283/2005 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 29.06.2005

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

283
OZNÁMENIE
Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky
Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že India s účinnosťou od 14. júla 2005 a Poľsko s účinnosťou od 14. augusta 2005 pristúpili k Dohovoru o zrušení požiadavky vyššieho overenia zahraničných verejných listín (oznámenie č. 213/2002 Z. z.).
India, Poľsko a Švédsko oznámili depozitárovi dohovoru podľa článku 6 dohovoru doplnenie a zmenu orgánov zmluvných strán uverejnených ako dodatok k oznámeniu č. 213/2002 Z. z.
Uvedený zoznam sa dopĺňa takto:
India
Ministerstvo vonkajších vecí
Poľsko
Ministerstvo zahraničných vecí
Švédsko
od 1. januára 2005 len všetci verejní notári