447/2005 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 15.10.2005

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

447
VYHLÁŠKA
Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky
z 26. septembra 2005,
ktorou sa dopĺňa vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 770/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú určujúce znaky jednotlivých druhov zdravotníckych zariadení
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 7 ods. 5 zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov ustanovuje:
Čl. I
Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 770/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú určujúce znaky jednotlivých druhov zdravotníckych zariadení sa dopĺňa takto:
V § 10 ods. 3 sa bodka na konci nahrádza bodkočiarkou a dopĺňa textom, ktorý znie:
„a v nemocnici v pôsobnosti
a)
Ministerstva obrany Slovenskej republiky, Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky, v ktorej sa v rámci zdravotnej starostlivosti poskytujú aj špecifické výkony osobám vykonávajúcim štátnu službu príslušníkov ozbrojených síl, príslušníkov Policajného zboru, príslušníkov Slovenskej informačnej služby, príslušníkov Národného bezpečnostného úradu, príslušníkov Zboru väzenskej a justičnej stráže a príslušníkov Železničnej polície, a
b)
Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, v ktorej sa poskytujú špecifické výkony osobám, ktoré sú vo väzbe a vo výkone trestu odňatia slobody.“.
Čl. II
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 15. októbra 2005.
Rudolf Zajac v. r.