98/2004 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 13.02.2023 do 30.06.2024

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

98
ZÁKON
z 3. februára 2004
o spotrebnej dani z minerálneho oleja
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
§ 1
Predmet úpravy
Tento zákon upravuje zdaňovanie minerálnych olejov spotrebnou daňou (ďalej len „daň“) na daňovom území.
§ 2
Vymedzenie základných pojmov
(1)
Na účely tohto zákona sa rozumie
a)
daňovým územím územie Slovenskej republiky,
b)
územím Európskej únie územie členských štátov únie podľa osobitného predpisu1a) okrem územia ostrova Helgoland a územia Büsingen v Spolkovej republike Nemecko, územia Livigno v Talianskej republike, územia Ceuta, Melilla a Kanárske ostrovy v Španielskom kráľovstve, území Francúzskej republiky uvedených v osobitnom predpise,1aa) územia Alánd, územia britských Normanských ostrovov a okrem území uvedených v osobitnom predpise,1ab)
c)
členským štátom územie členského štátu Európskej únie okrem území uvedených v písmene b),
d)
územím tretích štátov územie, ktoré nie je územím Európskej únie,
e)
daňovým skladom miesto, kde sa minerálny olej na základe povolenia na prevádzkovanie daňového skladu v pozastavení dane vyrába, spracúva, skladuje, prijíma alebo odosiela,
f)
prevádzkovateľom daňového skladu osoba, ktorá v rámci podnikania minerálne oleje na základe povolenia na prevádzkovanie daňového skladu v pozastavení dane vyrába, spracúva, skladuje, prijíma alebo odosiela,
g)
pozastavením dane daňový režim, v ktorom sa vznik daňovej povinnosti posunie na deň uvedenia minerálneho oleja do daňového voľného obehu; pozastavenie dane sa nevzťahuje na minerálny olej, ktorý bol prepustený do osobitného colného režimu,1b) ako aj na dočasné uskladnenie,
h)
oprávneným príjemcom osoba, ktorá nie je prevádzkovateľom daňového skladu a ktorá v rámci podnikania opakovane alebo príležitostne na základe povolenia prijíma minerálny olej z iného členského štátu v pozastavení dane, pričom minerálny olej v pozastavení dane nesmie skladovať ani odosielať,
i)
uvedením minerálneho oleja do daňového voľného obehu
1.
akékoľvek vyňatie minerálneho oleja z pozastavenia dane,
2.
akékoľvek vyrobenie minerálneho oleja mimo pozastavenia dane,
3.
akýkoľvek dovoz minerálneho oleja, na ktorý nenadväzuje pozastavenie dane,
4.
akékoľvek nakladanie s minerálnym olejom mimo pozastavenia dane, ktorý nebol preukázateľne zdanený a ktorého pôvod alebo spôsob nadobudnutia nevie osoba, ktorá s minerálnym olejom nakladá alebo nakladala, preukázať v súlade s týmto zákonom, a to bez ohľadu na to, či nakladá alebo nakladala s minerálnym olejom ako s vlastným,
j)
kombinovanou nomenklatúrou tovarová nomenklatúra podľa právnych predpisov Európskej únie,
k)
podnikaním činnosť vykonávaná na daňovom území v súlade s osobitným predpisom1) a rovnaká alebo obdobná činnosť vykonávaná v iných členských štátoch podľa právnych predpisov členských štátov,
l)
majetkovo prepojenými osobami osoby, z ktorých má jedna osoba priamo alebo nepriamo najmenej 25 % podiel na základnom imaní alebo na hlasovacích právach v inej osobe; ak má jedna osoba taký podiel vo viacerých osobách, považujú sa všetky z nich za majetkovo prepojené,
m)
personálne prepojenými osobami
1.
fyzická osoba a právnická osoba, ak táto fyzická osoba alebo jej blízka osoba2) má priamo alebo nepriamo rozhodujúci vplyv na riadenie alebo kontrolu tejto právnickej osoby, alebo
2.
právnické osoby, ak na riadenie alebo kontrolu týchto právnických osôb má priamo alebo nepriamo rozhodujúci vplyv tá istá osoba alebo jej blízke osoby,2)
n)
rozhodujúcim vplyvom právo fyzickej osoby samostatne rozhodovať ako riadiaci orgán alebo kontrolný orgán právnickej osoby alebo svojou nečinnosťou zabrániť rozhodnutiu riadiaceho orgánu alebo kontrolného orgánu právnickej osoby,
o)
registrovaným odosielateľom osoba, ktorá nie je prevádzkovateľom daňového skladu a ktorá je oprávnená v rámci podnikania na základe povolenia odosielať minerálny olej v pozastavení dane po prepustení do voľného obehu,2a) pričom minerálny olej v pozastavení dane nesmie prijímať ani skladovať,
p)
schváleným odosielateľom osoba, ktorá v rámci podnikania na základe povolenia podľa § 32 odosiela minerálny olej uvedený do daňového voľného obehu na územie iného členského štátu na podnikateľské účely,
q)
schváleným príjemcom osoba, ktorá v rámci podnikania na základe povolenia podľa § 32a prijíma na podnikateľské účely minerálny olej uvedený do daňového voľného obehu na území iného členského štátu.
(2)
Na účely tohto zákona sa obchody uskutočnené s Monackým kniežatstvom považujú za obchody uskutočnené s Francúzskou republikou, obchody uskutočnené s Jungholz a Mittelberg (Kleines Walsertal) sa považujú za obchody uskutočnené s Nemeckou spolkovou republikou, obchody uskutočnené s ostrovom Man sa považujú za obchody uskutočnené so Spojeným kráľovstvom Veľkej Británie a Severného Írska, obchody uskutočnené so Sanmarínskou republikou sa považujú za obchody uskutočnené s Talianskou republikou a obchody uskutočnené s výsostnými územiami Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska Akrotiri a Dhekelia sa považujú za obchody uskutočnené s Cyperskou republikou.
§ 3
Správa dane
Správu dane vykonáva colný úrad miestne príslušný podľa osobitného predpisu.2aa) Miestne príslušným colným úradom pre fyzickú osobu, ktorá nemá na území Slovenskej republiky trvalý pobyt2ab) a ktorá nevie preukázať v súlade s týmto zákonom pôvod alebo spôsob nadobudnutia minerálneho oleja, ktorý sa u nej nachádza alebo sa nachádzal, a to bez ohľadu na to, či nakladá alebo nakladala s minerálnym olejom ako s vlastným, je vždy ten colný úrad, ktorý túto skutočnosť zistí.
§ 4
Predmet dane
(1)
Predmetom dane sú minerálne oleje vyrobené na daňovom území, dodané na daňové územie z iného členského štátu alebo dovezené na daňové územie z územia tretieho štátu.
(2)
Minerálnym olejom sa na účely tohto zákona rozumie
a)
tovar kódu kombinovanej nomenklatúry 1507 až 1518, ak je určený na použitie ako pohonná látka alebo ako palivo,
b)
tovar kódu kombinovanej nomenklatúry 2706 až 2715 okrem
1.
tovaru kódu kombinovanej nomenklatúry 2711 11, 2711 21, 2711 29,
2.
pevných uhľovodíkov kódu kombinovanej nomenklatúry 2706 až 2715 okrem tovaru kódu kombinovanej nomenklatúry 2713 20 00,
c)
tovar kódu kombinovanej nomenklatúry 2901 a 2902,
d)
tovar kódu kombinovanej nomenklatúry 2905 11 00, ktorý nie je syntetického pôvodu, ak je určený na použitie ako pohonná látka alebo ako palivo,
e)
tovar kódu kombinovanej nomenklatúry 3403,
f)
tovar kódu kombinovanej nomenklatúry 3811,
g)
tovar kódu kombinovanej nomenklatúry 3817,
h)
tovar kódu kombinovanej nomenklatúry 3826 00 10,
i)
tovar kódu kombinovanej nomenklatúry 3824 99 96 a 3826 00 90, ak je určený na použitie ako pohonná látka alebo ako palivo.
(3)
Minerálnym olejom na účely tohto zákona je aj tovar neuvedený v odseku 2 s výnimkou podľa odseku 6, ak
a)
sa ponúka na použitie alebo sa použije ako pohonná látka alebo ako prísada do pohonnej látky,
b)
pozostáva úplne alebo čiastočne z uhľovodíkových látok alebo ich derivátov a ak sa ponúka na použitie alebo sa použije ako palivo.
(4)
Pohonná látka je minerálny olej uvedený v odsekoch 2 a 3 určený na použitie alebo ponúkaný na použitie, alebo použitý na pohon benzínových motorov, naftových motorov, motorov upravených na spaľovanie skvapalnených plynných uhľovodíkov a leteckých prúdových motorov.
(5)
Palivo je minerálny olej uvedený v odsekoch 2 a 3 určený na použitie alebo ponúkaný na použitie, alebo použitý na výrobu tepla.
(6)
Minerálnym olejom na účely tohto zákona nie sú
a)
elektrina, uhlie, zemný plyn, bioplyn a biometán podliehajúce spotrebnej dani podľa osobitného predpisu,2b)
b)
palivové drevo, drevené uhlie kódu kombinovanej nomenklatúry 4401 a 4402,
c)
rašelina kódu kombinovanej nomenklatúry 2703.
(7)
Biogénnou látkou sa na účely tohto zákona rozumie kvapalná biogénna látka alebo plynná biogénna látka vyrobená z biomasy,2c) ktorou je
a)
biodiesel, ester kódu kombinovanej nomenklatúry 3826 00 10 vyrobený z rastlinného oleja alebo živočíšneho tuku alebo použitého odpadového oleja rastlinného pôvodu alebo živočíšneho pôvodu,
b)
čistý rastlinný olej, olej vyrobený z olejnatých rastlín lisovaním, extrahovaním alebo podobným postupom, surový alebo rafinovaný, ale chemicky nemodifikovaný kódu kombinovanej nomenklatúry 1507 až 1518,
c)
bioetyltercbutyléter, z bioetanolu vyrobený etyltercbutyléter kódu kombinovanej nomenklatúry 2909 19 10 s obsahom bioetanolu 47 % objemu,
d)
bioetanol, lieh kódu kombinovanej nomenklatúry 2207 20 00 s obsahom alkoholu najmenej 99,7 % objemu,
e)
pokročilé biopalivo, ktorým je biopalivo podľa osobitného predpisu.2ca)
(8)
Z minerálnych olejov uvedených v odseku 2 podliehajú kontrole a postupu pri preprave podľa § 23, 24 a 31
a)
tovary kódu kombinovanej nomenklatúry 1507 až 1518, ak sú určené na použitie ako pohonná látka alebo ako palivo,
b)
tovary kódu kombinovanej nomenklatúry 2707 10, 2707 20, 2707 30 a 2707 50,
c)
tovary kódu kombinovanej nomenklatúry 2710 12 až 2710 19 68 a 2710 20 11 až 2710 20 39; tovary kódu kombinovanej nomenklatúry 2710 12 21, 2710 12 25 a 2710 19 29 len, ak sú prepravované voľne, napríklad automobilovými cisternami alebo železničnými cisternami alebo v obaloch väčších ako 210 litrov,
d)
tovary kódu kombinovanej nomenklatúry 2711,
e)
tovary kódu kombinovanej nomenklatúry 2901 10,
f)
tovary kódu kombinovanej nomenklatúry 2902 20, 2902 30, 2902 41, 2902 42, 2902 43 a 2902 44,
g)
tovary kódu kombinovanej nomenklatúry 2905 11 00, ak nie sú syntetického pôvodu a ak sú určené na použitie alebo použité ako pohonná látka alebo ako palivo,
h)
tovar kódu kombinovanej nomenklatúry 3826 00 10,
i)
tovary kódu kombinovanej nomenklatúry 3824 99 96 a 3826 00 90, ak sú určené na použitie alebo použité ako pohonná látka alebo ako palivo,
j)
tovary kódu kombinovanej nomenklatúry 3811 11 10, 3811 11 90, 3811 19 00 a 3811 90 00.
(9)
Z minerálneho oleja podľa odseku 2 podlieha kontrole a postupu pri preprave podľa § 23 a 31 a oznamovacej povinnosti podľa § 25a ods. 12 minerálny olej kódu kombinovanej nomenklatúry 2710 19 71, 2710 19 91 až 2710 19 99 a 3403 19 10, len ak je prepravovaný voľne, automobilovými cisternami alebo železničnými cisternami alebo v obaloch väčších ako 150 litrov a minerálny olej kódu kombinovanej nomenklatúry 2710 19 75 až 2710 19 83 a 2710 19 87, len ak je prepravovaný voľne, automobilovými cisternami alebo železničnými cisternami alebo v obaloch väčších ako 230 litrov. Prepravu minerálneho oleja podľa § 6 ods. 1 písm. g) musí sprevádzať dokument obsahujúci údaj o jeho kinematickej viskozite.
(10)
Ak dôjde k zmene kódu kombinovanej nomenklatúry, ktorá nemá vplyv na zmenu predmetu dane ani na sadzbu dane, použije sa platná sadzba dane uvedená v § 6, pričom prevodový kľúč medzi pôvodným a novým kódom kombinovanej nomenklatúry ustanoví opatrenie, ktoré vydá Ministerstvo financií Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) a ktoré sa vyhlasuje v Zbierke zákonov Slovenskej republiky uverejnením jeho úplného znenia.
§ 5
Základ dane, výpočet dane
(1)
Základom dane je množstvo minerálneho oleja vyjadrené v litroch pri teplote 15 oC alebo v kilogramoch alebo množstvo v ňom obsiahnutej energie vyjadrenej v gigajouloch.
(2)
Daň sa vypočíta ako súčin základu dane a príslušnej sadzby dane.
§ 6
Sadzba dane
(1)
Sadzba dane sa ustanovuje takto:
a) motorový benzín2d) kódu kombinovanej nomenklatúry
2710 12 41, 2710 12 45, 2710 12 49
514 eur/1 000 l,
b) motorový benzín kódu kombinovanej nomenklatúry 2710 12 31 a 2710 12 50 597,49 eura/1 000 l
c) stredný olej kódu kombinovanej nomenklatúry 2710 19 21 a 2710 19 25 481,31 eura/1 000 l
d) plynový olej2f) kódu kombinovanej nomenklatúry
2710 19 43, 2710 19 46, 2710 19 47, 2710 19 48, 2710 20 11,
2710 20 16 a 2710 20 19
368 eur/1 000 l,
e) vykurovací olej kódu kombinovanej nomenklatúry 2710 19 62, 2710 19 66, 2710 19 67, 2710 20 32, 2710 20 38 a 2710 20 90
111,50 eura/1 000 kg
f) skvapalnené plynné uhľovodíky kódu kombinovanej nomenklatúry
2711 12 až 2711 19 00
182 eur/1 000 kg,
g) mazacie oleje a ostatné oleje kódu kombinovanej nomenklatúry 2710 19 71 až 2710 19 83, 2710 19 87 až 2710 19 99 a 3403 19 10, ktorých kinematická viskozita je
1. do 10 mm2/s pri teplote 40 °C vrátane 100 eur/1 000 kg
2. nad 10 mm2/s pri teplote 40 °C 0 eur/1 000 kg.
(2)
Na minerálny olej, na ktorý nie je ustanovená sadzba dane a ktorý sa použil ako pohonná látka alebo ako palivo, alebo ak je na tieto účely ponúkaný, uplatní sa sadzba dane toho minerálneho oleja uvedeného v odseku 1, ktorému sa účelom použitia alebo vlastnosťami najviac približuje. Ak minerálny olej uvedený v odseku 5 je ponúkaný na použitie alebo je použitý ako pohonná látka, uplatní sa sadzba dane podľa odseku 1 písm. f).
(3)
Na minerálny olej, ktorý je zmesou zdanených minerálnych olejov navzájom alebo zdanených minerálnych olejov s inými látkami, a suma dane pripadajúca na túto zmes je vyššia ako súčet súm dane pripadajúcich na jednotlivé zložky zmesi, uplatní sa daň, ktorá je rozdielom medzi daňou pripadajúcou na túto zmes podľa účelu použitia a sumou daní pripadajúcich na jednotlivé zložky zmesi.
(4)
Ak vznikla daňová povinnosť podľa § 12 ods. 2 písm. d), na minerálny olej sa uplatní daň, ktorá sa vypočíta ako súčin množstva minerálneho oleja a rozdielu medzi sadzbou dane podľa odseku 1 písm. d) a sadzbou dane podľa odseku 1 písm. e). Ak vznikla daňová povinnosť podľa § 12 ods. 2 písm. f) a minerálny olej bol dodaný alebo bol použitý ako pohonná látka, na taký minerálny olej sa uplatní daň, ktorá sa vypočíta ako súčin množstva minerálneho oleja a rozdielu medzi sadzbou dane podľa odseku 1 písm. d) a sadzbou dane podľa odseku 1 písm. g), alebo ak bol minerálny olej použitý ako palivo, na taký minerálny olej sa uplatní daň, ktorá sa vypočíta ako súčin množstva minerálneho oleja a rozdielu medzi sadzbou dane podľa odseku 1 písm. e) a sadzbou dane podľa odseku 1 písm. g). Ak bol minerálny olej podľa odseku 1 písm. e) alebo písm. g) použitý ako pohonná látka a osoba, ktorá ho na tento účel použila, nevie preukázať pôvod alebo spôsob jeho nadobudnutia v súlade s týmto zákonom, na takýto minerálny olej sa uplatní sadzba dane podľa odseku 1 písm. d). Ak sa minerálny olej podľa odseku 1 písm. e) alebo písm. g) použije ako pohonná látka, na účel určenia základu dane sa na prepočet množstva minerálneho oleja v kilogramoch na litre pri teplote 15 °C použije koeficient 0,837.
(5)
Na minerálny olej uvedený v odseku 1 písm. f) sa ustanovuje znížená sadzba dane vo výške 0 eur/1 000 kg, ak je určený na použitie, ponúkaný na použitie alebo použitý ako palivo.
§ 7
Normy strát minerálneho oleja
Normy strát minerálneho oleja a spôsob ich výpočtu ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.
§ 10
Oslobodenie od dane
(1)
Minerálny olej je oslobodený od dane, ak je určený na použitie
a)
na iné účely ako pohonná látka alebo palivo,
b)
ako letecká pohonná látka, ktorou na účely tohto zákona je minerálny olej kódu kombinovanej nomenklatúry 2710 12 31, 2710 12 70 a 2710 19 21,
1.
pri preprave osôb a nákladov a pri ostatnom poskytovaní služieb vykonávaných lietadlovou technikou v rámci podnikania, pre lietadlovú techniku ozbrojených síl, ozbrojených bezpečnostných zborov, pre lietadlovú techniku záchranných služieb a pre lietadlovú techniku pre potreby Hasičského a záchranného zboru4b) pri plnení úloh podľa osobitného predpisu,4c)
2.
pre lietadlovú techniku zahraničných ozbrojených síl, zahraničných ozbrojených bezpečnostných zborov a pre lietadlovú techniku zahraničných záchranných služieb,
c)
ako lodná prevádzková látka pri preprave osôb a nákladov na Dunaji, ktorý je súčasťou medzinárodnej vodnej cesty vykonávanej v rámci podnikania; lodnou prevádzkovou látkou na účely tohto zákona je minerálny olej kódu kombinovanej nomenklatúry 2710 19 43, 2710 19 46, 2710 19 47, 2710 19 48, 2710 20 11, 2710 20 15, 2710 20 17, 2710 20 19, použitý ako pohonná látka alebo palivo,
d)
v mineralogických procesoch klasifikovaných v nomenklatúre NACE Rev. 2 v kóde 23 “výroba ostatných nekovových minerálnych výrobkov„ podľa osobitného predpisu,4d)
e)
ako palivo, ako aj na iné účely ako pohonná látka a palivo (ďalej len „duálne použitie"); za duálne použitie sa považuje aj použitie minerálneho oleja na chemickú redukciu, v elektrolytických procesoch a v metalurgických procesoch,
f)
v rámci pilotných projektov technického rozvoja ekologicky prijateľnejších produktov alebo pilotných projektov v oblasti vývoja pohonných látok alebo palív z obnoviteľných zdrojov,
g)
ako pohonná látka lietadiel a lodí pri vývoji, výrobe, skúšaní a údržbe lietadiel a lodí,
h)
na výrobu elektriny,
i)
na kombinovanú výrobu elektriny a tepla.
(2)
Od dane je oslobodený aj minerálny olej
a)
použitý na nevyhnutné prevádzkové alebo technologické účely v podniku na výrobu minerálnych olejov, ktorý je daňovým skladom (§ 19 ods. 5), s výnimkou použitia ako pohonnej látky pre dopravné prostriedky,
b)
odobratý ako vzorka na účely daňového dozoru alebo inej úradnej kontroly, úradnej skúšky alebo úradného zisťovania v technologicky odôvodnenom množstve,
c)
použitý v daňovom sklade (§ 18 ods. 2) na vlastné laboratórne skúšky alebo rozbory v technologicky odôvodnenom množstve uznanom colným úradom,
d)
v pozastavení dane, a to pri zistení chýbajúceho množstva pripadajúceho na technologické straty, manipulačné straty, straty pri skladovaní, prepravné straty a na prirodzené úbytky minerálneho oleja, ak sú tieto straty technicky zdôvodnené a uznané colným úradom alebo správcom dane iného členského štátu; straty uznané colným úradom nemôžu byť vyššie, ako sú normy strát minerálneho oleja podľa § 7,
e)
v pozastavení dane, ak bol nenávratne zničený v dôsledku nehody, havárie, technologickej poruchy alebo vplyvom vyššej moci a ak sú tieto straty na základe úradného zistenia a potvrdenia uznané colným úradom alebo správcom dane iného členského štátu,
f)
preukázateľne znehodnotený, ak je odo dňa znehodnotenia až do doby jeho opätovného získania (regenerácie) nepoužiteľný ako pohonná látka alebo palivo,
g)
prepravený na daňové územie z iných členských štátov v pozastavení dane osobami uvedenými v § 16 ods. 2 alebo prepravený na daňové územie z iných členských štátov v pozastavení dane ozbrojenými silami iných štátov, ktoré sú stranami Severoatlantickej zmluvy, a ich civilnými zamestnancami na použitie v súvislosti s aktivitami podľa medzinárodnej zmluvy, ktorá bola ratifikovaná a vyhlásená spôsobom ustanoveným zákonom (ďalej len „medzinárodná zmluva“);5) preprava minerálneho oleja v pozastavení dane sa uskutoční podľa § 24 ods. 14,
h)
dovezený na daňové územie z územia tretích štátov osobami uvedenými v § 16 ods. 2, alebo dovezený na daňové územie z územia tretích štátov ozbrojenými silami iných štátov, ktoré sú stranami Severoatlantickej zmluvy alebo ich civilnými zamestnancami, na použitie v rámci aktivít podľa medzinárodnej zmluvy,5)
i)
nachádzajúci sa v bežných nádržiach motorových dopravných prostriedkov, pracovných strojov, klimatizačných, chladiarenských a iných podobných zariadení pri vstupe na daňové územie z členských štátov a pri dovoze z územia tretích štátov v množstve podľa osobitného predpisu6a) a ktorý slúži na ich vlastný pohon alebo prevádzku; bežnou nádržou sa na účely tohto zákona rozumie nádrž pevne zabudovaná výrobcom motorových dopravných prostriedkov toho istého typu alebo výrobcom strojov, alebo výrobcom zariadení, ako aj nádrž na plyn, ak plyn slúži ako pohonná látka, a ktorá zároveň umožňuje priame použitie pohonnej látky,
j)
prepravený na daňové územie z iného členského štátu v pozastavení dane ozbrojenými silami iných členských štátov na použitie týmito ozbrojenými silami a ich civilnými zamestnancami pri obrannom úsilí v rámci spoločnej bezpečnostnej a obrannej politiky Európskej únie; preprava minerálneho oleja v pozastavení dane sa uskutoční podľa § 24 ods. 14.
(3)
Od dane je oslobodená biogénna látka uvedená v § 4 ods. 7 písm. a), určená na použitie ako pohonná látka, ak je na daňovom území dodaná alebo ak je na daňové územie dovezená z územia tretieho štátu, alebo ak je prepravená z iného členského štátu prevádzkovateľovi daňového skladu, ktorým je podnik na výrobu minerálneho oleja.
(4)
Na účely tohto zákona sa nepovažuje za použitie na účely oslobodené od dane podľa odseku 1 písm. a)
a)
balenie minerálneho oleja do obalov rôzneho objemu,
b)
vzájomné miešanie rôznych druhov minerálnych olejov alebo miešanie minerálneho oleja s inými látkami.
§ 10a
Oslobodenie od dane pri dovoze minerálneho oleja dovážaného cestujúcim z územia tretích štátov
(1)
Na účely tohto ustanovenia sa rozumie neobchodným dovozom dovoz minerálneho oleja cestujúcim, ak
a)
je minerálny olej určený na osobnú spotrebu cestujúceho alebo osobnú spotrebu jeho domácnosti,6b)
b)
povaha a množstvo minerálneho oleja nevzbudzuje podozrenie, že sa dováža na obchodné účely,
c)
sa dovoz uskutočňuje príležitostne, najviac však jedenkrát za sedem kalendárnych dní.
(2)
Od dane je oslobodený neobchodný dovoz minerálneho oleja z územia tretích štátov, ktorý sa nachádza v bežnej nádrži motorového dopravného prostriedku podľa § 10 ods. 2 písm. i) a ktorý slúži na jeho vlastný pohon, a minerálny olej nachádzajúci sa v prenosnej nádrži v objeme nepresahujúcom desať litrov.
§ 11
Užívateľský podnik
(1)
Užívateľským podnikom na účely tohto zákona je osoba oprávnená používať daňovo zvýhodnený minerálny olej. Osoba, ktorá chce používať daňovo zvýhodnený minerálny olej, musí požiadať colný úrad o vydanie povolenia na použitie daňovo zvýhodneného minerálneho oleja (ďalej len „povolenie na použitie“), ak odsek 5 neustanovuje inak. Osoba, ktorá chce odoberať daňovo zvýhodnený minerálny olej, musí požiadať o vydanie odberného poukazu, ak odsek 2 písm. b) a c) a odsek 5 neustanovujú inak alebo ak nebude postupovať podľa § 15 ods. 1 písm. b). Užívateľský podnik je oprávnený používať daňovo zvýhodnený minerálny olej len na účel použitia uvedený v povolení na použitie a odoberať tento minerálny olej len na základe odberného poukazu. Povolenie na použitie sa vyžaduje aj pri použití preukázateľne zdaneného minerálneho oleja užívateľským podnikom na účely použitia podľa § 6 ods. 5 alebo § 10 ods. 1 uvedené v tomto povolení, ak užívateľský podnik postupuje podľa § 15 ods. 1 písm. b).
(2)
Užívateľským podnikom je aj osoba
a)
podľa § 21, ak vykonáva činnosť užívateľského podniku v iných ako výrobných a skladovacích priestoroch, ktoré má uvedené v povolení na prevádzkovanie daňového skladu; k žiadosti o vydanie povolenia na použitie nepredkladá prílohy podľa odseku 7 písm. a), e) a f),
b)
oprávnená dodávať letecké pohonné látky podľa § 10 ods. 1 písm. b) priamo do nádrží lietadiel na účely oslobodené od dane podľa § 10 ods. 1 písm. b); pri odbere a dodaní týchto leteckých pohonných látok v územne vymedzenom priestore letiska sa nevyžaduje odberný poukaz a postup pri preprave podľa § 23 sa neuplatňuje,
c)
oprávnená dodávať v územne vymedzenom priestore letiska letecké pohonné látky podľa § 10 ods. 1 písm. b) priamo do nádrží lietadiel na iné účely ako podľa písmena b), pričom pri
1.
odbere tohto minerálneho oleja sa nevyžaduje odberný poukaz,
2.
odbere a dodaní tohto minerálneho oleja sa postup pri preprave podľa § 23 neuplatňuje,
3.
dodaní tohto minerálneho oleja sa ustanovenie § 42 ods. 1 písm. c) alebo § 46u ods. 15 písm. c) nepoužije,
4.
dodaní tohto minerálneho oleja vzniká podľa § 12 ods. 2 písm. b) tomuto užívateľskému podniku daňová povinnosť; pri vzniku daňovej povinnosti a podaní daňového priznania postupuje tento užívateľský podnik podľa § 14 ods. 2,
d)
oprávnená dodávať minerálny olej uvedený v odseku 3 písm. c) konečnému spotrebiteľovi tohto minerálneho oleja na použitie ako palivo alebo inému užívateľskému podniku podľa tohto ustanovenia, alebo osobe podľa § 21, pričom pri dodaní tohto minerálneho oleja týmto užívateľským podnikom
1.
konečnému spotrebiteľovi na použitie ako palivo alebo inému užívateľskému podniku podľa tohto ustanovenia, alebo osobe podľa § 21 sa postup pri preprave podľa § 23 neuplatňuje,
2.
na použitie ako pohonná látka sa ustanovenie § 42 ods. 1 písm. i) alebo § 46u ods. 15 písm. i) nepoužije a pri dodaní tohto minerálneho oleja na použitie ako pohonná látka vzniká podľa § 12 ods. 2 písm. e) tomuto užívateľskému podniku daňová povinnosť; pri vzniku daňovej povinnosti a podaní daňového priznania postupuje tento užívateľský podnik podľa § 14 ods. 2,
e)
oprávnená na základe povolenia podľa osobitného predpisu6baa) plniť minerálny olej uvedený v odseku 3 písm. c) do tlakových nádob zodpovedajúcich technickým požiadavkám podľa osobitného predpisu6bab) a tento minerálny olej dodávať na konečnú spotrebu, pričom pri dodaní tohto minerálneho oleja na použitie ako pohonná látka sa ustanovenie § 42 ods. 1 písm. i) alebo § 46u ods. 15 písm. i) nepoužije a tomuto užívateľskému podniku vzniká podľa § 12 ods. 2 písm. e) daňová povinnosť; pri vzniku daňovej povinnosti a podaní daňového priznania postupuje tento užívateľský podnik podľa § 14 ods. 2.
(3)
Daňovo zvýhodnený minerálny olej na účely tohto zákona je minerálny olej
a)
oslobodený od dane uvedený v § 10 ods. 1,
b)
bez daňovej sadzby podliehajúci postupu pri preprave uvedený v § 4 ods. 8,
c)
uvedený v § 6 ods. 5.
(4)
Daňovo zvýhodnený minerálny olej podľa odseku 3 je zakázané používať bez povolenia na použitie a dodávať alebo odoberať bez odberného poukazu, ak odsek 2 písm. b) a c) a odsek 5 neustanovujú inak.
(5)
Povolenie na použitie a odberný poukaz sa nevyžaduje pri odbere
a)
leteckých pohonných látok zahraničnými leteckými spoločnosťami priamo do nádrží lietadiel na ich vlastný pohon a prevádzku,
b)
lodných prevádzkových látok zahraničnými lodnými spoločnosťami do nádrží lodí na ich vlastný pohon a prevádzku,
c)
minerálneho oleja podľa § 10 ods. 1 písm. b) druhého bodu,
d)
minerálneho oleja uvedeného v § 6 ods. 5 na daňovom území konečným spotrebiteľom tohto minerálneho oleja ako paliva; za konečného spotrebiteľa tohto minerálneho oleja sa považuje aj osoba, ktorá prevádzkuje skladovacie zariadenie, z ktorého dochádza k použitiu minerálneho oleja uvedeného v § 6 ods. 5,
e)
minerálneho oleja uvedeného v § 6 ods. 5 v tlakových nádobách zodpovedajúcich technickým požiadavkám podľa osobitného predpisu6bab) osobou na jeho konečnú spotrebu alebo na predaj konečnému spotrebiteľovi.
(6)
Žiadosť o vydanie povolenia na použitie a o vydanie odberného poukazu musí okrem údajov podľa osobitného predpisu30b) obsahovať
a)
adresu umiestnenia prevádzkarní, v ktorých sa skladuje alebo používa daňovo zvýhodnený minerálny olej, ak nie sú totožné so sídlom alebo s trvalým pobytom žiadateľa; to neplatí, ak je žiadateľom o vydanie povolenia na použitie osoba podľa odseku 2 písm. d), ktorá neskladuje minerálny olej uvedený v odseku 3 písm. c),
b)
druh a príslušný kód kombinovanej nomenklatúry daňovo zvýhodneného minerálneho oleja,
c)
účel použitia daňovo zvýhodneného minerálneho oleja uvedeného v odseku 3 písm. a) a b) a predpokladané množstvo ročnej spotreby tohto minerálneho oleja v litroch alebo kilogramoch,
d)
identifikačné údaje odberateľa minerálneho oleja uvedeného v odseku 3 písm. c) a predpokladané množstvo ročnej spotreby tohto minerálneho oleja týmto odberateľom v kilogramoch, ak žiadateľ chce dodávať minerálny olej uvedený v odseku 3 písm. c) odberateľovi, ktorý je konečným spotrebiteľom podľa odseku 5 písm. d),
e)
identifikačné údaje dodávateľa daňovo zvýhodneného minerálneho oleja, od ktorého bude žiadateľ odoberať daňovo zvýhodnený minerálny olej.
(7)
Prílohami k žiadosti podľa odseku 6 sú
a)
doklad preukazujúci oprávnenie na podnikanie nie starší ako 30 dní alebo jeho osvedčená kópia, ak je žiadateľom osoba, ktorá nemá sídlo alebo trvalý pobyt na daňovom území,
b)
technická dokumentácia a opis miesta použitia a miesta uskladnenia daňovo zvýhodneného minerálneho oleja a opis spôsobu jeho zabezpečenia pred neoprávneným použitím,
c)
technická dokumentácia zariadenia, v ktorom sa má daňovo zvýhodnený minerálny olej použiť ako pohonná látka alebo palivo, pričom z technickej dokumentácie musí byť zrejmý druh používaného minerálneho oleja a množstvo jeho spotreby takým zariadením,
d)
technologický postup a údaje o spotrebe daňovo zvýhodneného minerálneho oleja, ak sa má minerálny olej použiť ako surovina alebo pomocný materiál v technologickom procese,
e)
údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov6ba) žiadateľa alebo jeho zodpovedného zástupcu, ak je žiadateľom fyzická osoba; ak je žiadateľom právnická osoba, údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov tejto právnickej osoby, zodpovedného zástupcu a fyzických osôb, ktoré sú členmi riadiacich orgánov alebo kontrolných orgánov, na účel preukázania splnenia podmienky podľa odseku 8 písm. e),
f)
zoznam majetkovo prepojených osôb a personálne prepojených osôb so žiadateľom.
(8)
Žiadateľ musí spĺňať tieto podmienky:
a)
vedie účtovníctvo podľa osobitného predpisu,17)
b)
nemá nedoplatky voči colnému úradu ani daňovému úradu,
c)
nemá voči colnému úradu nedoplatky na dani ani osoba, ktorá je personálne prepojená alebo majetkovo prepojená so žiadateľom alebo osoba, ktorá bola personálne prepojená alebo majetkovo prepojená so žiadateľom v priebehu desiatich rokov pred podaním žiadosti podľa odseku 6, a ani osoba, ktorá zanikla a ktorá by sa považovala za osobu personálne prepojenú alebo majetkovo prepojenú so žiadateľom nemala v priebehu desiatich rokov pred dňom podania žiadosti podľa odseku 6 nedoplatky na dani, ktoré neboli do zániku tejto osoby uhradené; to sa vzťahuje aj na nedoplatky na dani, ktoré boli postúpené na tretiu osobu podľa osobitných predpisov,18)
d)
nemá evidované nedoplatky na poistnom na sociálne poistenie a zdravotná poisťovňa neeviduje voči nemu pohľadávky po splatnosti podľa osobitných predpisov,19)
e)
nebol právoplatne odsúdený za úmyselne spáchaný trestný čin hospodársky alebo iný trestný čin, ktorého skutková podstata súvisí s predmetom podnikania; to sa vzťahuje aj na zodpovedného zástupcu a fyzické osoby, ktoré sú členmi riadiacich orgánov alebo kontrolných orgánov žiadateľa,
f)
nie je v likvidácii ani na neho nie je právoplatne vyhlásený konkurz alebo povolené vyrovnanie alebo potvrdené nútené vyrovnanie,
g)
má vydané povolenie podľa osobitného predpisu,6baa) ak chce byť užívateľským podnikom podľa odseku 2 písm. e).
(9)
Colný úrad pred vydaním povolenia na použitie alebo odberného poukazu preverí skutočnosti a údaje uvedené v žiadosti a v prílohách. Ak sú tieto skutočnosti a údaje pravdivé a žiadateľ spĺňa podmienky podľa odseku 8, colný úrad vydá žiadateľovi povolenie na použitie a odberný poukaz do 60 dní odo dňa podania tejto žiadosti. Colný úrad v povolení na použitie uvedie údaje podľa odseku 6 písm. a) a b) a účel použitia daňovo zvýhodneného minerálneho oleja podľa odseku 6 písm. c).
(10)
Colný úrad vydá žiadateľovi odberný poukaz pre každého dodávateľa daňovo zvýhodneného minerálneho oleja, v ktorom uvedie lehotu platnosti odberného poukazu a povolené množstvo odberu daňovo zvýhodneného minerálneho oleja. Pri určení množstva odberu daňovo zvýhodneného minerálneho oleja uvedeného v odbernom poukaze colný úrad zohľadní údaje uvedené v odseku 7 písm. c) a d) alebo prihliadne na stav zásob daňovo zvýhodneného minerálneho oleja a použité množstvo daňovo zvýhodneného minerálneho oleja za obdobie 12 predchádzajúcich po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov. Colný úrad vydá odberný pokaz v dvoch vyhotoveniach; jedno vyhotovenie doručí žiadateľovi a druhé dodávateľovi daňovo zvýhodneného minerálneho oleja uvedenému v odbernom poukaze. Ak užívateľský podnik postupuje podľa odseku 14 alebo podľa § 29 ods. 4, vyhotovenie odberného poukazu určené pre dodávateľa daňovo zvýhodneného minerálneho oleja colný úrad nevydáva.
(11)
V opakovanej žiadosti o vydanie odberného poukazu, ak sa nezmenili údaje podľa odseku 6, užívateľský podnik uvedie
a)
identifikačné údaje,
b)
identifikačné údaje dodávateľa daňovo zvýhodneného minerálneho oleja,
c)
druh a príslušný kód kombinovanej nomenklatúry daňovo zvýhodneného minerálneho oleja,
d)
predpokladané množstvo minerálneho oleja, ktoré chce odobrať, v litroch alebo kilogramoch.
(12)
Užívateľský podnik je povinný
a)
umiestniť daňovo zvýhodnený minerálny olej bezodkladne po prevzatí v mieste použitia alebo uskladnenia uvedeného v prílohe k žiadosti podľa odseku 7 písm. b), alebo dodať konečnému spotrebiteľovi, ak je užívateľským podnikom podľa odseku 2 písm. b) až d),
b)
používať len daňovo zvýhodnený minerálny olej uvedený v povolení na použitie,
c)
používať daňovo zvýhodnený minerálny olej len na účely uvedené v povolení na použitie,
d)
nakupovať alebo inak odoberať daňovo zvýhodnený minerálny olej len od dodávateľa daňovo zvýhodneného minerálneho oleja uvedeného v odbernom poukaze; to neplatí, ak použil preukázateľne zdanený minerálny olej na účely použitia uvedené v povolení na použitie, z ktorého si uplatnil vrátenie dane podľa § 15 ods. 1 písm. b),
e)
oznámiť colnému úradu zmenu údajov podľa
1.
odseku 6 písm. a) do 30 dní odo dňa jej zmeny,
2.
odseku 6 písm. b) a c) pred jej zmenou,
3.
odseku 6 písm. d) do 15 dní; to platí pri zmene odberateľa minerálneho oleja uvedenom v odseku 3 písm. c) alebo pri zmene dodávateľa daňovo zvýhodneného minerálneho oleja,
4.
odseku 7 písm. a) do 15 dní odo dňa podania návrhu na zmenu údajov príslušnému orgánu,
5.
odseku 7 písm. e) do 15 dní odo dňa jej zmeny; to platí len pri zmene zodpovedného zástupcu a fyzických osôb, ktoré sú členmi riadiacich orgánov alebo kontrolných orgánov,
6.
odseku 7 písm. b) až d) najneskôr päť pracovných dní pred ich zmenou,
f)
predložiť na požiadanie colného úradu účtovné doklady o nadobudnutí daňovo zvýhodneného minerálneho oleja,
g)
viesť evidenciu podľa § 37,
h)
spĺňať podmienky podľa odseku 8 počas celého obdobia platnosti povolenia na použitie.
(13)
Pri zmene údajov oznámených užívateľským podnikom podľa odseku 12 písm. e) colný úrad s prihliadnutím na rozsah a závažnosť zmien doplní pôvodné povolenie na použitie. Pri zmene údajov podľa odseku 6 písm. b), c) a e) môže užívateľský podnik použiť daňovo zvýhodnený minerálny olej na účely, ktoré oznámil, až keď colný úrad doplní povolenie na použitie a vydá nový odberný poukaz.
(14)
Pri odbere minerálneho oleja uvedeného v povolení na použitie z iného členského štátu a na účely uvedené v povolení na použitie postupuje užívateľský podnik podľa § 25 primerane, pričom prijatím tohto minerálneho oleja v užívateľskom podniku a umiestnením v jeho sklade sa tento minerálny olej považuje za daňovo zvýhodnený minerálny olej. Umiestnenie minerálneho oleja uvedeného v odseku 3 písm. c) v sklade užívateľského podniku podľa odseku 2 písm. d) sa nevyžaduje.
(15)
Bez povolenia na použitie, odberného poukazu a elektronického sprievodného administratívneho dokumentu vyhotoveného prostredníctvom elektronického systému6c) (ďalej len „elektronický dokument“) podľa § 23 alebo zjednodušeného sprievodného administratívneho dokumentu v písomnej forme (ďalej len „sprievodný dokument“) podľa § 27 možno na daňovom území prijímať alebo dodávať minerálny olej uvedený v odseku 3 písm. b) a minerálny olej kódu kombinovanej nomenklatúry 2710 19 25 (kerozín), ak sú určené na iné účely ako pohonná látka alebo palivo a len ak sa dodávajú v obaloch, z ktorých ani jeden nemá objem väčší ako desať litrov.
(16)
Užívateľský podnik môže daňovo zvýhodnený minerálny olej uvedený v povolení na použitie so súhlasom colného úradu dodať inému užívateľskému podniku, ktorý má vydané povolenie na použitie tohto minerálneho oleja, alebo prevádzkovateľovi daňového skladu, alebo tento minerálny olej vydať na prepracovanie alebo zneškodnenie podľa osobitného predpisu6ca) pod dohľadom colného úradu, ak
a)
vykonáva obmenu daňovo zvýhodneného minerálneho oleja v súvislosti so zabezpečením úloh v oblasti jadrovej bezpečnosti jadrových zariadení,6d)
b)
bol daňovo zvýhodnený minerálny olej znehodnotený v procese použitia uvedeného v povolení na použitie alebo
c)
zásoby daňovo zvýhodneného minerálneho oleja už nemôže použiť na účely uvedené v povolení na použitie.
(17)
Colný úrad odníme povolenie na použitie, ak
a)
daňovo zvýhodnený minerálny olej bol opakovane použitý na iné účely ako na účely uvedené v povolení na použitie a uloženie pokuty a ani výzvy colného úradu neviedli k náprave,
b)
užívateľský podnik prestal spĺňať niektorú z podmienok uvedených v odseku 8 písm. a) až f),
c)
užívateľský podnik prestal spĺňať podmienku uvedenú v odseku 8 písm. g),
d)
užívateľský podnik porušuje povinnosti podľa tohto zákona a uloženie pokuty ani výzvy colného úradu neviedli k náprave,
e)
užívateľský podnik nepoužil daňovo zvýhodnený minerálny olej uvedený v povolení na použitie na účely uvedené v povolení na použitie v priebehu 12 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov od dátumu jeho vydania alebo od dátumu posledného odberu daňovo zvýhodneného minerálneho oleja,
f)
užívateľský podnik požiadal o odňatie povolenia na použitie,
g)
colný úrad zaregistroval užívateľský podnik ako prevádzkovateľa daňového skladu a vydal mu povolenie na prevádzkovanie daňového skladu v mieste umiestnenia jeho prevádzkarní alebo
h)
užívateľský podnik vstúpil do likvidácie.
(18)
Povolenie na použitie zaniká, ak
a)
užívateľský podnik podal žiadosť o výmaz z obchodného registra alebo z iného obdobného registra, podal žiadosť o zrušenie živnostenského oprávnenia, oznámil ukončenie podnikania alebo bol užívateľský podnik zrušený, ak nebol zriadený alebo založený na podnikateľské účely,
b)
osoba nepodala žiadosť podľa písmena a), dňom výmazu z obchodného registra alebo obdobného registra alebo dňom zrušenia živnostenského oprávnenia za podmienok ustanovených osobitnými predpismi,19a)
c)
užívateľským podnikom je fyzická osoba a táto zomrela alebo nadobudlo právoplatnosť rozhodnutie súdu o vyhlásení tejto fyzickej osoby za mŕtvu, alebo
d)
nadobudlo právoplatnosť rozhodnutie súdu o vyhlásení konkurzu, o zamietnutí návrhu na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku, o zrušení konkurzu pre nedostatok majetku alebo bolo potvrdené nútené vyrovnanie alebo povolené vyrovnanie.
(19)
Pri odňatí alebo zániku povolenia na použitie sa použije § 21 ods. 10 písm. a) a ods. 11 rovnako. Dňom odňatia alebo zániku povolenia na použitie zaniká platnosť odberných poukazov vydaných tomuto užívateľskému podniku. Colný úrad najneskôr do troch pracovných dní odo dňa odňatia alebo zániku povolenia na použitie informuje o týchto skutočnostiach dodávateľa daňovo zvýhodneného minerálneho oleja uvedeného v žiadosti podľa odseku 6 písm. e).
(20)
Ak užívateľský podnik končí svoju činnosť a má zásoby daňovo zvýhodneného minerálneho oleja, ktorý už nemôže použiť na účely uvedené v povolení na použitie, so súhlasom colného úradu môže daňovo zvýhodnený minerálny olej dodať inému užívateľskému podniku, ktorý má povolenie na použitie tohto minerálneho oleja, daňovému skladu, alebo tento minerálny olej vydať na prepracovanie alebo zneškodnenie podľa osobitného predpisu6ca) pod dohľadom colného úradu. Rovnako postupuje správca konkurznej podstaty užívateľského podniku, súdny exekútor alebo iná osoba, ak pri výkone rozhodnutia uvádza do obehu daňovo zvýhodnený minerálny olej.
(21)
Ak sa uplatní postup podľa odsekov 16 a 20, ustanovenia § 42 ods. 1 písm. c) a d) sa nepoužijú. Daňovo zvýhodnený minerálny olej uvedený v odsekoch 16 a 20, ktorý bol zneškodnený podľa osobitného predpisu6ca) pod dohľadom colného úradu, sa považuje za oslobodený od dane podľa § 10 ods. 2 písm. f).
§ 12
Vznik daňovej povinnosti
(1)
Daňová povinnosť, ak tento zákon neustanovuje inak, vzniká uvedením minerálneho oleja do daňového voľného obehu dňom
a)
vydania minerálneho oleja osobe, ktorá nie je oprávnená odoberať minerálny olej v pozastavení dane,
b)
vlastnej spotreby minerálneho oleja v daňovom sklade,
c)
prijatia minerálneho oleja oprávneným príjemcom prepraveného na daňové územie v pozastavení dane,
d)
zistenia odcudzenia minerálneho oleja v pozastavení dane alebo minerálneho oleja oslobodeného od dane,
e)
zistenia chýbajúceho minerálneho oleja
1.
v pozastavení dane s výnimkou minerálneho oleja uvedeného v § 10 ods. 2 písm. d) a e),
2.
oslobodeného od dane alebo minerálneho oleja uvedeného v § 11 ods. 3 písm. c) s výnimkou minerálneho oleja pripadajúceho na technologické straty, manipulačné straty, prepravné straty a na prirodzené úbytky, ak sú tieto množstvá technicky zdôvodnené a uznané colným úradom, ako aj množstva nenávratne zničeného minerálneho oleja v dôsledku nehody, havárie, technologickej poruchy alebo vplyvom vyššej moci, ak sú tieto straty na základe úradného zistenia a potvrdenia uznané colným úradom,
f)
vyňatia minerálneho oleja z pozastavenia dane iným spôsobom, ako je uvedený v písmenách a) až e),
g)
vyrobenia minerálneho oleja mimo pozastavenia dane s výnimkou prepracovania zahraničného tovaru v colnom režime aktívny zušľachťovací styk,
h)
prijatia colného vyhlásenia na prepustenie minerálneho oleja do voľného obehu,2a) ak na také prepustenie nenadväzuje pozastavenie dane,
i)
vzniku colného dlhu iným spôsobom ako podľa písmena h),
j)
prijatia minerálneho oleja osobou uvedenou v § 16 ods. 2 alebo ozbrojenými silami iných štátov, ktoré sú stranami Severoatlantickej zmluvy, na použitie týmito ozbrojenými silami a ich civilnými zamestnancami v súvislosti s aktivitami podľa medzinárodnej zmluvy,5) ak na takéto prijatie nenadväzuje oslobodenie od dane podľa § 10 ods. 2 písm. g), alebo ozbrojenými silami iného členského štátu a ich civilnými zamestnancami na použitie pri obrannom úsilí v rámci spoločnej bezpečnostnej a obrannej politiky Európskej únie, ak na takéto prijatie nenadväzuje oslobodenie od dane podľa § 10 ods. 2 písm. j),
k)
prijatia minerálneho oleja podľa § 6 ods. 1 písm. g) z iného členského štátu.
(2)
Daňová povinnosť vzniká aj dňom
a)
zistenia minerálneho oleja, ktorý sa nachádza alebo ktorý sa nachádzal u osoby, ak táto osoba nevie preukázať pôvod alebo spôsob nadobudnutia minerálneho oleja v súlade s týmto zákonom, a to bez ohľadu na to, či nakladá, alebo nakladala s minerálnym olejom ako s vlastným,
b)
dodania alebo dňom použitia minerálneho oleja oslobodeného od dane na iný ako určený účel,
c)
dodania minerálneho oleja, na ktorý nie je ustanovená sadzba dane podľa § 6 ods. 1 a ktorý je ponúkaný na použitie ako pohonná látka alebo palivo, alebo dňom jeho použitia ako pohonnej látky alebo paliva, pričom dňom použitia ako pohonnej látky sa rozumie deň jeho umiestnenia do bežnej nádrže [§ 10 ods. 2 písm. i)] a dňom použitia ako paliva sa rozumie deň jeho umiestnenia do nádrže spojenej s vykurovacím zariadením,
d)
použitia, dodania alebo ponúkania na použitie minerálneho oleja uvedeného v § 6 ods. 1 písm. e) ako pohonnej látky,
e)
použitia, dodania alebo ponúkania na použitie minerálneho oleja uvedeného v § 6 ods. 5 ako pohonnej látky,
f)
použitia, dodania alebo ponúkania na použitie minerálneho oleja uvedeného v § 6 ods. 1 písm. g) ako pohonnej látky alebo ako paliva,
g)
vyloženia, preloženia, prečerpania minerálneho oleja uvedeného v § 6 ods. 1 písm. g), ktorý bol uvedený do daňového voľného obehu na území iného členského štátu a je prepravovaný na podnikateľské účely cez daňové územie na územie iného členského štátu alebo dňom, keď sa vymení motorový dopravný prostriedok, na ktorom sa prepravuje tento minerálny olej, okrem vyloženia, preloženia, prečerpania alebo výmeny motorového dopravného prostriedku z dôvodu vyššej moci,
h)
prijatia minerálneho oleja na daňovom území na podnikateľské účely uvedeného do daňového voľného obehu na území iného členského štátu,
i)
prepravenia minerálneho oleja uvedeného do daňového voľného obehu na území iného členského štátu na daňové územie na podnikateľské účely alebo dňom použitia minerálneho oleja uvedeného do daňového voľného obehu na území iného členského štátu na daňovom území na podnikateľské účely, ak nie je známy deň prepravenia tohto minerálneho oleja na daňové územie na podnikateľské účely a ak daňová povinnosť nevznikla podľa písmena h).
(3)
Za deň zistenia skutočností podľa odseku 1 písm. d) a e) a odseku 2 písm. a) sa považuje deň, keď tieto skutočnosti zistil colný úrad.
(4)
Daňová povinnosť z minerálneho oleja kódu kombinovanej nomenklatúry 3811 11 10, 3811 11 90, 3811 19 00 a 3811 90 00 vzniká dňom jeho uvedenia do daňového voľného obehu v zmesi s iným minerálnym olejom.
§ 13
Osoba povinná platiť daň
(1)
Ak tento zákon neustanovuje inak, osobou povinnou platiť daň (ďalej len „platiteľ dane“) je osoba,
a)
ktorá vydala minerálny olej osobe, ktorá nie je oprávnená odoberať minerálny olej v pozastavení dane,
b)
ktorá je prevádzkovateľom daňového skladu, v ktorom došlo k vlastnej spotrebe minerálneho oleja,
c)
ktorá je oprávneným príjemcom a prijala minerálny olej prepravený na daňové územie v pozastavení dane,
d)
ktorá mala v držbe minerálny olej v pozastavení dane alebo oslobodený od dane a ten jej bol odcudzený; ak bola na taký minerálny olej zložená zábezpeka na daň, platiteľom dane je osoba, ktorá túto zábezpeku na daň zložila,
e)
ktorá má v držbe minerálny olej a bol u nej zistený chýbajúci minerálny olej,
1.
v pozastavení dane s výnimkou minerálneho oleja uvedeného v § 10 ods. 2 písm. d) a e),
2.
oslobodený od dane alebo minerálny olej uvedený v § 11 ods. 3 písm. c) s výnimkou minerálneho oleja pripadajúceho na technologické straty, manipulačné straty, prepravné straty a na prirodzené úbytky, ak sú tieto straty a úbytky technicky zdôvodnené a uznané colným úradom, ako aj minerálny olej nenávratne zničený v dôsledku nehody, havárie, technologickej poruchy alebo vyššej moci, ak sú tieto straty na základe úradného zistenia a potvrdenia uznané colným úradom,
f)
ktorá vyňala minerálny olej z pozastavenia dane iným spôsobom, ako je uvedený v písmenách a) až e),
g)
ktorá vyrobila minerálny olej mimo pozastavenia dane,
h)
na ktorej účet bolo predložené colné vyhlásenie na prepustenie minerálneho oleja do voľného obehu,2a) ak na také prepustenie nenadväzuje pozastavenie dane,
i)
ktorej colný dlh vznikol iným spôsobom ako podľa písmena h),
j)
uvedená v § 16 ods. 2 alebo ozbrojené sily iných štátov, ktoré sú stranami Severoatlantickej zmluvy, ktoré prijali minerálny olej na použitie týmito ozbrojenými silami a ich civilnými zamestnancami v súvislosti s aktivitami podľa medzinárodnej zmluvy,5) ak na takéto prijatie nenadväzuje oslobodenie od dane podľa § 10 ods. 2 písm. g), alebo ozbrojené sily iných členských štátov, ktoré prijali minerálny olej na použitie týmito ozbrojenými silami a ich civilnými zamestnancami pri obrannom úsilí v rámci spoločnej bezpečnostnej a obrannej politiky Európskej únie, ak na takéto prijatie nenadväzuje oslobodenie od dane podľa § 10 ods. 2 písm. j),
k)
ktorá prijala minerálny olej podľa § 6 ods. 1 písm. g) z iného členského štátu.
(2)
Platiteľom dane pri vzniku daňovej povinnosti podľa § 12 ods. 2 je osoba, ktorá
a)
nevie preukázať v súlade s týmto zákonom pôvod alebo spôsob nadobudnutia minerálneho oleja u nej zisteného, ktorý sa u nej nachádza alebo ktorý sa u nej nachádzal, a to bez ohľadu na to, či nakladá, alebo nakladala s minerálnym olejom ako s vlastným,
b)
dodala na použitie alebo použila minerálny olej oslobodený od dane na iný ako určený účel,
c)
dodala na použitie alebo použila minerálny olej, na ktorý nie je ustanovená sadzba dane podľa § 6 ods. 1, ako pohonnú látku alebo palivo,
d)
použila, dodala alebo ponúkala na použitie minerálny olej uvedený v § 6 ods. 1 písm. e) ako pohonnú látku,
e)
použila, dodala alebo ponúkala na použitie minerálny olej uvedený v § 6 ods. 5 ako pohonnú látku,
f)
použila, dodala alebo ponúkala na použitie minerálny olej uvedený v § 6 ods. 1 písm. g) ako pohonnú látku alebo ako palivo,
g)
vyložila, preložila, prečerpala minerálny olej uvedený v § 6 ods. 1 písm. g), ktorý bol uvedený do daňového voľného obehu v inom členskom štáte a je prepravovaný na podnikateľské účely cez daňové územie do iného členského štátu, alebo osoba, ktorá vymenila motorový dopravný prostriedok, na ktorom sa prepravuje tento minerálny olej,
h)
prijala minerálny olej na daňovom území na podnikateľské účely uvedený do daňového voľného obehu na území iného členského štátu,
i)
nie je osobou podľa písmena h) a má ako prvá na daňovom území v držbe prepravený minerálny olej uvedený do daňového voľného obehu na území iného členského štátu na podnikateľské účely alebo ktorá takýto minerálny olej ako prvá použila, ak nie je známy deň prepravenia tohto minerálneho oleja na daňové územie.
(3)
Ak minerálny olej, ktorého vlastníkom sa stal štát podľa osobitného predpisu,7) uviedol do daňového voľného obehu colný úrad, platiteľom dane je osoba, ktorá taký minerálny olej nadobudla alebo použila.
(4)
Platiteľom dane pri vzniku daňovej povinnosti podľa § 12 ods. 4 je osoba, ktorá uviedla minerálny olej kódu kombinovanej nomenklatúry 3811 11 10, 3811 11 90, 3811 19 00 a 3811 90 00 v zmesi s iným minerálnym olejom do daňového voľného obehu.
§ 14
Zdaňovacie obdobie, daňové priznanie, splatnosť dane
(1)
Zdaňovacie obdobie je kalendárny mesiac, ak tento zákon neustanovuje inak.
(2)
Ak je platiteľom dane prevádzkovateľ daňového skladu alebo ak je platiteľom dane oprávnený príjemca, ktorý v rámci podnikania opakovane prijíma minerálny olej v pozastavení dane z iného členského štátu, je povinný najneskôr do 25. dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom mu vznikla daňová povinnosť, podať colnému úradu daňové priznanie vyhotovené podľa vzoru ustanoveného všeobecne záväzným právnym predpisom vydaným podľa osobitného predpisu7a) a v rovnakej lehote zaplatiť daň. Daňové priznanie je povinný podať aj za zdaňovacie obdobie, v ktorom mu daňová povinnosť nevznikla.
(3)
Platiteľ dane neuvedený v odseku 2 je povinný podať colnému úradu daňové priznanie najneskôr do troch pracovných dní nasledujúcich po dni vzniku daňovej povinnosti a v rovnakej lehote zaplatiť daň, ak tento zákon neustanovuje inak. Platiteľ dane podľa § 13 ods. 2 písm. i), ktorý nemá sídlo alebo trvalý pobyt na daňovom území, je povinný podať Colnému úradu Bratislava daňové priznanie a zaplatiť daň podľa sadzieb dane platných v deň prepravenia alebo použitia minerálneho oleja.
(4)
Pri vzniku daňovej povinnosti podľa § 12 ods. 1 písm. h) a i) sa na splatnosť dane použijú lehoty na splatnosť colného dlhu podľa colných predpisov.
(5)
Platiteľ dane je povinný v daňovom priznaní uviesť požadované údaje a vypočítať daň pripadajúcu na množstvo minerálneho oleja, z ktorého vznikla daňová povinnosť alebo z ktorého sa uplatňuje vrátenie dane.
(6)
Platiteľ dane je povinný vypočítať daň sám; ak daňová povinnosť vznikne podľa § 12 ods. 1 písm. h) a i), daň vypočíta colný úrad. Daň sa zaokrúhľuje na eurocenty do 0,005 eura nadol a od 0,005 eura vrátane nahor.
(7)
Platiteľ dane s výnimkou platiteľa dane podľa odseku 2, ktorého daňová povinnosť za zdaňovacie obdobie nepresiahne 5 eur, nie je povinný podať daňové priznanie a zaplatiť daň; to neplatí, ak sa uplatní postup podľa odseku 4.
§ 15
Vrátenie dane
(1)
Daň z minerálneho oleja preukázateľne zdaneného na daňovom území možno vrátiť
a)
prevádzkovateľovi daňového skladu, ak prevzal taký minerálny olej alebo má minerálny olej zdanený podľa tohto zákona,
b)
užívateľskému podniku, ktorý má v čase použitia preukázateľne zdaneného minerálneho oleja vydané povolenie na použitie a ktorý použil tento minerálny olej na účely použitia uvedené v povolení na použitie; vrátenie dane z tohto minerálneho oleja si užívateľský podnik uplatní súhrne za celý kalendárny mesiac, v ktorom použil tento minerálny olej na účely použitia uvedené v povolení na použitie.
(2)
Daň z minerálneho oleja preukázateľne zdaneného na daňovom území možno vrátiť osobe, ak v rámci podnikania taký minerálny olej
a)
dodala na územie iného členského štátu na podnikateľské účely a prijatie tohto minerálneho oleja správca dane iného členského štátu potvrdí príjemcovi minerálneho oleja v inom členskom štáte zaevidovaním správy o prijatí alebo písomnej správy o prijatí; to neplatí pri dodaní minerálneho oleja uvedeného v § 6 ods. 1 písm. g) prvom bode na územie iného členského štátu na podnikateľské účely, pri ktorom je možné vrátiť daň po predložení potvrdenia správcu dane iného členského štátu o vysporiadaní dane v tomto členskom štáte,
b)
dodala na územie iného členského štátu formou zásielkového obchodu a predložila potvrdenie správcu dane iného členského štátu príslušného pre príjemcu o vysporiadaní dane v tomto členskom štáte,
c)
vyviezla na územie tretieho štátu a uskutočnenie vývozu preukázala colným vyhlásením, v ktorom je colným úradom potvrdený výstup minerálneho oleja z územia Európskej únie, a dokladom o odoslaní alebo preprave minerálneho oleja.
(3)
Preukázateľne zdaneným minerálnym olejom na účely tohto zákona je minerálny olej, ktorého zdanenie je doložené dokladom potvrdzujúcim jeho nadobudnutie za cenu s daňou a dokladom potvrdzujúcim zaplatenie dane v cene minerálneho oleja, napríklad výpisom z účtu v banke, zahraničnej banke so sídlom v inom členskom štáte alebo v pobočke zahraničnej banky (ďalej len „banka“), výdavkovým pokladničným dokladom, dokladom z registračnej pokladnice alebo dokladom potvrdzujúcim zaplatenie dane colnému úradu. Za preukázateľne zdanený minerálny olej sa nepovažuje minerálny olej, za ktorý nebola preukázateľne zaplatená daň podľa osobitného predpisu;7aa) to neplatí pri vrátení dane podľa § 16 a 17.
(4)
Vrátenie dane sa uplatní v zdaňovacom období, v ktorom osobe nárok na vrátenie dane vznikol, ak do uplynutia lehoty na podanie daňového priznania má doklad podľa odseku 1, 2 alebo odseku 3. Ak osoba, ktorá má nárok na vrátenie dane, nemá doklad podľa odseku 1, 2 alebo odseku 3 do uplynutia lehoty na podanie daňového priznania za zdaňovacie obdobie, v ktorom nárok na vrátenie dane vznikol, nárok na vrátenie dane si uplatní v zdaňovacom období, za ktoré tento doklad priloží k daňovému priznaniu, v ktorom si uplatňuje vrátenie dane, najneskôr však do štyroch rokov od konca kalendárneho mesiaca, v ktorom nárok na vrátenie dane vznikol.
(5)
Colný úrad vráti daň do 30 dní odo dňa podania daňového priznania alebo dodatočného daňového priznania, ak sú splnené všetky podmienky na vrátenie dane. Ak colný úrad v tejto lehote začne daňovú kontrolu na zistenie oprávnenosti vrátenia dane a daň zistená daňovou kontrolou sa neodlišuje od dane uvedenej v daňovom priznaní alebo dodatočnom daňovom priznaní, daň vráti do 15 dní od ukončenia daňovej kontroly. Ak colný úrad zistí, že daň zistená daňovou kontrolou sa odlišuje od dane uvedenej v daňovom priznaní alebo dodatočnom daňovom priznaní, postupuje podľa osobitného predpisu7b) a daň vráti do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia, a to vo výške dane uvedenej v právoplatnom rozhodnutí.
§ 16
Vrátenie dane osobám iných štátov, ktoré požívajú výsady a imunity podľa medzinárodných zmlúv
(1)
Daň možno vrátiť osobám iných štátov, ktoré požívajú výsady a imunity podľa medzinárodnej zmluvy8) (ďalej len „zahraničný zástupca“), z preukázateľne zdaneného minerálneho oleja podľa § 15 ods. 3 na daňovom území.
(2)
Na účely tohto zákona zahraničný zástupca je
a)
diplomatická misia a konzulárny úrad so sídlom na území Slovenskej republiky s výnimkou konzulárneho úradu vedeného honorárnym konzulom,
b)
medzinárodná organizácia a jej oblastná úradovňa (ďalej len „medzinárodná organizácia“) so sídlom na území Slovenskej republiky, ktorá je zriadená podľa medzinárodnej zmluvy,8)
c)
diplomatický zástupca misie, ktorý nie je občanom Slovenskej republiky a nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky,
d)
konzulárny úradník, ktorý nie je občanom Slovenskej republiky a nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky, s výnimkou honorárneho konzulárneho úradníka,
e)
člen administratívneho personálu a technického personálu misie, ktorý nie je občanom Slovenskej republiky a nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky,
f)
konzulárny zamestnanec, ktorý nie je občanom Slovenskej republiky a nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky, s výnimkou zamestnanca konzulárneho úradu vedeného honorárnym konzulom,
g)
úradník medzinárodnej organizácie, ktorý nie je občanom Slovenskej republiky, nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a je trvale pridelený na výkon úradných funkcií v Slovenskej republike.
(3)
Daň sa vráti zahraničným zástupcom tých štátov, ktoré vracajú daň alebo poskytujú obdobné zvýhodnenie občanom Slovenskej republiky, ktorí požívajú výsady a imunity podľa medzinárodnej zmluvy8) (ďalej len „slovenský zástupca“), a to v rozsahu podľa odsekov 5 až 7.
(4)
Ak iný štát nevracia daň alebo neposkytuje obdobné zvýhodnenie slovenským zástupcom v rozsahu poskytovanom Slovenskou republikou, prizná sa zahraničným zástupcom tohto štátu vrátenie dane alebo obdobné zvýhodnenie najviac v takom rozsahu, v akom poskytuje tento štát slovenským zástupcom. Vzájomnosť sa nevzťahuje na medzinárodné organizácie a ich úradníkov.
(5)
Zahraničnému zástupcovi uvedenému v odseku 2 písm. a) a b) sa vráti daň pripadajúca najviac na 4 000 litrov ročne z preukázateľne zdaneného minerálneho oleja, použitého ako pohonná látka na každý osobný automobil9) a každý úžitkový automobil10) registrované v Slovenskej republike s prideleným diplomatickým evidenčným číslom EE alebo ZZ, slúžiace pre potreby zahraničného zástupcu.
(6)
Zahraničnému zástupcovi uvedenému v odseku 2 písm. a) a b) sa vráti daň z preukázateľne zdaneného minerálneho oleja použitého ako palivo na vykurovanie priestorov diplomatickej misie, konzulárneho úradu s výnimkou konzulárneho úradu vedeného honorárnym konzulom a priestorov medzinárodnej organizácie.
(7)
Zahraničnému zástupcovi uvedenému v odseku 2 písm. c) až g) sa vráti daň pripadajúca najviac na 3 200 litrov preukázateľne zdaneného minerálneho oleja ročne, použitého ako pohonná látka na každý osobný automobil9) registrovaný v Slovenskej republike s prideleným diplomatickým evidenčným číslom EE alebo ZZ, slúžiaci pre potreby tohto zahraničného zástupcu.
(8)
Žiadosť o vrátenie dane zahraničnému zástupcovi podá zahraničný zástupca Colnému úradu Bratislava za obdobie kalendárneho štvrťroka do 30. dňa po uplynutí tohto kalendárneho štvrťroka. Prílohou k žiadosti o vrátenie dane zahraničnému zástupcovi je potvrdenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o splnení podmienky vzájomnosti podľa odseku 3. Vzor žiadosti o vrátenie dane zahraničnému zástupcovi je uvedený v prílohe č. 2.
(9)
Prílohou k žiadosti o vrátenie dane zahraničnému zástupcovi je doklad potvrdzujúci nadobudnutie preukázateľne zdaneného minerálneho oleja na daňovom území a doklad potvrdzujúci zaplatenie dane v cene minerálneho oleja podľa § 15 ods. 3. Originál dokladu možno nahradiť jeho kópiou potvrdenou šéfom misie, vedúcim konzulárneho úradu alebo určeným zástupcom. Doklad musí obsahovať
a)
identifikačné údaje dodávateľa a jeho daňové identifikačné číslo,
b)
obchodný názov a množstvo minerálneho oleja,
c)
dátum predaja,
d)
výšku ceny vrátane dane.
(10)
Colný úrad vráti daň na základe podaného daňového priznania a po kontrole oprávnenosti na vrátenie dane zahraničnému zástupcovi do 30 dní odo dňa ukončenia tejto kontroly. Ak sa kontrolou oprávnenosti na vrátenie dane zahraničnému zástupcovi zistí, že podané daňové priznanie je nesprávne alebo neúplné, podá zahraničný zástupca dodatočné daňové priznanie, v ktorom uvedie iba rozdiely oproti daňovému priznaniu, pričom lehota podľa prvej vety platí rovnako. Ak sa zistí, že uplatnené vrátenie dane malo byť nižšie, použije sa postup podľa osobitného predpisu;10a) ustanovenia osobitného predpisu11) sa nepoužijú.
(11)
Vrátenie dane si zahraničný zástupca môže uplatniť najneskôr za kalendárny štvrťrok nasledujúci po kalendárnom štvrťroku, v ktorom preukázateľne zdanený minerálny olej nakúpil, inak možnosť vrátenia dane zaniká.
§ 17
Vrátenie dane z minerálneho oleja dodaného na území Slovenskej republiky ozbrojeným silám iných štátov
(1)
Daň možno vrátiť Ministerstvu obrany Slovenskej republiky z preukázateľne zdaneného minerálneho oleja dodaného na území Slovenskej republiky bez dane ozbrojeným silám iných štátov, ktoré sú stranami Severoatlantickej zmluvy, alebo ozbrojeným silám iných členských štátov (ďalej len „ozbrojené sily iných štátov“), ktoré prijali minerálny olej na použitie v služobných vozidlách, lietadlách a lodiach týmito ozbrojenými silami a ich civilnými zamestnancami v súvislosti s aktivitami podľa medzinárodnej zmluvy,5) alebo pri obrannom úsilí v rámci spoločnej bezpečnostnej a obrannej politiky Európskej únie.
(2)
Vrátenie dane z preukázateľne zdaneného minerálneho oleja podľa § 15 ods. 3 po ukončení aktivity ozbrojených síl uplatní Ministerstvo obrany Slovenskej republiky na colnom úrade formou žiadosti. V žiadosti uvedie názov aktivity ozbrojených síl, celkové množstvo minerálneho oleja vydaného bez dane ozbrojeným silám iných štátov členené podľa podpoložiek kódu kombinovanej nomenklatúry a daň pripadajúcu na tieto množstvá, ktorú požaduje vrátiť. K žiadosti pripojí prehľad o množstvách dodaných nezdanených minerálnych olejov jednotlivým ozbrojeným silám iných štátov, ktoré na požiadanie colného úradu doloží
a)
výdajkami potvrdenými zodpovednými zástupcami ozbrojených síl iných štátov,
b)
faktúrami o dodaných nezdanených minerálnych olejov a dokladmi o ich úhrade,
c)
dokladmi o nadobudnutí preukázateľne zdaneného minerálneho oleja (§ 15 ods. 4).
(3)
Ak sú splnené podmienky podľa odsekov 1 a 2, colný úrad vráti daň do 30 dní odo dňa splnenia poslednej podmienky. Ak sa kontrolou oprávnenosti na vrátenie dane zistí, že podané daňové priznanie je nesprávne alebo neúplné, podá Ministerstvo obrany Slovenskej republiky dodatočné daňové priznanie, v ktorom uvedie iba rozdiely oproti daňovému priznaniu, pričom lehota podľa prvej vety platí rovnako. Ak sa zistí, že uplatnené vrátenie dane malo byť nižšie, použije sa postup podľa osobitného predpisu;10a) ustanovenia osobitného predpisu11) sa nepoužijú.
§ 18
Pozastavenie dane, daňový sklad
(1)
Pozastavenie dane sa uplatní na minerálny olej, ktorý sa
a)
nachádza v daňovom sklade,
b)
prepravuje za podmienok podľa § 23 a 24 alebo
c)
stal vlastníctvom štátu podľa osobitného predpisu7) s výnimkou preukázateľne zdaneného minerálneho oleja.
(2)
Daňovým skladom môže byť len podnik na výrobu minerálneho oleja (§ 19 ods. 1) alebo sklad minerálneho oleja (§ 20 ods. 1) nachádzajúci sa na daňovom území. Daňovým skladom je aj podnik na výrobu minerálneho oleja alebo sklad minerálneho oleja nachádzajúci sa na území iného členského štátu, ktorého prevádzkovanie je povolené podľa právnych predpisov príslušného členského štátu.
(3)
Daňovým skladom môže byť aj časť podniku na výrobu minerálneho oleja alebo časť skladu minerálneho oleja.
(4)
Daňovým skladom nemôže byť čerpacia stanica pohonných látok.
(5)
V daňovom sklade musia byť skladovacie nádrže uspôsobené tak, aby v nich bolo možné skladovať oddelene jednotlivé druhy minerálnych olejov; technické riešenie nádrží z hľadiska požiarnej bezpečnosti, bezpečnosti práce a ochrany životného prostredia musí byť v súlade s osobitným predpisom12) a so slovenskými technickými normami13) alebo s inou obdobnou technickou špecifikáciou s porovnateľnými alebo prísnejšími požiadavkami, pričom skladovacie zariadenie musí byť overené a vybavené vhodným overeným meracím zariadením14) umožňujúcim pri príjme a výdaji merať množstvo pretečeného minerálneho oleja, jeho hustotu a teplotu. Ak je základ dane minerálneho oleja vyjadrený v kilogramoch a nie je technologicky možné na základe fyzikálno-chemických vlastností tohto minerálneho oleja merať pri príjme a výdaji pretečené množstvo, jeho hustotu a teplotu, je možné zisťovať množstvo tohto minerálneho oleja na základe jeho hmotnosti, a to overeným meracím zariadením.14)
(6)
Na daňový sklad, v ktorom sa v pozastavení dane skladujú, prijímajú, odosielajú alebo miešajú len minerálne oleje kódu kombinovanej nomenklatúry 2711, sa nevzťahuje § 20 ods. 3 a ustanovenia o zložení zábezpeky na daň na skladovaný a prepravovaný minerálny olej; odsek 5 sa uplatní primerane.
(7)
V daňovom sklade môže byť minerálny olej len v pozastavení dane.
§ 19
Podnik na výrobu minerálneho oleja
(1)
Podnik na výrobu minerálneho oleja na účely tohto zákona je priestorovo ohraničené miesto nachádzajúce sa na daňovom území, v ktorom sa v rámci podnikania minerálny olej uvedený v § 4 ods. 2 vyrába, spracúva, skladuje, prijíma alebo odosiela.
(2)
Výrobou minerálneho oleja nie je vzájomné miešanie zdanených minerálnych olejov alebo miešanie zdanených minerálnych olejov s inými látkami, ak vytvorená zmes je minerálnym olejom a suma dane pripadajúca na túto zmes nie je vyššia ako súčet súm dane pripadajúcich na jednotlivé zložky zmesi.
(3)
Za podmienok podľa odseku 4 výrobou nie je získanie minerálneho oleja
a)
pri likvidácii ekologických havárií,
b)
v zariadeniach na čistenie a udržiavanie vodných tokov a v zariadeniach na čistenie a úpravu vody,
c)
v zariadeniach na udržiavanie čistoty vzduchu pri manipulácii s minerálnymi olejmi alebo pri odplyňovaní dopravných prostriedkov určených na prepravu minerálnych olejov,
d)
pri čistení čistiacich látok, pracovných odevov alebo starého papiera.
(4)
Výrobou nie je získanie minerálneho oleja spôsobom podľa odseku 3, ak sa takto získaný minerálny olej nespracuje alebo nepoužije ako pohonná látka alebo palivo alebo ak sa vyvezie z daňového územia, alebo ak sa zlikviduje.
(5)
Osoba, ktorá má v predmete podnikania výrobu minerálnych olejov a chce prevádzkovať podnik na výrobu minerálnych olejov v pozastavení dane, musí mať povolenie na prevádzkovanie daňového skladu.
(6)
Prevádzkovateľ daňového skladu, ktorým je podnik na výrobu minerálneho oleja uvedeného v § 6 ods. 1 písm. a) a d), je oprávnený na základe povolenia na výrobu zmesi vyrábať minerálny olej ako zmes
a)
minerálneho oleja kódu kombinovanej nomenklatúry 2710 12 41, 2710 12 45 a 2710 12 49 a biogénnej látky uvedenej v § 4 ods. 7 písm. c) a e) alebo minerálneho oleja kódu kombinovanej nomenklatúry 2710 12 41, 2710 12 45 a 2710 12 49 a biogénnych látok uvedených v § 4 ods. 7 písm. c), d) a e),
b)
minerálneho oleja kódu kombinovanej nomenklatúry 2710 19 43, 2710 19 46, 2710 19 47, 2710 19 48, 2710 20 11, 2710 20 16, 2710 20 19 a biogénnej látky uvedenej v § 4 ods. 7 písm. a) a e).
(7)
Prevádzkovateľ daňového skladu uvedený v odseku 6 pred začatím výroby minerálneho oleja podľa odseku 6 musí požiadať colný úrad o doplnenie povolenia na prevádzkovanie daňového skladu o povolenie na výrobu zmesi. Žiadosť musí obsahovať
a)
údaje a doklady podľa § 21 ods. 2 písm. b) a c),
b)
fyzikálno-chemickú špecifikáciu biogénnej látky, ktorá sa má použiť na výrobu minerálneho oleja podľa odseku 6,
c)
identifikačné údaje o dodávateľovi vstupných surovín potrebných na výrobu biogénnej látky uvedenej v § 4 ods. 7 písm. c) alebo o dodávateľovi biogénnej látky uvedenej v § 4 ods. 7 písm. a) a e).
(8)
Colný úrad pred doplnením povolenia na prevádzkovanie daňového skladu o povolenie na výrobu zmesi preverí skutočnosti a údaje v žiadosti. Ak sú tieto skutočnosti a údaje pravdivé, colný úrad povolenie na prevádzkovanie daňového skladu doplní o povolenie na výrobu zmesi do 30 dní odo dňa podania tejto žiadosti. Colný úrad môže rozhodnúť, že zmes podľa odseku 6 môže prevádzkovateľ daňového skladu, ktorým je podnik na výrobu minerálnych olejov, vyrábať len v prítomnosti zamestnanca colného úradu alebo osoby poverenej colným úradom.
(9)
Colný úrad povolenie na výrobu zmesi podľa odseku 6 odníme, ak nie sú splnené skutočnosti, ktoré boli rozhodujúce pri vydaní tohto povolenia.
(10)
Povolenie na výrobu zmesi podľa odseku 6 zaniká súčasne so zánikom povolenia na prevádzkovanie daňového skladu.
§ 19a
Výrobca biogénnej látky
(1)
Osoba, ktorá vyrába na daňovom území biogénnu látku uvedenú v § 4 ods. 7 písm. a) a b) mimo pozastavenia dane, je povinná požiadať colný úrad do 15 dní odo dňa začatia tejto výroby o zaradenie do evidencie výrobcov biogénnych látok. Žiadosť musí obsahovať okrem údajov podľa osobitného predpisu30b)
a)
adresu umiestenia prevádzkarní žiadateľa, ak nie sú totožné s jeho sídlom alebo trvalým pobytom,
b)
druh predmetu dane, obchodný názov biogénnej látky a príslušný kód kombinovanej nomenklatúry,
c)
predpokladané množstvo vyrobenej biogénnej látky v litroch alebo kilogramoch,
d)
identifikačné údaje odberateľa tejto biogénnej látky.
(2)
Prílohami k žiadosti sú
a)
doklad preukazujúci oprávnenie na podnikanie nie starší ako 30 dní alebo jeho osvedčená kópia, ak je žiadateľom osoba, ktorá nemá sídlo alebo trvalý pobyt na daňovom území,
b)
technická dokumentácia a opis výrobných a skladovacích zariadení, pričom skladovacie zariadenie musí spĺňať podmienky podľa § 18 ods. 5.
(3)
Výrobca biogénnej látky je povinný oznámiť colnému úradu každú zmenu údajov podľa odseku 1 písm. a) do 30 dní odo dňa jej vzniku, podľa odseku 1 písm. b) a c) do 15 dní odo dňa jej vzniku a každú zmenu údajov podľa odseku 2 písm. b) najneskôr päť pracovných dní pred jej vznikom.
(4)
Colný úrad pred zaradením žiadateľa do evidencie výrobcov biogénnych látok preverí skutočnosti a údaje v žiadosti a v prílohách. Ak sú tieto skutočnosti a údaje pravdivé, colný úrad zaradí žiadateľa do evidencie výrobcov biogénnych látok do 60 dní odo dňa podania tejto žiadosti.
(5)
Colný úrad vyradí výrobcu biogénnej látky z evidencie výrobcov biogénnych látok, ak
a)
výrobca biogénnej látky o to sám požiada z dôvodu ukončenia výroby biogénnej látky,
b)
výrobca biogénnej látky vstúpil do likvidácie,
c)
bola vykonaná registrácia a vydané povolenie na prevádzkovanie daňového skladu,
d)
výrobca biogénnej látky v priebehu 12 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov odo dňa zaradenia do evidencie výrobcov biogénnych látok nevyrába biogénnu látku uvedenú v § 4 ods. 7 písm. a) a b).
(6)
Zaradenie do evidencie výrobcov biogénnych látok zaniká
a)
dňom výmazu výrobcu biogénnej látky z obchodného registra alebo obdobného registra alebo dňom zrušenia živnostenského oprávnenia za podmienok ustanovených osobitnými predpismi,19a)
b)
dňom úmrtia výrobcu biogénnej látky alebo dňom nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia súdu o vyhlásení výrobcu biogénnej látky za mŕtveho,
c)
dňom nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia súdu o vyhlásení konkurzu, o zamietnutí návrhu na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku, o zrušení konkurzu pre nedostatok majetku, alebo dňom, ktorým bolo potvrdené nútené vyrovnanie, povolené vyrovnanie alebo bola povolená reštrukturalizácia.
(7)
Daňová povinnosť podľa § 12 ods. 1 písm. g) nevzniká, ak nadväzuje oslobodenie od dane podľa § 10 ods. 3.
(8)
Osoba, ktorá vyrába na daňovom území biogénnu látku uvedenú v § 4 ods. 7 písm. b) výhradne len na potravinárske účely a túto aj na tento účel ponúka, nie je povinná požiadať colný úrad o zaradenie do evidencie výrobcov biogénnej látky.
(9)
Výrobou biogénnej látky uvedenej v § 4 ods. 7 písm. b) nie je čistenie použitých rastlinných olejov.
§ 20
Sklad minerálneho oleja
(1)
Sklad minerálneho oleja na účely tohto zákona je priestorovo ohraničené miesto nachádzajúce sa na daňovom území, v ktorom sa v rámci podnikania minerálny olej prijíma, skladuje, odosiela alebo spracúva.
(2)
Osoba, ktorá chce prevádzkovať sklad minerálneho oleja v pozastavení dane, musí mať povolenie na prevádzkovanie daňového skladu.
(3)
Sklad minerálnych olejov musí spĺňať tieto podmienky:
a)
skladovacia kapacita je najmenej 1 000 000 litrov minerálneho oleja s výnimkou skladu leteckých pohonných látok v priestore letiska a cisternovej lode uvedenej v písmene b),
b)
skladovacie zariadenie je pevne zabudované s výnimkou cisternovej lode, pre ktorú správca prístavu vydal povolenie na trvalé státie vo vodnej časti prístavu a z ktorej sa vydáva minerálny olej ako lodná prevádzková látka [§ 10 ods. 1 písm. c)].
(4)
Sklad minerálneho oleja je aj podnik, ktorého prevádzkovateľom je právnická osoba, ktorá nie je zriadená alebo založená na podnikateľské účely, ale v predmete činnosti má
a)
skladovanie, obstarávanie alebo udržiavanie núdzových zásob ropy a ropných výrobkov podľa osobitného predpisu,14a) alebo
b)
skladovanie a predaj leteckých pohonných látok v priestoroch letísk.
§ 21
Povolenie na prevádzkovanie daňového skladu
(1)
Osoba, ktorá chce prevádzkovať daňový sklad, musí požiadať colný úrad o registráciu a vydanie povolenia na prevádzkovanie daňového skladu. Žiadosť musí obsahovať okrem údajov podľa osobitného predpisu30b)
a)
druh predmetu dane, obchodný názov a príslušný kód kombinovanej nomenklatúry vyrábaných, spracúvaných, prijímaných, skladovaných a odosielaných minerálnych olejov,
b)
predpokladaný ročný objem výroby v litroch alebo kilogramoch, ak ide o podnik na výrobu minerálneho oleja, alebo predpokladaný ročný objem skladovania minerálneho oleja v litroch alebo kilogramoch, ak ide o sklad minerálneho oleja.
(2)
Prílohami k žiadosti sú
a)
doklad preukazujúci oprávnenie na podnikanie nie starší ako 30 dní alebo jeho osvedčená kópia, ak je žiadateľom osoba, ktorá nemá sídlo alebo trvalý pobyt na daňovom území, alebo doklad preukazujúci, že právnická osoba nie je zriadená alebo založená na podnikateľské účely, nie starší ako 30 dní alebo jeho osvedčená kópia,
b)
technická dokumentácia, stručný opis činnosti a opis výrobných a skladovacích zariadení s pripojeným náčrtom, spôsob zabezpečenia minerálneho oleja pred neoprávneným použitím, počet zariadení na meranie prietoku, teploty, hmotnosti, hustoty minerálneho oleja a doklad o overení skladovacích a meracích zariadení v zmysle § 18 ods. 5,
c)
technologický opis postupu výroby, zoznam spracúvaných základných surovín, výrobkov, ktoré majú byť vyrobené, vedľajších výrobkov, prípadne odpadu,
d)
údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov6ba) žiadateľa alebo jeho zodpovedného zástupcu, ak je žiadateľom fyzická osoba; ak je žiadateľom právnická osoba, údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov tejto právnickej osoby, zodpovedného zástupcu a fyzických osôb, ktoré sú členmi riadiacich orgánov alebo kontrolných orgánov, na účel preukázania splnenia podmienky podľa odseku 4 písm. f),
e)
zoznam majetkovo prepojených osôb a personálne prepojených osôb so žiadateľom,
f)
identifikačné údaje odberateľa minerálneho oleja uvedeného v § 6 ods. 5, ak žiadateľ chce dodávať tento minerálny olej odberateľovi, ktorý je konečným spotrebiteľom podľa § 11 ods. 5 písm. d).
(3)
Žiadateľ je povinný na požiadanie colného úradu spresniť údaje uvedené v žiadosti a v prílohách k nej.
(4)
Žiadateľ musí spĺňať aj tieto podmienky:
a)
vedie účtovníctvo podľa osobitného predpisu,17)
b)
zložil zábezpeku na daň podľa § 22,
c)
nemá nedoplatky voči colnému úradu ani daňovému úradu,
d)
nemá voči colnému úradu nedoplatky na dani ani osoba, ktorá je personálne prepojená alebo majetkovo prepojená so žiadateľom alebo osoba, ktorá bola personálne prepojená alebo majetkovo prepojená so žiadateľom v priebehu desiatich rokov pred podaním žiadosti a ani osoba, ktorá zanikla a ktorá by sa považovala za osobu personálne prepojenú alebo majetkovo prepojenú so žiadateľom nemala v priebehu desiatich rokov predo dňom podania žiadosti nedoplatky na dani, ktoré neboli do zániku tejto osoby uhradené; to sa vzťahuje aj na nedoplatky na dani, ktoré boli postúpené na tretiu osobu podľa osobitných predpisov,18)
e)
nemá evidované nedoplatky na poistnom na sociálne poistenie a zdravotná poisťovňa neeviduje voči nemu pohľadávky po splatnosti podľa osobitných predpisov,19)
f)
nebol právoplatne odsúdený za úmyselne spáchaný trestný čin hospodársky alebo iný trestný čin, ktorého skutková podstata súvisí s predmetom podnikania; to sa vzťahuje aj na zodpovedného zástupcu a fyzické osoby, ktoré sú členmi riadiacich alebo kontrolných orgánov žiadateľa,
g)
nie je v likvidácii ani na neho nie je právoplatne vyhlásený konkurz alebo povolené vyrovnanie alebo potvrdené nútené vyrovnanie,
h)
nemá nedoplatky voči Agentúre pre núdzové zásoby ropy a ropných výrobkov.19aa)
(5)
Colný úrad pred vykonaním registrácie a vydaním povolenia na prevádzkovanie daňového skladu preverí skutočnosti a údaje podľa odsekov 1 až 4. Ak sú tieto skutočnosti a údaje pravdivé a žiadateľ spĺňa podmienky podľa § 18 a 20, colný úrad žiadateľa zaregistruje a vydá mu povolenie na prevádzkovanie daňového skladu do 60 dní odo dňa podania tejto žiadosti. Colný úrad v povolení na prevádzkovanie daňového skladu uvedie príslušný kód kombinovanej nomenklatúry minerálneho oleja podľa § 4 ods. 2 písm. a), c) až i) a podľa § 6 ods. 1, ktorý žiadateľ uviedol v žiadosti podľa odseku 1, a ktorý je žiadateľ oprávnený vyrábať, spracúvať, skladovať, prijímať alebo odosielať v pozastavení dane; ak dôjde k zmene kódu kombinovanej nomenklatúry príslušného minerálneho oleja, pôvodné povolenie na prevádzkovanie daňového skladu zostáva v platnosti.
(6)
Prevádzkovateľ daňového skladu je povinný oznámiť colnému úradu každú zmenu skutočností a údajov podľa odseku 1 písm. a) a odseku 2 písm. b) a c) najneskôr päť pracovných dní pred ich vznikom. Zmenu údajov podľa odseku 2 písm. d) je prevádzkovateľ daňového skladu povinný oznámiť colnému úradu najneskôr do 15 dní odo dňa jej vzniku, ak dôjde k zmene zodpovedného zástupcu a fyzických osôb, ktoré sú členmi riadiacich orgánov alebo kontrolných orgánov. Zmenu údajov podľa odseku 2 písm. f) je prevádzkovateľ daňového skladu povinný oznámiť colnému úradu najneskôr do 15 dní od zmeny odberateľa minerálneho oleja uvedeného v § 6 ods. 5. Zmenu skutočností a údajov podľa odseku 2 písm. b) o technickej dokumentácii zariadení na meranie prietoku, teploty, hmotnosti, hustoty minerálneho oleja a v doklade o overení skladovacích zariadení a meracích zariadení je prevádzkovateľ daňového skladu povinný oznámiť do 15 dní odo dňa ich vzniku alebo do 15 dní odo dňa doručenia osvedčenia o overení podľa osobitného predpisu.14) Pri zmene údajov podľa odseku 1 písm. a) uvedie prevádzkovateľ daňového skladu aj predpokladaný ročný objem výroby alebo skladovania minerálneho oleja v litroch alebo v kilogramoch v členení podľa jednotlivých druhov minerálneho oleja. Zmenu údajov podľa odseku 2 písm. a) je povinný oznámiť colnému úradu do 15 dní odo dňa podania návrhu na zmenu údajov príslušnému orgánu. Colný úrad preverí u prevádzkovateľa daňového skladu údaje uvedené v oznámení a s prihliadnutím na rozsah a závažnosť zmien doplní pôvodné povolenie na prevádzkovanie daňového skladu alebo vydá nové povolenie na prevádzkovanie daňového skladu. Pri vydaní nového povolenia na prevádzkovanie daňového skladu pre toho istého prevádzkovateľa daňového skladu zostáva v platnosti pôvodné registračné číslo.
(7)
Povolenie na prevádzkovanie daňového skladu zaniká
a)
dňom podania žiadosti o výmaz z obchodného registra alebo z obdobného registra, alebo dňom podania žiadosti o zrušenie živnostenského oprávnenia, alebo dňom podania oznámenia o ukončení podnikania, alebo dňom zrušenia, ak prevádzkovateľ daňového skladu nebol zriadený alebo založený na podnikateľské účely,
b)
dňom úmrtia prevádzkovateľa daňového skladu alebo dňom nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia súdu o vyhlásení prevádzkovateľa daňového skladu za mŕtveho, ak je prevádzkovateľom daňového skladu fyzická osoba,
c)
dňom nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia súdu o vyhlásení konkurzu, o zamietnutí návrhu na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku alebo o zrušení konkurzu pre nedostatok majetku, alebo bolo potvrdené nútené vyrovnanie alebo povolené vyrovnanie,
d)
dňom uplynutia lehoty
1.
určenej colným úradom na úhradu dane po splatnosti dane, ak splatná daň nebola odvedená a ak prevádzkovateľovi daňového skladu colný úrad upustil úplne alebo čiastočne od povinnosti zložiť zábezpeku na daň podľa § 22 ods. 12, ktorá nesmie byť kratšia ako päť dní a dlhšia ako desať dní,
2.
na doplnenie zábezpeky na daň podľa § 22 ods. 7 písm. b) a c), ak zábezpeka na daň nebola doplnená v lehote podľa § 22,
3.
určenej colným úradom podľa § 22 ods. 18 na zloženie alebo doplnenie zábezpeky na daň podľa § 22 ods. 17, ak zábezpeka na daň nebola zložená alebo doplnená v lehote určenej colným úradom,
4.
na doplnenie zábezpeky na daň podľa § 22a, ak zábezpeka na daň nebola doplnená v lehote podľa § 22a ods. 2 určenej colným úradom alebo navýšená v lehote podľa § 22a ods. 3,
e)
dňom odňatia povolenia na prevádzkovanie daňového skladu colným úradom,
f)
dňom výmazu z obchodného registra alebo obdobného registra alebo dňom zrušenia živnostenského oprávnenia za podmienok ustanovených osobitnými predpismi,19a) ak osoba nepodala žiadosť podľa písmena a).
(8)
Colný úrad povolenie na prevádzkovanie daňového skladu odníme, ak prevádzkovateľ daňového skladu
a)
vstúpi do likvidácie,
b)
už prestal spĺňať niektorú z podmienok uvedených v odseku 4 písm. a) až f) a písm. h),
c)
porušuje povinnosti podľa tohto zákona a uloženie pokuty ani výzvy colného úradu neviedli k náprave,
d)
požiada o odňatie povolenia na prevádzkovanie daňového skladu,
e)
skončil výrobu minerálneho oleja podľa § 19 a výrobné zariadenie bolo predané alebo zničené.
(9)
Colný úrad môže odňať povolenie na prevádzkovanie daňového skladu, ak prevádzkovateľ daňového skladu počas obdobia presahujúceho 12 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov nevyrába, neskladuje, neprijíma, nespracúva alebo neodosiela minerálny olej, pričom prihliada na závažnosť dôvodov.
(10)
Pri zániku povolenia na prevádzkovanie daňového skladu
a)
prevádzkovateľ daňového skladu, v prípade podľa odseku 7 písm. b) dedič alebo súdom ustanovený správca dedičstva, vykoná za účasti colného úradu inventarizáciu zásob minerálneho oleja ku dňu zániku povolenia na prevádzkovanie daňového skladu a v lehote určenej colným úradom podá daňové priznanie a v rovnakej lehote zaplatí daň,
b)
zloženú zábezpeku na daň colný úrad použije na úhradu dane a prípadný zostatok zábezpeky na daň bezodkladne vráti osobe, ktorej zaniklo povolenie na prevádzkovanie daňového skladu,
c)
colný úrad požiada o úhradu dane príslušnú banku, ak zabezpečením dane je banková záruka,20)
d)
colný úrad zruší registračné číslo.
(11)
Prevádzkovateľovi daňového skladu, ktorému bolo odňaté povolenie na prevádzkovanie daňového skladu podľa odseku 8 písm. c), môže byť nové povolenie na prevádzkovanie daňového skladu vydané najskôr po uplynutí piatich rokov po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia o odňatí povolenia na prevádzkovanie daňového skladu; ak ide o osobu s ním majetkovo prepojenú alebo personálne prepojenú, môže jej byť vydané povolenie na prevádzkovanie daňového skladu najskôr po uplynutí piatich rokov po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia vydaného prevádzkovateľovi daňového skladu o odňatí povolenia na prevádzkovanie daňového skladu. V prípade odňatia povolenia na prevádzkovanie daňového skladu podľa odseku 9 môže byť vydané nové povolenie na prevádzkovanie daňového skladu najskôr po uplynutí jedného roka po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia o odňatí povolenia na prevádzkovanie daňového skladu.
(12)
Pri dodaní minerálneho oleja podľa § 6 ods. 5 odberateľovi, ktorý je konečným spotrebiteľom podľa § 11 ods. 5 písm. d), sa postup pri preprave podľa § 23 neuplatňuje.
§ 22
Zábezpeka na daň
(1)
Zložením zábezpeky na daň sa na účely tohto zákona rozumie
a)
vklad peňažných prostriedkov na účet colného úradu, pričom colnému úradu nevzniká povinnosť vyplatiť žiadateľovi úrok,
b)
banková záruka 20) poskytnutá bankou v prospech colného úradu; bankovú záruku colný úrad neprijme, ak záručná listina obsahuje výhrady banky.
(2)
Osoba, ktorá chce prevádzkovať daňový sklad, pred vydaním povolenia na prevádzkovanie daňového skladu, je povinná zložiť zábezpeku na daň vo výške dane pripadajúcej na priemerné mesačné množstvo minerálneho oleja, ktoré predpokladá uviesť do daňového voľného obehu za obdobie 12 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov, pričom do výšky zábezpeky na daň sa započíta aj daň pripadajúca na množstvo minerálneho oleja, ktoré predpokladá uviesť do daňového voľného obehu na účely oslobodené od dane podľa § 10 ods. 1.
(3)
Prevádzkovateľ daňového skladu je povinný mať zloženú zábezpeku na daň vo výške dane pripadajúcej na priemerné mesačné množstvo minerálneho oleja, ktoré uviedol do daňového voľného obehu za obdobie predchádzajúcich 12 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov, pričom do výšky zábezpeky na daň sa započíta aj daň pripadajúca na množstvo minerálneho oleja, ktoré uviedol do daňového voľného obehu na účely oslobodené od dane podľa § 10 ods. 1.
(4)
Zábezpeka na daň sa nevzťahuje na minerálny olej osobitného určenia, ktorého vlastníkom je štát.15) Na výpočet zábezpeky na daň na minerálny olej kódu kombinovanej nomenklatúry 2711 12 až 2711 19 00 sa uplatní sadzba dane podľa § 6 ods. 1 písm. f).
(5)
Osoba podľa odseku 2 a prevádzkovateľ daňového skladu podľa odseku 3 sú povinní zložiť zábezpeku na daň za všetky daňové sklady, ktoré chcú prevádzkovať; ustanovenia § 23 a 24 tým nie sú dotknuté.
(6)
Ak colný úrad povolenie na prevádzkovanie daňového skladu nevydá, bezodkladne vráti osobe podľa odseku 2 zloženú zábezpeku na daň.
(7)
Prevádzkovateľ daňového skladu je povinný sledovať výšku zloženej zábezpeky na daň a upraviť zloženú zábezpeku na daň
a)
pred začatím prepravy minerálneho oleja v pozastavení dane, ak výška zloženej zábezpeky na daň podľa odseku 3 nezodpovedá výške dane pripadajúcej na množstvo minerálneho oleja, ktoré má prepravovať v pozastavení dane vrátane množstva minerálneho oleja oslobodeného od dane podľa § 10 ods. 1, okrem zábezpeky na daň na prepravu minerálneho oleja v pozastavení dane, ktorú skladá registrovaný odosielateľ, dopravca alebo príjemca,
b)
ak daň pripadajúca na množstvo minerálneho oleja uvedeného do daňového voľného obehu za predchádzajúci kalendárny mesiac vrátane množstva minerálneho oleja oslobodeného od dane podľa § 10 ods. 1 prevyšuje o viac ako 20 % daň, ktorá pripadá na množstvo minerálneho oleja, na ktoré je zložená zábezpeka na daň, prevádzkovateľ daňového skladu je povinný zvýšiť zábezpeku na daň o sumu dane, ktorá prevyšuje zloženú zábezpeku na daň, a to v lehote do desiatich pracovných dní odo dňa vzniku tejto skutočnosti; to neplatí, ak colný úrad rozhodol o upustení od povinnosti zložiť zábezpeku na daň (ďalej len „upustenie od zábezpeky“) úplne, pričom ak rozhodol o upustení od zábezpeky čiastočne, prevádzkovateľ daňového skladu je povinný zvýšiť zábezpeku na daň vo výške zodpovedajúcej upusteniu od zábezpeky,
c)
do desiatich pracovných dní odo dňa oznámenia podľa odseku 8, a to o sumu, ktorú colný úrad použil na úhradu dane.
(8)
Ak daň nie je zaplatená v lehote splatnosti ustanovenej týmto zákonom, colný úrad zábezpeku na daň použije na úhradu dane a oznámi túto skutočnosť prevádzkovateľovi daňového skladu.
(9)
Prevádzkovateľ daňového skladu môže požiadať colný úrad alebo s písomným súhlasom colného úradu banku, ktorá poskytla bankovú záruku,20) o zníženie zloženej zábezpeky na daň. Žiadosť o zníženie zloženej zábezpeky na daň môže prevádzkovateľ daňového skladu predložiť colnému úradu, ak je zložená zábezpeka na daň vyššia o viac ako 20 % ako je súčet dane pripadajúcej na priemerné mesačné množstvo minerálneho oleja uvedeného do daňového voľného obehu vrátane množstva minerálneho oleja oslobodeného od dane podľa § 10 ods. 1 a dane pripadajúcej na priemerné mesačné množstvo stavu zásob minerálneho oleja, ktoré mal prevádzkovateľ daňového skladu v stave zásob k poslednému dňu každého kalendárneho mesiaca za obdobie predchádzajúcich 12 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov, pričom toto prevýšenie trvá najmenej tri po sebe nasledujúce kalendárne mesiace pred podaním žiadosti o zníženie zloženej zábezpeky na daň a trvá aj v čase podania žiadosti o zníženie zloženej zábezpeky na daň.
(10)
Colný úrad rozhodne o žiadosti podľa odseku 9 do 15 pracovných dní odo dňa jej podania a príslušný rozdiel môže vrátiť s prihliadnutím na stav zásob minerálneho oleja, a to do piatich pracovných dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o znížení zloženej zábezpeky na daň.
(11)
Prevádzkovateľ daňového skladu, ktorý je podnikom na výrobu minerálneho oleja, môže požiadať colný úrad o upustenie od zábezpeky
a)
úplne, ak je žiadateľ daňovo spoľahlivý najmenej 24 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov pred podaním žiadosti o upustenie od zábezpeky,
b)
čiastočne vo výške 50 %, ak je žiadateľ daňovo spoľahlivý najmenej 12 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov pred podaním žiadosti o upustenie od zábezpeky.
(12)
Colný úrad žiadosť podľa odseku 11 posúdi, a ak je prevádzkovateľ daňového skladu podľa odseku 11 daňovo spoľahlivý, colný úrad rozhodne o úplnom alebo čiastočnom upustení od zábezpeky do 60 dní odo dňa podania tejto žiadosti a určí lehotu platnosti tohto rozhodnutia, a to najviac na štyri roky odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o upustení od zábezpeky; ustanovenia § 23 a 24 tým nie sú dotknuté. Ak colný úrad rozhodne o neupustení od zábezpeky, novú žiadosť o upustenie od zábezpeky môže prevádzkovateľ daňového skladu podľa odseku 11 podať najskôr po uplynutí jedného roka odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia.
(13)
Prevádzkovateľ daňového skladu podľa odseku 11, ktorému colný úrad na základe žiadosti podľa odseku 11 rozhodol o upustení od zábezpeky a ktorý chce, aby mu bolo povolené upustenie od zábezpeky na ďalšie obdobie, je povinný požiadať colný úrad o upustenie od zábezpeky najneskôr 60 dní pred uplynutím platnosti rozhodnutia o upustení od zábezpeky.
(14)
Na účely tohto zákona sa za daňovo spoľahlivého považuje prevádzkovateľ daňového skladu podľa odseku 11, ktorý
a)
je vlastníkom výrobného zariadenia na výrobu minerálneho oleja, ak je žiadateľom o upustenie od zábezpeky prevádzkovateľ daňového skladu podľa odseku 11; na účely tohto zákona sa za vlastníctvo výrobného zariadenia považuje i jeho držba na základe zmluvy o kúpe prenajatej veci,
b)
vykazuje na základe súvahy z riadnej účtovnej závierky kladný rozdiel medzi majetkom a záväzkami17) vo výške najmenej dvojnásobku priemernej mesačnej daňovej povinnosti za obdobie 12 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov,
c)
dodržuje podmienky podľa § 21 ods. 4 najmenej 24 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov pred podaním žiadosti o úplné upustenie od zábezpeky alebo 12 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov pred podaním žiadosti o čiastočné upustenie od zábezpeky a tieto podmienky dodržuje aj v čase posudzovania tejto žiadosti a počas celého obdobia platnosti rozhodnutia o upustení od zábezpeky; na účely posúdenia žiadosti o úplné alebo o čiastočné upustenie od zábezpeky sa za nedoplatok nepovažuje, ak omeškanie platby nepresiahne 15 dní po lehote jej splatnosti,
d)
nedopustil sa správneho deliktu podľa § 42 ods. 1 písm. a), b), e), g), h) až k), § 46t ods. 4 písm. a), b), e), g), h) až k) alebo podľa § 46u ods. 15 písm. a), b), e), g), h) až k) a to najmenej
1. 24 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov pred podaním žiadosti o úplné upustenie od zábezpeky,
2. 12 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov pred podaním žiadosti o čiastočné upustenie od zábezpeky.
(15)
Prílohou k žiadosti podľa odseku 11 je doklad preukazujúci vlastníctvo výrobného zariadenia alebo zmluva o kúpe prenajatej veci, ak má prevádzkovateľ daňového skladu podľa odseku 11 výrobné zariadenie v držbe na základe zmluvy o kúpe prenajatej veci.
(16)
Prevádzkovateľ daňového skladu podľa odseku 11 je povinný na požiadanie colného úradu spresniť údaje uvedené v žiadosti podľa odseku 11 a v prílohách k žiadosti podľa odseku 15.
(17)
Colný úrad vyzve prevádzkovateľa daňového skladu podľa odseku 11, ktorému čiastočne alebo úplne upustil od zábezpeky podľa odseku 12, aby zábezpeku na daň zložil alebo ju doplnil v určenej lehote, ktorá nesmie byť kratšia ako 15 dní a dlhšia ako 30 dní, ak zistil, že
a)
prevádzkovateľ daňového skladu podľa odseku 11 má
1.
evidované nedoplatky voči colnému úradu alebo daňovému úradu viac ako päť dní,
2.
evidované nedoplatky na poistnom na sociálne poistenie a zdravotná poisťovňa eviduje voči nemu pohľadávky po splatnosti podľa osobitných predpisov,19)
b)
nastali iné okolnosti, na základe ktorých možno odôvodnene predpokladať, že prevádzkovateľ daňového skladu podľa odseku 11 nesplní riadne a včas svoju povinnosť zaplatiť daň podľa tohto zákona.
(18)
Ak colný úrad určil lehotu na zloženie alebo doplnenie zábezpeky na daň, prevádzkovateľ daňového skladu je povinný zábezpeku na daň zložiť alebo doplniť v lehote a vo výške určenej colným úradom.
§ 22a
Doplnenie zábezpeky na daň v daňovom sklade
(1)
Colný úrad môže rozhodnúť o uložení povinnosti prevádzkovateľovi daňového skladu doplniť zábezpeku na daň zloženú podľa § 22 do výšky dane pripadajúcej na množstvo minerálneho oleja skladovaného v pozastavení dane vo všetkých daňových skladoch, ktoré prevádzkuje, ak má odôvodnenú obavu, že nevyrubená daň alebo nesplatná daň bude v čase jej splatnosti a vymáhateľnosti nevymožiteľná alebo že v tomto čase bude vymáhanie dane spojené so značnými ťažkosťami; to neplatí, ak colný úrad prevádzkovateľovi daňového skladu, ktorý je podnikom na výrobu minerálneho oleja, upustil od zábezpeky úplne.
(2)
V rozhodnutí o doplnení zábezpeky na daň podľa odseku 1 colný úrad uvedie dôvody, na základe ktorých rozhodol o doplnení zábezpeky na daň, a určí lehotu na jej doplnenie. Colný úrad rozhodnutie o doplnení zábezpeky na daň podľa odseku 1 zruší, ak pominú dôvody, na základe ktorých toto rozhodnutie vydal, a v rovnakom čase vráti zloženú zábezpeku na daň.
(3)
Počas platnosti rozhodnutia o doplnení zábezpeky na daň podľa odseku 1 je prevádzkovateľ daňového skladu povinný sledovať výšku zloženej zábezpeky na daň a upraviť zloženú zábezpeku na daň, ak daň pripadajúca na množstvo skladovaného minerálneho oleja v pozastavení dane prevyšuje o viac ako 10 % daň, ktorá pripadá na množstvo skladovaného minerálneho oleja v pozastavení dane, na ktoré je zložená zábezpeka na daň. Prevádzkovateľ daňového skladu je povinný zvýšiť zábezpeku na daň o sumu dane, ktorá prevyšuje zloženú zábezpeku na daň, a to v lehote piatich pracovných dní odo dňa vzniku tejto skutočnosti.
§ 23
Postup pri preprave minerálneho oleja v pozastavení dane a minerálneho oleja oslobodeného od dane na daňovom území
(1)
Minerálny olej v pozastavení dane je možné prepravovať na daňovom území len
a)
z daňového skladu do iného daňového skladu alebo na miesto priameho dodania uvedené v elektronickom dokumente; miestom priameho dodania uvedeným v elektronickom dokumente sa na účely tohto zákona rozumie miesto, na ktoré je dodaný minerálny olej prepravovaný v pozastavení dane, ak je prepravovaný priamo osobe, ktorú určí príjemca (odberateľ), ktorým je prevádzkovateľ daňového skladu, alebo oprávnený príjemca podľa § 25 ods. 1, ktorý prijíma opakovane minerálny olej v pozastavení dane z iného členského štátu, a táto osoba je osobou, ktorá odoberá minerálny olej uvedený v § 6 ods. 1 písm. f) alebo osobou uvedenou v § 11, § 25a alebo v § 25b ods. 1, 4 alebo ods. 16,
b)
z miesta dovozu (§ 29) do daňového skladu alebo na miesto priameho dodania,
c)
z daňového skladu do miesta výstupu (§ 30),
d)
z miesta dovozu (§ 29), ak minerálny olej odosiela registrovaný odosielateľ na daňovom území, do daňového skladu na daňovom území alebo do miesta výstupu (§ 30),
e)
do daňového skladu, ak sa prepravuje minerálny olej, ktorého vlastníkom sa stal štát podľa osobitného predpisu.7)
(2)
Minerálny olej oslobodený od dane podľa § 10 ods. 1 alebo minerálny olej uvedený v § 6 ods. 5 je možné prepravovať na daňovom území len
a)
z daňového skladu do užívateľského podniku,
b)
z miesta dovozu (§ 29) do miesta uskladnenia minerálneho oleja v užívateľskom podniku pri dovoze, ktorý uskutočňuje užívateľský podnik,
c)
z užívateľského podniku do iného užívateľského podniku alebo do daňového skladu, ak ide o
1.
dodanie leteckých pohonných látok podľa § 11 ods. 2 písm. b),
2.
dodanie daňovo zvýhodneného minerálneho oleja podľa § 11 ods. 16,
3.
ukončenie činnosti užívateľského podniku podľa § 11 ods. 20,
4.
materiálovú výpomoc so súhlasom colného úradu,
5.
minerálny olej uvedený v § 6 ods. 5,
d)
medzi prevádzkarňami tej istej osoby, ktorá je užívateľským podnikom.
(3)
Colný úrad môže v odôvodnených prípadoch, ak nie je ohrozená vymožiteľnosť dane alebo vybratie dane, povoliť na žiadosť osoby, ktorá chce prepravovať na daňovom území minerálny olej v pozastavení dane alebo oslobodený od dane podľa § 10 ods. 1 alebo minerálny olej uvedený v § 6 ods. 5, aj iný spôsob prepravy minerálneho oleja, ako je uvedený v odsekoch 1 a 2.
(4)
Prepravu minerálneho oleja v pozastavení dane alebo minerálneho oleja podľa § 11 ods. 3 na daňovom území je možné uskutočniť len na základe elektronického dokumentu, a to spôsobom uvedeným v osobitnom predpise,20a) ak tento zákon neustanovuje inak. Návrh elektronického dokumentu a aj akákoľvek zmena vykonaná prostredníctvom elektronického systému6c) musí byť podpísaná kvalifikovaným elektronickým podpisom,20b) ak sa odosielateľ (dodávateľ) alebo príjemca (odberateľ) s colným úradom nedohodnú inak.
(5)
Pred začatím prepravy minerálneho oleja v pozastavení dane alebo minerálneho oleja podľa § 11 ods. 3 na daňovom území odosielateľ (dodávateľ) vyhotoví návrh elektronického dokumentu, ktorý zašle colnému úradu odosielateľa (dodávateľa). Colný úrad odosielateľa (dodávateľa) elektronicky overí údaje v návrhu elektronického dokumentu a ak sú údaje správne, pridelí k návrhu elektronického dokumentu administratívny referenčný kód (ďalej len „referenčný kód“) a zároveň zašle elektronický dokument s prideleným referenčným kódom odosielateľovi (dodávateľovi), príjemcovi (odberateľovi) a colnému úradu príjemcu (odberateľa). Ak údaje uvedené v návrhu elektronického dokumentu nie sú správne, colný úrad odosielateľa (dodávateľa) o tejto skutočnosti bezodkladne informuje odosielateľa návrhu elektronického dokumentu. Prepravu minerálneho oleja v pozastavení dane alebo minerálneho oleja podľa § 11 ods. 3 na daňovom území je možné začať až po pridelení referenčného kódu, ak tento zákon neustanovuje inak. Prepravu minerálneho oleja pre lietadlovú techniku ozbrojených síl, ozbrojených bezpečnostných zborov, záchranných služieb a pre lietadlovú techniku pre potreby Hasičského a záchranného zboru4b) pri plnení úloh podľa osobitného predpisu4c) je možné začať v mimoriadnych situáciách4a) alebo v krízových situáciách20c) po zaslaní návrhu elektronického dokumentu colnému úradu odosielateľa (dodávateľa) bez pridelenia referenčného kódu; elektronické overenie údajov v návrhu elektronického dokumentu a pridelenie referenčného kódu colným úradom odosielateľa (dodávateľa) tým nie je dotknuté. Minerálny olej prepravovaný v pozastavení dane alebo minerálny olej podľa § 11 ods. 3 na daňovom území musí sprevádzať písomný dokument obsahujúci referenčný kód s výnimkou prepravy minerálneho oleja pre lietadlovú techniku ozbrojených síl, ozbrojených bezpečnostných zborov, záchranných služieb a pre lietadlovú techniku pre potreby Hasičského a záchranného zboru4b) pri plnení úloh podľa osobitného predpisu,4c) v mimoriadnych situáciách4a) alebo v krízových situáciách.20c)
(6)
Odosielateľ (dodávateľ) môže zrušiť elektronický dokument, ak sa nezačala preprava minerálneho oleja v pozastavení dane alebo minerálneho oleja podľa § 11 ods. 3 na daňovom území; preprava minerálneho oleja v pozastavení dane s výnimkou prepravy potrubím alebo minerálneho oleja podľa § 11 ods. 3 na daňovom území sa začína, keď minerálny olej v pozastavení dane alebo minerálny olej podľa § 11 ods. 3 opustí daňový sklad odosielateľa (dodávateľa) alebo užívateľský podnik odosielateľa (dodávateľa), alebo je prepustený do voľného obehu.2a)
(7)
Počas prepravy minerálneho oleja v pozastavení dane alebo minerálneho oleja podľa § 11 ods. 3 na daňovom území môže odosielateľ (dodávateľ), ktorý zložil zábezpeku na daň podľa odseku 12, zmeniť miesto prijatia minerálneho oleja v pozastavení dane alebo minerálneho oleja podľa § 11 ods. 3 alebo zmeniť príjemcu (odberateľa) prostredníctvom elektronického systému,6c) a to spôsobom uvedeným v osobitnom predpise.20a) Zmeniť miesto prijatia alebo príjemcu (odberateľa) prostredníctvom elektronického systému6c) môže aj odosielateľ (dodávateľ), ktorý prepravuje minerálny olej podľa § 4 ods. 8.
(8)
Preprava minerálneho oleja v pozastavení dane alebo minerálneho oleja podľa § 11 ods. 3 potrubím začína ukončením čerpania minerálneho oleja v pozastavení dane alebo minerálneho oleja podľa § 11 ods. 3 do potrubia v daňovom sklade odosielateľa (dodávateľa). Pri preprave minerálneho oleja v pozastavení dane alebo minerálneho oleja podľa § 11 ods. 3 potrubím odosielateľ (dodávateľ) vyhotoví návrh elektronického dokumentu po ukončení čerpania minerálneho oleja do potrubia; elektronické overenie údajov v návrhu elektronického dokumentu a pridelenie referenčného kódu colným úradom odosielateľa (dodávateľa) tým nie je dotknuté. Pri preprave minerálneho oleja v pozastavení dane alebo minerálneho oleja podľa § 11 ods. 3 potrubím sa písomný dokument obsahujúci referenčný kód nevyžaduje.
(9)
Príjemca (odberateľ) minerálneho oleja prepravovaného v pozastavení dane alebo minerálneho oleja podľa § 11 ods. 3 na daňovom území je povinný najneskôr do piatich pracovných dní odo dňa ukončenia prepravy tohto minerálneho oleja predložiť colnému úradu príjemcu (odberateľa) elektronickú správu o prijatí vyhotovenú prostredníctvom elektronického systému,6c) a to spôsobom uvedeným v osobitnom predpise20a) (ďalej len „správa o prijatí“); správa o prijatí musí byť podpísaná kvalifikovaným elektronickým podpisom,20b) ak sa odosielateľ (dodávateľ) alebo príjemca (odberateľ) s colným úradom nedohodnú inak. Preprava minerálneho oleja v pozastavení dane alebo minerálneho oleja podľa § 11 ods. 3 na daňovom území sa považuje za ukončenú dňom prijatia minerálneho oleja príjemcom (odberateľom). Colný úrad príjemcu (odberateľa) elektronicky overí údaje v správe o prijatí a ak sú tieto údaje správne, potvrdí príjemcovi (odberateľovi) zaevidovanie správy o prijatí. Správu o prijatí colný úrad príjemcu (odberateľa) po jej zaevidovaní bezodkladne zašle odosielateľovi (dodávateľovi) a colnému úradu odosielateľa (dodávateľa). Ak údaje uvedené v správe o prijatí nie sú správne, colný úrad príjemcu (odberateľa) o tejto skutočnosti bezodkladne informuje odosielateľa správy o prijatí.
(10)
Minerálny olej, ktorý bol prepravovaný v pozastavení dane, alebo minerálny olej podľa § 11 ods. 3 na daňovom území musí byť po prevzatí bezodkladne umiestnený v sklade príjemcu (odberateľa) okrem prepravy minerálneho oleja na miesto priameho dodania.
(11)
Ak colný úrad odosielateľa (dodávateľa) je súčasne aj colným úradom príjemcu (odberateľa), colný úrad odošle elektronický dokument s prideleným referenčným kódom príjemcovi (odberateľovi) a zaevidovanú správu o prijatí odošle odosielateľovi (dodávateľovi).
(12)
Na minerálny olej, ktorý sa má prepravovať v pozastavení dane alebo oslobodený od dane podľa § 10 ods. 1 na daňovom území, musí byť vždy zložená zábezpeka na daň s výnimkou, ak sa má minerálny olej prepravovať potrubím alebo sa má priamo plniť do bežných nádrží lietadiel alebo lodí na účely oslobodené od dane podľa § 10 ods. 1, alebo sa má prepravovať minerálny olej uvedený v § 10 ods. 1 písm. b) v železničných cisternách pre lietadlovú techniku ozbrojených síl. Zábezpeka na daň sa zloží najmenej vo výške dane pripadajúcej na množstvo prepravovaného minerálneho oleja, ak tento zákon neustanovuje inak. Zloženie zábezpeky na daň na minerálny olej, ktorý sa má prepravovať v pozastavení dane, sa nevyžaduje, ak zábezpeka na daň podľa § 22 ods. 2 alebo ods. 3 je zložená v takej výške, že pokrýva zábezpeku na daň na minerálny olej, ktorý sa má prepravovať v pozastavení dane. Zloženú zábezpeku na daň colný úrad odosielateľa (dodávateľa) bezodkladne vráti osobe, ktorá zložila zábezpeku na daň, po zaevidovaní správy o prijatí, ak sa colný úrad odosielateľa (dodávateľa) a osoba, ktorá zložila zábezpeku na daň, nedohodli inak.
(13)
Na prepravu minerálneho oleja na daňovom území
a)
v pozastavení dane zloží zábezpeku na daň
1.
prevádzkovateľ daňového skladu, ktorý je
1a.
odosielateľom (dodávateľom) na daňovom území,
1b.
príjemcom (dovozcom) pri dovoze na daňové územie,
1c.
odosielateľom (vývozcom) pri vývoze z daňového územia,
1d.
príjemcom minerálneho oleja, ktorého vlastníkom sa stal štát podľa osobitného predpisu,7)
1e.
príjemcom (odberateľom) na daňovom území, ak minerálny olej prepravovaný v pozastavení dane podľa odseku 1 písm. a) je v jeho vlastníctve, alebo
1f.
príjemcom (odberateľom) na daňovom území namiesto odosielateľa (dodávateľa) na daňovom území, ak sa tak dohodli a colný úrad s dohodou súhlasil,
2.
registrovaný odosielateľ alebo
3.
dopravca alebo príjemca (odberateľ) na daňovom území namiesto odosielateľa (dodávateľa), ak sa tak dohodli a colný úrad odosielateľa (dodávateľa) s dohodou súhlasil,
b)
oslobodeného od dane podľa § 10 ods. 1 zloží zábezpeku na daň užívateľský podnik, ktorý je
1.
odberateľom na daňovom území alebo
2.
príjemcom (dovozcom) pri dovoze na daňové územie,
3.
odosielateľom tohto minerálneho oleja odosielaného podľa § 11 ods. 16 a 20.
(14)
Colný úrad povolí na základe žiadosti prevádzkovateľa daňového skladu alebo užívateľského podniku zníženie zábezpeky na daň na prepravovaný minerálny olej, ak výška dane pripadajúca na množstvo minerálneho oleja prepravovaného v pozastavení dane alebo oslobodeného od dane podľa § 10 ods. 1 je najmenej 16 600 000 eur, ak nie je ohrozená vymožiteľnosť dane alebo vybratie dane a ak tento žiadateľ je daňovo spoľahlivý počas najmenej 24 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov pred podaním žiadosti o zníženie zábezpeky na daň na prepravovaný minerálny olej; znížená zábezpeka na daň je súčet sumy 16 600 000 eur a sumy, ktorá presahuje výšku 16 600 000 eur, zníženej o 50 %, pričom znížená zábezpeka na daň je najviac vo výške 24 900 000 eur. Povolenie na zníženie zábezpeky na daň na prepravovaný minerálny olej sa nevyžaduje, ak bolo vydané povolenie na zníženie zábezpeky na daň podľa § 24 ods. 13. Ak súčet zábezpeky na daň na minerálny olej, ktorý sa má prepravovať v pozastavení dane alebo oslobodený od dane podľa § 10 ods. 1 na daňovom území, a zábezpeky na daň na minerálny olej, ktorý sa má prepravovať v pozastavení dane na území Európskej únie, je najmenej 16 600 000 eur, znížená zábezpeka na daň na takto prepravovaný minerálny olej je súčet sumy 16 600 000 eur a sumy, ktorá presahuje výšku 16 600 000 eur, zníženej o 50 %, pričom znížená zábezpeka na daň je najviac vo výške 24 900 000 eur. Zábezpeka na daň podľa tohto odseku sa nevyžaduje, ak zábezpeka na daň podľa § 24 ods. 13 je zložená vo výške 24 900 000 eur. Ak prevádzkovateľ daňového skladu alebo užívateľský podnik nespĺňa niektorú z podmienok uvedených v § 21 ods. 4 písm. a), c) až g), povolenie na zníženie zábezpeky na daň zaniká.
(15)
Ak sa minerálny olej v pozastavení dane prepravuje na miesto priameho dodania podľa odseku 1 písm. a), je príjemca (odberateľ) minerálneho oleja povinný bezodkladne pred začatím prepravy oznámiť colnému úradu adresu miesta priameho dodania uvedeného v elektronickom dokumente a evidenčné číslo alebo číslo povolenia osoby podľa § 11, § 25a alebo § 25b, ktorá má sídlo, trvalý pobyt alebo miesto podnikania v mieste priameho dodania.
(16)
Colný úrad môže prostredníctvom elektronického systému6c) uložiť príjemcovi (odberateľovi) minerálneho oleja po začatí prepravy minerálneho oleja v pozastavení dane povinnosť bezodkladne po dopravení minerálneho oleja na mieste určenia oznámiť dopravenie minerálneho oleja prostredníctvom elektronického systému6c) colnému úradu a počas dvoch hodín od zaslania oznámenia o tejto skutočnosti prostredníctvom elektronického systému6c) minerálny olej nevyložiť, neprečerpať alebo s týmto minerálnym olejom nenakladať.
§ 24
Postup pri preprave minerálneho oleja v pozastavení dane na území Európskej únie
(1)
Minerálny olej v pozastavení dane je možné prepravovať na území Európskej únie len
a)
z daňového skladu na daňovom území alebo z miesta dovozu (§ 29), ak minerálny olej odosiela registrovaný odosielateľ na daňovom území, do daňového skladu alebo oprávnenému príjemcovi v inom členskom štáte, alebo slovenskému zástupcovi podľa § 16 ods. 3, alebo ozbrojeným silám Slovenskej republiky a ich civilným zamestnancom na použitie v súvislosti s aktivitami podľa medzinárodnej zmluvy5) na územie štátov, ktoré sú stranami Severoatlantickej zmluvy alebo ozbrojeným silám Slovenskej republiky na použitie týmito ozbrojenými silami a ich civilnými zamestnancami pri obrannom úsilí v rámci spoločnej bezpečnostnej a obrannej politiky Európskej únie,
b)
z daňového skladu na daňovom území alebo z miesta dovozu (§ 29), ak minerálny olej odosiela registrovaný odosielateľ na daňovom území, do iného daňového skladu na daňovom území cez územie iného členského štátu,
c)
z daňového skladu v inom členskom štáte alebo od registrovaného odosielateľa v inom členskom štáte do daňového skladu, alebo oprávnenému príjemcovi na daňovom území alebo na miesto priameho dodania uvedené v elektronickom dokumente,
d)
z daňového skladu v inom členskom štáte alebo od registrovaného odosielateľa v inom členskom štáte do daňového skladu, alebo oprávnenému príjemcovi v inom členskom štáte cez daňové územie,
e)
v prípadoch uvedených v písmenách a) a c) cez územie tretieho štátu.
(2)
Prepravu minerálneho oleja na území Európskej únie v pozastavení dane je možné uskutočniť len na základe elektronického dokumentu, ak tento zákon neustanovuje inak. Návrh elektronického dokumentu a aj akákoľvek zmena vykonaná prostredníctvom elektronického systému6c) musí byť podpísaná kvalifikovaným elektronickým podpisom,20b) ak sa odosielateľ (dodávateľ) alebo príjemca (odberateľ) s colným úradom nedohodnú inak.
(3)
Pred začatím prepravy minerálneho oleja v pozastavení dane z daňového územia na územie Európskej únie vyhotoví odosielateľ (dodávateľ) návrh elektronického dokumentu, ktorý zašle colnému úradu odosielateľa (dodávateľa). Colný úrad odosielateľa (dodávateľa) elektronicky overí údaje v návrhu elektronického dokumentu a ak sú údaje správne, pridelí k návrhu elektronického dokumentu referenčný kód a zároveň zašle elektronický dokument s prideleným referenčným kódom odosielateľovi (dodávateľovi) a správcovi dane členského štátu príjemcu (odberateľa). Ak údaje uvedené v návrhu elektronického dokumentu nie sú správne, colný úrad odosielateľa (dodávateľa) o tejto skutočnosti bezodkladne informuje odosielateľa návrhu elektronického dokumentu. Ak sa minerálny olej prepravuje v pozastavení dane podľa odseku 1 písm. b) a údaje uvedené v elektronickom dokumente sú správne, colný úrad odosielateľa (dodávateľa) zašle elektronický dokument príjemcovi (odberateľovi) minerálneho oleja a colnému úradu príjemcu (odberateľa). Prepravu minerálneho oleja v pozastavení dane na území Európskej únie je možné začať až po pridelení referenčného kódu, ak tento zákon neustanovuje inak. Minerálny olej prepravovaný v pozastavení dane na území Európskej únie musí sprevádzať písomný dokument obsahujúci referenčný kód.
(4)
Ak sa minerálny olej prepravuje v pozastavení dane na území Európskej únie podľa odseku 1 písm. c), colný úrad príjemcu (odberateľa) je povinný elektronický dokument zaslaný správcom dane členského štátu odosielateľa (dodávateľa) zaslať príjemcovi (odberateľovi).
(5)
Odosielateľ (dodávateľ) môže zrušiť elektronický dokument, ak sa nezačala preprava minerálneho oleja v pozastavení dane na území Európskej únie; preprava minerálneho oleja v pozastavení dane na území Európskej únie okrem prepravy potrubím sa začína, keď minerálny olej opustí daňový sklad odosielateľa (dodávateľa) alebo je prepustený do voľného obehu.2a)
(6)
Počas prepravy minerálneho oleja v pozastavení dane na území Európskej únie môže prevádzkovateľ daňového skladu, ktorý zložil zábezpeku na daň, alebo registrovaný odosielateľ na daňovom území, ktorý zložil zábezpeku na daň, zmeniť miesto prijatia minerálneho oleja v pozastavení dane alebo zmeniť príjemcu (odberateľa) s výnimkou príjemcu (odberateľa), ktorým je slovenský zástupca podľa § 16 ods. 3 alebo ozbrojené sily Slovenskej republiky a ich civilní zamestnanci, prostredníctvom elektronického systému,6c) a to spôsobom uvedeným v osobitnom predpise.20a)
(7)
Preprava minerálneho oleja v pozastavení dane potrubím začína ukončením čerpania minerálneho oleja v pozastavení dane do potrubia v daňovom sklade odosielateľa (dodávateľa) na daňovom území. Pri preprave minerálneho oleja v pozastavení dane potrubím odosielateľ (dodávateľ) vyhotoví návrh elektronického dokumentu po ukončení čerpania minerálneho oleja do potrubia; elektronické overenie údajov v návrhu elektronického dokumentu a pridelenie referenčného kódu colným úradom odosielateľa (dodávateľa) tým nie je dotknuté. Pri preprave minerálneho oleja v pozastavení dane potrubím sa písomný dokument obsahujúci referenčný kód nevyžaduje.
(8)
Ak sa minerálny olej prepravuje v pozastavení dane na území Európskej únie podľa odseku 1 písm. c), príjemca (odberateľ) minerálneho oleja prepravovaného v pozastavení dane je povinný najneskôr do piatich pracovných dní od ukončenia prepravy minerálneho oleja v pozastavení dane predložiť colnému úradu príjemcu (odberateľa) správu o prijatí; správa o prijatí musí byť podpísaná kvalifikovaným elektronickým podpisom,20b) ak sa odosielateľ (dodávateľ) alebo príjemca (odberateľ) s colným úradom nedohodnú inak. Preprava minerálneho oleja v pozastavení dane na území Európskej únie sa považuje za ukončenú dňom prijatia minerálneho oleja príjemcom (odberateľom) alebo prijatia v mieste priameho dodania. Colný úrad príjemcu (odberateľa) elektronicky overí údaje v správe o prijatí a ak sú údaje správne, potvrdí príjemcovi (odberateľovi) zaevidovanie správy o prijatí. Správu o prijatí colný úrad príjemcu (odberateľa) zašle bezodkladne po jej zaevidovaní správcovi dane členského štátu odosielateľa (dodávateľa). Ak údaje uvedené v správe o prijatí nie sú správne, colný úrad príjemcu (odberateľa) o tejto skutočnosti bezodkladne informuje odosielateľa správy o prijatí.
(9)
Ak sa minerálny olej prepravuje v pozastavení dane na území Európskej únie podľa odseku 1 písm. a), colný úrad odosielateľa (dodávateľa) je povinný správu o prijatí zaslanú správcom dane členského štátu príjemcu (odberateľa) zaslať odosielateľovi (dodávateľovi) na daňovom území.
(10)
Minerálny olej, ktorý bol prepravovaný v pozastavení dane na území Európskej únie, musí byť po prevzatí bezodkladne umiestnený v sklade príjemcu (odberateľa) okrem prepravy minerálneho oleja na miesto priameho dodania.
(11)
Minerálny olej bez daňovej sadzby, ktorý podlieha postupu pri preprave podľa § 4 ods. 8, ako aj minerálny olej s nulovou sadzbou dane, ak nebol uvedený do daňového voľného obehu, je možné prepravovať len na základe elektronického dokumentu.
(12)
Na minerálny olej, ktorý sa má prepravovať v pozastavení dane na území Európskej únie, musí byť vždy zložená zábezpeka na daň s výnimkou, ak sa má minerálny olej prepravovať potrubím alebo ak sa má minerálny olej prepravovať slovenskému zástupcovi podľa § 16 ods. 3 alebo ozbrojeným silám Slovenskej republiky a ich civilným zamestnancom na použitie v súvislosti s aktivitami podľa medzinárodnej zmluvy5) na územie štátov, ktoré sú stranami Severoatlantickej zmluvy alebo ozbrojeným silám Slovenskej republiky na použitie týmito ozbrojenými silami a ich civilnými zamestnancami pri obrannom úsilí v rámci spoločnej bezpečnostnej a obrannej politiky Európskej únie. Zábezpeku na daň zloží odosielateľ (dodávateľ) vo výške dane pripadajúcej na množstvo prepravovaného minerálneho oleja, ak tento zákon neustanovuje inak. Zloženie zábezpeky na daň na minerálny olej, ktorý sa má prepravovať v pozastavení dane, sa nevyžaduje, ak zábezpeka na daň podľa § 22 ods. 2 alebo ods. 3 je zložená v takej výške, že pokrýva zábezpeku na daň na minerálny olej, ktorý sa má prepravovať v pozastavení dane. Zábezpeka na daň zložená v inom členskom štáte je platná na daňovom území. Colný úrad na žiadosť odosielateľa (dodávateľa) povolí, aby namiesto odosielateľa (dodávateľa) zložil zábezpeku na daň príjemca (odberateľ), ak sa tak odosielateľ (dodávateľ) a príjemca (odberateľ) dohodli. Zloženú zábezpeku na daň colný úrad odosielateľa (dodávateľa) bezodkladne vráti osobe, ktorá zložila zábezpeku na daň, po zaevidovaní správy o prijatí zaslanej správcom dane členského štátu príjemcu (odberateľa), ak sa colný úrad odosielateľa (dodávateľa) a osoba, ktorá zložila zábezpeku na daň, nedohodli inak.
(13)
Colný úrad povolí na žiadosť odosielateľa (dodávateľa) zníženie zábezpeky na daň na prepravovaný minerálny olej odosielateľovi (dodávateľovi), ak výška dane pripadajúca na množstvo minerálneho oleja prepravovaného v pozastavení dane je najmenej 16 600 000 eur, ak nie je ohrozená vymožiteľnosť dane alebo vybratie dane a ak tento žiadateľ je daňovo spoľahlivý počas najmenej 24 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov pred podaním žiadosti o zníženie zábezpeky na daň na prepravovaný minerálny olej; znížená zábezpeka na daň je súčet sumy 16 600 000 eur a sumy, ktorá presahuje výšku 16 600 000 eur, zníženej o 50 %, pričom znížená zábezpeka na daň je najviac vo výške 24 900 000 eur. Povolenie na zníženie zábezpeky na daň na prepravovaný minerálny olej sa nevyžaduje, ak bolo vydané povolenie na zníženie zábezpeky na daň podľa § 23 ods. 14. Ak súčet zábezpeky na daň na minerálny olej, ktorý sa má prepravovať v pozastavení dane na území Európskej únie, a zábezpeky na daň na minerálny olej, ktorý sa má prepravovať v pozastavení dane alebo oslobodený od dane podľa § 10 ods. 1 na daňovom území, je najmenej 16 600 000 eur, znížená zábezpeka na daň na takto prepravovaný minerálny olej je súčet sumy 16 600 000 eur a sumy, ktorá presahuje výšku 16 600 000 eur, zníženej o 50 %, pričom znížená zábezpeka na daň je najviac vo výške 24 900 000 eur. Zábezpeka na daň podľa tohto odseku sa nevyžaduje, ak zábezpeka na daň podľa § 23 ods. 14 je zložená vo výške 24 900 000 eur. Ak odosielateľ (dodávateľ) nespĺňa niektorú z podmienok uvedených v § 21 ods. 4 písm. a), c) až g), povolenie na zníženie zábezpeky na daň zaniká.
(14)
Preprava minerálneho oleja v pozastavení dane z územia Európskej únie osobám uvedeným v § 16 ods. 2 alebo z daňového územia osobám uvedeným v § 16 ods. 3 sa uskutočňuje s elektronickým dokumentom a s osvedčením o oslobodení od spotrebnej dane vyhotoveným podľa vzoru a spôsobom ustanoveným v osobitnom predpise6) (ďalej len „osvedčenie o oslobodení“). Preprava minerálneho oleja v pozastavení dane z územia Európskej únie ozbrojeným silám iných členských štátov, ktoré sú stranami Severoatlantickej zmluvy, a ich civilným zamestnancom na použitie v súvislosti s aktivitami podľa medzinárodnej zmluvy,5) alebo z územia Európskej únie ozbrojeným silám iných členských štátov na použitie týmito ozbrojenými silami a ich civilnými zamestnancami pri obrannom úsilí v rámci spoločnej bezpečnostnej a obrannej politiky Európskej únie, alebo z daňového územia ozbrojeným silám Slovenskej republiky a ich civilným zamestnancom na použitie v súvislosti s aktivitami podľa medzinárodnej zmluvy,5) na územie štátov, ktoré sú stranami Severoatlantickej zmluvy, alebo z daňového územia ozbrojeným silám Slovenskej republiky na použitie týmito ozbrojenými silami a ich civilnými zamestnancami pri obrannom úsilí v rámci spoločnej bezpečnostnej a obrannej politiky Európskej únie, sa uskutočňuje s osvedčením o oslobodení. Po ukončení prepravy minerálneho oleja v pozastavení dane osoby uvedené v § 16 ods. 2 bezodkladne informujú o prijatí minerálneho oleja Colný úrad Bratislava, ktorý vyhotoví správu o prijatí, pričom postupuje primerane podľa osobitného predpisu;20a) Colný úrad Bratislava zašle správu o prijatí správcovi dane členského štátu odosielateľa (dodávateľa).
(15)
Ak sa minerálny olej v pozastavení dane prepravuje na miesto priameho dodania podľa odseku 1 písm. c), je príjemca (odberateľ) minerálneho oleja povinný bezodkladne pred začatím prepravy oznámiť colnému úradu adresu miesta priameho dodania uvedeného v elektronickom dokumente a evidenčné číslo alebo číslo povolenia osoby podľa § 11, § 25a alebo § 25b, ktorá má sídlo, trvalý pobyt alebo miesto podnikania v mieste priameho dodania.
(16)
Colný úrad môže prostredníctvom elektronického systému6c) uložiť príjemcovi (odberateľovi) minerálneho oleja po začatí prepravy minerálneho oleja v pozastavení dane povinnosť bezodkladne po dopravení minerálneho oleja na mieste určenia oznámiť dopravenie minerálneho oleja prostredníctvom elektronického systému6c) colnému úradu a počas dvoch hodín od zaslania oznámenia o tejto skutočnosti prostredníctvom elektronického systému6c) minerálny olej nevyložiť, neprečerpať alebo s týmto minerálnym olejom nenakladať.
§ 24a
Pozastavenie prístupu do elektronického systému prepráv
(1)
Colný úrad môže osobe podľa § 11, 21, 25 alebo § 26 dočasne pozastaviť na daňovom území prístup do elektronického systému,6c) ak má odôvodnenú obavu, že nesplatná daň alebo nevyrubená daň bude, v rozsahu presahujúcom zloženú zábezpeku na daň, v čase jej splatnosti a vymáhateľnosti nevymožiteľná alebo že v tomto čase bude vymáhanie dane spojené so značnými ťažkosťami.
(2)
Colný úrad je povinný osobu podľa § 11, 21, 25 alebo § 26, ktorej dočasne pozastavil prístup do elektronického systému,6c) bezodkladne informovať. V oznámení o pozastavení prístupu do elektronického systému6c) colný úrad uvedie dôvody, na základe ktorých postupoval podľa odseku 1. Proti postupu colného úradu podľa odseku 1 je prípustná námietka, ktorá nemá odkladný účinok.
(3)
Ak pominú dôvody, na základe ktorých colný úrad postupoval podľa odseku 1, je colný úrad povinný bezodkladne umožniť osobe podľa § 11, 21, 25 alebo § 26 prístup do elektronického systému6c) a o tejto skutočnosti ju bezodkladne informovať.
(4)
Dočasne pozastaviť prístup do elektronického systému6c) osobe podľa odseku 1 môže aj Kriminálny úrad finančnej správy, ak bolo vyšetrovateľom finančnej správy začaté trestné stíhanie pre podozrenie zo spáchania daňového trestného činu; to neplatí, ak colný úrad osobe podľa § 21, ktorá je prevádzkovateľom daňového skladu, ktorý je podnikom na výrobu minerálneho oleja, upustil od zábezpeky úplne alebo čiastočne. Kriminálny úrad finančnej správy je povinný postupovať pri dočasnom pozastavení prístupu do elektronického systému6c) podľa odsekov 2 a 3 rovnako ako colný úrad a bezodkladne informovať colný úrad o dočasnom pozastavení prístupu do elektronického systému6c) a o ukončení tohto dočasného pozastavenia.
§ 25
Oprávnený príjemca
(1)
Oprávneným príjemcom na daňovom území je osoba, ktorá má povolenie prijímať minerálny olej z iného členského štátu v pozastavení dane. Oprávneným príjemcom je aj osoba na území iného členského štátu oprávnená podľa právnych predpisov príslušného členského štátu prijímať minerálny olej z iného členského štátu v pozastavení dane. Osoba, ktorá chce byť oprávneným príjemcom na daňovom území a chce opakovane prijímať minerálny olej z iného členského štátu v pozastavení dane, musí požiadať colný úrad o registráciu a vydanie povolenia prijímať minerálny olej z iného členského štátu v pozastavení dane. Osoba, ktorá chce príležitostne prijať minerálny olej z iného členského štátu v pozastavení dane, musí na každý príležitostný príjem minerálneho oleja požiadať colný úrad o vydanie povolenia prijať minerálny olej z iného členského štátu v pozastavení dane.
(2)
Žiadosť o registráciu a vydanie povolenia prijímať minerálny olej z iného členského štátu v pozastavení dane alebo žiadosť o vydanie povolenia prijať minerálny olej z iného členského štátu v pozastavení dane musí obsahovať okrem údajov podľa osobitného predpisu30b)
a)
obchodný názov minerálneho oleja a príslušný kód kombinovanej nomenklatúry,
b)
údaj o predpokladanom ročnom objeme minerálneho oleja prijímaného v pozastavení dane v litroch alebo v kilogramoch, ak je žiadateľom osoba, ktorá chce prijímať minerálny olej z iného členského štátu v pozastavení dane opakovane,
c)
údaj o množstve minerálneho oleja v litroch alebo v kilogramoch a predpokladaný čas prijatia celého množstva minerálneho oleja, ktoré má v danom prípade prijať žiadateľ, ktorým je osoba, ktorá chce príležitostne prijať minerálny olej z iného členského štátu v pozastavení dane.
(3)
Prílohami k žiadosti sú
a)
doklad preukazujúci oprávnenie na podnikanie nie starší ako 30 dní, alebo jeho osvedčená kópia, ak je žiadateľom osoba, ktorá nemá sídlo alebo trvalý pobyt na daňovom území,
b)
technická dokumentácia, opis skladovacích zariadení, spôsob zabezpečenia minerálneho oleja pred neoprávneným použitím, počet zariadení na meranie prietoku, teploty, hmotnosti, hustoty minerálneho oleja a doklad o overení skladovacích a meracích zariadení podľa § 18 ods. 5, ak žiadateľ má zariadenie na skladovanie minerálneho oleja,
c)
údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov6ba) žiadateľa alebo jeho zodpovedného zástupcu, ak je žiadateľom fyzická osoba; ak je žiadateľom právnická osoba, údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov tejto právnickej osoby, zodpovedného zástupcu a fyzických osôb, ktoré sú členmi riadiacich orgánov alebo kontrolných orgánov, na účel preukázania splnenia podmienky podľa odseku 4 písm. e).
(4)
Žiadateľ musí spĺňať tieto podmienky:
a)
vedie účtovníctvo podľa osobitného predpisu,17)
b)
zložil zábezpeku na daň,
c)
nemá nedoplatky voči colnému úradu ani daňovému úradu,
d)
nemá evidované nedoplatky na poistnom na sociálne poistenie a zdravotná poisťovňa neeviduje voči nemu pohľadávky po splatnosti podľa osobitných predpisov,19)
e)
nebol právoplatne odsúdený za úmyselne spáchaný trestný čin hospodársky alebo iný trestný čin, ktorého skutková podstata súvisí s predmetom podnikania; to sa vzťahuje aj na zodpovedného zástupcu a fyzické osoby, ktoré sú členmi riadiacich alebo kontrolných orgánov žiadateľa,
f)
nie je v likvidácii ani na neho nie je právoplatne vyhlásený konkurz, povolené vyrovnanie, potvrdené nútené vyrovnanie alebo povolená reštrukturalizácia,
g)
nemá nedoplatky voči Agentúre pre núdzové zásoby ropy a ropných výrobkov.19aa)
(5)
Žiadateľ je povinný na požiadanie colného úradu spresniť údaje uvedené v žiadosti a v prílohách k žiadosti.
(6)
Osoba, ktorá chce prijímať minerálny olej z iného členského štátu v pozastavení dane opakovane, je povinná pred vydaním povolenia prijímať minerálny olej z iného členského štátu v pozastavení dane zložiť zábezpeku na daň vo výške dane pripadajúcej na množstvo minerálneho oleja, ktorý predpokladá prijať v priebehu dvoch po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov spôsobom podľa § 22 ods. 1.
(7)
Colný úrad pred vykonaním registrácie a vydaním povolenia prijímať minerálny olej z iného členského štátu v pozastavení dane opakovane, preverí u žiadateľa skutočnosti a údaje podľa odsekov 2 až 5. Ak sú skutočnosti a údaje pravdivé a žiadateľ spĺňa podmienky podľa odseku 6, colný úrad žiadateľa zaregistruje a vydá mu povolenie prijímať minerálny olej z iného členského štátu v pozastavení dane opakovane do 60 dní odo dňa podania tejto žiadosti. Colný úrad v povolení prijímať minerálny olej z iného členského štátu v pozastavení dane opakovane uvedie príslušný kód kombinovanej nomenklatúry minerálneho oleja podľa § 4 ods. 2 písm. a), c) až i) a podľa § 6 ods. 1, ktorý žiadateľ uviedol v žiadosti podľa odseku 2, a ktorý je žiadateľ oprávnený prijímať z iného členského štátu v pozastavení dane opakovane; ak dôjde k zmene kódu kombinovanej nomenklatúry príslušného minerálneho oleja, pôvodné povolenie prijímať minerálny olej z iného členského štátu v pozastavení dane zostáva v platnosti.
(8)
Osoba, ktorá chce prijať minerálny olej z iného členského štátu v pozastavení dane príležitostne, je povinná pred vydaním povolenia prijať minerálny olej z iného členského štátu v pozastavení dane, zložiť zábezpeku na daň vo výške dane pripadajúcej na množstvo minerálneho oleja, ktoré má v danom prípade prijať, a to spôsobom podľa § 22 ods. 1. Colný úrad vydá potvrdenie o zložení zábezpeky na daň.
(9)
Colný úrad pred vydaním povolenia prijať minerálny olej z iného členského štátu v pozastavení dane preverí u žiadateľa, ktorý chce príležitostne prijať minerálny olej z iného členského štátu v pozastavení dane, skutočnosti a údaje uvedené v žiadosti a v prílohách k žiadosti. Ak sú tieto skutočnosti a údaje pravdivé a žiadateľ spĺňa podmienky uvedené v odsekoch 4 a 8, colný úrad vydá povolenie prijať minerálny olej z iného členského štátu v pozastavení dane najneskôr nasledujúci pracovný deň po dni, keď žiadateľ zložil zábezpeku na daň a určí lehotu na prijatie celého množstva minerálneho oleja, ktorá nesmie byť dlhšia ako 30 kalendárnych dní odo dňa vydania povolenia prijať minerálny olej z iného členského štátu v pozastavení dane. Na úhradu dane možno po dohode s colným úradom použiť zloženú zábezpeku na daň.
(10)
Ak oprávnený príjemca, ktorý prijíma minerálny olej z iného členského štátu v pozastavení dane opakovane, chce prijať minerálny olej a neuhradená daň pripadajúca na súčet prijatého množstva minerálneho oleja je vyššia o viac ako 10 % než zložená zábezpeka na daň, je povinný najneskôr v deň prijatia, keď neuhradená daň pripadajúca na súčet prijatého množstva minerálneho oleja prevýši o viac ako 10 % zloženú zábezpeku na daň,
a)
oznámiť túto skutočnosť colnému úradu,
b)
zvýšiť zloženú zábezpeku na daň o sumu, o ktorú neuhradená daň prevyšuje zloženú zábezpeku na daň.
(11)
Oprávnený príjemca, ktorý prijíma minerálny olej z iného členského štátu v pozastavení dane opakovane, je povinný doplniť zloženú zábezpeku na daň o sumu, ktorú colný úrad použil na úhradu dane a to do piatich dní odo dňa upovedomenia podľa odseku 13.
(12)
Oprávnený príjemca, ktorý prijíma minerálny olej z iného členského štátu v pozastavení dane opakovane, môže požiadať colný úrad alebo s písomným súhlasom colného úradu banku, ktorá vystavila bankovú záruku, o zníženie zloženej zábezpeky na daň, ak zložená zábezpeka na daň je vyššia o viac ako 20 % než daň pripadajúca na množstvo minerálneho oleja uvedeného do daňového voľného obehu za šesť po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov pred podaním žiadosti o zníženie zloženej zábezpeky na daň za predpokladu, že tento stav trvá aj v čase posudzovania žiadosti o zníženie zábezpeky na daň, a žiadateľ spĺňa podmienky daňovej spoľahlivosti podľa § 22 ods. 14 písm. c) a d) počas najmenej 24 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov pred podaním žiadosti o zníženie zloženej zábezpeky na daň. Colný úrad do 30 dní odo dňa podania žiadosti o zníženie zloženej zábezpeky na daň vráti sumu vypočítanú ako rozdiel medzi výškou zloženej zábezpeky na daň a priemerom výšky dane pripadajúcej na množstvo minerálneho oleja uvedeného do daňového voľného obehu za šesť po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov.
(13)
Ak oprávnený príjemca, ktorý prijíma minerálny olej z iného členského štátu v pozastavení dane opakovane, nezaplatí daň v lehote splatnosti ustanovenej týmto zákonom, colný úrad použije zábezpeku na daň na úhradu dane, o čom upovedomí platiteľa dane.
(14)
Oprávnený príjemca je povinný každú zmenu údajov podľa odseku 2 písm. a) oznámiť colnému úradu najneskôr 5 pracovných dní pred prijatím tohto minerálneho oleja, zmenu údajov podľa odseku 3 písm. b) najneskôr 5 pracovných dní pred jej vznikom. Zmenu údajov podľa odseku 3 písm. a) je oprávnený príjemca povinný oznámiť colnému úradu do 15 dní odo dňa podania návrhu na zmenu údajov príslušnému orgánu. Zmenu údajov podľa odseku 3 písm. c) je oprávnený príjemca povinný oznámiť colnému úradu najneskôr do 15 dní odo dňa jej vzniku, ak dôjde k zmene zodpovedného zástupcu a fyzických osôb, ktoré sú členmi riadiacich orgánov alebo kontrolných orgánov. Colný úrad preverí u oprávneného príjemcu údaje uvedené v oznámení a s prihliadnutím na rozsah a závažnosť zmien doplní pôvodné povolenie prijímať minerálny olej z iného členského štátu v pozastavení dane alebo vydá nové povolenie prijímať minerálny olej z iného členského štátu v pozastavení dane. Pri vydaní nového povolenia prijímať minerálny olej z iného členského štátu v pozastavení dane pre toho istého oprávneného príjemcu zostáva v platnosti pôvodné registračné číslo.
(15)
Povolenie prijímať minerálny olej z iného členského štátu v pozastavení dane zaniká
a)
dňom úmrtia oprávneného príjemcu alebo dňom nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia súdu o vyhlásení oprávneného príjemcu za mŕtveho, ak je oprávneným príjemcom fyzická osoba,
b)
dňom nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia súdu o vyhlásení konkurzu, o zamietnutí návrhu na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku alebo o zrušení konkurzu pre nedostatok majetku, dňom, kedy bolo potvrdené nútené vyrovnanie alebo povolené vyrovnanie,
c)
desiatym dňom odo dňa uplynutia lehoty na doplnenie zábezpeky na daň podľa odseku 10 písm. b), ak zábezpeka na daň nebola doplnená v lehote podľa odseku 10 alebo odseku 11,
d)
desiatym dňom odo dňa uplynutia lehoty na doplnenie zábezpeky na daň podľa odseku 11, ak zábezpeka na daň nebola doplnená,
e)
dňom odňatia povolenia prijímať minerálny olej z iného členského štátu v pozastavení dane colným úradom,
f)
dňom výmazu obchodného registra alebo obdobného registra alebo dňom zrušenia živnostenského oprávnenia za podmienok ustanovených osobitnými predpismi,19a) ak osoba nepodala žiadosť podľa písmena h),
g)
dňom, kedy oprávnený príjemca, ktorý prijíma minerálny olej z iného členského štátu v pozastavení dane príležitostne prijme celé množstvo minerálneho oleja, ktoré má uvedené v povolení prijímať minerálny olej z iného členského štátu v pozastavení dane,
h)
dňom podania žiadosti o výmaz z obchodného registra alebo obdobného registra alebo dňom podania žiadosti o zrušenie živnostenského oprávnenia, alebo dňom podania oznámenia o skončení podnikania,
i)
dňom uplynutia lehoty podľa odseku 9.
(16)
Colný úrad povolenie prijímať minerálny olej z iného členského štátu v pozastavení dane odníme, ak
a)
oprávnený príjemca vstúpi do likvidácie,
b)
oprávnený príjemca prestal spĺňať niektorú z podmienok uvedených v odseku 4,
c)
oprávnený príjemca porušuje povinnosti ustanovené týmto zákonom a uloženie pokuty a ani výzvy colného úradu alebo upozornenia neviedli k náprave,
d)
oprávnený príjemca požiada o odňatie povolenia prijímať minerálny olej z iného členského štátu v pozastavení dane,
e)
bola vykonaná registrácia a vydané povolenie na prevádzkovanie daňového skladu.
(17)
Colný úrad môže odňať povolenie prijímať minerálny olej z iného členského štátu v pozastavení dane, ak oprávnený príjemca počas obdobia presahujúceho 12 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov neprijíma minerálny olej, pričom prihliada na závažnosť dôvodov.
(18)
Po zániku povolenia prijímať minerálny olej z iného členského štátu v pozastavení dane
a)
oprávnený príjemca, v prípade podľa odseku 15 písm. a) dedič alebo súdom ustanovený správca dedičstva, v lehote určenej colným úradom podá daňové priznanie a v rovnakej lehote zaplatí daň, ak nebolo daňové priznanie podané a daň zaplatená ku dňu zániku povolenia prijímať minerálny olej z iného členského štátu v pozastavení dane,
b)
colný úrad použije zloženú zábezpeku na daň na úhradu dane a pohľadávok týkajúcich sa dane a prípadný zostatok zábezpeky na daň bezodkladne vráti osobe, ktorej zaniklo povolenie prijímať minerálny olej z iného členského štátu v pozastavení dane, v prípade podľa odseku 15 písm. a) dedičovi alebo súdom ustanovenému správcovi dedičstva,
c)
colný úrad požiada o úhradu dane a pohľadávok týkajúcich sa dane príslušnú banku, ak zabezpečením dane je banková záruka,20)
d)
colný úrad zruší registračné číslo.
(19)
Osobe, ktorej bolo odňaté povolenie prijímať minerálny olej z iného členského štátu v pozastavení dane z dôvodu uvedeného v odseku 16 písm. c), môže byť nové povolenie prijímať minerálny olej z iného členského štátu v pozastavení dane vydané najskôr po uplynutí piatich rokov po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia o odňatí povolenia prijímať minerálny olej z iného členského štátu v pozastavení dane; ak ide o osobu s ním majetkovo prepojenú alebo personálne prepojenú, môže jej byť vydané povolenie prijímať minerálny olej z iného členského štátu v pozastavení dane najskôr po uplynutí piatich rokov po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia vydaného oprávnenému príjemcovi o odňatí povolenia prijímať minerálny olej z iného členského štátu v pozastavení dane. V prípade odňatia povolenia prijímať minerálny olej z iného členského štátu v pozastavení dane z dôvodu uvedeného v odseku 16 písm. d) alebo odseku 17 môže byť vydané nové povolenie prijímať minerálny olej z iného členského štátu v pozastavení dane najskôr po uplynutí jedného roka po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia o odňatí povolenia prijímať minerálny olej z iného členského štátu v pozastavení dane.
§ 25a
Obchodník s vybraným minerálnym olejom
(1)
Osoba, ktorá chce na daňovom území v rámci podnikania obchodovať s minerálnym olejom podľa § 4 ods. 2, na ktorý nie je ustanovená sadzba dane, minerálnym olejom podľa § 6 ods. 1 písm. e) a g) alebo tovarom, ktorý sa svojím zložením a vlastnosťami približuje k minerálnemu oleju a mohol by byť použitý ako pohonná látka, palivo, prísada do pohonnej látky alebo by bol na tieto účely ponúkaný (ďalej len „vybraný minerálny olej“), a ak je tento vybraný minerálny olej prepravovaný voľne, automobilovými cisternami, železničnými cisternami alebo v obaloch väčších ako 150 litrov, okrem vybraného minerálneho oleja kódu kombinovanej nomenklatúry 2710 19 75 až 2710 19 83 a 2710 19 87, musí požiadať colný úrad o vydanie povolenia na obchodovanie s vybraným minerálnym olejom (ďalej len „povolenie na obchodovanie“). Osoba, ktorá chce na daňovom území v rámci podnikania obchodovať s vybraným minerálnym olejom kódu kombinovanej nomenklatúry 2710 19 75 až 2710 19 83 a 2710 19 87, musí požiadať colný úrad o vydanie povolenia na obchodovanie, len ak je tento vybraný minerálny olej prepravovaný voľne, automobilovými cisternami, železničnými cisternami alebo v obaloch väčších ako 230 litrov.
(2)
Na účely tohto zákona sa za obchodovanie v rámci podnikania s vybraným minerálnym olejom na daňovom území považuje každé
a)
nadobudnutie vybraného minerálneho oleja na daňovom území alebo z iného členského štátu alebo z tretích štátov; nadobudnutím vybraného minerálneho oleja sa rozumie nadobudnutie práva nakladať s vybraným minerálnym olejom ako vlastník,
b)
dodanie vybraného minerálneho oleja na daňovom území na konečnú spotrebu alebo inému prevádzkovateľovi živnosti,20d) alebo dodanie vybraného minerálneho oleja na územie iného členského štátu, alebo vývoz vybraného minerálneho oleja na územie tretích štátov; dodaním vybraného minerálneho oleja sa rozumie prevod práva nakladať s vybraným minerálnym olejom ako vlastník nadobúdateľovi vrátane dodávok vybraného minerálneho oleja, ak je tento tovar odoslaný alebo prepravený dodávateľom alebo nadobúdateľom na ich účet.
(3)
Povinnosť podľa odseku 1 sa nevzťahuje na osobu registrovanú colným úradom podľa § 11, § 21, § 25, § 26, § 32 a § 32a, ktorá vykonáva len činnosť súvisiacu s odoberaním a používaním daňovo zvýhodneného minerálneho oleja, prevádzkovaním daňového skladu, prijímaním minerálneho oleja z iného členského štátu v pozastavení dane, odosielaním minerálneho oleja po jeho prepustení do voľného obehu,2a) odosielaním v rámci podnikania na územie iného členského štátu minerálneho oleja uvedeného do daňového voľného obehu na daňovom území a s prijímaním v rámci podnikania na daňovom území minerálneho oleja uvedeného do daňového voľného obehu na území iného členského štátu (ďalej len „registrovaná osoba“).
(4)
Žiadateľ o vydanie povolenia na obchodovanie nesmie mať nedoplatky voči colnému úradu.
(5)
Žiadosť o vydanie povolenia na obchodovanie musí obsahovať okrem údajov podľa osobitného predpisu30b)
a)
adresu umiestenia prevádzkarní žiadateľa, ak nie sú totožné s jeho sídlom alebo trvalým pobytom,
b)
druh vybraného minerálneho oleja, obchodný názov vybraného minerálneho oleja a príslušný kód kombinovanej nomenklatúry,
c)
predpokladaný ročný objem nadobudnutého, dodaného alebo vyvezeného vybraného minerálneho oleja v litroch alebo v kilogramoch.
(6)
Prílohami k žiadosti podľa odseku 5 sú:
a)
doklad preukazujúci oprávnenie na podnikanie nie starší ako 30 dní alebo jeho osvedčená kópia, ak je žiadateľom osoba, ktorá nemá sídlo alebo trvalý pobyt na daňovom území,
b)
technická dokumentácia a opis miesta uskladnenia daňovo zvýhodneného minerálneho oleja podľa § 11 ods. 3 písm. b) a spôsob jeho zabezpečenia pred neoprávneným použitím; skladovacie zariadenie musí spĺňať podmienky podľa § 18 ods. 5, ak žiadateľ má skladovacie zariadenie,
c)
zoznam dodávateľov a odberateľov vybraného minerálneho oleja s uvedením ich identifikačných údajov.
(7)
Žiadateľ je povinný na požiadanie colného úradu spresniť údaje uvedené v tejto žiadosti a v jej prílohách.
(8)
Colný úrad pred vydaním povolenia na obchodovanie preverí skutočnosti a údaje uvedené v žiadosti podľa odseku 5 a v prílohách podľa odseku 6. Ak sú tieto skutočnosti a údaje pravdivé a žiadateľ spĺňa podmienku uvedenú v odseku 4, colný úrad vydá žiadateľovi povolenie na obchodovanie do 30 dní odo dňa podania tejto žiadosti. Obchodovať s vybraným minerálnym olejom je na daňovom území možné len na základe povolenia na obchodovanie vydaného colným úradom.
(9)
Držiteľ povolenia na obchodovanie je povinný
a)
oznámiť colnému úradu každú zmenu skutočností a údajov podľa
1.
odseku 5 písm. a) do 30 dní odo dňa jej vzniku,
2.
odseku 5 písm. b) do 15 dní odo dňa jej vzniku,
3.
odseku 6 písm. a) do 15 dní odo dňa podania návrhu na zmenu údajov príslušnému orgánu,
4.
odseku 6 písm. b) najneskôr 5 pracovných dní pred jej vznikom,
5.
odseku 6 písm. c) do 15 dní; to platí pri zmene dodávateľa alebo odberateľa vybraného minerálneho oleja,
b)
predávať a dodávať vybraný minerálny olej na daňovom území len držiteľovi povolenia na obchodovanie alebo registrovanej osobe,
c)
nakupovať a prijímať vybraný minerálny olej na daňovom území len od držiteľa povolenia na obchodovanie alebo od registrovanej osoby,
d)
predložiť na požiadanie colného úradu doklady preukazujúce spôsob nadobudnutia vybraného minerálneho oleja,
e)
viesť evidenciu podľa § 38a.
(10)
Na odňatie a zánik povolenia na obchodovanie sa primerane použije § 25.
(11)
Ak držiteľovi povolenia na obchodovanie zaniklo povolenie na obchodovanie podľa odseku 10, môže zásoby vybraného minerálneho oleja predať inému držiteľovi povolenia na obchodovanie alebo registrovanej osobe len so súhlasom colného úradu. Rovnako postupuje aj správca konkurznej podstaty, súdny exekútor alebo iná osoba, ak pri výkone rozhodnutia predáva vybraný minerálny olej.
(12)
Držiteľ povolenia na obchodovanie, ktorému colný úrad vydal povolenie na obchodovanie s vybraným minerálnym olejom kódu kombinovanej nomenklatúry 2710 12 70, 2710 19 29, 2710 19 71 až 2710 19 83, 2710 19 87 až 2710 19 99 a 3403 19 10, je povinný najneskôr dva pracovné dni pred každým prijatím tohto vybraného minerálneho oleja z iného členského štátu, odoslaním do iného členského štátu, dovozom z tretích štátov, vývozom do tretích štátov a nákupom v inom členskom štáte a jeho následným predajom do iného členského štátu, a to bez ohľadu na skutočnosť, že tento vybraný minerálny olej nebol na daňovom území prijatý a cez daňové územie bol len prepravený alebo sa jeho preprava cez daňové územie neuskutočnila, oznámiť colnému úradu
a)
evidenčné číslo povolenia na obchodovanie,
b)
množstvo, obchodný názov a príslušný kód kombinovanej nomenklatúry vybraného minerálneho oleja,
c)
kinematickú viskozitu vybraného minerálneho oleja podľa § 6 ods. 1 písm. g),
d)
identifikačné údaje dodávateľa alebo odberateľa vybraného minerálneho oleja,
e)
identifikačné údaje osoby, ktorej predáva alebo od ktorej nakupuje vybraný minerálny olej,
f)
miesto dodania vybraného minerálneho oleja.
(13)
Ak držiteľ povolenia na obchodovanie prijíma alebo odosiela vybraný minerálny olej kódu kombinovanej nomenklatúry 2710 12 70, 2710 19 29, 2710 19 71 až 2710 19 83, 2710 19 87 až 2710 19 99 a 3403 19 10 opakovane, môže požiadať colný úrad o povolenie, aby dodávky uskutočnené v jednom zdaňovacom období boli zahrnuté do jedného oznámenia podľa odseku 12. Žiadosť podľa prvej vety je držiteľ povolenia na obchodovanie povinný predložiť colnému úradu najneskôr päť pracovných dní pred zdaňovacím obdobím, za ktoré chce podať oznámenie. Ak vznikne rozdiel medzi množstvom minerálneho oleja, ktoré uviedol držiteľ povolenia na obchodovanie v oznámení podľa prvej vety, a skutočne prijatým množstvom, je držiteľ povolenia na obchodovanie povinný oznámiť túto skutočnosť colnému úradu, a to do piatich dní po skončení zdaňovacieho obdobia.
(14)
Ustanovenia odsekov 1 až 13 sa nevzťahujú na osobu, ktorá obchoduje s
a)
biogénnou látkou podľa § 4 ods. 7 písm. b) určenou výhradne na potravinárske účely alebo na iné ako potravinárske účely v balení s objemom 1 000 l a menej,
b)
vybraným minerálnym olejom v obaloch menších ako 150 litrov okrem vybraného minerálneho oleja kódu kombinovanej nomenklatúry 2710 19 75 až 2710 19 83 a 2710 19 87 a vybraným minerálnym olejom kódu kombinovanej nomenklatúry 2710 19 75 až 2710 19 83 a 2710 19 87 v obaloch menších ako 230 litrov.
§ 25b
Distribútor pohonných látok, predajca pohonných látok a spotrebiteľ pohonných látok
(1)
Distribútorom pohonných látok je osoba, ktorá v rámci podnikateľskej činnosti na daňovom území v daňovom voľnom obehu distribuuje minerálny olej uvedený v § 6 ods. 1 písm. a) a d) a má vydané povolenie na distribúciu minerálneho oleja uvedeného v § 6 ods. 1 písm. a) a d) v daňovom voľnom obehu (ďalej len „povolenie na distribúciu“). Osoba, ktorá chce byť distribútorom pohonných látok, je povinná požiadať colný úrad o vydanie povolenia na distribúciu a spĺňať podmienky uvedené v odsekoch 7 a 8. Osoba podľa § 21, ktorá chce byť distribútorom pohonných látok, nie je povinná preukázať splnenie podmienok uvedených v odseku 7 písm. a), c) až i). Osoba podľa § 25, ktorá chce byť distribútorom pohonných látok, nie je povinná preukázať splnenie podmienok uvedených v odseku 7 písm. a), c) až f), h) a i). Distribútor pohonných látok je oprávnený distribuovať v daňovom voľnom obehu minerálny olej uvedený v § 6 ods. 1 písm. a) a d) len na základe povolenia na distribúciu.
(2)
Na účely tohto zákona sa za distribúciu minerálneho oleja uvedeného v § 6 ods. 1 písm. a) a d) v daňovom voľnom obehu považuje každé
a)
nadobudnutie minerálneho oleja uvedeného v § 6 ods. 1 písm. a) a d) na daňovom území od prevádzkovateľa živnosti20d) alebo z územia iného členského štátu, alebo z územia tretieho štátu; nadobudnutím minerálneho oleja uvedeného v § 6 ods. 1 písm. a) a d) sa rozumie nadobudnutie práva nakladať s minerálnym olejom uvedeným v § 6 ods. 1 písm. a), a d) ako vlastník a
b)
dodanie minerálneho oleja uvedeného v § 6 ods. 1 písm. a) a d) na daňovom území inému prevádzkovateľovi živnosti20d) alebo osobe podľa odseku 16, alebo dodanie minerálneho oleja uvedeného v § 6 ods. 1 písm. a) a d) na územie iného členského štátu, alebo vývoz minerálneho oleja uvedeného v § 6 ods. 1 písm. a) a d) na územie tretieho štátu; dodaním minerálneho oleja uvedeného v § 6 ods. 1 písm. a) a d) sa rozumie prevod práva nakladať s minerálnym olejom uvedeným v § 6 ods. 1 písm. a) a d) ako vlastník nadobúdateľovi vrátane dodávok minerálneho oleja uvedeného v § 6 ods. 1 písm. a) a d), ak je tento tovar odoslaný alebo prepravený dodávateľom alebo nadobúdateľom na ich účet.
(3)
Žiadosť o vydanie povolenia na distribúciu musí obsahovať okrem údajov podľa osobitného predpisu30b)
a)
adresu umiestnenia prevádzkarní súvisiacich s distribúciou minerálneho oleja uvedeného v § 6 ods. 1 písm. a) a d), ak nie sú totožné so sídlom alebo s trvalým pobytom žiadateľa,
b)
druh minerálneho oleja a príslušný kód kombinovanej nomenklatúry,
c)
zoznam dodávateľov a odberateľov minerálneho oleja uvedeného v § 6 ods. 1 písm. a) a d),
d)
údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov6ba) žiadateľa alebo jeho zodpovedného zástupcu, ak je žiadateľom fyzická osoba; ak je žiadateľom právnická osoba, údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov tejto právnickej osoby, zodpovedného zástupcu a fyzických osôb, ktoré sú členmi riadiacich orgánov alebo kontrolných orgánov, na účel preukázania splnenia podmienky podľa odseku 7 písm. h).
(4)
Predajcom pohonných látok je osoba, ktorá v rámci podnikateľskej činnosti na daňovom území v daňovom voľnom obehu predáva minerálny olej uvedený v § 6 ods. 1 písm. a) a d) na konečnú spotrebu a má vydané povolenie na predaj minerálneho oleja uvedeného v § 6 ods. 1 písm. a) a d) v daňovom voľnom obehu (ďalej len „povolenie na predaj“). Osoba, ktorá chce byť predajcom pohonných látok, je povinná požiadať colný úrad o vydanie povolenia na predaj a spĺňať podmienky uvedené v odsekoch 7 a 8. Osoba podľa § 21, ktorá chce byť predajcom pohonných látok, nie je povinná preukázať splnenie podmienok uvedených v odseku 7. Osoba podľa § 25, ktorá chce byť predajcom pohonných látok, nie je povinná preukázať splnenie podmienok uvedených v odseku 7 písm. a) až f), h) a i). Predajca pohonných látok je oprávnený predávať v daňovom voľnom obehu minerálny olej uvedený v § 6 ods. 1 písm. a) a d) na konečnú spotrebu len na základe povolenia na predaj.
(5)
Na účely tohto zákona sa za predaj minerálneho oleja uvedeného v § 6 ods. 1 písm. a) a d) v daňovom voľnom obehu na konečnú spotrebu považuje predaj minerálneho oleja uvedeného v § 6 ods. 1 písm. a) a d) predajcom pohonných látok na konečnú spotrebu prostredníctvom výdajného stojana na pohonné látky, ktorým je meracia zostava na kvapaliny okrem vody20e) alebo meracia zostava na skvapalnené plyny,20e) ktorý je pevne zabudovaný v teréne a pevne spojený so skladovacím zariadením.
(6)
Žiadosť o vydanie povolenia na predaj musí obsahovať okrem údajov podľa osobitného predpisu30b)
a)
adresu umiestnenia miest určených na predaj minerálneho oleja uvedeného v § 6 ods. 1 písm. a) a d), ak nie sú totožné so sídlom alebo s trvalým pobytom žiadateľa,
b)
druh minerálneho oleja a príslušný kód kombinovanej nomenklatúry,
c)
zoznam dodávateľov minerálneho oleja uvedeného v § 6 ods. 1 písm. a) a d),
d)
meno, priezvisko a trvalý pobyt osoby zodpovednej za prevádzkovanie miesta určeného na predaj minerálneho oleja uvedeného v § 6 ods. 1 písm. a) a d),
e)
údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov6ba) žiadateľa alebo jeho zodpovedného zástupcu, ak je žiadateľom fyzická osoba; ak je žiadateľom právnická osoba, údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov tejto právnickej osoby, zodpovedného zástupcu a fyzických osôb, ktoré sú členmi riadiacich orgánov alebo kontrolných orgánov, na účel preukázania splnenia podmienky podľa odseku 7 písm. h).
(7)
Žiadateľ o vydanie povolenia na distribúciu alebo povolenia na predaj musí spĺňať tieto podmienky:
a)
má živnostenské oprávnenie na obchodnú živnosť20f) a má zámer v rámci podnikania nakupovať a predávať minerálny olej uvedený v § 6 ods. 1 písm. a) a d),
d)
vedie účtovníctvo podľa osobitného predpisu,17)
e)
nemá nedoplatky voči colnému úradu ani daňovému úradu,
f)
nemá evidované nedoplatky na poistnom na sociálne poistenie a zdravotná poisťovňa neeviduje voči nemu pohľadávky po splatnosti podľa osobitných predpisov,19)
g)
vykazuje na základe údajov z riadnej účtovnej závierky kladný rozdiel medzi majetkom a záväzkami17) za dve účtovné obdobia bezprostredne predchádzajúce žiadosti o vydanie povolenia na distribúciu alebo povolenia na predaj,
h)
nebol právoplatne odsúdený za úmyselne spáchaný trestný čin hospodársky alebo iný trestný čin, ktorého skutková podstata súvisí s predmetom podnikania; to sa vzťahuje aj na zodpovedného zástupcu a fyzickú osobu, ktorá je členom riadiaceho orgánu alebo členom kontrolného orgánu žiadateľa,
i)
nie je v likvidácii ani na neho nie je právoplatne vyhlásený konkurz, povolené vyrovnanie, potvrdené nútené vyrovnanie alebo povolená reštrukturalizácia.
(8)
Osoba podľa odsekov 1 a 4 alebo odseku 16 je povinná prijímať a vydávať minerálny olej uvedený v § 6 ods. 1 písm. a) a d) prostredníctvom vhodného meracieho zariadenia21) a skladovať tento minerálny olej v skladovacom zariadení. Ak osoba podľa odsekov 1 a 4 alebo odseku 16 nemá skladovacie zariadenie, ktoré je vybavené overeným meracím zariadením, alebo nemá skladovacie zariadenie, ktoré je určeným meradlom, zohľadní colný úrad pri príjme minerálneho oleja uvedeného v § 6 ods. 1 písm. a) a d) aj iné meracie zariadenia a iné postupy merania, ktorými môže táto osoba hodnoverne a preukázateľne zistiť prijaté množstvo tohto minerálneho oleja. Podmienky podľa prvej vety musí spĺňať osoba podľa odsekov 1 a 16 len vtedy, ak má skladovacie zariadenie na skladovanie minerálneho oleja uvedeného v § 6 ods. 1 písm. a) a d). Ak osoba podľa odsekov 1 a 4 alebo odseku 16 distribuuje, predáva na konečnú spotrebu alebo nakupuje na vlastnú spotrebu minerálny olej uvedený v § 6 ods. 1 písm. a) a d) výlučne v spotrebiteľskom balení na konečnú spotrebu, nemusí mať skladovacie zariadenie, pri príjme a výdaji tohto minerálneho oleja nie je povinná postupovať podľa osobitných predpisov21) a nemusí spĺňať podmienky uvedené v odseku 7 písm. b) a c); spotrebiteľským balením sa na účely tohto zákona rozumie minerálny olej uvedený v § 6 ods. 1 písm. a) a d) vložený do obalu21a) a minerálny olej uvedený v § 6 ods. 1 písm. a) a d) vložený do obalu s menovitým obsahom od 50 do 210 litrov.
(9)
Colný úrad pred vydaním povolenia na distribúciu alebo povolenia na predaj preverí skutočnosti a údaje podľa odseku 3 alebo odseku 6. Ak sú tieto skutočnosti pravdivé a žiadateľ spĺňa podmienky podľa odsekov 7 a 8, colný úrad vydá žiadateľovi povolenie na distribúciu alebo povolenie na predaj do 60 dní odo dňa podania žiadosti podľa odseku 1 alebo odseku 4.
(10)
Povolenie na distribúciu alebo povolenie na predaj zaniká dňom
a)
úmrtia distribútora pohonných látok alebo predajcu pohonných látok alebo dňom nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia súdu o vyhlásení distribútora pohonných látok alebo predajcu pohonných látok za mŕtveho, ak je distribútorom pohonných látok alebo predajcom pohonných látok fyzická osoba,
b)
nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia súdu o vyhlásení konkurzu, o zamietnutí návrhu na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku alebo o zrušení konkurzu pre nedostatok majetku, dňom, keď bolo potvrdené nútené vyrovnanie, povolené vyrovnanie alebo bola povolená reštrukturalizácia,
c)
odňatia povolenia na distribúciu alebo povolenia na predaj colným úradom,
d)
výmazu z obchodného registra alebo z iného obdobného registra alebo dňom zrušenia živnostenského oprávnenia za podmienok ustanovených osobitnými predpismi,19a) ak osoba nepodala žiadosť podľa písmena e),
e)
podania žiadosti o výmaz z obchodného registra alebo z iného obdobného registra alebo dňom podania žiadosti o zrušenie živnostenského oprávnenia, alebo dňom podania oznámenia o ukončení podnikania.
(11)
Colný úrad povolenie na distribúciu alebo povolenie na predaj odníme, ak distribútor pohonných látok alebo predajca pohonných látok
a)
vstúpi do likvidácie,
b)
prestal spĺňať niektorú z podmienok uvedených v odsekoch 7 a 8,
c)
porušuje povinnosti ustanovené týmto zákonom a uloženie pokuty a ani výzvy colného úradu alebo upozornenia colného úradu neviedli k náprave,
d)
požiada o odňatie povolenia na distribúciu alebo povolenia na predaj.
(12)
Ak distribútor pohonných látok alebo predajca pohonných látok končí svoju činnosť alebo činnosť v niektorej z jeho prevádzkarní alebo mu colný úrad odňal povolenie na distribúciu alebo povolenie na predaj a má zásoby minerálneho oleja uvedeného v § 6 ods. 1 písm. a) a d), môže so súhlasom colného úradu minerálny olej uvedený v § 6 ods. 1 písm. a) a d) dodať distribútorovi pohonných látok, predajcovi pohonných látok alebo osobe podľa § 21. Rovnako postupuje aj správca konkurznej podstaty distribútora pohonných látok alebo predajcu pohonných látok, súdny exekútor alebo iná osoba, ak pri výkone rozhodnutia predávajú alebo distribuujú minerálny olej uvedený v § 6 ods. 1 písm. a) a d).
(13)
Držiteľovi povolenia na distribúciu alebo držiteľovi povolenia na predaj, ktorému bolo odňaté povolenie na distribúciu alebo povolenie na predaj podľa odseku 11, môže byť nové povolenie na distribúciu alebo povolenie na predaj vydané najskôr po uplynutí dvoch rokov po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia o odňatí povolenia na distribúciu alebo povolenia na predaj.
(14)
Distribútor pohonných látok je povinný
a)
najneskôr do 25. dňa kalendárneho mesiaca predložiť colnému úradu hlásenie o množstve nadobudnutého a dodaného minerálneho oleja uvedeného v § 6 ods. 1 písm. a) a d) a stave zásob minerálneho oleja uvedeného v § 6 ods. 1 písm. a) a d) za predchádzajúci kalendárny mesiac samostatne za každú prevádzkareň v členení podľa jednotlivých druhov tohto minerálneho oleja, vyhotovené podľa vzoru, ktorý zverejní Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky (ďalej len „finančné riaditeľstvo“) na svojom webovom sídle; to neplatí, ak je distribútor pohonných látok osobou podľa § 21,
b)
predložiť na požiadanie colného úradu účtovné doklady o nadobudnutí minerálneho oleja uvedeného v § 6 ods. 1 písm. a) a d),
c)
viesť za kalendárny mesiac podľa účtovných dokladov evidenciu nakúpeného a predaného minerálneho oleja uvedeného v § 6 ods. 1 písm. a) a d); evidenciu je distribútor pohonných látok povinný viesť samostatne za každú prevádzkareň a uchovávať ju tri roky odo dňa výdaja alebo predaja minerálneho oleja uvedeného v § 6 ods. 1 písm. a) a d),
d)
skladovať samostatne minerálny olej uvedený v § 6 ods. 1 písm. a) a d), ak má skladovacie zariadenie na skladovanie tohto minerálneho oleja,
e)
nakupovať alebo inak odoberať minerálny olej uvedený v § 6 ods. 1 písm. a) a d) len od distribútora pohonných látok,
f)
predávať na daňovom území alebo inak dodávať minerálny olej uvedený v § 6 ods. 1 písm. a) a d) len distribútorovi pohonných látok, predajcovi pohonných látok, osobe podľa odseku 16 alebo osobe podľa § 11 a 21,
g)
oznámiť colnému úradu každú zmenu skutočností a údajov podľa odseku 3
1.
písm. a) do 30 dní odo dňa jej vzniku,
2.
písm. b) najneskôr 15 dní pred začatím distribúcie minerálneho oleja,
3.
písm. c) do 15 dní; to platí pri zmene dodávateľa alebo odberateľa minerálneho oleja,
4.
písm. d) do 15 dní odo dňa jej vzniku; to platí pri zmene zodpovedného zástupcu a fyzických osôb, ktoré sú členmi riadiacich orgánov alebo kontrolných orgánov,
h)
spĺňať podmienky podľa odseku 7 písm. a), b), d) až i) počas celého obdobia platnosti povolenia na distribúciu, pričom ak v čase podania žiadosti o vydanie povolenia na distribúciu preukázal splnenie podmienky podľa odseku 7 písm. c), po uplynutí jedného roka odo dňa právoplatnosti povolenia na distribúciu musí preukázať splnenie podmienky podľa odseku 7 písm. b),
i)
spĺňať podmienky podľa odseku 8 počas celého obdobia platnosti povolenia na distribúciu, ak má skladovacie zariadenie na skladovanie minerálneho oleja uvedeného v § 6 ods. 1 písm. a) a d),
j)
postupovať pri preprave minerálneho oleja uvedeného v § 6 ods. 1 písm. a) a d) podľa § 31.
(15)
Predajca pohonných látok je povinný
a)
predložiť na požiadanie colného úradu účtovné doklady o nadobudnutí minerálneho oleja uvedeného v § 6 ods. 1 písm. a) a d),
b)
viesť za kalendárny mesiac podľa účtovných dokladov evidenciu nakúpeného a predaného minerálneho oleja uvedeného v § 6 ods. 1 písm. a) a d) a v mieste určenom na predaj minerálneho oleja uvedeného v § 6 ods. 1 písm. a) a d) mať k dispozícii doklady o prevzatí minerálneho oleja uvedeného v § 6 ods. 1 písm. a) a d) preukazujúce nadobudnutie tohto minerálneho oleja alebo ich kópie, a to k aktuálnemu stavu zásob tohto minerálneho oleja, ktorý sa nachádza v mieste predaja; evidenciu je predajca pohonných látok povinný viesť samostatne za každú prevádzkareň a uchovávať ju tri roky odo dňa výdaja alebo predaja minerálneho oleja uvedeného v § 6 ods. 1 písm. a) a d),
c)
skladovať samostatne minerálny olej uvedený v § 6 ods. 1 písm. a) a d),
d)
nakupovať na daňovom území alebo inak odoberať minerálny olej uvedený v § 6 ods. 1 písm. a) a d) len od distribútora pohonných látok,
e)
oznámiť colnému úradu každú zmenu skutočností a údajov podľa odseku 6
1.
písm. a) do 30 dní odo dňa jej vzniku,
2.
písm. b) najneskôr 15 dní pred začatím predaja minerálneho oleja,
3.
písm. c) do 15 dní; to platí pri zmene dodávateľa minerálneho oleja,
4.
písm. e) do 15 dní odo dňa jej vzniku; to platí pri zmene zodpovedného zástupcu a fyzických osôb, ktoré sú členmi riadiacich orgánov alebo kontrolných orgánov,
f)
spĺňať podmienky podľa odseku 7 písm. a), d) až i) a odseku 8 počas celého obdobia platnosti povolenia na predaj,
g)
vydávať minerálny olej uvedený v § 6 ods. 1 písm. a a d) na konečnú spotrebu len prostredníctvom výdajného stojana na pohonné látky okrem výdaja tohto minerálneho oleja v uzavretých spotrebiteľských baleniach na konečnú spotrebu; to neplatí, ak predajca pohonných látok vydáva minerálny olej uvedený v § 6 ods. 1 písm. a) a d) znehodnotený z dôvodu nepredvídateľných okolností na prepracovanie alebo zneškodnenie podľa osobitného predpisu6ca) a oznámi túto skutočnosť colnému úradu,
h)
postupovať pri preprave minerálneho oleja uvedeného v § 6 ods. 1 písm. a) a d) podľa § 31.
(16)
Osoba, ktorá chce na daňovom území nakupovať alebo inak odoberať v rámci svojej podnikateľskej činnosti v daňovom voľnom obehu na vlastnú spotrebu minerálny olej uvedený v § 6 ods. 1 písm. a) a d) od osoby podľa odseku 1 (ďalej len „spotrebiteľ pohonných látok“), je povinná oznámiť túto skutočnosť colnému úradu najneskôr pred prvým nákupom tohto minerálneho oleja alebo jeho prvým odberom. Ak spotrebiteľ pohonných látok skladuje nakúpený alebo odobratý minerálny olej uvedený v § 6 ods. 1 písm. a) a d), musí mať skladovacie zariadenie podľa odseku 8 okrem spotrebiteľa pohonných látok, ktorý nakupuje tento minerálny olej v uzavretých spotrebiteľských baleniach na konečnú spotrebu. Spotrebiteľ pohonných látok v oznámení podľa prvej vety okrem údajov podľa osobitného predpisu30b) uvedie
a)
adresu umiestnenia skladovacieho zariadenia podľa odseku 8, ak nie je totožná so sídlom alebo s trvalým pobytom oznamovateľa,
b)
druh minerálneho oleja, ktorý bude nakupovať alebo inak odoberať, a príslušný kód kombinovanej nomenklatúry tohto minerálneho oleja,
c)
číslo povolenia na distribúciu distribútora pohonných látok, od ktorého bude nakupovať alebo inak odoberať minerálny olej uvedený v § 6 ods. 1 písm. a) a d).
(17)
Colný úrad preverí údaje a skutočnosti podľa odseku 16 a odseku 18 písm. a), a ak sú tieto údaje a skutočnosti pravdivé, zaradí spotrebiteľa pohonných látok do evidencie spotrebiteľov pohonných látok a vydá rozhodnutie o zaradení do evidencie spotrebiteľov pohonných látok najneskôr do 15 pracovných dní odo dňa oznámenia podľa odseku 16.
(18)
Spotrebiteľ pohonných látok je povinný
a)
skladovať minerálny olej uvedený v § 6 ods. 1 písm. a) a d) v skladovacom zariadení podľa odseku 8, ak má skladovacie zariadenie alebo ak tento minerálny olej nenakupuje v uzavretých spotrebiteľských baleniach na konečnú spotrebu,
b)
nakupovať alebo inak odoberať minerálny olej uvedený v § 6 ods. 1 písm. a) a d) len od distribútora pohonných látok,
c)
predložiť pri prvom odbere minerálneho oleja uvedeného v § 6 ods. 1 písm. a) a d) distribútorovi pohonných látok rozhodnutie o zaradení do evidencie spotrebiteľov pohonných látok,
d)
oznámiť colnému úradu každú zmenu skutočností a údajov podľa odseku 16 písm. a) do 30 dní odo dňa jej vzniku a podľa odseku 16 písm. b) a c) do 15 dní odo dňa ich vzniku,
e)
predložiť na požiadanie colného úradu účtovné doklady o nadobudnutí minerálneho oleja uvedeného v § 6 ods. 1 písm. a) a d),
f)
viesť evidenciu prijatého a spotrebovaného minerálneho oleja uvedeného v § 6 ods. 1 písm. a) a d) a evidenciu stavu zásob tohto minerálneho oleja,
g)
postupovať pri preprave minerálneho oleja uvedeného v § 6 ods. 1 písm. a) a d) podľa § 31.
(19)
Colný úrad vyradí spotrebiteľa pohonných látok z evidencie spotrebiteľov pohonných látok, ak
a)
spotrebiteľ pohonných látok podal žiadosť o výmaz z obchodného registra alebo z iného obdobného registra, podal žiadosť o zrušenie živnostenského oprávnenia alebo oznámil ukončenie podnikania,
b)
spotrebiteľom pohonných látok je fyzická osoba a táto zomrela alebo nadobudlo právoplatnosť rozhodnutie súdu o vyhlásení tejto fyzickej osoby za mŕtvu,
c)
nadobudlo právoplatnosť rozhodnutie súdu o vyhlásení konkurzu, o zamietnutí návrhu na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku, o zrušení konkurzu pre nedostatok majetku alebo bolo potvrdené nútené vyrovnanie, povolené vyrovnanie, alebo bola povolená reštrukturalizácia,
d)
spotrebiteľ pohonných látok vstúpil do likvidácie,
e)
spotrebiteľ pohonných látok požiadal o vyradenie z evidencie spotrebiteľov pohonných látok.
(20)
Ak spotrebiteľ pohonných látok končí svoju činnosť a má zásoby minerálneho oleja uvedeného v § 6 ods. 1 písm. a) a d), môže so súhlasom colného úradu minerálny olej uvedený v § 6 ods. 1 písm. a) a d) dodať osobe podľa odsekov 1, 4 a 16 alebo osobe podľa § 21. Rovnako postupuje aj spotrebiteľ pohonných látok, ktorý má zásoby minerálneho oleja uvedeného v § 6 ods. 1 písm. a) a d), ktoré nemôže spotrebovať, a správca konkurznej podstaty spotrebiteľa pohonných látok, súdny exekútor alebo iná osoba, ak pri výkone rozhodnutia predávajú minerálny olej uvedený v § 6 ods. 1 písm. a) a d).
(21)
Pri prepustení minerálneho oleja uvedeného v § 6 ods. 1 písm. a) a d) do voľného obehu2a) v mieste dovozu, ktorý nebude uvedený do pozastavenia dane, je dovozca povinný preukázať sa povolením na distribúciu colnému úradu, ktorý minerálny olej uvedený v § 6 ods. 1 písm. a) a d) prepúšťa do voľného obehu.2a)
(22)
Ustanovenia odsekov 1 až 21 sa nevzťahujú na osobu, ktorá
v rámci podnikateľskej činnosti vykonáva na daňovom území zúčtovanie nákupov minerálneho oleja uvedeného v § 6 ods. 1 písm. a) a d) v daňovom voľnom obehu pre konečného spotrebiteľa, ak
1.
táto osoba tento minerálny olej neodobrala od predajcu pohonných látok a následne nedodala konečnému spotrebiteľovi a
2.
konečný spotrebiteľ odobral tento minerálny olej od predajcu pohonných látok podľa odseku 4 prostredníctvom výdajného stojana na pohonné látky.
§ 26
Registrovaný odosielateľ
(1)
Registrovaným odosielateľom na daňovom území je osoba, ktorá má povolenie odosielať minerálny olej v pozastavení dane po jeho prepustení do voľného obehu.2a) Registrovaným odosielateľom je aj osoba na území iného členského štátu oprávnená podľa právnych predpisov príslušného členského štátu odosielať minerálny olej po jeho prepustení do voľného obehu2a) v pozastavení dane. Osoba, ktorá chce byť registrovaným odosielateľom na daňovom území, musí požiadať colný úrad o registráciu a vydanie povolenia odosielať minerálny olej v pozastavení dane.
(2)
Žiadosť o registráciu a vydanie povolenia odosielať minerálny olej v pozastavení dane musí obsahovať okrem údajov podľa osobitného predpisu30b)
a)
obchodný názov minerálneho oleja a príslušný kód kombinovanej nomenklatúry,
b)
údaj o predpokladanom ročnom objeme minerálneho oleja odosielaného v pozastavení dane v litroch alebo v kilogramoch.
(3)
Prílohou k žiadosti podľa odseku 2 sú:
a)
doklad preukazujúci oprávnenie na podnikanie nie starší ako 30 dní alebo jeho úradne osvedčená kópia, ak je žiadateľom osoba, ktorá nemá sídlo alebo trvalý pobyt na daňovom území,
b)
údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov6ba) žiadateľa alebo jeho zodpovedného zástupcu, ak je žiadateľom fyzická osoba; ak je žiadateľom právnická osoba, údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov tejto právnickej osoby, zodpovedného zástupcu a fyzických osôb, ktoré sú členmi riadiacich orgánov alebo kontrolných orgánov, na účel preukázania splnenia podmienky podľa odseku 4 písm. e).
(4)
Žiadateľ musí spĺňať tieto podmienky:
a)
vedie účtovníctvo podľa osobitného predpisu,17)
b)
zložil zábezpeku na daň podľa § 25 ods. 6,
c)
nemá nedoplatky voči colnému úradu ani daňovému úradu,
d)
nemá evidované nedoplatky na poistnom na sociálne poistenie a zdravotná poisťovňa neeviduje voči nemu pohľadávky po splatnosti podľa osobitných predpisov,19)
e)
nebol právoplatne odsúdený za úmyselne spáchaný trestný čin hospodársky alebo iný trestný čin, ktorého skutková podstata súvisí s predmetom podnikania; to sa vzťahuje aj na zodpovedného zástupcu a fyzické osoby, ktoré sú členmi riadiacich alebo kontrolných orgánov žiadateľa,
f)
nie je v likvidácii, ani na neho nie je právoplatne vyhlásený konkurz alebo povolené vyrovnanie, potvrdené nútené vyrovnanie alebo povolená reštrukturalizácia.
(5)
Žiadateľ je povinný na žiadosť colného úradu spresniť údaje uvedené v žiadosti a v prílohe k žiadosti.
(6)
Na registráciu, vydanie povolenia odosielať minerálny olej v pozastavení dane, zábezpeku na daň, zmenu údajov a na odňatie a zánik povolenia odosielať minerálny olej v pozastavení dane sa použije § 25 primerane.
§ 27
Postup pri preprave minerálneho oleja v pozastavení dane a oslobodeného od dane pri nedostupnom elektronickom systéme
(1)
Na účely tohto zákona sa elektronický systém6c) považuje za nedostupný, ak je elektronický systém6c) nedostupný u správcu dane a nie je možné vypracovať, odoslať alebo prijať elektronický dokument alebo správu o prijatí.
(2)
Ak je elektronický systém6c) nedostupný, odosielateľ (dodávateľ) je povinný
a)
oznámiť colnému úradu odosielateľa (dodávateľa) začatie prepravy minerálneho oleja v pozastavení dane alebo oslobodeného od dane podľa § 10 ods. 1,
b)
vyhotoviť sprievodný dokument, ktorý obsahuje rovnaké údaje ako elektronický dokument uvedený v § 23 ods. 4 alebo § 24 ods. 2.
(3)
Minerálny olej prepravovaný v pozastavení dane alebo oslobodený od dane podľa § 10 ods. 1 musí sprevádzať sprievodný dokument vyhotovený odosielateľom (dodávateľom) s výnimkou prepravy minerálneho oleja potrubím. Odosielateľ (dodávateľ) si ponechá kópiu sprievodného dokumentu a ďalšiu kópiu sprievodného dokumentu je povinný pred začatím prepravy minerálneho oleja v pozastavení dane alebo oslobodeného od dane podľa § 10 ods. 1 zaslať colnému úradu odosielateľa (dodávateľa).
(4)
Ak je počas prepravy minerálneho oleja v pozastavení dane alebo oslobodeného od dane podľa § 10 ods. 1 elektronický systém6c) nedostupný, môže odosielateľ (dodávateľ), ktorý zložil zábezpeku na daň, zmeniť miesto prijatia minerálneho oleja v pozastavení dane alebo oslobodeného od dane podľa § 10 ods. 1 alebo zmeniť príjemcu (odberateľa) okrem príjemcu (odberateľa), ktorým je slovenský zástupca podľa § 16 ods. 3 alebo ozbrojené sily Slovenskej republiky a ich civilní zamestnanci, len ak oznámil colnému úradu odosielateľa (dodávateľa) informácie spôsobom podľa osobitného predpisu.20a) Odosielateľ (dodávateľ) je povinný požadované informácie zaslať colnému úradu odosielateľa (dodávateľa) pred zmenou miesta prijatia; odsek 6 sa použije primerane.
(5)
Ak sa preprava minerálneho oleja v pozastavení dane alebo oslobodeného od dane podľa § 10 ods. 1 ukončila so sprievodným dokumentom alebo ak je elektronický systém6c) nedostupný v čase prijatia minerálneho oleja v pozastavení dane alebo oslobodeného od dane podľa § 10 ods. 1, príjemca (odberateľ) je povinný vyhotoviť správu o prijatí v písomnej forme (ďalej len „písomná správa o prijatí“), ktorá musí obsahovať rovnaké údaje ako správa o prijatí podľa § 23 ods. 9 alebo § 24 ods. 8. Písomná správa o prijatí je potvrdením o ukončení prepravy minerálneho oleja v pozastavení dane alebo oslobodeného od dane podľa § 10 ods. 1 pri nedostupnom elektronickom systéme.6c) Príjemca (odberateľ) je povinný túto písomnú správu o prijatí predložiť colnému úradu príjemcu (odberateľa), ktorý kópiu písomnej správy o prijatí zasiela colnému úradu odosielateľa (dodávateľa) alebo správcovi dane členského štátu odosielateľa (dodávateľa). Colný úrad odosielateľa (dodávateľa) je povinný kópiu písomnej správy o prijatí zaslať odosielateľovi (dodávateľovi).
(6)
Ak sa elektronický systém6c) sprístupní, colný úrad, odosielateľ (dodávateľ) a príjemca (odberateľ) sú povinní bezodkladne postupovať podľa § 23 alebo § 24; rovnako sú povinní postupovať, ak bola preprava tohto minerálneho oleja ukončená pri nedostupnom elektronickom systéme.6c)
(7)
Ak nebola príjemcom (odberateľom) vyhotovená správa o prijatí alebo písomná správa o prijatí z iného dôvodu, ako je nedostupnosť elektronického systému,6c) je príjemca (odberateľ) povinný predložiť colnému úradu príjemcu (odberateľa) iný dôkaz o ukončení prepravy minerálneho oleja v pozastavení dane alebo oslobodeného od dane podľa § 10 ods. 1, ktorý musí obsahovať rovnaké náležitosti, ako sú uvedené v správe o prijatí podľa § 23 ods. 9 alebo § 24 ods. 8. Ak colný úrad príjemcu (odberateľa) uzná iný dôkaz o ukončení prepravy minerálneho oleja v pozastavení dane alebo oslobodeného od dane podľa § 10 ods. 1, oznámi túto skutočnosť colnému úradu odosielateľa (dodávateľa) alebo správcovi dane členského štátu odosielateľa (dodávateľa) a ukončí prepravu minerálneho oleja v pozastavení dane alebo oslobodeného od dane podľa § 10 ods. 1 prostredníctvom elektronického systému.6c)
(8)
Pri nedostupnom elektronickom systéme6c) nie je dotknutá povinnosť zložiť zábezpeku na daň podľa tohto zákona.
(9)
Pri preprave minerálneho oleja pre lietadlovú techniku ozbrojených síl, ozbrojených bezpečnostných zborov, záchranných služieb a pre lietadlovú techniku pre potreby Hasičského a záchranného zboru4b) pri plnení úloh podľa osobitného predpisu,4c) v mimoriadnych situáciách4a) alebo v krízových situáciách20c) sa postup podľa tohto ustanovenia použije primerane.
§ 28
Nezrovnalosti pri preprave minerálneho oleja v pozastavení dane
(1)
Nezrovnalosťou pri preprave minerálneho oleja v pozastavení dane sa na účely tohto zákona rozumejú také okolnosti, v dôsledku ktorých sa preprava minerálneho oleja alebo časť prepravy minerálneho oleja v pozastavení dane neukončila podľa tohto zákona.
(2)
Za nezrovnalosť pri preprave minerálneho oleja v pozastavení dane sa na účely tohto zákona nepovažuje, ak
a)
bol minerálny olej pri preprave v pozastavení dane nenávratne zničený v dôsledku nehody, havárie alebo vplyvom vyššej moci a ak sú tieto straty na základe úradného zistenia a potvrdenia uznané colným úradom alebo správcom dane iného členského štátu, alebo
b)
došlo pri preprave minerálneho oleja v pozastavení dane k stratám minerálneho oleja, ktoré pripadajú na prirodzené úbytky minerálneho oleja súvisiace s jeho fyzikálno-chemickými vlastnosťami počas prepravy, a ak sú tieto straty uznané colným úradom alebo správcom dane iného členského štátu.
(3)
Ak pri preprave minerálneho oleja v pozastavení dane vznikne nezrovnalosť na daňovom území, daňová povinnosť vznikne na daňovom území, a to dňom vzniku nezrovnalosti.
(4)
Ak sa pri preprave minerálneho oleja v pozastavení dane z iného členského štátu na daňové územie zistí nezrovnalosť na daňovom území a nie je možné určiť miesto vzniku nezrovnalosti, daňová povinnosť vznikne na daňovom území, a to dňom zistenia nezrovnalosti.
(5)
Ak pri preprave minerálneho oleja v pozastavení dane vznikne daňová povinnosť podľa odseku 3 alebo odseku 4 a platiteľom dane je prevádzkovateľ daňového skladu, registrovaný odosielateľ alebo osoba, ktorá zložila zábezpeku na daň v inom členskom štáte, colný úrad informuje správcu dane členského štátu, v ktorom bola zložená zábezpeka na daň, o vzniku povinnosti priznať a zaplatiť daň na daňovom území.
(6)
Ak minerálny olej prepravovaný v pozastavení dane z daňového územia na územie iného členského štátu nebol dopravený na miesto určenia a počas prepravy minerálneho oleja v pozastavení dane nebola zistená nezrovnalosť, daňová povinnosť vznikne na daňovom území, a to dňom odoslania minerálneho oleja v pozastavení dane. Ak odosielateľ (dodávateľ) minerálneho oleja v lehote do štyroch mesiacov odo dňa odoslania minerálneho oleja nepredloží colnému úradu dôkaz o ukončení prepravy, podá daňové priznanie a zaplatí daň spôsobom podľa odseku 8; za dôkaz preukazujúci ukončenie prepravy sa na účely tohto ustanovenia považuje správa o prijatí alebo písomná správa o prijatí, alebo elektronická správa o vývoze vyhotovená prostredníctvom elektronického systému,6c) a to spôsobom uvedeným v osobitnom predpise20a) (ďalej len „správa o vývoze“), alebo správa o vývoze v písomnej forme (ďalej len „písomná správa o vývoze“), alebo iný dôkaz preukazujúci ukončenie prepravy minerálneho oleja v pozastavení dane, alebo dôkaz o tom, že nezrovnalosť nevznikla na daňovom území.
(7)
Ak osoba, ktorá zložila zábezpeku na daň na daňovom území, nebola preukázateľne oboznámená so skutočnosťou, že minerálny olej nebol dopravený na miesto určenia, je oprávnená do 30 dní odo dňa obdržania oznámenia colného úradu o zistení tejto skutočnosti preukázať colnému úradu odosielateľa (dodávateľa) ukončenie prepravy minerálneho oleja v pozastavení dane alebo vznik nezrovnalosti v inom členskom štáte.
(8)
Platiteľ dane, ktorým je prevádzkovateľ daňového skladu, postupuje pri zistení nezrovnalosti podľa § 14 ods. 2, pričom daň vypočíta podľa sadzieb platných v deň vzniku daňovej povinnosti. Platiteľ dane, s výnimkou prevádzkovateľa daňového skladu, je povinný do piatich pracovných dní po zistení nezrovnalosti podať daňové priznanie, vypočítať daň podľa sadzieb dane platných v deň vzniku daňovej povinnosti a v rovnakej lehote zaplatiť daň, a to
a)
colnému úradu, ak platiteľ dane má sídlo alebo trvalý pobyt na daňovom území,
b)
Colnému úradu Bratislava, ak platiteľ dane nemá sídlo alebo trvalý pobyt na daňovom území.
(9)
Ak sa pred uplynutím troch rokov odo dňa začatia prepravy minerálneho oleja v pozastavení dane zistí, že k nezrovnalosti pri preprave minerálneho oleja v pozastavení dane došlo
a)
v inom členskom štáte a v tom členskom štáte bola daň zaplatená, colný úrad zaplatenú daň na daňovom území vráti platiteľovi dane, ktorý daň zaplatil, a to do 30 dní odo dňa predloženia dokladu o zaplatení dane v inom členskom štáte,
b)
na daňovom území pri preprave minerálneho oleja z daňového skladu na daňovom území do daňového skladu na daňovom území, ktorá mala za následok vznik daňovej povinnosti a daň bola zaplatená, colný úrad zaplatenú daň vráti platiteľovi dane, a to do 30 dní odo dňa predloženia dokladu potvrdzujúceho, že nezrovnalosť bola odstránená.
(10)
Po uplynutí lehoty troch rokov odo dňa začatia prepravy minerálneho oleja v pozastavení dane nemožno vrátiť daň.
(11)
Na daňové priznanie sa použije § 14 primerane.
§ 29
Postup pri preprave minerálneho oleja v pozastavení dane pri dovoze
(1)
Dovozom minerálneho oleja sa na účely tohto zákona rozumie prepustenie minerálneho oleja do voľného obehu2a) v mieste dovozu. Miestom dovozu je miesto, kde sa minerálny olej nachádza v čase prepustenia do voľného obehu.2a) Na daň a na správu dane pri dovoze minerálneho oleja sa vzťahujú colné predpisy, ak tento zákon neustanovuje inak.
(2)
Minerálny olej po prepustení do voľného obehu2a) je možné uviesť do daňového režimu pozastavenia dane, pričom sa uplatní rovnaký postup ako pri preprave minerálneho oleja v pozastavení dane.
(3)
Minerálny olej, ktorý po prepustení do voľného obehu2a) uviedol dovozca, ktorým je prevádzkovateľ daňového skladu alebo registrovaný odosielateľ (ďalej len „dovozca“), do pozastavenia dane, musí byť bezodkladne umiestnený v daňovom sklade na daňovom území alebo odoslaný dovozcom prevádzkovateľovi daňového skladu alebo oprávnenému príjemcovi na území iného členského štátu. Zloženie zábezpeky na daň sa nevyžaduje, ak zábezpeka na daň podľa § 22 ods. 3 pokrýva zábezpeku na daň na minerálny olej, ktorý sa má prepravovať v pozastavení dane.
(4)
Užívateľský podnik pri dovoze minerálneho oleja na účely oslobodené od dane podľa § 6 ods. 5 alebo § 10 ods. 1 je povinný pri prepustení tohto minerálneho oleja do voľného obehu,2a) mať platné povolenia na použitie, platný odberný poukaz a zloženú zábezpeku na daň vo výške dane pripadajúcej na prepravované množstvo minerálneho oleja. Minerálny olej po jeho prevzatí musí byť bezodkladne umiestnený v sklade užívateľského podniku alebo dodaný konečnému spotrebiteľovi, ak je dovozcom užívateľský podnik podľa § 11 ods. 2 písm. d).
§ 30
Postup pri preprave minerálneho oleja v pozastavení dane pri vývoze
(1)
Vývozom minerálneho oleja sa na účely tohto zákona rozumie prepustenie minerálneho oleja do colného režimu vývoz25a) a jeho preprava do miesta výstupu. Miestom výstupu sa na účely tohto zákona rozumie miesto, v ktorom bola preprava minerálneho oleja v pozastavení dane ukončená a minerálny olej opustil územie Európskej únie. Minerálny olej po prepustení do colného režimu vývoz25a) môže prepravovať v pozastavení dane do miesta výstupu len vývozca, ktorým je prevádzkovateľ daňového skladu alebo registrovaný odosielateľ (ďalej len „vývozca“).
(2)
Prepravu minerálneho oleja v pozastavení dane pri vývoze, prepravu minerálneho oleja bez daňovej sadzby, ktorý podlieha postupu pri preprave podľa § 4 ods. 8 pri vývoze, a prepravu minerálneho oleja s nulovou sadzbou dane, ak nebol uvedený do daňového voľného obehu pri vývoze, je možné uskutočniť len na základe elektronického dokumentu, ak tento zákon neustanovuje inak. Vývozca vyhotoví návrh elektronického dokumentu, ktorý zašle colnému úradu vývozu25b) na daňovom území. Návrh elektronického dokumentu a aj akákoľvek zmena vykonaná prostredníctvom elektronického systému6c) musia byť podpísané kvalifikovaným elektronickým podpisom,20b) ak sa vývozca a colný úrad vývozu25b) nedohodnú inak. Colný úrad vývozu25b) na daňovom území elektronicky overí údaje v návrhu elektronického dokumentu a ak sú údaje správne, pridelí k návrhu elektronického dokumentu referenčný kód a zároveň zašle elektronický dokument s prideleným referenčným kódom vývozcovi a colnému úradu výstupu25c) na daňovom území. Ak údaje uvedené v návrhu elektronického dokumentu nie sú správne, colný úrad vývozu25b) na daňovom území o tejto skutočnosti bezodkladne informuje odosielateľa návrhu elektronického dokumentu. Prepravu minerálneho oleja v pozastavení dane pri vývoze je možné začať až po pridelení referenčného kódu. Minerálny olej prepravovaný v pozastavení dane pri vývoze musí sprevádzať písomný dokument obsahujúci referenčný kód.
(3)
Vývozca môže zrušiť elektronický dokument, ak bolo prijaté colné vyhlásenie, ktorým bol minerálny olej navrhnutý do colného režimu vývoz,25a) zrušené podľa osobitného predpisu.25d)
(4)
Počas prepravy minerálneho oleja v pozastavení dane pri vývoze môže vývozca, ktorý zložil zábezpeku na daň, zmeniť miesto výstupu minerálneho oleja prostredníctvom elektronického systému,6c) a to spôsobom uvedeným v osobitnom predpise.20a)
(5)
Colný úrad výstupu25c) na daňovom území vyhotoví prostredníctvom elektronického systému6c) elektronické potvrdenie osvedčujúce, že minerálny olej opustil územie Európskej únie (ďalej len „potvrdenie o výstupe“), ktoré odošle colnému úradu vývozu25b) na daňovom území. Colný úrad vývozu25b) na daňovom území elektronicky overí údaje uvedené v potvrdení o výstupe a vyhotoví správu o vývoze, ktorú zašle vývozcovi; správa o vývoze potvrdzuje, že preprava minerálneho oleja v pozastavení dane pri vývoze bola ukončená a minerálny olej opustil územie Európskej únie.
(6)
Ak je colný úrad vývozu25b) na daňovom území zároveň i colným úradom výstupu25c) na daňovom území, colný úrad vyhotoví správu o vývoze, ktorú zašle vývozcovi; potvrdenie o výstupe sa nevyžaduje.
(7)
Ak je miesto vývozu v inom členskom štáte a miesto výstupu je na daňovom území, colný úrad výstupu25c) na daňovom území vyhotoví potvrdenie o výstupe, ktoré elektronicky zašle správcovi dane členského štátu vývozu.
(8)
Ak je miesto vývozu na daňovom území a miesto výstupu je v inom členskom štáte, colný úrad vývozu25b) na daňovom území zašle elektronický dokument colnému úradu výstupu25c) v inom členskom štáte. Colný úrad vývozu25b) na daňovom území po obdržaní potvrdenia o výstupe vyhotoveného colným úradom výstupu25c) v inom členskom štáte elektronicky overí údaje uvedené v potvrdení o výstupe a vyhotoví správu o vývoze, ktorú zašle vývozcovi.
(9)
Na zloženie zábezpeky na daň na prepravu minerálneho oleja v pozastavení dane pri vývoze sa použije § 24 ods. 12 a 13 primerane. Zloženú zábezpeku na daň colný úrad vývozu25b) bezodkladne vráti osobe, ktorá zložila zábezpeku na daň, po zaevidovaní správy o vývoze, ak sa colný úrad vývozu25b) a osoba, ktorá zložila zábezpeku na daň, nedohodli inak.
§ 30a
Postup pri preprave minerálneho oleja v pozastavení dane pri vývoze pri nedostupnom elektronickom systéme
(1)
Ak je elektronický systém6c) nedostupný podľa § 27, vývozca je povinný
a)
oznámiť colnému úradu vývozu25b) začatie prepravy minerálneho oleja v pozastavení dane pri vývoze,
b)
vyhotoviť sprievodný dokument podľa § 27.
(2)
Minerálny olej prepravovaný v pozastavení dane pri vývoze musí sprevádzať sprievodný dokument vyhotovený vývozcom. Vývozca si ponechá kópiu sprievodného dokumentu a ďalšiu kópiu sprievodného dokumentu je povinný pred začatím prepravy zaslať colnému úradu vývozu.25b)
(3)
Ak je počas prepravy minerálneho oleja v pozastavení dane pri vývoze elektronický systém6c) nedostupný, podľa § 27 môže vývozca, ktorý zložil zábezpeku na daň, zmeniť miesto výstupu, len ak oznámil colnému úradu vývozu25b) informácie spôsobom podľa osobitného predpisu.20a) Vývozca je povinný požadované informácie zaslať colnému úradu vývozu25b) pred zmenou miesta výstupu; odsek 5 sa použije primerane.
(4)
Ak sa preprava minerálneho oleja v pozastavení dane pri vývoze ukončila so sprievodným dokumentom na daňovom území alebo ak je elektronický systém6c) nedostupný v čase, keď minerálny olej opustil územie Európskej únie na daňovom území, colný úrad výstupu25c) na daňovom území je povinný vyhotoviť potvrdenie o výstupe v písomnej forme (ďalej len „písomné potvrdenie o výstupe“), ktoré musí obsahovať rovnaké údaje ako potvrdenie o výstupe podľa § 30 ods. 5. Colný úrad výstupu25c) na daňovom území zašle písomné potvrdenie o výstupe colnému úradu vývozu25b) na daňovom území alebo správcovi dane členského štátu vývozcu, ak nebol minerálny olej prepustený do colného režimu vývoz25a) na daňovom území. Písomné potvrdenie o výstupe je dokladom potvrdzujúcim, že minerálny olej opustil územie Európskej únie. Colný úrad vývozu25b) na daňovom území na základe písomného potvrdenia o výstupe vyhotoví písomnú správu o vývoze, ktorú zašle vývozcovi.
(5)
Ak sa elektronický systém6c) sprístupní, vývozca, colný úrad vývozu25b) a colný úrad výstupu25c) sú povinní bezodkladne postupovať podľa § 30 ods. 2; rovnako sú povinní postupovať, ak bola preprava minerálneho oleja v pozastavení dane pri vývoze ukončená pri nedostupnom elektronickom systéme.6c)
(6)
Ak nebola colným úradom vývozu25b) vyhotovená správa o vývoze podľa § 30 ods. 5 z iného dôvodu, ako je nedostupnosť elektronického systému,6c) je vývozca povinný predložiť colnému úradu vývozu25b) iný dôkaz o ukončení prepravy minerálneho oleja v pozastavení dane pri vývoze, ktorý musí obsahovať rovnaké údaje, ako sú uvedené v správe o vývoze podľa § 30 ods. 5. Ak colný úrad vývozu25b) na daňovom území uzná iný dôkaz o ukončení prepravy minerálneho oleja v pozastavení dane pri vývoze, oznámi túto skutočnosť vývozcovi a ukončí prepravu minerálneho oleja v pozastavení dane pri vývoze prostredníctvom elektronického systému.6c)
§ 31
Postup pri preprave minerálneho oleja mimo pozastavenia dane
na podnikateľské účely
(1)
Minerálny olej uvedený do daňového voľného obehu je možné prepravovať na podnikateľské účely od
a)
schváleného odosielateľa na daňovom území schválenému príjemcovi v inom členskom štáte,
b)
schváleného odosielateľa v inom členskom štáte schválenému príjemcovi na daňovom území alebo na miesto určenia; miestom určenia sa na účely tohto zákona rozumie miesto uvedené schváleným odosielateľom v zjednodušenom elektronickom administratívnom dokumente vyhotovenom prostredníctvom elektronického systému (ďalej len „zjednodušený elektronický dokument“), na ktoré je minerálny olej uvedený do daňového voľného obehu na území iného členského štátu na podnikateľské účely prepravený na daňové územie osobe, ktorou je osoba uvedená v § 11, § 25a alebo § 25b ods. 1, 4 alebo ods. 16,
c)
schváleného odosielateľa na daňovom území cez územie iného členského štátu schválenému príjemcovi na daňovom území.
(2)
Minerálny olej uvedený v § 6 ods. 1 písm. a) a d) v daňovom voľnom obehu je možné prepravovať na daňovom území v rámci podnikania
a)
od odosielateľa, ktorým je distribútor pohonných látok podľa § 25b ods. 1, príjemcovi, ktorým je
1.
distribútor pohonných látok podľa § 25b ods. 1,
2.
predajca pohonných látok podľa § 25b ods. 4,
3.
osoba podľa § 25b ods. 16,
4.
užívateľský podnik podľa § 11, ak postupuje podľa § 15 ods. 1 písm. b),
b)
medzi dvomi prevádzkarňami tej istej osoby podľa písmena a),
c)
od osoby podľa písmena a) druhého bodu osobe podľa § 21,
d)
iným spôsobom ako podľa písmen a) až c), ak s tým colný úrad súhlasil.
(3)
Prepravu minerálneho oleja podľa odsekov 1 a 2 je možné uskutočniť len na základe zjednodušeného elektronického dokumentu, a to spôsobom uvedeným v osobitnom predpise,20a) ak § 31a neustanovuje inak. Návrh zjednodušeného elektronického dokumentu a aj akákoľvek zmena vykonaná prostredníctvom elektronického systému musí byť podpísaná kvalifikovaným elektronickým podpisom,20b) ak sa schválený odosielateľ alebo distribútor pohonných látok s colným úradom nedohodne inak. Minerálnym olejom určeným na podnikateľské účely sa na účely tohto zákona rozumie minerálny olej dodaný na iné účely ako na súkromné účely podľa § 33 ods. 1 alebo v rámci zásielkového obchodu podľa § 34 ods. 1.
(4)
Pred začatím prepravy minerálneho oleja podľa odsekov 1 a 2 schválený odosielateľ alebo distribútor pohonných látok vyhotoví návrh zjednodušeného elektronického dokumentu, ktorý zašle colnému úradu schváleného odosielateľa alebo distribútora pohonných látok. Colný úrad schváleného odosielateľa alebo distribútora pohonných látok elektronicky overí údaje v návrhu zjednodušeného elektronického dokumentu, a ak sú údaje správne, pridelí k návrhu zjednodušeného elektronického dokumentu jedinečný zjednodušený administratívny referenčný kód (ďalej len „zjednodušený referenčný kód“) a zároveň zašle zjednodušený elektronický dokument s prideleným zjednodušeným referenčným kódom schválenému odosielateľovi alebo distribútorovi pohonných látok a správcovi dane iného členského štátu schváleného príjemcu alebo colnému úradu príjemcu podľa odseku 2. Ak údaje uvedené v návrhu zjednodušeného elektronického dokumentu nie sú správne, colný úrad schváleného odosielateľa alebo distribútora pohonných látok o tejto skutočnosti bezodkladne informuje odosielateľa návrhu zjednodušeného elektronického dokumentu. Prepravu minerálneho oleja podľa odsekov 1 a 2 je možné začať až po pridelení zjednodušeného referenčného kódu, ak § 31a neustanovuje inak. Minerálny olej prepravovaný podľa odsekov 1 a 2 musí sprevádzať písomný dokument obsahujúci zjednodušený referenčný kód.
(5)
Schválený odosielateľ alebo distribútor pohonných látok môže zrušiť prostredníctvom elektronického systému zjednodušený elektronický dokument, ak sa nezačala preprava minerálneho oleja podľa odsekov 1 a 2. Preprava minerálneho oleja podľa odsekov 1 a 2 sa začína, keď minerálny olej opustí sklad schváleného odosielateľa alebo distribútora pohonných látok, alebo miesto odoslania na daňovom území, ktoré schválený odosielateľ alebo distribútor pohonných látok oznámil colnému úradu.
(6)
Počas prepravy minerálneho oleja podľa odseku 1 môže schválený odosielateľ prostredníctvom elektronického systému zmeniť miesto určenia uvedené v zjednodušenom elektronickom dokumente alebo schváleného príjemcu, a to spôsobom uvedeným v osobitnom predpise.20a) Rovnako môže počas prepravy podľa odseku 2 distribútor pohonných látok zmeniť príjemcu podľa odseku 2.
(7)
Ak sa minerálny olej uvedený do daňového voľného obehu na území iného členského štátu na podnikateľské účely prepravuje podľa odseku 1 písm. b), colný úrad schváleného príjemcu je povinný zjednodušený elektronický dokument zaslaný správcom dane členského štátu schváleného odosielateľa zaslať schválenému príjemcovi. Pri preprave minerálneho oleja podľa odseku 2 colný úrad príjemcu podľa odseku 2 je povinný zjednodušený elektronický dokument zaslaný colným úradom distribútora pohonných látok zaslať príjemcovi podľa odseku 2.
(8)
Ak sa minerálny olej uvedený do daňového voľného obehu na daňovom území na podnikateľské účely prepravuje cez územie iného členského štátu na daňové územie na podnikateľské účely, je schválený odosielateľ povinný vyhotoviť zjednodušený elektronický dokument a postupovať podľa odseku 4. Schválený príjemca, ktorý chce tento minerálny olej prijať, je povinný postupovať podľa § 32a ods. 6 a podľa odseku 9.
(9)
Ak sa minerálny olej prepravuje podľa odsekov 1 a 2, schválený príjemca alebo príjemca podľa odseku 2 je povinný najneskôr do piatich pracovných dní odo dňa ukončenia prepravy tohto minerálneho oleja predložiť colnému úradu schváleného príjemcu alebo príjemcu podľa odseku 2 správu o prijatí; správa o prijatí musí byť podpísaná kvalifikovaným elektronickým podpisom, ak sa schválený príjemca alebo príjemca podľa odseku 2 s colným úradom nedohodne inak. Colný úrad schváleného príjemcu alebo príjemcu podľa odseku 2 elektronicky overí údaje v správe o prijatí, a ak sú tieto údaje správne, potvrdí schválenému príjemcovi alebo príjemcovi podľa odseku 2 zaevidovanie správy o prijatí. Správu o prijatí colný úrad schváleného príjemcu alebo príjemcu podľa odseku 2 po jej zaevidovaní bezodkladne zašle schválenému odosielateľovi alebo distribútorovi pohonných látok a colnému úradu schváleného odosielateľa alebo distribútora pohonných látok. Ak údaje uvedené v správe o prijatí nie sú správne, colný úrad schváleného príjemcu alebo príjemcu podľa odseku 2 o tejto skutočnosti bezodkladne informuje odosielateľa správy o prijatí.
(10)
Colný úrad môže prostredníctvom elektronického systému uložiť schválenému príjemcovi po začatí prepravy minerálneho oleja uvedeného do daňového voľného obehu na území iného členského štátu na podnikateľské účely povinnosť bezodkladne po dopravení minerálneho oleja v mieste určenia oznámiť dopravenie tohto minerálneho oleja prostredníctvom elektronického systému colnému úradu a počas dvoch hodín od zaslania oznámenia o tejto skutočnosti prostredníctvom elektronického systému tento minerálny olej nevyložiť, neprečerpať alebo s týmto minerálnym olejom inak nenakladať.
(11)
Ak pri preprave minerálneho oleja podľa odseku 1 došlo k nenávratnému zničeniu minerálneho oleja v dôsledku nehody, havárie alebo vplyvom vyššej moci, alebo došlo pri preprave minerálneho oleja na podnikateľské účely k stratám minerálneho oleja, ktoré pripadajú na prirodzené úbytky minerálneho oleja súvisiace s jeho fyzikálno-chemickými vlastnosťami počas prepravy, a ak sú tieto straty minerálneho oleja alebo nenávratné zničenie minerálneho oleja na základe úradného zistenia a potvrdenia uznané colným úradom alebo správcom dane iného členského štátu, daňová povinnosť vo výške dane pripadajúcej na množstvo minerálneho oleja, ktoré bolo uznané ako strata minerálneho oleja alebo nenávratné zničenie minerálneho oleja, nevzniká. Colný úrad na žiadosť vráti zábezpeku na daň zloženú podľa § 32a ods. 6 vo výške dane pripadajúcej na množstvo minerálneho oleja, ktoré bolo colným úradom alebo správcom dane iného členského štátu uznané ako strata minerálneho oleja alebo nenávratné zničenie minerálneho oleja.
(12)
Ak sa minerálny olej uvedený do daňového voľného obehu na území iného členského štátu prepravuje v rámci podnikania na daňové územie na miesto určenia, je schválený príjemca povinný bezodkladne pred začatím prepravy oznámiť colnému úradu adresu miesta určenia uvedeného v zjednodušenom elektronickom dokumente a identifikačné údaje osoby, ktorá má sídlo, trvalý pobyt alebo miesto podnikania v mieste určenia.
§ 31a
Postup pri preprave minerálneho oleja mimo pozastavenia dane
na podnikateľské účely pri nedostupnom elektronickom systéme
(1)
Ak je elektronický systém nedostupný, schválený odosielateľ alebo distribútor pohonných látok je povinný
a)
oznámiť colnému úradu schváleného odosielateľa alebo distribútora pohonných látok začatie prepravy minerálneho oleja v daňovom voľnom obehu podľa § 31 ods. 1 alebo ods. 2,
b)
vyhotoviť zjednodušený dokument, ktorý obsahuje rovnaké údaje ako zjednodušený elektronický dokument vyhotovený podľa § 31.
(2)
Minerálny olej prepravovaný v daňovom voľnom obehu musí sprevádzať zjednodušený dokument vyhotovený schváleným odosielateľom alebo distribútorom pohonných látok. Schválený odosielateľ alebo distribútor pohonných látok si ponechá kópiu zjednodušeného dokumentu a ďalšiu kópiu zjednodušeného dokumentu je povinný pred začatím prepravy minerálneho oleja zaslať colnému úradu schváleného odosielateľa alebo distribútora pohonných látok.
(3)
Ak sa preprava minerálneho oleja v daňovom voľnom obehu ukončila so zjednodušeným dokumentom alebo ak je elektronický systém nedostupný v čase prijatia minerálneho oleja schváleným príjemcom alebo príjemcom podľa § 31 ods. 2, schválený príjemca alebo príjemca podľa § 31 ods. 2 je povinný vyhotoviť písomnú správu o prijatí, ktorá musí obsahovať rovnaké údaje ako správa o prijatí podľa § 31 ods. 9. Písomná správa o prijatí je potvrdením o ukončení prepravy minerálneho oleja v daňovom voľnom obehu pri nedostupnom elektronickom systéme. Schválený príjemca alebo príjemca podľa § 31 ods. 2 je povinný túto písomnú správu o prijatí predložiť colnému úradu schváleného príjemcu alebo príjemcu podľa § 31 ods. 2, ktorý kópiu písomnej správy o prijatí zasiela správcovi dane schváleného odosielateľa v inom členskom štáte alebo colnému úradu distribútora pohonných látok.
(4)
Ak sa elektronický systém sprístupní, colný úrad, schválený odosielateľ, distribútor pohonných látok, schválený príjemca a príjemca podľa § 31 ods. 2 sú povinní bezodkladne postupovať podľa § 31; rovnako sú povinní postupovať, ak bola preprava tohto minerálneho oleja ukončená pri nedostupnom elektronickom systéme. Schválený príjemca a príjemca podľa § 31 ods. 2 zjednodušený dokument vyhotovený podľa odseku 1 písm. b) zaeviduje vo svojom účtovníctve.
(5)
Ak nebola schváleným príjemcom alebo príjemcom podľa § 31 ods. 2 vyhotovená správa o prijatí alebo písomná správa o prijatí z iného dôvodu, ako je nedostupnosť elektronického systému, je schválený príjemca alebo príjemca podľa § 31 ods. 2 povinný predložiť colnému úradu schváleného príjemcu alebo distribútora pohonných látok iný dôkaz o ukončení prepravy minerálneho oleja v daňovom voľnom obehu, ktorý musí obsahovať rovnaké náležitosti, ako sú uvedené v správe o prijatí podľa § 31 ods. 9. Ak colný úrad schváleného príjemcu alebo príjemcu podľa § 31 ods. 2 uzná iný dôkaz o ukončení prepravy minerálneho oleja v daňovom voľnom obehu, oznámi túto skutočnosť správcovi dane schváleného odosielateľa v inom členskom štáte alebo colnému úradu distribútora pohonných látok a ukončí prepravu minerálneho oleja v daňovom voľnom obehu prostredníctvom elektronického systému.
(6)
Ak je počas prepravy minerálneho oleja v daňovom voľnom obehu elektronický systém nedostupný, schválený odosielateľ môže zmeniť miesto určenia minerálneho oleja v daňovom voľnom obehu alebo zmeniť schváleného príjemcu a distribútor pohonných látok zmeniť príjemcu podľa § 31 ods. 2, len ak oznámil colnému úradu schváleného odosielateľa alebo distribútora pohonných látok informácie podľa § 31 ods. 6. Schválený odosielateľ alebo distribútor pohonných látok je povinný požadované informácie zaslať colnému úradu schváleného odosielateľa alebo distribútora pohonných látok pred zmenou miesta určenia; odsek 4 sa použije primerane.
§ 32
Schválený odosielateľ
(1)
Schváleným odosielateľom na daňovom území je osoba, ktorá má povolenie odosielať minerálny olej uvedený do daňového voľného obehu na daňovom území na územie iného členského štátu na podnikateľské účely. Schváleným odosielateľom je aj osoba na území iného členského štátu oprávnená podľa právnych predpisov príslušného členského štátu odosielať minerálny olej uvedený do daňového voľného obehu v príslušnom členskom štáte na podnikateľské účely. Osoba, ktorá chce byť schváleným odosielateľom na daňovom území, musí požiadať colný úrad o registráciu a o vydanie povolenia odosielať minerálny olej v daňovom voľnom obehu, z ktorého vznikla daňová povinnosť, a minerálny olej podľa § 4 ods. 8 na územie iného členského štátu na podnikateľské účely (ďalej len „povolenie odosielať minerálny olej na podnikateľské účely“).
(2)
Žiadosť o registráciu a o vydanie povolenia odosielať minerálny olej na podnikateľské účely musí obsahovať okrem údajov podľa osobitného predpisu30b)
a)
obchodný názov minerálneho oleja a príslušný kód kombinovanej nomenklatúry,
b)
údaj o predpokladanom ročnom objeme minerálneho oleja odosielaného v daňovom voľnom obehu v litroch alebo kilogramoch.
(3)
Prílohou k žiadosti podľa odseku 2 je doklad preukazujúci oprávnenie na podnikanie nie starší ako 30 dní alebo jeho osvedčená kópia, ak je žiadateľom osoba, ktorá nemá sídlo alebo trvalý pobyt na daňovom území.
(4)
Colný úrad pred vykonaním registrácie a pred vydaním povolenia odosielať minerálny olej na podnikateľské účely preverí skutočnosti a údaje uvedené v odsekoch 2 a 3, a ak sú tieto skutočnosti a údaje pravdivé, colný úrad žiadateľa zaregistruje a vydá mu povolenie odosielať minerálny olej na podnikateľské účely do 30 dní odo dňa podania tejto žiadosti.
(5)
Na zmenu údajov, odňatie a zánik povolenia odosielať minerálny olej na podnikateľské účely sa použije § 25 primerane.
§ 32a
Schválený príjemca
(1)
Schváleným príjemcom na daňovom území je osoba, ktorá má povolenie prijímať minerálny olej uvedený do daňového voľného obehu na území iného členského štátu na podnikateľské účely. Schváleným príjemcom je aj osoba na území iného členského štátu oprávnená podľa právnych predpisov príslušného členského štátu prijímať minerálny olej uvedený do daňového voľného obehu na území iného členského štátu na podnikateľské účely. Osoba, ktorá chce byť schváleným príjemcom na daňovom území, musí požiadať colný úrad o registráciu a o vydanie povolenia prijímať minerálny olej uvedený do daňového voľného obehu na území iného členského štátu na podnikateľské účely (ďalej len „povolenie prijímať minerálny olej na podnikateľské účely“).
(2)
Žiadosť o registráciu a o vydanie povolenia prijímať minerálny olej na podnikateľské účely musí obsahovať okrem údajov podľa osobitného predpisu30b)
a)
obchodný názov prijímaného minerálneho oleja a príslušný kód kombinovanej nomenklatúry,
b)
údaj o predpokladanom ročnom objeme minerálneho oleja prijímaného v daňovom voľnom obehu v litroch alebo kilogramoch.
(3)
Prílohou k žiadosti podľa odseku 2 je doklad preukazujúci oprávnenie na podnikanie nie starší ako 30 dní alebo jeho osvedčená kópia, ak je žiadateľom osoba, ktorá nemá sídlo alebo trvalý pobyt na daňovom území.
(4)
Colný úrad pred vykonaním registrácie a pred vydaním povolenia prijímať minerálny olej na podnikateľské účely preverí skutočnosti a údaje uvedené v odsekoch 2 a 3, a ak sú tieto skutočnosti a údaje pravdivé, colný úrad žiadateľa zaregistruje a vydá mu povolenie prijímať minerálny olej na podnikateľské účely do 30 dní odo dňa podania tejto žiadosti.
(5)
Na zmenu údajov, odňatie a zánik povolenia prijímať minerálny olej na podnikateľské účely sa použije § 25 primerane.
(6)
Schválený príjemca je povinný pred prijatím minerálneho oleja uvedeného do daňového voľného obehu na území iného členského štátu na podnikateľské účely zložiť zábezpeku na daň vo výške dane pripadajúcej na množstvo prijímaného minerálneho oleja; na zábezpeku na daň sa použije § 22 primerane.
(7)
Zábezpeka na daň zložená v inom členskom štáte je platná na daňovom území.
(8)
Schválený príjemca je povinný podať daňové priznanie a zaplatiť daň v lehote podľa § 14 ods. 3. Schválenému príjemcovi, ktorý prijíma minerálny olej v zdaňovacom období podľa § 14 ods. 1 opakovane, môže colný úrad na žiadosť schváleného príjemcu povoliť, aby množstvo minerálneho oleja prijaté schváleným príjemcom v zdaňovacom období podľa § 14 ods. 1 bolo zahrnuté do jedného daňového priznania a podanie daňového priznania a zaplatenie dane bolo uskutočnené v lehote podľa § 14 ods. 2.
(9)
Na úhradu dane je možné po dohode s colným úradom použiť zloženú zábezpeku na daň, pričom § 42 ods. 1 písm. k) sa nepoužije; povinnosť vyrovnať prípadné rozdiely z použitia zábezpeky na daň tým nie je dotknutá.
(10)
Ak daň nie je zaplatená v lehote splatnosti ustanovenej týmto zákonom, colný úrad použije zábezpeku na daň na úhradu dane a oznámi túto skutočnosť schválenému príjemcovi.
§ 33
Preprava minerálneho oleja mimo pozastavenia dane na daňové územie na súkromné účely
(1)
Ak fyzická osoba na svoju vlastnú spotrebu (ďalej len „súkromné účely“) sama prepraví na daňové územie minerálny olej uvedený do daňového voľného obehu v inom členskom štáte, z takto nadobudnutého minerálneho oleja nevzniká daňová povinnosť na daňovom území.
(2)
Odsek 1 neplatí, ak fyzická osoba na súkromné účely prepraví na daňové územie
a)
palivá,
b)
pohonné látky v inej než bežnej nádrži dopravného prostriedku [§ 10 ods. 2 písm. i)] alebo v prenosnej nádrži väčšej ako desať litrov.
(3)
V prípadoch uvedených v odseku 2 vzniká daňová povinnosť dňom prepravenia minerálneho oleja na daňové územie. Platiteľom dane je fyzická osoba, ktorá prepravila minerálny olej na daňové územie, pričom je povinná bezodkladne podať daňové priznanie a zaplatiť daň; na daňové priznanie sa použije § 14 primerane.
§ 34
Zásielkový obchod
(1)
Zásielkovým obchodom sa na účely tohto zákona rozumie dodanie minerálneho oleja osobou, ktorá v rámci podnikania minerálny olej uvedený do daňového voľného obehu v inom členskom štáte, v ktorom má sídlo alebo trvalý pobyt a miesto podnikania, dodáva sama alebo prostredníctvom inej osoby na daňové územie na súkromné účely odberateľovi, ktorý nie je
a)
prevádzkovateľom daňového skladu podľa tohto zákona,
b)
oprávneným príjemcom podľa tohto zákona,
c)
schváleným príjemcom podľa tohto zákona.
(2)
Daňová povinnosť vzniká na daňovom území odosielateľovi (dodávateľovi) dodaním minerálneho oleja na daňové územie, pričom dodaním sa rozumie deň prevzatia minerálneho oleja odberateľom. Platiteľom dane je odosielateľ (dodávateľ).
(3)
Zásielkový obchod možno uskutočniť, len ak odosielateľ (dodávateľ) colnému úradu príslušnému pre odberateľa uvedeného v odseku 1 pred uskutočnením dodávky
a)
oznámi svoje identifikačné údaje,
b)
oznámi identifikačné údaje odberateľa, druh predmetu dane, obchodný názov, kód kombinovanej nomenklatúry minerálneho oleja a množstvo v litroch alebo kilogramoch, ktoré má byť odoslané (dodané),
c)
zloží zábezpeku na daň vo výške dane pripadajúcej na množstvo minerálneho oleja, ktoré má byť odoslané (dodané).
(4)
Platiteľ dane uvedený v odseku 2 je povinný pri vzniku daňovej povinnosti podať daňové priznanie colnému úradu odberateľa (dodávateľa) a zaplatiť daň podľa sadzieb dane platných v deň prevzatia minerálneho oleja v lehote podľa § 14 ods. 3. Na daňové priznanie sa použije § 14 primerane.
(5)
Na úhradu dane podľa odseku 4 možno po dohode s colným úradom použiť zloženú zábezpeku na daň; povinnosť vyrovnať prípadné rozdiely z použitia zábezpeky na daň tým nie je dotknutá.
(6)
Na požiadanie odosielateľa (dodávateľa) môže colný úrad povoliť, aby povinnosti vo vzťahu k colnému úradu plnil splnomocnenec pre zásielkový obchod. Splnomocnencom pre zásielkový obchod môže byť len osoba so sídlom alebo s trvalým pobytom na daňovom území, ktorá nesmie byť totožná s odberateľom a ktorá je daňovo spoľahlivá podľa § 22.
(7)
Žiadosť o povolenie na zastupovanie splnomocnencom pre zásielkový obchod sa predkladá colnému úradu príslušnému pre splnomocnenca pre zásielkový obchod. Žiadosť musí obsahovať identifikačné údaje odosielateľa (dodávateľa), údaje splnomocnenca pre zásielkový obchod podľa osobitného predpisu,30b) druh predmetu dane, obchodný názov a množstvo dodávaného minerálneho oleja. Prílohou žiadosti sú doklady potvrdzujúce hodnovernosť údajov uvedených v žiadosti a plnomocenstvo s úradne osvedčeným podpisom a vyhlásenie splnomocnenca pre zásielkový obchod s úradne osvedčeným podpisom, že súhlasí so zastupovaním odosielateľa (dodávateľa).
(8)
Ak sa zásielkový obchod uskutočňuje opakovane, na žiadosť odosielateľa (dodávateľa) alebo splnomocnenca pre zásielkový obchod môže colný úrad povoliť, aby dodávky uskutočnené v jednom zdaňovacom období boli zahrnuté do jedného daňového priznania.
(9)
Na požiadanie odosielateľa (dodávateľa) alebo jeho splnomocnenca pre zásielkový obchod colný úrad vydá potvrdenie o zaplatení dane na účely uplatnenia vrátenia dane odosielateľovi (dodávateľovi).
(10)
Ak osoba so sídlom na daňovom území chce odoslať minerálny olej uvedený na daňovom území do daňového voľného obehu do iného členského štátu, je povinná túto skutočnosť oznámiť colnému úradu. V oznámení uvedie druh predmetu dane, obchodný názov a množstvo minerálneho oleja, ktoré chce odoslať, meno a adresu odberateľa a deň, v ktorý sa má minerálny olej odoslať. Na vrátenie dane sa použije § 15 primerane.
(11)
Colný úrad povolenie na zastupovanie splnomocnencom pre zásielkový obchod odníme, ak
a)
splnomocnenec pre zásielkový obchod nezabezpečoval dodávky minerálneho oleja počas obdobia presahujúceho 12 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov,
b)
splnomocnenec pre zásielkový obchod porušuje povinnosti podľa tohto zákona,
c)
o to požiadal splnomocnenec pre zásielkový obchod alebo dodávateľ z iného členského štátu, v ktorého mene splnomocnenec pre zásielkový obchod zabezpečuje dodávky minerálneho oleja.
(12)
Ak pri dodaní minerálneho oleja podľa odseku 1 došlo k nenávratnému zničeniu minerálneho oleja v dôsledku nehody, havárie alebo vplyvom vyššej moci alebo ak došlo k stratám minerálneho oleja, ktoré pripadajú na prirodzené úbytky minerálneho oleja súvisiace s jeho fyzikálno-chemickými vlastnosťami počas prepravy, a ak sú tieto straty minerálneho oleja alebo nenávratné zničenie minerálneho oleja na základe úradného zistenia a potvrdenia uznané colným úradom alebo správcom dane iného členského štátu, daňová povinnosť vo výške dane pripadajúcej na množstvo minerálneho oleja, ktoré bolo uznané ako strata minerálneho oleja alebo nenávratné zničenie minerálneho oleja, nevzniká. Colný úrad na žiadosť vráti zábezpeku na daň zloženú podľa odseku 3 písm. c) odosielateľovi (dodávateľovi) minerálneho oleja vo výške dane pripadajúcej na množstvo minerálneho oleja, ktoré bolo colným úradom alebo správcom dane iného členského štátu uznané ako strata minerálneho oleja alebo nenávratné zničenie minerálneho oleja.
§ 34a
Nezrovnalosti pri preprave minerálneho oleja mimo pozastavenia dane na podnikateľské účely alebo pri zásielkovom obchode
(1)
Nezrovnalosťou pri preprave minerálneho oleja podľa § 31 alebo § 34 sa na účely tohto zákona rozumejú okolnosti, v dôsledku ktorých sa preprava minerálneho oleja alebo časť prepravy minerálneho oleja uvedeného do daňového voľného obehu neukončila podľa tohto zákona.
(2)
Za nezrovnalosť pri preprave minerálneho oleja v daňovom voľnom obehu sa na účely tohto zákona nepovažuje, ak
a)
bol minerálny olej pri preprave v daňovom voľnom obehu nenávratne zničený v dôsledku nehody, havárie alebo vplyvom vyššej moci a ak sú tieto straty na základe úradného zistenia a potvrdenia uznané colným úradom alebo správcom dane iného členského štátu, alebo
b)
došlo pri preprave minerálneho oleja v daňovom voľnom obehu k stratám minerálneho oleja, ktoré pripadajú na prirodzené úbytky minerálneho oleja počas prepravy, a ak sú tieto straty uznané colným úradom alebo správcom dane iného členského štátu.
(3)
Ak pri preprave minerálneho oleja, ktorý bol uvedený do daňového voľného obehu v inom členskom štáte, vznikne nezrovnalosť na daňovom území, daňová povinnosť vznikne na daňovom území, a to dňom vzniku nezrovnalosti.
(4)
Ak sa pri preprave minerálneho oleja, ktorý bol uvedený do daňového voľného obehu v inom členskom štáte, zistí nezrovnalosť a nie je možné určiť miesto vzniku nezrovnalosti, daňová povinnosť vznikne na daňovom území, a to dňom zistenia nezrovnalosti na daňovom území.
(5)
Ak sa pred uplynutím troch rokov odo dňa vzniku nezrovnalosti podľa odseku 4 zistí, že k nezrovnalosti pri preprave minerálneho oleja, ktorý bol uvedený do daňového voľného obehu v inom členskom štáte, došlo v inom členskom štáte a v tom členskom štáte bola daň zaplatená, colný úrad daň zaplatenú na daňovom území vráti platiteľovi dane do 30 dní odo dňa predloženia dokladu o zaplatení dane v inom členskom štáte. Po uplynutí lehoty troch rokov odo dňa vzniku nezrovnalosti podľa odseku 4 nemožno vrátiť daň.
(6)
Platiteľom dane je schválený príjemca, ktorý zložil zábezpeku na daň podľa § 32a ods. 6, alebo odosielateľ (dodávateľ) minerálneho oleja, ktorý zložil zábezpeku na daň podľa § 34 ods. 3 písm. c).
(7)
Ak sa pri preprave minerálneho oleja v daňovom voľnom obehu zistí, že nezrovnalosť na daňovom území nevznikla, colný úrad zloženú zábezpeku na daň vráti príjemcovi (odberateľovi) minerálneho oleja alebo odosielateľovi (dodávateľovi) minerálneho oleja, ktorý zložil zábezpeku na daň na daňovom území a preukázal, že nezrovnalosť nevznikla na daňovom území.
(8)
Ak pri preprave minerálneho oleja, ktorý bol uvedený do daňového voľného obehu na daňovom území, vznikne nezrovnalosť v inom členskom štáte alebo sa zistí, že k nezrovnalosti došlo v inom členskom štáte a v tom členskom štáte bola daň zaplatená, colný úrad vráti daň z preukázateľne zdaneného minerálneho oleja na daňovom území osobe, ktorá daň zaplatila, a to do 30 dní odo dňa predloženia dokladu o zaplatení dane v inom členskom štáte.
(9)
Ak vznikla daňová povinnosť podľa odseku 3 alebo odseku 4, platiteľ dane je povinný do piatich pracovných dní nasledujúcich po dni vzniku daňovej povinnosti podať daňové priznanie, vypočítať daň podľa sadzieb dane platných v deň vzniku daňovej povinnosti a v rovnakej lehote zaplatiť daň, a to
a)
colnému úradu, ak platiteľ dane má sídlo alebo trvalý pobyt na daňovom území,
b)
Colnému úradu Bratislava, ak platiteľ dane nemá sídlo alebo trvalý pobyt na daňovom území.
(10)
Na daňové priznanie sa použije § 14 primerane.
Vedenie evidencií
§ 35
(1)
Prevádzkovateľ podniku na výrobu minerálneho oleja (§ 19 ods. 1) je povinný viesť evidenciu
a)
vyrobeného minerálneho oleja,
b)
prevzatého minerálneho oleja,
c)
použitého minerálneho oleja na vlastnú spotrebu,
d)
vydaného minerálneho oleja,
e)
iných látok použitých pri výrobe minerálneho oleja,
f)
stavu zásob minerálneho oleja a iných látok použitých pri výrobe minerálneho oleja.
(2)
V evidencii uvedenej v odseku 1 musí byť podľa kódov kombinovanej nomenklatúry uvedený druh predmetu dane, obchodný názov, množstvo a dátum
a)
výroby minerálneho oleja,
b)
prevzatia minerálneho oleja a identifikačné údaje dodávateľa; pri dovoze minerálneho oleja aj dátum jeho prepustenia do voľného obehu,2a) miesto uskutočnenia colného konania a identifikačné údaje deklaranta,
c)
použitia minerálneho oleja na vlastnú spotrebu v členení podľa účelu použitia,
d)
vydania minerálneho oleja a identifikačné údaje odberateľa; ak minerálny olej prevzal dopravca, na ktorého účet nebol minerálny olej vydaný, musia byť uvedené aj identifikačné údaje dopravcu,
e)
vývozu minerálneho oleja, miesto, v ktorom sa uskutočnilo colné konanie, a identifikačné údaje deklaranta.
(3)
Vydanie daňovo zvýhodneného minerálneho oleja musí byť doložené odberným poukazom alebo číslom povolenia na obchodovanie. Vydanie minerálneho oleja uvedeného v § 6 ods. 5 osobe podľa § 11 ods. 5 písm. d) alebo vydanie tohto minerálneho oleja v tlakových nádobách zodpovedajúcich technickým požiadavkám podľa osobitného predpisu6bab) musí byť doložené identifikačnými údajmi odberateľa tohto minerálneho oleja.
(4)
Zápisy v evidencii podľa odseku 2 sa musia vykonávať denne, najneskôr nasledujúci pracovný deň po vzniku udalosti.
(5)
Osoba uvedená v § 19a je povinná viesť evidenciu
a)
vyrobenej biogénnej látky uvedenej v § 4 ods. 7 písm. a) a b),
b)
prevzatej biogénnej látky uvedenej v § 4 ods. 7 písm. a) a b),
c)
použitej biogénnej látky uvedenej v § 4 ods. 7 písm. a) a b),
d)
vydanej biogénnej látky uvedenej v § 4 ods. 7 písm. a) a b),
e)
stavu zásob biogénnej látky uvedenej v § 4 ods. 7 písm. a) a b).
§ 36
(1)
Prevádzkovateľ skladu minerálneho oleja, ktorý je daňovým skladom, je povinný viesť evidenciu
a)
prevzatého minerálneho oleja,
b)
minerálneho oleja použitého na vlastnú spotrebu v členení podľa účelu použitia,
c)
vydaného minerálneho oleja,
d)
stavu zásob minerálneho oleja.
(2)
Na vedenie evidencie podľa odseku 1 sa vzťahuje § 35 ods. 3 a 4 rovnako a § 35 ods. 2 primerane.
§ 37
(1)
Užívateľský podnik je povinný viesť evidenciu množstva daňovo zvýhodneného minerálneho oleja podľa jednotlivých druhov minerálneho oleja, v ktorej za každý kalendárny mesiac uvedie
a)
počiatočný stav zásob daňovo zvýhodneného minerálneho oleja na začiatku kalendárneho mesiaca,
b)
odobraté množstvo daňovo zvýhodneného minerálneho oleja od dodávateľa daňovo zvýhodneného minerálneho oleja uvedeného v odbernom poukaze v príslušnom kalendárnom mesiaci,
c)
množstvo preukázateľne zdaneného minerálneho oleja, ktoré použil na účely uvedené v povolení na použitie v príslušnom kalendárnom mesiaci, z ktorého žiada o vrátenie dane podľa § 15 ods. 1 písm. b),
d)
množstvo daňovo zvýhodneného minerálneho oleja, ktorý použil na účely uvedené v povolení na použitie,
e)
množstvo minerálneho oleja uvedeného v § 11 ods. 3 písm. c), ktoré dodal odberateľovi, ktorý je konečným spotrebiteľom podľa § 11 ods. 5 písm. d),
f)
množstvo minerálneho oleja uvedeného v § 11 ods. 3 písm. c), ktoré dodal užívateľskému podniku podľa § 11 ods. 2 písm. d) alebo osobe podľa § 21,
g)
množstvo minerálneho oleja uvedeného v § 11 ods. 3 písm. c), ktoré dodal užívateľský podnik podľa § 11 ods. 2 písm. d) na použitie ako pohonná látka,
h)
množstvo minerálneho oleja uvedeného v § 11 ods. 3 písm. c), ktoré užívateľský podnik podľa § 11 ods. 2 písm. e) dodal na konečnú spotrebu v tlakových nádobách zodpovedajúcich technickým požiadavkám podľa osobitného predpisu6bab) na použitie ako pohonná látka,
i)
množstvo daňovo zvýhodneného minerálneho oleja, z ktorého vykonal obmenu v súvislosti so zabezpečením úloh v oblasti jadrovej bezpečnosti jadrových zariadení,6d) ak postupoval podľa § 11 ods. 16 písm. a),
j)
množstvo daňovo zvýhodneného minerálneho oleja, ktorý bol znehodnotený v procese jeho použitia na účely oslobodené od dane podľa § 10 ods. 1 písm. a), ak postupoval podľa § 11 ods. 16 písm. b),
k)
množstvo daňovo zvýhodneného minerálneho oleja, ktoré zneškodnil z dôvodu uvedeného v § 11 ods. 16 písm. c),
l)
množstvo daňovo zvýhodneného minerálneho oleja dodaného podľa § 11 ods. 20,
m)
množstvo nepoužitého daňovo zvýhodneného minerálneho oleja na konci kalendárneho mesiaca.
(2)
Zápisy v evidencii podľa odseku 1 sa musia vykonávať denne, najneskôr nasledujúci pracovný deň po vzniku udalosti.
§ 38
(1)
Oprávnený príjemca, ak nie je povinný viesť evidenciu podľa § 37, je povinný viesť evidenciu
a)
prevzatého minerálneho oleja v členení na minerálny olej prijatý
1.
mimo pozastavenia dane,
2.
v pozastavení dane z iných členských štátov,
b)
vydaného minerálneho oleja,
c)
stavu zásob minerálneho oleja, ak má skladovacie zariadenie.
(2)
Na vedenie evidencie podľa odseku 1 sa vzťahuje § 35 ods. 3 a 4 rovnako a § 35 ods. 2 primerane.
§ 38a
(1)
Obchodník s vybraným minerálnym olejom je povinný za každú prevádzkareň viesť evidenciu vybraného minerálneho oleja podľa kódov kombinovanej nomenklatúry v členení podľa množstva vybraného minerálneho oleja
a)
odobratého na daňovom území,
b)
prijatého z iného členského štátu,
c)
vydaného na daňovom území,
d)
odoslaného do iného členského štátu,
e)
dovezeného z tretích štátov,
f)
vyvezeného z územia Európskej únie,
g)
stavu zásob minerálneho oleja k poslednému dňu kalendárneho mesiaca.
(2)
Na vedenie evidencie podľa odseku 1 sa vzťahuje § 35 ods. 3 a 4 rovnako a § 35 ods. 2 primerane.
§ 39
(1)
Registrovaný odosielateľ je povinný viesť evidenciu
a)
prijatého minerálneho oleja,
b)
odoslaného minerálneho oleja v pozastavení dane.
(2)
Odosielateľ (dodávateľ), ktorý uskutočňuje zásielkový obchod, je povinný viesť evidenciu odoslaného minerálneho oleja do iného členského štátu.
(3)
Splnomocnenec pre zásielkový obchod je povinný viesť evidenciu minerálneho oleja
a)
prijatého,
b)
vydaného.
(4)
Osoba podľa § 32a
je povinná viesť evidenciu
a)
minerálneho oleja prijatého,
b)
množstva minerálneho oleja uvedeného v § 6 ods. 5 prijatého v tlakových nádobách zodpovedajúcich technickým požiadavkám podľa osobitného predpisu6bab) z prijatého minerálneho oleja,
c)
minerálneho oleja vydaného,
d)
stavu zásob minerálneho oleja.
(5)
Na vedenie evidencie podľa odsekov 1 až 4 sa vzťahuje § 35 ods. 4 rovnako a § 35 ods. 2 a 3 primerane.
§ 40
Daňový dozor a daňová kontrola
(1)
Colný úrad vykonáva daňový dozor, ktorým je výkon dozoru nad držbou a pohybom minerálneho oleja, a tiež daňovú kontrolu.27)
(2)
Daňový dozor vykonáva colný úrad, v ktorého pôsobnosti má kontrolovaný subjekt sídlo alebo trvalý pobyt alebo v ktorého pôsobnosti sa nachádza kontrolovaný dopravný prostriedok alebo dopravný zásobník, alebo kontrolovaný minerálny olej.
(3)
Colný úrad pri daňovom dozore a daňovej kontrole je oprávnený
a)
vstupovať do každej prevádzkovej budovy, miestnosti, obydlia alebo nebytového priestoru, ktorý kontrolovaný subjekt používa aj na podnikanie s minerálnym olejom, ako aj vstupovať do priestorov, o ktorých je známe alebo sa dá predpokladať, že sa v nich nachádza alebo môže nachádzať minerálny olej,
b)
zisťovať stav zásob minerálneho oleja a tovarov, ktoré sú určené alebo môžu byť použité pri výrobe minerálneho oleja, a nariadiť vykonanie príslušnej inventúry,
c)
kontrolovať zásobníky, kontajnery, cisterny a iné obaly, v ktorých sa nachádza alebo môže nachádzať minerálny olej, vykonávať kontrolu tankovania leteckých pohonných látok do nádrží lietadiel leteckých spoločností a lodných prevádzkových látok do nádrží lodí lodných spoločností,
d)
zastavovať vozidlá, zisťovať množstvo nimi prepravovaného minerálneho oleja, kontrolovať prepravné doklady a kontrolu vyznačiť v týchto dokladoch, kontrolovať minerálny olej v bežných nádržiach dopravných prostriedkov, vozidiel, strojov a motorov, ako aj vstupovať do priestorov, o ktorých je známe alebo sa dá predpokladať, že sa v nich nachádzajú dopravné prostriedky, vozidlá, stroje a motory poháňané minerálnym olejom alebo také, ktorými možno minerálny olej prepravovať,
e)
bezodplatne odoberať vzorky v prípadoch podľa písmen a) až d) v technologicky odôvodnenom množstve,
f)
požadovať predloženie údajov a dokladov súvisiacich s činnosťou kontrolovaného subjektu, predloženie dokladov preukazujúcich tvrdenia kontrolovaného subjektu a všetkých dokladov uvedených v tomto zákone.
(4)
Pri výkone daňového dozoru a daňovej kontroly je osoba povinná strpieť výkon oprávnení colného úradu podľa odseku 3.
(5)
Daňová kontrola sa začína spísaním zápisnice o začatí daňovej kontroly. Daňová kontrola u osôb registrovaných podľa tohto zákona a u osôb podľa § 11 sa vykoná podľa potreby, najmenej však jedenkrát do dňa zániku práva vyrubiť daň.28)
(6)
Colný úrad podľa povahy skutočností zistených pri daňovom dozore vyhotoví zápisnicu alebo úradný záznam alebo vykoná daňovú kontrolu.
(7)
Ak colný úrad zistí, že kontrolovaný subjekt pri zdanení minerálneho oleja alebo pri uplatnení vrátenia dane postupuje v neprospech odberateľa alebo vo svoj neprospech, upozorní na túto skutočnosť kontrolovaný subjekt.
(8)
Daňový dozor môže vykonávať aj finančné riaditeľstvo. V takom prípade sa na finančné riaditeľstvo vzťahujú ustanovenia odsekov 2 až 4 a odsekov 6 a 7 primerane.
§ 41
Vedenie evidencie colným úradom a finančným riaditeľstvom
(1)
Colný úrad je povinný viesť elektronickú databázu, ktorá obsahuje register prevádzkovateľov daňových skladov, daňových skladov, oprávnených príjemcov, registrovaných odosielateľov, užívateľských podnikov, schválených odosielateľov a schválených príjemcov, ako aj splnomocnencov pre zásielkový obchod, obchodníkov s vybraným minerálnym olejom, výrobcov biogénnej látky, distribútorov pohonných látok, predajcov pohonných látok a spotrebiteľov pohonných látok.
(2)
Elektronická databáza podľa odseku 1 obsahuje najmä
a)
identifikačné údaje prevádzkovateľa daňového skladu a sídla daňových skladov, ak nie sú totožné so sídlom alebo s trvalým pobytom prevádzkovateľa daňového skladu, registračné číslo daňového skladu, dátum pridelenia a dátum zrušenia registračného čísla,
b)
identifikačné údaje oprávneného príjemcu, jeho registračné číslo, dátum pridelenia a dátum zrušenia registračného čísla,
c)
identifikačné údaje registrovaného odosielateľa, jeho registračné číslo, dátum pridelenia a dátum zrušenia registračného čísla,
d)
identifikačné údaje užívateľského podniku, adresu jeho prevádzkarní, ak nie sú totožné so sídlom alebo s trvalým pobytom užívateľského podniku, číslo povolenia na použitie, dátum vydania a dátum odňatia povolenia na použitie, číslo odberného poukazu, dátum vydania a dátum odňatia odberného poukazu,
e)
identifikačné údaje splnomocnenca pre zásielkový obchod,
f)
identifikačné údaje obchodníka s vybraným minerálnym olejom, adresu jeho prevádzkarní, ak nie sú totožné so sídlom alebo s trvalým pobytom obchodníka s vybraným minerálnym olejom, číslo jeho povolenia na obchodovanie, dátum vydania a dátum odňatia povolenia na obchodovanie, číslo jeho odberného poukazu, dátum pridelenia a dátum zrušenia odberného poukazu, ak mu bol odberný poukaz pridelený,
g)
identifikačné údaje výrobcu biogénnej látky,
h)
druh predmetu dane a obchodný názov prijímaných a skladovaných minerálnych olejov,
i)
identifikačné údaje distribútora pohonných látok, adresu jeho prevádzkarní, ak nie sú totožné so sídlom alebo s trvalým pobytom distribútora pohonných látok, číslo povolenia na distribúciu, dátum vydania a dátum odňatia povolenia na distribúciu,
j)
identifikačné údaje predajcu pohonných látok, adresu jeho prevádzkarní, ak nie sú totožné so sídlom alebo s trvalým pobytom predajcu pohonných látok, číslo povolenia na predaj, dátum vydania a dátum odňatia povolenia na predaj,
k)
identifikačné údaje spotrebiteľa pohonných látok, adresu umiestnenia skladovacích zariadení, ak nie sú totožné so sídlom alebo s trvalým pobytom spotrebiteľa pohonných látok, evidenčné číslo spotrebiteľa pohonných látok a dátum vyradenia spotrebiteľa pohonných látok z evidencie spotrebiteľov pohonných látok,
l)
identifikačné údaje schváleného odosielateľa, jeho registračné číslo, dátum pridelenia a dátum zrušenia registračného čísla.
m)
identifikačné údaje schváleného príjemcu, jeho registračné číslo, dátum pridelenia a dátum zrušenia registračného čísla.
(3)
Finančné riaditeľstvo alebo ním poverený colný úrad je povinný podľa osobitného predpisu30) viesť centrálnu elektronickú databázu, ktorá obsahuje údaje uvedené v odseku 2. Finančné riaditeľstvo na svojom webovom sídle zverejňuje aktualizovaný zoznam subjektov podľa odseku 2, v ktorom uvedie meno, priezvisko, trvalý pobyt alebo obchodné meno alebo názov, sídlo,
a)
číslo povolenia na použitie užívateľského podniku, dátum vydania a dátum odňatia tohto povolenia,
b)
číslo povolenia na obchodovanie obchodníka s vybraným minerálnym olejom, dátum vydania a dátum odňatia tohto povolenia,
c)
číslo povolenia na distribúciu distribútora pohonných látok a dátum vydania a dátum odňatia tohto povolenia,
d)
číslo povolenia na predaj predajcu pohonných látok, dátum vydania a dátum odňatia tohto povolenia,
e)
evidenčné číslo spotrebiteľa pohonných látok, dátum zaradenia do evidencie spotrebiteľov pohonných látok a dátum vyradenia spotrebiteľa pohonných látok z evidencie spotrebiteľov pohonných látok.
§ 42
Správne delikty
(1)
Správneho deliktu sa dopustí právnická osoba alebo fyzická osoba oprávnená na podnikanie, ak
a)
vydá minerálny olej odberateľovi, ktorý nemá platný odberný poukaz na odber minerálneho oleja oslobodeného od dane,
b)
vydá minerálny olej odberateľovi, ktorý nemá platný odberný poukaz na odber minerálneho oleja bez daňovej sadzby podliehajúceho postupu pri preprave podľa § 4 ods. 8 alebo ktorý nemá platný odberný poukaz na odber minerálneho oleja uvedeného v § 6 ods. 5,
c)
použije daňovo zvýhodnený minerálny olej na účely neuvedené v platnom povolení na použitie,
d)
použije daňovo zvýhodnený minerálny olej bez platného povolenia na použitie,
e)
použije, dodá alebo ponúka na použitie minerálny olej uvedený v § 6 ods. 1 písm. e) ako pohonnú látku,
f)
použije minerálny olej oslobodený od dane podľa § 10 ods. 2 písm. i) na iný ako určený účel,
g)
nevie preukázať v súlade s týmto zákonom pôvod alebo spôsob nadobudnutia minerálneho oleja u nej zisteného, ktorý sa u nej nachádza alebo ktorý sa u nej nachádzal, a to bez ohľadu na to, či nakladá alebo nakladala s minerálnym olejom ako s vlastným,
h)
nezloží zábezpeku na daň na prepravu minerálneho oleja v súlade s týmto zákonom,
i)
použije, dodá alebo ponúka na použitie minerálny olej uvedený v § 6 ods. 5 ako pohonnú látku,
j)
použije, dodá alebo ponúka na použitie minerálny olej uvedený v § 6 ods. 1 písm. g) ako pohonnú látku alebo ako palivo,
k)
nezaplatí daň v lehote splatnosti ustanovenej týmto zákonom a colný úrad použije na úhradu dane zábezpeku na daň alebo si uplatní plnenie z bankovej záruky; uvedené sa neuplatní, ak sa postupuje podľa § 25 ods. 9, § 32a ods. 9 alebo § 34 ods. 5,
l)
nesplní povinnosť podľa § 25a ods. 1,
m)
nesplní povinnosť podľa § 25a ods. 9 písm. b),
n)
nesplní povinnosť podľa § 25b ods. 1, 4 alebo ods. 16,
p)
prepraví v pozastavení dane minerálny olej na iné miesto, ako je miesto priameho dodania uvedené v elektronickom dokumente,
q)
prepraví v daňovom voľnom obehu na podnikateľské účely minerálny olej na iné miesto, ako je miesto určenia uvedené v zjednodušenom elektronickom dokumente.
(2)
Colný úrad uloží pokutu za správny delikt
a)
podľa odseku 1 písm. a) až k) od 500 eur do 1 000 000 eur,
b)
podľa odseku 1 písm. l) až q) od 100 eur do 100 000 eur.
(3)
Ak bola osobe opakovane uložená pokuta za správny delikt podľa odseku 1 písm. o) a colný úrad zistí, že nebola vykonaná náprava, podá podnet na miestne príslušný živnostenský úrad na konanie podľa osobitného predpisu.30aa)
(4)
Pokutu nemožno uložiť, ak uplynulo päť rokov od konca roka, v ktorom došlo k porušeniu tohto zákona.
(5)
Pri určovaní výšky pokuty prihliadne colný úrad na závažnosť, dĺžku trvania a následky protiprávneho stavu.
§ 42a
Priestupky
(1)
Priestupku sa dopustí fyzická osoba, ktorá nie je oprávnená na podnikanie, ak
a)
použije, dodá alebo ponúka na použitie minerálny olej uvedený v § 6 ods. 1 písm. e) ako pohonnú látku,
b)
nevie preukázať v súlade s týmto zákonom pôvod alebo spôsob nadobudnutia minerálneho oleja u nej zisteného, ktorý sa u nej nachádza alebo ktorý sa u nej nachádzal, a to bez ohľadu na to, či nakladá alebo nakladala s minerálnym olejom ako s vlastným,
c)
použije minerálny olej oslobodený od dane podľa § 10a ods. 2 na iný ako určený účel,
d)
použije, dodá alebo ponúka na použitie minerálny olej uvedený v § 6 ods. 5 ako pohonnú látku,
e)
použije, dodá alebo ponúka na použitie minerálny olej uvedený v § 6 ods. 1 písm. g) ako pohonnú látku alebo ako palivo.
(2)
Za priestupok podľa odseku 1 uloží colný úrad pokutu od 100 eur do 100 000 eur.
(3)
Za priestupok podľa odseku 1 písm. b) môže colný úrad uložiť pokutu v blokovom konaní do výšky 165 eur.
(4)
Na priestupky a ich prerokúvanie sa vzťahuje všeobecný predpis o priestupkoch.30a)
§ 43
(1)
Týmto zákonom sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe č. 1.
(2)
Na postup colného úradu sa pri zaradení do evidencie podľa § 19a a § 25b ods. 16 a vydaní povolenia na použitie podľa § 11, povolenia na obchodovanie podľa § 25a, povolenia na distribúciu podľa § 25b ods. 1, povolenia na predaj podľa § 25b ods. 4 a povolenia na zastupovanie splnomocnencom pre zásielkový obchod podľa § 34 ods. 7 vzťahujú ustanovenia osobitného predpisu o registračnom konaní.30b)
(3)
Žiadateľ, ktorý je už registrovaný alebo evidovaný podľa tohto zákona alebo osobitných predpisov,30c) a ktorý žiada o ďalšiu registráciu alebo zaradenie do evidencie podľa tohto zákona, nepredkladá colnému úradu k ďalšej žiadosti o registráciu alebo o zaradenie do evidencie prílohy, ktoré už boli predložené podľa tohto zákona alebo osobitného predpisu,30c) a ktoré sú ku dňu podania tejto žiadosti platné, aktuálne a použiteľné na právne úkony.
(4)
Údaje podľa § 11 ods. 4 písm. f), § 21 ods. 2 písm. d), § 25 ods. 3 písm. c), § 25b ods. 3 písm. d) a ods. 6 písm. e) a § 26 ods. 3 colný úrad bezodkladne zašle v elektronickej podobe prostredníctvom elektronickej komunikácie Generálnej prokuratúre Slovenskej republiky na vydanie výpisu z registra trestov.
§ 44
(1)
Správu minerálneho oleja, ktorý sa stal majetkom štátu podľa osobitného predpisu,7) vykonáva colný úrad.
(2)
Pri nakladaní s majetkom štátu uvedeným v odseku 1 postupuje colný úrad podľa osobitného predpisu;31) ustanovenia tohto zákona tým nie sú dotknuté.
(3)
Na správu dane sa použije osobitný predpis,20aa) ak tento zákon neustanovuje inak.
§ 45
(1)
Ak tento zákon neustanovuje inak, daň podľa tohto zákona sa vzťahuje na minerálny olej, ktorý bol uvedený do daňového voľného obehu alebo dovezený, alebo vyvezený od 1. mája 2004.
(2)
Podľa doterajších predpisov sa posudzujú všetky práva a povinnosti v nich uvedené, ktoré vznikli do 30. apríla 2004, a až do uplynutia všetky lehoty, ktoré začali plynúť pred 1. májom 2004, ako aj na ne nadväzujúce lehoty.
§ 46
(1)
Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá chce od 1. mája 2004 prevádzkovať daňový sklad podľa tohto zákona (§ 18) s výnimkou podľa odseku 12, musí písomne požiadať colný úrad o registráciu a vydanie povolenia na prevádzkovanie daňového skladu, pričom žiadosť o registráciu a vydanie tohto povolenia musí byť doručená colnému úradu najneskôr do 31. marca 2004. Žiadosť musí obsahovať
a)
identifikačné údaje žiadateľa a adresu umiestnenia jeho prevádzkarní, ak nie sú totožné so sídlom alebo s trvalým pobytom žiadateľa,
b)
daňové identifikačné číslo žiadateľa,
c)
identifikačné číslo pre daň z pridanej hodnoty, ak bolo žiadateľovi pridelené,
d)
druh predmetu dane, obchodný názov a príslušný kód kombinovanej nomenklatúry vyrábaných, spracúvaných, prijímaných, skladovaných a odosielaných minerálnych olejov,
e)
predpokladaný ročný objem výroby v litroch alebo kilogramoch, ak ide o podnik na výrobu minerálneho oleja, alebo predpokladaný ročný objem skladovania minerálneho oleja v litroch alebo kilogramoch, ak ide o sklad minerálneho oleja.
(2)
Prílohami k žiadosti sú
a)
výpis z obchodného registra alebo zo živnostenského registra nie starší ako 30 dní alebo jeho osvedčená kópia, alebo iný doklad preukazujúci oprávnenie na podnikanie nie starší ako 30 dní alebo jeho osvedčená kópia, alebo doklad preukazujúci, že právnická osoba nie je zriadená alebo založená na podnikateľské účely, nie starší ako 30 dní alebo jeho osvedčená kópia,
b)
technická dokumentácia, stručný opis činnosti a opis výrobných a skladovacích zariadení s pripojeným náčrtom, spôsob zabezpečenia minerálneho oleja pred neoprávneným použitím, počet zariadení na meranie prietoku, teploty, hmotnosti, hustoty minerálneho oleja a doklad o overení skladovacích a meracích zariadení podľa osobitného predpisu14) (§ 18 ods. 5),
c)
technologický opis postupu výroby, zoznam spracúvaných základných surovín, výrobkov, ktoré majú byť vyrobené, vedľajších výrobkov, prípadne odpadu,
d)
účtovná závierka za predchádzajúce účtovné obdobie, ak žiadateľ bol povinný účtovnú závierku vypracovať, a ak žiadateľ podlieha povinnosti overovania účtovnej závierky audítorom, účtovná závierka overená audítorom podľa osobitného predpisu,16) ako aj forma vedenia účtovníctva,
e)
potvrdenie daňového úradu o splnení podmienok uvedených v odseku 4 písm. b) a potvrdenie Sociálnej poisťovne a zdravotnej poisťovne o splnení podmienok uvedených v odseku 4 písm. c),
f)
zoznam členských štátov, do ktorých žiadateľ predpokladá dodávať (zasielať) minerálny olej v pozastavení dane; tento zoznam môže byť na požiadanie poskytnutý členským štátom určenia.
(3)
Žiadateľ je povinný na požiadanie colného úradu upresniť údaje uvedené v žiadosti a v prílohách k nej.
(4)
Žiadateľ musí spĺňať aj tieto podmienky:
a)
vedie účtovníctvo podľa osobitného predpisu,17)
b)
colný úrad ani daňový úrad
1.
voči nemu nemá pohľadávky po lehote splatnosti,
2.
voči osobe s ním personálne prepojenej alebo majetkovo prepojenej nemá pohľadávky na dani po lehote splatnosti, ani v priebehu desiatich rokov predo dňom podania žiadosti nemal voči osobe, ktorá zanikla a ktorá by sa považovala za osobu personálne prepojenú alebo majetkovo prepojenú so žiadateľom, pohľadávky na dani, ktoré do zániku tejto osoby neboli uspokojené; to sa vzťahuje aj na pohľadávky na dani, ktoré boli postúpené na tretiu osobu podľa osobitných predpisov,18)
c)
nemá nedoplatky na povinných odvodoch poistného podľa osobitných predpisov,19)
d)
nebol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin; to sa vzťahuje aj na zodpovedného zástupcu a fyzické osoby, ktoré sú členmi riadiacich alebo kontrolných orgánov žiadateľa,
e)
nie je v likvidácii ani na neho nebol právoplatne vyhlásený konkurz alebo povolené vyrovnanie alebo potvrdené nútené vyrovnanie.
(5)
Žiadateľ je pred vydaním povolenia na prevádzkovanie daňového skladu povinný zložiť zábezpeku na daň (§ 22). Ak je žiadateľom o povolenie na prevádzkovanie daňového skladu podnik na výrobu minerálneho oleja a nie je ohrozená vymožiteľnosť alebo vybratie dane, môže písomne požiadať colný úrad o upustenie od zloženia zábezpeky na daň
a)
úplne, ak žiadateľ spĺňa podmienky uvedené v odseku 4 po dobu najmenej 24 predchádzajúcich po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov pred podaním žiadosti o povolenie na prevádzkovanie daňového skladu,
b)
čiastočne vo výške 50 %, ak žiadateľ spĺňa podmienky uvedené v odseku 4 po dobu najmenej 12 predchádzajúcich po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov pred podaním žiadosti o povolenie na prevádzkovanie daňového skladu.
(6)
Colný úrad preverí u žiadateľa skutočnosti a údaje podľa odsekov 1 až 5, a ak sú skutočnosti a údaje uvedené v žiadosti a v prílohách pravdivé a žiadateľ spĺňa podmienky na registráciu a vydanie povolenia na prevádzkovanie daňového skladu (§ 18 a 20), colný úrad mu pridelí registračné číslo, vydá osvedčenie o registrácii a povolenie na prevádzkovanie daňového skladu a rozhodne o zábezpeke na daň.
(7)
Právnická osoba alebo fyzická osoba uvedená v odseku 1, ktorej colný úrad vydal povolenie na prevádzkovanie daňového skladu s platnosťou od 1. mája 2004, je povinná za účasti colného úradu vykonať podľa osobitného predpisu32) inventarizáciu zásob minerálnych olejov do 30. apríla 2004 podľa stavu zásob k 30. aprílu 2004 v členení podľa § 7 a 8 zákona č. 239/2001 Z. z. o spotrebnej dani z minerálnych olejov v znení platnom k 30. aprílu 2004, a to osobitne zo zásob minerálnych olejov, ktoré má v súlade s doterajšími predpismi
a)
s daňou,
b)
bez dane.
(8)
Prevádzkovateľ daňového skladu zo zásob podľa odseku 7 písm. a) môže uplatniť vrátenie dane iba v samostatnom daňovom priznaní, ktoré podá colnému úradu do 25. mája 2004, ak má doklady potvrdzujúce výšku zaplatenej dane. Prílohou samostatného daňového priznania je zápisnica z inventarizácie. Colný úrad vráti daň do 30 dní od dátumu doručenia samostatného daňového priznania. Ak je v samostatnom daňovom priznaní uplatnené vrátenie dane v nesprávnej výške, použijú sa sankcie podľa doterajšieho predpisu. Ak prevádzkovateľ daňového skladu uvedený v odseku 7 mal k 30. aprílu 2004 zásoby minerálnych olejov podľa odseku 7 písm. a) a nepodal samostatné daňové priznanie do 25. mája 2004, tieto zásoby sa od 1. mája 2004 považujú za minerálny olej v pozastavení dane.
(9)
Prevádzkovateľ daňového skladu, ktorý chce od 1. mája 2004 označovať plynový olej podľa tohto zákona, musí písomne požiadať colný úrad o vydanie povolenia na označovanie plynového oleja. Žiadosť musí obsahovať
a)
identifikačné údaje žiadateľa a adresu umiestnenia jeho prevádzkarní, ak nie sú totožné so sídlom alebo s trvalým pobytom žiadateľa,
b)
daňové identifikačné číslo žiadateľa,
c)
predpokladané množstvo ročnej výroby označeného plynového oleja.
(10)
Prílohou k žiadosti sú údaje o inštalovanom zariadení a technická dokumentácia zariadenia na označovanie plynového oleja.
(11)
Colný úrad preverí skutočnosti a údaje uvedené v žiadosti a v prílohe k žiadosti, a ak sú tieto skutočnosti a údaje pravdivé a zariadenie je vhodné na označovanie plynového oleja (§ 8 ods. 2), vydá povolenie na označovanie plynového oleja.
(12)
Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá je prevádzkovateľom daňového skladu podľa doterajších predpisov a chce byť prevádzkovateľom daňového skladu podľa tohto zákona, musí do 31. marca 2004 písomne požiadať colný úrad o vydanie povolenia na prevádzkovanie daňového skladu podľa tohto zákona. V žiadosti uvedie iba údaje podľa odseku 1. Ustanovenia odseku 5 tu platia rovnako. Ak takejto právnickej osobe alebo fyzickej osobe bolo vydané povolenie na označovanie plynového oleja podľa doterajších predpisov a chce označovať plynový olej podľa tohto zákona, musí písomne požiadať colný úrad o vydanie povolenia na označovanie plynového oleja podľa tohto zákona. V žiadosti uvedie iba údaje podľa odseku 9.
(13)
Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá chce byť od 1. mája 2004 užívateľským podnikom podľa tohto zákona, musí písomne požiadať colný úrad o vydanie odberného poukazu, pričom žiadosť musí byť doručená colnému úradu najneskôr do 31. marca 2004. Žiadosť o vydanie odberného poukazu musí obsahovať
a)
identifikačné údaje žiadateľa a adresu umiestnenia jeho prevádzkarní, ak nie sú totožné so sídlom alebo s trvalým pobytom žiadateľa,
b)
daňové identifikačné číslo žiadateľa; ak žiadateľ nemá daňové identifikačné číslo, uvedie sa rodné číslo,
c)
druh predmetu dane a obchodný názov daňovo zvýhodneného minerálneho oleja a príslušný kód kombinovanej nomenklatúry,
d)
účel použitia daňovo zvýhodneného minerálneho oleja podľa ustanovení tohto zákona a predpokladané množstvo ročnej spotreby v litroch alebo kilogramoch,
e)
identifikačné údaje dodávateľa daňovo zvýhodneného minerálneho oleja.
(14)
Prílohami k žiadosti sú
a)
výpis z obchodného registra alebo zo živnostenského registra nie starší ako 30 dní alebo jeho osvedčená kópia, alebo iný doklad preukazujúci oprávnenie na podnikanie nie starší ako 30 dní alebo jeho osvedčená kópia, alebo doklad preukazujúci, že právnická osoba nie je zriadená alebo založená na podnikateľské účely, nie starší ako 30 dní, alebo jeho osvedčená kópia,
b)
technická dokumentácia a opis miesta použitia a miesta uskladnenia daňovo zvýhodneného minerálneho oleja a opis spôsobu jeho zabezpečenia pred neoprávneným použitím,
c)
technická dokumentácia zariadenia, v ktorom sa má daňovo zvýhodnený minerálny olej použiť ako pohonná látka alebo palivo, pričom z technickej dokumentácie musí byť zrejmý druh používaného minerálneho oleja a množstvo jeho spotreby takýmto zariadením,
d)
technologický postup a údaje o spotrebe daňovo zvýhodneného minerálneho oleja, ak sa má minerálny olej použiť ako surovina alebo pomocný materiál v technologickom procese,
e)
čestné vyhlásenie žiadateľa, že spĺňa podmienky uvedené v odseku 4 písm. b) až e).
(15)
Colný úrad pred vydaním odberného poukazu preverí u žiadateľa skutočnosti a údaje uvedené v žiadosti a v prílohách. Ak sú skutočnosti a údaje uvedené v žiadosti a v prílohách pravdivé, colný úrad vydá žiadateľovi odberný poukaz.
(16)
Právnická osoba alebo fyzická osoba uvedená v odseku 13, ktorej colný úrad vydal odberný poukaz s platnosťou od 1. mája 2004 a má zásoby minerálneho oleja, je povinná vykonať podľa osobitného predpisu32) inventarizáciu týchto zásob do 30. apríla 2004 podľa stavu k 30. aprílu 2004 v členení podľa § 7 a 8 zákona č. 239/2001 Z. z. o spotrebnej dani z minerálnych olejov v znení platnom k 30. aprílu 2004, a to osobitne zo zásob minerálneho oleja, ktoré má v súlade s doterajšími predpismi
a)
s daňou,
b)
bez dane.
(17)
Ak užívateľský podnik má v odbernom poukaze uvedené používanie minerálneho oleja oslobodeného od dane, môže si uplatniť vrátenie dane zo zásob podľa odseku 16 písm. a) vo výške dane podľa predpisu platného k 30. aprílu 2004 v samostatnej žiadosti o vrátenie dane. Samostatnú žiadosť o vrátenie dane podá colnému úradu do 25. mája 2004, ak má doklady potvrdzujúce výšku zaplatenej dane.
(18)
Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá je užívateľským podnikom podľa doterajších predpisov a chce byť užívateľským podnikom podľa tohto zákona, musí do 31. marca 2004 písomne požiadať colný úrad o vydanie odberného poukazu podľa tohto zákona. V žiadosti uvedie iba údaje podľa odseku 13 písm. a), c) až e).
(19)
Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá chce byť od 1. mája 2004 oprávneným príjemcom podľa tohto zákona (§ 25 ods. 1), musí písomne požiadať colný úrad o registráciu a vydanie povolenia prijímať minerálny olej z iného členského štátu v pozastavení dane, pričom žiadosť o registráciu a vydanie tohto povolenia musí byť doručená colnému úradu najneskôr do 31. marca 2004. Na obsah žiadosti sa vzťahuje odsek 1 primerane. Prílohami k žiadosti sú výpis z obchodného registra alebo zo živnostenského registra nie starší ako 30 dní, alebo jeho osvedčená kópia, alebo iný doklad preukazujúci oprávnenie na podnikanie nie starší ako 30 dní, alebo jeho osvedčená kópia a čestné vyhlásenie žiadateľa, že spĺňa podmienky uvedené v odseku 4.
(20)
Žiadateľ uvedený v odseku 19 pred vydaním povolenia prijímať minerálny olej z iného členského štátu v pozastavení dane opakovane je povinný zložiť zábezpeku na daň (§ 22).
(21)
Colný úrad pred vykonaním registrácie preverí u žiadateľa uvedeného v odseku 19 skutočnosti a údaje uvedené v žiadosti a v prílohách, a ak sú tieto skutočnosti a údaje pravdivé, colný úrad mu pridelí registračné číslo, vydá osvedčenie o registrácii a povolenie prijímať minerálny olej z iného členského štátu v pozastavení dane.
(22)
Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá chce od 1. mája 2004 v rámci podnikania odoberať a dodávať na daňovom území daňovo zvýhodnený minerálny olej uvedený v § 11 ods. 2 písm. a) a c), musí písomne požiadať colný úrad o vydanie odberného poukazu, pričom žiadosť musí byť doručená colnému úradu najneskôr do 31. marca 2004. V žiadosti musia byť uvedené identifikačné údaje dodávateľa daňovo zvýhodneného minerálneho oleja a primerane údaje uvedené v odseku 1. V prílohách k žiadosti sa primerane uvedú doklady a údaje podľa odseku 2 písm. a) a b).
(23)
Colný úrad preverí u žiadateľa uvedeného v odseku 22 skutočnosti a údaje uvedené v žiadosti a v prílohách, a ak sú tieto skutočnosti a údaje pravdivé, colný úrad mu vydá odberný poukaz.
(24)
Právnická osoba alebo fyzická osoba uvedená v odsekoch 19 a 22, ktorej colný úrad vydal povolenie prijímať minerálny olej z iného členského štátu v pozastavení dane alebo odberný poukaz s platnosťou od 1. mája 2004 a má zásoby minerálneho oleja, je povinná vykonať podľa osobitného predpisu32) inventarizáciu týchto zásob do 30. apríla 2004 podľa stavu k 30. aprílu 2004 v členení podľa § 7 a 8 zákona č. 239/2001 Z. z. o spotrebnej dani z minerálnych olejov v znení platnom k 30. aprílu 2004, a to osobitne zo zásob minerálneho oleja, ktoré má v súlade s doterajšími predpismi
a)
s daňou,
b)
bez dane.
(25)
Oprávnený príjemca zo zásob podľa odseku 24 písm. b) je povinný podať colnému úradu samostatné daňové priznanie do 25. mája 2004, priznať daň podľa sadzby dane platnej od 1. mája 2004 a v rovnakej lehote zaplatiť daň.
(26)
Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorej k 1. máju 2004 nebolo vydané povolenie na prevádzkovanie daňového skladu alebo povolenie prijímať minerálny olej z iného členského štátu v pozastavení dane alebo odberný poukaz a má zásoby minerálneho oleja, je povinná vykonať podľa osobitného predpisu32) inventarizáciu týchto zásob do 30. apríla 2004 podľa stavu k 30. aprílu 2004 v členení podľa § 7 a 8 zákona č. 239/2001 Z. z. o spotrebnej dani z minerálnych olejov v znení platnom k 30. aprílu 2004, a to osobitne zo zásob minerálneho oleja, ktoré má v súlade s doterajšími predpismi
a)
s daňou,
b)
bez dane.
(27)
Právnická osoba alebo fyzická osoba uvedená v odseku 26 zo zásob podľa odseku 26 písm. b) je povinná podať colnému úradu samostatné daňové priznanie do 25. mája 2004, priznať daň podľa sadzby dane platnej od 1. mája 2004 a v rovnakej lehote zaplatiť daň.
(28)
Právnickej osobe alebo fyzickej osobe uvedenej v odseku 26, ktorá predložila žiadosť o vydanie povolenia na prevádzkovanie daňového skladu alebo povolenia prijímať minerálny olej z iného členského štátu v pozastavení dane, alebo odberného poukazu na odber minerálneho oleja oslobodeného od dane, ale konanie o tejto žiadosti nebolo k 1. máju 2004 ukončené, určí colný úrad dátum, ku ktorému má vykonať novú inventarizáciu pred vydaním príslušného povolenia alebo odberného poukazu; taká žiadosť sa posúdi, ako keby bola predložená po 30. apríli 2004.
(29)
Právnickej osobe alebo fyzickej osobe uvedenej v odsekoch 17, 25 a 27, ktorá má k 30. aprílu 2004 zásoby minerálneho oleja za cenu bez dane a nepodala colnému úradu samostatné daňové priznanie do 25. mája 2004 alebo si uplatnila vrátenie dane v nesprávnej výške, daň určí colný úrad a uloží pokutu vo výške určenej dane.
(30)
K 1. máju 2004 zanikajú registrácie a strácajú platnosť povolenia na prevádzkovanie daňového skladu a odberné poukazy vydané podľa doterajších predpisov.
(31)
Ak bol minerálny olej dopravený na daňové územie zo štátu, ktorý je členským štátom 1. mája 2004 a k 30. aprílu 2004 sa nachádza v colných režimoch s výnimkou colného režimu tranzit a tieto neboli ukončené, takýto minerálny olej sa od 1. mája 2004 považuje za minerálny olej v pozastavení dane. Ak takýto minerálny olej nie je dopravený do daňového skladu, vzniká daňová povinnosť na daňovom území dňom uvedenia minerálneho oleja do daňového voľného obehu.
(32)
Na doloženie prepravy minerálneho oleja oslobodeného od dane na územie iného členského štátu slovenským zástupcom (§ 16 ods. 3) a ozbrojenými silami Slovenskej republiky na použitie v rámci aktivít podľa medzinárodnej zmluvy sa môže použiť osvedčenie o oslobodení od spotrebnej dane podľa vzoru uvedeného v prílohe č. 3.
(33)
Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorej bolo vydané povolenie na prevádzkovanie daňového skladu od 1. mája 2004 a chce prepravovať minerálny olej v pozastavení dane do 1. mája 2004, môže použiť sprievodný dokument podľa vzoru uvedeného v prílohe č. 4.
(34)
Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá je podľa tohto zákona oprávnená od 1. mája 2004 minerálny olej uvedený do daňového voľného obehu na daňovom území prepravovať do iného členského štátu na podnikateľské účely (§ 31 ods. 8), do 1. mája 2004 môže použiť zjednodušený sprievodný dokument podľa vzoru uvedeného v prílohe č. 5.
(35)
Na prepravu minerálneho oleja od 1. mája 2004 sa môžu použiť dokumenty podľa odsekov 33 a 34, ak sa nepoužijú dokumenty podľa právnych predpisov Európskej únie.33)
(36)
Na konanie colného úradu podľa odsekov 1 až 35 sa vzťahujú ustanovenia osobitného predpisu,25) ak tento zákon neustanovuje inak.
§ 46a
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2005
(1)
Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá k 1. januáru 2005 v rámci podnikania prevádzkuje podnik na výrobu, spracovanie alebo skladovanie zemného plynu, musí do 15. januára 2005 písomne požiadať colný úrad o zaradenie do evidencie prevádzkovateľov podnikov na výrobu, spracovanie alebo skladovanie zemného plynu. Žiadosť musí obsahovať
a)
identifikačné údaje žiadateľa a adresu umiestnenia jeho prevádzkarní, ak nie sú totožné so sídlom alebo trvalým pobytom žiadateľa,
b)
daňové identifikačné číslo žiadateľa,
c)
druh predmetu dane a príslušný kód kombinovanej nomenklatúry.
(2)
Prílohou k žiadosti je výpis z obchodného registra alebo zo živnostenského registra nie starší ako 30 dní alebo jeho úradne osvedčená kópia, alebo iný doklad preukazujúci oprávnenie na podnikanie nie starší ako 30 dní alebo jeho úradne osvedčená kópia.
(3)
Colný úrad preverí u žiadateľa skutočnosti a údaje podľa odsekov 1 a 2 a zaradí právnickú osobu alebo fyzickú osobu do evidencie prevádzkovateľov podnikov na výrobu, spracovanie alebo skladovanie zemného plynu.
§ 46b
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. mája 2006
(1)
Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá je užívateľským podnikom podľa § 11 zákona v znení účinnom k 30. aprílu 2006, sa považuje za zaradenú do evidencie užívateľských podnikov podľa § 11 zákona v znení účinnom od 1. mája 2006. Odberný poukaz vydaný podľa ustanovení zákona v znení účinnom k 30. aprílu 2006 sa považuje za odberný poukaz vydaný podľa ustanovení zákona v znení účinnom od 1. mája 2006 až do dňa ukončenia doby platnosti odberného poukazu.
(2)
Ak konanie o žiadosti o vydanie odberného poukazu predloženej podľa § 11 zákona v znení účinnom k 30. aprílu 2006 nebolo ukončené, colný úrad posúdi túto žiadosť, ako keby bola predložená po 30. apríli 2006; colný úrad vyzve žiadateľa o doplnenie žiadosti podľa § 11 v znení účinnom od 1. mája 2006.
(3)
Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá je oprávneným príjemcom podľa § 25 ods. 9 zákona v znení účinnom k 30. aprílu 2006, sa považuje za obchodníka s minerálnym olejom podľa § 25a ods. 1 zákona v znení účinnom od 1. mája 2006. Odberný poukaz vydaný podľa ustanovení zákona v znení účinnom k 30. aprílu 2006 sa považuje za odberný poukaz vydaný podľa ustanovení zákona v znení účinnom od 1. mája 2006 až do dňa ukončenia doby platnosti odberného poukazu. Colný úrad zruší registráciu oprávneného príjemcu podľa § 25 ods. 9 a zaradí túto právnickú osobu alebo fyzickú osobu do evidencie obchodníkov s minerálnym olejom podľa § 25a ku dňu nadobudnutia účinnosti § 25a a oznámi jej túto skutočnosť do 31. júla 2006.
(4)
Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá chce byť od 1. júla 2006 obchodníkom s minerálnym olejom podľa § 25a ods. 5, musí písomne požiadať colný úrad o zaradenie do evidencie obchodníkov s minerálnym olejom do 15. júna 2006. Žiadosť musí obsahovať
a)
daňové identifikačné číslo žiadateľa,
b)
identifikačné číslo pre daň z pridanej hodnoty, ak bolo žiadateľovi pridelené,
c)
druh predmetu dane, obchodný názov minerálneho oleja a príslušný kód kombinovanej nomenklatúry,
d)
predpokladaný ročný obrat v litroch alebo kilogramoch,
e)
identifikačné údaje dodávateľa minerálneho oleja.
(5)
Prílohou k žiadosti podľa odseku 4 je výpis z obchodného registra alebo živnostenského registra nie starší ako 30 dní alebo jeho osvedčená kópia, alebo iný doklad preukazujúci oprávnenie na podnikanie nie starší ako 30 dní alebo jeho osvedčená kópia a technická dokumentácia a opis miesta uskladnenia minerálneho oleja uvedeného v § 6 ods. 1 písm. e) a minerálneho oleja uvedeného v § 4 ods. 7.
(6)
Ak právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá v rámci podnikania odoberá alebo dodáva na daňovom území daňovo zvýhodnený minerálny olej uvedený v § 11 ods. 2 písm. a) a c), predložila žiadosť o vydanie odberného poukazu podľa § 25 ods. 9 zákona v znení účinnom k 30. aprílu 2006 a konanie o tejto žiadosti nebolo ukončené do 30. apríla 2006, colný úrad posúdi túto žiadosť ako žiadosť o vydanie odberného poukazu podľa § 25a ods. 1 zákona v znení účinnom od 1. mája 2006.
(7)
Konanie o uložení pokuty právoplatne neukončené k 30. aprílu 2006 sa ukončí podľa ustanovení zákona v znení účinnom od 1. mája 2006 a na pokuty sa vzťahuje § 42 zákona v znení účinnom od 1. mája 2006, ak je takto určená výška pokuty pre právnickú osobu alebo fyzickú osobu priaznivejšia.
§ 46c
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. júla 2008
(1)
Podľa doterajších predpisov sa až do uplynutia posudzujú všetky lehoty, ktoré začali plynúť pred 1. júlom 2008, ako aj na ne nadväzujúce lehoty na uplatnenie práv a plnenie povinností.
(2)
Daňové konanie právoplatne neukončené do 30. júna 2008 sa dokončí podľa doterajších prepisov.
(3)
Na zemný plyn dodaný a spotrebovaný do 30. júna 2008 sa použijú doterajšie predpisy.
§ 46d
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. marca 2009
(1)
Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá k 28. februáru 2009 vyrába biogénnu látku uvedenú v § 4 ods. 7 písm. a) mimo pozastavenia dane a chce túto biogénnu látku vyrábať mimo pozastavenia dane po 1. marci 2009, je povinná požiadať colný úrad do 31. marca 2009 o zaradenie do evidencie výrobcov biogénnej látky podľa § 19a. Uvedené neplatí pre právnickú osobu alebo fyzickú osobu podľa § 19a ods. 8.
(2)
Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorej colný úrad vydal osvedčenie o registrácii a povolenie prijímať minerálny olej z iného členského štátu v pozastavení dane opakovane podľa § 25 v znení účinnom do 28. februára 2009, je povinná do 30. apríla 2009 zložiť zábezpeku na daň vo výške dane pripadajúcej na množstvo minerálneho oleja, ktorý predpokladá prijať v priebehu dvoch po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov spôsobom podľa § 22 ods. 5.
§ 46e
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. apríla 2010
(1)
Odosielateľ (dodávateľ) minerálneho oleja pri preprave minerálneho oleja v pozastavení dane alebo minerálneho oleja oslobodeného od dane podľa § 10 ods. 1 na daňovom území môže postupovať podľa § 23 v znení účinnom do 31. marca 2010 najneskôr do 31. decembra 2010.
(2)
Odosielateľ (dodávateľ) minerálneho oleja pri preprave minerálneho oleja v pozastavení dane na územie iného členského štátu postupuje v období po 31. marci 2010 do 31. decembra 2010 podľa § 24 v znení účinnom do 31. marca 2010, ak sa s colným úradom nedohodne inak.
(3)
Ak príjemca (odberateľ) na daňovom území prijme minerálny olej v pozastavení dane z iného členského štátu v období po 31. marci 2010 do 31. decembra 2010 podľa § 24 v znení účinnom do 31. marca 2010, ukončí túto prepravu podľa § 24 v znení účinnom do 31. marca 2010.
(4)
Na prepravu minerálneho oleja podľa odsekov 1 až 3 je možné použiť sprievodný dokument vyhotovený podľa § 27 v znení účinnom do 31. marca 2010 najneskôr do 31. decembra 2010.
(5)
Prepravu minerálneho oleja v pozastavení dane alebo minerálneho oleja oslobodeného od dane podľa § 10 ods. 1 na daňovom území, ktorá začala podľa § 23 v znení účinnom do 31. marca 2010 a nebola ukončená do 31. decembra 2010, je možné ukončiť podľa § 23 v znení účinnom do 31. marca 2010.
(6)
Právnickej osobe alebo fyzickej osobe registrovanej podľa § 26 v znení účinnom do 31. marca 2010 zaniká registrácia 30. apríla 2010.
(7)
Ak má zásoby minerálneho oleja, môže ich dodať príjemcovi (odberateľovi) do 30. apríla 2010.
(8)
Ak vznikne daňová povinnosť do 30. apríla 2010, je povinný podať daňové priznanie podľa § 14 v znení účinnom do 31. marca 2010 a v rovnakej lehote zaplatiť daň.
(9)
Vývozca minerálneho oleja pri vývoze minerálneho oleja v pozastavení dane môže postupovať podľa § 30 v znení účinnom do 31. marca 2010 najneskôr do 31. decembra 2010.
(10)
Ak sa vývoz minerálneho oleja podľa odseku 9 začal podľa § 30 v znení účinnom do 31. marca 2010 a tento vývoz nebol ukončený do 31. decembra 2010, ukončí sa podľa § 30 v znení účinnom do 31. marca 2010.
(11)
Konanie o uložení pokuty právoplatne neukončené k 31. marcu 2010 sa ukončí podľa ustanovení zákona v znení účinnom od 1. apríla 2010 a na pokuty sa vzťahuje § 42 a 42a v znení účinnom od 1. apríla 2010, ak je to pre právnickú osobu alebo fyzickú osobu priaznivejšie.
§ 46f
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. februára 2010
Daň podľa § 6 ods. 1 písm. d) v znení účinnom od 1. februára 2010 sa vzťahuje na minerálny olej, ktorý bol uvedený do daňového voľného obehu alebo dovezený (§ 29) od 1. februára 2010.
§ 46g
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2011
(1)
Platnosť povolenia na označovanie plynového oleja vydaného podľa § 9 predpisu účinného do 31. decembra 2010 zaniká 15. januára 2011.
(2)
Osoba, ktorá po 15. januári 2011 uvedie do daňového voľného obehu plynový olej označený podľa § 8 predpisu účinného do 31. decembra 2010, uplatní na takýto plynový olej sadzbu dane podľa § 6 ods. 1 písm. d) druhého bodu predpisu účinného od 1. januára 2011.
(3)
Odberný poukaz na odber označeného plynového oleja vydaný podľa § 11 predpisu účinného do 31. decembra 2010 platí do 15. januára 2011.
(4)
Osoba, ktorá je užívateľským podnikom podľa § 11 predpisu účinného do 31. decembra 2010 a ktorá do 15. januára 2011 odobrala označený plynový olej podľa predpisu účinného do 31. decembra 2010 a má zásoby tohto minerálneho oleja, je povinná do 20. januára 2011 vykonať inventarizáciu týchto zásob podľa stavu k 15. januáru 2011.
(5)
Osoba podľa odseku 4 je povinná do 25. januára 2011 podať daňové priznanie a v rovnakej lehote zaplatiť daň, a to z množstva označeného plynového oleja, ktoré mala v zásobe k 15. januáru 2011; daň vypočíta ako rozdiel dane podľa § 6 ods. 1 písm. d) druhého bodu predpisu účinného od 1. januára 2011 a dane podľa § 7 ods. 1 predpisu účinného do 31. decembra 2010.
(6)
Platnosť odberného poukazu vydaného obchodníkovi s minerálnym olejom podľa § 25a predpisu účinného do 31. decembra 2010 na odber a dodanie označeného plynového oleja zaniká 15. januára 2011.
(7)
Obchodník s minerálnym olejom podľa odseku 6, ktorý do 15. januára 2011 odobral označený plynový olej a k 15. januáru 2011 má zásoby tohto minerálneho oleja, je povinný
a)
vykonať do 20. januára 2011 inventarizáciu týchto zásob podľa stavu k 15. januáru 2011,
b)
podať do 25. januára 2011 daňové priznanie a v rovnakej lehote zaplatiť daň, a to z množstva označeného plynového oleja, ktoré má v zásobe k 15. januáru 2011; daň vypočíta ako rozdiel dane podľa § 6 ods. 1 písm. d) druhého bodu predpisu účinného od 1. januára 2011 a dane podľa § 7 ods. 1 predpisu účinného do 31. decembra 2010.
(8)
Konanie o uložení pokuty právoplatne neukončené k 31. decembru 2010 sa ukončí podľa § 42 alebo § 42a predpisu účinného od 1. januára 2011, ak je takto určená výška pokuty pre osobu priaznivejšia.
§ 46h
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. apríla 2012
(1)
Osoba zaradená do evidencie obchodníkov s minerálnym olejom podľa § 25a doterajšieho predpisu v znení účinnom do 31. marca 2012 alebo osoba, ktorá chce byť držiteľom povolenia na obchodovanie podľa § 25a predpisu účinného od 1. apríla 2012, je povinná do 31. januára 2012 požiadať colný úrad o vydanie povolenia na obchodovanie alebo o vydanie odberného poukazu, ak chce od 1. apríla 2012 prijímať a dodávať na daňovom území daňovo zvýhodnený minerálny olej podľa § 11 ods. 2 písm. b). Žiadateľ v žiadosti uvedie
a)
identifikačné údaje žiadateľa a adresu umiestnenia jeho prevádzkarní, ak nie sú totožné so sídlom alebo s trvalým pobytom žiadateľa,
b)
druh vybraného minerálneho oleja, obchodný názov vybraného minerálneho oleja a príslušný kód kombinovanej nomenklatúry,
c)
predpokladaný ročný objem prijatého alebo dodaného vybraného minerálneho oleja v litroch alebo kilogramoch.
(2)
Osoba podľa § 11, 21, 25 a 26 doterajšieho predpisu v znení účinnom do 31. marca 2012, ktorá chce v rámci podnikania od 1. apríla 2012 prijímať a dodávať na daňovom území daňovo zvýhodnený minerálny olej podľa § 11 ods. 2 písm. b) doterajšieho predpisu v znení účinnom do 31. marca 2012, je povinná do 31. marca 2012 požiadať colný úrad o vydanie odberného poukazu. V žiadosti o vydanie odberného poukazu uvedie údaje podľa odseku 1 a k žiadosti priloží doklady podľa odseku 3 písm. b) a d).
(3)
Prílohami k žiadosti podľa odseku 1 sú:
a)
doklad preukazujúci oprávnenie na podnikanie nie starší ako 30 dní alebo jeho osvedčená kópia, ak je žiadateľom osoba, ktorá nemá sídlo alebo trvalý pobyt na daňovom území,
b)
technická dokumentácia a opis miesta uskladnenia daňovo zvýhodneného minerálneho oleja podľa § 11 ods. 2 písm. b) a spôsob jeho zabezpečenia pred neoprávneným použitím, skladovacie zariadenie musí spĺňať podmienky podľa § 18 ods. 5, ak žiadateľ má skladovacie zariadenie,
c)
čestné vyhlásenie žiadateľa, že spĺňa podmienky uvedené v § 21 ods. 4 písm. c) až g),
d)
zoznam dodávateľov a odberateľov vybraného minerálneho oleja s uvedením ich identifikačných údajov.
(4)
Colný úrad pred vydaním povolenia na obchodovanie a pred vydaním odberného poukazu podľa odseku 1 alebo odseku 2 preverí skutočnosti a údaje v žiadosti a v prílohách. Ak sú tieto skutočnosti a údaje pravdivé, colný úrad vydá žiadateľovi podľa odseku 1 povolenie na obchodovanie a odberný poukaz a žiadateľovi podľa odseku 2 odberný poukaz.
(5)
Ak žiadosť o vydanie povolenia na obchodovanie a o vydanie odberného poukazu bola predložená colnému úradu po 31. januári 2012 alebo konanie o žiadosti o vydanie povolenie na obchodovanie a o vydanie odberného poukazu nebolo do 31. marca 2012 právoplatne ukončené, taká žiadosť sa posúdi, ako keby bola predložená po 31. marci 2012.
(6)
Osobu zaradenú do evidencie obchodníkov s minerálnym olejom podľa § 25a doterajšieho predpisu v znení účinnom do 31. marca 2012, ktorá nepožiada colný úrad o vydanie povolenia na obchodovanie podľa odseku 1, colný úrad vyradí dňom 1. apríla 2012 z evidencie obchodníkov s minerálnym olejom.
(7)
Osoba, ktorá bola obchodníkom s minerálnym olejom podľa § 25a doterajšieho predpisu v znení účinnom do 31. marca 2012 a ktorá nepožiada colný úrad o vydanie povolenia na obchodovanie podľa odseku 1, môže so súhlasom colného úradu po 31. marci 2012, najneskôr však do 15. apríla 2012, dodať minerálny olej obchodníkovi s vybraným minerálnym olejom podľa § 25a predpisu účinného od 1. apríla 2012 alebo užívateľskému podniku, alebo registrovanej osobe.
(8)
Osoba, ktorá chce po 31. marci 2012 v rámci podnikateľskej činnosti na daňovom území predávať v daňovom voľnom obehu minerálny olej uvedený v § 6 ods. 1 písm. a), d) alebo písm. f) na konečnú spotrebu, je povinná najneskôr do 29. februára 2012 pred začatím predaja minerálneho oleja uvedeného v § 6 ods. 1 písm. a), d) alebo písm. f) požiadať colný úrad o zaradenie do evidencie predajcov pohonných látok. Žiadosť o zaradenie do evidencie predajcov pohonných látok musí obsahovať identifikačné údaje a adresu umiestnenia prevádzkarní, ak nie sú totožné so sídlom alebo s trvalým pobytom žiadateľa.
(9)
Osoba, ktorá má v rámci podnikania v držbe minerálny olej kódu kombinovanej nomenklatúry 2710 19 91 až 2710 19 99, je povinná najneskôr do 31. januára 2012 oznámiť colnému úradu svoje identifikačné údaje, množstvo minerálneho oleja, ktoré má v držbe a predpokladaný účel jeho použitia.
(10)
Ak osoba, ktorá má v rámci podnikania v držbe minerálny olej kódu kombinovanej nomenklatúry 2710 19 91 až 27 10 19 99 nepostupovala podľa odseku 9, je povinná do troch pracovných dní odo dňa zistenia tejto skutočnosti colným úradom podať daňové priznanie a v rovnakej lehote zaplatiť daň.
§ 46i
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. septembra 2012
(1)
Prevádzkovateľ daňového skladu, ktorý má zloženú zábezpeku na daň podľa § 22 doterajšieho predpisu v znení účinnom do 31. augusta 2012, je povinný do 31. augusta 2012 zložiť zábezpeku na daň vo výške dane pripadajúcej na priemerné mesačné množstvo minerálneho oleja, ktoré predpokladá uviesť do daňového voľného obehu za obdobie 12 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov, pričom do výšky zábezpeky na daň sa započíta aj daň pripadajúca na množstvo minerálneho oleja, ktoré predpokladá uviesť do daňového voľného obehu na účely oslobodené od dane podľa § 10 ods. 1.
(2)
Prevádzkovateľ daňového skladu, podnik na výrobu minerálneho oleja, ktorému colný úrad upustil od zábezpeky podľa § 22 predpisu účinného do 31. augusta 2012 a ktorý chce, aby mu bolo povolené upustenie od zábezpeky podľa § 22 predpisu účinného od 1. septembra 2012, je povinný požiadať colný úrad najneskôr do 30. júna 2012 o
a)
úplné upustenie od zábezpeky, ak je prevádzkovateľ daňového skladu daňovo spoľahlivý najmenej 24 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov pred podaním žiadosti o upustenie od zábezpeky,
b)
čiastočné upustenie od zábezpeky vo výške 50 %, ak je prevádzkovateľ daňového skladu daňovo spoľahlivý najmenej 12 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov pred podaním žiadosti o upustenie od zábezpeky.
(3)
Colný úrad žiadosť podľa odseku 2 posúdi, a ak je prevádzkovateľ daňového skladu, podnik na výrobu minerálneho oleja, daňovo spoľahlivý, colný úrad rozhodne o úplnom alebo čiastočnom upustení od zábezpeky a určí lehotu platnosti tohto rozhodnutia, a to najviac na štyri roky odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o upustení od zábezpeky.
(4)
Za daňovo spoľahlivého sa považuje prevádzkovateľ daňového skladu, ktorý
a)
je vlastníkom technologického zariadenia na výrobu minerálneho oleja, ak je žiadateľom o upustenie od zábezpeky prevádzkovateľ daňového skladu podľa ods. 2; na účely tohto zákona sa za vlastníctvo technologického zariadenia považuje i jeho držba na základe zmluvy o kúpe prenajatej veci,
b)
vykazuje stabilnú finančnú situáciu; na účely tohto zákona sa stabilnou finančnou situáciou rozumie, ak prevádzkovateľ daňového skladu podľa odseku 2 vykazuje na základe súvahy z riadnej účtovnej závierky kladný rozdiel medzi majetkom a záväzkami,17)
c)
dodržuje podmienky podľa § 21 ods. 4,
d)
neporušuje závažným spôsobom povinnosti podľa tohto zákona a povinnosti týkajúce sa správy dane podľa osobitného predpisu.20aa)
(5)
Prevádzkovateľ daňového skladu, podnik na výrobu minerálneho oleja, k žiadosti podľa odseku 2 o upustenie od zábezpeky priloží
a)
doklad preukazujúci vlastníctvo výrobného zariadenia alebo zmluvu o kúpe prenajatej veci, ak má žiadateľ výrobné zariadenie v držbe na základe zmluvy o kúpe prenajatej veci,
b)
účtovnú závierku za bezprostredne predchádzajúce
1.
dve účtovné obdobia pred podaním žiadosti o úplné upustenie od zábezpeky,
2.
jedno účtovné obdobie pred podaním žiadosti o čiastočné upustenie od zábezpeky,
c)
potvrdenie preukazujúce, že dodržiava podmienky podľa odseku 4 písm. c)
1.
najmenej 24 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov pred podaním žiadosti o úplné upustenie od zábezpeky,
2.
najmenej 12 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov pred podaním žiadosti o čiastočné upustenie od zábezpeky.
(6)
Prevádzkovateľ daňového skladu podľa odseku 2 je povinný na požiadanie colného úradu spresniť údaje uvedené v žiadosti podľa odseku 2 a v prílohách k tejto žiadosti.
(7)
Ak konanie o žiadosti o upustenie od zábezpeky predloženej podľa § 22 doterajšieho predpisu v znení účinnom do 31. augusta 2012 nebolo právoplatne ukončené do 31. augusta 2012, colný úrad žiadosť posúdi ako keby bola predložená po 31. auguste 2012.
(8)
Ak konanie o žiadosti predloženej podľa odseku 2 nebolo do 31. augusta 2012 právoplatne ukončené, prevádzkovateľ daňového skladu podľa odseku 2 je povinný do 15. septembra 2012 zložiť zábezpeku na daň podľa § 22 predpisu účinného od 1. septembra 2012.
(9)
Ak prevádzkovateľ daňového skladu podľa odseku 2, ktorému colný úrad čiastočne alebo úplne upustil od zábezpeky podľa § 22 doterajšieho predpisu v znení účinnom do 31. augusta 2012, nepožiada colný úrad o upustenie od zábezpeky podľa odseku 2, je povinný do 15. septembra 2012 zložiť zábezpeku na daň podľa § 22 predpisu účinného od 1. septembra 2012.
(10)
Ustanovenie § 22 ods. 15 písm. b) v znení účinnom od 1. septembra 2012 sa od 1. januára 2013 neuplatňuje.
§ 46j
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. marca 2013
(1)
Osoba, ktorá chce od 1. marca 2013 obchodovať s vybraným minerálnym olejom podľa § 25a v znení účinnom od 1. marca 2013, je povinná do 31. januára 2013 požiadať colný úrad o vydanie povolenia na obchodovanie podľa § 25a v znení účinnom od 1. marca 2013. Žiadosť o vydanie povolenia na obchodovanie musí obsahovať údaje podľa § 25a ods. 5 v znení účinnom do 28. februára 2013.
(2)
Prílohami k žiadosti podľa odseku 1 sú
a)
doklady podľa § 25a ods. 6 písm. a), b) a d) v znení účinnom do 28. februára 2013,
b)
doklad preukazujúci, že žiadateľ spĺňa podmienky uvedené v § 21 ods. 4 písm. c), e) až g),
c)
vyhlásenie žiadateľa, že spĺňa podmienky uvedené v § 21 ods. 4 písm. d).
(3)
Žiadateľ je povinný na požiadanie colného úradu spresniť údaje uvedené v tejto žiadosti a v jej prílohách.
(4)
Pri vydaní povolenia na obchodovanie alebo odberného poukazu postupuje colný úrad podľa § 25a ods. 8 v znení účinnom do 28. februára 2013.
(5)
Osoba, ktorá je obchodníkom s vybraným minerálnym olejom podľa § 25a v znení účinnom do 28. februára 2013, sa považuje za obchodníka s vybraným minerálnym olejom podľa § 25a v znení účinnom od 1. marca 2013.
(6)
Žiadosť osoby, ktorá požiadala o vydanie povolenia na obchodovanie s vybraným minerálnym olejom podľa § 25a v znení účinnom do 28. februára 2013 a ktorej colný úrad nevydal do 28. februára 2013 povolenie na obchodovanie, posúdi colný úrad podľa § 25a v znení účinnom od 1. marca 2013.
§ 46k
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. novembra 2013
(1)
Osoba, ktorá chce od 1. novembra 2013 obchodovať s vybraným minerálnym olejom podľa § 25a v znení účinnom od 1. novembra 2013, je povinná do 30. septembra 2013 požiadať colný úrad o vydanie povolenia na obchodovanie podľa § 25a v znení účinnom od 1. novembra 2013. Žiadosť o vydanie povolenia na obchodovanie musí obsahovať údaje podľa § 25a ods. 5 písm. a) a b) v znení účinnom do 31. októbra 2013.
(2)
Prílohami k žiadosti podľa odseku 1 sú doklady podľa § 25a ods. 6 písm. a), b) a e) v znení účinnom do 31. októbra 2013.
(3)
Osoba, ktorá je obchodníkom s vybraným minerálnym olejom podľa § 25a v znení účinnom do 31. októbra 2013, sa považuje za obchodníka s vybraným minerálnym olejom podľa § 25a v znení účinnom od 1. novembra 2013.
(4)
Žiadosť osoby, ktorá požiadala o vydanie povolenia na obchodovanie s vybraným minerálnym olejom podľa § 25a v znení účinnom do 31. októbra 2013 a ktorej colný úrad nevydal do 31. októbra 2013 povolenie na obchodovanie, posúdi colný úrad podľa § 25a v znení účinnom od 1. novembra 2013.
(5)
Osoba, ktorá je obchodníkom s vybraným minerálnym olejom kódu kombinovanej nomenklatúry 2710 19 75 až 2710 19 83 a 2710 19 87 podľa § 25a v znení účinnom do 31. októbra 2013 a ktorá obchodovala s týmto vybraným minerálnym olejom v obaloch menších ako 230 litrov, sa nepovažuje za obchodníka s vybraným minerálnym olejom podľa § 25a v znení účinnom od 1. novembra 2013 a povolenie na obchodovanie jej k 1. novembru 2013 zaniká, ak neoznámi colnému úradu do 31. októbra 2013, že chce byť obchodníkom s vybraným minerálnym olejom podľa § 25a v znení účinnom od 1. novembra 2013.
§ 46l
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2014
(1)
Povolenie na výrobu zmesi vydané prevádzkovateľovi daňového skladu podľa § 19 v znení účinnom do 31. decembra 2013 sa považuje za povolenie vydané podľa § 19 v znení účinnom od 1. januára 2014.
(2)
Žiadosť o vydanie povolenia podľa § 19 v znení účinnom do 31. decembra 2013 a konanie o tejto žiadosti, ktoré nebolo právoplatne ukončené do 31. decembra 2013, finančné riaditeľstvo posúdi a konanie sa ukončí podľa predpisu účinného do 31. decembra 2013.
(3)
Žiadosť o registráciu podanú podľa § 21, 25 alebo § 26 v znení účinnom do 31. decembra 2013 a konanie o tejto žiadosti, ktoré nebolo právoplatne ukončené do 31. decembra 2013, colný úrad posúdi a konanie sa ukončí podľa predpisu účinného do 31. decembra 2013.
(4)
Ak konanie o uložení pokuty za porušenie § 25a osobou, ktorá je obchodníkom s vybraným minerálnym olejom kódu kombinovanej nomenklatúry 2710 19 75 až 2710 19 83 a 2710 19 87, a ktorá obchodovala s týmto vybraným minerálnym olejom v obaloch väčších ako 230 litrov nebolo právoplatne ukončené do 31. decembra 2013, ukončí sa podľa predpisu účinného od 1. januára 2014 a na pokutu sa vzťahuje § 42 v znení účinnom do 31. decembra 2013, ak je to pre právnickú osobu alebo fyzickú osobu priaznivejšie.
(5)
Ak konanie o uložení pokuty za porušenie § 25a osobou, ktorá je obchodníkom s vybraným minerálnym olejom kódu kombinovanej nomenklatúry 2710 19 75 až 2710 19 83 a 2710 19 87, a ktorá obchodovala s týmto vybraným minerálnym olejom v obaloch menších ako 230 litrov, nebolo právoplatne ukončené do 31. decembra 2013, v konaní sa nepokračuje.
(6)
Ak bolo konanie o uložení pokuty za porušenie § 25a osobou, ktorá je obchodníkom s vybraným minerálnym olejom kódu kombinovanej nomenklatúry 2710 19 75 až 2710 19 83 a 2710 19 87, a ktorá obchodovala s týmto vybraným minerálnym olejom v obaloch menších ako 230 litrov, ukončené právoplatným rozhodnutím, povinnosť zaplatiť pokutu zaniká. Ak konanie o uložení pokuty za porušenie § 25a osobou podľa prvej vety nebolo do 31. decembra 2013 právoplatne začaté, toto konanie sa nezačne.
§ 46m
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. marca 2014
(1)
Osoba, ktorú colný úrad zaradil do evidencie predajcov pohonných látok podľa § 25b v znení účinnom do 28. februára 2014, sa považuje za predajcu pohonných látok podľa § 25b v znení účinnom od 1. marca 2014 a colný úrad tejto osobe vydá do 28. februára 2014 povolenie na predaj podľa § 25b v znení účinnom od 1. marca 2014, ak do 31. januára 2014 predloží colnému úradu doklad preukazujúci, že skladovacie zariadenie je overené a vybavené vhodným overeným meracím zariadením14) umožňujúcim pri príjme a výdaji merať množstvo minerálneho oleja a nádrž, v ktorej je skladovaný minerálny olej podľa § 6 ods. 1 písm. a), d) alebo písm. f), je v súlade s osobitným predpisom12) a s technickými normami.13)
(2)
Osobu podľa odseku 1, ktorá do 28. februára 2014 nepredloží colnému úradu doklad preukazujúci, že skladovacie zariadenie je overené a vybavené vhodným overeným meracím zariadením14) umožňujúcim pri príjme a výdaji merať množstvo minerálneho oleja a nádrž, v ktorej je skladovaný minerálny olej podľa § 6 ods. 1 písm. a), d) alebo písm. f), je v súlade s osobitným predpisom12) a s technickými normami,13) vyradí colný úrad z evidencie predajcov pohonných látok.
(3)
Osoba, ktorá chce byť od 1. marca 2014 distribútorom pohonných látok podľa § 25b v znení účinnom od 1. marca 2014, je povinná do 31. januára 2014 požiadať colný úrad o vydanie povolenia na distribúciu podľa § 25b v znení účinnom od 1. marca 2014.
(4)
Osoba, ktorá chce byť od 1. marca 2014 predajcom pohonných látok podľa § 25b v znení účinnom od 1. marca 2014, je povinná do 31. januára 2014 požiadať colný úrad o vydanie povolenia na predaj podľa § 25b v znení účinnom od 1. marca 2014.
(5)
Žiadosť o vydanie povolenia na distribúciu alebo povolenia na predaj musí obsahovať
a)
identifikačné údaje žiadateľa a adresu umiestnenia prevádzkarní, ak nie sú totožné so sídlom alebo s trvalým pobytom žiadateľa,
b)
druh minerálneho oleja a príslušný kód kombinovanej nomenklatúry.
(6)
Prílohami k žiadosti podľa odseku 5 sú
a)
doklad preukazujúci, že skladovacie zariadenie je overené a vybavené vhodným overeným meracím zariadením14) umožňujúcim pri príjme a výdaji merať množstvo minerálneho oleja a nádrž, v ktorej je skladovaný minerálny olej podľa § 6 ods. 1 písm. a), d) alebo písm. f), je v súlade s osobitným predpisom12) a s technickými normami;13) ak je žiadateľom osoba podľa odseku 3, tento doklad predkladá len, ak má zariadenie na skladovanie minerálneho oleja podľa § 6 ods. 1 písm. a), d) alebo písm. f),
b)
zoznam dodávateľov a odberateľov minerálneho oleja podľa § 6 ods. 1 písm. a), d) alebo písm. f), ak je žiadateľom osoba podľa odseku 3,
c)
zoznam dodávateľov minerálneho oleja podľa § 6 ods. 1 písm. a), d) alebo písm. f), ak je žiadateľom osoba podľa odseku 4.
(7)
Colný úrad pred vydaním povolenia na distribúciu alebo povolenia na predaj preverí skutočnosti a údaje podľa odsekov 5 a 6. Ak sú tieto skutočnosti pravdivé, colný úrad vydá žiadateľovi povolenie na distribúciu alebo povolenie na predaj do 15 pracovných dní odo dňa podania žiadosti podľa odseku 3 alebo odseku 4.
(8)
Osoba, ktorá na daňovom území nakupuje v daňovom voľnom obehu na vlastnú spotrebu minerálny olej uvedený v § 6 ods. 1 písm. a), d) alebo písm. f) a tento minerálny olej skladuje v skladovacom zariadení, ktorého objem je 15 000 litrov a viac, a bude tento minerálny olej skladovať v skladovacom zariadení, ktorého objem je 15 000 litrov a viac aj po 1. marci 2014, je povinná oznámiť colnému úradu do 31. januára 2014
a)
identifikačné údaje a adresu umiestnenia skladovacieho zariadenia, ak nie je totožná so sídlom alebo s trvalým pobytom oznamovateľa,
b)
druh minerálneho oleja a príslušný kód kombinovanej nomenklatúry.
(9)
Colný úrad osobu uvedenú v odseku 8 zaradí do 28. februára 2014 do evidencie spotrebiteľov pohonných látok a vydá jej potvrdenie o zaradení do evidencie spotrebiteľov pohonných látok.
(10)
Registrovaná osoba, ktorá chce od 1. marca 2014 vykonávať činnosti podľa § 25b ods. 1 alebo ods. 3 v znení účinnom od 1. marca 2014, je povinná túto skutočnosť oznámiť colnému úradu do 31. januára 2014. Colný úrad tejto registrovanej osobe vydá do 28. februára 2014 povolenie na distribúciu alebo povolenie na predaj podľa § 25b v znení účinnom od 1. marca 2014.
(11)
Ak konanie o uložení pokuty za porušenie § 25b ods. 1 v znení účinnom do 28. februára 2014 nebolo právoplatne ukončené do 28. februára 2014, ukončí sa podľa predpisu účinného od 1. marca 2014 a na pokutu sa vzťahuje § 42 v znení účinnom do 28. februára 2014, ak je to pre právnickú osobu alebo fyzickú osobu priaznivejšie.
§ 46n
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2015
(1)
Prevádzkovateľovi daňového skladu, ktorému colný úrad vydal povolenie na prevádzkovanie daňového skladu podľa § 21 v znení účinnom do 31. decembra 2014, vydá colný úrad do 31. decembra 2015 nové povolenie na prevádzkovanie daňového skladu s pôvodným registračným číslom, v ktorom uvedie príslušný minerálny olej, ktorý prevádzkovateľ daňového skladu uviedol podľa § 21 ods. 1 písm. a) a ods. 6.
(2)
Oprávnenému príjemcovi, ktorému colný úrad vydal povolenie podľa § 25 ods. 7 v znení účinnom do 31. decembra 2014, vydá colný úrad do 31. decembra 2015 nové povolenie prijímať minerálny olej z iného členského štátu v pozastavení dane opakovane s pôvodným registračným číslom, v ktorom uvedie príslušný minerálny olej, ktorý oprávnený príjemca uviedol podľa § 25 ods. 2 písm. a) a ods. 14.
(3)
Registrovanému odosielateľovi, ktorému colný úrad vydal povolenia podľa § 26 ods. 6 a § 25 ods. 7 v znení účinnom do 31. decembra 2014, vydá colný úrad do 31. decembra 2015 nové povolenie odosielať minerálny olej v pozastavení dane po jeho prepustení do voľného obehu2a) s pôvodným registračným číslom, v ktorom uvedie príslušný minerálny olej, ktorý registrovaný odosielateľ uviedol podľa § 26 ods. 2 písm. a) a § 25 ods. 14.
§ 46o
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. februára 2015
(1)
Osoba, ktorú colný úrad zaradil do evidencie spotrebiteľov pohonných látok podľa § 25b ods. 11 v znení účinnom do 31. januára 2015, sa považuje za spotrebiteľa pohonných látok podľa § 25b ods. 11 v znení účinnom od 1. februára 2015.
(2)
Osoba, ktorá chce byť od 1. februára 2015 spotrebiteľom pohonných látok podľa § 25b ods. 11 v znení účinnom od 1. februára 2015, je povinná oznámiť colnému úradu najneskôr do 31. decembra 2014
a)
identifikačné údaje oznamovateľa a adresu umiestnenia skladovacieho zariadenia, ak nie je totožná so sídlom alebo s trvalým pobytom oznamovateľa,
b)
druh minerálneho oleja a príslušný kód kombinovanej nomenklatúry,
c)
číslo povolenia na distribúciu vydaného osobe podľa § 25b ods. 1, od ktorej bude nakupovať alebo odoberať minerálny olej uvedený v § 6 ods. 1 písm. a), d) alebo písm. f).
(3)
Žiadateľ podľa odseku 2 musí prijímať a vydávať minerálny olej uvedený v § 6 ods. 1 písm. a), d) alebo písm. f) prostredníctvom vhodného overeného meracieho zariadenia21) a skladovať tento minerálny olej v skladovacom zariadení, ktoré musí byť v súlade s osobitným predpisom12) a s technickými normami;13) žiadateľ podľa odseku 2 musí tieto podmienky spĺňať len vtedy, ak má zariadenie na skladovanie minerálneho oleja uvedeného v § 6 ods. 1 písm. a), d) alebo písm. f).
(4)
Colný úrad zaradí osobu uvedenú v odseku 2 do evidencie spotrebiteľov pohonných látok a vydá jej osvedčenie o zaradení do evidencie spotrebiteľov pohonných látok podľa § 25b ods. 11 v znení účinnom od 1. februára 2015 do 15 pracovných dní odo dňa podania oznámenia podľa odseku 2, ak táto osoba v oznámení uviedla všetky údaje podľa odseku 2, tieto údaje sú pravdivé a v prípade, že má osoba skladovacie zariadenie, spĺňa podmienku podľa odseku 3.
§ 46p
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. januára 2018
Do konca kalendárneho mesiaca, v ktorom sa uverejní oznámenie Európskej komisie, ktorým rozhodla, že štátna pomoc SA.47743 (2017/PN) – Slovenská republika – Daňové zvýhodnenie pre biopalivá je zlučiteľná s právom Európskej únie, v Úradnom vestníku Európskej únie sa
a)
sadzba dane na motorový benzín kódu kombinovanej nomenklatúry 2710 12 41, 2710 12 45, 2710 12 49 ustanovuje vo výške 514,50 eur/1 000 l,
b)
sadzba dane na plynový olej kódu kombinovanej nomenklatúry 2710 19 43, 2710 19 46, 2710 19 47, 2710 19 48, 2710 20 11, 2710 20 15, 2710 20 17 a 2710 20 19 ustanovuje vo výške 368 eur/1 000 l.
§ 46q
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. apríla 2018
(1)
Osoba, ktorej colný úrad vydal povolenie na distribúciu podľa § 25b ods. 1 v znení účinnom do 31. marca 2018, sa považuje za distribútora pohonných látok podľa § 25b ods. 1 v znení účinnom od 1. apríla 2018, ak preukáže do 28. februára 2018 splnenie podmienok uvedených v odseku 2. Distribútorovi pohonných látok podľa § 25b ods. 1 v znení účinnom do 31. marca 2018, ktorý nepreukáže do 28. februára 2018 splnenie podmienok uvedených v odseku 2, povolenie na distribúciu zanikne 1. apríla 2018.
(2)
Držiteľ povolenia na distribúciu alebo držiteľ povolenia na predaj podľa odseku 1 musí spĺňať tieto podmienky:
a)
má živnostenské oprávnenie na obchodnú živnosť20f) a v rámci podnikania nakupuje a predáva pohonné látky,
b)
má ročný objem predaja minerálneho oleja uvedeného v § 6 ods. 1 písm. a) a d) alebo v § 7 ods. 1 a 2 minimálne 30 000 000 l alebo minerálneho oleja uvedeného v § 6 ods. 1 písm. f) minimálne 150 000 kg, ak je držiteľom povolenia na distribúciu podľa odseku 1; to neplatí, ak je držiteľom povolenia na distribúciu osoba, ktorá dodáva len minerálny olej podľa § 6 ods. 1 písm. d) užívateľskému podniku podľa § 11 na účely oslobodené podľa § 10 ods. 1 písm. a),
c)
vedie účtovníctvo podľa osobitného predpisu,17)
d)
nemá nedoplatky voči colnému úradu ani daňovému úradu,
e)
nemá nedoplatky na povinných odvodoch poistného a na povinných príspevkoch na starobné dôchodkové sporenie podľa osobitných predpisov,19)
f)
vykazuje na základe údajov z riadnej účtovnej závierky kladný rozdiel medzi majetkom a záväzkami17) za dve účtovné obdobia bezprostredne predchádzajúce 1. januáru 2018,
g)
nebol právoplatne odsúdený za úmyselne spáchaný trestný čin hospodársky alebo iný trestný čin, ktorého skutková podstata súvisí s predmetom podnikania; to sa vzťahuje aj na zodpovedného zástupcu a fyzickú osobu, ktorá je členom riadiaceho orgánu alebo členom kontrolného orgánu žiadateľa,
h)
nie je v likvidácii ani na neho nie je právoplatne vyhlásený konkurz, povolené vyrovnanie, potvrdené nútené vyrovnanie alebo povolená reštrukturalizácia.
(3)
Osoba, ktorej colný úrad vydal povolenie na predaj podľa § 25b ods. 3 v znení účinnom do 31. marca 2018, sa považuje za predajcu pohonných látok podľa § 25b ods. 4 v znení účinnom od 1. apríla 2018, ak preukáže do 28. februára 2018 splnenie podmienok uvedených v odseku 2. Predajcovi pohonných látok podľa § 25b ods. 3 v znení účinnom do 31. marca 2018, ktorý nepreukáže do 28. februára 2018 splnenie podmienok uvedených v odseku 2, povolenie na predaj zanikne 1. apríla 2018.
(4)
Osoba, ktorej colný úrad vydal povolenie na distribúciu podľa § 25b ods. 4 v znení účinnom do 31. marca 2018, sa považuje za distribútora pohonných látok podľa § 25b ods. 1 v znení účinnom od 1. apríla 2018, ak preukáže do 28. februára 2018 splnenie podmienok uvedených v odseku 2 písm. b) a f), okrem osoby podľa § 21, ktorá je povinná preukázať splnenie podmienky uvedenej v odseku 2 písm. b). Distribútorovi pohonných látok podľa § 25b ods. 4 v znení účinnom do 31. marca 2018, ktorý nepreukáže do 28. februára 2018 splnenie podmienok podľa odseku 2 písm. b) a f), povolenie na distribúciu zanikne 1. apríla 2018.
(5)
Osoba, ktorej colný úrad vydal povolenie na predaj podľa § 25b ods. 4 v znení účinnom do 31. marca 2018, sa považuje za predajcu pohonných látok podľa § 25b ods. 4 v znení účinnom od 1. apríla 2018, ak preukáže do 28. februára 2018 splnenie podmienky uvedenej v odseku 2 písm. f), okrem osoby podľa § 21, ktorá nie je povinná preukázať splnenie podmienok uvedených v odseku 2. Predajcovi pohonných látok podľa § 25b ods. 4 v znení účinnom do 31. marca 2018, ktorý nepreukáže do 28. februára 2018 splnenie podmienky podľa odseku 2 písm. f), povolenie na predaj zanikne 1. apríla 2018.
(6)
Osoba, ktorú colný úrad zaradil do evidencie spotrebiteľov pohonných látok podľa § 25b ods. 11 v znení účinnom do 31. marca 2018, sa považuje za spotrebiteľa pohonných látok podľa § 25b ods. 16 v znení účinnom od 1. apríla 2018.
(7)
Ak distribútorovi pohonných látok alebo predajcovi pohonných látok povolenie na distribúciu alebo povolenie na predaj zaniklo 1. apríla 2018 a má zásoby minerálneho oleja uvedeného v § 6 ods. 1 písm. a), d) a f) alebo v § 7 ods. 1 a 2, môže so súhlasom colného úradu minerálny olej uvedený v § 6 ods. 1 písm. a), d) a f) alebo v § 7 ods. 1 a 2 dodať osobe podľa § 25b ods. 1 alebo osobe registrovanej colným úradom podľa § 21. Rovnako postupuje aj správca konkurznej podstaty distribútora pohonných látok alebo predajcu pohonných látok, súdny exekútor alebo iná osoba, ak pri výkone rozhodnutia predávajú alebo distribuujú minerálny olej uvedený v § 6 ods. 1 písm. a), d) a f) alebo v § 7 ods. 1 a 2.
(8)
Konanie o uložení pokuty podľa § 42 a 42a v znení účinnom do 31. marca 2018 právoplatne neukončené do 31. marca 2018 colný úrad ukončí a uloží pokutu podľa predpisu účinného od 1. apríla 2018, ak je to pre právnickú osobu alebo fyzickú osobu priaznivejšie.
§ 46r
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2019
(1)
Finančné riaditeľstvo po uzatvorení prvej zmluvy o výrobe identifikačnej látky podľa § 9a ods. 1 určí obdobie na testovanie označovania minerálneho oleja uvedeného v § 6 ods. 1 písm. a) a d) alebo v § 7 ods. 1 a 2 identifikačnou látkou. Označovaním minerálneho oleja uvedeného v § 6 ods. 1 písm. a) a d) alebo v § 7 ods. 1 a 2 sa v období podľa odseku 2 rozumie primiešavanie identifikačnej látky určenej na testovanie vyrobenej výrobcom identifikačnej látky, s ktorým finančné riaditeľstvo uzatvorilo zmluvu o výrobe identifikačnej látky.
(2)
Finančné riaditeľstvo uverejní na svojom webovom sídle oznámenie o dni začatia a oznámenie o dni ukončenia obdobia testovania označovania minerálneho oleja uvedeného v § 6 ods. 1 písm. a) a d) alebo v § 7 ods. 1 a 2 identifikačnou látkou. Obdobie medzi dňom ukončenia obdobia testovania podľa prvej vety a prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom finančné riaditeľstvo uverejnilo na svojom webovom sídle oznámenie o začatí označovania minerálneho oleja uvedeného v § 6 ods. 1 písm. a) a d) alebo v § 7 ods. 1 a 2 identifikačnou látkou (ďalej len „deň začatia označovania“), musí byť minimálne 90 dní.
(3)
Osoba uvedená v § 9, § 21 a 25, ktorá chce v období podľa odseku 2 uvádzať na daňovom území do daňového voľného obehu minerálny olej uvedený v § 6 ods. 1 písm. a) a d) alebo v § 7 ods. 1 a 2 označený identifikačnou látkou, je povinná uzatvoriť s finančným riaditeľstvom dohodu o testovaní použitia identifikačnej látky na označovanie minerálneho oleja uvedeného v § 6 ods. 1 písm. a) a d) alebo v § 7 ods. 1 a 2 (ďalej len „dohoda o testovaní identifikačnej látky“).
(4)
Dohoda o testovaní identifikačnej látky musí obsahovať
a)
podmienky odberu a použitia identifikačnej látky,
b)
podmienky zúčtovania odberu a použitia identifikačnej látky,
c)
množstvo identifikačnej látky odobratej na označovanie minerálneho oleja uvedeného v § 6 ods. 1 písm. a) a d) alebo v § 7 ods. 1 a 2,
d)
množstvo minerálneho oleja uvedeného v § 6 ods. 1 písm. a) a d) alebo v § 7 ods. 1 a 2, ktoré sa označí identifikačnou látkou,
e)
dátum začatia a dátum ukončenia označovania minerálneho oleja uvedeného v § 6 ods. 1 písm. a) a d) alebo v § 7 ods. 1 a 2 identifikačnou látkou,
f)
podmienky vrátenia nepoužitej identifikačnej látky,
g)
ďalšie náležitosti súvisiace s testovaním identifikačnej látky.
(5)
Finančné riaditeľstvo je povinné po ukončení obdobia podľa odseku 2 vyhodnotiť testovanie identifikačnej látky a prijať opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov.
(6)
Minerálny olej uvedený v § 6 ods. 1 písm. a) a d) alebo v § 7 ods. 1 a 2 neoznačený identifikačnou látkou uvedený do daňového voľného obehu do dňa začatia označovania je možné dodávať na konečnú spotrebu do vypredania zásob.
(7)
Pokuta za správny delikt podľa § 42 ods. 1 písm. s) sa neuplatní na minerálny olej uvedený v § 6 ods. 1 písm. a) a d) alebo v § 7 ods. 1 a 2 neoznačený identifikačnou látkou, ktorý bol uvedený do daňového voľného obehu do dňa začatia označovania.
§ 46s
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. marca 2019
(1)
Osoba, ktorá chce v rámci podnikania od 1. marca 2019 dovážať minerálny olej uvedený v § 6 ods. 1 písm. a) a d) alebo v § 7 ods. 1 a 2 z územia tretích štátov a tento minerálny olej uvádzať do daňového voľného obehu na daňovom území, je povinná najneskôr do 20. januára 2019 požiadať colný úrad o zaradenie do evidencie dovozcov minerálneho oleja; to neplatí, ak bude táto osoba dovážať iba minerálny olej uvedený v § 6 ods. 1 písm. a) a d) alebo v § 7 ods. 1 a 2 oslobodený od dane podľa § 10 alebo v spotrebiteľskom balení. Žiadosť o zaradenie do evidencie dovozcov minerálneho oleja musí obsahovať okrem údajov podľa osobitného predpisu30b) kód kombinovanej nomenklatúry minerálneho oleja a predpokladané ročné množstvo tohto minerálneho oleja.
(2)
Žiadateľ podľa odseku 1 musí spĺňať tieto podmienky:
a)
má vydané povolenie na distribúciu podľa § 25b ods. 1,
b)
nemá nedoplatky voči Agentúre pre núdzové zásoby ropy a ropných výrobkov.19aa)
(3)
Žiadateľ podľa odseku 1 je povinný na požiadanie colného úradu spresniť údaje uvedené v žiadosti.
(4)
Colný úrad pred zaradením žiadateľa do evidencie dovozcov minerálneho oleja preverí skutočnosti a údaje uvedené v žiadosti podľa odseku 1. Ak sú tieto skutočnosti a údaje pravdivé a žiadateľ spĺňa podmienky podľa odseku 2, colný úrad zaradí žiadateľa do evidencie dovozcov minerálneho oleja a vydá mu osvedčenie o zaradení do evidencie dovozcov minerálneho oleja do 30 dní odo dňa podania tejto žiadosti.
§ 46t
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2021
(1)
Zaradenie osoby do evidencie dovozcov minerálneho oleja podľa § 9 v znení účinnom do 31. decembra 2020 zaniká 1. januára 2020.
(2)
Platnosť rozhodnutia o určení najviac prípustnej výšky strát minerálneho oleja v daňovom sklade vydaného colným úradom podľa § 40 ods. 3 písm. g) v znení účinnom do 31. decembra 2020 zaniká 1. januára 2021.
(3)
Podľa § 25b ods. 15 písm. g), ods. 16 a ods. 18 písm. a) v znení účinnom prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom finančné riaditeľstvo uverejnilo na svojom webovom sídle oznámenie o začatí označovania minerálneho oleja uvedeného v § 6 ods. 1 písm. a) a d) alebo v § 7 ods. 1 a 2 identifikačnou látkou, sa postupuje od 1. januára 2021.
(4)
Správneho deliktu sa v období od 1. januára 2021 do 30. júna 2021 dopustí právnická osoba alebo fyzická osoba oprávnená na podnikanie, ak
a)
vydá minerálny olej odberateľovi, ktorý nepredložil odberný poukaz na odber minerálneho oleja oslobodeného od dane,
b)
vydá minerálny olej odberateľovi, ktorý nepredložil odberný poukaz na odber minerálneho oleja bez daňovej sadzby podliehajúceho postupu pri preprave podľa § 4 ods. 8,
c)
použije daňovo zvýhodnený minerálny olej na účely neuvedené v odbernom poukaze,
d)
použije daňovo zvýhodnený minerálny olej bez vydaného odberného poukazu,
e)
použije, dodá alebo ponúka na použitie minerálny olej uvedený v § 6 ods. 1 písm. e) ako pohonnú látku,
f)
použije minerálny olej oslobodený od dane podľa § 10 ods. 2 písm. i) na iný ako určený účel,
g)
nevie preukázať v súlade s týmto zákonom pôvod alebo spôsob nadobudnutia minerálneho oleja u nej zisteného, ktorý sa u nej nachádza alebo ktorý sa u nej nachádzal, a to bez ohľadu na to, či nakladá alebo nakladala s minerálnym olejom ako s vlastným,
h)
nezloží zábezpeku na daň na prepravu minerálneho oleja v súlade s týmto zákonom,
i)
použije, dodá alebo ponúka na použitie minerálny olej uvedený v § 6 ods. 1 písm. f) druhom bode ako pohonnú látku,
j)
použije, dodá alebo ponúka na použitie minerálny olej uvedený v § 6 ods. 1 písm. g) ako pohonnú látku alebo ako palivo,
k)
nezaplatí daň v lehote splatnosti ustanovenej týmto zákonom a colný úrad použije na úhradu dane zábezpeku na daň alebo si uplatní plnenie z bankovej záruky; uvedené sa neuplatní, ak sa postupuje podľa § 25 ods. 9, § 31 ods. 5 alebo § 34 ods. 5,
l)
nesplní povinnosť podľa § 25a ods. 1,
m)
nesplní povinnosť podľa § 25a ods. 10 písm. b),
n)
nesplní povinnosť podľa § 25b ods. 1, 4 alebo ods. 16,
p)
prepraví v pozastavení dane minerálny olej na iné miesto, ako je miesto priameho dodania uvedené v elektronickom dokumente.
(5)
Colný úrad uloží pokutu za správny delikt
a)
podľa odseku 4 písm. a) až k) od 500 eur do 1 000 000 eur,
b)
podľa odseku 4 písm. l) až p) od 100 eur do 100 000 eur.
(6)
Ak konanie o správnom delikte podľa § 42 ods. 1 písm. j) a k) v znení účinnom do 31. decembra 2020 nebolo právoplatne ukončené do 31. decembra 2020, ukončí sa podľa predpisu účinného do 31. decembra 2020 a na pokutu sa vzťahuje § 42 ods. 2 v znení účinnom do 31. decembra 2020.
(7)
Ak bola v období od 1. januára 2021 do 30. júna 2021 osobe opakovane uložená pokuta za správny delikt podľa odseku 4 písm. o) a colný úrad zistí, že nebola vykonaná náprava, podá podnet na miestne príslušný živnostenský úrad na konanie podľa osobitného predpisu.30aa)
(8)
Ak konanie o správnom delikte podľa odseku 4 v znení účinnom do 30. júna 2021 nebolo právoplatne ukončené do 30. júna 2021, ukončí sa podľa predpisu účinného do 30. júna 2021 a na pokutu sa vzťahuje odsek 5.
§ 46u
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. júla 2021
(1)
Užívateľský podnik, ktorý colný úrad zaradil do evidencie užívateľských podnikov podľa § 11 v znení účinnom do 30. júna 2021, sa považuje za užívateľský podnik podľa § 11 v znení účinnom od 1. júla 2021.
(2)
Colný úrad vydá užívateľskému podniku zaradenému do evidencie užívateľských podnikov podľa § 11 v znení účinnom do 30. júna 2021 povolenie na použitie a odberný poukaz podľa § 11 v znení účinnom od 1. júla 2021, ak spĺňa podmienky na vydanie povolenia na použitie a vydanie odberného poukazu podľa § 11 v znení účinnom od 1. júla 2021.
(3)
V povolení na použitie a v odbernom poukaze uvedie colný úrad údaje podľa platného odberného poukazu vydaného podľa § 11 v znení účinnom do 30. júna 2021, ak sa colný úrad a užívateľský podnik nedohodnú inak.
(4)
Odberný poukaz vydaný užívateľskému podniku podľa § 11 v znení účinnom do 30. júna 2021 stráca platnosť 30. júna 2021.
(5)
Osoba, ktorá chce byť od 1. júla 2021 užívateľským podnikom podľa § 11 ods. 2 písm. a) až c) v znení účinnom od 1. júla 2021, musí do 31. marca 2021 požiadať colný úrad o vydanie povolenia na použitie a o vydanie odberného poukazu. Žiadosť o vydanie povolenia na použitie a o vydanie odberného poukazu musí okrem údajov podľa osobitného predpisu30b) obsahovať
a)
adresu umiestnenia prevádzkarní, v ktorých sa skladuje alebo používa daňovo zvýhodnený minerálny olej, ak nie sú totožné so sídlom alebo s trvalým pobytom žiadateľa,
b)
druh a príslušný kód kombinovanej nomenklatúry daňovo zvýhodneného minerálneho oleja,
c)
účel použitia daňovo zvýhodneného minerálneho oleja a predpokladané množstvo ročnej spotreby tohto minerálneho oleja v litroch alebo kilogramoch,
d)
identifikačné údaje dodávateľa daňovo zvýhodneného minerálneho oleja, od ktorého bude odoberať daňovo zvýhodnený minerálny olej.
(6)
Osoba, ktorá chce od 1. júla 2021 odoberať a dodávať na použitie alebo používať minerálny olej podľa § 11 ods. 3 písm. c) v znení účinnom od 1. júla 2021, musí do 31. marca 2021 požiadať colný úrad o vydanie povolenia na použitie a o vydanie odberného poukazu. Žiadosť o vydanie povolenia na použitie a o vydanie odberného poukazu musí okrem údajov podľa osobitného predpisu30b) obsahovať
a)
adresu umiestnenia prevádzkarní, ak nie sú totožné so sídlom alebo s trvalým pobytom žiadateľa,
b)
údaje o predpokladanom množstve ročnej spotreby minerálneho oleja uvedeného v § 11 ods. 3 písm. c) v znení účinnom od 1. júla 2021 v kilogramoch,
c)
identifikačné údaje odberateľa minerálneho oleja uvedeného v § 11 ods. 3 písm. c) v znení účinnom od 1. júla 2021 a predpokladané množstvo ročnej spotreby tohto minerálneho oleja týmto odberateľom v kilogramoch, ak žiadateľ chce dodávať minerálny olej uvedený v § 11 ods. 3 písm. c) v znení účinnom od 1. júla 2021 konečnému odberateľovi tohto minerálneho oleja v domácnosti ako palivo na výrobu tepla a ohrev teplej úžitkovej vody,
d)
identifikačné údaje dodávateľa daňovo zvýhodneného minerálneho oleja uvedeného v § 11 ods. 3 písm. c) v znení účinnom od 1. júla 2021.
(7)
Povolenie na použitie a odberný poukaz sa nevyžaduje pri odbere
a)
minerálneho oleja uvedeného v § 6 ods. 5 spotrebiteľom tohto minerálneho oleja ako paliva na výrobu tepla a ohrev teplej úžitkovej vody v domácnosti, ktorý je fyzickou osobou,
b)
minerálneho oleja uvedeného v § 6 ods. 5 v tlakových nádobách zodpovedajúcich technickým požiadavkám podľa osobitného predpisu6bab) osobou na jeho konečnú spotrebu alebo na predaj konečnému spotrebiteľovi.
(8)
Prílohami k žiadosti podľa odsekov 5 a 6 sú
a)
doklad preukazujúci oprávnenie na podnikanie nie starší ako 30 dní alebo jeho osvedčená kópia, ak je žiadateľom osoba, ktorá nemá sídlo alebo trvalý pobyt na daňovom území, alebo doklad preukazujúci, že právnická osoba nie je zriadená alebo založená na podnikateľské účely, nie starší ako 30 dní alebo jeho osvedčená kópia,
b)
technická dokumentácia a opis miesta použitia a miesta uskladnenia daňovo zvýhodneného minerálneho oleja a opis spôsobu jeho zabezpečenia pred neoprávneným použitím,
c)
technická dokumentácia zariadenia, v ktorom sa má daňovo zvýhodnený minerálny olej použiť ako pohonná látka alebo palivo, pričom z technickej dokumentácie musí byť zrejmý druh používaného minerálneho oleja a množstvo jeho spotreby takýmto zariadením,
d)
údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov6ba) žiadateľa alebo jeho zodpovedného zástupcu, ak je žiadateľom fyzická osoba; ak je žiadateľom právnická osoba, údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov tejto právnickej osoby, zodpovedného zástupcu a fyzických osôb, ktoré sú členmi riadiacich orgánov alebo kontrolných orgánov, na účel preukázania splnenia podmienky podľa odseku 9 písm. e),
e)
zoznam majetkovo prepojených osôb a personálne prepojených osôb so žiadateľom.
(9)
Žiadateľ podľa odsekov 5 a 6 musí spĺňať tieto podmienky:
a)
vedie účtovníctvo podľa osobitného predpisu,17)
b)
nemá nedoplatky voči colnému úradu ani daňovému úradu,
c)
nemá voči colnému úradu nedoplatky na dani ani osoba, ktorá je personálne prepojená alebo majetkovo prepojená so žiadateľom, alebo osoba, ktorá bola personálne prepojená alebo majetkovo prepojená so žiadateľom v priebehu desiatich rokov pred podaním žiadosti, a ani osoba, ktorá zanikla a ktorá by sa považovala za osobu personálne prepojenú alebo majetkovo prepojenú so žiadateľom nemala v priebehu desiatich rokov pred dňom podania žiadosti nedoplatky na dani, ktoré neboli do zániku tejto osoby uhradené; to sa vzťahuje aj na nedoplatky na dani, ktoré boli postúpené na tretiu osobu podľa osobitných predpisov,18)
d)
nemá evidované nedoplatky na poistnom na sociálne poistenie a zdravotná poisťovňa neeviduje voči nemu pohľadávky po splatnosti podľa osobitných predpisov,19)
e)
nebol právoplatne odsúdený za úmyselne spáchaný trestný čin hospodársky alebo iný trestný čin, ktorého skutková podstata súvisí s predmetom podnikania; to sa vzťahuje aj na zodpovedného zástupcu a fyzické osoby, ktoré sú členmi riadiacich alebo kontrolných orgánov žiadateľa,
f)
nie je v likvidácii ani na neho nie je právoplatne vyhlásený konkurz alebo povolené vyrovnanie alebo potvrdené nútené vyrovnanie,
g)
má vydané povolenie podľa osobitného prepisu,6baa) ak je žiadateľom podľa odseku 6.
(10)
Colný úrad pred vydaním povolenia na použitie a odberného poukazu preverí skutočnosti a údaje uvedené v žiadosti podľa odsekov 5 a 6 a v prílohách podľa odseku 8. Ak sú tieto skutočnosti a údaje pravdivé a žiadateľ spĺňa podmienky podľa odseku 9, colný úrad vydá žiadateľovi povolenie na použitie a odberný poukaz do 60 dní odo dňa podania tejto žiadosti. Colný úrad v povolení na použitie uvedie údaje podľa odseku 6 písm. a), druh a príslušný kód kombinovanej nomenklatúry daňovo zvýhodneného minerálneho oleja podľa § 11 ods. 3 v znení účinnom od 1. júla 2021 a účel použitia tohto minerálneho oleja.
(11)
Colný úrad vydá žiadateľovi odberný poukaz pre každého dodávateľa daňovo zvýhodneného minerálneho oleja uvedeného v odseku 6 písm. d), v ktorom uvedie lehotu platnosti odberného poukazu a povolené množstvo odberu daňovo zvýhodneného minerálneho oleja. Colný úrad vydá odberný pokaz v dvoch vyhotoveniach; jedno vyhotovenie doručí žiadateľovi a druhé dodávateľovi daňovo zvýhodneného minerálneho oleja uvedenému v odbernom poukaze. Ak užívateľský podnik postupuje podľa § 29 ods. 4, vyhotovenie odberného poukazu určené pre dodávateľa daňovo zvýhodneného minerálneho oleja colný úrad nevydáva.
(12)
Platnosť odberného poukazu vydaného obchodníkovi s vybraným minerálnym olejom podľa § 25a v znení účinnom do 30. júna 2021 zaniká 30. júna 2021.
(13)
Platnosť povolenia na distribúciu minerálneho oleja uvedeného v § 6 ods. 1 písm. f) a povolenia na predaj minerálneho oleja uvedeného v § 6 ods. 1 písm. f) vydaných podľa § 25b v znení účinnom do 30. júna 2021 zaniká 1. júla 2021.
(14)
Zaradenie do evidencie spotrebiteľov pohonných látok zaniká 1. júla 2021 osobe, ktorá nakupovala alebo inak odoberala v rámci svojej podnikateľskej činnosti v daňovom voľnom obehu podľa § 25b v znení účinnom do 30. júna 2021 minerálny olej podľa § 6 ods. 1 písm. f).
(15)
Správneho deliktu sa v období od 1. júla 2021 do 12. februára 2023 dopustí právnická osoba alebo fyzická osoba oprávnená na podnikanie, ak
a)
vydá minerálny olej odberateľovi, ktorý nemá platný odberný poukaz na odber minerálneho oleja oslobodeného od dane,
b)
vydá minerálny olej odberateľovi, ktorý nemá platný odberný poukaz na odber minerálneho oleja bez daňovej sadzby podliehajúceho postupu pri preprave podľa § 4 ods. 8 alebo ktorý nemá platný odberný poukaz na odber minerálneho oleja uvedeného v § 6 ods. 5,
c)
použije daňovo zvýhodnený minerálny olej na účely neuvedené v platnom povolení na použitie,
d)
použije daňovo zvýhodnený minerálny olej bez platného povolenia na použitie,
e)
použije, dodá alebo ponúka na použitie minerálny olej uvedený v § 6 ods. 1 písm. e) ako pohonnú látku,
f)
použije minerálny olej oslobodený od dane podľa § 10 ods. 2 písm. i) na iný ako určený účel,
g)
nevie preukázať v súlade s týmto zákonom pôvod alebo spôsob nadobudnutia minerálneho oleja u nej zisteného, ktorý sa u nej nachádza alebo ktorý sa u nej nachádzal, a to bez ohľadu na to, či nakladá alebo nakladala s minerálnym olejom ako s vlastným,
h)
nezloží zábezpeku na daň na prepravu minerálneho oleja v súlade s týmto zákonom,
i)
použije, dodá alebo ponúka na použitie minerálny olej uvedený v § 6 ods. 5 ako pohonnú látku,
j)
použije, dodá alebo ponúka na použitie minerálny olej uvedený v § 6 ods. 1 písm. g) ako pohonnú látku alebo ako palivo,
k)
nezaplatí daň v lehote splatnosti ustanovenej týmto zákonom a colný úrad použije na úhradu dane zábezpeku na daň alebo si uplatní plnenie z bankovej záruky; uvedené sa neuplatní, ak sa postupuje podľa § 25 ods. 9, § 31 ods. 5 alebo § 34 ods. 5,
l)
nesplní povinnosť podľa § 25a ods. 1,
m)
nesplní povinnosť podľa § 25a ods. 9 písm. b),
n)
nesplní povinnosť podľa § 25b ods. 1, 4 alebo ods. 16,
p)
prepraví v pozastavení dane minerálny olej na iné miesto, ako je miesto priameho dodania uvedené v elektronickom dokumente.
(16)
Colný úrad uloží pokutu za správny delikt
a)
podľa odseku 15 písm. a) až k) od 500 eur do 1 000 000 eur,
b)
podľa odseku 15 písm. l) až p) od 100 eur do 100 000 eur.
(17)
Ak bola v období od 1. júla 2021 do 12. februára 2023 osobe opakovane uložená pokuta za správny delikt podľa odseku 15 písm. o) a colný úrad zistí, že nebola vykonaná náprava, podá podnet na miestne príslušný živnostenský úrad na konanie podľa osobitného predpisu.30aa)
(18)
Ak konanie o správnom delikte podľa odseku 15 v znení účinnom do 12. februára 2023 nebolo právoplatne ukončené do 12. februára 2023, ukončí sa podľa predpisu účinného do 12. februára 2023 a na pokutu sa vzťahuje odsek 16.
(20)
Daň z minerálneho oleja preukázateľne zdaneného na daňovom území možno vrátiť užívateľskému podniku podľa § 11 zákona v znení účinnom do 30. júna 2021, ak použil tento minerálny olej do 30. júna 2021 na účely oslobodené od dane uvedené v odbernom poukaze platnom do 30. júna 2021.
(21)
Povolenie na použitie vydané colným úradom podľa odseku 10 na použitie minerálneho oleja uvedeného v § 11 ods. 3 písm. c) v znení účinnom od 1. júla 2021 sa považuje za povolenie na použitie vydané podľa § 11 v znení účinnom od 1. júla 2021.
§ 46v
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. júla 2022
(1)
Osoba, ktorá chce byť schváleným odosielateľom a od 13. februára 2023 odosielať minerálny olej uvedený do daňového voľného obehu na územie iného členského štátu na podnikateľské účely, je povinná do 31. decembra 2022 požiadať colný úrad o registráciu a o vydanie povolenia odosielať minerálny olej na podnikateľské účely.
(2)
Žiadosť o registráciu a o vydanie povolenia odosielať minerálny olej na podnikateľské účely musí obsahovať okrem údajov podľa osobitného predpisu30b)
a)
obchodný názov minerálneho oleja a príslušný kód kombinovanej nomenklatúry,
b)
údaj o predpokladanom ročnom objeme minerálneho oleja odosielaného v daňovom voľnom obehu v litroch alebo kilogramoch.
(3)
Prílohou k žiadosti podľa odseku 2 je doklad preukazujúci oprávnenie na podnikanie nie starší ako 30 dní alebo jeho osvedčená kópia, ak je žiadateľom právnická osoba, ktorá nemá sídlo na daňovom území, alebo fyzická osoba, ktorá nemá trvalý pobyt na daňovom území.
(4)
Colný úrad pred vykonaním registrácie a vydaním povolenia odosielať minerálny olej na podnikateľské účely preverí skutočnosti a údaje uvedené v odsekoch 2 a 3, a ak sú tieto skutočnosti a údaje pravdivé, colný úrad žiadateľa zaregistruje a vydá mu povolenie odosielať minerálny olej na podnikateľské účely do 30 dní odo dňa podania tejto žiadosti.
(5)
Osoba, ktorá chce byť schváleným príjemcom a od 13. februára 2023 prijímať minerálny olej uvedený do daňového voľného obehu na území iného členského štátu na daňovom území na podnikateľské účely, je povinná do 31. decembra 2022 požiadať colný úrad o registráciu a o vydanie povolenia prijímať minerálny olej na podnikateľské účely.
(6)
Žiadosť o registráciu a o vydanie povolenia prijímať minerálny olej na podnikateľské účely musí obsahovať okrem údajov podľa osobitného predpisu30b)
a)
obchodný názov prijímaného minerálneho oleja a príslušný kód kombinovanej nomenklatúry,
b)
údaj o predpokladanom ročnom objeme minerálneho oleja prijímaného v daňovom voľnom obehu v litroch alebo kilogramoch.
(7)
Prílohou k žiadosti podľa odseku 2 je doklad preukazujúci oprávnenie na podnikanie nie starší ako 30 dní alebo jeho osvedčená kópia, ak je žiadateľom právnická osoba, ktorá nemá sídlo na daňovom území, alebo fyzická osoba, ktorá nemá trvalý pobyt na daňovom území.
(8)
Colný úrad pred vykonaním registrácie a vydaním povolenia prijímať minerálny olej na podnikateľské účely preverí skutočnosti a údaje uvedené v odsekoch 2 a 3, a ak sú tieto skutočnosti a údaje pravdivé, colný úrad žiadateľa zaregistruje a vydá mu povolenie prijímať minerálny olej na podnikateľské účely do 30 dní odo dňa podania tejto žiadosti.
§ 46z
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 13. februára 2023
(1)
Osoba podľa § 31 v znení účinnom do 12. februára 2023, ktorá chce prepravovať minerálny olej uvedený do daňového voľného obehu na podnikateľské účely podľa § 31 v znení účinnom do 12. februára 2023, môže postupovať podľa § 31 v znení účinnom do 12. februára 2023 najneskôr do 31. decembra 2023.
(2)
Na prepravu minerálneho oleja podľa § 31 v znení účinnom do 12. februára 2023 je možné použiť zjednodušený sprievodný dokument vyhotovený podľa § 32 v znení účinnom do 12. februára 2023 najneskôr do 31. decembra 2023.
(3)
Prepravu minerálneho oleja uvedeného do daňového voľného obehu na podnikateľské účely, ktorá začala podľa § 31 v znení účinnom do 12. februára 2023 a nebola ukončená do 31. decembra 2023, je možné ukončiť podľa § 31 v znení účinnom do 12. februára 2023.
(4)
Ak konanie o žiadosti o registráciu a o vydanie povolenia odosielať minerálny olej na podnikateľské účely podľa § 46v ods. 2 v znení účinnom od 1. júla 2022 nebolo ukončené do 12. februára 2023, v konaní sa pokračuje podľa § 32 v znení účinnom od 13. februára 2023.
(5)
Ak konanie o žiadosti o registráciu a o vydanie povolenia prijímať minerálny olej na podnikateľské účely podľa § 46v ods. 6 v znení účinnom od 1. júla 2022 nebolo ukončené do 12. februára 2023, v konaní sa pokračuje podľa § 32a v znení účinnom od 13. februára 2023.
§ 47
Zrušujú sa:
1.
zákon č. 239/2001 Z. z. o spotrebnej dani z minerálnych olejov v znení zákona č. 582/2001 Z. z., zákona č. 74/2002 Z. z., zákona č. 642/2002 Z. z. a zákona č. 248/2003 Z. z.,
2.
vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 457/2001 Z. z. o určení druhu a množstva látok na označovanie plynových olejov,
3.
vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 460/2001 Z. z. o vzore sprievodného dokumentu a o vzore daňového priznania a žiadosti o vrátenie spotrebnej dane z minerálnych olejov,
4.
vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 461/2001 Z. z. o podrobnostiach a náležitostiach záručnej listiny,
5.
vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 462/2001 Z. z. o podrobnostiach vrátenia spotrebnej dane Ministerstvu obrany Slovenskej republiky z minerálneho oleja dodaného na území Slovenskej republiky bez dane ozbrojeným silám cudzích štátov,
6.
vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 463/2001 Z. z. o podrobnostiach vrátenia spotrebnej dane z minerálneho oleja zahraničným diplomatickým misiám v Slovenskej republike a medzinárodným inštitúciám so sídlom v Slovenskej republike na základe medzinárodných dohôd o ich zriadení.
§ 47a
Zrušovacie ustanovenie účinné od 1. júla 2021
Zrušuje sa vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 318/2017 Z. z., ktorou sa ustanovuje vzor daňového priznania a dodatočného daňového priznania k spotrebnej dani z minerálneho oleja.
§ 48
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. marca 2004 s výnimkou ustanovení § 1 až 5, § 6 ods. 1 až 4, § 7 až 45 a § 47, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. mája 2004.
Rudolf Schuster v. r.

Pavol Hrušovský v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.
Príloha č. 1 k zákonu č. 98/2004 Z. z. v znení zákona č. 667/2004 Z. z.
Zoznam preberaných právne záväzných aktov Európskej únie
1.
Smernica Rady 2008/118/ES zo 16. decembra 2008 o všeobecnom systéme spotrebných daní a o zrušení smernice 92/12/EHS (Ú. v. EÚ L 9, 14. 1. 2009).
2.
Smernica Rady 2003/96/ES z 27. októbra 2003 o reštrukturalizácii právneho rámca Spoločenstva pre zdaňovanie energetických výrobkov a elektriny (Ú. v. EÚ L 283, 31. 10. 2003); Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 9/zv. 1 v znení smernice Rady 2004/74/ES z 29. apríla 2004 (Ú. v. EÚ L 195, 2. 6. 2004) a smernice Rady 2004/75/ES z 29. apríla 2004 (Ú. v. EÚ L 157, 30. 4. 2004).
3.
Smernica Rady 95/60/ES z 27. novembra 1995 o daňovom označovaní plynových olejov a petroleja (Ú. v. ES L 291, 6.12.1995; Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 9/zv. 1).
4.
Smernica Rady 2007/74/ES z 20. decembra 2007 o oslobodení tovaru, ktorý dovážajú osoby cestujúce z tretích krajín, od dane z pridanej hodnoty a spotrebnej dane (Ú. v. EÚ L 346, 29. 12. 2007).
5.
Smernica Rady 2013/61/EÚ zo 17. decembra 2013, ktorou sa menia smernice 2006/112/ES a 2008/118/ES, pokiaľ ide o najvzdialenejšie francúzske regióny, a najmä Mayotte (Ú. v. EÚ L 353, 28. 12. 2013).
6.
Smernica Rady (EÚ) 2019/475 z 18. februára 2019, ktorou sa menia smernice 2006/112/ES a 2008/118/ES, pokiaľ ide o začlenenie talianskej obce Campione d´Italia a talianskych vôd jazera Lugano do colného územia Únie a do územnej pôsobnosti smernice 2008/118/ES (Ú. v. EÚ L 83, 25. 3. 2019).
7.
Smernica Rady (EÚ) 2019/2235 zo 16. decembra 2019, ktorou sa mení smernica 2006/112/ES o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty a smernica 2008/118/ES o všeobecnom systéme spotrebných daní, pokiaľ ide o obranné úsilie v rámci Únie (Ú. v. EÚ L 336, 30. 12. 2019).
8.
Smernica Rady (EÚ) 2020/262 z 19. decembra 2019, ktorou sa ustanovuje všeobecný systém spotrebných daní (prepracované znenie) (Ú. v. EÚ L 58, 27. 2. 2020).
Príloha č. 2 k zákonu č. 98/2004 Z. z.
1a)
Čl. 52 Zmluvy o Európskej únii v platnom znení (Ú. V. EÚ C 83, 30. 3. 2010).
Čl. 355 Zmluvy o fungovaní Európskej únie v platnom znení (Ú. V. EÚ C 83, 30. 3. 2010).
1aa)
Čl. 349 a 355 ods. 1 Zmluvy o fungovaní Európskej únie.
1ab)
Čl. 355 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie.
1b)
Čl. 210 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 952/2013 z 9. októbra 2013, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Únie (prepracované znenie) (Ú. v. EÚ L 269, 10. 10. 2013).
2a)
Čl. 77 ods. 1 písm. a) nariadenia (EÚ) č. 952/2013.
2aa)
§ 7 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
2ab)
§ 3 až 7 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.
§ 42 zákona č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
2b)
Zákon č. 609/2007 Z. z. o spotrebnej dani z elektriny, uhlia a zemného plynu a o zmene a doplnení zákona č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja v znení neskorších predpisov.
2c)
§ 2 ods. 1 písm. d) zákona č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 492/2010 Z. z.
2d)
Napríklad STN EN 228 + A1 Automobilové palivá. Bezolovnatý benzín. Požiadavky a skúšobné metódy (65 6505).
2e)
Príloha č. 1 k zákonu č. 309/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov.
2f)
Napríklad STN EN 590 Automobilové palivá. Motorová nafta. Požiadavky a skúšobné metódy (65 6506).
3)
Vyhláška Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 632/2002 Z. z., ktorou sa vydáva štatistická klasifikácia produkcie.
4a)
Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov.
4b)
§ 4 ods. 1 zákona č. 315/2001 Z. z. o Hasičskom a záchrannom zbore v znení neskorších predpisov.
4c)
Napríklad § 3 zákona č. 315/2001 Z. z. v znení zákona č. 438/2002 Z. z.
4d)
Nariadenie Rady (EHS) 3037/90 z 9. októbra 1990 o štatistickej klasifikácii ekonomických činností v Európskom spoločenstve (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 2/zv. 4, Ú. v. ES L 293, 24. 10. 1990) v platnom znení.
5)
Napríklad Zmluva medzi štátmi, ktoré sú stranami Severoatlantickej zmluvy, a inými štátmi zúčastnenými v Partnerstve za mier vzťahujúcej sa na štatút ich ozbrojených síl v znení ďalších dodatkových protokolov (oznámenie č. 324/1997 Z. z.).
6)
Nariadenie Komisie (ES) č. 31/96 z 10. januára 1996 o osvedčení o oslobodení od spotrebnej dane (Úradný vestník Európskych spoločenstiev L 008, 11/01/1996, s. 11–15).
6a)
§ 50 zákona č. 199/2004 Z. z. Colný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
6ba)
§ 10 ods. 4 zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 91/2016 Z. z.
6baa)
§ 7 a 8 zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
6bab)
Zákon č. 254/2011 Z. z. o prepravovateľných tlakových zariadeniach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
6c)
Rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2020/263 z 15. januára 2020 o informatizácii prepravy a kontroly tovaru podliehajúceho spotrebnej dani (prepracované znenie) (Ú. v. EÚ L 58, 27. 2. 2020).
6ca)
Zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
6d)
Napríklad zákon č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
7)
Napríklad § 135, 456 a 462 Občianskeho zákonníka, § 64 až 66, § 68, 69, 75, 77, 83 a 84a zákona č. 199/2004 Z. z. Colný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 59, 60, 83 a 83b Trestného zákona v znení neskorších predpisov, § 40 až 43 zákona č. 563/2009 Z. z.
7aa)
Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 378/2011 Z. z. o spôsobe označovania platby dane.
7b)
§ 68 zákona č. 563/2009 Z. z.
8)
Napríklad vyhláška ministra zahraničných vecí č. 157/1964 Zb. o Viedenskom dohovore o diplomatických stykoch, vyhláška ministra zahraničných vecí č. 32/1969 Zb. o Viedenskom dohovore o konzulárnych stykoch, vyhláška ministra zahraničných vecí č. 40/1987 Zb. o Dohovore o osobitných misiách, vyhláška ministra zahraničných vecí č. 21/1968 Zb. o Dohovore o výsadách a imunitách medzinárodných odborných organizácií.
9)
§ 2 ods. 5 písm. a) vyhlášky Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 116/1997 Z. z. o podmienkach premávky vozidiel na pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov.
12)
Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 96/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú zásady protipožiarnej bezpečnosti pri manipulácii a skladovaní horľavých kvapalín, ťažkých vykurovacích olejov a rastlinných a živočíšnych tukov a olejov.
13)
STN 75 3415 Ochrana vody pred ropnými látkami. Objekty na manipuláciu s ropnými látkami a ich skladovanie (75 3415).
STN 65 0201 Horľavé kvapaliny. Prevádzky a sklady (65 0201).
STN 92 0800 Požiarna bezpečnosť stavieb. Horľavé kvapaliny (92 0800).
14)
Zákon č. 157/2018 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 198/2020 Z. z.
14a)
Napríklad zákon č. 218/2013 Z. z. o núdzových zásobách ropy a ropných výrobkov a o riešení stavu ropnej núdze a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
15)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 82/1994 Z. z. o štátnych hmotných rezervách v znení neskorších predpisov.
17)
Zákon č. 431/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
19)
§ 170 ods. 21 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov.
§ 25 ods. 5 zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 221/2019 Z. z.
19a)
§ 58 zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.

§ 8a zákona č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
19aa)
Zákon č. 218/2013 Z. z. o núdzových zásobách ropy a ropných výrobkov a o riešení stavu ropnej núdze a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
20)
20a)
Nariadenie komisie (ES) č. 684/2009 z 24. júla 2009, ktorým sa implementuje smernica Rady 2008/118/ES, pokiaľ ide o elektronické postupy pri preprave tovaru podliehajúceho spotrebnej dani v režime pozastavenia dane (Ú. v. EÚ L 197, 29. 7. 2009).
20aa)
Zákon č. 563/2009 Z. z.
20b)
Čl. 3 ods. 12 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 910/2014 z 23. júla 2014 o elektronickej identifikácii a dôveryhodných službách pre elektronické transakcie na vnútornom trhu a o zrušení smernice 1999/93/ES (Ú. v. EÚ L 257, 28. 8. 2014).
20c)
Napríklad čl. 1 ods. 4 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu, zákon č. 387/2002 Z. z. o riadení štátu v krízových situáciách mimo času vojny a vojnového stavu v znení neskorších predpisov.
20d)
§ 33 zákona č. 455/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
20e)
Príloha č. 1 položka 1.3.8 vyhlášky Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky č. 161/2019 Z. z. o meradlách a metrologickej kontrole.

20f)
Zákon č. 455/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
21)
Napríklad zákon č. 56/2018 Z. z. o posudzovaní zhody výrobku, sprístupňovaní určeného výrobku na trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon č. 157/2018 Z. z. v znení zákona č. 198/2020 Z. z., nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 145/2016 Z. z. o sprístupňovaní meradiel na trhu v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 328/2019 Z. z.
21a)
§ 14 zákona č. 157/2018 Z. z.
Vyhláška Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky č. 188/2018 Z. z. o spotrebiteľskom balení, o fľaši ako odmernej nádobe, o požiadavkách na kontrolu množstva výrobku v spotrebiteľskom balení a o požiadavkách na kontrolu skutočného objemu fľaše ako odmernej nádoby v znení vyhlášky č. 433/2019 Z. z.
25a)
Čl. 269 nariadenia (EÚ) č. 952/2013.
25b)
Čl. 4 bod 4c nariadenia č. 2913/92 v platnom znení.
25c)
Čl. 4 bod 4d nariadenia č. 2913/92 v platnom znení.
25d)
Čl. 174 nariadenia (EÚ) č. 952/2013.
30)
Nariadenie Rady (EÚ) č. 389/2012 z 2. mája 2012 o administratívnej spolupráci v oblasti spotrebných daní a zrušení nariadenia (ES) č. 2073/2004 (Ú. v. L 121, 8. 5. 2012).
30a)
Zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.
30aa)
§ 58 ods. 2 písm. a) zákona č. 455/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
30b)
§ 67 zákona č. 563/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov.
30c)
Zákon č. 106/2004 Z. z. o spotrebnej dani z tabakových výrobkov v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 530/2011 Z. z. o spotrebnej dani z alkoholických nápojov v znení neskorších predpisov.
31)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov.
32)
§ 29 zákona č. 431/2002 Z. z.
33)
Nariadenie Komisie (EHS) č. 2719/92 z 11. septembra 1992 o sprievodnom administratívnom dokumente pri preprave tovarov podliehajúcich spotrebným daniam v pozastavení dane (Úradný vestník Európskych spoločenstiev L 276, 19/09/1992, s. 1–10) v znení neskorších zmien a doplnkov.
Nariadenie Komisie (EHS) č. 3649/92 zo 17. decembra 1992 o zjednodušenom sprievodnom dokumente na prepravu tovaru podliehajúceho spotrebnej dani vo vnútri Spoločenstva, ktorý bol uvoľnený do daňového voľného obehu v odosielajúcom členskom štáte (Úradný vestník Európskych spoločenstiev L 369, 18/12/1992, s. 17–24).