkladajú slová „a ani na území iného členského štátu Európskej únie“.
6.
V § 23 ods. 5 sa slová „najviac u jedného z kandidátov“ nahrádzajú slovami „najviac u dvoch kandidátov“.
7.
V § 28 ods. 1 v tretej vete sa slová „jednému kandidátovi“ nahrádzajú slovami „dvom kandidátom“.
8.
V § 35 odsek 3 znie:
„(3)
Ústredná volebná komisia uverejní celkový výsledok volieb až po ukončení volieb v tom členskom štáte Európskej únie, ktorého voliči odovzdávajú hlasy ako poslední.“.
Čl. III
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2006.
Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Hrušovský v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.