101/2005 Z. z.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

101
VYHLÁŠKA
Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky
z 13. marca 2005,
ktorou sa ustanovujú podrobnosti o výkone vodnej stráže
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky podľa § 81 ods. 2 písm. i) zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) (ďalej len „zákon“) ustanovuje:
§ 1
(1)
Pri určovaní počtu menovaných členov vodnej stráže sa vychádza z rozlohy príslušného čiastkového povodia, počtu vodných tokov a iných vodných útvarov, významu vodných stavieb a vodárenských zdrojov.
(2)
Návrh na vymenovanie za člena vodnej stráže obsahuje
a)
meno a priezvisko osoby navrhovanej za člena vodnej stráže,
b)
dátum a miesto narodenia, trvalý pobyt a číslo občianskeho preukazu osoby navrhovanej za člena vodnej stráže,
c)
územný obvod jeho pôsobnosti.
(3)
K návrhu na vymenovanie za člena vodnej stráže sa pripojí
a)
výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace,
b)
fotografia s rozmermi 3,5 x 4,5 cm.
§ 2
Oprávnenia členov vodnej stráže podľa § 69 ods. 6 zákona a územná pôsobnosť výkonu ich funkcie sa zaznačia v služobnom preukaze zamestnancov orgánov štátnej vodnej správy, ktorí vykonávajú štátny vodoochranný dozor a hlavný štátny vodoochranný dozor.
§ 3
Skúška sa vykonáva ústnou formou pred trojčlennou skúšobnou komisiou. Skúškou sa zisťujú znalosti všeobecne záväzných právnych predpisov súvisiacich s činnosťou člena vodnej stráže.
§ 4
(1)
Preukaz vodnej stráže obsahuje evidenčné číslo, názov krajského úradu životného prostredia, ktorý preukaz vydal, meno a priezvisko člena vodnej stráže, fotografiu a rozsah územnej pôsobnosti.
(2)
Služobný odznak člena vodnej stráže je z kovu v tvare elipsy, ktorého výška je 5 cm a šírka 3,7 cm. Uprostred elipsy je štátny znak. Po bokoch obvodového pásu je nápis VODNÁ STRÁŽ a v dolnej časti je vyznačené identifikačné číslo. Vzor služobného odznaku člena vodnej stráže je uvedený v prílohe.
(3)
Strata alebo krádež preukazu vodnej stráže alebo služobného odznaku vodnej stráže sa oznamuje bezodkladne orgánu štátnej vodnej správy, ktorý člena vodnej stráže vymenoval do funkcie.
(4)
Ak dôjde k zmene skutočností zapísaných v preukaze vodnej stráže, člen vodnej stráže je povinný tieto zmeny oznámiť do 15 dní od ich vzniku.
§ 5
(1)
Člena vodnej stráže možno odvolať, ak
a)
nastanú okolnosti, ktoré bránia tomu, aby naďalej plnil funkciu člena vodnej stráže,
b)
člen vodnej stráže prekročí svoje oprávnenia alebo inak poruší svoj sľub,
c)
napriek písomnému upozorneniu nevykonáva svoju funkciu.
(2)
Člen vodnej stráže, ktorý bol z funkcie odvolaný, vzdal sa funkcie alebo mu inak zaniklo členstvo vo vodnej stráži, odovzdá bezodkladne orgánu štátnej vodnej správy, ktorý ho do funkcie ustanovil, preukaz vodnej stráže a služobný odznak vodnej stráže.
§ 6
Ten, kto navrhuje uchádzača za člena vodnej stráže, zabezpečuje jeho prípravu na skúšku, zaobstaráva bloky na ukladanie pokút pre výkon jeho funkcie, vedie ich evidenciu a zabezpečuje ich vyúčtovanie.
§ 7
Zrušuje sa § 13 vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 556/2002 Z. z. o vykonaní niektorých ustanovení vodného zákona.
§ 8
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. apríla 2005.
László Miklós v. r.
Príloha k vyhláške č. 101/2005 Z. z.
VZOR
SLUŽOBNÉHO ZNAKU VODNEJ STRÁŽE