244/2005 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.07.2005 do 31.12.2005

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

244
ZÁKON
z 18. mája 2005,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 280/2002 Z. z. o rodičovskom príspevku v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 280/2002 Z. z. o rodičovskom príspevku v znení zákona č. 643/2002 Z. z., zákona č. 453/2003 Z. z. a zákona č. 601/2003 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 1 odsek 2 znie:
„(2)
Rodičovský príspevok je štátna sociálna dávka, ktorou štát prispieva rodičovi na zabezpečovanie riadnej starostlivosti o dieťa
a)
do troch rokov veku dieťaťa,
b)
s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom1) do šiestich rokov veku dieťaťa alebo
c)
do šiestich rokov veku dieťaťa, ktoré je zverené do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov podľa § 2 ods. 2, najdlhšie tri roky od právoplatnosti rozhodnutia súdu o zverení dieťaťa do tejto starostlivosti.“.
2.
V poznámke pod čiarou k odkazu 1 sa citácia „§ 6 a 7 zákona č. 281/2002 Z. z. o prídavku na dieťa a o príspevku k prídavku na dieťa“ nahrádza citáciou „§ 5 a 6 zákona č. 600/2003 Z. z. o prídavku na dieťa a o zmene a doplnení zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení.“.
3.
V § 2 odsek 2 znie:
„(2)
Dieťa zverené do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov podľa tohto zákona je osvojené dieťa, dieťa, ktoré bolo zverené do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov na základe právoplatného rozhodnutia súdu2) alebo na základe právoplatného rozhodnutia príslušného orgánu,2a) dieťa manžela, ktoré mu bolo zverené do výchovy na základe právoplatného rozhodnutia súdu, a dieťa, ktorého rodič zomrel.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 2 a 2a znejú:
„2)
§ 45, 48, § 56 ods. 2 a § 103 zákona č. 36/2005 Z. z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
2a)
§ 49 zákona č. 36/2005 Z. z.“.
4.
V § 2 ods. 3 sa vypúšťa druhá veta.
5.
V § 3 ods. 1 písmeno a) znie:
„a)
riadna starostlivosť rodiča aspoň o jedno dieťa
1.
do troch rokov veku dieťaťa,
2.
s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom1) do šiestich rokov veku dieťaťa alebo
3.
do šiestich rokov veku dieťaťa, ktoré je zverené do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov podľa § 2 ods. 2, najdlhšie tri roky od právoplatnosti rozhodnutia súdu o zverení dieťaťa do tejto starostlivosti,“.
6.
V § 3 odseky 2 a 3 znejú:
„(2)
Riadna starostlivosť o dieťa podľa odseku 1 písm. a) je starostlivosť poskytovaná dieťaťu v záujme jeho fyzického vývinu a duševného vývinu, ktorou sa zabezpečuje najmä jeho primeraná výživa, hygiena a dodržiavanie preventívnych prehliadok podľa osobitného predpisu.4a)
(3)
Podmienka riadnej starostlivosti o dieťa podľa tohto zákona je splnená, ak rodič
a)
zabezpečuje riadnu starostlivosť o dieťa osobne; to platí aj vtedy, ak
1.
dieťa je zo zdravotných dôvodov v ústavnej zdravotnej starostlivosti najviac deväťdesiat po sebe nasledujúcich dní,
2.
dieťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom1) navštevuje najviac štyri hodiny denne materskú školu, zariadenie sociálnych služieb alebo iné obdobné zariadenie,
3.
dieťa navštevuje najviac štyri hodiny denne materskú školu alebo iné obdobné zariadenie, ak jeho rodičia alebo osamelý rodič, ktorý je slobodný, rozvedený, ovdovený, sú občania s ťažkým zdravotným postihnutím5) alebo
b)
počas výkonu zárobkovej činnosti, štúdia na strednej škole alebo na vysokej škole alebo počas vzdelávania a prípravy na vstup na trh práce podľa osobitného predpisu5a) zabezpečí riadnu starostlivosť o dieťa plnoletou fyzickou osobou alebo právnickou osobou.5b)“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 4a, 5a a 5b znejú:
„4a)
§ 2 zákona č. 577/2004 Z. z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti.
5a)
§ 44 až 47 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
5b)
Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 279/1993 Z. z. o školských zariadeniach v znení neskorších predpisov.“.
7.
§ 3 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:
„(4)
Rodičovský príspevok sa neposkytuje, ak sa riadna starostlivosť o dieťa podľa odseku 3 písm. b) zabezpečuje v školskom zariadení, ktoré je zaradené do siete škôl a školských zariadení,5c) a ktorému boli na dieťa poskytnuté prostriedky zo štátneho rozpočtu podľa osobitného predpisu5d) alebo z výnosu dane z príjmov podľa osobitného predpisu.5e)“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 5c až 5e znejú:
„5c)
Zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
5d)
Zákon č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov.
5e)
Zákon č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
8.
Za § 3 sa vkladá § 3a, ktorý znie:
㤠3a
Rodičovský príspevok sa neposkytuje ani jednému rodičovi, ak jeden z nich má nárok na materské5f) alebo nárok na dávku nemocenského poistenia alebo nemocenského zabezpečenia toho istého druhu v cudzine (ďalej len „materské"), ak tento zákon neustanovuje inak.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 5f znie:
„5f)
Zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.
9.
V § 4 odsek 2 znie:
„(2)
Ak rodič v období, keď sa stará o dieťa uvedené v § 3 ods. 1 písm. a) má nárok na materské,5f) ktorého výška v kalendárnom mesiaci je nižšia, než je výška rodičovského príspevku podľa odseku 1, rodičovský príspevok sa vypláca vo výške rozdielu medzi rodičovským príspevkom a materským.5f)“.
10.
V § 4 sa vypúšťa odsek 3.
Doterajšie odseky 4 a 5 sa označujú ako odseky 3 a 4.
11.
V poznámke pod čiarou k odkazu 6 sa citácia „§ 6 a 7 zákona č. 366/1999 Z. z. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov“ nahrádza citáciou „§ 5 a § 6 ods. 1, 2 a 5 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.“.
12.
V § 4 ods. 4 prvej vete sa slová „Sumy podľa odsekov 1 a 2“ nahrádzajú slovami „Sumu podľa odseku 1“, slovo „vynásobia“ sa nahrádza slovom „vynásobí“ a v druhej vete sa slová „Upravené sumy sa zaokrúhlia“ nahrádzajú slovami „Upravená suma sa zaokrúhli“.
13.
V poznámke pod čiarou k odkazu 7 sa citácia „§ 6 zákona č. 125/1998 Z. z. o životnom minime a o ustanovení súm na účely štátnych sociálnych dávok v znení zákona č. 439/2000 Z. z.“ nahrádza citáciou „§ 5 zákona č. 601/2003 Z. z. o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
14.
V § 7 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:
„(3)
Platiteľ vyplatí rodičovský príspevok jednorazovo po skončení poskytovania materského,5f) ak rodičovský príspevok podľa § 4 ods. 2 neprevyšuje 150 Sk mesačne.“.
Doterajšie odseky 3 až 7 sa označujú ako odseky 4 až 8.
15.
V § 8 ods. 3 sa na konci pripája táto veta: „Odvolanie proti rozhodnutiu o odňatí rodičovského príspevku alebo o jeho znížení nemá odkladný účinok.“.
16.
V § 9 ods. 1 sa vypúšťa druhá veta.
17.
V § 10 sa slová „podľa § 4 ods. 4 a o osobnej a“ nahrádzajú slovami „podľa § 4 ods. 3 a o“ a slová „podľa § 3 ods. 2 a 3“ sa nahrádzajú slovami „podľa § 3 ods. 2 až 4“.
18.
§ 12 sa dopĺňa odsekom 7, ktorý znie:
„(7)
Ak si nárok na rodičovský príspevok pri súbežnej starostlivosti obidvoch rodičov o to isté dieťa uplatnil druhý rodič pred 1. júlom 2005, postupuje sa podľa právneho predpisu účinného do 30. júna 2005.“.
Čl. II
Zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení zákona č. 551/2003 Z. z., zákona č. 600/2003 Z. z., zákona č. 5/2004 Z. z., zákona č. 43/2004 Z. z., zákona č. 186/2004 Z. z., zákona č. 365/2004 Z. z., zákona č. 391/2004 Z. z., zákona č. 439/2004 Z. z., zákona č. 523/2004 Z. z., zákona č. 721/2004 Z. z. a zákona č. 82/2005 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 26 sa odsek 1 dopĺňa písmenom e), ktoré znie:
„e)
čerpá rodičovskú dovolenku podľa osobitného predpisu.45a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 45a znie:
„45a)
§ 166, § 168 ods. 5 a § 169 zákona č. 311/2001 Z. z.“.
2.
V § 26 ods. 4 sa na konci pripájajú tieto slová: „a v období, v ktorom má nárok na rodičovský príspevok podľa osobitného predpisu,45b) ak nevykonáva činnosť povinne nemocensky poistenej a povinne dôchodkovo poistenej samostatne zárobkovo činnej osoby“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 45b znie:
„45b)
Zákon č. 280/2002 Z. z. o rodičovskom príspevku v znení neskorších predpisov.“.
3.
§ 35 znie:
㤠35
Poistenec nemá nárok na výplatu nemocenského za dni, počas ktorých má nárok na výplatu materského.“.
Súčasne sa vypúšťa poznámka pod čiarou k odkazu 52.“.
4.
V § 43 sa vypúšťa písmeno d).
5.
V § 63 ods. 7 sa slová „1. januárom 1994“ nahrádzajú slovami „1. januárom 1984“.
6.
V § 63 ods. 8 sa slovo „desať“ nahrádza slovami „dvadsať dva“ a slová „rok 1994“ sa nahrádzajú slovami „rok 1984“.
7.
V § 106 písm. d) sa odkaz 61 nahrádza odkazom 45b. Súčasne sa vypúšťa poznámka pod čiarou k odkazu 61.
8.
V § 140 ods. 1 sa vypúšťa písmeno b).
Doterajšie písmená c) a d) sa označujú ako písmená b) a c).
9.
V § 171 sa odsek 2 dopĺňa písmenom c), ktoré znie:
„c)
sumu pohľadávky.“.
10.
V § 226 ods. 1 písm. a) sa slová „30. júna“ nahrádzajú slovami „31. decembra“.
11.
V § 226 ods. 2 písm. b) sa rok „2005“ nahrádza rokom „2006“, v písmene c) sa rok „2006“ nahrádza rokom „2007“ a v písmene d) sa rok „2007“ nahrádza rokom „2008“.
12.
§ 226 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:
„(4)
Sociálna poisťovňa nie je povinná zasielať informáciu o zmenách stavu individuálneho účtu podľa odseku 1 písm. a) fyzickej osobe, ktorej bol priznaný starobný dôchodok alebo predčasný starobný dôchodok podľa tohto zákona, ak v období kalendárneho roka, za ktorý sa táto informácia zasiela, nebola nemocensky poistená alebo dôchodkovo poistená.“.
13.
V § 249 odsek 2 znie:
„(2)
Poistencom na účely zasielania informácie o zmenách stavu individuálneho účtu podľa § 226 ods. 1 písm. a) nie je
a)
fyzická osoba, ktorej bol priznaný starobný dôchodok alebo pomerný starobný dôchodok podľa predpisov účinných pred 1. januárom 2004,
b)
fyzická osoba, ktorá je poberateľom starobného dôchodku podľa § 263 ods. 9, ak v období kalendárneho roka, za ktorý sa informácia o zmenách stavu individuálneho účtu zasiela, nebola nemocensky poistená alebo dôchodkovo poistená.“.
14.
§ 249 sa dopĺňa odsekmi 3 a 4, ktoré znejú:
„(3)
Poistencom na účely § 226 ods. 2 nie je
a)
fyzická osoba, ktorej bol priznaný starobný dôchodok alebo pomerný starobný dôchodok podľa predpisov účinných pred 1. januárom 2004,
b)
fyzická osoba, ktorá je poberateľom starobného dôchodku podľa § 263 ods. 9.
(4)
Fyzickým osobám uvedeným v odseku 3 písm. b) Sociálna poisťovňa zašle informáciu o stave individuálneho účtu na ich žiadosť.“.
15.
V § 273 ods. 4 prvej a tretej vete sa slová „31. decembra 2008“ nahrádzajú slovami „30. júna 2005“.
16.
Za § 293c sa vkladajú § 293d a 293e, ktoré vrátane nadpisov znejú:
㤠293d
Prechodné ustanovenie k úprave účinnej od 1. júla 2005
Na dôchodkové dávky právoplatne priznané do 30. júna 2005 a na dôchodkové dávky, o ktorých konanie začaté pred 1. júlom 2005 nebolo právoplatne skončené do 30. júna 2005, sa § 63 v znení účinnom od 1. júla 2005 nepoužije.
§ 293e
Zvyšovanie dôchodkových dávok a úrazových dávok v roku 2005
(1)
Na zvyšovanie dôchodkových dávok v roku 2005 sa nepoužije § 82 ods. 1 a 2.
(2)
Dôchodkové dávky vyplácané k 1. júlu 2005 a dôchodkové dávky priznané od 1. júla 2005 do 31. decembra 2005, ktorých suma je
a)
do 3 906 Sk, sa zvyšujú o 10,2 %,
b)
od 3 907 Sk do 3 956 Sk, sa zvyšujú na sumu 4 306 Sk,
c)
od 3 957 Sk do 10 937 Sk, sa zvyšujú o 8,85 %,
d)
od 10 938 Sk do 11 077 Sk, sa zvyšujú na sumu 11 907 Sk,
e)
od 11 078 Sk do 14 719 Sk, sa zvyšujú o 7,5 %,
f)
od 14 720 Sk do 15 824 Sk, sa zvyšujú na sumu 15 825 Sk,
g)
vyššia ako 15 824 Sk, sa nezvyšujú.
(3)
Dôchodkové dávky vyplácané k 1. júlu 2005 sa zvyšujú od splátky dôchodkovej dávky splatnej po 30. júni 2005 a dôchodkové dávky priznané od 1. júla 2005 do 31. decembra 2005 sa zvyšujú odo dňa ich priznania.
(4)
Na zvýšenie úrazovej renty a pozostalostnej úrazovej renty platia odseky 1 až 3 rovnako.
(5)
Sumy jednorazového odškodnenia uvedené v § 94 ods. 2 a 3, suma náhrady nákladov spojených s liečením uvedená v § 100 ods. 2 a sumy náhrady nákladov spojených s pohrebom uvedené v § 101 ods. 3 a 5 sa zvyšujú v roku 2005 indexom 1,075.“.
Čl. III
- Zrušený od 1. 1. 2006.
Zákon č. 265/1998 Z. z. o pestúnskej starostlivosti a o príspevkoch pestúnskej starostlivosti v znení zákona č. 453/2003 Z. z., zákona č. 601/2003 Z. z., zákona č. 482/2004 Z. z. a zákona č. 36/2005 Z. z. sa dopĺňa takto:
§ 16 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:
„(3)
Nárok na odmenu pestúna nevzniká za zverené dieťa do pestúnskej starostlivosti, na ktoré má pestún nárok na rodičovský príspevok podľa osobitného predpisu.9)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 9 znie:
„9)
§ 3 ods. 1 písm. a) tretí bod zákona č. 280/2002 Z. z. o rodičovskom príspevku v znení neskorších predpisov.“.
Čl. IV
Zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení zákona č. 165/2002 Z. z., zákona č. 408/2002 Z. z., zákona č. 413/2002 Z. z., zákona č. 210/2003 Z. z., zákona č. 461/2003 Z. z., zákona č. 5/2004 Z. z., zákona č. 365/2004 Z. z., zákona č. 82/2005 Z. z. a zákona č. 131/2005 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 130 ods. 5 druhá veta znie: „Celkovú cenu práce tvorí mzda vrátane náhrady mzdy a náhrady za pracovnú pohotovosť a osobitne v členení preddavok poistného na zdravotné poistenie, poistné na nemocenské poistenie, poistné na starobné poistenie, poistné na invalidné poistenie, poistné na poistenie v nezamestnanosti, poistné na garančné poistenie, poistné na úrazové poistenie, poistné do rezervného fondu solidarity a príspevok na starobné dôchodkové sporenie, ktoré platí zamestnávateľ.“.
2.
V § 169 ods. 2 druhá veta znie: „Rodičovská dovolenka sa poskytuje v trvaní troch rokov odo dňa prevzatia dieťaťa a v trvaní šesť rokov odo dňa prevzatia dieťaťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom vyžadujúcim osobitnú starostlivosť, najdlhšie do dňa, kým dieťa dosiahne šesť rokov veku.“.
Čl. V
Zákon č. 462/2003 Z. z. o náhrade príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa mení takto:
V § 5 ods. 1 písm. a) treťom bode sa slová „poberá rodičovský príspevok vo výške podľa osobitného predpisu,9)“ nahrádzajú slovami „počas poberania rodičovského príspevku súčasne vykonáva činnosť zamestnanca,“.
Súčasne sa vypúšťa poznámka pod čiarou k odkazu 9.
Čl. VI
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. júla 2005 okrem čl. II desiateho bodu, ktorý nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Hrušovský v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.