289/2005 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.08.2005

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

289
ZÁKON
z 23. júna 2005,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení zákona č. 147/2001 Z. z. a zákona č. 206/2002 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 19 ods. 2 písm. b) sa za slovo „zbraní“ vkladá čiarka a slová „scény násilia“.
2.
V § 20 ods. 5 sa za číslo „12“ vkladá čiarka a číslo „15“.
3.
V § 67 ods. 1 sa suma „5 000 Sk“ nahrádza sumou „3 000 Sk“.
4.
V § 67 ods. 2 sa suma „10 000 Sk“ nahrádza sumou „5 000 Sk“.
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. augusta 2005.
Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Hrušovský v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.