203/2005 Z. z.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

203
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
zo 4. mája 2005
o zvýšení platových taríf štátnych zamestnancov
Vláda Slovenskej republiky podľa § 105 zákona č. 312/2001 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 551/2003 Z. z. nariaďuje:
§ 1
Toto nariadenie vlády ustanovuje zvýšené platové tarify štátnych zamestnancov.
§ 2
Štátnemu zamestnancovi patrí zvýšená platová tarifa od 1. júla 2005. Zvýšené platové tarify štátnych zamestnancov sú ustanovené v prílohe.
§ 3
Zrušuje sa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 412/2004 Z. z. o zvýšení platových taríf štátnych zamestnancov.
§ 4
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. júla 2005.
Mikuláš Dzurinda v. r.
Príloha k nariadeniu vlády č. 203/2005 Z. z.
Zvýšené platové tarify štátnych zamestnancov
(Sk mesačne)
Platová trieda Zvýšená platová tarifa
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
8 190
8 840
9 590
10 430
12 460
13 230
14 990
16 070
18 320
20 890
23 810