382/2005 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.09.2005

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

382
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
zo 17. augusta 2005,
ktorým sa upravujú sumy dávky v hmotnej núdzi, aktivačného príspevku a ochranného príspevku
Vláda Slovenskej republiky podľa § 17 ods. 4 zákona č. 599/2003 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov nariaďuje:
§ 1
Dávka v hmotnej núdzi je
a)
u jednotlivca 1 560 Sk mesačne,
b)
u jednotlivca s dieťaťom alebo najviac so štyrmi deťmi 2 500 Sk mesačne,
c)
u dvojice bez detí 2 710 Sk mesačne,
d)
u dvojice s dieťaťom alebo najviac so štyrmi deťmi 3 700 Sk mesačne,
e)
u jednotlivca s viac ako štyrmi deťmi 3 710 Sk mesačne,
f)
u dvojice s viac ako štyrmi deťmi 4 950 Sk mesačne.
§ 2
Aktivačný príspevok je 1 700 Sk mesačne.
§ 3
Ochranný príspevok je 1 700 Sk mesačne.
§ 4
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. septembra 2005.
Mikuláš Dzurinda v. r.