462/2005 Z. z.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

462
OZNÁMENIE
Ministerstva obrany Slovenskej republiky
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky po dohode s Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky vydalo podľa § 100 ods. 7 zákona č. 346/2005 Z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov ozbrojených síl Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov
výnos zo 14. októbra 2005 č. SELP/K-11/5-280/2005, ktorým sa ustanovujú činnosti vykonávané v mimoriadne náročnom prostredí alebo mimoriadne náročné činnosti na účely nároku na dodatkovú dovolenku profesionálnych vojakov ozbrojených síl Slovenskej republiky.
Predmetným výnosom sa vymedzujú najrizikovejšie oblasti činnosti profesionálneho vojaka, pri ktorých výkone dochádza k zvýšenej potrebe obnovy fyzických a duševných síl profesionálneho vojaka.
Výnos nadobúda účinnosť 15. októbra 2005.
Výnos bude uverejnený v čiastke 48/2005 Vestníka Ministerstva obrany Slovenskej republiky a možno doň nazrieť na Ministerstve obrany Slovenskej republiky.