258/2005 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.07.2005

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

258
ZÁKON
z 24. mája 2005,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 200/1998 Z. z. o štátnej službe colníkov a o zmene a doplnení niektorých ďalších zákonov v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 200/1998 Z. z. o štátnej službe colníkov a o zmene a doplnení niektorých ďalších zákonov v znení zákona č. 54/1999 Z. z., zákona č. 337/1999 Z. z., zákona č. 417/2000 Z. z., zákona č. 328/2002 Z. z., zákona č. 664/2002 Z. z., zákona č. 251/2003 Z. z., zákona č. 464/2003 Z. z., zákona č. 365/2004 Z. z., zákona č. 382/2004 Z. z., zákona č. 652/2004 Z. z. a zákona č. 732/2004 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
Poznámka pod čiarou k odkazu 1 znie:
„1)
§ 3, § 8 ods. 3 písm. a) až o), q) až v), § 9 až 11 zákona č. 652/2004 Z. z. o orgánoch štátnej správy v colníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
2.
V § 3 sa za slová „(ďalej len „minister“)" vkladá čiarka a slová „ak tento zákon neustanovuje inak,".
3.
V § 4 ods. 2 sa za slová „Colné riaditeľstvo Slovenskej republiky (ďalej len „colné riaditeľstvo“)" vkladá čiarka a slová „colný kriminálny úrad".
4.
V § 5 odsek 1 znie:
„(1)
Systemizácia v štátnej službe (ďalej len „systemizácia“) určuje počet miest colníkov v štátnej službe v nadväznosti na pôsobnosť a organizačnú štruktúru služobných úradov. Súčasťou systemizácie je objem finančných prostriedkov na služobné príjmy colníkov v štátnej službe.“.
5.
V § 5 sa za odsek 3 vkladá nový odsek 4, ktorý znie:
„(4)
Minister na návrh generálneho riaditeľa colného riaditeľstva (ďalej len „generálny riaditeľ“) v nadväznosti na pôsobnosť a organizačnú štruktúru služobných úradov určí v rámci systemizácie počty miest colníkov zaradených do platových tried v služobných úradoch.“.
Doterajší odsek 4 sa označuje ako odsek 5.
6.
V § 5a ods. 1 druhej vete sa slovo „a" nahrádza slovom „alebo" a vypúšťajú sa slová „národného alebo".
7.
V § 12 ods. 2 písmeno a) znie:
„a)
úplné stredné vzdelanie alebo úplné stredné odborné vzdelanie,2)“.
8.
V § 12 ods. 2 písmeno c) znie:
„c)
vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa alebo vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa.3)“.
9.
Poznámka pod čiarou k odkazu 3 znie:
„3)
Zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.
10.
V § 12 ods. 3 písmeno a) znie:
„a)
úplného stredného vzdelania alebo úplného stredného odborného vzdelania, ak absolvoval strednú školu a vykonal maturitnú skúšku,“.
11.
V § 12 ods. 3 písmeno c) znie:
„c)
vysokoškolského vzdelania, ak absolvoval vysokú školu v študijnom programe prvého stupňa alebo v študijnom programe druhého stupňa a vykonal štátne skúšky.“.
12.
V § 14 ods. 3 písm. b) sa slová „iné návykové látky" nahrádzajú slovami „omamné látky, psychotropné látky a prípravky".
13.
Poznámka pod čiarou k odkazu 8 znie:
„8)
Zákon č. 139/1998 Z. z. o omamných látkach, psychotropných látkach a prípravkoch v znení neskorších predpisov.“.
14.
V § 14 odsek 5 znie:
„(5)
Služobný úrad je oprávnený na účely zistenia, či občan spĺňa podmienky prijatia do služobného pomeru, spracúvať9) o jeho osobe tieto údaje:
a)
meno, priezvisko a rodné číslo, titul, vedeckú hodnosť,
b)
dátum a miesto narodenia,
c)
adresu trvalého pobytu a prechodného pobytu,
d)
štátnu príslušnosť a jej zmeny,
e)
číslo občianskeho preukazu, miesto jeho vydania,
f)
vzdelanie, prehľad absolvovaných škôl,
g)
jazykové vedomosti,
h)
zamestnanie, sídlo zamestnávateľa,
i)
prehľad predchádzajúcich zamestnávateľov aj s pracovným zaradením,
j)
vykonávanie podnikateľskej činnosti,
k)
miesto a čas základnej služby, ďalšej služby v ozbrojených silách, ozbrojenom bezpečnostnom zbore alebo ozbrojenom zbore, dosiahnutú hodnosť,
l)
vznesené obvinenie z trestného činu voči jeho osobe,
m)
postih za priestupok alebo za iný správny delikt,
n)
závislosť od požívania alkoholických nápojov, omamných látok, psychotropných látok a prípravkov.8)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 9 znie:
„9)
Zákon č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.“.
15.
V § 14 sa za odsek 5 vkladá nový odsek 6, ktorý znie:
„(6)
Na účely podľa odseku 5 je služobný úrad oprávnený spracúvať a uchovávať osobné údaje o colníkovi podľa odseku 5 po celý čas trvania služobného pomeru.“.
Doterajší odsek 6 sa označuje ako odsek 7.
16.
V § 15 ods. 4 písmeno b) znie:
„b)
vyplnený dotazník s uvedením údajov podľa § 14 ods. 5 písm. a) až k),“.
17.
V § 20 ods. 4 písmená d) a e) znejú:
„d)
rodičovskej dovolenky podľa § 143 ods. 2,
e)
dočasnej neschopnosti na službu pre úraz alebo chorobu, počas ktorej colník nemá nárok na náhradu služobného platu,11a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 11a znie:
„11a)
§ 6 zákona č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 732/2004 Z. z.“.
18.
V § 21 ods. 2 sa slová „získané bakalárskym štúdiom" nahrádzajú slovami „prvého stupňa".
19.
V § 21 ods. 3 prvej vete sa slová „vzdelania získaného bakalárskym štúdiom" nahrádzajú slovami „vysokoškolského vzdelania prvého stupňa" a v druhej vete sa za slovo „vzdelanie" vkladajú slová „druhého stupňa".
20.
V § 23 ods. 1 písm. a) sa slová „získané bakalárskym štúdiom" nahrádzajú slovami „prvého stupňa" a slová „získané magisterským štúdiom, inžinierskym štúdiom alebo doktorským štúdiom" sa nahrádzajú slovami „druhého stupňa".
21.
V § 23 ods. 3 písm. a) sa slová „bakalárskym štúdiom" nahrádzajú slovami „prvého stupňa".
22.
V § 23 ods. 3 písm. b) sa slová „magisterským štúdiom, inžinierskym štúdiom alebo doktorským štúdiom" nahrádzajú slovami „druhého stupňa".
23.
V § 24 ods. 1 písm. c) prvom bode sa slová „získané bakalárskym štúdiom" nahrádzajú slovami „prvého stupňa".
24.
V § 24 ods. 1 písm. d) prvom bode sa slová „získané magisterským štúdiom, inžinierskym štúdiom alebo doktorským štúdiom" nahrádzajú slovami „druhého stupňa".
25.
V § 27 ods. 4 sa vkladá nové písmeno a), ktoré znie:
„a)
spôsobilý na zaradenie do stálej štátnej služby alebo“.
Doterajšie písmená a) až c) sa označujú ako písmená b) až d).
26.
V § 33 odsek 3 znie:
„(3)
Colníka do funkcie uvedenej v prílohe č. 2 vymenúva a z funkcie odvoláva príslušný nadriadený. Príslušný nadriadený súčasne tohto colníka ustanovuje a odvoláva aj z funkcie uvedenej v prílohe č. 1 za podmienok ustanovených v odseku 1.“.
27.
V § 33 sa za odsek 3 vkladá nový odsek 4, ktorý znie:
„(4)
Colník, ktorý bol vymenovaný do funkcie podľa odseku 3, môže byť z tejto funkcie odvolaný aj bez uvedenia dôvodu.“.
Doterajší odsek 4 sa označuje ako odsek 5.
28.
V § 34 ods. 1 písm. b) sa slová „lekárskej komisie" nahrádzajú slovami „posudkového lekára".
29.
V § 34 ods. 1 sa za písmeno b) vkladá nové písmeno c), ktoré znie:
„c)
nie je oprávnený na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami príslušného stupňa, ktorý sa vyžaduje na výkon funkcie,“.
Doterajšie písmená c) až f) sa označujú ako písmená d) až g).
30.
V § 34 sa za odsek 3 vkladajú nové odseky 4 a 5, ktoré znejú:
„(4)
Colníka, ktorý vykonáva daňový dozor podľa osobitného predpisu,11b) môže služobný úrad aj bez jeho súhlasu preložiť do iného miesta výkonu štátnej služby alebo do iného služobného úradu, ktorého územný obvod je susediaci s územným obvodom služobného úradu, v ktorom colník vykonáva štátnu službu, na základe dohody medzi riaditeľmi týchto služobných úradov a pri jeho opätovnom preložení ho môže služobný úrad preložiť do služobného úradu, v ktorom colník pôvodne vykonával štátnu službu, alebo do iného služobného úradu, ktorého územný obvod je susediaci s územným obvodom služobného úradu, v ktorom colník pôvodne vykonával štátnu službu. Colníkovi, ktorý bol preložený do iného miesta výkonu štátnej služby alebo do iného služobného úradu, ktorého územný obvod je susediaci s územným obvodom služobného úradu, v ktorom colník vykonáva štátnu službu, patrí náhrada cestovných výdavkov.11c)
(5)
Podrobnosti o preložení podľa odseku 4 určí generálny riaditeľ vnútorným predpisom.“.
Doterajšie odseky 4 až 6 sa označujú ako odseky 6 až 8.
Poznámky pod čiarou k odkazom 11b a 11c znejú:
„11b)
§ 11 ods. 15 a 19 a § 17 ods. 5 zákona č. 105/2004 Z. z. o spotrebnej dani z liehu a o zmene a doplnení zákona č. 467/2002 Z. z. o výrobe a uvádzaní liehu na trh v znení zákona č. 211/2003 Z. z. v znení zákona č. 632/2004 Z. z.
11c)
§ 4 ods. 1 písm. a) zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách.“.
31.
V § 34 ods. 8 sa na konci bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová:
„to neplatí, ak colníkovi patrí náhrada za stratu na služobnom plate podľa osobitného predpisu.11d)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 11d znie:
„11d)
§ 20 zákona č. 328/2002 Z. z. v znení zákona č. 732/2004 Z. z.“.
32.
V § 40 ods. 1 písm. c) sa slová „lekárskej posudkovej komisie" nahrádzajú slovami „posudkového lekára".
33.
V § 40 odsek 5 znie:
„(5)
Do zálohy pre prechodne nezaradených colníkov nemožno zaradiť colníka, ktorý splnil podmienky nároku na výsluhový dôchodok; to neplatí pre colníkov zaradených do zálohy pre prechodne nezaradených colníkov podľa odseku 1 písm. c).“.
34.
V § 41 ods. 1 sa vypúšťa písmeno b).
Doterajšie písmená c) a d) sa označujú ako písmená b) a c).
35.
V § 41 ods. 1 písm. b) sa vypúšťa slovo „ďalšia".
36.
Poznámka pod čiarou k odkazu 13 znie:
„13)
§ 21 zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy.“.
37.
V § 41 sa odsek 2 dopĺňa písmenami q) až s), ktoré znejú:
„q)
verejného ochrancu práv,
r)
národného experta Slovenskej republiky v inštitúcii Európskej únie,
s)
dlhodobo uvoľneného na plnenie úloh v odborových orgánoch.“.
38.
V § 42 ods. 2 tretia veta znie:
„Dočasné pozbavenie výkonu štátnej služby sa prerušuje na čas výkonu väzby colníka.“.
39.
V § 42 odsek 4 znie:
„(4)
Ak sa dočasné pozbavenie výkonu štátnej služby skončí, doplatí sa colníkovi rozdiel, o ktorý bol jeho mesačný služobný plat skrátený. Rozdiel služobného platu sa vyplatí colníkovi aj po skončení služobného pomeru; to neplatí, ak bolo konanie, pre ktoré bol colník dočasne pozbavený výkonu štátnej služby, trestným činom, za ktorý bol právoplatne odsúdený, alebo ak bol pre konanie, pre ktoré bol dočasne pozbavený výkonu štátnej služby, prepustený zo služobného pomeru.“.
40.
V § 42 ods. 5 druhej vete sa za slovo „vykonávať" vkladá slovo „štátnu" a za slovo „v" sa vkladá slovo „štátnej".
41.
§ 42 sa dopĺňa odsekom 7, ktorý znie:
„(7)
Obmedzenie podľa odseku 5 sa vzťahuje aj na colníka počas zaradenia do neplatenej zálohy.“.
42.
Poznámka pod čiarou k odkazu 14 znie:
„14)
Napríklad zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení zákona č. 747/2004 Z. z., zákon č. 652/2004 Z. z.“.
43.
V § 44 ods. 3 sa za písmeno m) vkladajú nové písmená n) až r), ktoré znejú:
„n)
oznámiť bez zbytočného odkladu nadriadenému stratu alebo odcudzenie svojej služobnej zbrane, služobného preukazu alebo služobného odznaku,
o)
podrobiť sa lekárskej prehliadke, prieskumnému konaniu alebo psychologickému vyšetreniu na zistenie zdravotnej a duševnej spôsobilosti na výkon štátnej služby,
p)
nastúpiť do výkonu štátnej služby bezodkladne po zrušení rozhodnutia o skončení služobného pomeru a oboznámiť s týmto rozhodnutím bezprostredne nadriadeného,
q)
predložiť bezodkladne nadriadenému rozhodnutia zakladajúce stratu bezúhonnosti,
r)
zabezpečiť účelné a hospodárne spravovanie a využívanie finančných zdrojov, zariadení a služieb, ktoré mu boli zverené,“.
Doterajšie písmeno n) sa označuje ako písmeno s).
44.
V § 44 ods. 6 sa za slová „zárobkovú činnosť" vkladá čiarka a slová „sprostredkúvať obchodný styk so štátom, s obcou alebo s vyšším územným celkom, požadovať alebo prijímať dary alebo výhody, alebo navádzať iného, aby poskytol dar alebo určitú výhodu, zvýhodňovať blízke osoby pri vykonávaní štátnej služby".
45.
V § 44 odsek 7 znie:
„(7)
Obmedzenie podľa odseku 6 sa nevzťahuje na poskytovanie zdravotnej starostlivosti v štátnych zdravotníckych zariadeniach alebo v neštátnych zdravotníckych zariadeniach, na vedeckú činnosť, pedagogickú činnosť, lektorskú činnosť, prednášateľskú činnosť, prekladateľskú činnosť, publicistickú činnosť, literárnu činnosť alebo umeleckú činnosť, činnosti vedúcich táborov pre deti a mládež, ich zástupcov pre hospodárske a zdravotné veci, oddielových vedúcich, vychovávateľov, inštruktorov, prípadne stredných zdravotníckych zamestnancov v táboroch pre deti a mládež, činnosti sprostredkovateľa a rozhodcu pri kolektívnom vyjednávaní, na správu vlastného majetku, na správu majetku svojich maloletých detí, na správu majetku osoby, ktorej spôsobilosť na právne úkony bola obmedzená, alebo na správu majetku osoby, ktorá bola pozbavená spôsobilosti na právne úkony, na činnosť štátneho zamestnanca v poradnom orgáne vlády a vykonávanie funkcie člena volebnej komisie alebo funkcie člena referendovej komisie, alebo člena komisie na ľudové hlasovanie o odvolaní prezidenta Slovenskej republiky, na činnosť člena v rozkladovej komisii, na činnosť osôb prizvaných na výkon dohľadu alebo kontroly podľa osobitného zákona,14aa) na vykonávanie funkcie člena orgánu Úradu pre finančný trh,14ab) Fondu ochrany vkladov14ac) alebo Garančného fondu investícií14ab) a na činnosť člena komisie pre vyšetrovanie leteckých nehôd alebo pri posudzovaní zdravotnej spôsobilosti civilného leteckého personálu. Činnosť znalca, tlmočníka alebo prekladateľa môže colník vykonávať, len ak sa táto činnosť vykonáva pre súd, pre iný štátny orgán, pre obec, pre vyšší územný celok, pre Národnú banku Slovenska14ac) alebo pre Úrad pre finančný trh.14ad)“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 14aa až 14ad znejú:
„14aa)
§ 3 ods. 1 písm. a) a § 12 až 18 zákona č. 96/2002 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
§ 36 a 37 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska v znení neskorších predpisov.
§ 6 ods. 2 a § 15 až 19 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 39/1993 Z. z. o Najvyššom kontrolnom úrade Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.
§ 13 až 25 zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 618/2004 Z. z.
14ab)
§ 7 ods. 7, § 10 ods. 3 a 14 zákona č. 96/2002 Z. z.
§ 16 ods. 2, § 20 ods. 2 a § 25 ods. 4 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 118/1996 Z. z. o ochrane vkladov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
§ 93 ods. 3 a § 95 ods. 2 zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov.
14ac)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. v znení neskorších predpisov.
14ad)
Zákon č. 96/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
46.
V § 44a odsek 2 znie:
„(2)
V majetkovom priznaní podľa odseku 1 písm. a) sa uvádza stav majetku ku dňu vzniku služobného pomeru. V majetkovom priznaní podľa odseku 1 písm. b) sa uvádza stav majetku k 1. januáru kalendárneho roka, v ktorom sa podáva majetkové priznanie. V majetkovom priznaní podľa odseku 1 písm. c) sa uvádza stav majetku k poslednému dňu kalendárneho mesiaca, ktorý predchádza mesiacu, v ktorom sa podáva majetkové priznanie.“.
47.
V § 44a sa odsek 3 dopĺňa písmenom f), ktoré znie:
„f)
údaj o príjme z vykonávania činností uvedených v § 44 ods. 7, ak tento príjem presahuje 50 000 Sk za kalendárny rok.“.
48.
§ 56 sa vypúšťa.
49.
§ 59 vrátane nadpisu znie:
㤠59
Dĺžka základného času služby v týždni
(1)
Dĺžka základného času služby v týždni je 40 hodín, ak ďalej nie je ustanovené inak.
(2)
Dĺžka základného času služby v týždni, ktorý je u colníka rozvrhnutý nerovnomerne, ustanovuje sa na 38 hodín.
(3)
Súčasťou základného času služby v týždni sú sviatky, ktoré sú dňami pracovného pokoja10) (ďalej len „sviatok“).
(4)
Deň, keď colník nevykonával štátnu službu, pretože sviatok pripadol na jeho obvyklý deň služby a z toho dôvodu je pre neho tento deň dňom služobného pokoja, sa považuje za deň výkonu štátnej služby.
(5)
Nadriadený môže určiť colníkovi kratší čas služby v týždni alebo ho inak vhodne upraviť, ak o to colník požiada zo zdravotných dôvodov alebo iných vážnych dôvodov a ak tomu nebráni dôležitý záujem štátnej služby; ak bol colníkovi určený kratší čas služby, patrí mu služobný príjem zodpovedajúci tomuto kratšiemu času služby.“.
50.
V § 60 odseky 1 a 2 znejú:
„(1)
Základný čas služby v týždni sa rozvrhuje spravidla na päť dní služby tak, aby dni nepretržitého odpočinku v týždni pripadali ak možno na sobotu a nedeľu. Ak to povaha štátnej služby vyžaduje, môže byť základný čas služby v týždni rozvrhnutý nerovnomerne.
(2)
O rovnomerné rozvrhnutie základného času služby v týždni ide vtedy, ak colník vykonáva štátnu službu pravidelne v určených dňoch v týždni tak, že jeho základný čas služby v tomto týždni je splnený a nepretržitý odpočinok v týždni pripadne na sobotu a nedeľu.“.
51.
V § 60 sa za odsek 2 vkladajú nové odseky 3 až 7, ktoré znejú:
„(3)
O nerovnomerné rozvrhnutie základného času služby v týždni ide vtedy, ak je základný čas služby rozvrhnutý nerovnomerne na jednotlivé týždne tak, že v niektorých týždňoch je kratší, v iných dlhší než určený základný čas služby v týždni príslušného obdobia, spravidla štvortýždenného, a jeho priemerná dĺžka sa rovná dĺžke základného času služby v týždni.
(4)
O rovnomernom rozvrhnutí základného času služby v týždni, ako aj o nerovnomernom rozvrhnutí základného času služby v týždni rozhoduje nadriadený; určí aj začiatok a koniec času služby v týždni v jednotlivých dňoch. Dĺžka jednej nepretržitej zmeny môže byť najviac 12 hodín.
(5)
Výnimku nad rámec času stanoveného podľa odseku 4 v prípadoch špecifických činností určí generálny riaditeľ vnútorným predpisom. Dĺžka jednej nepretržitej zmeny nesmie presiahnuť 18 hodín.
(6)
Zmenovým režimom je spôsob organizácie služby, pri ktorom colníci jeden druhého striedajú na rovnakom mieste výkonu štátnej služby alebo na určenom mieste výkonu štátnej služby podľa určeného rozvrhu a v priebehu určeného obdobia, dní alebo týždňov vykonávajú štátnu službu v rôznom čase.
(7)
Ak je základný čas služby v týždni rozvrhnutý tak, že sa v ňom colníci vzájomne striedajú v dvoch zmenách v rámci 24 hodín idúcich po sebe, ide o dvojzmenný režim. O dvojzmenný režim ide aj v prípade, ak sa colníci striedajú v dvoch zmenách, pričom sa zmeny čiastočne prekrývajú, ak výkon štátnej služby v druhej zmene po 14. hodine trvá aspoň päť hodín. Za trojzmenný režim sa považuje režim, v ktorom sa colníci vzájomne striedajú v troch zmenách v rámci 24 hodín idúcich po sebe. Za nepretržitý režim sa považuje režim, ktorý si vyžaduje výkon štátnej služby 24 hodín denne počas siedmich dní v týždni.“.
Doterajšie odseky 3 až 9 sa označujú ako odseky 8 až 14.
52.
V § 60 odsek 14 znie:
„(14)
Dňami služobného pokoja vo výkone štátnej služby sú sviatky a dni, na ktoré pripadá nepretržitý odpočinok v týždni.“.
53.
V § 67 písmeno b) znie:
„b)
dočasnej neschopnosti na výkon štátnej služby pre chorobu alebo úraz, ak má nárok na náhradu služobného platu,11a)“.
54.
V § 67 písmeno i) znie:
„i)
materskej dovolenky alebo rodičovskej dovolenky, počas ktorej má colníčka alebo colník nárok na materské podľa osobitného predpisu,33)“.
55.
V § 75 ods. 1 sa vypúšťajú slová „alebo ďalší služobný plat".
56.
V § 75 ods. 4 písmeno a) znie:
„a)
pri predvolaní na konanie na súde alebo inom štátnom orgáne, alebo orgáne územnej samosprávy okrem činnosti súdneho znalca a tlmočníka,“.
57.
V § 75 ods. 5 písm. c) sa za slovo „komisií" vkladajú slová „pri voľbe prezidenta Slovenskej republiky,".
58.
V § 76 ods. 1 písm. e) sa za tretí bod vkladá nový štvrtý bod, ktorý znie:
„4.
pri úmrtí inej osoby, ktorá nepatrí k uvedeným rodinným príslušníkom, ale žila s colníkom v čase úmrtia v domácnosti, služobné voľno sa poskytne na nevyhnutne potrebný čas, najviac na jeden deň, a na ďalší deň, ak colník obstaráva pohreb tejto osoby,“.
Doterajší štvrtý bod sa označuje ako piaty bod.
59.
V § 76 ods. 1 písmeno i) znie:
„i)
pri znemožnení dopravy colníka do miesta výkonu štátnej služby z poveternostných dôvodov sa služobné voľno poskytne na nevyhnutne potrebný čas, najviac však na jeden deň.“.
60.
V § 76 ods. 2 písmená a) a b) znejú:
„a)
ženatému, rozvedenému alebo ovdovenému colníkovi preloženému na inú funkciu do iného miesta výkonu štátnej služby z dôvodu uvedeného v § 34 ods. 1 písm. a), b), f) alebo písm. g), ktorý z tohto dôvodu žije odlúčene od rodiny a nemôže k rodine denne dochádzať, najviac 15 dní v kalendárnom roku; služobné voľno sa poskytuje po častiach, z ktorých jedna časť spravidla nepresahuje dva dni,
b)
na vybavenie dôležitých osobných, rodinných alebo majetkových vecí, ktoré nemožno vybaviť mimo času výkonu štátnej služby, ak by colníkovi inak vznikla ujma, v nevyhnutne potrebnom rozsahu, najviac na jeden deň.“.
61.
§ 77a sa vypúšťa.
62.
V § 78 ods. 1 sa slová „peňažná pomoc v materstve" nahrádzajú slovom „materské".
63.
Poznámka pod čiarou k odkazu 18 znie:
„18)
Zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 280/2002 Z. z. o rodičovskom príspevku v znení neskorších predpisov.“.
64.
V § 78 ods. 2 písm. c) sa slovo „obce" nahrádza slovami „územnej samosprávy".
65.
V § 78 ods. 3 sa vypúšťajú slová „s výnimkou dôležitých osobných prekážok v súvislosti so štúdiom pri výkone štátnej služby".
66.
V § 79 ods. 1 písmeno r) znie:
„r)
odmena.“.
67.
V § 80 odsek 3 znie:
„(3)
Pre jednotlivé platové triedy sa určuje funkčný plat v tejto výške:
Platová trieda Funkčný plat Sk mesačne
1
2
3
4
5
6
7
8
9
6 110
6 930
7 860
8 890
10 020
11 410
13 350
15 550
18 020.".“.
68.
V § 81 ods. 2 úvodnej vete sa za slovo „dĺžke" vkladá slovo „započítateľnej".
69.
V § 81 ods. 3 písm. b) a c) sa vypúšťajú slová „ak je táto priznaná rozhodnutím príslušného služobného úradu,".
70.
V § 81 ods. 3 písmeno e) znie:
„e)
starostlivosti o dieťa zodpovedajúca dĺžke materskej dovolenky alebo rodičovskej dovolenky, alebo ďalšej materskej dovolenky, alebo ďalšej rodičovskej dovolenky určenej osobitnými predpismi v čase jej vykonávania, ak sa v tejto dobe súčasne v dennom štúdiu nepripravoval na povolanie, osobnej celodennej starostlivosti o dieťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom vyžadujúcim osobitnú starostlivosť určenej osobitným predpisom, najviac však šesť rokov zo súhrnu týchto dôb,“.
71.
V § 81 ods. 3 písmeno g) znie:
„g)
štúdia študijného programu tretieho stupňa20) v rozsahu zodpovedajúcom miere využitia štúdia na úspešný výkon požadovanej služobnej činnosti.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 20 znie:
„20)
§ 2 ods. 5 zákona č. 131/2002 Z. z. v znení zákona č. 528/2003 Z. z.“.
72.
Poznámka pod čiarou k odkazu 21 sa vypúšťa.
73.
V § 82 odsek 1 znie:
„(1)
Colníkovi patrí hodnostný príplatok v sume
hodnosť Sk mesačne
colný strážmajster
colný nadstrážmajster
colný podpráporčík, colný asistent
colný práporčík, colný kontrolór
colný nadpráporčík, hlavný colný kontrolór
colný inšpektor
hlavný colný inšpektor
colný radca
vyšší colný radca
hlavný colný radca
1 800
2 000
2 300
2 500
2 700
2 900
3 100
3 300
3 500
3 700.".“.
74.
§ 83 vrátane nadpisu znie:
㤠83
Osobitný príplatok
(1)
Colníkovi, ktorý vykonáva služobnú činnosť podľa odseku 2, patrí osobitný príplatok vo výške 1 000 až 5 000 Sk mesačne. Osobitný príplatok určuje vnútorným predpisom generálny riaditeľ v závislosti od charakteru vykonávanej služobnej činnosti a miery ohrozenia života alebo zdravia colníka.
(2)
Za služobnú činnosť podľa odseku 1 sa považuje priamy výkon štátnej služby v oblasti pašovania omamných látok, skráteného vyšetrovania, colnej pátracej služby, činnosti kontrolných mobilných skupín a inšpekčnej činnosti. Obsahovú náplň služobných činností určí generálny riaditeľ vnútorným predpisom.“.
75.
Poznámka pod čiarou k odkazu 21a znie:
„21a)
Napríklad § 40 zákona č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja.“.
76.
§ 86 sa dopĺňa odsekmi 4 a 5, ktoré znejú:
„(4)
Osobný príplatok sa priznáva pevnou sumou do výšky ustanoveného limitu podľa odsekov 1 a 2 a zaokrúhľuje sa na celé desaťkoruny smerom nahor.
(5)
Priamym výkonom štátnej služby je vykonávanie kontroly dovozu a vývozu tovaru, kontroly dopravných prostriedkov, odhaľovanie protiprávnych konaní súvisiacich s dovozom a vývozom tovaru, vykonávanie daňového dozoru a daňovej kontroly predmetov spotrebnej dane,21a) odhaľovanie porušovania daňových predpisov a odhaľovanie protiprávneho konania colníka a porušovania služobnej disciplíny.“.
77.
V § 91 ods. 1 sa slová „vo výške 1/165" nahrádzajú slovami „v sume príslušnej časti".
78.
V § 92 sa slová „vo výške 25 % zo sumy, ktorá predstavuje 1/165" nahrádzajú slovami „v sume 25 % z príslušnej časti".
79.
V § 93 sa slová „vo výške 30 % zo sumy, ktorá predstavuje 1/165" nahrádzajú slovami „v sume 30 % z príslušnej časti".
80.
V § 94 sa slová „vo výške 1/165" nahrádzajú slovami „v sume príslušnej časti".
81.
§ 95 vrátane nadpisu znie:
㤠95
Odmena
(1)
Colníkovi možno poskytnúť odmenu za
a)
kvalitné plnenie úloh alebo za vykonanie služobných úloh nad rozsah zverených činností,
b)
splnenie mimoriadnej služobnej úlohy alebo významnej služobnej úlohy, alebo vopred určenej služobnej úlohy, prípadne jej ucelenej etapy.
(2)
Colníkovi možno poskytnúť odmenu za dlhodobé dosahovanie veľmi dobrých výsledkov vo výkone štátnej služby až do výšky služobného platu pri dosiahnutí 50 rokov veku.“.
82.
§ 96 vrátane nadpisu znie:
㤠96
Peňažná náhrada za služobnú pohotovosť
(1)
Ak je colníkovi nariadená služobná pohotovosť, patrí mu za každú hodinu tejto pohotovosti peňažná náhrada vo výške
a)
50 %, a ak ide o deň služobného pokoja, 100 % z príslušnej časti jeho služobného platu, ak ide o pohotovosť vykonávanú v mieste výkonu štátnej služby,
b)
15 %, a ak ide o deň služobného pokoja, 25 % z príslušnej časti jeho služobného platu, ak ide o pohotovosť vykonávanú v mieste trvalého pobytu alebo prechodného pobytu, alebo na inom dohodnutom mieste.
(2)
Peňažná náhrada za služobnú pohotovosť colníkovi nepatrí, ak v čase služobnej pohotovosti vykonáva štátnu službu.“.
83.
V § 97 sa vypúšťa odsek 3.
84.
Poznámky pod čiarou k odkazom 22 a 23 znejú:
„22)
Zákon č. 283/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
23)
Zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov.“.
85.
V § 101a ods. 2 sa slová „ďalší služobný plat" nahrádzajú slovom „odmena".
86.
V § 101a ods. 3 sa vypúšťajú slová „ďalší služobný plat podľa § 79 ods. 1 písm. r) a peňažná náhrada za služobnú pohotovosť podľa § 79 ods. 3".
87.
V § 101a ods. 4 sa slová „§ 34 ods. 6" nahrádzajú slovami „§ 34 ods. 8" a slová „§ 91 až 96" sa nahrádzajú slovami „§ 91 až 94 a § 96".
88.
V § 101a ods. 11 sa odkaz 23b nahrádza odkazom 11a a vypúšťa sa poznámka pod čiarou k odkazu 23b.
89.
V § 102 odsek 3 znie:
„(3)
Colníkovi, ktorý je vyslaný na výkon štátnej služby v zahraničí, okrem colníka vyslaného na výkon štátnej služby v zahraničí v rámci mierových pozorovateľských misií, na ktorých sa Slovenská republika zúčastňuje, patria náhrady súvisiace so zahraničnou služobnou cestou a s inými zmenami miesta výkonu štátnej služby v zahraničí podľa osobitného predpisu.23b)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 23b znie:
„23b)
§ 18 až 32 zákona č. 283/2002 Z. z. v znení zákona č. 81/2005 Z. z.“.
90.
Poznámky pod čiarou k odkazom 24 až 26 znejú:
„24)
§ 5 ods. 1 a 2 zákona č. 283/2002 Z. z.
25)
§ 7 ods. 2 zákona č. 283/2002 Z. z.
26)
§ 7 ods. 4 a 5 zákona č. 283/2002 Z. z.“.
91.
V § 107 ods. 3 sa slová „hromadného dopravného prostriedku diaľkovej prepravy" nahrádzajú slovami „pravidelnej verejnej dopravy".
92.
Poznámka pod čiarou k odkazu 27 znie:
„27)
§ 13 ods. 2 a ods. 4 písm. c) zákona č. 283/2002 Z. z. v znení zákona č. 81/2005 Z. z.“.
93.
V § 121 odsek 8 znie:
„(8)
Výplata peňažného príspevku na zaobstaranie a obnovu priznaných naturálnych náležitostí sa vykonáva v najbližšom výplatnom termíne služobného príjmu.“.
94.
V § 121 ods. 9 sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „a colníčke počas materskej dovolenky alebo colníkovi počas rodičovskej dovolenky podľa § 143 ods. 1.".
95.
§ 121 sa dopĺňa odsekom 11, ktorý znie:
„(11)
Naturálne náležitosti podľa odseku 2 písm. a) až c) a jednorazové peňažné príspevky podľa odsekov 3 a 4 nepatria colníkovi, ktorému vznikol služobný pomer podľa tohto zákona opätovne, ak od skončenia predchádzajúceho služobného pomeru uplynulo menej ako 12 mesiacov.“.
96.
§ 122 sa dopĺňa odsekmi 6 a 7, ktoré znejú:
„(6)
Ak priznanie platových náležitostí je podmienené vykonávaním štátnej služby, za vykonávanie štátnej služby sa posudzuje aj čas
a)
čerpania dovolenky, dodatkovej dovolenky alebo preventívnej rehabilitácie,
b)
keď colník nevykonáva štátnu službu, pretože je sviatok pripadajúci na jeho inak obvyklý deň výkonu štátnej služby,
c)
náhradného voľna za výkon štátnej služby nad základný čas služby v týždni,
d)
služobného voľna pre prekážky v štátnej službe z dôvodov všeobecného záujmu, ak colníkovi nebola poskytnutá náhrada služobného platu alebo iná náhrada,
e)
služobného voľna pre dôležité osobné prekážky v štátnej službe,
f)
služobného voľna pre dôležité osobné prekážky v štátnej službe v súvislosti so štúdiom pri výkone štátnej služby,
g)
odborného školenia,
h)
prestávky v službe,
i)
prestávky na dojčenie,
j)
služobnej cesty strávený inak ako plnením služobných úloh, ktorý spadá do základného času služby colníka v jednotlivých dňoch.
(7)
Príslušnou časťou služobného platu na účely tohto zákona pri 40-hodinovom základnom čase služby v týždni je 1/175 služobného platu podľa § 79 ods. 1 písm. a) až l) a pri 38-hodinovom základnom čase služby v týždni 1/165 služobného platu podľa § 79 ods. 1 písm. a) až l).“.
97.
V § 128 písm. d) sa slová „iné návykové látky" nahrádzajú slovami „omamné látky, psychotropné látky a prípravky".
98.
V § 128 písm. e) sa slová „iných návykových látok," nahrádzajú slovami „omamných látok, psychotropných látok a prípravkov,".
99.
§ 130 znie:
㤠130
Štátny odborný dozor nad bezpečnosťou a požiarnou ochranou vykonáva orgán dozoru colného riaditeľstva podľa osobitného predpisu.28)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 28 znie:
„28)
Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 330/1996 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení neskorších predpisov, zákon č. 95/2000 Z. z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov.“.
100.
V § 135 ods. 2 sa na konci pripája táto veta:
„Služobný plat vyplatený za služobné voľno poskytnuté podľa § 77 predstavuje výšku služobného platu po znížení o sumu zodpovedajúcu úhrnu poistného na zdravotné poistenie, nemocenské zabezpečenie, výsluhové zabezpečenie, o sumu príspevku na poistenie v nezamestnanosti a preddavkov na daň z príjmu zo závislej činnosti.“.
101.
V § 135 ods. 7 sa slová „písm. a) až c)" nahrádzajú slovami „písm. a) a § 183 ods. 2".
102.
Poznámka pod čiarou k odkazu 31 znie:
„31)
Napríklad zákon č. 577/2004 Z. z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti v znení zákona č. 720/2004 Z. z., zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 277/1994 Z. z. o zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov.“.
103.
§ 140 znie:
㤠140
(1)
Ak tehotná colníčka vykonáva štátnu službu, ktorej výkon je tehotným colníčkam zakázaný alebo podľa lekárskeho posudku ohrozuje jej tehotenstvo, služobný úrad je povinný dočasne ju previesť na výkon inej štátnej služby, ktorá je pre ňu vhodná.
(2)
Ak z dôvodov uvedených v odseku 1 nemožno colníčku dočasne previesť na výkon inej štátnej služby, ktorá je pre ňu vhodná, služobný úrad je povinný zaradiť ju do zálohy pre prechodne nezaradených colníkov.
(3)
Ak colníčka dosahuje pri výkone štátnej služby, na ktorý bola prevedená podľa odseku 1 bez svojho zavinenia, nižší služobný príjem, poskytuje sa jej na vyrovnanie tohto rozdielu vyrovnávacia dávka podľa osobitného predpisu.32)
(4)
Ustanovenia odsekov 1 až 3 sa vzťahujú rovnako na colníčku do konca deviateho mesiaca po pôrode.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 32 znie:
„32)
§ 9 zákona č. 328/2002 Z. z.“.
104.
Nadpis nad § 143 znie:
„Materská dovolenka a rodičovská dovolenka“.
105.
V § 143 odseky 1 a 2 znejú:
„(1)
V súvislosti s pôrodom a so starostlivosťou o narodené dieťa patrí colníčke materská dovolenka v trvaní 28 týždňov; ak colníčka porodila zároveň dve deti alebo viac detí alebo ak ide o osamelú colníčku, patrí jej materská dovolenka v trvaní 37 týždňov. V súvislosti so starostlivosťou o narodené dieťa patrí aj colníkovi od narodenia dieťaťa rodičovská dovolenka v rovnakom rozsahu, ak sa stará o narodené dieťa.
(2)
Na prehĺbenie starostlivosti o dieťa sa poskytne colníčke a colníkovi, ak o to písomne požiadajú, rodičovská dovolenka až do troch rokov veku dieťaťa. Ak ide o dieťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom vyžadujúcim osobitnú starostlivosť, poskytne sa colníčke a colníkovi, ak o to písomne požiadajú, rodičovská dovolenka až do šiestich rokov veku dieťaťa. Táto dovolenka sa poskytuje v rozsahu, o ktorý colník alebo colníčka žiadajú, spravidla najmenej však na jeden mesiac.“.
106.
V § 143 ods. 5 prvej vete sa za slovo „patrí" vkladá slovo „jej".
107.
Poznámka pod čiarou k odkazu 34 znie:
„34)
Zákon č. 280/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
108.
§ 144 až 146 znejú:
㤠144
(1)
Nárok na materskú dovolenku a rodičovskú dovolenku má aj colníčka a colník, ktorí prevzali na základe právoplatného rozhodnutia príslušného orgánu dieťa do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov, ktoré im bolo zverené rozhodnutím príslušných orgánov na neskoršie osvojenie alebo do pestúnskej starostlivosti, alebo dieťa, ktorého matka zomrela.
(2)
Materská dovolenka alebo rodičovská dovolenka sa poskytuje colníčke a colníkovi odo dňa prevzatia dieťaťa v trvaní 22 týždňov, a ak colníčka a colník prevzali dve deti alebo viac detí alebo ak ide o osamelú colníčku a osamelého colníka, v trvaní 31 týždňov, najdlhšie však do dňa, keď dieťa dosiahne vek osem mesiacov. Rodičovská dovolenka sa poskytuje až do dňa, kým dieťa dosiahne tri roky veku a kým dieťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom vyžadujúcim osobitnú starostlivosť dosiahne šesť rokov veku.
Materská dovolenka a rodičovská dovolenka v osobitných prípadoch
§ 145
(1)
Ak bolo dieťa zo zdravotných dôvodov umiestnené v zariadení zdravotníckej starostlivosti a colníčka a colník zatiaľ nastúpia výkon štátnej služby, preruší sa týmto nástupom materská dovolenka alebo rodičovská dovolenka, najskôr však po uplynutí šiestich týždňov odo dňa pôrodu; jej nevyčerpaná časť sa colníčke a colníkovi poskytne odo dňa, keď prevzali dieťa zo zariadenia opäť do svojej starostlivosti a prestali z tohto dôvodu vykonávať štátnu službu, nie však dlhšie ako do doby, keď dieťa dosiahne tri roky, a ak ide o dieťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom vyžadujúcim osobitnú starostlivosť, do šiestich rokov veku dieťaťa.
(2)
Colníčke a colníkovi, ktorý sa prestal starať o narodené dieťa a ktorého dieťa bolo z tohto dôvodu umiestnené do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov, ako aj colníčke a colníkovi, ktorého dieťa je v dočasnej starostlivosti detského domova alebo obdobného ústavu z iných ako zdravotných dôvodov, nepatrí materská dovolenka alebo rodičovská dovolenka za obdobie, počas ktorého sa o dieťa nestará.
(3)
Ak sa dieťa narodilo mŕtve, patrí colníčke materská dovolenka v trvaní 14 týždňov.
(4)
Ak dieťa zomrie v čase, keď je colníčka na materskej dovolenke alebo colníčka a colník na rodičovskej dovolenke, poskytuje sa im táto dovolenka ešte v trvaní dvoch týždňov odo dňa úmrtia dieťaťa, najdlhšie do dňa, keď by dieťa dosiahlo jeden rok.
§ 146
Ak colníčka alebo colník požiadajú nadriadeného o poskytnutie dovolenky tak, aby nadväzovala bezprostredne na skončenie materskej dovolenky alebo rodičovskej dovolenky, nadriadený je povinný žiadosti vyhovieť.“.
109.
Poznámka pod čiarou k odkazu 35 znie:
„35)
Zákon č. 652/2004 Z. z.“.
110.
V § 152 sa slová „inej návykovej látky" nahrádzajú slovami „omamných látok, psychotropných látok a prípravkov".
111.
V § 157 ods. 3 písm. b) sa slová „iných návykových látok" nahrádzajú slovami „omamných látok, psychotropných látok a prípravkov".
112.
V § 160 ods. 1 tretej vete sa slová „inej návykovej látky" nahrádzajú slovami „omamných látok, psychotropných látok a prípravkov".
113.
V § 163 sa slová „iných návykových látok" nahrádzajú slovami „omamných látok, psychotropných látok a prípravkov".
114.
V § 166 ods. 1 písm. b) sa slová „inej návykovej látky" nahrádzajú slovami „omamných látok, psychotropných látok a prípravkov".
115.
V § 166 ods. 2 písm. b) sa slová „inej návykovej látky" nahrádzajú slovami „omamných látok, psychotropných látok a prípravkov".
116.
V § 177 ods. 1 sa za slovo „opatreniach" vkladajú slová „alebo pre výkon štátnej služby".
117.
§ 180 sa dopĺňa písmenom g), ktoré znie:
„g)
zákazom činnosti výkonu funkcie colníka.“.
118.
V § 183 ods. 1 úvodná veta znie:
„Služobný úrad prepustí colníka zo služobného pomeru, ak“.
119.
V § 183 ods. 1 sa vypúšťa písmeno a).
Doterajšie písmená b) až h) sa označujú ako písmená a) až g).
120.
V § 183 ods. 1 písm. a) sa slová „lekárskej komisie" nahrádzajú slovami „posudkového lekára".
121.
V § 183 ods. 1 písmeno b) znie:
„b)
nespĺňa podmienky podľa § 14 ods. 1 písm. a) až c),“.
122.
V § 183 sa odsek 1 dopĺňa písmenom h), ktoré znie:
„h)
už nemôže byť zaradený v zálohe pre prechodne nezaradených colníkov podľa § 40 ods. 5; to neplatí pre colníkov zaradených do zálohy pre prechodne nezaradených colníkov podľa § 40 ods. 1 písm. c).“.
123.
V § 183 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:
„(2)
Colník môže byť prepustený zo služobného pomeru, ak
a)
preňho v dôsledku zníženia početných stavov colnej správy schválených vládou nie je iné služobné zaradenie,
b)
spĺňa podmienky nároku na výsluhový dôchodok podľa osobitného predpisu38a) a dovŕšil vek 55 rokov alebo
c)
spĺňa podmienky nároku na starobný dôchodok podľa osobitného predpisu.38b)“.
Doterajšie odseky 2 a 3 sa označujú ako odseky 3 a 4.
124.
Poznámka pod čiarou k odkazu 38b znie:
„38b)
§ 65 zákona č. 461/2003 Z. z.“.
125.
V § 183 ods. 3 prvej vete sa za slovo „službe" vkladá čiarka a slová „ktorému nevznikol nárok na výsluhový dôchodok," a slová „v odseku 1" sa nahrádzajú slovami „v odseku 2".
126.
V § 183 ods. 3 druhej vete sa slová „písm. b)" nahrádzajú slovami „písm. a)".
127.
V § 183 ods. 4 prvej vete sa slová „písm. d) až g)" nahrádzajú slovami „písm. c) až f)".
128.
V § 183 ods. 4 druhej vete sa slová „písm. d)" nahrádzajú slovami „písm. c)".
129.
V § 184 ods. 2 sa slová „písm. d) až g)" nahrádzajú slovami „písm. c) až f)".
130.
V § 185 ods. 3 sa slová „písm. d) až g)" nahrádzajú slovami „písm. c) až f)".
131.
V § 186 ods. 1 písm. a) sa slová „iných návykových látok," nahrádzajú slovami „omamných látok, psychotropných látok a prípravkov, a to najdlhšie do skončenia podpornej doby,11a)".
132.
V § 186 ods. 1 písm. b) sa na konci pripájajú tieto slová:
„a to najdlhšie do skončenia podpornej doby,11a)“.
133.
V § 186 ods. 2 sa slová „písm. c), e) až g)" nahrádzajú slovami „písm. b) až h) alebo § 183 ods. 2 písm. b) a c)".
134.
V § 187 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:
„(2)
Ak po rozhodnutí o neplatnom skončení služobného pomeru nemožno colníka zaradiť do pôvodnej funkcie, ustanoví alebo vymenuje sa do funkcie podľa § 33.“.
Doterajší odsek 2 sa označuje ako odsek 3.
135.
V § 187 ods. 3 sa slová „najneskôr pred doručením" nahrádzajú slovami „po doručení".
136.
Za § 189 sa vkladá § 189a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠189a
Skončenie služobného pomeru zákazom činnosti výkonu funkcie colníka
Služobný pomer colníka sa končí dňom nadobudnutia právoplatnosti rozsudku, ktorým súd colníkovi uložil trest zákazu činnosti vykonávať funkciu colníka.“.
137.
V § 190 ods. 2 sa slovo „podporu" nahrádza slovom „dávku".
138.
Poznámka pod čiarou k odkazu 39 znie:
„39)
Zákon č. 461/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
139.
V § 213 ods. 1 sa slová „vykonávajú príslušné lekárske komisie" nahrádzajú slovami „vykonáva posudkový lekár".
140.
V § 213 ods. 2 sa slová „príslušná lekárska komisia" nahrádzajú slovami „posudkový lekár".
141.
V § 217 ods. 2 sa slová „písm. b), c), f) a g)" nahrádzajú slovami „písm. a), b), e) až g) a § 183 ods. 2 písm. b) a c)".
142.
V § 220 sa za slová „po colníkoch," vkladajú slová „ak sa má konať o ich právach, právom chránených záujmoch alebo povinnostiach,".
143.
V poznámke pod čiarou k odkazu 44 sa citácia „zákon č. 100/1988 Zb. v znení neskorších predpisov" nahrádza citáciou „zákon č. 328/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov".
144.
Za § 227 sa vkladá § 227a, ktorý znie:
㤠227a
Ak sa v konaní vyskytne otázka, o ktorej už bolo právoplatne rozhodnuté, je oprávnený orgán takýmto rozhodnutím viazaný.“.
145.
Za § 228 sa vkladá § 228a, ktorý znie:
㤠228a
Konanie sa zastaví, ak vzal účastník konania návrh na začatie konania späť alebo ak odpadol dôvod konania začatého z podnetu oprávneného orgánu alebo smrťou účastníka konania.“.
146.
Poznámka pod čiarou k odkazu 45 znie:
„45)
Zákon č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
147.
V § 231 odsek 7 znie:
„(7)
Oprávnený orgán, ktorý napadnuté rozhodnutie vydal, môže o odvolaní sám rozhodnúť, ak odvolaniu v plnom rozsahu vyhovie; ak tak neurobí, je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 30 dní odo dňa podania odvolania, predložiť odvolanie spolu so svojím stanoviskom a spisovým materiálom odvolaciemu orgánu na rozhodnutie.“.
148.
V § 232 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:
„(3)
Odvolací orgán preskúma napadnuté rozhodnutie v plnom rozsahu; ak je to nevyhnutné, doterajšie konanie doplní, prípadne zistené nedostatky odstráni.“.
Doterajšie odseky 3 a 4 sa označujú ako odseky 4 a 5.
149.
§ 234 vrátane nadpisu znie:
㤠234
Obnova konania
(1)
Ak sa dodatočne zistia nové skutočnosti alebo dôkazy, ktoré neboli colníkovi alebo nadriadenému bez jeho viny v čase konania známe a nemohol ich uplatniť a ktoré mohli mať podstatný vplyv na rozhodnutie, možno na ich návrh právoplatné rozhodnutie preskúmať a na základe toho toto rozhodnutie zmeniť alebo zrušiť.
(2)
Návrh na obnovu konania sa podáva do troch mesiacov odo dňa, keď sa colník alebo nadriadený dozvedel o dôvodoch obnovy konania, najneskôr však do troch rokov od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia.
(3)
V návrhu na obnovu konania treba uviesť dôvody obnovy konania a skutočnosti svedčiace o tom, že návrh je podaný včas.
(4)
Proti rozhodnutiu o obnove konania možno podať odvolanie (rozklad).
(5)
Ak sa dôvod obnovy konania týka aj rozhodnutia odvolacieho orgánu, o obnove konania rozhoduje tento orgán; v ostatných prípadoch uskutočňuje obnovu konania oprávnený orgán.“.
150.
V § 235 odsek 1 znie:
„(1)
Ak sa dodatočne zistí, že právoplatné rozhodnutie je v rozpore s právnymi predpismi alebo vnútornými predpismi, minister alebo služobný úrad ho zmení, zruší alebo zruší a vráti na nové konanie.“.
151.
V § 235 ods. 2 sa za slová „zmeniť" vkladá čiarka a slová „alebo zrušiť" sa nahrádzajú slovami „zrušiť alebo zrušiť a vrátiť na nové konanie".
152.
V § 242 ods. 3 sa slová „§ 176 ods. 3 a § 183 ods. 3" nahrádzajú slovami „§ 53 a 54, § 176 ods. 3, § 183 ods. 4, § 234 a 235".
153.
V § 244 ods. 3 druhej vete sa slová „inej návykovej látky" nahrádzajú slovami „omamných látok, psychotropných látok a prípravkov".
154.
V § 248 ods. 2 sa slová „inej návykovej látky" nahrádzajú slovami „omamných látok, psychotropných látok a prípravkov".
155.
V § 254 ods. 3 prvej vete sa za slovo „Rozhodnutie" vkladajú slová „o prijatí do služobného pomeru, o uložení disciplinárneho opatrenia," a slovo „opisu" sa nahrádza slovom „odpisu".
156.
V § 254 ods. 3 poslednej vete sa slovo „opis" nahrádza slovom „odpis".
157.
V § 254 ods. 4 druhá veta znie:
„Ak písomnosť uložená na pošte nebola vyzdvihnutá, nastanú účinky jej doručenia na tretí deň od jej uloženia.“.
158.
V § 255 ods. 2 sa slová „1/165" nahrádzajú slovami „príslušnej časti".
159.
Za § 257 sa vkladajú § 257a a 257b, ktoré znejú:
㤠257a
Zníženie funkčného platu colníka v prípravnej štátnej službe podľa predpisov platných do 31. decembra 2004 sa od 1. júla 2005 neuplatňuje.
§ 257b
Colník ustanovený alebo vymenovaný do funkcie uvedenej v prílohe č. 2 tohto zákona podľa doterajších predpisov sa od 1. júla 2005 považuje za vymenovaného do funkcie podľa § 33 ods. 3.“.
160.
Za § 268d sa vkladajú § 268e a 268f, ktoré znejú:
㤠268e
Colník, ktorému vznikol služobný pomer pred 1. septembrom 2003, je povinný do troch mesiacov od účinnosti tohto zákona predložiť služobnému úradu odpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace.
§ 268f
Týmto zákonom sa preberajú právne akty Európskych spoločenstiev a Európskej únie uvedené v prílohe č. 4.“.
161.
Za prílohu č. 3 sa vkladá príloha č. 4, ktorá znie:
„Príloha č. 4 k zákonu č. 200/1998 Z. z.
ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNYCH AKTOV EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV A EURÓPSKEJ ÚNIE
1.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 1995/46/EHS z 24. októbra 1995 o ochrane jednotlivcov pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov (Ú. v. ES L 281, 23. 11. 1995).
2.
Smernica Rady 75/117/EHS z 10. februára 1975 o aproximácii zákonov členských štátov týkajúcich sa uplatňovania zásady rovnakej odmeny pre mužov a ženy (Ú. v. ES L 045, 19. 2. 1975).
3.
Smernica Rady 76/207/EHS z 9. februára 1976 o vykonávaní zásady rovnakého zaobchádzania s mužmi a ženami, pokiaľ ide o prístup k zamestnaniu, odbornej príprave a postupu v zamestnaní a o pracovné podmienky (Ú. v. ES L 039, 14. 2. 1976) v znení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2002/73/ES z 23. septembra 2002 (Ú. v. ES L 269, 5. 10. 2002).
4.
Smernica Rady 2000/43/ES z 29. júna 2000, ktorá ustanovuje zásadu rovnakého zaobchádzania s osobami bez ohľadu na rasový alebo etnický pôvod (Ú. v. ES L 180, 19. 7. 2000).
5.
Smernica Rady 2000/78/ES z 27. novembra 2000, ktorá ustanovuje všeobecný rámec rovnakého zaobchádzania v zamestnaní a zárobkovej činnosti (Ú. v. ES L 303, 2. 12. 2000).
6.
Smernica Rady 1996/34/ES z 3. júna 1996 o rámcovej dohode o rodičovskej dovolenke uzatvorenej medzi UNICE, CEEP a ETUC (Ú. v. ES L 145, 19. 6. 1996) v znení smernice Rady 1997/75/ES z 15. decembra 1997 (Ú. v. ES L 010, 16. 1. 1998).“.
Čl. II
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky sa splnomocňuje, aby v Zbierke zákonov Slovenskej republiky vyhlásil úplné znenie zákona č. 200/1998 Z. z. o štátnej službe colníkov a o zmene a doplnení niektorých ďalších zákonov, ako vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných zákonom č. 54/1999 Z. z., zákonom č. 337/1999 Z. z., zákonom č. 417/2000 Z. z., zákonom č. 328/2002 Z. z., zákonom č. 664/2002 Z. z., zákonom č. 251/2003 Z. z., zákonom č. 464/2003 Z. z., zákonom č. 365/2004 Z. z., zákonom č. 382/2004 Z. z., zákonom č. 652/2004 Z. z., zákonom č. 732/2004 Z. z. a týmto zákonom.
Čl. III
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. júla 2005.
Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Hrušovský v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.