251/2005 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 30.06.2005

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

251
VYHLÁŠKA
Ministerstva vnútra Slovenskej republiky
z 10. júna 2005,
ktorou sa mení vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 628/2002 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky podľa § 33 zákona č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov ustanovuje:
Čl. I
Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 628/2002 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov sa mení takto:
„V § 43 ods. 1 sa slová „1. januára 2006“ nahrádzajú slovami „1. januára 2008“ a slová „30. júna 2005“ sa nahrádzajú slovami „30. júna 2007“.
Čl. II
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 30. júna 2005.
Vladimír Palko v. r.