278/2005 Z. z.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

278
VYHLÁŠKA
Ministerstva financií Slovenskej republiky
z 8. júna 2005,
ktorou sa mení vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 8/2002 Z. z. o obsahu odbornej skúšky sprostredkovateľa investičných služieb, spôsobe jej vykonania a výške úhrady za jej vykonanie
Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 61 ods. 11 zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) ustanovuje:
Čl. I
Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 8/2002 Z. z. o obsahu odbornej skúšky sprostredkovateľa investičných služieb, spôsobe jej vykonania a výške úhrady za jej vykonanie sa mení takto:
V § 2 sa suma „7 000 Sk“ nahrádza sumou „3 000 Sk“.
Čl. II
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. júla 2005.
v z. Vladimír Tvaroška v. r.