99/2004 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.03.2004 do 30.04.2004

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

99
VYHLÁŠKA
Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky
z 26. januára 2004
o postupoch uplatňujúcich sa v rámci systému rýchlej výmeny informácií o potravinách a krmivách v prípade vážneho a bezprostredného ohrozenia zdravia a bezpečnosti spotrebiteľov
Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) podľa § 6b ods. 3 zákona č. 472/2003 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov ustanovuje:
§ 1
Predmet úpravy
(1)
Touto vyhláškou sa ustanovujú postupy v rámci rýchlej výmeny informácií o potravinách a krmivách v prípade vážneho a bezprostredného ohrozenia zdravia a bezpečnosti spotrebiteľov.
(2)
Táto vyhláška sa vzťahuje na potraviny alebo krmivá,1) ak sa preukáže, že sú zdraviu škodlivé alebo existuje opodstatnené podozrenie, že môžu predstavovať vážne ohrozenie zdravia a bezpečnosti spotrebiteľov.
(3)
Táto vyhláška sa nevzťahuje na potraviny, ktoré sa kontaminovali rádioaktívnou látkou v dôsledku radiačnej havárie.2)
§ 2
Vymedzenie pojmov
(2)
Do systému sú zapojené aj pracoviská Štátnej veterinárnej a potravinovej správy Slovenskej republiky3) a Ústredného kontrolného a skúšobného ústavu poľnohospodárskeho4) (ďalej len „ústav“) na hraničných priechodoch.
§ 3
Činnosť systému
(1)
Ak orgán potravinového dozoru5) alebo ústav pri kontrole potravín alebo krmív zistí, že sú zdraviu škodlivé alebo existuje opodstatnené podozrenie, že môžu predstavovať vážne ohrozenie zdravia a bezpečnosti spotrebiteľov, oznámi túto skutočnosť kontaktnému miestu.6) Oznámenie obsahuje
a)
identifikačné znaky potraviny alebo krmiva,
b)
zistené konkrétne skutočnosti predstavujúce riziko,
c)
charakteristiku nebezpečenstva,
d)
opatrenia, ktoré v tejto súvislosti orgán potravinového dozoru alebo ústav prijal.
(2)
Ak kontaktné miesto zistí, že nastalo riziko, požiada orgán potravinového dozoru alebo ústav o získanie všetkých dostupných údajov o potravine alebo krmive od podnikateľa.7)
(3)
Údaje podľa odseku 2 orgán potravinového dozoru alebo ústav zasiela kontaktnému miestu.
(10)
Informácie týkajúce sa rizika, ktoré má kontaktné miesto k dispozícii, musia byť prístupné verejnosti, pričom ide predovšetkým o informácie týkajúce sa označovania výrobku, charakteru rizika a prijatých opatrení.
(11)
V odôvodnených prípadoch sú informácie v rámci systému neverejné s výnimkou informácií, ktorých zverejnenie si vyžaduje ochrana ľudského zdravia.
(12)
Ak ide o oznámenia, ktoré majú závažný a mimoriadny charakter s celospoločenským dosahom, a ak existuje pravdepodobnosť nepriaznivého vplyvu potravín a krmív, zasiela ich kontaktné miesto aj ministerstvu a Ministerstvu zdravotníctva Slovenskej republiky9) (ďalej len „ministerstvu zdravotníctva“) ihneď po obdržaní oznámenia od orgánov potravinového dozoru, ústavu alebo komisie.
§ 4
Hodnotenie rizika
(1)
Ministerstvo a ministerstvo zdravotníctva poverujú10) fyzické osoby alebo právnické osoby hodnotením rizika.
(2)
Fyzické osoby a právnické osoby poverené podľa odseku 1
a)
poskytujú ministerstvu, ministerstvu zdravotníctva a kontaktnému miestu vedecké stanoviská a odborné vyjadrenia, konzultácie a odbornú pomoc potrebnú na činnosť systému na účely rozhodovania o bezpečnosti potravín a krmív,
b)
vypracúvajú jednotnú metodiku hodnotenia rizika z potravín a krmív,
c)
získavajú, analyzujú a vyhodnocujú informácie a požiadavky týkajúce sa bezpečnosti, hygieny a kvality potravín a krmív,
d)
spolupracujú s orgánmi potravinového dozoru a ústavom a s ďalšími inštitúciami zaoberajúcimi sa problematikou bezpečnosti potravín a krmív,
e)
prostredníctvom ministerstva a ministerstva zdravotníctva spolupracujú s úradom a pracoviskami v členských štátoch Európskych spoločenstiev zaoberajúcimi sa záležitosťami bezpečnosti potravín a krmív.
§ 5
Účinnosť
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. marca 2004 okrem § 2 ods. 1 a § 3 ods. 4 až 9, ktoré nadobúdajú účinnosť vstupom Slovenskej republiky do Európskej únie.
Zsolt Simon v. r.
1)
§ 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 184/1993 Z. z. o krmivách.
2)
Vyhláška Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky č. 245/1999 Z. z. o havarijnom plánovaní pre prípad nehody alebo havárie v znení vyhlášky Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky č. 318/2002 Z. z.
Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 12/2001 Z. z. o požiadavkách na zabezpečenie radiačnej ochrany.
3)
§ 6 zákona č. 488/2002 Z. z. o veterinárnej starostlivosti a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
4)
§ 5 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 285/1995 Z. z. o rastlinolekárskej starostlivosti v znení zákona č. 471/2001 Z. z.
5)
§ 23 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov.
8)
Úradný vestník Európskych spoločenstiev L 031 z 27. marca 2002, s. 1 – 24.
Nariadenie (ES) č. 178/2002 Európskeho parlamentu a Rady z 28. januára 2002.
9)
§ 6b ods. 5 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z. v znení zákona č. 472/2003 Z. z.
10)
§ 22 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z. v znení zákona č. 472/2003 Z. z.