211/2005 Z. z.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

211
VYHLÁŠKA
Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky
z 29. apríla 2005,
ktorou sa ustanovuje zoznam vodohospodársky významných vodných tokov a vodárenských vodných tokov
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky podľa § 81 ods. 3 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) ustanovuje:
§ 1
(1)
Zoznam vodohospodársky významných vodných tokov je uvedený v prílohe č. 1.
(2)
Do zoznamu vodohospodársky významných vodných tokov sa zaraďujú tieto vodné toky a ich ucelené úseky:
a)
vodné toky, ktorými prechádza štátna hranica,
b)
vodné toky, ktoré sa využívajú ako vodárenský zdroj alebo sa môžu využívať ako vodárenské zdroje (ďalej len „vodárenský vodný tok“),
c)
vodné toky s plavebným využitím,1)
d)
vodné toky s významným odberom vody pre priemysel a pre poľnohospodárstvo; ich významnosť sa určuje vo vzťahu k vodohospodárskej bilancii povrchových vôd v príslušnom čiastkovom povodí,
e)
vodné toky využívané na iné účely, napríklad na využívanie hydroenergetického potenciálu, ako vody vhodné pre život rýb a reprodukciu pôvodných druhov rýb alebo na rekreáciu.
§ 2
(1)
Zoznam vodárenských vodných tokov je uvedený v prílohe č. 2.
(2)
Začiatok vodárenského vodného toku je určený prameňom vodného toku. Koniec vodárenského vodného toku tvorí priečny profil vodného toku v mieste odberu vody alebo profil hrádze alebo hate. Ak je na tom istom vodnom toku viac odberných profilov, koniec vodárenského vodného toku tvorí priečny profil v mieste najnižšie položeného odberu vody. Poloha týchto profilov je vyznačená riečnym kilometrom na toku.
(3)
Územie, z ktorého celý povrchový odtok prirodzene vteká do vodného toku k profilu vymedzujúcemu koniec vodárenského vodného toku, ako aj územie, z ktorého sa povrchové vody do povodia vodárenského vodného toku umele prevádzajú, tvorí povodie vodárenského vodného toku.
§ 3
Zrušuje sa vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 525/2002 Z. z., ktorou sa ustanovuje zoznam vodohospodársky významných vodných tokov a vodárenských vodných tokov.
§ 4
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. júna 2005.
László Miklós v. r.
Príloha č. 1 k vyhláške č. 211/2005 Z. z.
ZOZNAM VODOHOSPODÁRSKY VÝZNAMNÝCH VODNÝCH TOKOV
p.
č.
Názov
toku
Číslo
hydrologického
poradia
Vodohospodársky významný
vodný tok
v úseku [km] hraničný
v úseku [km]
1. Biela voda 3-01-01-001 0,00-13,47
2. Rybí potok 3-01-01-003 0,00-0,59
3. Javorinka 3-01-01-007 0,00-2,09
4. Suchý potok 3-01-01-015 0,00-1,42
5. Osturniansky potok 3-01-01-016
6. Pekliansky potok 3-01-01-025 0,05-0,53
7. Soliský potok 3-01-01-025 0,00-0,26
8. Zubrovský potok 3-01-01-025 0,00-1,68
9. Záhorský potok 3-01-01-025 0,00-1,56
10. Dunajec 3-01-01-026 0,00-9,58
10,90-14,60
15,25-17,00
11. Starovinský potok 3-01-01-026 1,29-3,66
12. Faltinovský potok 3-01-01-026 0,00-1,16
13. Lipník 3-01-01-039
14. Ľadový potok 3-01-02-001
15. Poprad 3-01-02-002 0,00-26,86
33,70-38,35
16. Veľký Šum 3-01-02-005
17. Mlynica 3-01-02-012
18. Hromadná voda 3-01-02-032
19. Slavkovský potok 3-01-02-041
20. Štiavnik 3-01-02-042
21. Studený potok 3-01-02-053
22. Ľubica 3-01-02-073
23. Zelený potok 3-01-03-002
24. Kežmarská Biela voda 3-01-03-003
25. Holumnický potok 3-01-03-041
26. Lomnický potok 3-01-03-049
27. Jakubianka 3-01-03-075
28. Šambronka 3-01-03-094
29. Ľubotínka 3-01-03-104
30. Smrečný potok 3-01-03-115 0,00-5,15
31. Kurčín 3-01-03-118 0,00-2,07
32. Lemešná 4-11-01-006 2,00-2,44
33. Radejovka 4-13-02-056 0,00-2,00
34. Jarkovec 4-13-02-057 0,46-0,80
35. Sudomerický potok 4-13-02-063 0,00-0,24
0,74-3,52
3,98-11,06
36. Zlatnícky potok 4-13-02-066 0,00-0,28
37. Morava 4-13-02-071 0,00-107,75
38. Chvojnica 4-13-02-077
39. Chropovský potok 4-13-02-080
40. Koválovecký potok 4-13-02-084
41. Rúbaniskový potok 4-13-02-090
42. Unínsky potok 4-13-02-094
43. Myjava 4-13-03-001
44. Teplica 4-13-03-001
45. Bedernícky potok 4-13-03-013
46. Brezovský potok 4-13-03-014
47. Bystrina 4-13-03-019
48. Zrubanský jarok 4-13-03-026
49. Liešťanský potok 4-13-03-035
50. Koválovský potok 4-13-03-052
51. Smolinský potok 4-13-03-081
52. Zohorský kanál 4-17-02-005
53. Rudava 4-17-02-009
54. Hrudky 4-17-02-012
55. Rudavka 4-17-02-020
56. Lakšársky potok 4-17-02-034 0,00-14,126
57. Studená voda 4-17-02-037
58. Kopčiansky kanál 4-17-02-053
59. Výtržina 4-17-02-053
60. Tvrdonice - Holíč 4-17-02-056
61. Brodský kanál 4-17-02-061
62. Kúty - Brodské 4-17-02-063
63. Malolevársky kanál 4-17-02-064
64. Malina 4-17-02-070
65. Močiarka 4-17-02-084
66. Suchý potok 4-17-02-090
67. Stupavský potok 4-17-02-095
68. Mláka 4-17-02-102
69. Dunaj 4-20-01-001 1708,2-1850,2
1872,7-1880,2
70. Vydrica 4-20-01-004
71. Dunajský kanál 4-20-01-008
72. Malý Dunaj 4-20-01-010
73. Kľúčovský kanál 4-20-01-013
74. Ňárad - Vrbina 4-20-01-013
75. Milinovice - Vrbina 4-20-01-013
76. Vrbina - Medveďov 4-20-01-013
77. Medveďov - Kľúčovec 4-20-01-013
78. Číčovský kanál 4-20-01-015
79. Holiare - Kosihy 4-20-01-015
80. Číčov - Holiare 4-20-01-015
81. Vrbina - Holiare 4-20-01-015
82. Veľký Meder - Holiare 4-20-01-015
83. Patinský kanál 4-20-02-003
84. Obidský kanál 4-20-02-013
85. Mužliansky potok 4-20-02-014
86. Čierny Váh 4-21-01-001
87. Ipoltica 4-21-01-016
88. Biely Váh 4-21-01-028
89. Mláky 4-21-01-037
90. Váh 4-21-01-038
91. Boca 4-21-01-039
92. Hybica 4-21-01-056
93. Belá 4-21-01-071
94. Kamenistý potok 4-21-01-073
95. Račková 4-21-01-078
96. Dovalovec 4-21-01-085
97. Trnovec 4-21-02-017
98. Smrečianka 4-21-02-021
99. Demänovka 4-21-02-028
100. Priečny potok 4-21-02-028
101. Otupnianka 4-21-02-029
102. Zadná voda 4-21-02-029
103. Jalovský potok 4-21-02-038
104. Petruška 4-21-02-039
105. Kvačianka 4-21-02-040
106. Paludžanka 4-21-02-050
107. Dúbravka 4-21-02-057
108. Kľačianka 4-21-02-061
109. Ľupčianka 4-21-02-064
110. Teplianka 4-21-02-074
111. Sliačanka 4-21-02-078
112. Štiavničanka 4-21-02-080
113. Ludrovčanka 4-21-02-081
114. Revúca 4-21-02-084
115. Likavka 4-21-02-110
116. Ľubochnianka 4-21-02-120
117. Biela Orava 4-21-03-001
118. Nová rieka 4-21-03-002
119. Katrenčíkovský potok 4-21-03-004
120. Riečka 4-21-03-018
121. Mútňanka 4-21-03-022
122. Hruštínka 4-21-03-034
123. Veselianka 4-21-03-042
124. Polhoranka 4-21-03-054
125. Kriváň 4-21-03-075 0,00-2,41
126. Chyžník 4-21-03-095 0,00-1,84
127. Malý Chyžník 4-21-03-095 0,00-0,44
128. Jelešňa 4-21-03-096 2,50-17,76
129. Hraničný Kriváň 4-21-03-100 1,30-4,93
130. Pasecký potok 4-21-03-100 0,70-1,28
131. Orava 4-21-04-001
132. Oravica 4-21-04-003
133. Zábiedovčík 4-21-04-015
134. Studený potok 4-21-04-020
135. Krivský potok 4-21-04-033
136. Jasenovský potok 4-21-04-054
137. Zázrivka 4-21-04-068
138. Krpeliansky kanál 4-21-05-004
139. Studenec 4-21-05-008
140. Kantorský potok 4-21-05-010
141. Biely potok 4-21-05-016
142. Turiec 4-21-05-020
143. Javorovec 4-21-05-023
144. Turček 4-21-05-025
145. Jasenica 4-21-05-043
146. Teplica 4-21-05-047
147. Somolický potok 4-21-05-060
148. Dolinka 4-21-05-063
149. Vríca 4-21-05-065
150. Valčiansky potok 4-21-05-071
151. Blatnický potok 4-21-05-075
152. Trebostovský potok 4-21-05-084
153. Beliansky potok 4-21-05-086
154. Necpalský potok 4-21-05-091
155. Pivovarský potok 4-21-05-099
156. Sklabinský potok 4-21-05-106
157. Varínka 4-21-05-114
158. Kysuca 4-21-06-012
159. Predmieranka 4-21-06-027
160. Olešnianka 4-21-06-035
161. Čierňanka 4-21-06-045
162. Latonka 4-21-06-050 0,00-1,78
163. Valov potok 4-21-06-051 1,30-1,91
1,91-2,02
164. Gorilov potok 4-21-06-051 0,12-0,32
165. Stankovský potok 4-21-06-051
166. Oščadnica 4-21-06-063
167. Bystrica 4-21-06-073
168. Vychylovka 4-21-06-078
169. Klubinský potok 4-21-06-090
170. Vadičovský potok 4-21-06-102
171. Rajčanka 4-21-06-115
172. Porubský potok 4-21-06-134
173. Kuneradský potok 4-21-06-138
174. Petrovička 4-21-07-007
175. Hradnianka 4-21-07-015
176. Domanižanka 4-21-07-023
177. Hričovský kanál 4-21-07-035
178. Dlhopoľka 4-21-07-036
179. Rovnianka 4-21-07-042
180. Štiavnik 4-21-07-048
181. Papradnianka 4-21-07-056
182. Marikovský potok 4-21-07-066
183. Nosický kanál 4-21-07-076
184. Biela voda 4-21-07-078
185. Dešnianka 4-21-07-083 0,40-1,01
186. Backárov potok 4-21-07-083 0,32-0,60
187. Chmelinec 4-21-07-083 0,00-0,72
188. Rôtovský potok 4-21-07-083 1,16-1,36
189. Lysky 4-21-07-084 3,50-3,55
190. Bartošovský potok 4-21-07-084 0,00-0,24
191. Malý potôčik 4-21-07-084 0,00-0,58
192. Pružinka 4-21-08-002
193. Strážovský potok 4-21-08-005
194. Lednica 4-21-08-020
195. Zubák 4-21-08-021
196. Nebrová 4-21-08-024 0,00-0,09
197. Tovarský potok 4-21-08-025 16,00-20,77
198. Vlára 4-21-08-053
199. Krištienka 4-21-08-076 0,28-0,63
200. Vlárka 4-21-08-076 0,30-0,40
2,57-2,90
3,20-4,60
201. Súčanka 4-21-08-083
202. Kočkovský kanál 4-21-08-093
203. Teplička 4-21-08-110
204. Biskupický kanál 4-21-09-002
205. Drietomica 4-21-09-004
206. Holbovský potok 4-21-09-006 0,07-1,60
207. Liešňanský potok 4-21-09-007 2,20-3,79
208. Turniansky potok 4-21-09-015
209. Selecký potok 4-21-09-022
210. Bošáčka 4-21-09-026
211. Krivokútsky potok 4-21-09-026 0,00-0,56
212. Šiancovský potok 4-21-09-026 0,20-1,50
213. Predpolomský potok 4-21-09-027 6,83-7,09
214. Chocholnica 4-21-09-029
215. Kalnický potok 4-21-09-038
216. Striebornica 4-21-09-047
217. Klanečnica 4-21-09-051 16,60-16,71
218. Majlovský potok 4-21-09-053 0,22-1,45
219. Hraničný potok 4-21-09-053 0,00-2,29
220. Kamečnica 4-21-09-055
221. Jablonka 4-21-09-060
222. Tŕstie 4-21-09-065
223. Kostolník 4-21-09-067
224. Dubová 4-21-10-004
225. Drahovský kanál 4-21-10-007
226. Horný Dudváh 4-21-10-009
227. Holeška 4-21-10-012
228. Chtelnička 4-21-10-025
229. Lopašovský potok 4-21-10-027
230. Horná Blava 4-21-10-033
231. Dubovský potok 4-21-10-037
232. Jarčie 4-21-10-046
233. Bábsky potok 4-21-10-049
234. Zájarčie 4-21-10-056
235. Komočský kanál 4-21-10-058
236. Nitra 4-21-11-001
237. Solčiansky potok 4-21-11-008
238. Tužina 4-21-11-010
239. Chvojnica 4-21-11-017
240. Porubský potok 4-21-11-027
241. Handlovka 4-21-11-036
242. Lehotský potok 4-21-11-061
243. Osliansky potok 4-21-11-076
244. Drahožica 4-21-11-080
245. Nitrica 4-21-11-084
246. Jasenina 4-21-11-087
247. Vyčoma 4-21-11-118
248. Bebrava 4-21-11-129
249. Machnáč 4-21-11-135
250. Svinica 4-21-11-145
251. Radiša 4-21-11-163
252. Haláčovka 4-21-11-173
253. Livina 4-21-11-175
254. Hydina 4-21-11-183
255. Bedziansky potok 4-21-12-002
256. Chotina 4-21-12-006
257. Železnica 4-21-12-008
258. Slivnica 4-21-12-010
259. Dršňa 4-21-12-013
260. Bojnianka 4-21-12-018
261. Zľavský potok 4-21-12-023
262. Radošinka 4-21-12-032
263. Cerový potok 4-21-12-034
264. Hlavinka 4-21-12-035
265. Lipovnícky potok 4-21-12-036
266. Blesovský potok 4-21-12-036
267. Andač 4-21-12-047
268. Perkovský potok 4-21-12-049
269. Dobrotka 4-21-12-053
270. Kadaň 4-21-12-060
271. Malá Nitra 4-21-12-064
272. Žitava 4-21-13-001
273. Hostiansky potok 4-21-13-008
274. Leveš 4-21-13-013
275. Stránka 4-21-13-022
276. Pelúsok 4-21-13-023
277. Čerešňový potok 4-21-13-027
278. Drevenica 4-21-13-032
279. Jelenský potok 4-21-13-033
280. Bocegaj 4-21-13-035
281. Širočina 4-21-13-038
282. Bočovka 4-21-13-039
283. Podegerský potok 4-21-13-042
284. Hosťovský potok 4-21-13-044
285. Telinský potok 4-21-13-048
286. Dolinský potok 4-21-13-054
287. Liska 4-21-13-056
288. Dlhý kanál 4-21-14-005
289. Cabajský potok 4-21-14-010
290. Tvrdošovský potok 4-21-14-016
291. Blatina 4-21-15-002
292. Viničniansky kanál 4-21-15-004
293. Šúrsky kanál 4-21-15-005
294. Limbašský potok 4-21-15-006
295. Čierna voda 4-21-15-013
296. Stoličný potok 4-21-15-016
297. Trniansky potok 4-21-15-018
298. Hruškový potok 4-21-15-019
299. Jurkov kanál 4-21-15-019
300. Boldog - Sládkovičovo 4-21-15-022
301. Dolná Blava 4-21-16-002
302. Krupský potok 4-21-16-003
303. Trnávka 4-21-16-011
304. Parná 4-21-16-023
305. Podhájsky potok 4-21-16-030
306. Gidra 4-21-16-036
307. Dolný Dudváh 4-21-16-045
308. Klátovský kanál 4-21-17-003
309. Klátovské rameno 4-21-17-004
310. Šuľany - Jurová 4-21-17-005
311. Vojka - Kračany 4-21-17-005
312. Gabčíkovo - Topoľhíky 4-21-17-005
313. Čiližský potok 4-21-17-010
314. Belský kanál 4-21-17-010
315. Gabčíkovo - Ňárad 4-21-17-010
316. Chotárny kanál 4-21-17-010
317. Jurová - Veľký Meder 4-21-17-010
318. Kračany - Boheľov 4-21-17-010
319. Stará Čierna voda 4-21-17-012
320. Šárd 4-21-17-014
321. Derňa 4-21-17-016
322. Salibský Dudváh 4-21-17-017
323. Kráľovobrodský kanál 4-21-17-019
324. Kolárovský kanál 4-21-17-022
325. Asód - Čergov 4-21-18-002
326. Kolárovo - Kameničná 4-21-18-004
327. Holiare - Lipové 4-21-18-004
328. Komárňanský kanál 4-21-18-004
329. Stará Nitra 4-21-18-006
330. Martovský kanál 4-21-18-007
331. Stará Žitava 4-21-18-009
332. Lovčiansky potok 4-21-18-011
333. Branovský potok 4-21-18-012
334. Lándorský kanál 4-21-18-016
335. Hron 4-23-01-001
336. Rohozná 4-23-01-065
337. Čierny Hron 4-23-01-080
338. Čierny potok 4-23-01-081
339. Kamenistý potok 4-23-01-098
340. Osrblianka 4-23-01-106
341. Bystrianka 4-23-02-002
342. Štiavnička 4-23-02-005
343. Vajskovský potok 4-23-02-020
344. Jasenský potok 4-23-02-029
345. Hutná 4-23-02-056
346. Ľupčica 4-23-02-066
347. Driekyňa 4-23-02-072
348. Selčiansky potok 4-23-02-082
349. Bystrica 4-23-02-087
350. Harmanec 4-23-02-088
351. Starohorský potok 4-23-02-099
352. Jelenský potok 4-23-02-105
353. Slatina 4-23-03-001
354. Zolná 4-23-03-054
355. Hučava 4-23-03-068
356. Neresnica 4-23-03-077
357. Kalný potok 4-23-03-084
358. Jasenica 4-23-04-014
359. Kremnický potok 4-23-04-037
360. Smrečník 4-23-04-038
361. Skalka 4-23-04-038
362. Lutilský potok 4-23-04-046
363. Teplá 4-23-04-064
364. Vydričný potok 4-23-04-067
365. Prochotský potok 4-23-04-078
366. Vyhniansky potok 4-23-04-081
367. Kľak 4-23-04-085
368. Hodrušský potok 4-23-04-098
369. Novobanský potok 4-23-04-112
370. Starohutiansky potok 4-23-04-115
371. Tekovský potok 4-23-04-124
372. Čaradický potok 4-23-04-126
373. Ďurský potok 4-23-05-003
374. Podlužianka 4-23-05-005
375. Sikenica 4-23-05-017
376. Cieľový potok 4-23-05-018
377. Myšpotok 4-23-05-018
378. Jabloňovka 4-23-05-020
379. Devičiansky potok 4-23-05-026
380. Vrbovec 4-23-05-036
381. Lužianka 4-23-05-038
382. Ketský potok 4-23-05-045
383. Dedinský potok 4-23-05-046
384. Perec 4-23-05-051
385. Paríž 4-23-05-061
386. Cegléd 4-23-05-066
387. Ipeľ 4-24-01-001 0,00-35,552
59,547-147,053
388. Suchá 4-24-01-029
389. Maštinský potok 4-24-01-035
390. Šťavica 4-24-01-038
391. Belina 4-24-01-048 15,90-15,91
15,97-16,16
392. Mižerský potok 4-24-01-048 0,00-0,53
0,96-1,33
393. Šiatorský potok 4-24-01-049 2,75-3,29
3,80-3,83
394. Krivánsky potok 4-24-01-063
395. Budinský potok 4-24-01-070
396. Tuhársky potok 4-24-01-080
397. Slatinka 4-24-01-085
398. Tisovník 4-24-02-025
399. Ľuboreč 4-24-02-041
400. Stará rieka 4-24-02-047
401. Koprovnica 4-24-02-050
402. Stracinský potok 4-24-02-060
403. Glabušovský potok 4-24-02-065
404. Krtíš 4-24-02-077
405. Plachtinský potok 4-24-02-082
406. Čegovský potok 4-24-02-091
407. Čebovský potok 4-24-03-002
408. Kosihovský potok 4-24-03-005
409. Veľký potok 4-24-03-017
410. Krupinica 4-24-03-037
411. Bebrava 4-24-03-049
412. Litava 4-24-03-060
413. Vrbovok 4-24-03-069
414. Suchý potok 4-24-03-075 1,90-1,94
415. Štiavnica 4-24-03-078
416. Belujský potok 4-24-03-089
417. Veperec 4-24-03-097
418. Semerovský potok 4-24-03-110
419. Búr 4-24-03-112
420. Tisa 4-30-01-001 0,00-5,14
421. Stará Tisa 4-30-01-001 0,00-1,70
422. Dobrosemiansky kanál 4-30-01-001 5,45-7,00
423. Východný Dobrosemiansky kanál 4-30-01-001 0,12-2,10
424. Latorica 4-30-02-002
425. Udoč 4-30-02-003
426. Laborec 4-30-03-001
427. Vydranka 4-30-03-010
428. Daňová 4-30-03-020
429. Výrava 4-30-03-042
430. Udava 4-30-03-064
431. Cirocha 4-30-03-087
432. Stružnica 4-30-03-094
433. Dara 4-30-03-097
434. Brezovec 4-30-03-097
435. Pčolinka 4-30-03-113
436. Barnov 4-30-03-121
437. Čierny potok 4-30-03-121
438. Hybkaňa 4-30-03-121
439. Kamenica 4-30-03-130
440. Suchý potok 4-30-03-135
441. Duša 4-30-04-019
442. Šíravský kanál 4-30-04-034
443. Sliepkovský kanál 4-30-04-037
444. Ulička 4-30-05-005
445. Zbojský potok 4-30-05-012
446. Ráztoka 4-30-05-013
447. Bystriansky potok 4-30-05-014
448. Ublianka 4-30-05-020
449. Brusný potok 4-30-05-043
450. Uh 4-30-06-001 18,90-21,20
451. Veľké Revištia - Bežovce 4-30-06-002
452. Okna 4-30-06-003
453. Žiarovnica 4-30-06-010
454. Syrový potok 4-30-06-021
455. Breznický potok 4-30-06-024
456. Kruhovský potok 4-30-06-024
457. Čierna voda 4-30-06-033
458. Moľviansky kanál 4-30-07-007
459. Ondava 4-30-08-001
460. Rusinec 4-30-08-013
461. Ladomirka 4-30-08-017
462. Zimný potok 4-30-08-037
463. Chotčianka 4-30-08-038
464. Vojtovec 4-30-08-058
465. Oľka 4-30-08-072
466. Sitnička 4-30-08-081
467. Ondavka 4-30-08-102
468. Kazimírsky potok 4-30-08-104
469. Topia 4-30-09-001
470. Slatvinec 4-30-09-024
471. Beskydský potok 4-30-09-032 0,00-0,12
472. Šibská voda 4-30-09-044
473. Kamenec 4-30-09-054
474. Bardejovský potok 4-30-09-063
475. Zbojnícky potok 4-30-09-063
476. Radomka 4-30-09-111
477. Lysý potok 4-30-09-130
478. Hlboký potok 4-30-09-132
479. Hermanovský potok 4-30-09-143
480. Lomnica 4-30-09-166
481. Hranský kanál 4-30-10-003
482. Trnávka 4-30-10-004
483. Chlmec 4-30-10-015
484. Číža 4-30-10-018
485. Bodrog 4-30-11-001 0,00-1,11
486. Západný leleský kanál 4-30-11-002
487. Východný leleský kanál 4-30-11-002
488. Somotorský kanál 4-30-11-004
489. Pribenícko-laciansky kanál 4-30-01-001 0,00-0,32
490. Južný Bielsky kanál 4-30-01-001 0,00-0,07
491. Roňava 4-30-11-010 0,00-0,73
3,11-5,42
6,72-11,42
14,23-19,52
492. Izra 4-30-11-019
493. Byšta 4-30-11-020 0,35-0,57
2,18-2,96
494. Hornoberecký kanál 4-30-11-033 0,00-8,84
495. Malá Krčava 4-30-11-033 0,00-16,71
496. Veľká Krčava 4-30-11-033 0,00-7,18
497. Slaná 4-31-01-001 0,00-0,61
498. Dobšinský potok 4-31-01-008
499. Vlčia 4-31-01-012
500. Súľovský potok 4-31-01-023
501. Rožňavský potok 4-31-01-032
502. Čremošná 4-31-01-042
503. Lepkavý potok 4-31-01-047
504. Štítnik 4-31-01-060
505. Židlovský potok 4-31-01-063
506. Muráň 4-31-02-007
507. Hlavište 4-31-02-034
508. Turiec 4-31-02-051
509. Východný Turiec 4-31-02-064
510. Rašický potok 4-31-02-081
511. Hubovský potok 4-31-02-085
512. Rimava 4-31-03-001
513. Klenovská Rimava 4-31-03-016
514. Rimavica 4-31-03-033
515. Kokavka 4-31-03-038
516. Ľukva 4-31-03-068
517. Gortva 4-31-03-076 30,85-33,19
518. Mačací potok 4-31-03-095
519. Belínsky potok 4-31-03-103
520. Pohanský potok 4-31-03-108
521. Blh 4-31-03-111
522. Hnojník 4-31-03-133
523. Cerové 4-31-03-136
524. Teška 4-31-03-139
525. Hornád 4-32-01-001 0,00-11,07
526. Bystrá 4-32-01-004
527. Veľká Biela voda 4-32-01-024
528. Holubnica 4-32-01-036
529. Čierny potok 4-32-01-041
530. Levočský potok 4-32-01-046
531. Peklisko 4-32-01-046
532. Pekliansky potok 4-32-01-047
533. Smrdiace mláky 4-32-01-047
534. Rudniansky potok 4-32-01-062
535. Zimná 4-32-01-062
536. Žehrica 4-32-01-081
537. Slovinský potok 4-32-01-098
538. Poráčsky potok 4-32-01-101
539. Hnilec 4-32-02-001
540. Stará voda 4-32-02-027
541. Bystrý potok 4-32-02-033
542. Smolník 4-32-02-044
543. Veľký Hutný potok 4-32-02-055
544. Hrelíkov potok 4-32-02-057
545. Perlový potok 4-32-02-062
546. Žakarovský potok 4-32-02-064
547. Kojšovský potok 4-32-02-065
548. Svinka 4-32-03-018
549. Malá Svinka 4-32-03-038
550. Črmeľ 4-32-03-065
551. Myslavský potok 4-32-03-070
552. Torysa 4-32-04-001
553. Rovinný potok 4-32-04-004
554. Olsavica 4-32-04-006
555. Škapová 4-32-04-008
556. Slavkovský potok 4-32-04-018
557. Ľutinka 4-32-04-048
558. Veľký potok 4-32-04-070
559. Sekčov 4-32-04-079
560. Pastovník 4-32-04-081
561. Fričkovský potok 4-32-04-085
562. Hrabovec 4-32-04-091
563. Ternianka 4-32-04-103
564. Šebastovík 4-32-04-116
565. Šebastovka 4-32-04-116
566. Delňa 4-32-04-125
567. Malá Delňa 4-32-04-126
568. Sigordský potok 4-32-04-127
569. Oľšava 4-32-05-002
570. Trstianka 4-32-05-019
571. Svinický potok 4-32-05-022
572. Medvedí potok 4-32-05-022
573. Sartoš 4-32-05-044
574. Belžiansky potok 4-32-05-045
575. Sokoliansky potok 4-32-05-048 0,00-0,26
576. Bodva 4-33-01-001
577. Porča 4-33-01-004
578. Piverský potok 4-33-01-006
579. Zlatná 4-33-01-008
580. Zábava 4-33-01-017
581. Hájny potok 4-33-01-017
582. Ida 4-33-01-027
583. Čečejovský potok 4-33-01-043
584. Turňa 4-33-01-072
585. Saňovský potok 4-33-01-088 0,00-0,26
586. Kečovský potok 4-33-01-089 0,00-0,05
Poznámka: Číslo hydrologického poradia je určené podľa vodohospodárskej mapy v mierke 1 : 50 000, 2. vydanie.
Príloha č. 2 k vyhláške č. 211/2005 Z. z.
ZOZNAM VODÁRENSKÝCH VODNÝCH TOKOV
p.
č.
Názov
toku
Číslo
hydrologického
poradia
Vodárenský vodný tok v úseku
od km do km
1. Javorinka 3-01-01-007 10,60 18,90
2. Lipník 3-01-01-039 1,85 14,80
3. Poprad 3-01-02-002 139,90 142,50
Ľadový potok 3-01-02-001 0,00 2,10
4. Veľký Šum 3-01-02-005 4,20 7,40
5. Mlynica 3-01-02-012 17,20 20,50
6. Hromadná voda 3-01-02-032 2,00 3,50
7. Slavkovský potok 3-01-02-041 11,80 16,30
8. Štiavnik 3-01-02-042 4,50 8,00
9. Studený potok 3-01-02-053 9,25 17,40
10. Kežmarská Biela voda 3-01-03-003 6,60 19,10
Zelený potok 3-01-03-002 0,00 3,00
11. Lomnický potok 3-01-03-049 3,50 7,20
12. Jakubianka 3-01-03-075 10,00 21,10
13. Ipoltica 4-21-01-016 0,00 16,50
14. Kamenistý potok 4-21-01-073 0,00 7,50
15. Demänovka 4-21-02-028 4,10 18,40
Priečny potok 4-21-02-028 0,00 3,60
Otupnianka 4-21-02-029 0,00 3,70
Zadná voda 4-21-02-029 0,00 6,60
16. Ľubochnianka 4-21-02-120 5,60 23,80
17. Nová rieka 4-21-03-002 0,00 4,80
18. Riečka 4-21-03-018 0,00 2,80
19. Mútňanka 4-21-03-022 12,70 22,40
20. Polhoranka 4-21-03-054 15,60 26,50
21. Studený potok 4-21-04-020 14,00 26,70
22. Turiec 4-21-05-020 69,40 77,40
23. Pivovarský potok 4-21-05-099 3,85 7,90
24. Kysuca 4-21-06-012 30,80 65,60
25. Stankovský potok 4-21-06-051 1,80 3,10
26. Oščadnica 4-21-06-063 7,20 13,80
27. Bystrica 4-21-06-073 20,80 31,30
28. Klubinský potok 4-21-06-090 0,00 9,00
29. Petrovička 4-21-07-007 8,00 16,90
30. Štiavnik 4-21-07-048 9,50 18,30
31. Papradnianka 4-21-07-056 11,30 20,50
32. Tužina 4-21-11-010 7,25 15,00
33. Nitrica 4-21-11-084 33,70 50,10
34. Čierny Hron 4-23-01-080 11,85 25,70
Čierny potok 4-23-01-081 1,35 4,30
35. Kamenistý potok 4-23-01-098 1,00 25,70
36. Osrblianka 4-23-01-106 6,50 15,80
37. Vajskovský potok 4-23-02-020 2,70 16,70
38. Jasenský potok 4-23-02-029 5,60 17,30
39. Slatina 4-23-03-001 48,00 53,20
40. Hučava 4-23-03-068 15,00 28,50
41. Smrečník 4-23-04-038 0,00 4,70
42. Vydričný potok 4-23-04-067 1,65 5,70
43. Prochotský potok 4-23-04-078 12,50 14,30
44. Vyhniansky potok 4-23-04-081 12,70 13,90
45. Starohutiansky potok 4-23-04-115 5,80 8,80
46. Ipeľ 4-24-01-001 193,8 212,333
47. Daňová 4-30-03-020 2,70 5,90
48. Udava 4-30-03-064 11,70 38,30
49. Cirocha 4-30-03-087 37,25 50,00
50. Barnov 4-30-03-121 7,30 9,40
51. Čierny potok 4-30-03-121 0,90 2,90
52. Hybkaňa 4-30-03-121 0,10 3,30
53. Kamenica 4-30-03-130 7,70 18,60
54. Suchý potok 4-30-03-135 0,90 5,50
55. Zbojský potok 4-30-05-012 14,50 21,40
56. Ráztoka 4-30-05-013 0,00 4,00
57. Bystriansky potok 4-30-05-014 0,00 4,30
58. Brusný potok 4-30-05-043 1,20 4,50
59. Žiarovnica 4-30-06-010 11,20 15,60
60. Syrový potok 4-30-06-021 3,10 9,10
61. Ondava 4-30-08-001 51,20 142,10
Rusinec 4-30-08-013 0,00 4,40
Ladomirka 4-30-08-017 0,00 19,40
Zimný potok 4-30-08-037 0,00 3,50
Chotčianka 4-30-08-038 0,00 25,20
Kazimírsky potok 4-30-08-104 0,00 8,70
62. Topia 4-30-09-001 62,90 131,30
63. Lysý potok 4-30-09-130 0,00 1,10
64. Hermanovský potok 4-30-09-143 6,20 10,80
65. Slaná 4-31-01-001 84,30 91,40
66. Súľovský potok 4-31-01-023 4,60 13,10
67. Rožňavský potok 4-31-01-032 5,20 13,30
68. Lepkavý potok 4-31-01-047 1,80 4,10
69. Židlovský potok 4-31-01-063 3,30 5,10
70. Klenovská Rimava 4-31-03-016 7,25 21,20
71. Kokavka 4-31-03-038 1,30 13,60
72. Hornád 4-32-01-001 136,70 168,90
Bystrá 4-32-01-004 0,00 15,50
Veľká Biela voda 4-32-01-024 0,00 13,20
73. Holubnica 4-32-01-036 10,40 12,00
74. Čierny potok 4-32-01-041 0,75 2,30
75. Peklisko 4-32-01-046 0,50 5,10
76. Smrdiace mláky 4-32-01-047 0,80 2,80
77. Zimná 4-32-01-062 2,20 4,60
78. Slovinský potok 4-32-01-098 8,85 16,00
79. Poráčsky potok 4-32-01-101 6,00 11,40
80. Stará voda 4-32-02-027 0,00 11,90
81. Bystrý potok 4-32-02-033 7,65 10,20
82. Smolník 4-32-02-044 13,00 19,70
83. Veľký Hutný potok 4-32-02-055 2,60 4,90
84. Hrelíkov potok 4-32-02-057 3,30 5,30
85. Perlový potok 4-32-02-062 5,20 11,70
86. Žakarovský potok 4-32-02-064 4,50 5,20
87. Kojšovský potok 4-32-02-065 7,70 16,20
88. Myslavský potok 4-32-03-070 15,50 19,50
89. Torysa 4-32-04-001 109,20 123,60
Rovinný potok 4-32-04-004 0,00 4,10
Oľšavica 4-32-04-006 0,00 4,90
Škapová 4-32-04-008 0,00 7,10
90. Ľutinka 4-32-04-048 8,40 17,50
91. Veľký potok 4-32-04-070 0,00 13,90
92. Pastovník 4-32-04-081 4,70 8,60
93. Fričkovský potok 4-32-04-085 5,00 8,50
94. Hrabovec 4-32-04-091 10,30 13,80
95. Šebastovka 4-32-04-116 9,50 13,20
Šebastovík 4-32-04-116 0,70 4,20
96. Sigordský potok 4-32-04-127 0,45 2,60
97. Svinický potok 4-32-05-022 13,70 16,40
Medvedí potok 4-32-05-022 0,00 0,30
98. Bodva 4-33-01-001 39,00 47,00
Porča 4-33-01-004 0,00 4,70
99. Piverský potok 4-33-01-006 1,00 4,30
100. Zlatná 4-33-01-008 2,90 8,80
101. Zábava 4-33-01-017 5,90 7,70
Hájny potok 4-33-01-017 0,00 1,90
102. Ida 4-33-01-027 37,50 51,50
Poznámka:
Číslo hydrologického poradia je určené podľa vodohospodárskej mapy v mierke 1 : 50 000, 2. vydanie.
Vodárenský úsek je určený podľa digitálnej vodohospodárskej mapy v mierke 1 : 50 000, 2. vydanie.
1)
Zákon č. 338/2000 Z. z. o vnútrozemskej plavbe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 582/2003 Z. z.