98/2004 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.09.2013 do 31.10.2013

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

98
ZÁKON
z 3. februára 2004
o spotrebnej dani z minerálneho oleja
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
§ 1
Predmet úpravy
Tento zákon upravuje zdaňovanie minerálnych olejov spotrebnou daňou (ďalej len „daň“) na daňovom území.
§ 2
Vymedzenie základných pojmov
(1)
Na účely tohto zákona sa rozumie
a)
daňovým územím územie Slovenskej republiky,
b)
územím Európskej únie (ďalej len „únia“) územie členských štátov únie podľa osobitného predpisu1a) okrem územia ostrova Helgoland a územia Büsingen v Spolkovej republike Nemecko, územia Livigno, Campione d’Italia a talianskych vnútrozemských vôd jazera Lugano v Talianskej republike, územia Ceuta, Melilla a Kanárske ostrovy v Španielskom kráľovstve, územia Guadalupe, Francúzska Guyana, Martinik, Réunion, Svätý Bartolomej a Svätý Martin, územia Alánd, územia britských Normanských ostrovov a okrem území uvedených v osobitnom predpise,1aa)
c)
členským štátom územie členského štátu únie okrem území uvedených v písmene b),
d)
územím tretích štátov územie, ktoré nie je územím únie,
e)
daňovým skladom miesto, kde sa minerálny olej na základe povolenia na prevádzkovanie daňového skladu v pozastavení dane vyrába, spracúva, skladuje, prijíma alebo odosiela,
f)
prevádzkovateľom daňového skladu osoba, ktorá v rámci podnikania minerálne oleje na základe povolenia na prevádzkovanie daňového skladu v pozastavení dane vyrába, spracúva, skladuje, prijíma alebo odosiela,
g)
pozastavením dane daňový režim, v ktorom sa vznik daňovej povinnosti posunie na deň uvedenia minerálneho oleja do daňového voľného obehu; pozastavenie dane sa nevzťahuje na minerálny olej, ktorý bol prepustený do colného režimu s podmienečným oslobodením od cla,1b) ako aj dočasné uskladnenie alebo umiestnenie minerálneho oleja v slobodnom pásme alebo v slobodnom sklade,
h)
oprávneným príjemcom osoba, ktorá nie je prevádzkovateľom daňového skladu a ktorá v rámci podnikania opakovane alebo príležitostne na základe povolenia prijíma minerálny olej z iného členského štátu v pozastavení dane, pričom minerálny olej v pozastavení dane nesmie skladovať ani odosielať,
i)
uvedením minerálneho oleja do daňového voľného obehu
1.
akékoľvek vyňatie minerálneho oleja z pozastavenia dane,
2.
akékoľvek vyrobenie minerálneho oleja mimo pozastavenia dane,
3.
akýkoľvek dovoz minerálneho oleja, na ktorý nenadväzuje pozastavenie dane,
4.
akékoľvek nakladanie s minerálnym olejom mimo pozastavenia dane, ktorý nebol preukázateľne zdanený a ktorého pôvod alebo spôsob nadobudnutia nevie osoba, ktorá s minerálnym olejom nakladá alebo nakladala, preukázať v súlade s týmto zákonom, a to bez ohľadu na to, či nakladá alebo nakladala s minerálnym olejom ako s vlastným,
j)
kombinovanou nomenklatúrou tovarová nomenklatúra podľa právnych predpisov únie,
k)
podnikaním činnosť vykonávaná na daňovom území v súlade s osobitným predpisom1) a rovnaká alebo obdobná činnosť vykonávaná v iných členských štátoch podľa právnych predpisov členských štátov,
l)
majetkovo prepojenými osobami osoby, z ktorých má jedna osoba priamo alebo nepriamo najmenej 25 % podiel na základnom imaní alebo na hlasovacích právach v inej osobe; ak má jedna osoba taký podiel vo viacerých osobách, považujú sa všetky z nich za majetkovo prepojené,
m)
personálne prepojenými osobami
1.
fyzická osoba a právnická osoba, ak táto fyzická osoba alebo jej blízka osoba2) má priamo alebo nepriamo rozhodujúci vplyv na riadenie alebo kontrolu tejto právnickej osoby, alebo
2.
právnické osoby, ak na riadenie alebo kontrolu týchto právnických osôb má priamo alebo nepriamo rozhodujúci vplyv tá istá osoba alebo jej blízke osoby,2)
n)
rozhodujúcim vplyvom právo fyzickej osoby samostatne rozhodovať ako riadiaci orgán alebo kontrolný orgán právnickej osoby alebo svojou nečinnosťou zabrániť rozhodnutiu riadiaceho orgánu alebo kontrolného orgánu právnickej osoby,
o)
registrovaným odosielateľom osoba, ktorá nie je prevádzkovateľom daňového skladu a ktorá je oprávnená v rámci podnikania na základe povolenia odosielať minerálny olej v pozastavení dane po prepustení do voľného obehu,2a) pričom minerálny olej v pozastavení dane nesmie prijímať ani skladovať.
(2)
Na účely tohto zákona sa obchody uskutočnené s Monackým kniežatstvom považujú za obchody uskutočnené s Francúzskou republikou, obchody uskutočnené s Jungholz a Mittelberg (Kleines Walsertal) sa považujú za obchody uskutočnené s Nemeckou spolkovou republikou, obchody uskutočnené s ostrovom Man sa považujú za obchody uskutočnené so Spojeným kráľovstvom Veľkej Británie a Severného Írska, obchody uskutočnené so Sanmarínskou republikou sa považujú za obchody uskutočnené s Talianskou republikou a obchody uskutočnené s výsostnými územiami Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska Akrotiri a Dhekelia sa považujú za obchody uskutočnené s Cyperskou republikou.
§ 3
Správa dane
Správu dane vykonáva colný úrad miestne príslušný podľa osobitného predpisu.2aa) Miestne príslušným colným úradom pre fyzickú osobu, ktorá nemá na území Slovenskej republiky trvalý pobyt2ab) a ktorá nevie preukázať v súlade s týmto zákonom pôvod alebo spôsob nadobudnutia minerálneho oleja, ktorý sa u nej nachádza alebo sa nachádzal, a to bez ohľadu na to, či nakladá alebo nakladala s minerálnym olejom ako s vlastným, je vždy ten colný úrad, ktorý túto skutočnosť zistí. Pre organizačnú zložku2ac) alebo prevádzkareň osoby môže Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky (ďalej len „finančné riaditeľstvo“) určiť miestnu príslušnosť colného úradu aj inak ako podľa osobitného predpisu,2aa) ak je to pre výkon správy dane účelnejšie.
§ 4
Predmet dane
(1)
Predmetom dane sú minerálne oleje vyrobené na daňovom území, dodané na daňové územie z iného členského štátu alebo dovezené na daňové územie z územia tretieho štátu.
(2)
Minerálnym olejom sa na účely tohto zákona rozumie
a)
tovar kódu kombinovanej nomenklatúry 1507 až 1518, ak je určený na použitie ako pohonná látka alebo ako palivo,
b)
tovar kódu kombinovanej nomenklatúry 2706 až 2715 okrem tovaru kódu kombinovanej nomenklatúry 2711 11, 2711 21, 2711 29 a pevných uhľovodíkov kódu kombinovanej nomenklatúry 2706 až 2715,
c)
tovar kódu kombinovanej nomenklatúry 2901 a 2902,
d)
tovar kódu kombinovanej nomenklatúry 2905 11 00, ktorý nie je syntetického pôvodu, ak je určený na použitie ako pohonná látka alebo ako palivo,
e)
tovar kódu kombinovanej nomenklatúry 3403,
f)
tovar kódu kombinovanej nomenklatúry 3811,
g)
tovar kódu kombinovanej nomenklatúry 3817,
h)
tovar kódu kombinovanej nomenklatúry 3826 00 10,
i)
tovar kódu kombinovanej nomenklatúry 3824 90 97 a 3826 00 90, ak je určený na použitie ako pohonná látka alebo ako palivo.
(3)
Minerálnym olejom na účely tohto zákona je aj tovar neuvedený v odseku 2 s výnimkou podľa odseku 6, ak
a)
sa ponúka na použitie alebo sa použije ako pohonná látka alebo ako prísada do pohonnej látky,
b)
pozostáva úplne alebo čiastočne z uhľovodíkových látok a ak sa ponúka na použitie alebo sa použije ako palivo.
(4)
Pohonná látka je minerálny olej uvedený v odsekoch 2 a 3 určený na použitie alebo ponúkaný na použitie, alebo použitý na pohon benzínových motorov, naftových motorov, motorov upravených na spaľovanie skvapalnených plynných uhľovodíkov a leteckých prúdových motorov.
(5)
Palivo je minerálny olej uvedený v odsekoch 2 a 3 určený na použitie alebo ponúkaný na použitie, alebo použitý na výrobu tepla.
(6)
Minerálnym olejom na účely tohto zákona nie sú
a)
elektrina, uhlie a zemný plyn podliehajúce spotrebnej dani podľa osobitného predpisu,2b)
b)
palivové drevo, drevené uhlie kódu kombinovanej nomenklatúry 4401 a 4402,
c)
rašelina kódu kombinovanej nomenklatúry 2703.
(7)
Biogénnou látkou sa na účely tohto zákona rozumie kvapalná biogénna látka alebo plynná biogénna látka vyrobená z biomasy,2c) ktorou je
a)
biodiesel, ester kódu kombinovanej nomenklatúry 3826 00 10 vyrobený z rastlinného oleja alebo živočíšneho tuku alebo použitého odpadového oleja rastlinného pôvodu alebo živočíšneho pôvodu,
b)
čistý rastlinný olej, olej vyrobený z olejnatých rastlín lisovaním, extrahovaním alebo podobným postupom, surový alebo rafinovaný, ale chemicky nemodifikovaný kódu kombinovanej nomenklatúry 1507 až 1518,
c)
bioetyltercbutyléter, z bioetanolu vyrobený etyltercbutyléter kódu kombinovanej nomenklatúry 2909 19 10 s obsahom bioetanolu 47 % objemu,
d)
bioetanol, lieh kódu kombinovanej nomenklatúry 2207 20 00 s obsahom alkoholu najmenej 99,7 % objemu,
e)
bioplyn, plyn určený na energetické účely vznikajúci z biomasy fermentáciou.
(8)
Z minerálnych olejov uvedených v odseku 2 podliehajú kontrole a postupu pri preprave podľa § 23, 24 a 31
a)
tovary kódu kombinovanej nomenklatúry 1507 až 1518, ak sú určené na použitie ako pohonná látka alebo ako palivo,
b)
tovary kódu kombinovanej nomenklatúry 2707 10, 2707 20, 2707 30 a 2707 50,
c)
tovary kódu kombinovanej nomenklatúry 2710 12 až 2710 19 68 a 2710 20 11 až 2710 20 39; tovary kódu kombinovanej nomenklatúry 2710 12 21, 2710 12 25 a 2710 19 29 len, ak sú prepravované voľne, napríklad automobilovými cisternami alebo železničnými cisternami alebo v obaloch väčších ako 210 litrov,
d)
tovary kódu kombinovanej nomenklatúry 2711,
e)
tovary kódu kombinovanej nomenklatúry 2901 10,
f)
tovary kódu kombinovanej nomenklatúry 2902 20, 2902 30, 2902 41, 2902 42, 2902 43 a 2902 44,
g)
tovary kódu kombinovanej nomenklatúry 2905 11 00, ak nie sú syntetického pôvodu a ak sú určené na použitie alebo použité ako pohonná látka alebo ako palivo,
h)
tovar kódu kombinovanej nomenklatúry 3826 00 10,
i)
tovary kódu kombinovanej nomenklatúry 3824 90 97 a 3826 00 90, ak sú určené na použitie alebo použité ako pohonná látka alebo ako palivo,
j)
tovary kódu kombinovanej nomenklatúry 3811 11 10, 3811 11 90, 3811 19 00 a 3811 90 00.
(9)
Z minerálneho oleja podľa odseku 2 podlieha kontrole a postupu pri preprave podľa § 23 a 31 a oznamovacej povinnosti podľa § 25a ods. 13 minerálny olej kódu kombinovanej nomenklatúry 2710 19 71 až 2710 19 83, 2710 19 87 až 2710 19 99 a 3403 19 10, len ak je prepravovaný voľne, automobilovými cisternami alebo železničnými cisternami alebo v obaloch väčších ako 210 litrov. Prepravu minerálneho oleja podľa § 6 ods. 1 písm. g) musí sprevádzať dokument obsahujúci údaj o jeho kinematickej viskozite.
(10)
Ak dôjde k zmene kódu kombinovanej nomenklatúry, ktorá nemá vplyv na zmenu predmetu dane ani na sadzbu dane, použije sa platná sadzba dane uvedená v § 6, pričom prevodový kľúč medzi pôvodným a novým kódom kombinovanej nomenklatúry ustanoví opatrenie, ktoré vydá Ministerstvo financií Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) a ktoré sa vyhlasuje v Zbierke zákonov Slovenskej republiky uverejnením jeho úplného znenia.
§ 5
Základ dane, výpočet dane
(1)
Základom dane je množstvo minerálneho oleja vyjadrené v litroch pri teplote 15 oC alebo v kilogramoch alebo množstvo v ňom obsiahnutej energie vyjadrenej v gigajouloch.
(2)
Daň sa vypočíta ako súčin základu dane a príslušnej sadzby dane.
§ 6
Sadzba dane
(1)
Sadzba dane sa ustanovuje takto:
a) motorový benzín2d) kódu kombinovanej nomenklatúry 2710 12 41, 2710 12 45, 2710 12 49 s obsahom biogénnej látky
1. do objemu ustanoveného v osobitnom predpise 2e) 550,52 eura/1 000 l
2. v objeme ustanovenom v osobitnom predpise 2e) a viac 514,50 eura/1 000 l
b) motorový benzín kódu kombinovanej nomenklatúry 2710 12 31, 2710 12 51 a 2710 12 59 597,49 eura/1 000 l
c) stredný olej kódu kombinovanej nomenklatúry 2710 19 21 a 2710 19 25 481,31 eura/1 000 l
d) plynový olej2f) kódu kombinovanej nomenklatúry 2710 19 43, 2710 19 46, 2710 19 47, 2710 19 48, 2710 20 11, 2710 20 15, 2710 20 17 a 2710 20 19 s obsahom biodiesla
1. do objemu ustanoveného osobitným predpisom 2e) 386,40 eura/1 000 l
2. v objeme ustanovenom v osobitnom predpise 2e) a viac 368 eur/1 000 l
e) vykurovací olej kódu kombinovanej nomenklatúry 2710 19 62, 2710 19 64, 2710 19 68, 2710 20 31, 2710 20 35, 2710 20 39 a 2710 20 90 111,50 eura/1 000 kg
f) skvapalnené plynné uhľovodíky kódu kombinovanej nomenklatúry 2711 12 až 2711 19 00
1. určené na použitie, ponúkané na použitie alebo použité ako pohonná látka 182 eur/1 000 kg
2. určené na použitie, ponúkané na použitie alebo použité ako palivo 0 eur/1 000 kg
g) mazacie oleje a ostatné oleje kódu kombinovanej nomenklatúry 2710 19 71 až 2710 19 83, 2710 19 87 až 2710 19 99 a 3403 19 10, ktorých kinematická viskozita je
1. do 10 mm2/s pri teplote 40 °C vrátane 100 eur/1 000 kg
2. nad 10 mm2/s pri teplote 40 °C 0 eur/1 000 kg.
(2)
Na minerálny olej, na ktorý nie je ustanovená sadzba dane a ktorý sa použil ako pohonná látka alebo ako palivo, alebo ak je na tieto účely ponúkaný, uplatní sa sadzba dane toho minerálneho oleja uvedeného v odseku 1, ktorému sa účelom použitia alebo vlastnosťami najviac približuje. Ak minerálny olej uvedený v odseku 1 písm. f) druhom bode je ponúkaný na použitie alebo je použitý ako pohonná látka, uplatní sa sadzba dane podľa odseku 1 písm. f) prvého bodu.
(3)
Na minerálny olej, ktorý je zmesou zdanených minerálnych olejov navzájom alebo zdanených minerálnych olejov s inými látkami, a suma dane pripadajúca na túto zmes je vyššia ako súčet súm dane pripadajúcich na jednotlivé zložky zmesi, uplatní sa daň, ktorá je rozdielom medzi daňou pripadajúcou na túto zmes podľa účelu použitia a sumou daní pripadajúcich na jednotlivé zložky zmesi.
(4)
Ak vznikla daňová povinnosť podľa § 12 ods. 2 písm. d), na minerálny olej sa uplatní daň, ktorá sa vypočíta ako súčin množstva minerálneho oleja a rozdielu medzi sadzbou dane podľa odseku 1 písm. d) prvého bodu a sadzbou dane podľa odseku 1 písm. e). Ak vznikla daňová povinnosť podľa § 12 ods. 2 písm. f) a minerálny olej bol dodaný alebo bol použitý ako pohonná látka, na taký minerálny olej sa uplatní daň, ktorá sa vypočíta ako súčin množstva minerálneho oleja a rozdielu medzi sadzbou dane podľa odseku 1 písm. d) prvého bodu a sadzbou dane podľa odseku 1 písm. g), alebo ak bol minerálny olej použitý ako palivo, na taký minerálny olej sa uplatní daň, ktorá sa vypočíta ako súčin množstva minerálneho oleja a rozdielu medzi sadzbou dane podľa odseku 1 písm. e) a sadzbou dane podľa odseku 1 písm. g). Ak sa minerálny olej podľa odseku 1 písm. e) alebo písm. g) použije ako pohonná látka, na účel určenia základu dane sa na prepočet množstva minerálneho oleja v kilogramoch na litre pri teplote 15 °C použije koeficient 0,837.
§ 10
Oslobodenie od dane
(1)
Minerálny olej je oslobodený od dane, ak je určený na použitie
a)
na iné účely ako pohonná látka alebo palivo,
b)
ako letecká pohonná látka, ktorou na účely tohto zákona je minerálny olej kódu kombinovanej nomenklatúry 2710 12 31, 2710 12 70 a 2710 19 21,
1.
pri preprave osôb a nákladov a pri ostatnom poskytovaní služieb vykonávaných lietadlovou technikou v rámci podnikania, pre lietadlovú techniku ozbrojených síl, ozbrojených bezpečnostných zborov, pre lietadlovú techniku záchranných služieb a pre lietadlovú techniku pre potreby Hasičského a záchranného zboru4b) pri plnení úloh podľa osobitného predpisu,4c)
2.
pre lietadlovú techniku zahraničných ozbrojených síl, zahraničných ozbrojených bezpečnostných zborov a pre lietadlovú techniku zahraničných záchranných služieb,
c)
ako lodná prevádzková látka pri preprave osôb a nákladov na Dunaji, ktorý je súčasťou medzinárodnej vodnej cesty vykonávanej v rámci podnikania; lodnou prevádzkovou látkou na účely tohto zákona je minerálny olej kódu kombinovanej nomenklatúry 2710 19 43, 2710 19 46, 2710 19 47, 2710 19 48, 2710 20 11, 2710 20 15, 2710 20 17, 2710 20 19, použitý ako pohonná látka alebo palivo,
d)
v mineralogických procesoch klasifikovaných v nomenklatúre NACE Rev. 2 v kóde 23 “výroba ostatných nekovových minerálnych výrobkov„ podľa osobitného predpisu,4d)
e)
ako palivo, ako aj na iné účely ako pohonná látka a palivo (ďalej len „duálne použitie"); za duálne použitie sa považuje aj použitie minerálneho oleja na chemickú redukciu, v elektrolytických procesoch a v metalurgických procesoch,
f)
v rámci pilotných projektov technického rozvoja ekologicky prijateľnejších produktov alebo pilotných projektov v oblasti vývoja pohonných látok alebo palív z obnoviteľných zdrojov,
g)
ako pohonná látka lietadiel a lodí pri vývoji, výrobe, skúšaní a údržbe lietadiel a lodí,
h)
na výrobu elektriny,
i)
na kombinovanú výrobu elektriny a tepla.
(2)
Od dane je oslobodený aj minerálny olej
a)
použitý na nevyhnutné prevádzkové alebo technologické účely v podniku na výrobu minerálnych olejov, ktorý je daňovým skladom (§ 19 ods. 5), s výnimkou použitia ako pohonnej látky pre dopravné prostriedky,
b)
odobratý ako vzorka na účely daňového dozoru alebo inej úradnej kontroly, úradnej skúšky alebo úradného zisťovania v technologicky odôvodnenom množstve,
c)
použitý v daňovom sklade (§ 18 ods. 2) na vlastné laboratórne skúšky alebo rozbory v technologicky odôvodnenom množstve uznanom colným úradom,
d)
v pozastavení dane v prípade zistenia chýbajúceho množstva pripadajúceho na technologické straty, manipulačné straty, prepravné straty a na prirodzené úbytky [§ 40 ods. 3 písm. g)], ak sú tieto množstvá technicky zdôvodnené a uznané colným úradom alebo správcom dane iného členského štátu,
e)
v pozastavení dane, ak bol nenávratne zničený v dôsledku nehody, havárie, technologickej poruchy alebo vplyvom vyššej moci a ak sú tieto straty na základe úradného zistenia a potvrdenia uznané colným úradom alebo správcom dane iného členského štátu,
f)
preukázateľne znehodnotený, ak je odo dňa znehodnotenia až do doby jeho opätovného získania (regenerácie) nepoužiteľný ako pohonná látka alebo palivo,
g)
prepravený na daňové územie z iných členských štátov v pozastavení dane osobami uvedenými v § 16 ods. 2 alebo prepravený na daňové územie z iných členských štátov v pozastavení dane ozbrojenými silami iných štátov, ktoré sú stranami Severoatlantickej zmluvy, a ich civilnými zamestnancami na použitie v súvislosti s aktivitami podľa medzinárodnej zmluvy, ktorá bola ratifikovaná a vyhlásená spôsobom ustanoveným zákonom (ďalej len „medzinárodná zmluva“);5) preprava minerálneho oleja v pozastavení dane sa uskutoční podľa § 24 ods. 14,
h)
dovezený na daňové územie z územia tretích štátov osobami uvedenými v § 16 ods. 2, alebo dovezený na daňové územie z územia tretích štátov ozbrojenými silami iných štátov, ktoré sú stranami Severoatlantickej zmluvy alebo ich civilnými zamestnancami, na použitie v rámci aktivít podľa medzinárodnej zmluvy,5)
i)
nachádzajúci sa v bežných nádržiach motorových dopravných prostriedkov, pracovných strojov, klimatizačných, chladiarenských a iných podobných zariadení pri vstupe na daňové územie z členských štátov a pri dovoze z územia tretích štátov v množstve podľa osobitného predpisu6a) a ktorý slúži na ich vlastný pohon alebo prevádzku; bežnou nádržou sa na účely tohto zákona rozumie nádrž pevne zabudovaná výrobcom motorových dopravných prostriedkov toho istého typu alebo výrobcom strojov, alebo výrobcom zariadení, ako aj nádrž na plyn, ak plyn slúži ako pohonná látka, a ktorá zároveň umožňuje priame použitie pohonnej látky.
(3)
Od dane je oslobodená biogénna látka uvedená
a)
v § 4 ods. 7 písm. a), určená na použitie ako pohonná látka, ak je na daňovom území dodaná alebo ak je na daňové územie dovezená z územia tretieho štátu, alebo ak je prepravená z iného členského štátu prevádzkovateľovi daňového skladu, ktorým je podnik na výrobu minerálneho oleja,
b)
v § 4 ods. 7 písm. e), ak je určená na použitie alebo sa použije ako pohonná látka alebo ako palivo.
(4)
Na účely tohto zákona sa nepovažuje za použitie na účely oslobodené od dane podľa odseku 1 písm. a)
a)
balenie minerálneho oleja do obalov rôzneho objemu,
b)
vzájomné miešanie rôznych druhov minerálnych olejov alebo miešanie minerálneho oleja s inými látkami.
§ 10a
Oslobodenie od dane pri dovoze minerálneho oleja dovážaného cestujúcim z územia tretích štátov
(1)
Na účely tohto ustanovenia sa rozumie neobchodným dovozom dovoz minerálneho oleja cestujúcim, ak
a)
je minerálny olej určený na osobnú spotrebu cestujúceho alebo osobnú spotrebu jeho domácnosti,6b)
b)
povaha a množstvo minerálneho oleja nevzbudzuje podozrenie, že sa dováža na obchodné účely,
c)
sa dovoz uskutočňuje príležitostne, najviac však jedenkrát za sedem kalendárnych dní.
(2)
Od dane je oslobodený neobchodný dovoz minerálneho oleja z územia tretích štátov, ktorý sa nachádza v bežnej nádrži motorového dopravného prostriedku podľa § 10 ods. 2 písm. i) a ktorý slúži na jeho vlastný pohon, a minerálny olej nachádzajúci sa v prenosnej nádrži v objeme nepresahujúcom desať litrov.
§ 11
Užívateľský podnik
(1)
Užívateľským podnikom na účely tohto zákona je osoba oprávnená používať daňovo zvýhodnený minerálny olej. Osoba, ktorá chce byť užívateľským podnikom na daňovom území, musí písomne požiadať colný úrad o zaradenie do evidencie užívateľských podnikov. Užívateľský podnik je oprávnený odoberať daňovo zvýhodnený minerálny olej len na základe odberného poukazu, o ktorého vydanie písomne požiada colný úrad. Ak tento zákon neustanovuje inak, daňovo zvýhodnený minerálny olej podľa odseku 2 je zakázané vydať bez odberného poukazu. Odberný poukaz sa nevyžaduje pri dodaní leteckých pohonných látok zahraničným leteckým spoločnostiam alebo pri dodaní lodných prevádzkových látok zahraničným lodným spoločnostiam do nádrží lietadiel alebo lodí na ich vlastný pohon a prevádzku a pri dodaní minerálneho oleja podľa § 10 ods. 1 písm. b) druhého bodu. Užívateľským podnikom na účely tohto zákona je aj právnická osoba alebo fyzická osoba oprávnená dodávať letecké pohonné látky priamo do nádrží lietadiel na účely oslobodené od dane podľa § 10 ods. 1 písm. b).
(2)
Daňovo zvýhodnený minerálny olej na účely tohto zákona je minerálny olej
a)
oslobodený od dane podľa § 10 ods. 1,
b)
bez daňovej sadzby podliehajúci postupu pri preprave (§ 4 ods. 8).
(3)
Žiadosť o zaradenie do evidencie užívateľských podnikov alebo o vydanie odberného poukazu musí obsahovať
a)
identifikačné údaje žiadateľa a adresu umiestnenia jeho prevádzkarní, ak nie sú totožné so sídlom alebo s trvalým pobytom žiadateľa,
b)
druh predmetu dane a obchodný názov daňovo zvýhodneného minerálneho oleja a príslušný kód kombinovanej nomenklatúry,
c)
účel použitia daňovo zvýhodneného minerálneho oleja podľa ustanovení tohto zákona a predpokladané množstvo ročnej spotreby v litroch alebo kilogramoch,
d)
identifikačné údaje dodávateľa daňovo zvýhodneného minerálneho oleja.
(4)
Prílohami k žiadosti sú
a)
doklad preukazujúci oprávnenie na podnikanie nie starší ako 30 dní alebo jeho osvedčená kópia, ak je žiadateľom osoba, ktorá nemá sídlo alebo trvalý pobyt na daňovom území, alebo doklad preukazujúci, že právnická osoba nie je zriadená alebo založená na podnikateľské účely, nie starší ako 30 dní alebo jeho osvedčená kópia,
b)
technická dokumentácia a opis miesta použitia a miesta uskladnenia daňovo zvýhodneného minerálneho oleja a opis spôsobu jeho zabezpečenia pred neoprávneným použitím,
c)
technická dokumentácia zariadenia, v ktorom sa má daňovo zvýhodnený minerálny olej použiť ako pohonná látka alebo palivo, pričom z technickej dokumentácie musí byť zrejmý druh používaného minerálneho oleja a množstvo jeho spotreby takým zariadením,
d)
technologický postup a údaje o spotrebe daňovo zvýhodneného minerálneho oleja, ak sa má minerálny olej použiť ako surovina alebo pomocný materiál v technologickom procese,
e)
čestné vyhlásenie žiadateľa, že spĺňa podmienky uvedené v § 21 ods. 4 písm. c) až g).
(5)
Colný úrad pred zaradením žiadateľa do evidencie užívateľských podnikov preverí skutočnosti a údaje uvedené v žiadosti a v prílohách. Ak sú tieto skutočnosti a údaje pravdivé a žiadateľ spĺňa podmienky podľa § 21 ods. 4 písm. c) až g), colný úrad zaradí žiadateľa do evidencie užívateľských podnikov a vydá žiadateľovi odberný poukaz do 60 dní odo dňa podania žiadosti o zaradenie do evidencie užívateľských podnikov.
(6)
Užívateľský podnik je povinný každú zmenu údajov podľa odseku 3 písm. b) až d) a odseku 4 písm. b) až e) oznámiť colnému úradu do 15 dní odo dňa jej vzniku okrem údajov podľa odseku 3 písm. c), ktorých zmenu je povinný oznámiť vopred. Zmenu údajov podľa odseku 4 písm. a) je povinný oznámiť colnému úradu do 15 dní odo dňa podania návrhu na zmenu údajov príslušnému orgánu. Colný úrad doplní pôvodný alebo vydá nový odberný poukaz, ak sa zmenili údaje podľa odseku 3. Pri zmene účelu použitia podľa odseku 3 písm. c) môže užívateľský podnik použiť daňovo zvýhodnený minerálny olej na účely, ktoré oznámil, až keď colný úrad doplní pôvodný alebo vydá nový odberný poukaz.
(7)
Colný úrad vydá žiadateľovi odberný poukaz pre každého dodávateľa uvedeného v odseku 3 písm. d), v ktorom uvedie údaje podľa odseku 3, určí lehotu platnosti odberného poukazu a ak je obmedzená lehota jeho platnosti, aj povolené množstvo odberu daňovo zvýhodneného minerálneho oleja. Každý odberný poukaz sa vydá v troch vyhotoveniach; jedno vyhotovenie si ponechá colný úrad a dve vyhotovenia odovzdá užívateľskému podniku, ktorý si jedno vyhotovenie ponechá a jedno vyhotovenie predloží svojmu dodávateľovi uvedenému v odbernom poukaze.
(8)
Užívateľský podnik je povinný predložiť dodávateľovi odberný poukaz najneskôr pri prvom odbere daňovo zvýhodneného minerálneho oleja na daňovom území alebo colnému úradu, ak užívateľský podnik postupuje ako oprávnený príjemca pri preprave minerálneho oleja z iného členského štátu.
(9)
Užívateľský podnik je povinný daňovo zvýhodnený minerálny olej po prevzatí bezodkladne umiestniť v mieste uskladnenia uvedeného v prílohe k žiadosti podľa odseku 4 a použiť iba na účely uvedené v odbernom poukaze.
(10)
Bez odberného poukazu a elektronického sprievodného administratívneho dokumentu vyhotoveného prostredníctvom elektronického systému6c) (ďalej len „elektronický dokument“) podľa § 23 alebo sprievodného administratívneho dokumentu v písomnej forme (ďalej len „sprievodný dokument“) podľa § 27 možno na daňovom území prijímať alebo dodávať minerálny olej uvedený v odseku 2 písm. b) a minerálny olej kódu kombinovanej nomenklatúry 2710 19 25, ak sú určené na iné účely ako pohonná látka alebo palivo a len ak sa dodávajú v obaloch, z ktorých ani jeden nemá objem väčší ako desať litrov.
(11)
V opakovanej žiadosti o vydanie odberného poukazu, ak sa nezmenili údaje podľa odseku 4, užívateľský podnik uvedie
a)
svoje identifikačné údaje,
b)
identifikačné údaje dodávateľa daňovo zvýhodneného minerálneho oleja,
c)
druh predmetu dane a obchodný názov daňovo zvýhodneného minerálneho oleja a príslušný kód kombinovanej nomenklatúry,
d)
účel použitia daňovo zvýhodneného minerálneho oleja podľa ustanovení tohto zákona a predpokladané množstvo ročnej spotreby v litroch alebo kilogramoch.
(12)
Colný úrad odníme odberný poukaz, ak
a)
daňovo zvýhodnený minerálny olej bol opakovane použitý na iné účely ako na účely uvedené v odbernom poukaze a uloženie pokuty a ani výzvy colného úradu neviedli k náprave,
b)
užívateľský podnik už prestal spĺňať niektorú z podmienok uvedených v § 21 ods. 4 písm. c) až f),
c)
odberný poukaz nebol použitý na nákup daňovo zvýhodneného minerálneho oleja v priebehu 12 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov od dátumu jeho vydania,
d)
bola vykonaná registrácia a vydané povolenie na prevádzkovanie daňového skladu,
e)
užívateľský podnik podal žiadosť o výmaz z obchodného registra alebo z iného obdobného registra, alebo podal žiadosť o zrušenie živnostenského oprávnenia, alebo oznámil ukončenie podnikania, alebo bol zrušený, ak nebol zriadený alebo založený na podnikateľské účely,
f)
užívateľským podnikom je fyzická osoba a tá zomrela alebo nadobudlo právoplatnosť rozhodnutie súdu o vyhlásení takej fyzickej osoby za mŕtvu,
g)
nadobudlo právoplatnosť rozhodnutie súdu o vyhlásení konkurzu, o zamietnutí návrhu na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku alebo o zrušení konkurzu pre nedostatok majetku, alebo bolo potvrdené nútené vyrovnanie alebo povolené vyrovnanie,
h)
užívateľský podnik vstúpi do likvidácie,
i)
užívateľský podnik požiada o odňatie odberného poukazu.
(13)
Ak bol užívateľskému podniku odňatý odberný poukaz podľa odseku 12 písm. a), b), d) až i), colný úrad vyradí užívateľský podnik z evidencie užívateľských podnikov. Colný úrad vyradí užívateľský podnik z evidencie užívateľských podnikov aj vtedy, ak užívateľský podnik požiada o vyradenie z evidencie užívateľských podnikov alebo ak nepožiada o vydanie odberného poukazu v priebehu 12 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov odo dňa odňatia odberného poukazu podľa odseku 12 písm. c), alebo nepožiada o vydanie odberného poukazu v priebehu 12 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov odo dňa ukončenia platnosti odberného poukazu. Pri vyradení užívateľského podniku z evidencie užívateľských podnikov sa použije § 21 ods. 10 písm. a) a ods. 11 rovnako. Colný úrad najneskôr do troch pracovných dní odo dňa vyradenia užívateľského podniku z evidencie užívateľských podnikov alebo odo dňa odňatia odberného poukazu informuje o týchto skutočnostiach dodávateľa daňovo zvýhodneného minerálneho oleja uvedeného v odbernom poukaze.
(14)
Pri odbere daňovo zvýhodneného minerálneho oleja z iného členského štátu alebo z územia tretieho štátu cez územie únie užívateľský podnik postupuje podľa § 25 primerane.
(15)
Ak užívateľský podnik končí svoju činnosť a má zásoby daňovo zvýhodneného minerálneho oleja, ktorý už nemôže použiť na účely uvedené v odbernom poukaze, so súhlasom colného úradu môže daňovo zvýhodnený minerálny olej dodať osobe, ktorá má odberný poukaz na odber takého minerálneho oleja, alebo daňovému skladu; v takom prípade sa § 42 ods. 1 písm. c) a d) nepoužije. Rovnako postupuje aj správca konkurznej podstaty užívateľského podniku alebo súdny exekútor alebo iná osoba, ak pri výkone rozhodnutia uvádzajú do obehu daňovo zvýhodnený minerálny olej.
§ 12
Vznik daňovej povinnosti
(1)
Daňová povinnosť, ak tento zákon neustanovuje inak, vzniká uvedením minerálneho oleja do daňového voľného obehu dňom
a)
vydania minerálneho oleja osobe, ktorá nie je oprávnená odoberať minerálny olej v pozastavení dane,
b)
vlastnej spotreby minerálneho oleja v daňovom sklade,
c)
prijatia minerálneho oleja oprávneným príjemcom prepraveného na daňové územie v pozastavení dane,
d)
zistenia odcudzenia minerálneho oleja v pozastavení dane alebo minerálneho oleja oslobodeného od dane,
e)
zistenia chýbajúceho minerálneho oleja
1.
v pozastavení dane s výnimkou minerálneho oleja uvedeného v § 10 ods. 2 písm. d) a e),
2.
oslobodeného od dane s výnimkou minerálneho oleja pripadajúceho na technologické straty, manipulačné straty, prepravné straty a na prirodzené úbytky, ak sú tieto množstvá technicky zdôvodnené a uznané colným úradom, ako aj množstva nenávratne zničeného minerálneho oleja v dôsledku nehody, havárie, technologickej poruchy alebo vplyvom vyššej moci, ak sú tieto straty na základe úradného zistenia a potvrdenia uznané colným úradom,
f)
vyňatia minerálneho oleja z pozastavenia dane iným spôsobom, ako je uvedený v písmenách a) až e),
g)
vyrobenia minerálneho oleja mimo pozastavenia dane s výnimkou prepracovania zahraničného tovaru v colnom režime aktívny zušľachťovací styk v podmienečnom systéme alebo v colnom režime prepracovanie zahraničného tovaru pod colným dohľadom,
h)
prijatia colného vyhlásenia na prepustenie minerálneho oleja do voľného obehu,2a) ak na také prepustenie nenadväzuje pozastavenie dane,
i)
vzniku colného dlhu iným spôsobom ako prijatím colného vyhlásenia,
j)
prijatia minerálneho oleja osobou uvedenou v § 16 ods. 2 alebo ozbrojenými silami iných štátov, ktoré sú stranami Severoatlantickej zmluvy, a ich civilnými zamestnancami na použitie v súvislosti s aktivitami podľa medzinárodnej zmluvy,5) ak na takéto prijatie nenadväzuje oslobodenie od dane podľa § 10 ods. 2 písm. g),
k)
prijatia minerálneho oleja podľa § 6 ods. 1 písm. g) z iného členského štátu.
(2)
Daňová povinnosť vzniká aj dňom
a)
zistenia minerálneho oleja, ktorý sa nachádza alebo ktorý sa nachádzal u osoby, ak táto osoba nevie preukázať pôvod alebo spôsob nadobudnutia minerálneho oleja v súlade s týmto zákonom, a to bez ohľadu na to, či nakladá, alebo nakladala s minerálnym olejom ako s vlastným,
b)
dodania alebo dňom použitia minerálneho oleja oslobodeného od dane na iný ako určený účel,
c)
dodania minerálneho oleja, na ktorý nie je ustanovená sadzba dane podľa § 6 ods. 1 a ktorý je ponúkaný na použitie ako pohonná látka alebo palivo, alebo dňom jeho použitia ako pohonnej látky alebo paliva, pričom dňom použitia ako pohonnej látky sa rozumie deň jeho umiestnenia do bežnej nádrže [§ 10 ods. 2 písm. i)] a dňom použitia ako paliva sa rozumie deň jeho umiestnenia do nádrže spojenej s vykurovacím zariadením,
d)
dodania alebo dňom použitia minerálneho oleja uvedeného v § 6 ods. 1 písm. e) ako pohonnej látky,
e)
použitia minerálneho oleja uvedeného v § 6 ods. 1 písm. f) druhom bode ako pohonnej látky,
f)
dodania alebo použitia minerálneho oleja uvedeného v § 6 ods. 1 písm. g) ako pohonnej látky alebo ako paliva.
(3)
Za deň zistenia skutočností podľa odseku 1 písm. d) a e) a odseku 2 písm. a) sa považuje deň, keď tieto skutočnosti zistil colný úrad.
(4)
Daňová povinnosť z minerálneho oleja kódu kombinovanej nomenklatúry 3811 11 10, 3811 11 90, 3811 19 00 a 3811 90 00 vzniká dňom jeho uvedenia do daňového voľného obehu v zmesi s iným minerálnym olejom.
§ 13
Osoba povinná platiť daň
(1)
Ak tento zákon neustanovuje inak, osobou povinnou platiť daň (ďalej len „platiteľ dane“) je osoba,
a)
ktorá vydala minerálny olej osobe, ktorá nie je oprávnená odoberať minerálny olej v pozastavení dane,
b)
ktorá je prevádzkovateľom daňového skladu, v ktorom došlo k vlastnej spotrebe minerálneho oleja,
c)
ktorá je oprávneným príjemcom a prijala minerálny olej prepravený na daňové územie v pozastavení dane,
d)
ktorá mala v držbe minerálny olej v pozastavení dane alebo oslobodený od dane a ten jej bol odcudzený; ak bola na taký minerálny olej zložená zábezpeka na daň, platiteľom dane je osoba, ktorá túto zábezpeku na daň zložila,
e)
ktorá má v držbe minerálny olej a bol u nej zistený chýbajúci minerálny olej,
1.
v pozastavení dane s výnimkou minerálneho oleja uvedeného v § 10 ods. 2 písm. d) a e),
2.
oslobodený od dane s výnimkou minerálneho oleja pripadajúceho na technologické straty, manipulačné straty, prepravné straty a na prirodzené úbytky, ak sú tieto straty a úbytky technicky zdôvodnené a uznané colným úradom, ako aj minerálny olej nenávratne zničený v dôsledku nehody, havárie, technologickej poruchy alebo vyššej moci, ak sú tieto straty na základe úradného zistenia a potvrdenia uznané colným úradom,
f)
ktorá vyňala minerálny olej z pozastavenia dane iným spôsobom, ako je uvedený v písmenách a) až e),
g)
ktorá vyrobila minerálny olej mimo pozastavenia dane,
h)
na ktorej účet bolo predložené colné vyhlásenie na prepustenie minerálneho oleja do voľného obehu,2a) ak na také prepustenie nenadväzuje pozastavenie dane,
i)
ktorej colný dlh vznikol iným spôsobom ako prijatím colného vyhlásenia,
j)
uvedená v § 16 ods. 2 alebo ozbrojené sily iných štátov, ktoré sú stranami Severoatlantickej zmluvy, a ich civilní zamestnanci, ktorí prijali minerálny olej na použitie v súvislosti s aktivitami podľa medzinárodnej zmluvy,5) ak na takéto prijatie nenadväzuje oslobodenie od dane podľa § 10 ods. 2 písm. g),
k)
ktorá prijala minerálny olej podľa § 6 ods. 1 písm. g) z iného členského štátu.
(2)
Platiteľom dane pri vzniku daňovej povinnosti podľa § 12 ods. 2 je osoba, ktorá
a)
nevie preukázať v súlade s týmto zákonom pôvod alebo spôsob nadobudnutia minerálneho oleja u nej zisteného, ktorý sa u nej nachádza alebo ktorý sa u nej nachádzal, a to bez ohľadu na to, či nakladá, alebo nakladala s minerálnym olejom ako s vlastným,
b)
dodala na použitie alebo použila minerálny olej oslobodený od dane na iný ako určený účel,
c)
dodala na použitie alebo použila minerálny olej, na ktorý nie je ustanovená sadzba dane podľa § 6 ods. 1, ako pohonnú látku alebo palivo,
d)
dodala alebo použila minerálny olej uvedený v § 6 ods. 1 písm. e) ako pohonnú látku,
e)
použila minerálny olej uvedený v § 6 ods. 1 písm. f) druhom bode ako pohonnú látku,
f)
dodala alebo použila minerálny olej uvedený v § 6 ods. 1 písm. g) ako pohonnú látku alebo ako palivo.
(3)
Ak minerálny olej, ktorého vlastníkom sa stal štát podľa osobitného predpisu,7) uviedol do daňového voľného obehu colný úrad, platiteľom dane je osoba, ktorá taký minerálny olej nadobudla alebo použila.
(4)
Platiteľom dane pri vzniku daňovej povinnosti podľa § 12 ods. 4 je osoba, ktorá uviedla minerálny olej kódu kombinovanej nomenklatúry 3811 11 10, 3811 11 90, 3811 19 00 a 3811 90 00 v zmesi s iným minerálnym olejom do daňového voľného obehu.
§ 14
Zdaňovacie obdobie, daňové priznanie, splatnosť dane
(1)
Zdaňovacie obdobie je kalendárny mesiac, ak tento zákon neustanovuje inak.
(2)
Ak je platiteľom dane prevádzkovateľ daňového skladu alebo ak je platiteľom dane oprávnený príjemca, ktorý v rámci podnikania opakovane prijíma minerálny olej v pozastavení dane z iného členského štátu, je povinný najneskôr do 25. dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom mu vznikla daňová povinnosť, podať colnému úradu daňové priznanie vyhotovené podľa vzoru ustanoveného všeobecne záväzným právnym predpisom vydaným podľa osobitného predpisu7a) a v rovnakej lehote zaplatiť daň. Daňové priznanie je povinný podať aj za zdaňovacie obdobie, v ktorom mu daňová povinnosť nevznikla.
(3)
Platiteľ dane neuvedený v odseku 2 je povinný podať colnému úradu daňové priznanie najneskôr do troch pracovných dní nasledujúcich po dni vzniku daňovej povinnosti a v rovnakej lehote zaplatiť daň, ak tento zákon neustanovuje inak.
(4)
Pri vzniku daňovej povinnosti podľa § 12 ods. 1 písm. h) a i) sa na splatnosť dane použijú lehoty na splatnosť colného dlhu podľa colných predpisov.
(5)
Platiteľ dane je povinný v daňovom priznaní uviesť požadované údaje a vypočítať daň pripadajúcu na množstvo minerálneho oleja, z ktorého vznikla daňová povinnosť alebo z ktorého sa uplatňuje vrátenie dane. Platiteľ dane v daňovom priznaní uvádza aj údaje o množstve biogénnej látky v percentách objemu v minerálnom oleji, ak taký minerálny olej biogénnu látku obsahuje.
(6)
Platiteľ dane je povinný vypočítať daň sám; ak daňová povinnosť vznikne podľa § 12 ods. 1 písm. h) a i), daň vypočíta colný úrad. Daň sa zaokrúhľuje na eurocenty do 0,005 eura nadol a od 0,005 eura vrátane nahor.
(7)
Platiteľ dane s výnimkou platiteľa dane podľa odseku 2, ktorého daňová povinnosť za zdaňovacie obdobie nepresiahne 5 eur, nie je povinný podať daňové priznanie a zaplatiť daň; to neplatí, ak sa uplatní postup podľa odseku 4.
§ 15
Vrátenie dane
(1)
Daň z minerálneho oleja preukázateľne zdaneného na daňovom území možno vrátiť
a)
prevádzkovateľovi daňového skladu, ak prevzal taký minerálny olej alebo má minerálny olej zdanený podľa tohto zákona,
b)
užívateľskému podniku, ak prevzal taký minerálny olej na účely oslobodené od dane alebo má minerálny olej zdanený podľa tohto zákona,
c)
oprávnenému príjemcovi podľa § 25, ak minerálny olej, prijatý na základe povolenia vydaného podľa § 25 ods. 7 alebo ods. 9, preukázateľne dodal užívateľskému podniku, ktorý používa daňovo zvýhodnený minerálny olej podľa § 11 ods. 2,
(2)
Daň z minerálneho oleja preukázateľne zdaneného na daňovom území možno vrátiť osobe, ak v rámci podnikania taký minerálny olej
a)
dodala na územie iného členského štátu osobe na podnikateľské účely a k daňovému priznaniu alebo dodatočnému daňovému priznaniu priložila
1.
tretí diel zjednodušeného sprievodného dokumentu potvrdeného príjemcom (odberateľom) minerálneho oleja,
2.
potvrdenie správcu dane iného členského štátu o vysporiadaní dane v tomto členskom štáte,
b)
dodala na územie iného členského štátu formou zásielkového obchodu a predložila potvrdenie správcu dane iného členského štátu príslušného pre príjemcu o vysporiadaní dane v tomto členskom štáte,
c)
vyviezla na územie tretieho štátu a uskutočnenie vývozu doložila jednotným colným dokladom potvrdzujúcim, že minerálny olej opustil územie únie; na požiadanie colného úradu je potrebné vývoz minerálneho oleja preukázať aj iným dokladom, najmä dokladom o preprave minerálneho oleja na územie tretieho štátu, alebo dokladom o platbe.
(3)
Preukázateľne zdaneným minerálnym olejom na účely tohto zákona je minerálny olej, ktorého zdanenie je doložené dokladom potvrdzujúcim jeho nadobudnutie za cenu s daňou a dokladom potvrdzujúcim zaplatenie dane v cene minerálneho oleja, napríklad výpisom z účtu v banke, zahraničnej banke so sídlom v inom členskom štáte alebo v pobočke zahraničnej banky (ďalej len „banka“), výdavkovým pokladničným dokladom, dokladom z registračnej pokladnice alebo dokladom potvrdzujúcim zaplatenie dane colnému úradu. Za preukázateľne zdanený minerálny olej sa nepovažuje minerálny olej, za ktorý nebola preukázateľne zaplatená daň podľa osobitného predpisu;7aa) to neplatí pri vrátení dane podľa § 16 a 17.
(4)
Daň možno vrátiť aj platiteľovi dane, ak daň už zaplatil a ak daň vypočítal
a)
platiteľ dane v neprospech príjemcu (odberateľa) minerálneho oleja, ktorému vyhotovil dobropis, pričom o vrátenie dane môže požiadať až po úhrade dobropisu príjemcovi (odberateľovi) minerálneho oleja,
b)
platiteľ dane vo svoj vlastný neprospech,
c)
colný úrad v neprospech platiteľa dane.
(5)
Vrátenie dane sa uplatní v zdaňovacom období, v ktorom osobe nárok na vrátenie dane vznikol, ak do uplynutia lehoty na podanie daňového priznania má doklad podľa odseku 1, 2 alebo odseku 3. Ak osoba, ktorá má nárok na vrátenie dane, nemá doklad podľa odseku 1, 2 alebo odseku 3 do uplynutia lehoty na podanie daňového priznania za zdaňovacie obdobie, v ktorom nárok na vrátenie dane vznikol, nárok na vrátenie dane si uplatní v zdaňovacom období, za ktoré tento doklad priloží k daňovému priznaniu, v ktorom si uplatňuje vrátenie dane, najneskôr však do štyroch rokov od konca kalendárneho mesiaca, v ktorom nárok na vrátenie dane vznikol.
(6)
Colný úrad vráti daň do 30 dní odo dňa podania daňového priznania alebo dodatočného daňového priznania, ak sú splnené všetky podmienky na vrátenie dane. Ak colný úrad v tejto lehote začne daňovú kontrolu na zistenie oprávnenosti vrátenia dane a daň zistená daňovou kontrolou sa neodlišuje od dane uvedenej v daňovom priznaní alebo dodatočnom daňovom priznaní, daň vráti do 15 dní od ukončenia daňovej kontroly. Ak colný úrad zistí, že daň zistená daňovou kontrolou sa odlišuje od dane uvedenej v daňovom priznaní alebo dodatočnom daňovom priznaní, postupuje podľa osobitného predpisu7b) a daň vráti do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia, a to vo výške dane uvedenej v právoplatnom rozhodnutí.
§ 16
Vrátenie dane osobám iných štátov, ktoré požívajú výsady a imunity podľa medzinárodných zmlúv
(1)
Daň možno vrátiť osobám iných štátov, ktoré požívajú výsady a imunity podľa medzinárodnej zmluvy8) (ďalej len „zahraničný zástupca“), z preukázateľne zdaneného minerálneho oleja podľa § 15 ods. 3 na daňovom území.
(2)
Na účely tohto zákona zahraničný zástupca je
a)
diplomatická misia a konzulárny úrad so sídlom na území Slovenskej republiky s výnimkou konzulárneho úradu vedeného honorárnym konzulom,
b)
medzinárodná organizácia a jej oblastná úradovňa (ďalej len „medzinárodná organizácia“) so sídlom na území Slovenskej republiky, ktorá je zriadená podľa medzinárodnej zmluvy,8)
c)
diplomatický zástupca misie, ktorý nie je občanom Slovenskej republiky a nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky,
d)
konzulárny úradník, ktorý nie je občanom Slovenskej republiky a nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky, s výnimkou honorárneho konzulárneho úradníka,
e)
člen administratívneho personálu a technického personálu misie, ktorý nie je občanom Slovenskej republiky a nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky,
f)
konzulárny zamestnanec, ktorý nie je občanom Slovenskej republiky a nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky, s výnimkou zamestnanca konzulárneho úradu vedeného honorárnym konzulom,
g)
úradník medzinárodnej organizácie, ktorý nie je občanom Slovenskej republiky, nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a je trvale pridelený na výkon úradných funkcií v Slovenskej republike.
(3)
Daň sa vráti zahraničným zástupcom tých štátov, ktoré vracajú daň alebo poskytujú obdobné zvýhodnenie občanom Slovenskej republiky, ktorí požívajú výsady a imunity podľa medzinárodnej zmluvy8) (ďalej len „slovenský zástupca“), a to v rozsahu podľa odsekov 5 až 7.
(4)
Ak iný štát nevracia daň alebo neposkytuje obdobné zvýhodnenie slovenským zástupcom v rozsahu poskytovanom Slovenskou republikou, prizná sa zahraničným zástupcom tohto štátu vrátenie dane alebo obdobné zvýhodnenie najviac v takom rozsahu, v akom poskytuje tento štát slovenským zástupcom. Vzájomnosť sa nevzťahuje na medzinárodné organizácie a ich úradníkov.
(5)
Zahraničnému zástupcovi uvedenému v odseku 2 písm. a) a b) sa vráti daň pripadajúca najviac na 4 000 litrov ročne z preukázateľne zdaneného minerálneho oleja, použitého ako pohonná látka na každý osobný automobil9) a každý úžitkový automobil10) registrované v Slovenskej republike s prideleným diplomatickým evidenčným číslom EE alebo ZZ, slúžiace pre potreby zahraničného zástupcu.
(6)
Zahraničnému zástupcovi uvedenému v odseku 2 písm. a) a b) sa vráti daň z preukázateľne zdaneného minerálneho oleja použitého ako palivo na vykurovanie priestorov diplomatickej misie, konzulárneho úradu s výnimkou konzulárneho úradu vedeného honorárnym konzulom a priestorov medzinárodnej organizácie.
(7)
Zahraničnému zástupcovi uvedenému v odseku 2 písm. c) až g) sa vráti daň pripadajúca najviac na 3 200 litrov preukázateľne zdaneného minerálneho oleja ročne, použitého ako pohonná látka na každý osobný automobil9) registrovaný v Slovenskej republike s prideleným diplomatickým evidenčným číslom EE alebo ZZ, slúžiaci pre potreby tohto zahraničného zástupcu.
(8)
Žiadosť o vrátenie dane zahraničnému zástupcovi podá zahraničný zástupca Colnému úradu Bratislava za obdobie kalendárneho štvrťroka do 30. dňa po uplynutí tohto kalendárneho štvrťroka. Prílohou k žiadosti o vrátenie dane zahraničnému zástupcovi je potvrdenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o splnení podmienky vzájomnosti podľa odseku 3. Vzor žiadosti o vrátenie dane zahraničnému zástupcovi je uvedený v prílohe č. 2.
(9)
Prílohou k žiadosti o vrátenie dane zahraničnému zástupcovi je doklad potvrdzujúci nadobudnutie preukázateľne zdaneného minerálneho oleja na daňovom území a doklad potvrdzujúci zaplatenie dane v cene minerálneho oleja podľa § 15 ods. 3. Originál dokladu možno nahradiť jeho kópiou potvrdenou šéfom misie, vedúcim konzulárneho úradu alebo určeným zástupcom. Doklad musí obsahovať
a)
identifikačné údaje dodávateľa a jeho daňové identifikačné číslo,
b)
obchodný názov a množstvo minerálneho oleja,
c)
dátum predaja,
d)
výšku ceny vrátane dane.
(10)
Colný úrad vráti daň na základe podaného daňového priznania a po kontrole oprávnenosti na vrátenie dane zahraničnému zástupcovi do 30 dní odo dňa ukončenia tejto kontroly. Ak sa kontrolou oprávnenosti na vrátenie dane zahraničnému zástupcovi zistí, že podané daňové priznanie je nesprávne alebo neúplné, podá zahraničný zástupca dodatočné daňové priznanie, v ktorom uvedie iba rozdiely oproti daňovému priznaniu, pričom lehota podľa prvej vety platí rovnako. Ak sa zistí, že uplatnené vrátenie dane malo byť nižšie, použije sa postup podľa osobitného predpisu;10a) ustanovenia osobitného predpisu11) sa nepoužijú.
(11)
Vrátenie dane si zahraničný zástupca môže uplatniť najneskôr za kalendárny štvrťrok nasledujúci po kalendárnom štvrťroku, v ktorom preukázateľne zdanený minerálny olej nakúpil, inak možnosť vrátenia dane zaniká.
§ 17
Vrátenie dane z minerálneho oleja dodaného na území Slovenskej republiky ozbrojeným silám iných štátov, ktoré sú stranami Severoatlantickej zmluvy
(1)
Daň možno vrátiť Ministerstvu obrany Slovenskej republiky z preukázateľne zdaneného minerálneho oleja dodaného na území Slovenskej republiky bez dane ozbrojeným silám iných štátov, ktoré sú stranami Severoatlantickej zmluvy alebo ich civilnými zamestnancami (ďalej len „ozbrojené sily iných štátov“), na použitie v služobných vozidlách, lietadlách a lodiach v rámci aktivít podľa medzinárodnej zmluvy.5)
(2)
Vrátenie dane z preukázateľne zdaneného minerálneho oleja podľa § 15 ods. 3 po ukončení aktivity ozbrojených síl uplatní Ministerstvo obrany Slovenskej republiky na colnom úrade formou písomnej žiadosti. V žiadosti uvedie názov aktivity ozbrojených síl, celkové množstvo minerálneho oleja vydaného bez dane ozbrojeným silám iných štátov členené podľa podpoložiek kódu kombinovanej nomenklatúry a daň pripadajúcu na tieto množstvá, ktorú požaduje vrátiť. K žiadosti pripojí prehľad o množstvách dodaných nezdanených minerálnych olejov jednotlivým ozbrojeným silám iných štátov, ktoré na požiadanie colného úradu doloží
a)
výdajkami potvrdenými zodpovednými zástupcami ozbrojených síl iných štátov,
b)
faktúrami o dodaných nezdanených minerálnych olejov a dokladmi o ich úhrade,
c)
dokladmi o nadobudnutí preukázateľne zdaneného minerálneho oleja (§ 15 ods. 4).
(3)
Ak sú splnené podmienky podľa odsekov 1 a 2, colný úrad vráti daň do 30 dní odo dňa splnenia poslednej podmienky. Ak sa kontrolou oprávnenosti na vrátenie dane zistí, že podané daňové priznanie je nesprávne alebo neúplné, podá Ministerstvo obrany Slovenskej republiky dodatočné daňové priznanie, v ktorom uvedie iba rozdiely oproti daňovému priznaniu, pričom lehota podľa prvej vety platí rovnako. Ak sa zistí, že uplatnené vrátenie dane malo byť nižšie, použije sa postup podľa osobitného predpisu;10a) ustanovenia osobitného predpisu11) sa nepoužijú.
§ 18
Pozastavenie dane, daňový sklad
(1)
Pozastavenie dane sa uplatní na minerálny olej, ktorý sa
a)
nachádza v daňovom sklade,
b)
prepravuje za podmienok podľa § 23 a 24 alebo
c)
stal vlastníctvom štátu podľa osobitného predpisu7) s výnimkou preukázateľne zdaneného minerálneho oleja.
(2)
Daňovým skladom môže byť len podnik na výrobu minerálneho oleja (§ 19 ods. 1) alebo sklad minerálneho oleja (§ 20 ods. 1) nachádzajúci sa na daňovom území. Daňovým skladom je aj podnik na výrobu minerálneho oleja alebo sklad minerálneho oleja nachádzajúci sa na území iného členského štátu, ktorého prevádzkovanie je povolené podľa právnych predpisov príslušného členského štátu.
(3)
Daňovým skladom môže byť aj časť podniku na výrobu minerálneho oleja alebo časť skladu minerálneho oleja.
(4)
Daňovým skladom nemôže byť čerpacia stanica pohonných látok.
(5)
V daňovom sklade musia byť skladovacie nádrže uspôsobené tak, aby v nich bolo možné skladovať oddelene jednotlivé druhy minerálnych olejov; technické riešenie nádrží z hľadiska požiarnej bezpečnosti, bezpečnosti práce a ochrany životného prostredia musí byť v súlade s osobitným predpisom12) a so slovenskými technickými normami,13) pričom skladovacie zariadenie musí byť overené a vybavené vhodným overeným meracím zariadením14) umožňujúcim pri príjme a výdaji merať množstvo pretečeného minerálneho oleja, jeho hustotu a teplotu. Ak je základ dane minerálneho oleja vyjadrený v kilogramoch a nie je technologicky možné na základe fyzikálno-chemických vlastností tohto minerálneho oleja merať pri príjme a výdaji pretečené množstvo, jeho hustotu a teplotu, je možné zisťovať množstvo tohto minerálneho oleja na základe jeho hmotnosti, a to overeným meracím zariadením.14)
(6)
Na daňový sklad, v ktorom sa minerálne oleje kódu kombinovanej nomenklatúry 2711 v pozastavení dane skladujú, prijímajú a odosielajú, prípadne miešajú sa nevzťahuje § 20 ods. 3 a ustanovenia o zložení zábezpeky na daň na skladovaný a prepravovaný minerálny olej; odsek 5 sa uplatní primerane.
(7)
V daňovom sklade môže byť minerálny olej len v pozastavení dane.
§ 19
Podnik na výrobu minerálneho oleja
(1)
Podnik na výrobu minerálneho oleja na účely tohto zákona je priestorovo ohraničené miesto nachádzajúce sa na daňovom území, v ktorom sa v rámci podnikania minerálny olej uvedený v § 4 ods. 2 vyrába, spracúva, skladuje, prijíma alebo odosiela.
(2)
Výrobou minerálneho oleja nie je vzájomné miešanie zdanených minerálnych olejov alebo miešanie zdanených minerálnych olejov s inými látkami, ak vytvorená zmes je minerálnym olejom a suma dane pripadajúca na túto zmes nie je vyššia ako súčet súm dane pripadajúcich na jednotlivé zložky zmesi.
(3)
Za podmienok podľa odseku 4 výrobou nie je získanie minerálneho oleja
a)
pri likvidácii ekologických havárií,
b)
v zariadeniach na čistenie a udržiavanie vodných tokov a v zariadeniach na čistenie a úpravu vody,
c)
v zariadeniach na udržiavanie čistoty vzduchu pri manipulácii s minerálnymi olejmi alebo pri odplyňovaní dopravných prostriedkov určených na prepravu minerálnych olejov,
d)
pri čistení čistiacich látok, pracovných odevov alebo starého papiera.
(4)
Výrobou nie je získanie minerálneho oleja spôsobom podľa odseku 3, ak sa takto získaný minerálny olej nespracuje alebo nepoužije ako pohonná látka alebo palivo alebo ak sa vyvezie z daňového územia, alebo ak sa zlikviduje.
(5)
Osoba, ktorá má v predmete podnikania výrobu minerálnych olejov a chce prevádzkovať podnik na výrobu minerálnych olejov v pozastavení dane, musí mať povolenie na prevádzkovanie daňového skladu.
(6)
Prevádzkovateľ daňového skladu, ktorým je podnik na výrobu minerálneho oleja uvedeného v § 6 ods. 1 písm. a) a d), je oprávnený na základe povolenia na výrobu zmesi v prítomnosti osoby poverenej colným úradom vyrábať minerálny olej ako zmes
a)
minerálneho oleja kódu kombinovanej nomenklatúry 2710 12 41, 2710 12 45 a 2710 12 49 a biogénnej látky uvedenej v § 4 ods. 7 písm. c) alebo minerálneho oleja kódu kombinovanej nomenklatúry 2710 12 41, 2710 12 45 a 2710 12 49 a biogénnych látok uvedených v § 4 ods. 7 písm. c) a d),
b)
minerálneho oleja kódu kombinovanej nomenklatúry 2710 19 43, 2710 19 46, 2710 19 47, 2710 19 48, 2710 20 11, 2710 20 15, 2710 20 17, 2710 20 19 a biogénnej látky uvedenej v § 4 ods. 7 písm. a).
(7)
Prevádzkovateľ daňového skladu uvedený v odseku 6 pred začatím výroby minerálneho oleja podľa odseku 6 musí písomne požiadať finančné riaditeľstvo o vydanie povolenia na výrobu zmesi. Žiadosť musí obsahovať
a)
údaje podľa § 21 ods. 1,
b)
fyzikálno-chemickú špecifikáciu biogénnej látky, ktorá sa má použiť na výrobu minerálneho oleja podľa odseku 6,
c)
identifikačné údaje o dodávateľovi vstupných surovín potrebných na výrobu biogénnej látky uvedenej v § 4 ods. 7 písm. c) alebo o dodávateľovi biogénnej látky uvedenej v § 4 ods. 7 písm. a),
d)
údaje o spôsobe zabezpečenia predaja minerálneho oleja uvedeného v odseku 6 a o predpokladanom podiele tohto minerálneho oleja na celkovej výrobe minerálneho oleja v jednotlivých rokoch,
e)
dátum, od ktorého sa má počítať lehota platnosti povolenia na výrobu minerálneho oleja podľa odseku 6.
(8)
Prílohami k žiadosti sú údaje a doklady podľa § 21 ods. 2 písm. a) až c).
(9)
Finančné riaditeľstvo pred vydaním povolenia na výrobu zmesi preverí skutočnosti a údaje v žiadosti a v prílohách. Ak sú tieto skutočnosti a údaje pravdivé, finančné riaditeľstvo vydá žiadateľovi povolenie na výrobu zmesi do 60 dní odo dňa podania tejto žiadosti.
(10)
Finančné riaditeľstvo povolenie na výrobu zmesi podľa odseku 6 odníme, ak nie sú splnené skutočnosti, ktoré boli rozhodujúce pri vydaní tohto povolenia.
(11)
Povolenie na výrobu zmesi podľa odseku 6 zaniká uplynutím doby platnosti tohto povolenia alebo zánikom povolenia na prevádzkovanie daňového skladu.
§ 19a
Výrobca biogénnej látky
(1)
Osoba, ktorá vyrába na daňovom území biogénnu látku uvedenú v § 4 ods. 7 písm. a) a b) mimo pozastavenia dane, je povinná požiadať colný úrad do 15 dní odo dňa začatia tejto výroby o zaradenie do evidencie výrobcov biogénnych látok. Žiadosť musí obsahovať
a)
identifikačné údaje žiadateľa a adresu umiestnenia jeho prevádzkarní, ak nie sú totožné so sídlom alebo s trvalým pobytom žiadateľa,
b)
druh predmetu dane, obchodný názov biogénnej látky a príslušný kód kombinovanej nomenklatúry,
c)
predpokladané množstvo vyrobenej biogénnej látky v litroch alebo kilogramoch,
d)
identifikačné údaje odberateľa tejto biogénnej látky.
(2)
Prílohami k žiadosti sú
a)
doklad preukazujúci oprávnenie na podnikanie nie starší ako 30 dní alebo jeho osvedčená kópia, ak je žiadateľom osoba, ktorá nemá sídlo alebo trvalý pobyt na daňovom území,
b)
technická dokumentácia a opis výrobných a skladovacích zariadení, pričom skladovacie zariadenie musí spĺňať podmienky podľa § 18 ods. 5.
(3)
Výrobca biogénnej látky je povinný každú zmenu údajov podľa odseku 1 a odseku 2 písm. b) oznámiť colnému úradu do 15 dní odo dňa jej vzniku.
(4)
Colný úrad pred zaradením žiadateľa do evidencie výrobcov biogénnych látok preverí skutočnosti a údaje v žiadosti a v prílohách. Ak sú tieto skutočnosti a údaje pravdivé, colný úrad zaradí žiadateľa do evidencie výrobcov biogénnych látok do 60 dní odo dňa podania tejto žiadosti.
(5)
Colný úrad vyradí výrobcu biogénnej látky z evidencie výrobcov biogénnych látok, ak
a)
výrobca biogénnej látky o to sám požiada z dôvodu ukončenia výroby biogénnej látky,
b)
výrobca biogénnej látky vstúpil do likvidácie,
c)
bola vykonaná registrácia a vydané povolenie na prevádzkovanie daňového skladu,
d)
výrobca biogénnej látky v priebehu 12 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov odo dňa zaradenia do evidencie výrobcov biogénnych látok nevyrába biogénnu látku uvedenú v § 4 ods. 7 písm. a) a b).
(6)
Zaradenie do evidencie výrobcov biogénnych látok zaniká
a)
dňom výmazu výrobcu biogénnej látky z obchodného registra alebo obdobného registra alebo dňom zrušenia živnostenského oprávnenia za podmienok ustanovených osobitnými predpismi,19a)
b)
dňom úmrtia výrobcu biogénnej látky alebo dňom nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia súdu o vyhlásení výrobcu biogénnej látky za mŕtveho,
c)
dňom nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia súdu o vyhlásení konkurzu, o zamietnutí návrhu na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku, o zrušení konkurzu pre nedostatok majetku, alebo dňom, ktorým bolo potvrdené nútené vyrovnanie, povolené vyrovnanie alebo bola povolená reštrukturalizácia.
(7)
Daňová povinnosť podľa § 12 ods. 1 písm. g) nevzniká, ak nadväzuje oslobodenie od dane podľa § 10 ods. 3 písm. a).
(8)
Osoba, ktorá vyrába na daňovom území biogénnu látku uvedenú v § 4 ods. 7 písm. b) výhradne len na potravinárske účely a túto aj na tento účel ponúka, nie je povinná požiadať colný úrad o zaradenie do evidencie výrobcov biogénnej látky.
(9)
Výrobou biogénnej látky uvedenej v § 4 ods. 7 písm. b) nie je čistenie použitých rastlinných olejov.
§ 20
Sklad minerálneho oleja
(1)
Sklad minerálneho oleja na účely tohto zákona je priestorovo ohraničené miesto nachádzajúce sa na daňovom území, v ktorom sa v rámci podnikania minerálny olej prijíma, skladuje, odosiela alebo spracúva.
(2)
Osoba, ktorá chce prevádzkovať sklad minerálneho oleja v pozastavení dane, musí mať povolenie na prevádzkovanie daňového skladu.
(3)
Sklad minerálnych olejov musí spĺňať tieto podmienky:
a)
skladovacia kapacita je najmenej 1 000 000 litrov minerálneho oleja s výnimkou skladu leteckých pohonných látok v priestore letiska a cisternovej lode uvedenej v písmene b),
b)
skladovacie zariadenie je pevne zabudované s výnimkou cisternovej lode, pre ktorú správca prístavu vydal povolenie na trvalé státie vo vodnej časti prístavu a z ktorej sa vydáva minerálny olej ako lodná prevádzková látka [§ 10 ods. 1 písm. c)].
(4)
Sklad minerálneho oleja je aj podnik, ktorého prevádzkovateľom je právnická osoba, ktorá nie je zriadená alebo založená na podnikateľské účely, ale v predmete činnosti má
a)
skladovanie minerálneho oleja osobitného určenia, ktorého vlastníkom je štát,15) alebo
b)
skladovanie a predaj leteckých pohonných látok v priestoroch letísk.
§ 21
Povolenie na prevádzkovanie daňového skladu
(1)
Osoba, ktorá chce prevádzkovať daňový sklad, musí písomne požiadať colný úrad o registráciu a vydanie povolenia na prevádzkovanie daňového skladu. Žiadosť musí obsahovať
a)
identifikačné údaje žiadateľa a adresu umiestnenia jeho prevádzkarní, ak nie sú totožné so sídlom alebo s trvalým pobytom žiadateľa,
b)
druh predmetu dane, obchodný názov a príslušný kód kombinovanej nomenklatúry vyrábaných, spracúvaných, prijímaných, skladovaných a odosielaných minerálnych olejov,
c)
predpokladaný ročný objem výroby v litroch alebo kilogramoch, ak ide o podnik na výrobu minerálneho oleja, alebo predpokladaný ročný objem skladovania minerálneho oleja v litroch alebo kilogramoch, ak ide o sklad minerálneho oleja.
(2)
Prílohami k žiadosti sú
a)
doklad preukazujúci oprávnenie na podnikanie nie starší ako 30 dní alebo jeho osvedčená kópia, ak je žiadateľom osoba, ktorá nemá sídlo alebo trvalý pobyt na daňovom území, alebo doklad preukazujúci, že právnická osoba nie je zriadená alebo založená na podnikateľské účely, nie starší ako 30 dní alebo jeho osvedčená kópia,
b)
technická dokumentácia, stručný opis činnosti a opis výrobných a skladovacích zariadení s pripojeným náčrtom, spôsob zabezpečenia minerálneho oleja pred neoprávneným použitím, počet zariadení na meranie prietoku, teploty, hmotnosti, hustoty minerálneho oleja a doklad o overení skladovacích a meracích zariadení v zmysle § 18 ods. 5,
c)
technologický opis postupu výroby, zoznam spracúvaných základných surovín, výrobkov, ktoré majú byť vyrobené, vedľajších výrobkov, prípadne odpadu,
d)
účtovná závierka za predchádzajúce účtovné obdobie, ak žiadateľ bol povinný účtovnú závierku vypracovať a ak žiadateľ podlieha povinnosti overovania účtovnej závierky audítorom, účtovná závierka overená audítorom podľa osobitného predpisu,16) ako aj forma vedenia účtovníctva,
e)
potvrdenie Sociálnej poisťovne a zdravotnej poisťovne o splnení podmienok uvedených v odseku 4 písm. e),
f)
zoznam členských štátov, do ktorých žiadateľ predpokladá dodávať (zasielať) minerálny olej v pozastavení dane; tento zoznam môže byť na požiadanie poskytnutý členským štátom určenia,
g)
čestné vyhlásenie, že žiadateľ spĺňa podmienky uvedené v odseku 4 písm. d),
h)
zoznam majetkovo prepojených osôb a personálne prepojených osôb so žiadateľom.
(3)
Žiadateľ je povinný na požiadanie colného úradu spresniť údaje uvedené v žiadosti a v prílohách k nej.
(4)
Žiadateľ musí spĺňať aj tieto podmienky:
a)
vedie účtovníctvo podľa osobitného predpisu,17)
b)
zložil zábezpeku na daň podľa § 22,
c)
nemá nedoplatky voči colnému úradu ani daňovému úradu,
d)
nemá daňové nedoplatky voči colnému úradu ani daňovému úradu ani osoba, ktorá je personálne prepojená alebo majetkovo prepojená so žiadateľom alebo osoba, ktorá bola personálne prepojená alebo majetkovo prepojená so žiadateľom v priebehu desiatich rokov pred podaním žiadosti a ani osoba, ktorá zanikla a ktorá by sa považovala za osobu personálne prepojenú alebo majetkovo prepojenú so žiadateľom nemala v priebehu desiatich rokov predo dňom podania žiadosti daňové nedoplatky, ktoré neboli do zániku tejto osoby uhradené; to sa vzťahuje aj na daňové nedoplatky, ktoré boli postúpené na tretiu osobu podľa osobitných predpisov,18)
e)
nemá nedoplatky na povinných odvodoch poistného podľa osobitných predpisov,19)
f)
nebol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin; to sa vzťahuje aj na zodpovedného zástupcu a fyzické osoby, ktoré sú členmi riadiacich alebo kontrolných orgánov žiadateľa,
g)
nie je v likvidácii ani na neho nie je právoplatne vyhlásený konkurz alebo povolené vyrovnanie alebo potvrdené nútené vyrovnanie,
h)
nemá nedoplatky voči Agentúre pre núdzové zásoby ropy a ropných výrobkov.19aa)
(5)
Colný úrad pred vykonaním registrácie a vydaním povolenia na prevádzkovanie daňového skladu preverí skutočnosti a údaje podľa odsekov 1 až 4. Ak sú tieto skutočnosti a údaje pravdivé a žiadateľ spĺňa podmienky podľa § 18 a 20, colný úrad žiadateľa zaregistruje a vydá mu povolenie na prevádzkovanie daňového skladu do 60 dní odo dňa podania tejto žiadosti.
(6)
Prevádzkovateľ daňového skladu je povinný každú zmenu skutočností a údajov podľa odseku 1, odseku 2 písm. b) a c) a odseku 4 písm. e) až g) oznámiť colnému úradu do 15 dní odo dňa ich vzniku. Zmenu údajov podľa odseku 2 písm. a) je povinný oznámiť colnému úradu do 15 dní odo dňa podania návrhu na zmenu údajov príslušnému orgánu. Colný úrad preverí u prevádzkovateľa daňového skladu údaje uvedené v oznámení a s prihliadnutím na rozsah a závažnosť zmien doplní pôvodné povolenie na prevádzkovanie daňového skladu alebo vydá nové povolenie na prevádzkovanie daňového skladu. Pri vydaní nového povolenia na prevádzkovanie daňového skladu pre toho istého prevádzkovateľa daňového skladu zostáva v platnosti pôvodné registračné číslo.
(7)
Povolenie na prevádzkovanie daňového skladu zaniká
a)
dňom podania žiadosti o výmaz z obchodného registra alebo z obdobného registra, alebo dňom podania žiadosti o zrušenie živnostenského oprávnenia, alebo dňom podania oznámenia o ukončení podnikania, alebo dňom zrušenia, ak prevádzkovateľ daňového skladu nebol zriadený alebo založený na podnikateľské účely,
b)
dňom úmrtia prevádzkovateľa daňového skladu alebo dňom nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia súdu o vyhlásení prevádzkovateľa daňového skladu za mŕtveho, ak je prevádzkovateľom daňového skladu fyzická osoba,
c)
dňom nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia súdu o vyhlásení konkurzu, o zamietnutí návrhu na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku alebo o zrušení konkurzu pre nedostatok majetku, alebo bolo potvrdené nútené vyrovnanie alebo povolené vyrovnanie,
d)
dňom uplynutia lehoty
1.
určenej colným úradom na úhradu dane po splatnosti dane, ak splatná daň nebola odvedená a ak prevádzkovateľovi daňového skladu colný úrad upustil úplne alebo čiastočne od povinnosti zložiť zábezpeku na daň podľa § 22 ods. 12, ktorá nesmie byť kratšia ako päť dní a dlhšia ako desať dní,
2.
na doplnenie zábezpeky na daň podľa § 22 ods. 7 písm. b) a c), ak zábezpeka na daň nebola doplnená v lehote podľa § 22,
3.
určenej colným úradom podľa § 22 ods. 18 na zloženie alebo doplnenie zábezpeky na daň podľa § 22 ods. 17, ak zábezpeka na daň nebola zložená alebo doplnená v lehote určenej colným úradom,
e)
dňom odňatia povolenia na prevádzkovanie daňového skladu colným úradom,
f)
dňom výmazu z obchodného registra alebo obdobného registra alebo dňom zrušenia živnostenského oprávnenia za podmienok ustanovených osobitnými predpismi,19a) ak osoba nepodala žiadosť podľa písmena a).
(8)
Colný úrad povolenie na prevádzkovanie daňového skladu odníme, ak prevádzkovateľ daňového skladu
a)
vstúpi do likvidácie,
b)
už prestal spĺňať niektorú z podmienok uvedených v odseku 4 písm. a) až f) a písm. h),
c)
porušuje povinnosti podľa tohto zákona a uloženie pokuty ani výzvy colného úradu neviedli k náprave,
d)
požiada o odňatie povolenia na prevádzkovanie daňového skladu,
(9)
Colný úrad môže odňať povolenie na prevádzkovanie daňového skladu, ak prevádzkovateľ daňového skladu počas obdobia presahujúceho 12 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov nevyrába, neskladuje, neprijíma, nespracúva alebo neodosiela minerálny olej, pričom prihliada na závažnosť dôvodov.
(10)
Pri zániku povolenia na prevádzkovanie daňového skladu
a)
prevádzkovateľ daňového skladu, v prípade podľa odseku 7 písm. b) dedič alebo súdom ustanovený správca dedičstva, vykoná za účasti colného úradu inventarizáciu zásob minerálneho oleja ku dňu zániku povolenia na prevádzkovanie daňového skladu a v lehote určenej colným úradom podá daňové priznanie a v rovnakej lehote zaplatí daň,
b)
zloženú zábezpeku na daň podľa § 22 colný úrad použije na úhradu dane a prípadný zostatok zábezpeky na daň bezodkladne vráti osobe, ktorej zaniklo povolenie na prevádzkovanie daňového skladu,
c)
colný úrad požiada o úhradu dane príslušnú banku, ak zabezpečením dane je banková záruka,20)
d)
colný úrad zruší registračné číslo.
(11)
Prevádzkovateľovi daňového skladu, ktorému bolo odňaté povolenie na prevádzkovanie daňového skladu podľa odseku 8 písm. c), môže byť nové povolenie na prevádzkovanie daňového skladu vydané najskôr po uplynutí piatich rokov po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia o odňatí povolenia na prevádzkovanie daňového skladu; ak ide o osobu s ním majetkovo prepojenú alebo personálne prepojenú, môže jej byť vydané povolenie na prevádzkovanie daňového skladu najskôr po uplynutí piatich rokov po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia vydaného prevádzkovateľovi daňového skladu o odňatí povolenia na prevádzkovanie daňového skladu. V prípade odňatia povolenia na prevádzkovanie daňového skladu podľa odseku 9 môže byť vydané nové povolenie na prevádzkovanie daňového skladu najskôr po uplynutí jedného roka po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia o odňatí povolenia na prevádzkovanie daňového skladu.
§ 22
Zábezpeka na daň
(1)
Zložením zábezpeky na daň sa na účely tohto zákona rozumie
a)
vklad peňažných prostriedkov na účet colného úradu, pričom colnému úradu nevzniká povinnosť vyplatiť žiadateľovi úrok,
b)
banková záruka 20) poskytnutá bankou v prospech colného úradu; bankovú záruku colný úrad neprijme, ak záručná listina obsahuje výhrady banky.
(2)
Osoba, ktorá chce prevádzkovať daňový sklad, pred vydaním povolenia na prevádzkovanie daňového skladu, je povinná zložiť zábezpeku na daň vo výške dane pripadajúcej na priemerné mesačné množstvo minerálneho oleja, ktoré predpokladá uviesť do daňového voľného obehu za obdobie 12 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov, pričom do výšky zábezpeky na daň sa započíta aj daň pripadajúca na množstvo minerálneho oleja, ktoré predpokladá uviesť do daňového voľného obehu na účely oslobodené od dane podľa § 10 ods. 1.
(3)
Prevádzkovateľ daňového skladu je povinný mať zloženú zábezpeku na daň vo výške dane pripadajúcej na priemerné mesačné množstvo minerálneho oleja, ktoré uviedol do daňového voľného obehu za obdobie predchádzajúcich 12 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov, pričom do výšky zábezpeky na daň sa započíta aj daň pripadajúca na množstvo minerálneho oleja, ktoré uviedol do daňového voľného obehu na účely oslobodené od dane podľa § 10 ods. 1.
(4)
Zábezpeka na daň sa nevzťahuje na minerálny olej osobitného určenia, ktorého vlastníkom je štát.15) Na výpočet zábezpeky na daň na minerálny olej kódu kombinovanej nomenklatúry 2711 12 až 2711 19 00 sa uplatní sadzba dane podľa § 6 ods. 1 písm. f) prvého bodu.
(5)
Osoba podľa odseku 2 a prevádzkovateľ daňového skladu podľa odseku 3 sú povinní zložiť zábezpeku na daň za všetky daňové sklady, ktoré chcú prevádzkovať; ustanovenia § 23 a 24 tým nie sú dotknuté.
(6)
Ak colný úrad povolenie na prevádzkovanie daňového skladu nevydá, bezodkladne vráti osobe podľa odseku 2 zloženú zábezpeku na daň.
(7)
Prevádzkovateľ daňového skladu je povinný sledovať výšku zloženej zábezpeky na daň a upraviť zloženú zábezpeku na daň
a)
pred začatím prepravy minerálneho oleja v pozastavení dane, ak výška zloženej zábezpeky na daň podľa odseku 3 nezodpovedá výške dane pripadajúcej na množstvo minerálneho oleja, ktoré má prepravovať v pozastavení dane vrátane množstva minerálneho oleja oslobodeného od dane podľa § 10 ods. 1, okrem zábezpeky na daň na prepravu minerálneho oleja v pozastavení dane, ktorú skladá registrovaný odosielateľ, dopravca alebo príjemca,
b)
ak daň pripadajúca na množstvo minerálneho oleja uvedeného do daňového voľného obehu za predchádzajúci kalendárny mesiac vrátane množstva minerálneho oleja oslobodeného od dane podľa § 10 ods. 1 prevyšuje o viac ako 20 % daň, ktorá pripadá na množstvo minerálneho oleja, na ktoré je zložená zábezpeka na daň, prevádzkovateľ daňového skladu je povinný zvýšiť zábezpeku na daň o sumu dane, ktorá prevyšuje zloženú zábezpeku na daň, a to v lehote do desiatich pracovných dní odo dňa vzniku tejto skutočnosti; to neplatí, ak colný úrad prevádzkovateľovi daňového skladu upustil od povinnosti zložiť zábezpeku na daň,
c)
do desiatich pracovných dní odo dňa oznámenia podľa odseku 8, a to o sumu, ktorú colný úrad použil na úhradu dane.
(8)
Ak daň nie je zaplatená v lehote splatnosti ustanovenej týmto zákonom, colný úrad zábezpeku na daň použije na úhradu dane a oznámi túto skutočnosť prevádzkovateľovi daňového skladu.
(9)
Prevádzkovateľ daňového skladu môže požiadať colný úrad alebo s písomným súhlasom colného úradu banku, ktorá poskytla bankovú záruku,20) o zníženie zloženej zábezpeky na daň. Žiadosť o zníženie zloženej zábezpeky na daň môže prevádzkovateľ daňového skladu predložiť colnému úradu, ak je zložená zábezpeka na daň vyššia o viac ako 20 % ako je súčet dane pripadajúcej na priemerné mesačné množstvo minerálneho oleja uvedeného do daňového voľného obehu vrátane množstva minerálneho oleja oslobodeného od dane podľa § 10 ods. 1 a dane pripadajúcej na priemerné mesačné množstvo stavu zásob minerálneho oleja, ktoré mal prevádzkovateľ daňového skladu v stave zásob k poslednému dňu každého kalendárneho mesiaca za obdobie predchádzajúcich 12 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov, pričom toto prevýšenie trvá najmenej tri po sebe nasledujúce kalendárne mesiace pred podaním žiadosti o zníženie zloženej zábezpeky na daň a trvá aj v čase podania žiadosti o zníženie zloženej zábezpeky na daň.
(10)
Colný úrad rozhodne o žiadosti podľa odseku 9 do 15 pracovných dní odo dňa jej podania a príslušný rozdiel môže vrátiť s prihliadnutím na stav zásob minerálneho oleja, a to do piatich pracovných dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o znížení zloženej zábezpeky na daň.
(11)
Prevádzkovateľ daňového skladu, ktorý je podnikom na výrobu minerálneho oleja, môže požiadať colný úrad o upustenie od povinnosti zložiť zábezpeku na daň (ďalej len „upustenie od zábezpeky“)
a)
úplne, ak je žiadateľ daňovo spoľahlivý najmenej 24 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov pred podaním žiadosti o upustenie od zábezpeky,
b)
čiastočne vo výške 50 %, ak je žiadateľ daňovo spoľahlivý najmenej 12 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov pred podaním žiadosti o upustenie od zábezpeky.
(12)
Colný úrad žiadosť podľa odseku 11 posúdi, a ak je prevádzkovateľ daňového skladu podľa odseku 11 daňovo spoľahlivý, colný úrad rozhodne o úplnom alebo čiastočnom upustení od zábezpeky do 60 dní odo dňa podania tejto žiadosti a určí lehotu platnosti tohto rozhodnutia, a to najviac na štyri roky odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o upustení od zábezpeky; ustanovenia § 23 a 24 tým nie sú dotknuté. Ak colný úrad rozhodne o neupustení od zábezpeky, novú žiadosť o upustenie od zábezpeky môže prevádzkovateľ daňového skladu podľa odseku 11 podať najskôr po uplynutí jedného roka odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia.
(13)
Prevádzkovateľ daňového skladu podľa odseku 11, ktorému colný úrad na základe žiadosti podľa odseku 11 rozhodol o upustení od zábezpeky a ktorý chce, aby mu bolo povolené upustenie od zábezpeky na ďalšie obdobie, je povinný požiadať colný úrad o upustenie od zábezpeky najneskôr 60 dní pred uplynutím platnosti rozhodnutia o upustení od zábezpeky.
(14)
Na účely tohto zákona sa za daňovo spoľahlivého považuje prevádzkovateľ daňového skladu podľa odseku 11, ktorý
a)
je vlastníkom výrobného zariadenia na výrobu minerálneho oleja, ak je žiadateľom o upustenie od zábezpeky prevádzkovateľ daňového skladu podľa odseku 11; na účely tohto zákona sa za vlastníctvo výrobného zariadenia považuje i jeho držba na základe zmluvy o kúpe prenajatej veci,
b)
vykazuje stabilnú finančnú situáciu; na účely tohto zákona sa stabilnou finančnou situáciou rozumie, ak prevádzkovateľ daňového skladu podľa odseku 11 vykazuje na základe súvahy z riadnej účtovnej závierky kladný rozdiel medzi majetkom a záväzkami,17)
c)
dodržuje podmienky podľa § 21 ods. 4,
d)
neporušuje závažným spôsobom povinnosti podľa tohto zákona a povinnosti týkajúce sa správy dane podľa osobitného predpisu.20aa)
(15)
Prílohou k žiadosti podľa odseku 11 je
a)
doklad preukazujúci vlastníctvo výrobného zariadenia alebo zmluva o kúpe prenajatej veci, ak má prevádzkovateľ daňového skladu podľa odseku 11 výrobné zariadenie v držbe na základe zmluvy o kúpe prenajatej veci,
b)
účtovná závierka za bezprostredne predchádzajúce
1.
dve účtovné obdobia pred podaním žiadosti o úplné upustenie od zábezpeky,
2.
jedno účtovné obdobie pred podaním žiadosti o čiastočné upustenie od zábezpeky,
c)
potvrdenie preukazujúce dodržanie podmienok podľa odseku 14 písm. c)
1.
najmenej 24 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov pred podaním žiadosti o úplné upustenie od zábezpeky,
2.
najmenej 12 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov pred podaním žiadosti o čiastočné upustenie od zábezpeky.
(16)
Prevádzkovateľ daňového skladu podľa odseku 11 je povinný na požiadanie colného úradu spresniť údaje uvedené v žiadosti podľa odseku 11 a v prílohách k žiadosti podľa odseku 15.
(17)
Colný úrad vyzve prevádzkovateľa daňového skladu podľa odseku 11, ktorému čiastočne alebo úplne upustil od zábezpeky podľa odseku 12, aby zábezpeku na daň zložil alebo ju doplnil v určenej lehote, ktorá nesmie byť kratšia ako 15 dní a dlhšia ako 30 dní, ak zistil, že
a)
prevádzkovateľ daňového skladu podľa odseku 11 má nedoplatky
1.
voči colnému úradu alebo daňovému úradu viac ako päť dní,
2.
na povinných odvodoch poistného podľa osobitných predpisov,19)
b)
nastali iné okolnosti, na základe ktorých možno odôvodnene predpokladať, že prevádzkovateľ daňového skladu podľa odseku 11 nesplní riadne a včas svoju povinnosť zaplatiť daň podľa tohto zákona.
(18)
Ak colný úrad určil lehotu na zloženie alebo doplnenie zábezpeky na daň, prevádzkovateľ daňového skladu je povinný zábezpeku na daň zložiť alebo doplniť v lehote a vo výške určenej colným úradom.
§ 23
Postup pri preprave minerálneho oleja v pozastavení dane a minerálneho oleja oslobodeného od dane na daňovom území
(1)
Minerálny olej v pozastavení dane je možné prepravovať na daňovom území len
a)
z daňového skladu do iného daňového skladu alebo na miesto priameho dodania; miestom priameho dodania sa na účely tohto zákona rozumie miesto, na ktoré je dodaný minerálny olej prepravovaný v pozastavení dane, ak je prepravovaný priamo osobe, ktorú určí príjemca (odberateľ), ktorým je prevádzkovateľ daňového skladu alebo oprávnený príjemca podľa § 25 ods. 1, ktorý prijíma opakovane minerálny olej v pozastavení dane z iného členského štátu, a táto osoba nie je oprávnená prijímať minerálny olej v pozastavení dane,
b)
z miesta dovozu (§ 29) do daňového skladu alebo na miesto priameho dodania,
c)
z daňového skladu do miesta výstupu (§ 30),
d)
z miesta dovozu (§ 29), ak minerálny olej odosiela registrovaný odosielateľ, do miesta výstupu (§ 30),
e)
do daňového skladu, ak sa prepravuje minerálny olej, ktorého vlastníkom sa stal štát podľa osobitného predpisu.7)
(2)
Minerálny olej oslobodený od dane podľa § 10 ods. 1 je možné prepravovať na daňovom území len
a)
z daňového skladu do užívateľského podniku,
b)
z miesta dovozu (§ 29) do miesta uskladnenia minerálneho oleja v užívateľskom podniku pri dovoze, ktorý uskutočňuje užívateľský podnik,
c)
z užívateľského podniku do iného užívateľského podniku, ak ide o
1.
ukončenie činnosti užívateľského podniku podľa § 11 ods. 15,
2.
dodanie leteckých pohonných látok podľa § 11 ods. 1,
3.
materiálovú výpomoc so súhlasom colného úradu,
d)
medzi prevádzkarňami tej istej osoby, ktorá je užívateľským podnikom.
(3)
Colný úrad môže v odôvodnených prípadoch, ak nie je ohrozená vymožiteľnosť dane alebo vybratie dane, povoliť na žiadosť osoby, ktorá chce prepravovať na daňovom území minerálny olej v pozastavení dane alebo oslobodený od dane podľa § 10 ods. 1, aj iný spôsob prepravy minerálneho oleja, ako je uvedený v odsekoch 1 a 2.
(4)
Prepravu minerálneho oleja v pozastavení dane alebo minerálneho oleja podľa § 11 ods. 2 na daňovom území je možné uskutočniť len na základe elektronického dokumentu, a to spôsobom uvedeným v osobitnom predpise,20a) ak tento zákon neustanovuje inak. Návrh elektronického dokumentu a aj akákoľvek zmena vykonaná prostredníctvom elektronického systému6c) musí byť podpísaná zaručeným elektronickým podpisom,20b) ak sa odosielateľ (dodávateľ) alebo príjemca (odberateľ) s colným úradom nedohodnú inak.
(5)
Pred začatím prepravy minerálneho oleja v pozastavení dane alebo minerálneho oleja podľa § 11 ods. 2 na daňovom území odosielateľ (dodávateľ) vyhotoví návrh elektronického dokumentu, ktorý zašle colnému úradu odosielateľa (dodávateľa). Colný úrad odosielateľa (dodávateľa) elektronicky overí údaje v návrhu elektronického dokumentu a ak sú údaje správne, pridelí k návrhu elektronického dokumentu administratívny referenčný kód (ďalej len „referenčný kód“) a zároveň zašle elektronický dokument s prideleným referenčným kódom odosielateľovi (dodávateľovi), príjemcovi (odberateľovi) a colnému úradu príjemcu (odberateľa). Ak údaje uvedené v návrhu elektronického dokumentu nie sú správne, colný úrad odosielateľa (dodávateľa) o tejto skutočnosti bezodkladne informuje odosielateľa návrhu elektronického dokumentu. Prepravu minerálneho oleja v pozastavení dane alebo minerálneho oleja podľa § 11 ods. 2 na daňovom území je možné začať až po pridelení referenčného kódu, ak tento zákon neustanovuje inak. Prepravu minerálneho oleja pre lietadlovú techniku ozbrojených síl, ozbrojených bezpečnostných zborov, záchranných služieb a pre lietadlovú techniku pre potreby Hasičského a záchranného zboru4b) pri plnení úloh podľa osobitného predpisu4c) je možné začať v mimoriadnych situáciách4a) alebo v krízových situáciách20c) po zaslaní návrhu elektronického dokumentu colnému úradu odosielateľa (dodávateľa) bez pridelenia referenčného kódu; elektronické overenie údajov v návrhu elektronického dokumentu a pridelenie referenčného kódu colným úradom odosielateľa (dodávateľa) tým nie je dotknuté. Minerálny olej prepravovaný v pozastavení dane alebo minerálny olej podľa § 11 ods. 2 na daňovom území musí sprevádzať písomný dokument obsahujúci referenčný kód s výnimkou prepravy minerálneho oleja pre lietadlovú techniku ozbrojených síl, ozbrojených bezpečnostných zborov, záchranných služieb a pre lietadlovú techniku pre potreby Hasičského a záchranného zboru4b) pri plnení úloh podľa osobitného predpisu,4c) v mimoriadnych situáciách4a) alebo v krízových situáciách.20c) Sprievodný dokument alebo iný dokument sprevádzajúci minerálny olej prepravovaný v pozastavení dane na daňovom území musí obsahovať informáciu o množstve biogénnej látky v percentách objemu v prepravovanom minerálnom oleji, ak takto prepravovaný minerálny olej biogénnu látku obsahuje.
(6)
Odosielateľ (dodávateľ) môže zrušiť elektronický dokument, ak sa nezačala preprava minerálneho oleja v pozastavení dane alebo minerálneho oleja podľa § 11 ods. 2 na daňovom území; preprava minerálneho oleja v pozastavení dane s výnimkou prepravy potrubím alebo minerálneho oleja podľa § 11 ods. 2 na daňovom území sa začína, keď minerálny olej v pozastavení dane alebo minerálny olej podľa § 11 ods. 2 opustí daňový sklad odosielateľa (dodávateľa) alebo užívateľský podnik odosielateľa (dodávateľa), alebo je prepustený do voľného obehu.2a)
(7)
Počas prepravy minerálneho oleja v pozastavení dane alebo minerálneho oleja podľa § 11 ods. 2 na daňovom území môže odosielateľ (dodávateľ), ktorý zložil zábezpeku na daň podľa odseku 12, zmeniť miesto prijatia minerálneho oleja v pozastavení dane alebo minerálneho oleja podľa § 11 ods. 2 alebo zmeniť príjemcu (odberateľa) prostredníctvom elektronického systému,6c) a to spôsobom uvedeným v osobitnom predpise.20a) Zmeniť miesto prijatia alebo príjemcu (odberateľa) prostredníctvom elektronického systému6c) môže aj odosielateľ (dodávateľ), ktorý prepravuje minerálny olej podľa § 4 ods. 8.
(8)
Preprava minerálneho oleja v pozastavení dane alebo minerálneho oleja podľa § 11 ods. 2 potrubím začína ukončením čerpania minerálneho oleja v pozastavení dane alebo minerálneho oleja podľa § 11 ods. 2 do potrubia v daňovom sklade odosielateľa (dodávateľa). Pri preprave minerálneho oleja v pozastavení dane alebo minerálneho oleja podľa § 11 ods. 2 potrubím odosielateľ (dodávateľ) vyhotoví návrh elektronického dokumentu po ukončení čerpania minerálneho oleja do potrubia; elektronické overenie údajov v návrhu elektronického dokumentu a pridelenie referenčného kódu colným úradom odosielateľa (dodávateľa) tým nie je dotknuté. Pri preprave minerálneho oleja v pozastavení dane alebo minerálneho oleja podľa § 11 ods. 2 potrubím sa písomný dokument obsahujúci referenčný kód nevyžaduje.
(9)
Príjemca (odberateľ) minerálneho oleja prepravovaného v pozastavení dane alebo minerálneho oleja podľa § 11 ods. 2 na daňovom území je povinný najneskôr do piatich pracovných dní odo dňa ukončenia prepravy tohto minerálneho oleja predložiť colnému úradu príjemcu (odberateľa) elektronickú správu o prijatí vyhotovenú prostredníctvom elektronického systému,6c) a to spôsobom uvedeným v osobitnom predpise20a) (ďalej len „správa o prijatí“); správa o prijatí musí byť podpísaná zaručeným elektronickým podpisom,20b) ak sa odosielateľ (dodávateľ) alebo príjemca (odberateľ) s colným úradom nedohodnú inak. Preprava minerálneho oleja v pozastavení dane alebo minerálneho oleja podľa § 11 ods. 2 na daňovom území sa považuje za ukončenú dňom prijatia minerálneho oleja príjemcom (odberateľom). Colný úrad príjemcu (odberateľa) elektronicky overí údaje v správe o prijatí a ak sú tieto údaje správne, potvrdí príjemcovi (odberateľovi) zaevidovanie správy o prijatí. Správu o prijatí colný úrad príjemcu (odberateľa) po jej zaevidovaní bezodkladne zašle odosielateľovi (dodávateľovi) a colnému úradu odosielateľa (dodávateľa). Ak údaje uvedené v správe o prijatí nie sú správne, colný úrad príjemcu (odberateľa) o tejto skutočnosti bezodkladne informuje odosielateľa správy o prijatí.
(10)
Minerálny olej, ktorý bol prepravovaný v pozastavení dane, alebo minerálny olej podľa § 11 ods. 2 na daňovom území musí byť po prevzatí bezodkladne umiestnený v sklade príjemcu (odberateľa) okrem prepravy minerálneho oleja na miesto priameho dodania.
(11)
Ak colný úrad odosielateľa (dodávateľa) je súčasne aj colným úradom príjemcu (odberateľa), colný úrad odošle elektronický dokument s prideleným referenčným kódom príjemcovi (odberateľovi) a zaevidovanú správu o prijatí odošle odosielateľovi (dodávateľovi).
(12)
Na minerálny olej, ktorý sa má prepravovať v pozastavení dane alebo oslobodený od dane podľa § 10 ods. 1 na daňovom území, musí byť vždy zložená zábezpeka na daň s výnimkou, ak sa má minerálny olej prepravovať potrubím alebo sa má priamo plniť do bežných nádrží lietadiel alebo lodí na účely oslobodené od dane podľa § 10 ods. 1, alebo sa má prepravovať minerálny olej uvedený v § 10 ods. 1 písm. b) v železničných cisternách pre lietadlovú techniku ozbrojených síl. Zábezpeka na daň sa zloží najmenej vo výške dane pripadajúcej na množstvo prepravovaného minerálneho oleja, ak tento zákon neustanovuje inak. Zloženie zábezpeky na daň na minerálny olej, ktorý sa má prepravovať v pozastavení dane, sa nevyžaduje, ak zábezpeka na daň podľa § 22 ods. 2 alebo ods. 3 je zložená v takej výške, že pokrýva zábezpeku na daň na minerálny olej, ktorý sa má prepravovať v pozastavení dane. Zloženú zábezpeku na daň colný úrad odosielateľa (dodávateľa) bezodkladne vráti osobe, ktorá zložila zábezpeku na daň, po zaevidovaní správy o prijatí, ak sa colný úrad odosielateľa (dodávateľa) a osoba, ktorá zložila zábezpeku na daň, nedohodli inak.
(13)
Na prepravu minerálneho oleja na daňovom území
a)
v pozastavení dane zloží zábezpeku na daň
1.
prevádzkovateľ daňového skladu, ktorý je
1a.
odosielateľom (dodávateľom) na daňovom území,
1b.
príjemcom (dovozcom) pri dovoze na daňové územie,
1c.
odosielateľom (vývozcom) pri vývoze z daňového územia,
1d.
príjemcom minerálneho oleja, ktorého vlastníkom sa stal štát podľa osobitného predpisu,7)
1e.
príjemcom (odberateľom) na daňovom území, ak minerálny olej prepravovaný v pozastavení dane podľa odseku 1 písm. a) je v jeho vlastníctve, alebo
1f.
príjemcom (odberateľom) na daňovom území namiesto odosielateľa (dodávateľa) na daňovom území, ak sa tak dohodli a colný úrad s dohodou súhlasil,
2.
registrovaný odosielateľ alebo
3.
dopravca alebo príjemca (odberateľ) na daňovom území namiesto odosielateľa (dodávateľa), ak sa tak dohodli a colný úrad odosielateľa (dodávateľa) s dohodou súhlasil,
b)
oslobodeného od dane podľa § 10 ods. 1 zloží zábezpeku na daň užívateľský podnik, ktorý je
1.
odberateľom na daňovom území alebo
2.
príjemcom (dovozcom) pri dovoze na daňové územie.
(14)
Colný úrad povolí na základe písomnej žiadosti prevádzkovateľa daňového skladu alebo užívateľského podniku zníženie zábezpeky na daň na prepravovaný minerálny olej, ak výška dane pripadajúca na množstvo minerálneho oleja prepravovaného v pozastavení dane alebo oslobodeného od dane podľa § 10 ods. 1 je najmenej 16 600 000 eur, ak nie je ohrozená vymožiteľnosť dane alebo vybratie dane a ak tento žiadateľ je daňovo spoľahlivý počas najmenej 24 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov pred podaním žiadosti o zníženie zábezpeky na daň na prepravovaný minerálny olej; znížená zábezpeka na daň je súčet sumy 16 600 000 eur a sumy, ktorá presahuje výšku 16 600 000 eur, zníženej o 50 %, pričom znížená zábezpeka na daň je najviac vo výške 24 900 000 eur. Povolenie na zníženie zábezpeky na daň na prepravovaný minerálny olej sa nevyžaduje, ak bolo vydané povolenie na zníženie zábezpeky na daň podľa § 24 ods. 13. Ak súčet zábezpeky na daň na minerálny olej, ktorý sa má prepravovať v pozastavení dane alebo oslobodený od dane podľa § 10 ods. 1 na daňovom území, a zábezpeky na daň na minerálny olej, ktorý sa má prepravovať v pozastavení dane na území únie, je najmenej 16 600 000 eur, znížená zábezpeka na daň na takto prepravovaný minerálny olej je súčet sumy 16 600 000 eur a sumy, ktorá presahuje výšku 16 600 000 eur, zníženej o 50 %, pričom znížená zábezpeka na daň je najviac vo výške 24 900 000 eur. Zábezpeka na daň podľa tohto odseku sa nevyžaduje, ak zábezpeka na daň podľa § 24 ods. 13 je zložená vo výške 24 900 000 eur. Ak prevádzkovateľ daňového skladu alebo užívateľský podnik nespĺňa niektorú z podmienok uvedených v § 21 ods. 4 písm. a), c) až g), povolenie na zníženie zábezpeky na daň zaniká.
§ 24
Postup pri preprave minerálneho oleja v pozastavení dane na území únie
(1)
Minerálny olej v pozastavení dane je možné prepravovať na území únie len
a)
z daňového skladu na daňovom území alebo z miesta dovozu (§ 29), ak minerálny olej odosiela registrovaný odosielateľ na daňovom území, do daňového skladu alebo oprávnenému príjemcovi v inom členskom štáte, alebo slovenskému zástupcovi podľa § 16 ods. 3, alebo ozbrojeným silám Slovenskej republiky a ich civilným zamestnancom na použitie v súvislosti s aktivitami podľa medzinárodnej zmluvy5) na územie štátov, ktoré sú stranami Severoatlantickej zmluvy,
b)
z daňového skladu na daňovom území alebo z miesta dovozu (§ 29), ak minerálny olej odosiela registrovaný odosielateľ na daňovom území, do daňového skladu na daňovom území cez územie iného členského štátu,
c)
z daňového skladu v inom členskom štáte alebo od registrovaného odosielateľa v inom členskom štáte do daňového skladu, alebo oprávnenému príjemcovi na daňovom území,
d)
z daňového skladu v inom členskom štáte alebo od registrovaného odosielateľa v inom členskom štáte do daňového skladu, alebo oprávnenému príjemcovi v inom členskom štáte cez daňové územie,
e)
v prípadoch uvedených v písmenách a) a c) cez územie tretieho štátu.
(2)
Prepravu minerálneho oleja na území únie v pozastavení dane je možné uskutočniť len na základe elektronického dokumentu, ak tento zákon neustanovuje inak. Návrh elektronického dokumentu a aj akákoľvek zmena vykonaná prostredníctvom elektronického systému6c) musí byť podpísaná zaručeným elektronickým podpisom,20b) ak sa odosielateľ (dodávateľ) alebo príjemca (odberateľ) s colným úradom nedohodnú inak.
(3)
Pred začatím prepravy minerálneho oleja v pozastavení dane z daňového územia na územie únie vyhotoví odosielateľ (dodávateľ) návrh elektronického dokumentu, ktorý zašle colnému úradu odosielateľa (dodávateľa). Colný úrad odosielateľa (dodávateľa) elektronicky overí údaje v návrhu elektronického dokumentu a ak sú údaje správne, pridelí k návrhu elektronického dokumentu referenčný kód a zároveň zašle elektronický dokument s prideleným referenčným kódom odosielateľovi (dodávateľovi) a správcovi dane členského štátu príjemcu (odberateľa). Ak údaje uvedené v návrhu elektronického dokumentu nie sú správne, colný úrad odosielateľa (dodávateľa) o tejto skutočnosti bezodkladne informuje odosielateľa návrhu elektronického dokumentu. Ak sa minerálny olej prepravuje v pozastavení dane podľa odseku 1 písm. b) a údaje uvedené v elektronickom dokumente sú správne, colný úrad odosielateľa (dodávateľa) zašle elektronický dokument príjemcovi (odberateľovi) minerálneho oleja a colnému úradu príjemcu (odberateľa). Prepravu minerálneho oleja v pozastavení dane na území únie je možné začať až po pridelení referenčného kódu, ak tento zákon neustanovuje inak. Minerálny olej prepravovaný v pozastavení dane na území únie musí sprevádzať písomný dokument obsahujúci referenčný kód. Sprievodný dokument alebo iný dokument sprevádzajúci minerálny olej prepravovaný v pozastavení dane na území únie musí obsahovať informáciu o množstve biogénnej látky v percentách objemu v prepravovanom minerálnom oleji, ak takto prepravovaný minerálny olej biogénnu látku obsahuje.
(4)
Ak sa minerálny olej prepravuje v pozastavení dane na území únie podľa odseku 1 písm. c), colný úrad príjemcu (odberateľa) je povinný elektronický dokument zaslaný správcom dane členského štátu odosielateľa (dodávateľa) zaslať príjemcovi (odberateľovi).
(5)
Odosielateľ (dodávateľ) môže zrušiť elektronický dokument, ak sa nezačala preprava minerálneho oleja v pozastavení dane na území únie; preprava minerálneho oleja v pozastavení dane na území únie okrem prepravy potrubím sa začína, keď minerálny olej opustí daňový sklad odosielateľa (dodávateľa) alebo je prepustený do voľného obehu.2a)
(6)
Počas prepravy minerálneho oleja v pozastavení dane na území únie môže prevádzkovateľ daňového skladu, ktorý zložil zábezpeku na daň, alebo registrovaný odosielateľ na daňovom území, ktorý zložil zábezpeku na daň, zmeniť miesto prijatia minerálneho oleja v pozastavení dane alebo zmeniť príjemcu (odberateľa) s výnimkou príjemcu (odberateľa), ktorým je slovenský zástupca podľa § 16 ods. 3 alebo ozbrojené sily Slovenskej republiky a ich civilní zamestnanci, prostredníctvom elektronického systému,6c) a to spôsobom uvedeným v osobitnom predpise.20a)
(7)
Preprava minerálneho oleja v pozastavení dane potrubím začína ukončením čerpania minerálneho oleja v pozastavení dane do potrubia v daňovom sklade odosielateľa (dodávateľa) na daňovom území. Pri preprave minerálneho oleja v pozastavení dane potrubím odosielateľ (dodávateľ) vyhotoví návrh elektronického dokumentu po ukončení čerpania minerálneho oleja do potrubia; elektronické overenie údajov v návrhu elektronického dokumentu a pridelenie referenčného kódu colným úradom odosielateľa (dodávateľa) tým nie je dotknuté. Pri preprave minerálneho oleja v pozastavení dane potrubím sa písomný dokument obsahujúci referenčný kód nevyžaduje.
(8)
Ak sa minerálny olej prepravuje v pozastavení dane na území únie podľa odseku 1 písm. c), príjemca (odberateľ) minerálneho oleja prepravovaného v pozastavení dane je povinný najneskôr do piatich pracovných dní od ukončenia prepravy minerálneho oleja v pozastavení dane predložiť colnému úradu príjemcu (odberateľa) správu o prijatí; správa o prijatí musí byť podpísaná zaručeným elektronickým podpisom,20b) ak sa odosielateľ (dodávateľ) alebo príjemca (odberateľ) s colným úradom nedohodnú inak. Preprava minerálneho oleja v pozastavení dane na území únie sa považuje za ukončenú dňom prijatia minerálneho oleja príjemcom (odberateľom) alebo prijatia v mieste priameho dodania. Colný úrad príjemcu (odberateľa) elektronicky overí údaje v správe o prijatí a ak sú údaje správne, potvrdí príjemcovi (odberateľovi) zaevidovanie správy o prijatí. Správu o prijatí colný úrad príjemcu (odberateľa) zašle bezodkladne po jej zaevidovaní správcovi dane členského štátu odosielateľa (dodávateľa). Ak údaje uvedené v správe o prijatí nie sú správne, colný úrad príjemcu (odberateľa) o tejto skutočnosti bezodkladne informuje odosielateľa správy o prijatí.
(9)
Ak sa minerálny olej prepravuje v pozastavení dane na území únie podľa odseku 1 písm. a), colný úrad odosielateľa (dodávateľa) je povinný správu o prijatí zaslanú správcom dane členského štátu príjemcu (odberateľa) zaslať odosielateľovi (dodávateľovi) na daňovom území.
(10)
Minerálny olej, ktorý bol prepravovaný v pozastavení dane na území únie, musí byť po prevzatí bezodkladne umiestnený v sklade príjemcu (odberateľa) okrem prepravy minerálneho oleja na miesto priameho dodania.
(11)
Minerálny olej bez daňovej sadzby, ktorý podlieha postupu pri preprave podľa § 4 ods. 8, ako aj minerálny olej s nulovou sadzbou dane, ak nebol uvedený do daňového voľného obehu, je možné prepravovať len na základe elektronického dokumentu.
(12)
Na minerálny olej, ktorý sa má prepravovať v pozastavení dane na území únie, musí byť vždy zložená zábezpeka na daň s výnimkou, ak sa má minerálny olej prepravovať potrubím alebo ak sa má minerálny olej prepravovať slovenskému zástupcovi podľa § 16 ods. 3 alebo ozbrojeným silám Slovenskej republiky a ich civilným zamestnancom na použitie v súvislosti s aktivitami podľa medzinárodnej zmluvy5) na územie štátov, ktoré sú stranami Severoatlantickej zmluvy. Zábezpeku na daň zloží odosielateľ (dodávateľ) vo výške dane pripadajúcej na množstvo prepravovaného minerálneho oleja, ak tento zákon neustanovuje inak. Zloženie zábezpeky na daň na minerálny olej, ktorý sa má prepravovať v pozastavení dane, sa nevyžaduje, ak zábezpeka na daň podľa § 22 ods. 2 alebo ods. 3 je zložená v takej výške, že pokrýva zábezpeku na daň na minerálny olej, ktorý sa má prepravovať v pozastavení dane. Zábezpeka na daň zložená v inom členskom štáte je platná na daňovom území. Colný úrad na žiadosť odosielateľa (dodávateľa) povolí, aby namiesto odosielateľa (dodávateľa) zložil zábezpeku na daň príjemca (odberateľ), ak sa tak odosielateľ (dodávateľ) a príjemca (odberateľ) dohodli. Zloženú zábezpeku na daň colný úrad odosielateľa (dodávateľa) bezodkladne vráti osobe, ktorá zložila zábezpeku na daň, po zaevidovaní správy o prijatí zaslanej správcom dane členského štátu príjemcu (odberateľa), ak sa colný úrad odosielateľa (dodávateľa) a osoba, ktorá zložila zábezpeku na daň, nedohodli inak.
(13)
Colný úrad povolí na písomnú žiadosť odosielateľa (dodávateľa) zníženie zábezpeky na daň na prepravovaný minerálny olej odosielateľovi (dodávateľovi), ak výška dane pripadajúca na množstvo minerálneho oleja prepravovaného v pozastavení dane je najmenej 16 600 000 eur, ak nie je ohrozená vymožiteľnosť dane alebo vybratie dane a ak tento žiadateľ je daňovo spoľahlivý počas najmenej 24 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov pred podaním žiadosti o zníženie zábezpeky na daň na prepravovaný minerálny olej; znížená zábezpeka na daň je súčet sumy 16 600 000 eur a sumy, ktorá presahuje výšku 16 600 000 eur, zníženej o 50 %, pričom znížená zábezpeka na daň je najviac vo výške 24 900 000 eur. Povolenie na zníženie zábezpeky na daň na prepravovaný minerálny olej sa nevyžaduje, ak bolo vydané povolenie na zníženie zábezpeky na daň podľa § 23 ods. 14. Ak súčet zábezpeky na daň na minerálny olej, ktorý sa má prepravovať v pozastavení dane na území únie, a zábezpeky na daň na minerálny olej, ktorý sa má prepravovať v pozastavení dane alebo oslobodený od dane podľa § 10 ods. 1 na daňovom území, je najmenej 16 600 000 eur, znížená zábezpeka na daň na takto prepravovaný minerálny olej je súčet sumy 16 600 000 eur a sumy, ktorá presahuje výšku 16 600 000 eur, zníženej o 50 %, pričom znížená zábezpeka na daň je najviac vo výške 24 900 000 eur. Zábezpeka na daň podľa tohto odseku sa nevyžaduje, ak zábezpeka na daň podľa § 23 ods. 14 je zložená vo výške 24 900 000 eur. Ak odosielateľ (dodávateľ) nespĺňa niektorú z podmienok uvedených v § 21 ods. 4 písm. a), c) až g), povolenie na zníženie zábezpeky na daň zaniká.
(14)
Preprava minerálneho oleja v pozastavení dane z územia únie osobám uvedeným v § 16 ods. 2 alebo z daňového územia osobám uvedeným v § 16 ods. 3 sa uskutočňuje s elektronickým dokumentom a s osvedčením o oslobodení od spotrebnej dane vyhotoveným podľa vzoru a spôsobom ustanoveným v osobitnom predpise6) (ďalej len „osvedčenie o oslobodení“). Preprava minerálneho oleja v pozastavení dane z územia únie ozbrojeným silám iných členských štátov, ktoré sú stranami Severoatlantickej zmluvy, a ich civilným zamestnancom na použitie v súvislosti s aktivitami podľa medzinárodnej zmluvy5) alebo z daňového územia ozbrojeným silám Slovenskej republiky a ich civilným zamestnancom na použitie v súvislosti s aktivitami podľa medzinárodnej zmluvy5) na územie štátov, ktoré sú stranami Severoatlantickej zmluvy, sa uskutočňuje s osvedčením o oslobodení. Po ukončení prepravy minerálneho oleja v pozastavení dane osoby uvedené v § 16 ods. 2 bezodkladne informujú o prijatí minerálneho oleja Colný úrad Bratislava, ktorý vyhotoví správu o prijatí, pričom postupuje primerane podľa osobitného predpisu;20a) Colný úrad Bratislava zašle správu o prijatí správcovi dane členského štátu odosielateľa (dodávateľa).
§ 25
Oprávnený príjemca
(1)
Oprávneným príjemcom na daňovom území je osoba, ktorá má povolenie prijímať minerálny olej z iného členského štátu v pozastavení dane. Oprávneným príjemcom je aj osoba na území iného členského štátu oprávnená podľa právnych predpisov príslušného členského štátu prijímať minerálny olej z iného členského štátu v pozastavení dane. Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá chce byť oprávneným príjemcom na daňovom území a chce opakovane prijímať minerálny olej z iného členského štátu v pozastavení dane, musí písomne požiadať colný úrad o registráciu a vydanie povolenia prijímať minerálny olej z iného členského štátu v pozastavení dane. Osoba, ktorá chce príležitostne prijať minerálny olej z iného členského štátu v pozastavení dane, musí na každý príležitostný príjem minerálneho oleja písomne požiadať colný úrad o vydanie povolenia prijať minerálny olej z iného členského štátu v pozastavení dane.
(2)
Žiadosť o registráciu a vydanie povolenia prijímať minerálny olej z iného členského štátu v pozastavení dane alebo žiadosť o vydanie povolenia prijať minerálny olej z iného členského štátu v pozastavení dane musí obsahovať
a)
identifikačné údaje žiadateľa a adresu umiestnenia jeho prevádzkarní, ak nie sú totožné so sídlom alebo s trvalým pobytom žiadateľa,
b)
obchodný názov minerálneho oleja a príslušný kód kombinovanej nomenklatúry,
c)
údaj o predpokladanom ročnom objeme minerálneho oleja prijímaného v pozastavení dane v litroch alebo v kilogramoch, ak je žiadateľom osoba, ktorá chce prijímať minerálny olej z iného členského štátu v pozastavení dane opakovane,
d)
údaj o množstve minerálneho oleja v litroch alebo v kilogramoch a predpokladaný čas prijatia celého množstva minerálneho oleja, ktoré má v danom prípade prijať žiadateľ, ktorým je osoba, ktorá chce príležitostne prijať minerálny olej z iného členského štátu v pozastavení dane.
(3)
Prílohami k žiadosti sú
a)
doklad preukazujúci oprávnenie na podnikanie nie starší ako 30 dní, alebo jeho osvedčená kópia, ak je žiadateľom osoba, ktorá nemá sídlo alebo trvalý pobyt na daňovom území,
b)
technická dokumentácia, opis skladovacích zariadení, spôsob zabezpečenia minerálneho oleja pred neoprávneným použitím, počet zariadení na meranie prietoku, teploty, hmotnosti, hustoty minerálneho oleja a doklad o overení skladovacích a meracích zariadení podľa § 18 ods. 5, ak žiadateľ má zariadenie na skladovanie minerálneho oleja.
(4)
Žiadateľ musí spĺňať tieto podmienky:
a)
vedie účtovníctvo podľa osobitného predpisu,17)
b)
zložil zábezpeku na daň,
c)
nemá nedoplatky voči colnému úradu ani daňovému úradu,
d)
nemá nedoplatky na povinných odvodoch poistného podľa osobitných predpisov,19)
e)
nebol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin; to sa vzťahuje aj na zodpovedného zástupcu a fyzické osoby, ktoré sú členmi riadiacich alebo kontrolných orgánov žiadateľa,
f)
nie je v likvidácii ani na neho nie je právoplatne vyhlásený konkurz, povolené vyrovnanie, potvrdené nútené vyrovnanie alebo povolená reštrukturalizácia,
g)
nemá nedoplatky voči Agentúre pre núdzové zásoby ropy a ropných výrobkov.19aa)
(5)
Žiadateľ je povinný na požiadanie colného úradu spresniť údaje uvedené v žiadosti a v prílohách k žiadosti.
(6)
Osoba, ktorá chce prijímať minerálny olej z iného členského štátu v pozastavení dane opakovane, je povinná pred vydaním povolenia prijímať minerálny olej z iného členského štátu v pozastavení dane zložiť zábezpeku na daň vo výške dane pripadajúcej na množstvo minerálneho oleja, ktorý predpokladá prijať v priebehu dvoch po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov spôsobom podľa § 22 ods. 1.
(7)
Colný úrad pred vykonaním registrácie a vydaním povolenia prijímať minerálny olej z iného členského štátu v pozastavení dane opakovane, preverí u žiadateľa skutočnosti a údaje podľa odsekov 2 až 5. Ak sú skutočnosti a údaje pravdivé a žiadateľ spĺňa podmienky podľa odseku 6, colný úrad žiadateľa zaregistruje a vydá mu povolenie prijímať minerálny olej z iného členského štátu v pozastavení dane opakovane do 60 dní odo dňa podania tejto žiadosti.
(8)
Osoba, ktorá chce prijať minerálny olej z iného členského štátu v pozastavení dane príležitostne, je povinná pred vydaním povolenia prijať minerálny olej z iného členského štátu v pozastavení dane, zložiť zábezpeku na daň vo výške dane pripadajúcej na množstvo minerálneho oleja, ktoré má v danom prípade prijať, a to spôsobom podľa § 22 ods. 1. Colný úrad vydá potvrdenie o zložení zábezpeky na daň.
(9)
Colný úrad pred vydaním povolenia prijať minerálny olej z iného členského štátu v pozastavení dane preverí u žiadateľa, ktorý chce príležitostne prijať minerálny olej z iného členského štátu v pozastavení dane, skutočnosti a údaje uvedené v žiadosti a v prílohách k žiadosti. Ak sú tieto skutočnosti a údaje pravdivé a žiadateľ spĺňa podmienky uvedené v odsekoch 4 a 8, colný úrad vydá povolenie prijať minerálny olej z iného členského štátu v pozastavení dane najneskôr nasledujúci pracovný deň po dni, keď žiadateľ zložil zábezpeku na daň a určí lehotu na prijatie celého množstva minerálneho oleja, ktorá nesmie byť dlhšia ako 30 kalendárnych dní odo dňa vydania povolenia prijať minerálny olej z iného členského štátu v pozastavení dane. Na úhradu dane možno po dohode s colným úradom použiť zloženú zábezpeku na daň.
(10)
Ak oprávnený príjemca, ktorý prijíma minerálny olej z iného členského štátu v pozastavení dane opakovane, chce prijať minerálny olej a daň pripadajúca na toto množstvo minerálneho oleja je vyššia o viac ako 10 % než zložená zábezpeka na daň, je povinný najneskôr v deň prijatia tohto minerálneho oleja
a)
oznámiť túto skutočnosť colnému úradu písomne alebo v elektronickej forme,
b)
zvýšiť zloženú zábezpeku na daň o sumu, ktorá prevyšuje zloženú zábezpeku na daň.
(11)
Oprávnený príjemca, ktorý prijíma minerálny olej z iného členského štátu v pozastavení dane opakovane, je povinný doplniť zloženú zábezpeku na daň o sumu, ktorú colný úrad použil na úhradu dane a to do piatich dní odo dňa upovedomenia podľa odseku 13.
(12)
Oprávnený príjemca, ktorý prijíma minerálny olej z iného členského štátu v pozastavení dane opakovane, môže písomne požiadať colný úrad alebo s písomným súhlasom colného úradu banku, ktorá vystavila bankovú záruku o zníženie zloženej zábezpeky na daň, ak zložená zábezpeka na daň je vyššia o viac ako 20 % než daň pripadajúca na množstvo minerálneho oleja uvedeného do daňového voľného obehu za dva po sebe nasledujúce kalendárne mesiace za predpokladu, že tento stav trvá najmenej šesť po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov a za predpokladu, že tento stav trvá aj v čase posudzovania žiadosti o zníženie zábezpeky na daň a ak je žiadateľ daňovo spoľahlivý počas najmenej 24 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov pred podaním žiadosti o zníženie zloženej zábezpeky na daň; colný úrad vráti príslušný rozdiel do 15 dní odo dňa podania tejto žiadosti.
(13)
Ak oprávnený príjemca, ktorý prijíma minerálny olej z iného členského štátu v pozastavení dane opakovane, nezaplatí daň v lehote splatnosti ustanovenej týmto zákonom, colný úrad použije zábezpeku na daň na úhradu dane, o čom písomne upovedomí platiteľa dane.
(14)
Oprávnený príjemca je povinný každú zmenu údajov podľa odseku 2 a odseku 4 písm. a), c) až f) oznámiť colnému úradu do 15 dní odo dňa jej vzniku. Colný úrad preverí u oprávneného príjemcu údaje uvedené v oznámení a s prihliadnutím na rozsah a závažnosť zmien doplní pôvodné osvedčenie o registrácii a povolenie prijímať minerálny olej z iného členského štátu v pozastavení dane alebo vydá nové osvedčenie o registrácii a povolenie prijímať minerálny olej z iného členského štátu v pozastavení dane. Pri vydaní nového osvedčenia o registrácii a povolenia prijímať minerálny olej z iného členského štátu v pozastavení dane pre toho istého oprávneného príjemcu zostáva v platnosti pôvodné registračné číslo.
(15)
Povolenie prijímať minerálny olej z iného členského štátu v pozastavení dane zaniká
a)
dňom úmrtia oprávneného príjemcu alebo dňom nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia súdu o vyhlásení oprávneného príjemcu za mŕtveho, ak je oprávneným príjemcom fyzická osoba,
b)
dňom nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia súdu o vyhlásení konkurzu, o zamietnutí návrhu na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku alebo o zrušení konkurzu pre nedostatok majetku, dňom, kedy bolo potvrdené nútené vyrovnanie, povolené vyrovnanie alebo bola povolená reštrukturalizácia,
c)
desiatym dňom odo dňa uplynutia lehoty na doplnenie zábezpeky na daň podľa odseku 10 písm. b), ak zábezpeka na daň nebola doplnená,
d)
desiatym dňom odo dňa uplynutia lehoty na doplnenie zábezpeky na daň podľa odseku 11, ak zábezpeka na daň nebola doplnená,
e)
dňom odňatia povolenia prijímať minerálny olej z iného členského štátu v pozastavení dane colným úradom,
f)
dňom výmazu obchodného registra alebo obdobného registra alebo dňom zrušenia živnostenského oprávnenia za podmienok ustanovených osobitnými predpismi,19a) ak osoba nepodala žiadosť podľa písmena h),
g)
dňom, kedy oprávnený príjemca, ktorý prijíma minerálny olej z iného členského štátu v pozastavení dane príležitostne prijme celé množstvo minerálneho oleja, ktoré má uvedené v povolení prijímať minerálny olej z iného členského štátu v pozastavení dane,
h)
dňom podania žiadosti o výmaz z obchodného registra alebo obdobného registra alebo dňom podania žiadosti o zrušenie živnostenského oprávnenia, alebo dňom podania oznámenia o skončení podnikania,
i)
dňom uplynutia lehoty podľa odseku 9.
(16)
Colný úrad povolenie prijímať minerálny olej z iného členského štátu v pozastavení dane odníme, ak
a)
oprávnený príjemca vstúpi do likvidácie,
b)
oprávnený príjemca prestal spĺňať niektorú z podmienok uvedených v odsekoch 4 a 6,
c)
oprávnený príjemca porušuje povinnosti ustanovené týmto zákonom a uloženie pokuty a ani výzvy colného úradu alebo upozornenia neviedli k náprave,
d)
oprávnený príjemca požiada o odňatie povolenia prijímať minerálny olej z iného členského štátu v pozastavení dane,
e)
bola vykonaná registrácia a vydané povolenie na prevádzkovanie daňového skladu.
(17)
Colný úrad môže odňať povolenie prijímať minerálny olej z iného členského štátu v pozastavení dane, ak oprávnený príjemca počas obdobia presahujúceho 12 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov neprijíma minerálny olej, pričom prihliada na závažnosť dôvodov.
(18)
Po zániku povolenia prijímať minerálny olej z iného členského štátu v pozastavení dane
a)
oprávnený príjemca, v prípade podľa odseku 15 písm. a) dedič alebo súdom ustanovený správca dedičstva, v lehote určenej colným úradom podá daňové priznanie a v rovnakej lehote zaplatí daň, ak nebolo daňové priznanie podané a daň zaplatená ku dňu zániku povolenia prijímať minerálny olej z iného členského štátu v pozastavení dane,
b)
colný úrad použije zloženú zábezpeku na daň na úhradu dane a pohľadávok týkajúcich sa dane a prípadný zostatok zábezpeky na daň bezodkladne vráti osobe, ktorej zaniklo povolenie prijímať minerálny olej z iného členského štátu v pozastavení dane, v prípade podľa odseku 15 písm. a) dedičovi alebo súdom ustanovenému správcovi dedičstva,
c)
colný úrad požiada o úhradu dane a pohľadávok týkajúcich sa dane príslušnú banku, ak zabezpečením dane je banková záruka,20)
d)
colný úrad zruší registračné číslo.
(19)
Osobe, ktorej bolo odňaté povolenie prijímať minerálny olej z iného členského štátu v pozastavení dane z dôvodu uvedeného v odseku 16 písm. c), môže byť nové povolenie prijímať minerálny olej z iného členského štátu v pozastavení dane vydané najskôr po uplynutí piatich rokov po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia o odňatí povolenia prijímať minerálny olej z iného členského štátu v pozastavení dane; ak ide o osobu s ním majetkovo prepojenú alebo personálne prepojenú, môže jej byť vydané povolenie prijímať minerálny olej z iného členského štátu v pozastavení dane najskôr po uplynutí piatich rokov po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia vydaného oprávnenému príjemcovi o odňatí povolenia prijímať minerálny olej z iného členského štátu v pozastavení dane. V prípade odňatia povolenia prijímať minerálny olej z iného členského štátu v pozastavení dane z dôvodu uvedeného v odseku 17 môže byť vydané nové povolenie prijímať minerálny olej z iného členského štátu v pozastavení dane najskôr po uplynutí jedného roka po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia o odňatí povolenia prijímať minerálny olej z iného členského štátu v pozastavení dane.
§ 25a
Obchodník s vybraným minerálnym olejom
(1)
Osoba, ktorá chce na daňovom území v rámci podnikania obchodovať s daňovo zvýhodneným minerálnym olejom podľa § 11 ods. 2 písm. b), minerálnym olejom podľa § 4 ods. 2, na ktorý nie je ustanovená sadzba dane, minerálnym olejom podľa § 4 ods. 7 písm. a), b) a e), minerálnym olejom podľa § 6 ods. 1 písm. e) a g) alebo tovarom, ktorý sa svojím zložením a vlastnosťami približuje k minerálnemu oleju a mohol by byť použitý ako pohonná látka, ako palivo, ako prísada do pohonnej látky alebo by bol na tieto účely ponúkaný (ďalej len „vybraný minerálny olej“), a ak je tento vybraný minerálny olej prepravovaný voľne, automobilovými cisternami, železničnými cisternami alebo v obaloch väčších ako 210 litrov, musí požiadať colný úrad o vydanie povolenia na obchodovanie s vybraným minerálnym olejom (ďalej len „povolenie na obchodovanie“).
(2)
Na účely tohto zákona sa za obchodovanie v rámci podnikania s vybraným minerálnym olejom na daňovom území považuje každé
a)
nadobudnutie vybraného minerálneho oleja na daňovom území alebo z iného členského štátu alebo z tretích štátov; nadobudnutím vybraného minerálneho oleja sa rozumie nadobudnutie práva nakladať s vybraným minerálnym olejom ako vlastník,
b)
dodanie vybraného minerálneho oleja na daňovom území na konečnú spotrebu alebo inému prevádzkovateľovi živnosti,20d) alebo dodanie vybraného minerálneho oleja na územie iného členského štátu, alebo vývoz vybraného minerálneho oleja na územie tretích štátov; dodaním vybraného minerálneho oleja sa rozumie prevod práva nakladať s vybraným minerálnym olejom ako vlastník nadobúdateľovi vrátane dodávok vybraného minerálneho oleja, ak je tento tovar odoslaný alebo prepravený dodávateľom alebo nadobúdateľom na ich účet.
(3)
Povinnosť podľa odseku 1 sa nevzťahuje na osobu registrovanú colným úradom podľa § 21, 25 a 26 alebo evidovanú colným úradom podľa § 11, ktorá vykonáva len činnosť súvisiacu s prevádzkovaním daňového skladu, prijímaním minerálneho oleja z iného členského štátu v pozastavení dane, s odosielaním minerálneho oleja po jeho prepustení do voľného obehu2a) a s odoberaním a používaním daňovo zvýhodneného minerálneho oleja (ďalej len „registrovaná osoba“).
(4)
Osoba podľa odseku 1, ktorá chce v rámci podnikania obchodovať na daňovom území s daňovo zvýhodneným minerálnym olejom podľa § 11 ods. 2 písm. b), je povinná požiadať colný úrad o vydanie odberného poukazu.
(5)
Žiadosť o vydanie povolenia na obchodovanie alebo o vydanie odberného poukazu musí obsahovať
a)
identifikačné údaje žiadateľa a adresu umiestnenia jeho prevádzkarní, ak nie sú totožné so sídlom alebo s trvalým pobytom žiadateľa,
b)
druh vybraného minerálneho oleja, obchodný názov vybraného minerálneho oleja a príslušný kód kombinovanej nomenklatúry,
c)
predpokladaný ročný objem nadobudnutého, dodaného alebo vyvezeného vybraného minerálneho oleja v litroch alebo v kilogramoch.
(6)
Prílohami k žiadosti podľa odseku 5 sú:
a)
doklad preukazujúci oprávnenie na podnikanie nie starší ako 30 dní alebo jeho osvedčená kópia, ak je žiadateľom osoba, ktorá nemá sídlo alebo trvalý pobyt na daňovom území,
b)
technická dokumentácia a opis miesta uskladnenia daňovo zvýhodneného minerálneho oleja podľa § 11 ods. 2 písm. b) a spôsob jeho zabezpečenia pred neoprávneným použitím; skladovacie zariadenie musí spĺňať podmienky podľa § 18 ods. 5, ak žiadateľ má skladovacie zariadenie,
c)
doklad preukazujúci, že žiadateľ spĺňa podmienky uvedené v § 21 ods. 4 písm. c), e) až g),
d)
vyhlásenie žiadateľa, že spĺňa podmienky uvedené v § 21 ods. 4 písm. d),
e)
zoznam dodávateľov a odberateľov vybraného minerálneho oleja s uvedením ich identifikačných údajov.
(7)
Žiadateľ je povinný na požiadanie colného úradu spresniť údaje uvedené v tejto žiadosti a v jej prílohách.
(8)
Colný úrad pred vydaním povolenia na obchodovanie alebo vydaním odberného poukazu podľa odseku 4 preverí skutočnosti a údaje v žiadosti podľa odseku 5 a v prílohách podľa odseku 6. Ak sú tieto skutočnosti a údaje pravdivé, colný úrad vydá žiadateľovi podľa odseku 1 povolenie na obchodovanie alebo žiadateľovi podľa odseku 4 odberný poukaz do 30 dní odo dňa podania tejto žiadosti.
(9)
Na vydanie odberného poukazu, jeho používanie a odňatie, na vyradenie z evidencie, ako aj nakladanie s daňovo zvýhodneným minerálnym olejom podľa § 11 ods. 2 písm. b) sa použije § 11 ods. 5, 7 až 9 a 11 až 13 primerane.
(10)
Držiteľ povolenia na obchodovanie je povinný
a)
oznámiť každú zmenu skutočností a údajov podľa odsekov 5 a 6 colnému úradu do 15 dní odo dňa ich vzniku,
b)
predávať a dodávať vybraný minerálny olej na daňovom území len držiteľovi povolenia na obchodovanie alebo registrovanej osobe,
c)
nakupovať a prijímať vybraný minerálny olej na daňovom území len od držiteľa povolenia na obchodovanie alebo od registrovanej osoby,
d)
predložiť na požiadanie colného úradu doklady preukazujúce spôsob nadobudnutia vybraného minerálneho oleja,
e)
viesť evidenciu podľa § 38a.
(11)
Na odňatie a zánik povolenia na obchodovanie sa primerane použije § 25.
(12)
Ak držiteľovi povolenia na obchodovanie zaniklo povolenie na obchodovanie podľa odseku 11, môže zásoby vybraného minerálneho oleja predať inému držiteľovi povolenia na obchodovanie alebo registrovanej osobe len so súhlasom colného úradu. Rovnako postupuje aj správca konkurznej podstaty, súdny exekútor alebo iná osoba, ak pri výkone rozhodnutia predáva vybraný minerálny olej.
(13)
Držiteľ povolenia na obchodovanie, ktorému colný úrad vydal povolenie na obchodovanie s vybraným minerálnym olejom kódu kombinovanej nomenklatúry 2710 19 71 až 2710 19 83, 2710 19 87 až 2710 19 99 a 3403 19 10, je povinný najneskôr dva pracovné dni pred každým prijatím tohto vybraného minerálneho oleja z iného členského štátu, odoslaním do iného členského štátu, dovozom z tretích štátov, vývozom do tretích štátov a nákupom v inom členskom štáte a jeho následným predajom do iného členského štátu, a to bez ohľadu na skutočnosť, že tento vybraný minerálny olej nebol na daňovom území prijatý a cez daňové územie bol len prepravený alebo sa jeho preprava cez daňové územie neuskutočnila, oznámiť colnému úradu
a)
svoje identifikačné údaje,
b)
množstvo, obchodný názov a príslušný kód kombinovanej nomenklatúry vybraného minerálneho oleja,
c)
kinematickú viskozitu vybraného minerálneho oleja podľa § 6 ods. 1 písm. g),
d)
identifikačné údaje dodávateľa alebo odberateľa vybraného minerálneho oleja,
e)
identifikačné údaje osoby, ktorej predáva alebo od ktorej nakupuje vybraný minerálny olej,
f)
miesto dodania vybraného minerálneho oleja.
(14)
Ak držiteľ povolenia na obchodovanie prijíma alebo odosiela vybraný minerálny olej kódu kombinovanej nomenklatúry 2710 19 71 až 2710 19 83, 2710 19 87 až 2710 19 99 a 3403 19 10 opakovane, môže požiadať colný úrad o povolenie, aby dodávky uskutočnené v jednom zdaňovacom období boli zahrnuté do jedného oznámenia podľa odseku 13. Žiadosť podľa prvej vety je držiteľ povolenia na obchodovanie povinný predložiť colnému úradu najneskôr päť pracovných dní pred zdaňovacím obdobím, za ktoré chce podať oznámenie. Ak vznikne rozdiel medzi množstvom minerálneho oleja, ktoré uviedol držiteľ povolenia na obchodovanie v oznámení podľa prvej vety, a skutočne prijatým množstvom, je držiteľ povolenia na obchodovanie povinný oznámiť túto skutočnosť colnému úradu, a to do piatich dní po skončení zdaňovacieho obdobia.
(15)
Ustanovenia odsekov 1 až 14 sa nevzťahujú na osobu, ktorá obchoduje s
a)
biogénnou látkou podľa § 4 ods. 7 písm. b) určenou výhradne na potravinárske účely,
b)
vybraným minerálnym olejom v obaloch s objemom menej ako 210 litrov.
§ 25b
Predajca pohonných látok
(1)
Osoba, ktorá chce v rámci podnikateľskej činnosti na daňovom území predávať v daňovom voľnom obehu minerálny olej uvedený v § 6 ods. 1 písm. a), d) alebo písm. f) na konečnú spotrebu (ďalej len „predajca pohonných látok“), je povinná pred začatím predaja minerálneho oleja uvedeného v § 6 ods. 1 písm. a), d) alebo písm. f) požiadať colný úrad o zaradenie do evidencie predajcov pohonných látok. Žiadosť o zaradenie do evidencie predajcov pohonných látok musí obsahovať identifikačné údaje a adresu umiestnenia prevádzkarní, ak nie sú totožné so sídlom alebo s trvalým pobytom žiadateľa.
(2)
Colný úrad najneskôr do 15 pracovných dní odo dňa podania žiadosti podľa odseku 1 zaradí žiadateľa do evidencie predajcov pohonných látok.
(3)
Predajca pohonných látok je povinný
a)
predložiť na požiadanie colného úradu účtovné doklady o nadobudnutí minerálneho oleja podľa § 6 ods. 1 písm. a), d) alebo písm. f),
b)
viesť za kalendárny mesiac podľa účtovných dokladov evidenciu nakúpeného a predaného minerálneho oleja podľa § 6 ods. 1 písm. a), d) alebo písm. f), v ktorej je zvlášť za každý výdajný stojan pohonných látok zaznamenaný stav súčtového počítadla na meradle overenom podľa osobitného predpisu;14) evidenciu je predajca pohonných hmôt povinný uchovávať tri roky odo dňa výdaja alebo predaja minerálneho oleja podľa § 6 ods. 1 písm. a), d) alebo písm. f),
c)
skladovať v prevádzkarni samostatne minerálny olej podľa § 6 ods. 1 písm. a), d) alebo písm. f),
d)
oznámiť každú zmenu skutočností a údajov podľa odseku 1 colnému úradu do 15 dní odo dňa ich vzniku.
(4)
Na vyradenie z evidencie predajcov pohonných látok sa použije § 25 primerane.
§ 26
Registrovaný odosielateľ
(1)
Registrovaným odosielateľom na daňovom území je osoba, ktorá má povolenie odosielať minerálny olej v pozastavení dane po jeho prepustení do voľného obehu.2a) Registrovaným odosielateľom je aj osoba na území iného členského štátu oprávnená podľa právnych predpisov príslušného členského štátu odosielať minerálny olej po jeho prepustení do voľného obehu2a) v pozastavení dane. Osoba, ktorá chce byť registrovaným odosielateľom na daňovom území, musí písomne požiadať colný úrad o registráciu a vydanie povolenia odosielať minerálny olej v pozastavení dane.
(2)
Žiadosť o registráciu a vydanie povolenia odosielať minerálny olej v pozastavení dane musí obsahovať
a)
identifikačné údaje žiadateľa,
b)
obchodný názov minerálneho oleja a príslušný kód kombinovanej nomenklatúry,
c)
údaj o predpokladanom ročnom objeme minerálneho oleja odosielaného v pozastavení dane v litroch alebo v kilogramoch,
d)
zoznam členských štátov, do ktorých bude žiadateľ odosielať minerálny olej v pozastavení dane.
(3)
Prílohou k žiadosti je doklad preukazujúci oprávnenie na podnikanie nie starší ako 30 dní alebo jeho osvedčená kópia, ak je žiadateľom osoba, ktorá nemá sídlo alebo trvalý pobyt na daňovom území.
(4)
Žiadateľ musí spĺňať tieto podmienky:
a)
vedie účtovníctvo podľa osobitného predpisu,17)
b)
zložil zábezpeku na daň podľa § 25 ods. 6,
c)
nemá nedoplatky voči colnému úradu ani daňovému úradu,
d)
nemá nedoplatky na povinných odvodoch poistného podľa osobitných predpisov,19)
e)
nebol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin; to sa vzťahuje aj na zodpovedného zástupcu a fyzické osoby, ktoré sú členmi riadiacich alebo kontrolných orgánov žiadateľa,
f)
nie je v likvidácii, ani na neho nie je právoplatne vyhlásený konkurz alebo povolené vyrovnanie, potvrdené nútené vyrovnanie alebo povolená reštrukturalizácia.
(5)
Žiadateľ je povinný na žiadosť colného úradu spresniť údaje uvedené v žiadosti a v prílohe k žiadosti.
(6)
Na registráciu, vydanie povolenia odosielať minerálny olej v pozastavení dane, zábezpeku na daň, zmenu údajov a na odňatie a zánik povolenia odosielať minerálny olej v pozastavení dane sa použije § 25 primerane.
§ 27
Postup pri preprave minerálneho oleja v pozastavení dane a oslobodeného od dane pri nedostupnom elektronickom systéme
(1)
Na účely tohto zákona sa elektronický systém6c) považuje za nedostupný, ak je elektronický systém6c) nedostupný u správcu dane a nie je možné vypracovať, odoslať alebo prijať elektronický dokument alebo správu o prijatí.
(2)
Ak je elektronický systém6c) nedostupný, odosielateľ (dodávateľ) je povinný
a)
oznámiť písomne, telefonicky, faxom alebo elektronicky colnému úradu odosielateľa (dodávateľa) začatie prepravy minerálneho oleja v pozastavení dane alebo oslobodeného od dane podľa § 10 ods. 1; v prípade telefonického, faxového alebo elektronického oznámenia sa písomné potvrdenie oznámenia nevyžaduje,
b)
vyhotoviť sprievodný dokument, ktorý obsahuje rovnaké údaje ako elektronický dokument uvedený v § 23 ods. 4 alebo § 24 ods. 2.
(3)
Ak je elektronický systém6c) nedostupný, môže odosielateľ (dodávateľ) začať prepravu minerálneho oleja v pozastavení dane alebo oslobodeného od dane podľa § 10 ods. 1 len so súhlasom colného úradu odosielateľa (dodávateľa). Súhlas so začatím prepravy minerálneho oleja v pozastavení dane alebo oslobodeného od dane podľa § 10 ods. 1 oznamuje colný úrad odosielateľa (dodávateľa) faxom alebo elektronicky; písomné potvrdenie súhlasu sa nevyžaduje.
(4)
Minerálny olej prepravovaný v pozastavení dane alebo oslobodený od dane podľa § 10 ods. 1 musí sprevádzať sprievodný dokument vyhotovený odosielateľom (dodávateľom) s výnimkou prepravy minerálneho oleja potrubím. Odosielateľ (dodávateľ) si ponechá kópiu sprievodného dokumentu a ďalšiu kópiu sprievodného dokumentu je povinný pred začatím prepravy minerálneho oleja v pozastavení dane alebo oslobodeného od dane podľa § 10 ods. 1 zaslať písomne, faxom alebo elektronicky colnému úradu odosielateľa (dodávateľa); v prípade faxového alebo elektronického zaslania kópie sprievodného dokumentu sa jeho písomné doručenie nevyžaduje.
(5)
Ak je počas prepravy minerálneho oleja v pozastavení dane alebo oslobodeného od dane podľa § 10 ods. 1 elektronický systém6c) nedostupný, môže odosielateľ (dodávateľ), ktorý zložil zábezpeku na daň, zmeniť miesto prijatia minerálneho oleja v pozastavení dane alebo oslobodeného od dane podľa § 10 ods. 1 alebo zmeniť príjemcu (odberateľa) s výnimkou príjemcu (odberateľa), ktorým je slovenský zástupca podľa § 16 ods. 3 alebo ozbrojené sily Slovenskej republiky a ich civilní zamestnanci, len ak oznámil colnému úradu odosielateľa (dodávateľa) informácie podľa osobitného predpisu20a) a tento colný úrad so zmenou súhlasil. Odosielateľ (dodávateľ) je povinný požadované informácie zaslať písomne, faxom alebo elektronicky colnému úradu odosielateľa (dodávateľa); v prípade faxového alebo elektronického oznámenia sa jeho písomné doručenie nevyžaduje. Po obdržaní súhlasu colného úradu odosielateľa (dodávateľa) je odosielateľ (dodávateľ) povinný vyznačiť na zadnej strane sprievodného dokumentu, ktorý sprevádza prepravovaný minerálny olej, nové miesto prijatia minerálneho oleja v pozastavení dane alebo oslobodeného od dane podľa § 10 ods. 1 alebo nového príjemcu (odberateľa).
(6)
Ak sa preprava minerálneho oleja v pozastavení dane alebo oslobodeného od dane podľa § 10 ods. 1 ukončila so sprievodným dokumentom alebo ak je elektronický systém6c) nedostupný v čase prijatia minerálneho oleja v pozastavení dane alebo oslobodeného od dane podľa § 10 ods. 1, príjemca (odberateľ) je povinný vyhotoviť správu o prijatí v písomnej forme (ďalej len „písomná správa o prijatí“), ktorá musí obsahovať rovnaké údaje ako správa o prijatí podľa § 23 ods. 9 alebo § 24 ods. 8. Písomná správa o prijatí je potvrdením o ukončení prepravy minerálneho oleja v pozastavení dane alebo oslobodeného od dane podľa § 10 ods. 1 pri nedostupnom elektronickom systéme.6c) Príjemca (odberateľ) je povinný túto písomnú správu o prijatí predložiť colnému úradu príjemcu (odberateľa), ktorý kópiu písomnej správy o prijatí zasiela colnému úradu odosielateľa (dodávateľa) alebo správcovi dane členského štátu odosielateľa (dodávateľa). Colný úrad odosielateľa (dodávateľa) je povinný kópiu písomnej správy o prijatí zaslať odosielateľovi (dodávateľovi).
(7)
Ak sa elektronický systém6c) sprístupní, colný úrad, odosielateľ (dodávateľ) a príjemca (odberateľ) sú povinní bezodkladne postupovať podľa § 23 alebo § 24; rovnako sú povinní postupovať, ak bola preprava tohto minerálneho oleja ukončená pri nedostupnom elektronickom systéme.6c)
(8)
Ak nebola príjemcom (odberateľom) vyhotovená správa o prijatí alebo písomná správa o prijatí z iného dôvodu, ako je nedostupnosť elektronického systému,6c) je príjemca (odberateľ) povinný predložiť colnému úradu príjemcu (odberateľa) iný dôkaz o ukončení prepravy minerálneho oleja v pozastavení dane alebo oslobodeného od dane podľa § 10 ods. 1, ktorý musí obsahovať rovnaké náležitosti, ako sú uvedené v správe o prijatí podľa § 23 ods. 9 alebo § 24 ods. 8. Ak colný úrad príjemcu (odberateľa) uzná iný dôkaz o ukončení prepravy minerálneho oleja v pozastavení dane alebo oslobodeného od dane podľa § 10 ods. 1, oznámi túto skutočnosť colnému úradu odosielateľa (dodávateľa) alebo správcovi dane členského štátu odosielateľa (dodávateľa) a ukončí prepravu minerálneho oleja v pozastavení dane alebo oslobodeného od dane podľa § 10 ods. 1 prostredníctvom elektronického systému.6c)
(9)
Pri nedostupnom elektronickom systéme6c) nie je dotknutá povinnosť zložiť zábezpeku na daň podľa tohto zákona.
(10)
Pri preprave minerálneho oleja pre lietadlovú techniku ozbrojených síl, ozbrojených bezpečnostných zborov, záchranných služieb a pre lietadlovú techniku pre potreby Hasičského a záchranného zboru4b) pri plnení úloh podľa osobitného predpisu,4c) v mimoriadnych situáciách4a) alebo v krízových situáciách20c) sa postup podľa tohto ustanovenia použije primerane.
§ 28
Nezrovnalosti pri preprave minerálneho oleja v pozastavení dane
(1)
Nezrovnalosťou pri preprave minerálneho oleja v pozastavení dane sa na účely tohto zákona rozumejú také okolnosti, v dôsledku ktorých sa preprava minerálneho oleja alebo časť prepravy minerálneho oleja v pozastavení dane neukončila podľa tohto zákona.
(2)
Za nezrovnalosť pri preprave minerálneho oleja v pozastavení dane sa na účely tohto zákona nepovažuje, ak
a)
bol minerálny olej pri preprave v pozastavení dane nenávratne zničený v dôsledku nehody, havárie, nepredvídateľných okolností alebo vplyvom vyššej moci a ak sú tieto straty na základe úradného zistenia a potvrdenia uznané colným úradom alebo správcom dane iného členského štátu, alebo
b)
došlo pri preprave minerálneho oleja v pozastavení dane k stratám minerálneho oleja, ktoré pripadajú na prirodzené úbytky minerálneho oleja súvisiace s jeho fyzikálno-chemickými vlastnosťami počas prepravy, a ak sú tieto straty uznané colným úradom alebo správcom dane iného členského štátu.
(3)
Ak pri preprave minerálneho oleja v pozastavení dane vznikne nezrovnalosť na daňovom území, daňová povinnosť vznikne na daňovom území, a to dňom vzniku nezrovnalosti.
(4)
Ak sa pri preprave minerálneho oleja v pozastavení dane z iného členského štátu na daňové územie zistí nezrovnalosť na daňovom území a nie je možné určiť miesto vzniku nezrovnalosti, daňová povinnosť vznikne na daňovom území, a to dňom zistenia nezrovnalosti.
(5)
Ak pri preprave minerálneho oleja v pozastavení dane vznikne daňová povinnosť podľa odseku 3 alebo odseku 4 a platiteľom dane je prevádzkovateľ daňového skladu, registrovaný odosielateľ alebo osoba, ktorá zložila zábezpeku na daň v inom členskom štáte, colný úrad informuje správcu dane členského štátu, v ktorom bola zložená zábezpeka na daň, o vzniku povinnosti priznať a zaplatiť daň na daňovom území.
(6)
Ak minerálny olej prepravovaný v pozastavení dane z daňového územia na územie iného členského štátu nebol dopravený na miesto určenia a počas prepravy minerálneho oleja v pozastavení dane nebola zistená nezrovnalosť, daňová povinnosť vznikne na daňovom území, a to dňom odoslania minerálneho oleja v pozastavení dane. Ak odosielateľ (dodávateľ) minerálneho oleja v lehote do štyroch mesiacov odo dňa odoslania minerálneho oleja nepredloží colnému úradu dôkaz o ukončení prepravy, podá daňové priznanie a zaplatí daň spôsobom podľa odseku 8; za dôkaz preukazujúci ukončenie prepravy sa na účely tohto ustanovenia považuje správa o prijatí alebo písomná správa o prijatí, alebo elektronická správa o vývoze vyhotovená prostredníctvom elektronického systému,6c) a to spôsobom uvedeným v osobitnom predpise20a) (ďalej len „správa o vývoze“), alebo správa o vývoze v písomnej forme (ďalej len „písomná správa o vývoze“), alebo iný dôkaz preukazujúci ukončenie prepravy minerálneho oleja v pozastavení dane, alebo dôkaz o tom, že nezrovnalosť nevznikla na daňovom území.
(7)
Ak osoba, ktorá zložila zábezpeku na daň na daňovom území, nebola preukázateľne oboznámená so skutočnosťou, že minerálny olej nebol dopravený na miesto určenia, je oprávnená do 30 dní odo dňa obdržania oznámenia colného úradu o zistení tejto skutočnosti preukázať colnému úradu odosielateľa (dodávateľa) ukončenie prepravy minerálneho oleja v pozastavení dane alebo vznik nezrovnalosti v inom členskom štáte.
(8)
Platiteľ dane, ktorým je prevádzkovateľ daňového skladu, postupuje pri zistení nezrovnalosti podľa § 14 ods. 2, pričom daň vypočíta podľa sadzieb platných v deň vzniku daňovej povinnosti. Platiteľ dane, s výnimkou prevádzkovateľa daňového skladu, je povinný do piatich pracovných dní po zistení nezrovnalosti podať daňové priznanie, vypočítať daň podľa sadzieb dane platných v deň vzniku daňovej povinnosti a v rovnakej lehote zaplatiť daň, a to
a)
colnému úradu, ak platiteľ dane má sídlo alebo trvalý pobyt na daňovom území,
b)
Colnému úradu Bratislava, ak platiteľ dane nemá sídlo alebo trvalý pobyt na daňovom území.
(9)
Ak sa pred uplynutím troch rokov odo dňa začatia prepravy minerálneho oleja v pozastavení dane zistí, že k nezrovnalosti pri preprave minerálneho oleja v pozastavení dane došlo
a)
v inom členskom štáte a v tom členskom štáte bola daň zaplatená, colný úrad zaplatenú daň na daňovom území vráti platiteľovi dane, ktorý daň zaplatil, a to do 30 dní odo dňa predloženia dokladu o zaplatení dane v inom členskom štáte,
b)
na daňovom území pri preprave minerálneho oleja z daňového skladu na daňovom území do daňového skladu na daňovom území, ktorá mala za následok vznik daňovej povinnosti a daň bola zaplatená, colný úrad zaplatenú daň vráti platiteľovi dane, a to do 30 dní odo dňa predloženia dokladu potvrdzujúceho, že nezrovnalosť bola odstránená.
(10)
Po uplynutí lehoty troch rokov odo dňa začatia prepravy minerálneho oleja v pozastavení dane nemožno vrátiť daň.
(11)
Na daňové priznanie sa použije § 14 primerane.
§ 29
Postup pri preprave minerálneho oleja v pozastavení dane pri dovoze
(1)
Dovozom minerálneho oleja sa na účely tohto zákona rozumie prepustenie minerálneho oleja do voľného obehu2a) v mieste dovozu. Miestom dovozu je miesto, kde sa minerálny olej nachádza v čase prepustenia do voľného obehu.2a) Na daň a na správu dane pri dovoze minerálneho oleja sa vzťahujú colné predpisy, ak tento zákon neustanovuje inak.
(2)
Minerálny olej po prepustení do voľného obehu2a) je možné uviesť do daňového režimu pozastavenia dane, pričom sa uplatní rovnaký postup ako pri preprave minerálneho oleja v pozastavení dane.
(3)
Minerálny olej, ktorý po prepustení do voľného obehu2a) uviedol dovozca, ktorým je prevádzkovateľ daňového skladu alebo registrovaný odosielateľ (ďalej len „dovozca“), do pozastavenia dane, musí byť bezodkladne umiestnený v daňovom sklade na daňovom území alebo odoslaný dovozcom prevádzkovateľovi daňového skladu alebo oprávnenému príjemcovi na území iného členského štátu. Dovozca je povinný preukázať sa colnému úradu, ktorý minerálny olej prepúšťa do voľného obehu,2a) povolením na prevádzkovanie daňového skladu alebo povolením odosielať minerálny olej v pozastavení dane a potvrdením colného úradu o výške zloženej zábezpeky na daň pripadajúcej na prepravované množstvo minerálneho oleja. Zloženie zábezpeky na daň sa nevyžaduje, ak zábezpeka na daň podľa § 22 ods. 3 pokrýva zábezpeku na daň na minerálny olej, ktorý sa má prepravovať v pozastavení dane.
(4)
Užívateľský podnik pri dovoze minerálneho oleja na účely oslobodené od dane podľa § 10 ods. 1 je povinný preukázať sa colnému úradu, ktorý minerálny olej prepúšťa do voľného obehu,2a) odberným poukazom a potvrdením colného úradu o výške zloženej zábezpeky na daň pripadajúcej na prepravované množstvo minerálneho oleja. Minerálny olej po jeho prevzatí musí byť bezodkladne umiestnený v sklade užívateľského podniku.
(5)
Dokumenty, na základe ktorých bol minerálny olej prepustený do voľného obehu,2a) musia obsahovať informáciu o množstve biogénnej látky v percentách objemu v dovezenom minerálnom oleji, ak takto prepravovaný minerálny olej biogénnu látku obsahuje.
§ 30
Postup pri preprave minerálneho oleja v pozastavení dane pri vývoze
(1)
Vývozom minerálneho oleja sa na účely tohto zákona rozumie prepustenie minerálneho oleja do colného režimu vývoz25a) a jeho preprava do miesta výstupu. Miestom výstupu sa na účely tohto zákona rozumie miesto, v ktorom bola preprava minerálneho oleja v pozastavení dane ukončená a minerálny olej opustil územie únie. Minerálny olej po prepustení do colného režimu vývoz25a) môže prepravovať v pozastavení dane do miesta výstupu len vývozca, ktorým je prevádzkovateľ daňového skladu alebo registrovaný odosielateľ (ďalej len „vývozca“).
(2)
Prepravu minerálneho oleja v pozastavení dane pri vývoze, prepravu minerálneho oleja bez daňovej sadzby, ktorý podlieha postupu pri preprave podľa § 4 ods. 8 pri vývoze, a prepravu minerálneho oleja s nulovou sadzbou dane, ak nebol uvedený do daňového voľného obehu pri vývoze, je možné uskutočniť len na základe elektronického dokumentu, ak tento zákon neustanovuje inak. Vývozca vyhotoví návrh elektronického dokumentu, ktorý zašle colnému úradu vývozu25b) na daňovom území. Návrh elektronického dokumentu a aj akákoľvek zmena vykonaná prostredníctvom elektronického systému6c) musia byť podpísané zaručeným elektronickým podpisom,20b) ak sa vývozca a colný úrad vývozu25b) nedohodnú inak. Colný úrad vývozu25b) na daňovom území elektronicky overí údaje v návrhu elektronického dokumentu a ak sú údaje správne, pridelí k návrhu elektronického dokumentu referenčný kód a zároveň zašle elektronický dokument s prideleným referenčným kódom vývozcovi a colnému úradu výstupu25c) na daňovom území. Ak údaje uvedené v návrhu elektronického dokumentu nie sú správne, colný úrad vývozu25b) na daňovom území o tejto skutočnosti bezodkladne informuje odosielateľa návrhu elektronického dokumentu. Prepravu minerálneho oleja v pozastavení dane pri vývoze je možné začať až po pridelení referenčného kódu. Minerálny olej prepravovaný v pozastavení dane pri vývoze musí sprevádzať písomný dokument obsahujúci referenčný kód.
(3)
Vývozca môže zrušiť elektronický dokument, ak bolo prijaté colné vyhlásenie, ktorým bol minerálny olej navrhnutý do colného režimu vývoz,25a) zrušené podľa osobitného predpisu.25d)
(4)
Počas prepravy minerálneho oleja v pozastavení dane pri vývoze môže vývozca, ktorý zložil zábezpeku na daň, zmeniť miesto výstupu minerálneho oleja prostredníctvom elektronického systému,6c) a to spôsobom uvedeným v osobitnom predpise.20a)
(5)
Colný úrad výstupu25c) na daňovom území vyhotoví prostredníctvom elektronického systému6c) elektronické potvrdenie osvedčujúce, že minerálny olej opustil územie únie (ďalej len „potvrdenie o výstupe“), ktoré odošle colnému úradu vývozu25b) na daňovom území. Colný úrad vývozu25b) na daňovom území elektronicky overí údaje uvedené v potvrdení o výstupe a vyhotoví správu o vývoze, ktorú zašle vývozcovi; správa o vývoze potvrdzuje, že preprava minerálneho oleja v pozastavení dane pri vývoze bola ukončená a minerálny olej opustil územie únie.
(6)
Ak je colný úrad vývozu25b) na daňovom území zároveň i colným úradom výstupu25c) na daňovom území, colný úrad vyhotoví správu o vývoze, ktorú zašle vývozcovi; potvrdenie o výstupe sa nevyžaduje.
(7)
Ak je miesto vývozu v inom členskom štáte a miesto výstupu je na daňovom území, colný úrad výstupu25c) na daňovom území vyhotoví potvrdenie o výstupe, ktoré elektronicky zašle správcovi dane členského štátu vývozu.
(8)
Ak je miesto vývozu na daňovom území a miesto výstupu je v inom členskom štáte, colný úrad vývozu25b) na daňovom území zašle elektronický dokument colnému úradu výstupu25c) v inom členskom štáte. Colný úrad vývozu25b) na daňovom území po obdržaní potvrdenia o výstupe vyhotoveného colným úradom výstupu25c) v inom členskom štáte elektronicky overí údaje uvedené v potvrdení o výstupe a vyhotoví správu o vývoze, ktorú zašle vývozcovi.
(9)
Na zloženie zábezpeky na daň na prepravu minerálneho oleja v pozastavení dane pri vývoze sa použije § 24 ods. 12 a 13 primerane. Zloženú zábezpeku na daň colný úrad vývozu25b) bezodkladne vráti osobe, ktorá zložila zábezpeku na daň, po zaevidovaní správy o vývoze, ak sa colný úrad vývozu25b) a osoba, ktorá zložila zábezpeku na daň, nedohodli inak.
§ 30a
Postup pri preprave minerálneho oleja v pozastavení dane pri vývoze pri nedostupnom elektronickom systéme
(1)
Ak je elektronický systém6c) nedostupný podľa § 27, vývozca je povinný
a)
oznámiť písomne, telefonicky, faxom alebo elektronicky colnému úradu vývozu25b) začatie prepravy minerálneho oleja v pozastavení dane pri vývoze; v prípade telefonického, faxového alebo elektronického oznámenia sa písomné potvrdenie oznámenia nevyžaduje,
b)
vyhotoviť sprievodný dokument podľa § 27.
(2)
Vývozca môže začať prepravu minerálneho oleja v pozastavení dane pri vývoze podľa odseku 1 len so súhlasom colného úradu vývozu.25b) Súhlas so začatím prepravy minerálneho oleja v pozastavení dane pri vývoze oznamuje colný úrad vývozu25b) faxom alebo elektronicky; písomné potvrdenie súhlasu sa nevyžaduje.
(3)
Minerálny olej prepravovaný v pozastavení dane pri vývoze musí sprevádzať sprievodný dokument vyhotovený vývozcom. Vývozca si ponechá kópiu sprievodného dokumentu a ďalšiu kópiu sprievodného dokumentu je povinný pred začatím prepravy zaslať písomne, faxom alebo elektronicky colnému úradu vývozu;25b) v prípade faxového alebo elektronického zaslania kópie sprievodného dokumentu sa jeho písomné doručenie nevyžaduje.
(4)
Ak je počas prepravy minerálneho oleja v pozastavení dane pri vývoze elektronický systém6c) nedostupný, podľa § 27 môže vývozca, ktorý zložil zábezpeku na daň, zmeniť miesto výstupu, len ak oznámil colnému úradu vývozu25b) informácie podľa osobitného predpisu20a) a tento colný úrad so zmenou súhlasil. Vývozca je povinný požadované informácie zaslať písomne, faxom alebo elektronicky colnému úradu vývozu;25b) v prípade faxového alebo elektronického oznámenia sa jeho písomné doručenie nevyžaduje. Po obdržaní súhlasu colného úradu vývozu25b) je vývozca povinný vyznačiť na zadnej strane sprievodného dokumentu, ktorý sprevádza prepravovaný minerálny olej, nové miesto výstupu.
(5)
Ak sa preprava minerálneho oleja v pozastavení dane pri vývoze ukončila so sprievodným dokumentom na daňovom území alebo ak je elektronický systém6c) nedostupný v čase, keď minerálny olej opustil územie únie na daňovom území, colný úrad výstupu25c) na daňovom území je povinný vyhotoviť potvrdenie o výstupe v písomnej forme (ďalej len „písomné potvrdenie o výstupe“), ktoré musí obsahovať rovnaké údaje ako potvrdenie o výstupe podľa § 30 ods. 5. Colný úrad výstupu25c) na daňovom území zašle písomné potvrdenie o výstupe colnému úradu vývozu25b) na daňovom území alebo správcovi dane členského štátu vývozcu, ak nebol minerálny olej prepustený do colného režimu vývoz25a) na daňovom území. Písomné potvrdenie o výstupe je dokladom potvrdzujúcim, že minerálny olej opustil územie únie. Colný úrad vývozu25b) na daňovom území na základe písomného potvrdenia o výstupe vyhotoví písomnú správu o vývoze, ktorú zašle vývozcovi.
(6)
Ak sa elektronický systém6c) sprístupní, vývozca, colný úrad vývozu25b) a colný úrad výstupu25c) sú povinní bezodkladne postupovať podľa § 30 ods. 2; rovnako sú povinní postupovať, ak bola preprava minerálneho oleja v pozastavení dane pri vývoze ukončená pri nedostupnom elektronickom systéme.6c)
(7)
Ak nebola colným úradom vývozu25b) vyhotovená správa o vývoze podľa § 30 ods. 5 z iného dôvodu, ako je nedostupnosť elektronického systému,6c) je vývozca povinný predložiť colnému úradu vývozu25b) iný dôkaz o ukončení prepravy minerálneho oleja v pozastavení dane pri vývoze, ktorý musí obsahovať rovnaké údaje, ako sú uvedené v správe o vývoze podľa § 30 ods. 5. Ak colný úrad vývozu25b) na daňovom území uzná iný dôkaz o ukončení prepravy minerálneho oleja v pozastavení dane pri vývoze, oznámi túto skutočnosť vývozcovi a ukončí prepravu minerálneho oleja v pozastavení dane pri vývoze prostredníctvom elektronického systému.6c)
§ 31
Preprava minerálneho oleja mimo pozastavenia dane na podnikateľské účely
(1)
Ak sa minerálny olej uvedený do daňového voľného obehu v inom členskom štáte alebo minerálny olej, ktorý v inom členskom štáte nepodlieha kontrole a postupu pri preprave, prepraví na daňové územie na podnikateľské účely, vzniká daňová povinnosť na daňovom území, a to dňom prevzatia minerálneho oleja na daňovom území; na účely tohto zákona sa minerálnym olejom určeným na podnikateľské účely rozumie jeho dodanie na iné účely ako na súkromné účely podľa § 33 ods. 1. Platiteľom dane je osoba, ktorá je príjemcom (odberateľom) minerálneho oleja. Daňová povinnosť na daňovom území vzniká aj vtedy, ak je minerálny olej podľa § 6 ods. 1 písm. g) uvedený do daňového voľného obehu v inom členskom štáte prepravovaný na podnikateľské účely cez daňové územie do iného členského štátu a tento minerálny olej je vyložený, preložený, prečerpaný alebo sa vymení motorový dopravný prostriedok, na ktorom sa prepravuje, okrem vyloženia, preloženia, prečerpania alebo výmeny motorového dopravného prostriedku vykonaného z dôvodu vyššej moci.
(2)
Príjemca (odberateľ) minerálneho oleja je povinný pred prevzatím minerálneho oleja podľa odseku 1
a)
písomne oznámiť colnému úradu svoje identifikačné údaje, množstvo, obchodný názov, príslušný kód kombinovanej nomenklatúry minerálneho oleja, ktorý chce odobrať predpokladané množstvo biogénnej látky v percentách objemu v minerálnom oleji, ak takýto minerálny olej biogénnu látku obsahuje, a identifikačné údaje dodávateľa minerálneho oleja; colný úrad môže na základe žiadosti príjemcu (odberateľa) povoliť, aby množstvo minerálneho oleja, ktoré chce prevziať v jednom zdaňovacom období, bolo zahrnuté do jedného oznámenia,
b)
zložiť zábezpeku na daň vo výške dane pripadajúcej na množstvo odoberaného minerálneho oleja; na zábezpeku na daň sa použije § 22 primerane.
(3)
Platiteľ dane je povinný pri vzniku daňovej povinnosti bezodkladne podať daňové priznanie colnému úradu a zaplatiť daň najneskôr do 25. dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom mu vznikla daňová povinnosť. Platiteľ dane podľa § 14 ods. 2 pri vzniku daňovej povinnosti podá daňové priznanie a zaplatí daň najneskôr do 25. dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom mu vznikla daňová povinnosť. Na daňové priznanie sa použije § 14 primerane.
(4)
Ak sa minerálny olej podľa odseku 1 prepravuje na daňové územie alebo prijíma na daňovom území opakovane, na žiadosť príjemcu (odberateľa) môže colný úrad povoliť, aby dodávky uskutočnené v jednom zdaňovacom období boli zahrnuté do jedného daňového priznania.
(5)
Na úhradu dane je možné po dohode s colným úradom použiť zloženú zábezpeku na daň; povinnosť vyrovnať prípadné rozdiely z použitia zábezpeky na daň tým nie je dotknutá.
(6)
Ak pri preprave minerálneho oleja na podnikateľské účely podľa odseku 1 došlo na daňovom území k nenávratnému zničeniu minerálneho oleja v dôsledku nehody, havárie, nepredvídateľných okolností alebo vplyvom vyššej moci alebo ak došlo pri preprave minerálneho oleja na podnikateľské účely k stratám minerálneho oleja, ktoré pripadajú na prirodzené úbytky minerálneho oleja súvisiace s jeho fyzikálno-chemickými vlastnosťami počas prepravy, a ak sú tieto straty minerálneho oleja alebo nenávratné zničenie minerálneho oleja na základe úradného zistenia a potvrdenia uznané colným úradom alebo správcom dane iného členského štátu, daňová povinnosť vo výške dane pripadajúcej na množstvo minerálneho oleja, ktoré bolo uznané ako strata minerálneho oleja alebo nenávratné zničenie minerálneho oleja, nevzniká. Colný úrad na žiadosť vráti zábezpeku na daň zloženú podľa odseku 2 písm. b) príjemcovi (odberateľovi) minerálneho oleja vo výške dane pripadajúcej na množstvo minerálneho oleja, ktoré bolo colným úradom alebo správcom dane iného členského štátu uznané ako strata minerálneho oleja alebo nenávratné zničenie minerálneho oleja.
(7)
Ak daňová povinnosť nevznikne podľa odseku 1, vzniká daňová povinnosť dňom prepravenia minerálneho oleja na daňové územie alebo dňom použitia minerálneho oleja na daňovom území, ak nie je známy deň prepravenia minerálneho oleja na daňové územie. Platiteľom dane je osoba, ktorá minerálny olej pri prepravení na daňové územie má ako prvá v držbe alebo ktorá minerálny olej ako prvá použila. Platiteľ dane je povinný do piatich pracovných dní po dni vzniku daňovej povinnosti podať daňové priznanie a zaplatiť daň podľa sadzieb dane platných v deň prepravenia alebo použitia minerálneho oleja, a to
a)
colnému úradu, ak má platiteľ dane sídlo alebo trvalý pobyt na daňovom území,
b)
Colnému úradu Bratislava, ak nemá platiteľ dane sídlo alebo trvalý pobyt na daňovom území.
(8)
Ak sa má minerálny olej uvedený do daňového voľného obehu na daňovom území, z ktorého vznikla daňová povinnosť, prepraviť do iného členského štátu na podnikateľské účely, musí odosielateľ (dodávateľ) vyhotoviť zjednodušený sprievodný dokument a postupovať podľa § 32.
(9)
Odosielateľ (dodávateľ) minerálneho oleja je povinný pred uskutočnením dodávky podať colnému úradu písomné oznámenie, v ktorom uvedie svoje identifikačné údaje, množstvo, obchodný názov a príslušný kód kombinovanej nomenklatúry minerálneho oleja, ktorý chce dodať, a identifikačné údaje príjemcu (odberateľa) minerálneho oleja; na vrátenie dane sa použije § 15 primerane.
(10)
Ak sa minerálny olej uvedený do daňového voľného obehu na daňovom území prepravuje cez územie iného členského štátu na daňové územie, je odosielateľ (dodávateľ) minerálneho oleja povinný oznámiť colnému úradu údaje podľa odseku 2 písm. a), vyhotoviť zjednodušený sprievodný dokument a postupovať primerane podľa § 32.
(11)
Minerálny olej uvedený do daňového voľného obehu na daňovom území, prepravovaný do iného členského štátu na podnikateľské účely, alebo minerálny olej uvedený do daňového voľného obehu v inom členskom štáte, prepravovaný na daňové územie na podnikateľské účely, sa považuje za minerálny olej dodaný na podnikateľské účely dňom prijatia tohto minerálneho oleja príjemcom (odberateľom) minerálneho oleja, ak sa preprava uskutočňuje so zjednodušeným sprievodným dokumentom. Sprievodný dokument alebo iný dokument sprevádzajúci minerálny olej uvedený do daňového voľného obehu v inom členskom štáte, prepravovaný na daňové územie na podnikateľské účely musí obsahovať informáciu o množstve biogénnej látky v percentách objemu, ak takto prepravovaný minerálny olej biogénnu látku obsahuje.
§ 32
Zjednodušený sprievodný dokument
(1)
Osoba, ktorá v rámci podnikania minerálny olej uvedený do daňového voľného obehu na daňovom území, z ktorého vznikla daňová povinnosť, dodáva do iného členského štátu na podnikateľské účely, je povinná vyhotoviť zjednodušený sprievodný dokument podľa vzoru a spôsobom ustanovenými osobitným predpisom.26) Zjednodušený sprievodný dokument sa vyhotovuje v troch dieloch. Prvý diel si ponechá odosielateľ (dodávateľ), druhý a tretí diel sprevádza prepravovaný minerálny olej. Ak odosielateľ (dodávateľ) požaduje potvrdenie príjmu minerálneho oleja odberateľom na účely vrátenia dane, uvedie túto požiadavku v príslušnej časti zjednodušeného sprievodného dokumentu a súčasne si vyžiada potvrdenie správcu dane iného členského štátu o vysporiadaní dane odberateľom.
(2)
Ak sa minerálny olej uvedený do daňového voľného obehu v inom členskom štáte prepravuje na daňové územie na podnikateľské účely, musí sa prepravovať spolu s druhým a tretím dielom zjednodušeného sprievodného dokumentu. Druhý diel si ponechá odberateľ. Odberateľ potvrdí prijatie minerálneho oleja v príslušnej časti tretieho dielu zjednodušeného sprievodného dokumentu, ktorý bezodkladne odošle odosielateľovi (dodávateľovi). Ak to odosielateľ (dodávateľ) požaduje, odberateľ odošle odosielateľovi (dodávateľovi) aj potvrdenie o vysporiadaní dane, ktoré musí obsahovať adresu colného úradu, dátum a spôsob vysporiadania dane zložením zábezpeky na daň alebo zaplatením dane.
(3)
Za zjednodušený sprievodný dokument sa považuje aj iný doklad, ak obsahuje rovnaké náležitosti ako zjednodušený sprievodný dokument; takýto doklad musí byť označený ako „Zjednodušený sprievodný dokument (tovar podliehajúci spotrebnej dani) na účely kontroly spotrebnej dane“.
(4)
Zjednodušený sprievodný dokument sa použije aj pri preprave minerálneho oleja uvedeného do daňového voľného obehu z jedného miesta na daňovom území na iné miesto na daňovom území, ak sa preprava minerálneho oleja uskutoční cez územie jedného členského štátu alebo viacerých členských štátov.
§ 33
Preprava minerálneho oleja mimo pozastavenia dane na daňové územie na súkromné účely
(1)
Ak fyzická osoba na svoju vlastnú spotrebu (ďalej len „súkromné účely“) sama prepraví na daňové územie minerálny olej uvedený do daňového voľného obehu v inom členskom štáte, z takto nadobudnutého minerálneho oleja nevzniká daňová povinnosť na daňovom území.
(2)
Odsek 1 neplatí, ak fyzická osoba na súkromné účely prepraví na daňové územie
a)
palivá,
b)
pohonné látky v inej než bežnej nádrži dopravného prostriedku [§ 10 ods. 2 písm. i)] alebo v prenosnej nádrži väčšej ako desať litrov.
(3)
V prípadoch uvedených v odseku 2 vzniká daňová povinnosť dňom prepravenia minerálneho oleja na daňové územie. Platiteľom dane je fyzická osoba, ktorá prepravila minerálny olej na daňové územie, pričom je povinná bezodkladne podať daňové priznanie a zaplatiť daň; na daňové priznanie sa použije § 14 primerane.
§ 34
Zásielkový obchod
(1)
Zásielkovým obchodom sa na účely tohto zákona rozumie dodanie minerálneho oleja osobou, ktorá v rámci podnikania minerálny olej uvedený do daňového voľného obehu v inom členskom štáte, v ktorom má sídlo alebo trvalý pobyt a miesto podnikania, dodáva sama alebo prostredníctvom inej osoby na daňové územie na súkromné účely odberateľovi, ktorý nie je
a)
prevádzkovateľom daňového skladu podľa tohto zákona,
b)
oprávneným príjemcom podľa tohto zákona.
(2)
Daňová povinnosť vzniká na daňovom území odosielateľovi (dodávateľovi) dodaním minerálneho oleja na daňové územie, pričom dodaním sa rozumie deň prevzatia minerálneho oleja odberateľom. Platiteľom dane je odosielateľ (dodávateľ).
(3)
Zásielkový obchod možno uskutočniť, len ak odosielateľ (dodávateľ) colnému úradu príslušnému pre odberateľa uvedeného v odseku 1 pred uskutočnením dodávky
a)
písomne oznámi svoje identifikačné údaje,
b)
písomne oznámi identifikačné údaje odberateľa, druh predmetu dane, obchodný názov, kód kombinovanej nomenklatúry minerálneho oleja a množstvo v litroch alebo kilogramoch, ktoré má byť odoslané (dodané),
c)
zloží zábezpeku na daň vo výške dane pripadajúcej na množstvo minerálneho oleja, ktoré má byť odoslané (dodané).
(4)
Platiteľ dane uvedený v odseku 2 je povinný pri vzniku daňovej povinnosti bezodkladne podať daňové priznanie colnému úradu odberateľa (dodávateľa) a zaplatiť daň podľa sadzieb dane platných v deň prevzatia minerálneho oleja najneskôr do 25. dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom vznikla daňová povinnosť. Na daňové priznanie sa použije § 14 primerane.
(5)
Na úhradu dane podľa odseku 4 možno po dohode s colným úradom použiť zloženú zábezpeku na daň; povinnosť vyrovnať prípadné rozdiely z použitia zábezpeky na daň tým nie je dotknutá.
(6)
Na požiadanie odosielateľa (dodávateľa) môže colný úrad povoliť, aby povinnosti vo vzťahu k colnému úradu plnil splnomocnenec pre zásielkový obchod. Splnomocnencom pre zásielkový obchod môže byť len osoba so sídlom alebo s trvalým pobytom na daňovom území, ktorá nesmie byť totožná s odberateľom a ktorá je daňovo spoľahlivá podľa § 22.
(7)
Žiadosť o povolenie na zastupovanie splnomocnencom pre zásielkový obchod sa predkladá colnému úradu príslušnému pre splnomocnenca pre zásielkový obchod. Žiadosť musí obsahovať identifikačné údaje odosielateľa (dodávateľa), identifikačné údaje splnomocnenca pre zásielkový obchod, druh predmetu dane, obchodný názov a množstvo dodávaného minerálneho oleja. Prílohou žiadosti sú doklady potvrdzujúce hodnovernosť údajov uvedených v žiadosti a plnomocenstvo s úradne osvedčeným podpisom a vyhlásenie splnomocnenca pre zásielkový obchod s úradne osvedčeným podpisom, že súhlasí so zastupovaním odosielateľa (dodávateľa).
(8)
Ak sa zásielkový obchod uskutočňuje opakovane, na žiadosť odosielateľa (dodávateľa) alebo splnomocnenca pre zásielkový obchod môže colný úrad povoliť, aby dodávky uskutočnené v jednom zdaňovacom období boli zahrnuté do jedného daňového priznania.
(9)
Na požiadanie odosielateľa (dodávateľa) alebo jeho splnomocnenca pre zásielkový obchod colný úrad vydá potvrdenie o zaplatení dane na účely uplatnenia vrátenia dane odosielateľovi (dodávateľovi).
(10)
Ak osoba so sídlom na daňovom území chce odoslať minerálny olej uvedený na daňovom území do daňového voľného obehu do iného členského štátu, je povinná túto skutočnosť písomne oznámiť colnému úradu. V oznámení uvedie druh predmetu dane, obchodný názov a množstvo minerálneho oleja, ktoré chce odoslať, meno a adresu odberateľa a deň, v ktorý sa má minerálny olej odoslať. Na vrátenie dane sa použije § 15 primerane.
(11)
Colný úrad povolenie na zastupovanie splnomocnencom pre zásielkový obchod odníme, ak
a)
splnomocnenec pre zásielkový obchod nezabezpečoval dodávky minerálneho oleja počas obdobia presahujúceho 12 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov,
b)
splnomocnenec pre zásielkový obchod porušuje povinnosti podľa tohto zákona,
c)
o to požiadal splnomocnenec pre zásielkový obchod alebo dodávateľ z iného členského štátu, v ktorého mene splnomocnenec pre zásielkový obchod zabezpečuje dodávky minerálneho oleja.
(12)
Ak pri dodaní minerálneho oleja podľa odseku 1 došlo k nenávratnému zničeniu minerálneho oleja v dôsledku nehody, havárie, nepredvídateľných okolností alebo vplyvom vyššej moci alebo ak došlo k stratám minerálneho oleja, ktoré pripadajú na prirodzené úbytky minerálneho oleja súvisiace s jeho fyzikálno-chemickými vlastnosťami počas prepravy, a ak sú tieto straty minerálneho oleja alebo nenávratné zničenie minerálneho oleja na základe úradného zistenia a potvrdenia uznané colným úradom alebo správcom dane iného členského štátu, daňová povinnosť vo výške dane pripadajúcej na množstvo minerálneho oleja, ktoré bolo uznané ako strata minerálneho oleja alebo nenávratné zničenie minerálneho oleja, nevzniká. Colný úrad na žiadosť vráti zábezpeku na daň zloženú podľa odseku 3 písm. c) odosielateľovi (dodávateľovi) minerálneho oleja vo výške dane pripadajúcej na množstvo minerálneho oleja, ktoré bolo colným úradom alebo správcom dane iného členského štátu uznané ako strata minerálneho oleja alebo nenávratné zničenie minerálneho oleja.
§ 34a
Nezrovnalosti pri preprave minerálneho oleja mimo pozastavenia dane na podnikateľské účely alebo pri zásielkovom obchode
(1)
Nezrovnalosťou pri preprave minerálneho oleja podľa § 31 alebo § 34 sa na účely tohto zákona rozumejú okolnosti, v dôsledku ktorých sa preprava minerálneho oleja alebo časť prepravy minerálneho oleja uvedeného do daňového voľného obehu neukončila podľa tohto zákona.
(2)
Za nezrovnalosť pri preprave minerálneho oleja v daňovom voľnom obehu sa na účely tohto zákona nepovažuje, ak
a)
bol minerálny olej pri preprave v daňovom voľnom obehu nenávratne zničený v dôsledku nehody, havárie, nepredvídateľných okolností alebo vplyvom vyššej moci a ak sú tieto straty na základe úradného zistenia a potvrdenia uznané colným úradom alebo správcom dane iného členského štátu, alebo
b)
došlo pri preprave minerálneho oleja v daňovom voľnom obehu k stratám minerálneho oleja, ktoré pripadajú na prirodzené úbytky minerálneho oleja počas prepravy, a ak sú tieto straty uznané colným úradom alebo správcom dane iného členského štátu.
(3)
Ak pri preprave minerálneho oleja, ktorý bol uvedený do daňového voľného obehu v inom členskom štáte, vznikne nezrovnalosť na daňovom území, daňová povinnosť vznikne na daňovom území, a to dňom vzniku nezrovnalosti.
(4)
Ak sa pri preprave minerálneho oleja, ktorý bol uvedený do daňového voľného obehu v inom členskom štáte, zistí nezrovnalosť a nie je možné určiť miesto vzniku nezrovnalosti, daňová povinnosť vznikne na daňovom území, a to dňom zistenia nezrovnalosti na daňovom území.
(5)
Ak sa pred uplynutím troch rokov odo dňa vzniku nezrovnalosti podľa odseku 4 zistí, že k nezrovnalosti pri preprave minerálneho oleja, ktorý bol uvedený do daňového voľného obehu v inom členskom štáte, došlo v inom členskom štáte a v tom členskom štáte bola daň zaplatená, colný úrad daň zaplatenú na daňovom území vráti platiteľovi dane do 30 dní odo dňa predloženia dokladu o zaplatení dane v inom členskom štáte. Po uplynutí lehoty troch rokov odo dňa vzniku nezrovnalosti podľa odseku 4 nemožno vrátiť daň.
(6)
Platiteľom dane je príjemca (odberateľ) minerálneho oleja, ktorý zložil zábezpeku na daň podľa § 31 ods. 2 písm. b), alebo odosielateľ (dodávateľ) minerálneho oleja, ktorý zložil zábezpeku na daň podľa § 34 ods. 3 písm. c).
(7)
Ak sa pri preprave minerálneho oleja v daňovom voľnom obehu zistí, že nezrovnalosť na daňovom území nevznikla, colný úrad zloženú zábezpeku na daň vráti príjemcovi (odberateľovi) minerálneho oleja alebo odosielateľovi (dodávateľovi) minerálneho oleja, ktorý zložil zábezpeku na daň na daňovom území a preukázal, že nezrovnalosť nevznikla na daňovom území.
(8)
Ak pri preprave minerálneho oleja, ktorý bol uvedený do daňového voľného obehu na daňovom území, vznikne nezrovnalosť v inom členskom štáte alebo sa zistí, že k nezrovnalosti došlo v inom členskom štáte a v tom členskom štáte bola daň zaplatená, colný úrad vráti daň z preukázateľne zdaneného minerálneho oleja na daňovom území osobe, ktorá daň zaplatila, a to do 30 dní odo dňa predloženia dokladu o zaplatení dane v inom členskom štáte.
(9)
Ak vznikla daňová povinnosť podľa odseku 3 alebo odseku 4, platiteľ dane je povinný do piatich pracovných dní nasledujúcich po dni vzniku daňovej povinnosti podať daňové priznanie, vypočítať daň podľa sadzieb dane platných v deň vzniku daňovej povinnosti a v rovnakej lehote zaplatiť daň, a to
a)
colnému úradu, ak platiteľ dane má sídlo alebo trvalý pobyt na daňovom území,
b)
Colnému úradu Bratislava, ak platiteľ dane nemá sídlo alebo trvalý pobyt na daňovom území.
(10)
Na daňové priznanie sa použije § 14 primerane.
Vedenie evidencií
§ 35
(1)
Prevádzkovateľ podniku na výrobu minerálneho oleja (§ 19 ods. 1) je povinný viesť evidenciu
a)
vyrobeného minerálneho oleja,
b)
prevzatého minerálneho oleja,
c)
použitého minerálneho oleja na vlastnú spotrebu,
d)
vydaného minerálneho oleja,
e)
iných látok použitých pri výrobe minerálneho oleja,
f)
stavu zásob minerálneho oleja a iných látok použitých pri výrobe minerálneho oleja.
(2)
V evidencii uvedenej v odseku 1 musí byť podľa kódov kombinovanej nomenklatúry uvedený druh predmetu dane, obchodný názov, množstvo a dátum
a)
výroby minerálneho oleja,
b)
prevzatia minerálneho oleja a identifikačné údaje dodávateľa; pri dovoze minerálneho oleja aj dátum jeho prepustenia do voľného obehu,2a) miesto uskutočnenia colného konania a identifikačné údaje deklaranta,
c)
použitia minerálneho oleja na vlastnú spotrebu v členení podľa účelu použitia,
d)
vydania minerálneho oleja a identifikačné údaje odberateľa; ak minerálny olej prevzal dopravca, na ktorého účet nebol minerálny olej vydaný, musia byť uvedené aj identifikačné údaje dopravcu,
e)
vývozu minerálneho oleja, miesto, v ktorom sa uskutočnilo colné konanie, a identifikačné údaje deklaranta.
(3)
Vydanie daňovo zvýhodneného minerálneho oleja musí byť doložené odberným poukazom odberateľa.
(4)
Zápisy v evidencii podľa odseku 2 sa musia vykonať denne, najneskôr nasledujúci pracovný deň po vzniku udalosti. Evidencia podľa odseku 2 sa musí viesť samostatne pre biogénnu látku, minerálny olej s obsahom biogénnej látky a minerálny olej bez obsahu biogénnej látky.
(5)
Osoba uvedená v § 19a je povinná viesť evidenciu
a)
vyrobenej biogénnej látky uvedenej v § 4 ods. 7 písm. a) a b),
b)
prevzatej biogénnej látky uvedenej v § 4 ods. 7 písm. a) a b),
c)
použitej biogénnej látky uvedenej v § 4 ods. 7 písm. a) a b),
d)
vydanej biogénnej látky uvedenej v § 4 ods. 7 písm. a) a b),
e)
stavu zásob biogénnej látky uvedenej v § 4 ods. 7 písm. a) a b).
§ 36
(1)
Prevádzkovateľ skladu minerálneho oleja, ktorý je daňovým skladom, je povinný viesť evidenciu
a)
prevzatého minerálneho oleja,
b)
minerálneho oleja použitého na vlastnú spotrebu v členení podľa účelu použitia,
c)
vydaného minerálneho oleja,
d)
stavu zásob minerálneho oleja.
(2)
Na vedenie evidencie podľa odseku 1 sa vzťahuje § 35 ods. 3 a 4 rovnako a § 35 ods. 2 primerane.
§ 37
(1)
Užívateľský podnik je povinný viesť evidenciu
a)
prevzatého minerálneho oleja,
b)
minerálneho oleja použitého podľa účelu použitia,
c)
tovarov, ktoré vyrobil z minerálneho oleja,
d)
stavu zásob minerálneho oleja a tovarov, ktoré vyrobil z minerálneho oleja.
(2)
Na vedenie evidencie podľa odseku 1 sa vzťahuje § 35 ods. 4 rovnako a § 35 ods. 2 primerane.
§ 38
(1)
Oprávnený príjemca, ak nie je povinný viesť evidenciu podľa § 37, je povinný viesť evidenciu
a)
prevzatého minerálneho oleja v členení na minerálny olej prijatý
1.
mimo pozastavenia dane,
2.
v pozastavení dane z iných členských štátov,
b)
vydaného minerálneho oleja,
c)
stavu zásob minerálneho oleja, ak má skladovacie zariadenie.
(2)
Na vedenie evidencie podľa odseku 1 sa vzťahuje § 35 ods. 3 a 4 rovnako a § 35 ods. 2 primerane.
§ 38a
(1)
Obchodník s vybraným minerálnym olejom je povinný za každú prevádzkareň viesť evidenciu vybraného minerálneho oleja podľa kódov kombinovanej nomenklatúry v členení podľa množstva vybraného minerálneho oleja
a)
odobratého na daňovom území,
b)
prijatého z iného členského štátu,
c)
vydaného na daňovom území,
d)
odoslaného do iného členského štátu,
e)
dovezeného z tretích štátov,
f)
vyvezeného z územia únie,
g)
stavu zásob minerálneho oleja k poslednému dňu kalendárneho mesiaca.
(2)
Na vedenie evidencie podľa odseku 1 sa vzťahuje § 35 ods. 3 a 4 rovnako a § 35 ods. 2 primerane.
§ 39
(1)
Registrovaný odosielateľ je povinný viesť evidenciu
a)
prijatého minerálneho oleja,
b)
odoslaného minerálneho oleja v pozastavení dane.
(2)
Odosielateľ (dodávateľ), ktorý uskutočňuje zásielkový obchod, je povinný viesť evidenciu odoslaného minerálneho oleja do iného členského štátu.
(3)
Splnomocnenec pre zásielkový obchod je povinný viesť evidenciu minerálneho oleja
a)
prijatého,
b)
vydaného.
(4)
Osoba podľa § 31 ods. 1 je povinná viesť evidenciu
a)
minerálneho oleja prijatého,
b)
minerálneho oleja vydaného,
c)
stavu zásob minerálneho oleja.
(5)
Na vedenie evidencie podľa odsekov 1 až 4 sa vzťahuje § 35 ods. 4 rovnako a § 35 ods. 2 a 3 primerane.
§ 40
Daňový dozor a daňová kontrola
(1)
Colný úrad vykonáva daňový dozor, ktorým je výkon dozoru nad držbou a pohybom minerálneho oleja, a tiež daňovú kontrolu.27)
(2)
Daňový dozor vykonáva colný úrad, v ktorého pôsobnosti má kontrolovaný subjekt sídlo alebo trvalý pobyt alebo v ktorého pôsobnosti sa nachádza kontrolovaný dopravný prostriedok alebo dopravný zásobník, alebo kontrolovaný minerálny olej.
(3)
Colný úrad pri daňovom dozore a daňovej kontrole je oprávnený
a)
vstupovať do každej prevádzkovej budovy, miestnosti, obydlia alebo nebytového priestoru, ktorý kontrolovaný subjekt používa aj na podnikanie s minerálnym olejom, ako aj vstupovať do priestorov, o ktorých je známe alebo sa dá predpokladať, že sa v nich nachádza alebo môže nachádzať minerálny olej,
b)
zisťovať stav zásob minerálneho oleja a tovarov, ktoré sú určené alebo môžu byť použité pri výrobe minerálneho oleja, a nariadiť vykonanie príslušnej inventúry,
c)
kontrolovať zásobníky, kontajnery, cisterny a iné obaly, v ktorých sa nachádza alebo môže nachádzať minerálny olej, vykonávať kontrolu tankovania leteckých pohonných látok do nádrží lietadiel leteckých spoločností a lodných prevádzkových látok do nádrží lodí lodných spoločností,
d)
zastavovať vozidlá, zisťovať množstvo nimi prepravovaného minerálneho oleja, kontrolovať prepravné doklady a kontrolu vyznačiť v týchto dokladoch, kontrolovať minerálny olej v bežných nádržiach dopravných prostriedkov, vozidiel, strojov a motorov, ako aj vstupovať do priestorov, o ktorých je známe alebo sa dá predpokladať, že sa v nich nachádzajú dopravné prostriedky, vozidlá, stroje a motory poháňané minerálnym olejom alebo také, ktorými možno minerálny olej prepravovať,
e)
bezodplatne odoberať vzorky v prípadoch podľa písmen a) až d) v technologicky odôvodnenom množstve,
f)
požadovať predloženie údajov a dokladov súvisiacich s činnosťou kontrolovaného subjektu, predloženie dokladov preukazujúcich tvrdenia kontrolovaného subjektu a všetkých dokladov uvedených v tomto zákone,
g)
zisťovať prirodzené úbytky minerálneho oleja pri výrobe, skladovaní a preprave súvisiace s jeho fyzikálno-chemickými vlastnosťami a na základe dlhodobého sledovania v trvaní najmenej 12 mesiacov určovať so súhlasom finančného riaditeľstva najviac prípustnú výšku strát minerálneho oleja v daňových skladoch a v užívateľských podnikoch, ktoré používajú minerálny olej oslobodený od dane na účely podľa § 10 ods. 1 písm. a),
(4)
Pri výkone daňového dozoru a daňovej kontroly je osoba povinná strpieť výkon oprávnení colného úradu podľa odseku 3.
(5)
Daňová kontrola sa začína spísaním zápisnice o začatí daňovej kontroly. Daňová kontrola u osôb registrovaných podľa tohto zákona a u osôb evidovaných podľa § 11 sa vykoná podľa potreby, najmenej však jedenkrát do dňa zániku práva vyrubiť daň.28)
(6)
Colný úrad podľa povahy skutočností zistených pri daňovom dozore vyhotoví zápisnicu alebo úradný záznam alebo vykoná daňovú kontrolu.
(7)
Ak colný úrad zistí, že kontrolovaný subjekt pri zdanení minerálneho oleja alebo pri uplatnení vrátenia dane postupuje v neprospech odberateľa alebo vo svoj neprospech, upozorní na túto skutočnosť kontrolovaný subjekt.
(8)
Daňový dozor môže vykonávať aj finančné riaditeľstvo. V takom prípade sa na finančné riaditeľstvo vzťahujú ustanovenia odsekov 2 až 4 a odsekov 6 a 7 primerane.
(9)
Na účely daňovej kontroly a kontroly dodržiavania povinností podľa osobitného predpisu29a) je colný úrad
a)
povinný podľa potreby odoberať vzorky minerálneho oleja podľa § 6 ods. 1 písm. a) druhého bodu a písm. d) druhého bodu, najmenej však jedenkrát za kalendárny mesiac, a to u daňového subjektu podľa § 19, 19a, 20, 25, 31 a u osoby podľa § 13 ods. 1 písm. h),
b)
oprávnený podľa potreby odoberať vzorky minerálneho oleja podľa § 6 ods. 1 písm. a) a d) u osoby podľa osobitného predpisu.29b)
§ 41
Vedenie evidencie colným úradom a finančným riaditeľstvom
(1)
Colný úrad je povinný viesť elektronickú databázu, ktorá obsahuje register prevádzkovateľov daňových skladov, oprávnených príjemcov, registrovaných odosielateľov, daňových skladov, ako aj evidenciu splnomocnencov pre zásielkový obchod, obchodníkov s vybraným minerálnym olejom, výrobcov biogénnej látky, predajcov pohonných látok a užívateľských podnikov.
(2)
Elektronická databáza podľa odseku 1 obsahuje najmä
a)
identifikačné údaje prevádzkovateľa daňového skladu a sídla daňových skladov, ak nie sú totožné so sídlom alebo s trvalým pobytom prevádzkovateľa daňového skladu, registračné číslo daňového skladu, dátum pridelenia a dátum zrušenia registračného čísla,
b)
identifikačné údaje oprávneného príjemcu, jeho registračné číslo, dátum pridelenia a dátum zrušenia registračného čísla,
c)
identifikačné údaje registrovaného odosielateľa, jeho registračné číslo, dátum pridelenia a dátum zrušenia registračného čísla,
d)
identifikačné údaje užívateľského podniku, číslo jeho odberného poukazu, dátum pridelenia a dátum zrušenia odberného poukazu,
e)
identifikačné údaje splnomocnenca pre zásielkový obchod,
f)
identifikačné údaje obchodníka s vybraným minerálnym olejom, číslo jeho odberného poukazu, dátum pridelenia a dátum zrušenia odberného poukazu, ak mu bol pridelený,
g)
identifikačné údaje výrobcu biogénnej látky,
h)
druh predmetu dane a obchodný názov prijímaných a skladovaných minerálnych olejov,
i)
identifikačné údaje predajcu pohonných látok.
(3)
Finančné riaditeľstvo alebo ním poverený colný úrad je povinný podľa osobitného predpisu30) viesť centrálnu elektronickú databázu, ktorá obsahuje údaje uvedené v odseku 2.
§ 42
Správne delikty
(1)
Správneho deliktu sa dopustí osoba oprávnená na podnikanie, ak
a)
vydá minerálny olej odberateľovi, ktorý nepredložil odberný poukaz na odber minerálneho oleja oslobodeného od dane,
b)
vydá minerálny olej odberateľovi, ktorý nepredložil odberný poukaz na odber minerálneho oleja bez daňovej sadzby podliehajúceho postupu pri preprave podľa § 4 ods. 8,
c)
použije daňovo zvýhodnený minerálny olej na účely neuvedené v odbernom poukaze,
d)
použije daňovo zvýhodnený minerálny olej bez vydaného odberného poukazu,
e)
použije minerálny olej uvedený v § 6 ods. 1 písm. e) ako pohonnú látku,
f)
použije minerálny olej oslobodený od dane podľa § 10 ods. 2 písm. i) na iný ako určený účel,
g)
nevie preukázať v súlade s týmto zákonom pôvod alebo spôsob nadobudnutia minerálneho oleja u nej zisteného, ktorý sa u nej nachádza alebo ktorý sa u nej nachádzal, a to bez ohľadu na to, či nakladá alebo nakladala s minerálnym olejom ako s vlastným,
h)
nezloží zábezpeku na daň na prepravu minerálneho oleja v súlade s týmto zákonom,
i)
použije minerálny olej uvedený v § 6 ods. 1 písm. f) druhom bode ako pohonnú látku,
j)
uplatní sadzbu dane podľa § 6 ods. 1 písm. a) druhého bodu na minerálny olej podľa § 6 ods. 1 písm. a) prvého bodu,
k)
uplatní sadzbu dane podľa § 6 ods. 1 písm. d) druhého bodu na minerálny olej podľa § 6 ods. 1 písm. d) prvého bodu,
l)
použije minerálny olej uvedený v § 6 ods. 1 písm. g) ako pohonnú látku alebo ako palivo,
m)
nezaplatí daň v lehote splatnosti ustanovenej týmto zákonom a colný úrad použije na úhradu dane zábezpeku na daň alebo si uplatní plnenie z bankovej záruky; uvedené sa neuplatní, ak sa postupuje podľa § 25 ods. 9, § 31 ods. 5 alebo § 34 ods. 5,
n)
nedodrží povinnosť podľa § 25a ods. 10 písm. b) alebo § 25b ods. 3,
(2)
Colný úrad uloží pokutu za správny delikt
a)
podľa odseku 1 písm. a) vo výške 50 % dane pripadajúcej na množstvo vydaného minerálneho oleja, najmenej však 3 319 eur,
b)
podľa odseku 1 písm. b) do výšky 0,39 eura za každý vydaný liter minerálneho oleja, najmenej však 3 319 eur,
c)
podľa odseku 1 písm. c) vo výške 50 % dane pripadajúcej na množstvo takto použitého minerálneho oleja, najmenej však 1 659 eur,
d)
podľa odseku 1 písm. d) vo výške 50 % dane pripadajúcej na množstvo takto použitého minerálneho oleja, najmenej však 3 319 eur,
e)
podľa odseku 1 písm. e) vo výške 50 % dane, ktorá sa vypočíta ako súčin sadzby dane podľa § 6 ods. 1 písm. d) prvého bodu a množstva takto použitého minerálneho oleja, najmenej však 3 319 eur,
f)
podľa odseku 1 písm. f) vo výške 50 % dane pripadajúcej na množstvo takto použitého minerálneho oleja, najmenej však 1 659 eur,
g)
podľa odseku 1 písm. g) vo výške 50 % dane pripadajúcej na množstvo zisteného minerálneho oleja, ak je pre tento minerálny olej ustanovená sadzba dane, najmenej však 1 659 eur,
h)
podľa odseku 1 písm. g) vo výške 50 % dane, ktorá sa vypočíta ako súčin sadzby dane podľa § 6 ods. 1 písm. d) prvého bodu a množstva zisteného minerálneho oleja, ak pre tento minerálny olej nie je ustanovená sadzba dane, najmenej však 1 659 eur,
i)
podľa odseku 1 písm. h) vo výške 20 % dane pripadajúcej na to množstvo prepravovaného minerálneho oleja, na ktoré nebola zložená zábezpeka na daň,
j)
podľa odseku 1 písm. i) vo výške 50 % dane, ktorá sa vypočíta ako súčin sadzby dane podľa § 6 ods. 1 písm. f) prvého bodu a množstva takto použitého minerálneho oleja, najmenej však 3 319 eur,
k)
podľa odseku 1 písm. j) vo výške 50 % dane, ktorá sa vypočíta ako súčin sadzby dane podľa § 6 ods. 1 písm. a) prvého bodu a množstva takto zdaneného minerálneho oleja, najmenej však 3 319 eur,
l)
podľa odseku 1 písm. k) vo výške 50 % dane, ktorá sa vypočíta ako súčin sadzby dane podľa § 6 ods. 1 písm. d) prvého bodu a množstva takto zdaneného minerálneho oleja, najmenej však 3 319 eur,
m)
podľa odseku 1 písm. l) vo výške 50 % dane, ktorá sa vypočíta ako súčin sadzby dane podľa § 6 ods. 1 písm. d) prvého bodu a množstva takto použitého minerálneho oleja, najmenej však 3 319 eur,
n)
podľa odseku 1 písm. m) vo výške 20 % z čiastky, ktorá bola použitá zo zábezpeky na daň na úhradu dane, najmenej však 100 eur,
o)
podľa odseku 1 písm. n) do 500 eur,
(3)
Pokutu nemožno uložiť, ak uplynulo päť rokov od konca roka, v ktorom došlo k porušeniu tohto zákona.
(4)
Pri určovaní výšky pokuty prihliadne colný úrad na závažnosť, dĺžku trvania a následky protiprávneho stavu.
§ 42a
Priestupky
(1)
Priestupku sa dopustí fyzická osoba, ktorá nie je oprávnená na podnikanie, ak
a)
použije minerálny olej uvedený v § 6 ods. 1 písm. e) ako pohonnú látku,
b)
nevie preukázať v súlade s týmto zákonom pôvod alebo spôsob nadobudnutia minerálneho oleja u nej zisteného, ktorý sa u nej nachádza alebo ktorý sa u nej nachádzal, a to bez ohľadu na to, či nakladá alebo nakladala s minerálnym olejom ako s vlastným,
c)
použije minerálny olej oslobodený od dane podľa § 10a ods. 2 na iný ako určený účel,
d)
použije minerálny olej uvedený v § 6 ods. 1 písm. f) druhom bode ako pohonnú látku,
e)
použije minerálny olej uvedený v § 6 ods. 1 písm. g) ako pohonnú látku alebo ako palivo.
(2)
Colný úrad uloží pokutu za priestupok
a)
podľa odseku 1 písm. a) vo výške 50 % dane, ktorá sa vypočíta ako súčin sadzby dane podľa § 6 ods. 1 písm. d) prvého bodu a množstva takto použitého minerálneho oleja, najmenej však 160 eur,
b)
podľa odseku 1 písm. b) vo výške 50 % dane pripadajúcej na množstvo zisteného minerálneho oleja, ak je pre tento minerálny olej ustanovená sadzba dane, najmenej však 160 eur,
c)
podľa odseku 1 písm. b) vo výške 50 % dane, ktorá sa vypočíta ako súčin sadzby dane podľa § 6 ods. 1 písm. d) prvého bodu a množstva zisteného minerálneho oleja, ak pre tento minerálny olej nie je ustanovená sadzba dane, najmenej však 160 eur,
d)
podľa odseku 1 písm. c) vo výške 50 % dane pripadajúcej na množstvo takto použitého minerálneho oleja, najmenej však 165 eur,
e)
podľa odseku 1 písm. d) vo výške 50 % dane, ktorá sa vypočíta ako súčin sadzby dane podľa § 6 ods. 1 písm. f) prvého bodu a množstva takto použitého minerálneho oleja, najmenej však 160 eur,
f)
podľa odseku 1 písm. e) vo výške 50 % dane, ktorá sa vypočíta ako súčin sadzby dane podľa § 6 ods. 1 písm. d) prvého bodu a množstva takto použitého minerálneho oleja, najmenej však 160 eur.
(3)
Za priestupok podľa odseku 1 písm. b) môže colný úrad uložiť pokutu v blokovom konaní do výšky 165 eur.
(4)
Na priestupky a ich prerokúvanie sa vzťahuje všeobecný predpis o priestupkoch.30a)
§ 43
(1)
Týmto zákonom sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe č. 1.
(2)
Na postup colného úradu sa pri zaradení do evidencie podľa § 11, 19a, 25a a 25b a vydaní povolenia na výrobu zmesi podľa § 19 ods. 7 vzťahujú ustanovenia osobitného predpisu o registračnom konaní.30b)
§ 44
(1)
Správu minerálneho oleja, ktorý sa stal majetkom štátu podľa osobitného predpisu,7) vykonáva colný úrad.
(2)
Pri nakladaní s majetkom štátu uvedeným v odseku 1 postupuje colný úrad podľa osobitného predpisu;31) ustanovenia tohto zákona tým nie sú dotknuté.
(3)
Na správu dane sa použije osobitný predpis,20aa) ak tento zákon neustanovuje inak.
§ 45
(1)
Ak tento zákon neustanovuje inak, daň podľa tohto zákona sa vzťahuje na minerálny olej, ktorý bol uvedený do daňového voľného obehu alebo dovezený, alebo vyvezený od 1. mája 2004.
(2)
Podľa doterajších predpisov sa posudzujú všetky práva a povinnosti v nich uvedené, ktoré vznikli do 30. apríla 2004, a až do uplynutia všetky lehoty, ktoré začali plynúť pred 1. májom 2004, ako aj na ne nadväzujúce lehoty.
§ 46
(1)
Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá chce od 1. mája 2004 prevádzkovať daňový sklad podľa tohto zákona (§ 18) s výnimkou podľa odseku 12, musí písomne požiadať colný úrad o registráciu a vydanie povolenia na prevádzkovanie daňového skladu, pričom žiadosť o registráciu a vydanie tohto povolenia musí byť doručená colnému úradu najneskôr do 31. marca 2004. Žiadosť musí obsahovať
a)
identifikačné údaje žiadateľa a adresu umiestnenia jeho prevádzkarní, ak nie sú totožné so sídlom alebo s trvalým pobytom žiadateľa,
b)
daňové identifikačné číslo žiadateľa,
c)
identifikačné číslo pre daň z pridanej hodnoty, ak bolo žiadateľovi pridelené,
d)
druh predmetu dane, obchodný názov a príslušný kód kombinovanej nomenklatúry vyrábaných, spracúvaných, prijímaných, skladovaných a odosielaných minerálnych olejov,
e)
predpokladaný ročný objem výroby v litroch alebo kilogramoch, ak ide o podnik na výrobu minerálneho oleja, alebo predpokladaný ročný objem skladovania minerálneho oleja v litroch alebo kilogramoch, ak ide o sklad minerálneho oleja.
(2)
Prílohami k žiadosti sú
a)
výpis z obchodného registra alebo zo živnostenského registra nie starší ako 30 dní alebo jeho osvedčená kópia, alebo iný doklad preukazujúci oprávnenie na podnikanie nie starší ako 30 dní alebo jeho osvedčená kópia, alebo doklad preukazujúci, že právnická osoba nie je zriadená alebo založená na podnikateľské účely, nie starší ako 30 dní alebo jeho osvedčená kópia,
b)
technická dokumentácia, stručný opis činnosti a opis výrobných a skladovacích zariadení s pripojeným náčrtom, spôsob zabezpečenia minerálneho oleja pred neoprávneným použitím, počet zariadení na meranie prietoku, teploty, hmotnosti, hustoty minerálneho oleja a doklad o overení skladovacích a meracích zariadení podľa osobitného predpisu14) (§ 18 ods. 5),
c)
technologický opis postupu výroby, zoznam spracúvaných základných surovín, výrobkov, ktoré majú byť vyrobené, vedľajších výrobkov, prípadne odpadu,
d)
účtovná závierka za predchádzajúce účtovné obdobie, ak žiadateľ bol povinný účtovnú závierku vypracovať, a ak žiadateľ podlieha povinnosti overovania účtovnej závierky audítorom, účtovná závierka overená audítorom podľa osobitného predpisu,16) ako aj forma vedenia účtovníctva,
e)
potvrdenie daňového úradu o splnení podmienok uvedených v odseku 4 písm. b) a potvrdenie Sociálnej poisťovne a zdravotnej poisťovne o splnení podmienok uvedených v odseku 4 písm. c),
f)
zoznam členských štátov, do ktorých žiadateľ predpokladá dodávať (zasielať) minerálny olej v pozastavení dane; tento zoznam môže byť na požiadanie poskytnutý členským štátom určenia.
(3)
Žiadateľ je povinný na požiadanie colného úradu upresniť údaje uvedené v žiadosti a v prílohách k nej.
(4)
Žiadateľ musí spĺňať aj tieto podmienky:
a)
vedie účtovníctvo podľa osobitného predpisu,17)
b)
colný úrad ani daňový úrad
1.
voči nemu nemá pohľadávky po lehote splatnosti,
2.
voči osobe s ním personálne prepojenej alebo majetkovo prepojenej nemá pohľadávky na dani po lehote splatnosti, ani v priebehu desiatich rokov predo dňom podania žiadosti nemal voči osobe, ktorá zanikla a ktorá by sa považovala za osobu personálne prepojenú alebo majetkovo prepojenú so žiadateľom, pohľadávky na dani, ktoré do zániku tejto osoby neboli uspokojené; to sa vzťahuje aj na pohľadávky na dani, ktoré boli postúpené na tretiu osobu podľa osobitných predpisov,18)
c)
nemá nedoplatky na povinných odvodoch poistného podľa osobitných predpisov,19)
d)
nebol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin; to sa vzťahuje aj na zodpovedného zástupcu a fyzické osoby, ktoré sú členmi riadiacich alebo kontrolných orgánov žiadateľa,
e)
nie je v likvidácii ani na neho nebol právoplatne vyhlásený konkurz alebo povolené vyrovnanie alebo potvrdené nútené vyrovnanie.
(5)
Žiadateľ je pred vydaním povolenia na prevádzkovanie daňového skladu povinný zložiť zábezpeku na daň (§ 22). Ak je žiadateľom o povolenie na prevádzkovanie daňového skladu podnik na výrobu minerálneho oleja a nie je ohrozená vymožiteľnosť alebo vybratie dane, môže písomne požiadať colný úrad o upustenie od zloženia zábezpeky na daň
a)
úplne, ak žiadateľ spĺňa podmienky uvedené v odseku 4 po dobu najmenej 24 predchádzajúcich po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov pred podaním žiadosti o povolenie na prevádzkovanie daňového skladu,
b)
čiastočne vo výške 50 %, ak žiadateľ spĺňa podmienky uvedené v odseku 4 po dobu najmenej 12 predchádzajúcich po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov pred podaním žiadosti o povolenie na prevádzkovanie daňového skladu.
(6)
Colný úrad preverí u žiadateľa skutočnosti a údaje podľa odsekov 1 až 5, a ak sú skutočnosti a údaje uvedené v žiadosti a v prílohách pravdivé a žiadateľ spĺňa podmienky na registráciu a vydanie povolenia na prevádzkovanie daňového skladu (§ 18 a 20), colný úrad mu pridelí registračné číslo, vydá osvedčenie o registrácii a povolenie na prevádzkovanie daňového skladu a rozhodne o zábezpeke na daň.
(7)
Právnická osoba alebo fyzická osoba uvedená v odseku 1, ktorej colný úrad vydal povolenie na prevádzkovanie daňového skladu s platnosťou od 1. mája 2004, je povinná za účasti colného úradu vykonať podľa osobitného predpisu32) inventarizáciu zásob minerálnych olejov do 30. apríla 2004 podľa stavu zásob k 30. aprílu 2004 v členení podľa § 7 a 8 zákona č. 239/2001 Z. z. o spotrebnej dani z minerálnych olejov v znení platnom k 30. aprílu 2004, a to osobitne zo zásob minerálnych olejov, ktoré má v súlade s doterajšími predpismi
a)
s daňou,
b)
bez dane.
(8)
Prevádzkovateľ daňového skladu zo zásob podľa odseku 7 písm. a) môže uplatniť vrátenie dane iba v samostatnom daňovom priznaní, ktoré podá colnému úradu do 25. mája 2004, ak má doklady potvrdzujúce výšku zaplatenej dane. Prílohou samostatného daňového priznania je zápisnica z inventarizácie. Colný úrad vráti daň do 30 dní od dátumu doručenia samostatného daňového priznania. Ak je v samostatnom daňovom priznaní uplatnené vrátenie dane v nesprávnej výške, použijú sa sankcie podľa doterajšieho predpisu. Ak prevádzkovateľ daňového skladu uvedený v odseku 7 mal k 30. aprílu 2004 zásoby minerálnych olejov podľa odseku 7 písm. a) a nepodal samostatné daňové priznanie do 25. mája 2004, tieto zásoby sa od 1. mája 2004 považujú za minerálny olej v pozastavení dane.
(9)
Prevádzkovateľ daňového skladu, ktorý chce od 1. mája 2004 označovať plynový olej podľa tohto zákona, musí písomne požiadať colný úrad o vydanie povolenia na označovanie plynového oleja. Žiadosť musí obsahovať
a)
identifikačné údaje žiadateľa a adresu umiestnenia jeho prevádzkarní, ak nie sú totožné so sídlom alebo s trvalým pobytom žiadateľa,
b)
daňové identifikačné číslo žiadateľa,
c)
predpokladané množstvo ročnej výroby označeného plynového oleja.
(10)
Prílohou k žiadosti sú údaje o inštalovanom zariadení a technická dokumentácia zariadenia na označovanie plynového oleja.
(11)
Colný úrad preverí skutočnosti a údaje uvedené v žiadosti a v prílohe k žiadosti, a ak sú tieto skutočnosti a údaje pravdivé a zariadenie je vhodné na označovanie plynového oleja (§ 8 ods. 2), vydá povolenie na označovanie plynového oleja.
(12)
Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá je prevádzkovateľom daňového skladu podľa doterajších predpisov a chce byť prevádzkovateľom daňového skladu podľa tohto zákona, musí do 31. marca 2004 písomne požiadať colný úrad o vydanie povolenia na prevádzkovanie daňového skladu podľa tohto zákona. V žiadosti uvedie iba údaje podľa odseku 1. Ustanovenia odseku 5 tu platia rovnako. Ak takejto právnickej osobe alebo fyzickej osobe bolo vydané povolenie na označovanie plynového oleja podľa doterajších predpisov a chce označovať plynový olej podľa tohto zákona, musí písomne požiadať colný úrad o vydanie povolenia na označovanie plynového oleja podľa tohto zákona. V žiadosti uvedie iba údaje podľa odseku 9.
(13)
Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá chce byť od 1. mája 2004 užívateľským podnikom podľa tohto zákona, musí písomne požiadať colný úrad o vydanie odberného poukazu, pričom žiadosť musí byť doručená colnému úradu najneskôr do 31. marca 2004. Žiadosť o vydanie odberného poukazu musí obsahovať
a)
identifikačné údaje žiadateľa a adresu umiestnenia jeho prevádzkarní, ak nie sú totožné so sídlom alebo s trvalým pobytom žiadateľa,
b)
daňové identifikačné číslo žiadateľa; ak žiadateľ nemá daňové identifikačné číslo, uvedie sa rodné číslo,
c)
druh predmetu dane a obchodný názov daňovo zvýhodneného minerálneho oleja a príslušný kód kombinovanej nomenklatúry,
d)
účel použitia daňovo zvýhodneného minerálneho oleja podľa ustanovení tohto zákona a predpokladané množstvo ročnej spotreby v litroch alebo kilogramoch,
e)
identifikačné údaje dodávateľa daňovo zvýhodneného minerálneho oleja.
(14)
Prílohami k žiadosti sú
a)
výpis z obchodného registra alebo zo živnostenského registra nie starší ako 30 dní alebo jeho osvedčená kópia, alebo iný doklad preukazujúci oprávnenie na podnikanie nie starší ako 30 dní alebo jeho osvedčená kópia, alebo doklad preukazujúci, že právnická osoba nie je zriadená alebo založená na podnikateľské účely, nie starší ako 30 dní, alebo jeho osvedčená kópia,
b)
technická dokumentácia a opis miesta použitia a miesta uskladnenia daňovo zvýhodneného minerálneho oleja a opis spôsobu jeho zabezpečenia pred neoprávneným použitím,
c)
technická dokumentácia zariadenia, v ktorom sa má daňovo zvýhodnený minerálny olej použiť ako pohonná látka alebo palivo, pričom z technickej dokumentácie musí byť zrejmý druh používaného minerálneho oleja a množstvo jeho spotreby takýmto zariadením,
d)
technologický postup a údaje o spotrebe daňovo zvýhodneného minerálneho oleja, ak sa má minerálny olej použiť ako surovina alebo pomocný materiál v technologickom procese,
e)
čestné vyhlásenie žiadateľa, že spĺňa podmienky uvedené v odseku 4 písm. b) až e).
(15)
Colný úrad pred vydaním odberného poukazu preverí u žiadateľa skutočnosti a údaje uvedené v žiadosti a v prílohách. Ak sú skutočnosti a údaje uvedené v žiadosti a v prílohách pravdivé, colný úrad vydá žiadateľovi odberný poukaz.
(16)
Právnická osoba alebo fyzická osoba uvedená v odseku 13, ktorej colný úrad vydal odberný poukaz s platnosťou od 1. mája 2004 a má zásoby minerálneho oleja, je povinná vykonať podľa osobitného predpisu32) inventarizáciu týchto zásob do 30. apríla 2004 podľa stavu k 30. aprílu 2004 v členení podľa § 7 a 8 zákona č. 239/2001 Z. z. o spotrebnej dani z minerálnych olejov v znení platnom k 30. aprílu 2004, a to osobitne zo zásob minerálneho oleja, ktoré má v súlade s doterajšími predpismi
a)
s daňou,
b)
bez dane.
(17)
Ak užívateľský podnik má v odbernom poukaze uvedené používanie minerálneho oleja oslobodeného od dane, môže si uplatniť vrátenie dane zo zásob podľa odseku 16 písm. a) vo výške dane podľa predpisu platného k 30. aprílu 2004 v samostatnej žiadosti o vrátenie dane. Samostatnú žiadosť o vrátenie dane podá colnému úradu do 25. mája 2004, ak má doklady potvrdzujúce výšku zaplatenej dane.
(18)
Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá je užívateľským podnikom podľa doterajších predpisov a chce byť užívateľským podnikom podľa tohto zákona, musí do 31. marca 2004 písomne požiadať colný úrad o vydanie odberného poukazu podľa tohto zákona. V žiadosti uvedie iba údaje podľa odseku 13 písm. a), c) až e).
(19)
Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá chce byť od 1. mája 2004 oprávneným príjemcom podľa tohto zákona (§ 25 ods. 1), musí písomne požiadať colný úrad o registráciu a vydanie povolenia prijímať minerálny olej z iného členského štátu v pozastavení dane, pričom žiadosť o registráciu a vydanie tohto povolenia musí byť doručená colnému úradu najneskôr do 31. marca 2004. Na obsah žiadosti sa vzťahuje odsek 1 primerane. Prílohami k žiadosti sú výpis z obchodného registra alebo zo živnostenského registra nie starší ako 30 dní, alebo jeho osvedčená kópia, alebo iný doklad preukazujúci oprávnenie na podnikanie nie starší ako 30 dní, alebo jeho osvedčená kópia a čestné vyhlásenie žiadateľa, že spĺňa podmienky uvedené v odseku 4.
(20)
Žiadateľ uvedený v odseku 19 pred vydaním povolenia prijímať minerálny olej z iného členského štátu v pozastavení dane opakovane je povinný zložiť zábezpeku na daň (§ 22).
(21)
Colný úrad pred vykonaním registrácie preverí u žiadateľa uvedeného v odseku 19 skutočnosti a údaje uvedené v žiadosti a v prílohách, a ak sú tieto skutočnosti a údaje pravdivé, colný úrad mu pridelí registračné číslo, vydá osvedčenie o registrácii a povolenie prijímať minerálny olej z iného členského štátu v pozastavení dane.
(22)
Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá chce od 1. mája 2004 v rámci podnikania odoberať a dodávať na daňovom území daňovo zvýhodnený minerálny olej uvedený v § 11 ods. 2 písm. a) a c), musí písomne požiadať colný úrad o vydanie odberného poukazu, pričom žiadosť musí byť doručená colnému úradu najneskôr do 31. marca 2004. V žiadosti musia byť uvedené identifikačné údaje dodávateľa daňovo zvýhodneného minerálneho oleja a primerane údaje uvedené v odseku 1. V prílohách k žiadosti sa primerane uvedú doklady a údaje podľa odseku 2 písm. a) a b).
(23)
Colný úrad preverí u žiadateľa uvedeného v odseku 22 skutočnosti a údaje uvedené v žiadosti a v prílohách, a ak sú tieto skutočnosti a údaje pravdivé, colný úrad mu vydá odberný poukaz.
(24)
Právnická osoba alebo fyzická osoba uvedená v odsekoch 19 a 22, ktorej colný úrad vydal povolenie prijímať minerálny olej z iného členského štátu v pozastavení dane alebo odberný poukaz s platnosťou od 1. mája 2004 a má zásoby minerálneho oleja, je povinná vykonať podľa osobitného predpisu32) inventarizáciu týchto zásob do 30. apríla 2004 podľa stavu k 30. aprílu 2004 v členení podľa § 7 a 8 zákona č. 239/2001 Z. z. o spotrebnej dani z minerálnych olejov v znení platnom k 30. aprílu 2004, a to osobitne zo zásob minerálneho oleja, ktoré má v súlade s doterajšími predpismi
a)
s daňou,
b)
bez dane.
(25)
Oprávnený príjemca zo zásob podľa odseku 24 písm. b) je povinný podať colnému úradu samostatné daňové priznanie do 25. mája 2004, priznať daň podľa sadzby dane platnej od 1. mája 2004 a v rovnakej lehote zaplatiť daň.
(26)
Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorej k 1. máju 2004 nebolo vydané povolenie na prevádzkovanie daňového skladu alebo povolenie prijímať minerálny olej z iného členského štátu v pozastavení dane alebo odberný poukaz a má zásoby minerálneho oleja, je povinná vykonať podľa osobitného predpisu32) inventarizáciu týchto zásob do 30. apríla 2004 podľa stavu k 30. aprílu 2004 v členení podľa § 7 a 8 zákona č. 239/2001 Z. z. o spotrebnej dani z minerálnych olejov v znení platnom k 30. aprílu 2004, a to osobitne zo zásob minerálneho oleja, ktoré má v súlade s doterajšími predpismi
a)
s daňou,
b)
bez dane.
(27)
Právnická osoba alebo fyzická osoba uvedená v odseku 26 zo zásob podľa odseku 26 písm. b) je povinná podať colnému úradu samostatné daňové priznanie do 25. mája 2004, priznať daň podľa sadzby dane platnej od 1. mája 2004 a v rovnakej lehote zaplatiť daň.
(28)
Právnickej osobe alebo fyzickej osobe uvedenej v odseku 26, ktorá predložila žiadosť o vydanie povolenia na prevádzkovanie daňového skladu alebo povolenia prijímať minerálny olej z iného členského štátu v pozastavení dane, alebo odberného poukazu na odber minerálneho oleja oslobodeného od dane, ale konanie o tejto žiadosti nebolo k 1. máju 2004 ukončené, určí colný úrad dátum, ku ktorému má vykonať novú inventarizáciu pred vydaním príslušného povolenia alebo odberného poukazu; taká žiadosť sa posúdi, ako keby bola predložená po 30. apríli 2004.
(29)
Právnickej osobe alebo fyzickej osobe uvedenej v odsekoch 17, 25 a 27, ktorá má k 30. aprílu 2004 zásoby minerálneho oleja za cenu bez dane a nepodala colnému úradu samostatné daňové priznanie do 25. mája 2004 alebo si uplatnila vrátenie dane v nesprávnej výške, daň určí colný úrad a uloží pokutu vo výške určenej dane.
(30)
K 1. máju 2004 zanikajú registrácie a strácajú platnosť povolenia na prevádzkovanie daňového skladu a odberné poukazy vydané podľa doterajších predpisov.
(31)
Ak bol minerálny olej dopravený na daňové územie zo štátu, ktorý je členským štátom 1. mája 2004 a k 30. aprílu 2004 sa nachádza v colných režimoch s výnimkou colného režimu tranzit a tieto neboli ukončené, takýto minerálny olej sa od 1. mája 2004 považuje za minerálny olej v pozastavení dane. Ak takýto minerálny olej nie je dopravený do daňového skladu, vzniká daňová povinnosť na daňovom území dňom uvedenia minerálneho oleja do daňového voľného obehu.
(32)
Na doloženie prepravy minerálneho oleja oslobodeného od dane na územie iného členského štátu slovenským zástupcom (§ 16 ods. 3) a ozbrojenými silami Slovenskej republiky na použitie v rámci aktivít podľa medzinárodnej zmluvy sa môže použiť osvedčenie o oslobodení od spotrebnej dane podľa vzoru uvedeného v prílohe č. 3.
(33)
Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorej bolo vydané povolenie na prevádzkovanie daňového skladu od 1. mája 2004 a chce prepravovať minerálny olej v pozastavení dane do 1. mája 2004, môže použiť sprievodný dokument podľa vzoru uvedeného v prílohe č. 4.
(34)
Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá je podľa tohto zákona oprávnená od 1. mája 2004 minerálny olej uvedený do daňového voľného obehu na daňovom území prepravovať do iného členského štátu na podnikateľské účely (§ 31 ods. 8), do 1. mája 2004 môže použiť zjednodušený sprievodný dokument podľa vzoru uvedeného v prílohe č. 5.
(35)
Na prepravu minerálneho oleja od 1. mája 2004 sa môžu použiť dokumenty podľa odsekov 33 a 34, ak sa nepoužijú dokumenty podľa právnych predpisov únie.33)
(36)
Na konanie colného úradu podľa odsekov 1 až 35 sa vzťahujú ustanovenia osobitného predpisu,25) ak tento zákon neustanovuje inak.
§ 46a
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2005
(1)
Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá k 1. januáru 2005 v rámci podnikania prevádzkuje podnik na výrobu, spracovanie alebo skladovanie zemného plynu, musí do 15. januára 2005 písomne požiadať colný úrad o zaradenie do evidencie prevádzkovateľov podnikov na výrobu, spracovanie alebo skladovanie zemného plynu. Žiadosť musí obsahovať
a)
identifikačné údaje žiadateľa a adresu umiestnenia jeho prevádzkarní, ak nie sú totožné so sídlom alebo trvalým pobytom žiadateľa,
b)
daňové identifikačné číslo žiadateľa,
c)
druh predmetu dane a príslušný kód kombinovanej nomenklatúry.
(2)
Prílohou k žiadosti je výpis z obchodného registra alebo zo živnostenského registra nie starší ako 30 dní alebo jeho úradne osvedčená kópia, alebo iný doklad preukazujúci oprávnenie na podnikanie nie starší ako 30 dní alebo jeho úradne osvedčená kópia.
(3)
Colný úrad preverí u žiadateľa skutočnosti a údaje podľa odsekov 1 a 2 a zaradí právnickú osobu alebo fyzickú osobu do evidencie prevádzkovateľov podnikov na výrobu, spracovanie alebo skladovanie zemného plynu.
§ 46b
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. mája 2006
(1)
Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá je užívateľským podnikom podľa § 11 zákona v znení účinnom k 30. aprílu 2006, sa považuje za zaradenú do evidencie užívateľských podnikov podľa § 11 zákona v znení účinnom od 1. mája 2006. Odberný poukaz vydaný podľa ustanovení zákona v znení účinnom k 30. aprílu 2006 sa považuje za odberný poukaz vydaný podľa ustanovení zákona v znení účinnom od 1. mája 2006 až do dňa ukončenia doby platnosti odberného poukazu.
(2)
Ak konanie o žiadosti o vydanie odberného poukazu predloženej podľa § 11 zákona v znení účinnom k 30. aprílu 2006 nebolo ukončené, colný úrad posúdi túto žiadosť, ako keby bola predložená po 30. apríli 2006; colný úrad vyzve žiadateľa o doplnenie žiadosti podľa § 11 v znení účinnom od 1. mája 2006.
(3)
Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá je oprávneným príjemcom podľa § 25 ods. 9 zákona v znení účinnom k 30. aprílu 2006, sa považuje za obchodníka s minerálnym olejom podľa § 25a ods. 1 zákona v znení účinnom od 1. mája 2006. Odberný poukaz vydaný podľa ustanovení zákona v znení účinnom k 30. aprílu 2006 sa považuje za odberný poukaz vydaný podľa ustanovení zákona v znení účinnom od 1. mája 2006 až do dňa ukončenia doby platnosti odberného poukazu. Colný úrad zruší registráciu oprávneného príjemcu podľa § 25 ods. 9 a zaradí túto právnickú osobu alebo fyzickú osobu do evidencie obchodníkov s minerálnym olejom podľa § 25a ku dňu nadobudnutia účinnosti § 25a a oznámi jej túto skutočnosť do 31. júla 2006.
(4)
Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá chce byť od 1. júla 2006 obchodníkom s minerálnym olejom podľa § 25a ods. 5, musí písomne požiadať colný úrad o zaradenie do evidencie obchodníkov s minerálnym olejom do 15. júna 2006. Žiadosť musí obsahovať
a)
daňové identifikačné číslo žiadateľa,
b)
identifikačné číslo pre daň z pridanej hodnoty, ak bolo žiadateľovi pridelené,
c)
druh predmetu dane, obchodný názov minerálneho oleja a príslušný kód kombinovanej nomenklatúry,
d)
predpokladaný ročný obrat v litroch alebo kilogramoch,
e)
identifikačné údaje dodávateľa minerálneho oleja.
(5)
Prílohou k žiadosti podľa odseku 4 je výpis z obchodného registra alebo živnostenského registra nie starší ako 30 dní alebo jeho osvedčená kópia, alebo iný doklad preukazujúci oprávnenie na podnikanie nie starší ako 30 dní alebo jeho osvedčená kópia a technická dokumentácia a opis miesta uskladnenia minerálneho oleja uvedeného v § 6 ods. 1 písm. e) a minerálneho oleja uvedeného v § 4 ods. 7.
(6)
Ak právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá v rámci podnikania odoberá alebo dodáva na daňovom území daňovo zvýhodnený minerálny olej uvedený v § 11 ods. 2 písm. a) a c), predložila žiadosť o vydanie odberného poukazu podľa § 25 ods. 9 zákona v znení účinnom k 30. aprílu 2006 a konanie o tejto žiadosti nebolo ukončené do 30. apríla 2006, colný úrad posúdi túto žiadosť ako žiadosť o vydanie odberného poukazu podľa § 25a ods. 1 zákona v znení účinnom od 1. mája 2006.
(7)
Konanie o uložení pokuty právoplatne neukončené k 30. aprílu 2006 sa ukončí podľa ustanovení zákona v znení účinnom od 1. mája 2006 a na pokuty sa vzťahuje § 42 zákona v znení účinnom od 1. mája 2006, ak je takto určená výška pokuty pre právnickú osobu alebo fyzickú osobu priaznivejšia.
§ 46c
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. júla 2008
(1)
Podľa doterajších predpisov sa až do uplynutia posudzujú všetky lehoty, ktoré začali plynúť pred 1. júlom 2008, ako aj na ne nadväzujúce lehoty na uplatnenie práv a plnenie povinností.
(2)
Daňové konanie právoplatne neukončené do 30. júna 2008 sa dokončí podľa doterajších prepisov.
(3)
Na zemný plyn dodaný a spotrebovaný do 30. júna 2008 sa použijú doterajšie predpisy.
§ 46d
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. marca 2009
(1)
Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá k 28. februáru 2009 vyrába biogénnu látku uvedenú v § 4 ods. 7 písm. a) mimo pozastavenia dane a chce túto biogénnu látku vyrábať mimo pozastavenia dane po 1. marci 2009, je povinná požiadať colný úrad do 31. marca 2009 o zaradenie do evidencie výrobcov biogénnej látky podľa § 19a. Uvedené neplatí pre právnickú osobu alebo fyzickú osobu podľa § 19a ods. 8.
(2)
Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorej colný úrad vydal osvedčenie o registrácii a povolenie prijímať minerálny olej z iného členského štátu v pozastavení dane opakovane podľa § 25 v znení účinnom do 28. februára 2009, je povinná do 30. apríla 2009 zložiť zábezpeku na daň vo výške dane pripadajúcej na množstvo minerálneho oleja, ktorý predpokladá prijať v priebehu dvoch po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov spôsobom podľa § 22 ods. 5.
§ 46e
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. apríla 2010
(1)
Odosielateľ (dodávateľ) minerálneho oleja pri preprave minerálneho oleja v pozastavení dane alebo minerálneho oleja oslobodeného od dane podľa § 10 ods. 1 na daňovom území môže postupovať podľa § 23 v znení účinnom do 31. marca 2010 najneskôr do 31. decembra 2010.
(2)
Odosielateľ (dodávateľ) minerálneho oleja pri preprave minerálneho oleja v pozastavení dane na územie iného členského štátu postupuje v období po 31. marci 2010 do 31. decembra 2010 podľa § 24 v znení účinnom do 31. marca 2010, ak sa s colným úradom nedohodne inak.
(3)
Ak príjemca (odberateľ) na daňovom území prijme minerálny olej v pozastavení dane z iného členského štátu v období po 31. marci 2010 do 31. decembra 2010 podľa § 24 v znení účinnom do 31. marca 2010, ukončí túto prepravu podľa § 24 v znení účinnom do 31. marca 2010.
(4)
Na prepravu minerálneho oleja podľa odsekov 1 až 3 je možné použiť sprievodný dokument vyhotovený podľa § 27 v znení účinnom do 31. marca 2010 najneskôr do 31. decembra 2010.
(5)
Prepravu minerálneho oleja v pozastavení dane alebo minerálneho oleja oslobodeného od dane podľa § 10 ods. 1 na daňovom území, ktorá začala podľa § 23 v znení účinnom do 31. marca 2010 a nebola ukončená do 31. decembra 2010, je možné ukončiť podľa § 23 v znení účinnom do 31. marca 2010.
(6)
Právnickej osobe alebo fyzickej osobe registrovanej podľa § 26 v znení účinnom do 31. marca 2010 zaniká registrácia 30. apríla 2010.
(7)
Ak má zásoby minerálneho oleja, môže ich dodať príjemcovi (odberateľovi) do 30. apríla 2010.
(8)
Ak vznikne daňová povinnosť do 30. apríla 2010, je povinný podať daňové priznanie podľa § 14 v znení účinnom do 31. marca 2010 a v rovnakej lehote zaplatiť daň.
(9)
Vývozca minerálneho oleja pri vývoze minerálneho oleja v pozastavení dane môže postupovať podľa § 30 v znení účinnom do 31. marca 2010 najneskôr do 31. decembra 2010.
(10)
Ak sa vývoz minerálneho oleja podľa odseku 9 začal podľa § 30 v znení účinnom do 31. marca 2010 a tento vývoz nebol ukončený do 31. decembra 2010, ukončí sa podľa § 30 v znení účinnom do 31. marca 2010.
(11)
Konanie o uložení pokuty právoplatne neukončené k 31. marcu 2010 sa ukončí podľa ustanovení zákona v znení účinnom od 1. apríla 2010 a na pokuty sa vzťahuje § 42 a 42a v znení účinnom od 1. apríla 2010, ak je to pre právnickú osobu alebo fyzickú osobu priaznivejšie.
§ 46f
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. februára 2010
Daň podľa § 6 ods. 1 písm. d) v znení účinnom od 1. februára 2010 sa vzťahuje na minerálny olej, ktorý bol uvedený do daňového voľného obehu alebo dovezený (§ 29) od 1. februára 2010.
§ 46g
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2011
(1)
Platnosť povolenia na označovanie plynového oleja vydaného podľa § 9 predpisu účinného do 31. decembra 2010 zaniká 15. januára 2011.
(2)
Osoba, ktorá po 15. januári 2011 uvedie do daňového voľného obehu plynový olej označený podľa § 8 predpisu účinného do 31. decembra 2010, uplatní na takýto plynový olej sadzbu dane podľa § 6 ods. 1 písm. d) druhého bodu predpisu účinného od 1. januára 2011.
(3)
Odberný poukaz na odber označeného plynového oleja vydaný podľa § 11 predpisu účinného do 31. decembra 2010 platí do 15. januára 2011.
(4)
Osoba, ktorá je užívateľským podnikom podľa § 11 predpisu účinného do 31. decembra 2010 a ktorá do 15. januára 2011 odobrala označený plynový olej podľa predpisu účinného do 31. decembra 2010 a má zásoby tohto minerálneho oleja, je povinná do 20. januára 2011 vykonať inventarizáciu týchto zásob podľa stavu k 15. januáru 2011.
(5)
Osoba podľa odseku 4 je povinná do 25. januára 2011 podať daňové priznanie a v rovnakej lehote zaplatiť daň, a to z množstva označeného plynového oleja, ktoré mala v zásobe k 15. januáru 2011; daň vypočíta ako rozdiel dane podľa § 6 ods. 1 písm. d) druhého bodu predpisu účinného od 1. januára 2011 a dane podľa § 7 ods. 1 predpisu účinného do 31. decembra 2010.
(6)
Platnosť odberného poukazu vydaného obchodníkovi s minerálnym olejom podľa § 25a predpisu účinného do 31. decembra 2010 na odber a dodanie označeného plynového oleja zaniká 15. januára 2011.
(7)
Obchodník s minerálnym olejom podľa odseku 6, ktorý do 15. januára 2011 odobral označený plynový olej a k 15. januáru 2011 má zásoby tohto minerálneho oleja, je povinný
a)
vykonať do 20. januára 2011 inventarizáciu týchto zásob podľa stavu k 15. januáru 2011,
b)
podať do 25. januára 2011 daňové priznanie a v rovnakej lehote zaplatiť daň, a to z množstva označeného plynového oleja, ktoré má v zásobe k 15. januáru 2011; daň vypočíta ako rozdiel dane podľa § 6 ods. 1 písm. d) druhého bodu predpisu účinného od 1. januára 2011 a dane podľa § 7 ods. 1 predpisu účinného do 31. decembra 2010.
(8)
Konanie o uložení pokuty právoplatne neukončené k 31. decembru 2010 sa ukončí podľa § 42 alebo § 42a predpisu účinného od 1. januára 2011, ak je takto určená výška pokuty pre osobu priaznivejšia.
§ 46h
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. apríla 2012
(1)
Osoba zaradená do evidencie obchodníkov s minerálnym olejom podľa § 25a doterajšieho predpisu v znení účinnom do 31. marca 2012 alebo osoba, ktorá chce byť držiteľom povolenia na obchodovanie podľa § 25a predpisu účinného od 1. apríla 2012, je povinná do 31. januára 2012 požiadať colný úrad o vydanie povolenia na obchodovanie alebo o vydanie odberného poukazu, ak chce od 1. apríla 2012 prijímať a dodávať na daňovom území daňovo zvýhodnený minerálny olej podľa § 11 ods. 2 písm. b). Žiadateľ v žiadosti uvedie
a)
identifikačné údaje žiadateľa a adresu umiestnenia jeho prevádzkarní, ak nie sú totožné so sídlom alebo s trvalým pobytom žiadateľa,
b)
druh vybraného minerálneho oleja, obchodný názov vybraného minerálneho oleja a príslušný kód kombinovanej nomenklatúry,
c)
predpokladaný ročný objem prijatého alebo dodaného vybraného minerálneho oleja v litroch alebo kilogramoch.
(2)
Osoba podľa § 11, 21, 25 a 26 doterajšieho predpisu v znení účinnom do 31. marca 2012, ktorá chce v rámci podnikania od 1. apríla 2012 prijímať a dodávať na daňovom území daňovo zvýhodnený minerálny olej podľa § 11 ods. 2 písm. b) doterajšieho predpisu v znení účinnom do 31. marca 2012, je povinná do 31. marca 2012 požiadať colný úrad o vydanie odberného poukazu. V žiadosti o vydanie odberného poukazu uvedie údaje podľa odseku 1 a k žiadosti priloží doklady podľa odseku 3 písm. b) a d).
(3)
Prílohami k žiadosti podľa odseku 1 sú:
a)
doklad preukazujúci oprávnenie na podnikanie nie starší ako 30 dní alebo jeho osvedčená kópia, ak je žiadateľom osoba, ktorá nemá sídlo alebo trvalý pobyt na daňovom území,
b)
technická dokumentácia a opis miesta uskladnenia daňovo zvýhodneného minerálneho oleja podľa § 11 ods. 2 písm. b) a spôsob jeho zabezpečenia pred neoprávneným použitím, skladovacie zariadenie musí spĺňať podmienky podľa § 18 ods. 5, ak žiadateľ má skladovacie zariadenie,
c)
čestné vyhlásenie žiadateľa, že spĺňa podmienky uvedené v § 21 ods. 4 písm. c) až g),
d)
zoznam dodávateľov a odberateľov vybraného minerálneho oleja s uvedením ich identifikačných údajov.
(4)
Colný úrad pred vydaním povolenia na obchodovanie a pred vydaním odberného poukazu podľa odseku 1 alebo odseku 2 preverí skutočnosti a údaje v žiadosti a v prílohách. Ak sú tieto skutočnosti a údaje pravdivé, colný úrad vydá žiadateľovi podľa odseku 1 povolenie na obchodovanie a odberný poukaz a žiadateľovi podľa odseku 2 odberný poukaz.
(5)
Ak žiadosť o vydanie povolenia na obchodovanie a o vydanie odberného poukazu bola predložená colnému úradu po 31. januári 2012 alebo konanie o žiadosti o vydanie povolenie na obchodovanie a o vydanie odberného poukazu nebolo do 31. marca 2012 právoplatne ukončené, taká žiadosť sa posúdi, ako keby bola predložená po 31. marci 2012.
(6)
Osobu zaradenú do evidencie obchodníkov s minerálnym olejom podľa § 25a doterajšieho predpisu v znení účinnom do 31. marca 2012, ktorá nepožiada colný úrad o vydanie povolenia na obchodovanie podľa odseku 1, colný úrad vyradí dňom 1. apríla 2012 z evidencie obchodníkov s minerálnym olejom.
(7)
Osoba, ktorá bola obchodníkom s minerálnym olejom podľa § 25a doterajšieho predpisu v znení účinnom do 31. marca 2012 a ktorá nepožiada colný úrad o vydanie povolenia na obchodovanie podľa odseku 1, môže so súhlasom colného úradu po 31. marci 2012, najneskôr však do 15. apríla 2012, dodať minerálny olej obchodníkovi s vybraným minerálnym olejom podľa § 25a predpisu účinného od 1. apríla 2012 alebo užívateľskému podniku, alebo registrovanej osobe.
(8)
Osoba, ktorá chce po 31. marci 2012 v rámci podnikateľskej činnosti na daňovom území predávať v daňovom voľnom obehu minerálny olej uvedený v § 6 ods. 1 písm. a), d) alebo písm. f) na konečnú spotrebu, je povinná najneskôr do 29. februára 2012 pred začatím predaja minerálneho oleja uvedeného v § 6 ods. 1 písm. a), d) alebo písm. f) požiadať colný úrad o zaradenie do evidencie predajcov pohonných látok. Žiadosť o zaradenie do evidencie predajcov pohonných látok musí obsahovať identifikačné údaje a adresu umiestnenia prevádzkarní, ak nie sú totožné so sídlom alebo s trvalým pobytom žiadateľa.
(9)
Osoba, ktorá má v rámci podnikania v držbe minerálny olej kódu kombinovanej nomenklatúry 2710 19 91 až 2710 19 99, je povinná najneskôr do 31. januára 2012 oznámiť colnému úradu svoje identifikačné údaje, množstvo minerálneho oleja, ktoré má v držbe a predpokladaný účel jeho použitia.
(10)
Ak osoba, ktorá má v rámci podnikania v držbe minerálny olej kódu kombinovanej nomenklatúry 2710 19 91 až 27 10 19 99 nepostupovala podľa odseku 9, je povinná do troch pracovných dní odo dňa zistenia tejto skutočnosti colným úradom podať daňové priznanie a v rovnakej lehote zaplatiť daň.
§ 46i
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. septembra 2012
(1)
Prevádzkovateľ daňového skladu, ktorý má zloženú zábezpeku na daň podľa § 22 doterajšieho predpisu v znení účinnom do 31. augusta 2012, je povinný do 31. augusta 2012 zložiť zábezpeku na daň vo výške dane pripadajúcej na priemerné mesačné množstvo minerálneho oleja, ktoré predpokladá uviesť do daňového voľného obehu za obdobie 12 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov, pričom do výšky zábezpeky na daň sa započíta aj daň pripadajúca na množstvo minerálneho oleja, ktoré predpokladá uviesť do daňového voľného obehu na účely oslobodené od dane podľa § 10 ods. 1.
(2)
Prevádzkovateľ daňového skladu, podnik na výrobu minerálneho oleja, ktorému colný úrad upustil od zábezpeky podľa § 22 predpisu účinného do 31. augusta 2012 a ktorý chce, aby mu bolo povolené upustenie od zábezpeky podľa § 22 predpisu účinného od 1. septembra 2012, je povinný požiadať colný úrad najneskôr do 30. júna 2012 o
a)
úplné upustenie od zábezpeky, ak je prevádzkovateľ daňového skladu daňovo spoľahlivý najmenej 24 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov pred podaním žiadosti o upustenie od zábezpeky,
b)
čiastočné upustenie od zábezpeky vo výške 50 %, ak je prevádzkovateľ daňového skladu daňovo spoľahlivý najmenej 12 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov pred podaním žiadosti o upustenie od zábezpeky.
(3)
Colný úrad žiadosť podľa odseku 2 posúdi, a ak je prevádzkovateľ daňového skladu, podnik na výrobu minerálneho oleja, daňovo spoľahlivý, colný úrad rozhodne o úplnom alebo čiastočnom upustení od zábezpeky a určí lehotu platnosti tohto rozhodnutia, a to najviac na štyri roky odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o upustení od zábezpeky.
(4)
Za daňovo spoľahlivého sa považuje prevádzkovateľ daňového skladu, ktorý
a)
je vlastníkom technologického zariadenia na výrobu minerálneho oleja, ak je žiadateľom o upustenie od zábezpeky prevádzkovateľ daňového skladu podľa ods. 2; na účely tohto zákona sa za vlastníctvo technologického zariadenia považuje i jeho držba na základe zmluvy o kúpe prenajatej veci,
b)
vykazuje stabilnú finančnú situáciu; na účely tohto zákona sa stabilnou finančnou situáciou rozumie, ak prevádzkovateľ daňového skladu podľa odseku 2 vykazuje na základe súvahy z riadnej účtovnej závierky kladný rozdiel medzi majetkom a záväzkami,17)
c)
dodržuje podmienky podľa § 21 ods. 4,
d)
neporušuje závažným spôsobom povinnosti podľa tohto zákona a povinnosti týkajúce sa správy dane podľa osobitného predpisu.20aa)
(5)
Prevádzkovateľ daňového skladu, podnik na výrobu minerálneho oleja, k žiadosti podľa odseku 2 o upustenie od zábezpeky priloží
a)
doklad preukazujúci vlastníctvo výrobného zariadenia alebo zmluvu o kúpe prenajatej veci, ak má žiadateľ výrobné zariadenie v držbe na základe zmluvy o kúpe prenajatej veci,
b)
účtovnú závierku za bezprostredne predchádzajúce
1.
dve účtovné obdobia pred podaním žiadosti o úplné upustenie od zábezpeky,
2.
jedno účtovné obdobie pred podaním žiadosti o čiastočné upustenie od zábezpeky,
c)
potvrdenie preukazujúce, že dodržiava podmienky podľa odseku 4 písm. c)
1.
najmenej 24 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov pred podaním žiadosti o úplné upustenie od zábezpeky,
2.
najmenej 12 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov pred podaním žiadosti o čiastočné upustenie od zábezpeky.
(6)
Prevádzkovateľ daňového skladu podľa odseku 2 je povinný na požiadanie colného úradu spresniť údaje uvedené v žiadosti podľa odseku 2 a v prílohách k tejto žiadosti.
(7)
Ak konanie o žiadosti o upustenie od zábezpeky predloženej podľa § 22 doterajšieho predpisu v znení účinnom do 31. augusta 2012 nebolo právoplatne ukončené do 31. augusta 2012, colný úrad žiadosť posúdi ako keby bola predložená po 31. auguste 2012.
(8)
Ak konanie o žiadosti predloženej podľa odseku 2 nebolo do 31. augusta 2012 právoplatne ukončené, prevádzkovateľ daňového skladu podľa odseku 2 je povinný do 15. septembra 2012 zložiť zábezpeku na daň podľa § 22 predpisu účinného od 1. septembra 2012.
(9)
Ak prevádzkovateľ daňového skladu podľa odseku 2, ktorému colný úrad čiastočne alebo úplne upustil od zábezpeky podľa § 22 doterajšieho predpisu v znení účinnom do 31. augusta 2012, nepožiada colný úrad o upustenie od zábezpeky podľa odseku 2, je povinný do 15. septembra 2012 zložiť zábezpeku na daň podľa § 22 predpisu účinného od 1. septembra 2012.
(10)
Ustanovenie § 22 ods. 15 písm. b) v znení účinnom od 1. septembra 2012 sa od 1. januára 2013 neuplatňuje.
§ 46j
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. marca 2013
(1)
Osoba, ktorá chce od 1. marca 2013 obchodovať s vybraným minerálnym olejom podľa § 25a v znení účinnom od 1. marca 2013, je povinná do 31. januára 2013 požiadať colný úrad o vydanie povolenia na obchodovanie podľa § 25a v znení účinnom od 1. marca 2013. Žiadosť o vydanie povolenia na obchodovanie musí obsahovať údaje podľa § 25a ods. 5 v znení účinnom do 28. februára 2013.
(2)
Prílohami k žiadosti podľa odseku 1 sú
a)
doklady podľa § 25a ods. 6 písm. a), b) a d) v znení účinnom do 28. februára 2013,
b)
doklad preukazujúci, že žiadateľ spĺňa podmienky uvedené v § 21 ods. 4 písm. c), e) až g),
c)
vyhlásenie žiadateľa, že spĺňa podmienky uvedené v § 21 ods. 4 písm. d).
(3)
Žiadateľ je povinný na požiadanie colného úradu spresniť údaje uvedené v tejto žiadosti a v jej prílohách.
(4)
Pri vydaní povolenia na obchodovanie alebo odberného poukazu postupuje colný úrad podľa § 25a ods. 8 v znení účinnom do 28. februára 2013.
(5)
Osoba, ktorá je obchodníkom s vybraným minerálnym olejom podľa § 25a v znení účinnom do 28. februára 2013, sa považuje za obchodníka s vybraným minerálnym olejom podľa § 25a v znení účinnom od 1. marca 2013.
(6)
Žiadosť osoby, ktorá požiadala o vydanie povolenia na obchodovanie s vybraným minerálnym olejom podľa § 25a v znení účinnom do 28. februára 2013 a ktorej colný úrad nevydal do 28. februára 2013 povolenie na obchodovanie, posúdi colný úrad podľa § 25a v znení účinnom od 1. marca 2013.
§ 46k
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. novembra 2013
(1)
Osoba, ktorá chce od 1. novembra 2013 obchodovať s vybraným minerálnym olejom podľa § 25a v znení účinnom od 1. novembra 2013, je povinná do 30. septembra 2013 požiadať colný úrad o vydanie povolenia na obchodovanie podľa § 25a v znení účinnom od 1. novembra 2013. Žiadosť o vydanie povolenia na obchodovanie musí obsahovať údaje podľa § 25a ods. 5 písm. a) a b) v znení účinnom do 31. októbra 2013.
(2)
Prílohami k žiadosti podľa odseku 1 sú doklady podľa § 25a ods. 6 písm. a), b) a e) v znení účinnom do 31. októbra 2013.
(3)
Osoba, ktorá je obchodníkom s vybraným minerálnym olejom podľa § 25a v znení účinnom do 31. októbra 2013, sa považuje za obchodníka s vybraným minerálnym olejom podľa § 25a v znení účinnom od 1. novembra 2013.
(4)
Žiadosť osoby, ktorá požiadala o vydanie povolenia na obchodovanie s vybraným minerálnym olejom podľa § 25a v znení účinnom do 31. októbra 2013 a ktorej colný úrad nevydal do 31. októbra 2013 povolenie na obchodovanie, posúdi colný úrad podľa § 25a v znení účinnom od 1. novembra 2013.
(5)
Osoba, ktorá je obchodníkom s vybraným minerálnym olejom kódu kombinovanej nomenklatúry 2710 19 75 až 2710 19 83 a 2710 19 87 podľa § 25a v znení účinnom do 31. októbra 2013 a ktorá obchodovala s týmto vybraným minerálnym olejom v obaloch menších ako 230 litrov, sa nepovažuje za obchodníka s vybraným minerálnym olejom podľa § 25a v znení účinnom od 1. novembra 2013 a povolenie na obchodovanie jej k 1. novembru 2013 zaniká, ak neoznámi colnému úradu do 31. októbra 2013, že chce byť obchodníkom s vybraným minerálnym olejom podľa § 25a v znení účinnom od 1. novembra 2013.
§ 47
Zrušujú sa:
1.
zákon č. 239/2001 Z. z. o spotrebnej dani z minerálnych olejov v znení zákona č. 582/2001 Z. z., zákona č. 74/2002 Z. z., zákona č. 642/2002 Z. z. a zákona č. 248/2003 Z. z.,
2.
vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 457/2001 Z. z. o určení druhu a množstva látok na označovanie plynových olejov,
3.
vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 460/2001 Z. z. o vzore sprievodného dokumentu a o vzore daňového priznania a žiadosti o vrátenie spotrebnej dane z minerálnych olejov,
4.
vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 461/2001 Z. z. o podrobnostiach a náležitostiach záručnej listiny,
5.
vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 462/2001 Z. z. o podrobnostiach vrátenia spotrebnej dane Ministerstvu obrany Slovenskej republiky z minerálneho oleja dodaného na území Slovenskej republiky bez dane ozbrojeným silám cudzích štátov,
6.
vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 463/2001 Z. z. o podrobnostiach vrátenia spotrebnej dane z minerálneho oleja zahraničným diplomatickým misiám v Slovenskej republike a medzinárodným inštitúciám so sídlom v Slovenskej republike na základe medzinárodných dohôd o ich zriadení.
§ 48
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. marca 2004 s výnimkou ustanovení § 1 až 5, § 6 ods. 1 až 4, § 7 až 45 a § 47, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. mája 2004.
Rudolf Schuster v. r.

Pavol Hrušovský v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.
Príloha č. 1 k zákonu č. 98/2004 Z. z. v znení zákona č. 667/2004 Z. z.
Zoznam preberaných právne záväzných aktov Európskej únie
1.
Smernica Rady 2008/118/ES zo 16. decembra 2008 o všeobecnom systéme spotrebných daní a o zrušení smernice 92/12/EHS (Ú. v. EÚ L 9, 14. 1. 2009).
2.
Smernica Rady 2003/96/ES z 27. októbra 2003 o reštrukturalizácii právneho rámca Spoločenstva pre zdaňovanie energetických výrobkov a elektriny (Ú. v. EÚ L 283, 31. 10. 2003) v znení smernice Rady 2004/74/ES z 29. apríla 2004 (Ú. v. EÚ L 195, 2. 6. 2004) a smernice Rady 2004/75/ES z 29. apríla 2004 (Ú. v. EÚ L 157, 30. 4. 2004).
3.
Smernica Rady 95/60/ES z 27. novembra 1995 o daňovom označovaní plynových olejov a petroleja (Ú. v. ES L 291, 6.12.1995).
4.
Smernica Rady 2007/74/ES z 20. decembra 2007 o oslobodení tovaru, ktorý dovážajú osoby cestujúce z tretích krajín, od dane z pridanej hodnoty a spotrebnej dane (Ú. v. EÚ L 346, 29. 12. 2007).
Príloha č. 2 k zákonu č. 98/2004 Z. z.
1a)
Čl. 52 Zmluvy o Európskej únii v platnom znení (Ú. V. EÚ C 83, 30. 3. 2010).
Čl. 355 Zmluvy o fungovaní Európskej únie v platnom znení (Ú. V. EÚ C 83, 30. 3. 2010).
1aa)
Čl. 355 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie.
1b)
Čl. 84 bod 1 písm. a) nariadenia Rady (EHS) č. 2913/92 z 12. októbra 1992, ktorým sa ustanovuje Colný kódex spoločenstva (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 2/zv. 4; Ú. v. ES L 302, 19. 10. 1992) v platnom znení.
2a)
Čl. 79 nariadenia č. 2913/92 v platnom znení.
2aa)
§ 7 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
2ab)
§ 3 až 7 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.
§ 42 zákona č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
2b)
Zákon č. 609/2007 Z. z. o spotrebnej dani z elektriny, uhlia a zemného plynu a o zmene a doplnení zákona č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja v znení neskorších predpisov.
2c)
§ 2 ods. 1 písm. d) zákona č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 492/2010 Z. z.
2d)
Napríklad STN EN 228 Automobilové palivá. Bezolovnatý benzín. Požiadavky a skúšobné metódy.
2e)
§ 14a ods. 3 a príloha č. 1 zákona č. 309/2009 Z. z. v znení zákona č. 492/2010 Z. z.
2f)
Napríklad STN EN 590 Automobilové palivá. Nafta. Požiadavky a skúšobné metódy.
3)
Vyhláška Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 632/2002 Z. z., ktorou sa vydáva štatistická klasifikácia produkcie.
4a)
Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov.
4b)
§ 4 ods. 1 zákona č. 315/2001 Z. z. o Hasičskom a záchrannom zbore v znení neskorších predpisov.
4c)
Napríklad § 3 zákona č. 315/2001 Z. z. v znení zákona č. 438/2002 Z. z.
4d)
Nariadenie Rady (EHS) 3037/90 z 9. októbra 1990 o štatistickej klasifikácii ekonomických činností v Európskom spoločenstve (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 2/zv. 4, Ú. v. ES L 293, 24. 10. 1990) v platnom znení.
5)
Napríklad Zmluva medzi štátmi, ktoré sú stranami Severoatlantickej zmluvy, a inými štátmi zúčastnenými v Partnerstve za mier vzťahujúcej sa na štatút ich ozbrojených síl v znení ďalších dodatkových protokolov (oznámenie č. 324/1997 Z. z.).
6)
Nariadenie Komisie (ES) č. 31/96 z 10. januára 1996 o osvedčení o oslobodení od spotrebnej dane (Úradný vestník Európskych spoločenstiev L 008, 11/01/1996, s. 11–15).
6a)
§ 50 zákona č. 199/2004 Z. z. Colný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
6c)
Rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1152/2003/ES zo 16. júna 2003 o informatizácii prepravy a kontroly výrobkov podliehajúcich spotrebnej dani (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 9/zv. 1; Ú. v. EÚ L 162, 1. 7. 2003).
6d)
§ 88 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
7)
Napríklad § 135, 456 a 462 Občianskeho zákonníka, § 64 až 66, § 68, 69, 75, 77, 83 a 84a zákona č. 199/2004 Z. z. Colný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 59, 60, 83 a 83b Trestného zákona v znení neskorších predpisov, § 40 až 43 zákona č. 563/2009 Z. z.
7aa)
Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 378/2011 Z. z. o spôsobe označovania platby dane.
7b)
§ 68 zákona č. 563/2009 Z. z.
8)
Napríklad vyhláška ministra zahraničných vecí č. 157/1964 Zb. o Viedenskom dohovore o diplomatických stykoch, vyhláška ministra zahraničných vecí č. 32/1969 Zb. o Viedenskom dohovore o konzulárnych stykoch, vyhláška ministra zahraničných vecí č. 40/1987 Zb. o Dohovore o osobitných misiách, vyhláška ministra zahraničných vecí č. 21/1968 Zb. o Dohovore o výsadách a imunitách medzinárodných odborných organizácií.
9)
§ 2 ods. 5 písm. a) vyhlášky Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 116/1997 Z. z. o podmienkach premávky vozidiel na pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov.
12)
Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 86/1999 Z. z., ktorou sa ustanovujú zásady požiarnej bezpečnosti pri manipulácii a skladovaní horľavých kvapalín, ťažkých vykurovacích olejov a rastlinných a živočíšnych tukov a olejov.
13)
STN 753415 Ochrana vody pred ropnými látkami, objekty pre manipuláciu s ropnými látkami a ich skladovanie.
STN 650201 Horľavé kvapaliny, prevádzky a sklady.
STN 920800 Požiarna bezpečnosť stavieb Horľavé kvapaliny.
14)
Zákon č. 142/2000 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
15)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 82/1994 Z. z. o štátnych hmotných rezervách v znení neskorších predpisov.
17)
Zákon č. 431/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
19)
Zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov. Zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
19a)
§ 58 zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.

§ 8a zákona č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
19aa)
Zákon č. 218/2013 Z. z. o núdzových zásobách ropy a ropných výrobkov a o riešení stavu ropnej núdze a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
20)
20a)
Nariadenie komisie (ES) č. 684/2009 z 24. júla 2009, ktorým sa implementuje smernica Rady 2008/118/ES, pokiaľ ide o elektronické postupy pri preprave tovaru podliehajúceho spotrebnej dani v režime pozastavenia dane (Ú. v. EÚ L 197, 29. 7. 2009).
20aa)
Zákon č. 563/2009 Z. z.
20b)
Zákon č. 215/2002 Z. z. o elektronickom podpise a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
20c)
Napríklad čl. 1 ods. 4 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu, zákon č. 387/2002 Z. z. o riadení štátu v krízových situáciách mimo času vojny a vojnového stavu v znení neskorších predpisov.
20d)
§ 33 zákona č. 455/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
25a)
Čl. 161 nariadenia č. 2913/92 v platnom znení.
25b)
Čl. 4 bod 4c nariadenia č. 2913/92 v platnom znení.
25c)
Čl. 4 bod 4d nariadenia č. 2913/92 v platnom znení.
25d)
Čl. 66 nariadenia č. 2913/92 v platnom znení.
26)
Nariadenie Komisie (EHS) č. 3649/92 zo 17. decembra 1992 o zjednodušenom sprievodnom dokumente na prepravu tovaru podliehajúceho spotrebnej dani vo vnútri Spoločenstva, ktorý bol uvoľnený do daňového voľného obehu v odosielajúcom členskom štáte (Úradný vestník Európskych spoločenstiev L 369, 18/12/1992, s. 17–24).
29a)
§ 14a a 15 zákona č. 309/2009 Z. z. v znení zákona č. 492/2010 Z. z.
29b)
§ 14a ods. 1 zákona č. 309/2009 Z. z. v znení zákona č. 492/2010 Z. z.
30)
Nariadenie Rady (EÚ) č. 389/2012 z 2. mája 2012 o administratívnej spolupráci v oblasti spotrebných daní a zrušení nariadenia (ES) č. 2073/2004 (Ú. v. L 121, 8. 5. 2012).
30a)
Zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.
30b)
§ 67 zákona č. 563/2009 Z. z. v znení zákona č. 331/2011 Z. z.
31)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov.
32)
§ 29 zákona č. 431/2002 Z. z.
33)
Nariadenie Komisie (EHS) č. 2719/92 z 11. septembra 1992 o sprievodnom administratívnom dokumente pri preprave tovarov podliehajúcich spotrebným daniam v pozastavení dane (Úradný vestník Európskych spoločenstiev L 276, 19/09/1992, s. 1–10) v znení neskorších zmien a doplnkov.
Nariadenie Komisie (EHS) č. 3649/92 zo 17. decembra 1992 o zjednodušenom sprievodnom dokumente na prepravu tovaru podliehajúceho spotrebnej dani vo vnútri Spoločenstva, ktorý bol uvoľnený do daňového voľného obehu v odosielajúcom členskom štáte (Úradný vestník Európskych spoločenstiev L 369, 18/12/1992, s. 17–24).