109/2005 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2010

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

109
ZÁKON
z 9. februára 2005,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 164/1996 Z. z. o dráhach a o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov a o zmene zákona č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. II
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky sa splnomocňuje, aby v Zbierke zákonov Slovenskej republiky vyhlásil úplné znenie zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 164/1996 Z. z. o dráhach a o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov, ako vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných zákonom č. 58/1997 Z. z., zákonom č. 260/2001 Z. z., zákonom č. 416/2001 Z. z., zákonom č. 114/2004 Z. z., zákonom č. 725/2004 Z. z. a týmto zákonom.
Čl. III
Zákon č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa článok I mení a dopĺňa takto:
1.
V § 16 ods. 4 sa písmeno a) dopĺňa siedmym bodom, ktorý znie:
„7.
potvrdenie o zaplatení príspevku do Recyklačného fondu za dovezené vozidlo.8a)“.
2.
V § 16 ods. 4 sa písmeno b) dopĺňa ôsmym bodom, ktorý znie:
„8.
potvrdenie o zaplatení príspevku do Recyklačného fondu za dovezené vozidlo.8a)“.
3.
V § 16 sa odsek 8 dopĺňa písmenom h), ktoré znie:
„h)
potvrdenie o zaplatení príspevku do Recyklačného fondu za dovezené vozidlo.8a)“.
4.
V § 16 ods. 11 písm. a) v časti vety za bodkočiarkou sa medzi slovami „e)“ a „f)“ spojka „a“ nahrádza čiarkou a za písmeno „f)“ sa vkladajú slová „a h)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 8a znie:
„8a)
§ 54 zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
5.
§ 101 sa dopĺňa písmenom m), ktoré znie:
„m)
poskytuje orgánom štátnej správy súčinnosť pri zisťovaní žiadateľov o schválenie jednotlivo dovezeného vozidla, uznanie typového schválenia ES a uznanie typového schválenia jednotlivo dovezeného vozidla podľa § 16.“.
Čl. IV
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2006 s výnimkou čl. III, ktorý nadobúda účinnosť 1. apríla 2005, a § 64 v sedemdesiatom treťom bode, § 65a v sedemdesiatom deviatom bode, § 69b v osemdesiatom siedmom bode, § 73 ods. 2 v osemdesiatom deviatom bode v čl. I, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. novembra 2005.
Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Hrušovský v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.