98/2004 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2008 do 30.06.2008

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

98
ZÁKON
z 3. februára 2004
o spotrebnej dani z minerálneho oleja
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
§ 1
Predmet úpravy
Tento zákon upravuje zdaňovanie minerálnych olejov spotrebnou daňou (ďalej len „daň“) na daňovom území.
§ 2
Vymedzenie základných pojmov
(1)
Na účely tohto zákona sa rozumie
a)
daňovým územím územie Slovenskej republiky,
b)
územím Európskej únie (ďalej len „únia”) územie členských štátov únie podľa osobitného predpisu1a) okrem územia ostrova Helgoland a územia Büsingen v Spolkovej republike Nemecko, územia Livigno, Campione d´Italia a talianskych vnútrozemských vôd jazera Lugano v Talianskej republike, územia Ceuta, Melilla a Kanárske ostrovy v Španielskom kráľovstve, zámorských území Francúzskej republiky a územia britských Normanských ostrovov,
c)
členským štátom územie členského štátu únie okrem území uvedených v písmene b),
d)
územím tretích štátov územie, ktoré nie je územím únie,
e)
daňovým skladom miesto, kde sa minerálny olej na základe povolenia na prevádzkovanie daňového skladu v pozastavení dane vyrába, spracúva, skladuje, prijíma alebo odosiela,
f)
prevádzkovateľom daňového skladu právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá v rámci podnikania minerálne oleje na základe povolenia na prevádzkovanie daňového skladu v pozastavení dane vyrába, spracúva, skladuje, prijíma alebo odosiela,
g)
pozastavením dane daňový režim, v ktorom sa vznik daňovej povinnosti posunie na deň uvedenia minerálneho oleja do daňového voľného obehu,
h)
oprávneným príjemcom právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá nie je prevádzkovateľom daňového skladu a ktorá v rámci podnikania opakovane alebo príležitostne na základe povolenia prijíma minerálny olej z iného členského štátu v pozastavení dane, pričom minerálny olej v pozastavení dane nesmie skladovať ani odosielať,
i)
uvedením minerálneho oleja do daňového voľného obehu
1.
akékoľvek vyňatie minerálneho oleja z pozastavenia dane,
2.
akékoľvek vyrobenie minerálneho oleja mimo pozastavenia dane,
3.
akýkoľvek dovoz minerálneho oleja, na ktorý nenadväzuje pozastavenie dane,
j)
kombinovanou nomenklatúrou tovarová nomenklatúra podľa právnych predpisov únie,
k)
podnikaním činnosť vykonávaná na daňovom území v súlade s osobitným predpisom1) a rovnaká alebo obdobná činnosť vykonávaná v iných členských štátoch podľa právnych predpisov členských štátov,
l)
majetkovo prepojenými osobami osoby, z ktorých má jedna osoba priamo alebo nepriamo najmenej 25 % podiel na základnom imaní alebo na hlasovacích právach v inej osobe; ak má jedna osoba taký podiel vo viacerých osobách, považujú sa všetky z nich za majetkovo prepojené,
m)
personálne prepojenými osobami
1.
fyzická osoba a právnická osoba, ak táto fyzická osoba alebo jej blízka osoba2) má priamo alebo nepriamo rozhodujúci vplyv na riadenie alebo kontrolu tejto právnickej osoby, alebo
2.
právnické osoby, ak na riadenie alebo kontrolu týchto právnických osôb má priamo alebo nepriamo rozhodujúci vplyv tá istá osoba alebo jej blízke osoby,2)
n)
rozhodujúcim vplyvom právo fyzickej osoby samostatne rozhodovať ako riadiaci orgán alebo kontrolný orgán právnickej osoby alebo svojou nečinnosťou zabrániť rozhodnutiu riadiaceho orgánu alebo kontrolného orgánu právnickej osoby.
(2)
Na účely tohto zákona sa obchody uskutočnené s Monackým kniežatstvom považujú za obchody uskutočnené s Francúzskou republikou, obchody uskutočnené s Jungholz a Mittelberg (Kleines Walsertal) sa považujú za obchody uskutočnené s Nemeckou spolkovou republikou, obchody uskutočnené s ostrovom Man sa považujú za obchody uskutočnené so Spojeným kráľovstvom Veľkej Británie a Severného Írska a obchody uskutočnené so Sanmarínskou republikou sa považujú za obchody uskutočnené s Talianskou republikou.
§ 3
Správa dane
Správu dane vykonáva colný úrad, pričom jeho miestna príslušnosť sa riadi, ak ide o právnickú osobu, jej sídlom a ak ide o fyzickú osobu, jej trvalým pobytom; ak nie je možné takto určiť miestnu príslušnosť alebo ak je to na výkon správy dane účelnejšie, určí ju Colné riaditeľstvo Slovenskej republiky (ďalej len „colné riaditeľstvo“). Colné riaditeľstvo môže pre odštepný závod, inú organizačnú zložku alebo prevádzkareň právnickej osoby alebo fyzickej osoby určiť miestnu príslušnosť aj inak, ak je to na výkon správy dane účelnejšie.
§ 4
Predmet dane
(1)
Predmetom dane sú minerálne oleje vyrobené na daňovom území, dodané na daňové územie z iného členského štátu alebo dovezené na daňové územie z územia tretieho štátu.
(2)
Minerálnym olejom sa na účely tohto zákona rozumie
a)
tovar kódu kombinovanej nomenklatúry 1507 až 1518, ak je určený na použitie ako pohonná látka alebo ako palivo,
b)
tovar kódu kombinovanej nomenklatúry 2705 až 2715,
c)
tovar kódu kombinovanej nomenklatúry 2901 a 2902,
d)
tovar kódu kombinovanej nomenklatúry 2905 11 00, ktorý nie je syntetického pôvodu, ak je určený na použitie ako pohonná látka alebo ako palivo,
e)
tovar kódu kombinovanej nomenklatúry 3403,
f)
tovar kódu kombinovanej nomenklatúry 3811,
g)
tovar kódu kombinovanej nomenklatúry 3817,
h)
tovar kódu kombinovanej nomenklatúry 3824 90 99, ak je určený na použitie ako pohonná látka alebo ako palivo.
(3)
Minerálnym olejom na účely tohto zákona je aj tovar neuvedený v odseku 2 s výnimkou podľa odseku 6, ak
a)
sa ponúka na použitie alebo sa použije ako pohonná látka alebo ako prísada do pohonnej látky,
b)
pozostáva úplne alebo čiastočne z uhľovodíkových látok a ak sa ponúka na použitie alebo sa použije ako palivo.
(4)
Pohonná látka je minerálny olej uvedený v odsekoch 2 a 3 určený na použitie alebo ponúkaný na použitie, alebo použitý na pohon benzínových motorov, naftových motorov, motorov upravených na spaľovanie skvapalnených plynných uhľovodíkov alebo zemného plynu a leteckých prúdových motorov.
(5)
Palivo je minerálny olej uvedený v odsekoch 2 a 3 určený na použitie alebo ponúkaný na použitie, alebo použitý na výrobu tepla.
(6)
Minerálnym olejom na účely tohto zákona nie je
a)
uhlie, koks kódu kombinovanej nomenklatúry 2701, 2702 a 2704,
b)
palivové drevo, drevené uhlie kódu kombinovanej nomenklatúry 4401 a 4402,
c)
petrolejový koks kódu kombinovanej nomenklatúry 2713 alebo iné porovnateľné pevné uhľovodíkové látky,
d)
rašelina kódu kombinovanej nomenklatúry 2703,
e)
elektrická energia kódu kombinovanej nomenklatúry 2716.
(7)
Biogénna látka je
a)
rastlinné tuky a oleje, tiež chemicky modifikované, uvedené v kapitole 15 colného sadzobníka, ako aj estery z nich vyrobené, ak podiel uhľovodíkových látok v nich obsiahnutý nie je vyšší ako 5 % objemu,
b)
plynné uhľovodíky (bioplyn) vzniknuté pri spracovaní biologických odpadov alebo pri čistení odpadových vôd,
c)
etyltercbutyléter vyrobený z etanolu kódu kombinovanej nomenklatúry 2207 20 00, ktorý nie je syntetického pôvodu.
(8)
Z minerálnych olejov uvedených v odseku 2 podliehajú kontrole a postupu pri preprave (§ 23, 24 a 31)
a)
tovary kódu kombinovanej nomenklatúry 1507 až 1518, ak sú určené na použitie ako pohonná látka alebo ako palivo,
b)
tovary kódu kombinovanej nomenklatúry 2707 10, 2707 20, 2707 30 a 2707 50,
c)
tovary kódu kombinovanej nomenklatúry 2710 11 až 2710 19 69; tovary kódu kombinovanej nomenklatúry 2710 11 21, 2710 11 25 a 2710 19 29 len, ak sú prepravované voľne, napríklad automobilovými cisternami alebo železničnými cisternami,
d)
tovary kódu kombinovanej nomenklatúry 2711 s výnimkou tovarov kódov kombinovanej nomenklatúry 2711 11 00, 2711 21 00 a 2711 29 00,
e)
tovary kódu kombinovanej nomenklatúry 2901 10,
f)
tovary kódu kombinovanej nomenklatúry 2902 20, 2902 30, 2902 41, 2902 42, 2902 43 a 2902 44,
g)
tovary kódu kombinovanej nomenklatúry 2905 11 00, ak nie sú syntetického pôvodu a ak sú určené na použitie alebo použité ako pohonná látka alebo ako palivo,
h)
tovary kódu kombinovanej nomenklatúry 3824 90 99, ak sú určené na použitie alebo použité ako pohonná látka alebo ako palivo.
(9)
Ak dôjde k zmene kódu kombinovanej nomenklatúry, ktorá nemá vplyv na zmenu predmetu dane ani na sadzbu dane, použije sa platná sadzba dane uvedená v § 6 a 7, pričom prevodový kľúč medzi pôvodným a novým kódom kombinovanej nomenklatúry ustanoví opatrenie, ktoré vydá Ministerstvo financií Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) a ktoré sa vyhlasuje v Zbierke zákonov Slovenskej republiky uverejnením jeho úplného znenia.
§ 5
Základ dane, výpočet dane
(1)
Základom dane je množstvo minerálneho oleja vyjadrené v litroch pri teplote 15 oC alebo v kilogramoch alebo množstvo v ňom obsiahnutej energie vyjadrenej v gigajouloch.
(2)
Daň sa vypočíta ako súčin základu dane a príslušnej sadzby dane.
§ 6
Sadzba dane
(1)
Sadzba dane sa ustanovuje takto:
a) motorový benzín kódu kombinovanej nomenklatúry 2710 11 41, 2710 11 45, 2710 11 49 15 500 Sk/1 000 l
b) motorový benzín kódu kombinovanej nomenklatúry 2710 11 31, 2710 11 51 a 2710 11 59 18 000 Sk/1 000 l
c) stredný olej kódu kombinovanej nomenklatúry 2710 19 21 a 2710 19 25 14 500 Sk/1 000 l
d) plynový olej kódu kombinovanej nomenklatúry 2710 19 41, 2710 19 45 a 2710 19 49 s výnimkou podľa § 7 ods. 1 14 500 Sk/1 000 l
e) vykurovací olej kódu kombinovanej nomenklatúry 2710 19 61, 2710 19 63, 2710 19 65 a 2710 19 69       800 Sk/1 000 kg
f) skvapalnené plynné uhľovodíky kódu kombinovanej nomenklatúry 2711 12 až 2711 19 00
  1. určené na použitie, ponúkané na použitie alebo použité ako pohonná látka   7 800 Sk/1 000 kg
  2. určené na použitie, ponúkané na použitie alebo použité ako palivo           0 Sk/1 000 kg
g) zemný plyn kódu kombinovanej nomenklatúry 2711 11 00 a 2711 21 00
  1. určený na použitie, ponúkaný na použitie alebo použitý ako pohonná látka      100 Sk/GJ
  2. určený na použitie, ponúkaný na použitie alebo použitý ako palivo           0 Sk/GJ.
(2)
Na minerálny olej, na ktorý nie je ustanovená sadzba dane a ktorý sa použil ako pohonná látka alebo ako palivo, alebo ak je na tieto účely ponúkaný, uplatní sa sadzba dane toho minerálneho oleja uvedeného v odseku 1, ktorému sa účelom použitia alebo vlastnosťami najviac približuje. Ak minerálny olej uvedený v odseku 1 písm. f) druhom bode je ponúkaný na použitie alebo je použitý ako pohonná látka, uplatní sa sadzba dane podľa odseku 1 písm. f) prvého bodu. Ak minerálny olej uvedený v odseku 1 písm. g) druhom bode je ponúkaný na použitie alebo je použitý ako pohonná látka, uplatní sa sadzba dane podľa odseku 1 písm. g) prvého bodu.
(3)
Na minerálny olej, ktorý je zmesou zdanených minerálnych olejov navzájom alebo zdanených minerálnych olejov s inými látkami, a suma dane pripadajúca na túto zmes je vyššia ako súčet súm dane pripadajúcich na jednotlivé zložky zmesi, uplatní sa daň, ktorá je rozdielom medzi daňou pripadajúcou na túto zmes podľa účelu použitia a sumou daní pripadajúcich na jednotlivé zložky zmesi.
(4)
Ak vznikla daňová povinnosť podľa § 12 ods. 2 písm. d), na minerálny olej sa uplatní daň, ktorá sa vypočíta ako súčin množstva minerálneho oleja a rozdielu medzi sadzbou dane podľa odseku 1 písm. d) a sadzbou dane podľa § 7.
(5)
Na minerálny olej uvedený
a)
v § 19 ods. 6 písm. a) sa uplatní sadzba dane podľa odseku 1 písm. a) znížená o 48/100-percentuálneho podielu biogénnej látky uvedenej v § 4 ods. 7 písm. c) v zmesi, najviac však o 7,2 %,
b)
v § 19 ods. 6 písm. b) sa uplatní sadzba dane podľa odseku 1 písm. d) znížená o percentuálny podiel biogénnej látky uvedenej v § 4 ods. 7 písm. a) v zmesi, najviac však o 5 %.
(6)
Znížená sadzba dane podľa odseku 5 sa zaokrúhľuje na celé koruny smerom nahor.
§ 7
Znížená sadzba dane na označené plynové oleje
(1)
Znížená sadzba dane sa ustanovuje vo výške 6 800 Sk/1 000 l na plynové oleje kódu kombinovanej nomenklatúry 2710 19 41, 2710 19 45 a 2710 19 49 označené v súlade s týmto zákonom, ak sú určené na použitie ako
a)
palivo,
b)
pohonná látka na pohon
1.
koľajových vozidiel používaných v železničnej doprave osôb a nákladov a pri prevádzkovaní, oprave a údržbe železničnej siete, vykonávaných v rámci podnikania,
2.
strojov používaných výlučne na práce výrobnej povahy alebo služby v pôdohospodárskej produkcii3) vykonávanej v rámci podnikania,
3.
motorov stacionárnych zariadení určených na výrobu elektrickej energie.
(2)
Zníženú sadzbu dane možno uplatniť aj na označený plynový olej dopravený z iného členského štátu alebo dovezený z územia tretieho štátu na daňové územie, ak je označený podľa § 8 ods. 1; § 8 ods. 3 tým nie je dotknutý.
§ 8
Označovanie plynového oleja
(1)
Označovaním plynového oleja sa na účely tohto zákona rozumie rovnomerné primiešavanie červeného farbiva a indikačnej látky tak, aby v zmesi pozostávajúcej z jedného dielu označeného a z desiatich dielov neoznačeného plynového oleja bolo ešte voľným okom viditeľné červené zafarbenie. Na označenie plynového oleja sa používa indikačná látka Solvent Yellow 124 (N-etyl-N-[2-(1-izobutoxyetoxy)etyl]-4-(fenylazo)anilín) v koncentrácii najmenej 6 mg/l a najviac 9 mg/l a farbivo zodpovedajúce Solvent Red 19. Postup pri zisťovaní prítomnosti farbiva a indikačnej látky podľa slovenskej technickej normy4) nie je dotknutý. Označovanie plynového oleja podlieha daňovému dozoru.
(2)
Na daňovom území sa môže plynový olej označovať len v daňovom sklade, ktorý je vybavený vhodným dávkovacím a zmiešavacím zariadením alebo iným podobným zariadením, ktorým sa zabezpečí označovanie podľa odseku 1.
(3)
Zakázané je
a)
označovanie iných minerálnych olejov ako plynového oleja uvedeného v § 7 ods. 1 spôsobom podľa odseku 1,
b)
zriedenie, odstránenie alebo každá iná zmena označenia plynového oleja mimo daňového skladu nachádzajúceho sa na daňovom území, ktorý má povolenie na označovanie plynového oleja podľa § 9,
c)
uvádzanie do daňového voľného obehu označeného plynového oleja, ak nie je označený podľa odseku 1,
d)
použitie označeného plynového oleja bez poukazu na odber daňovo zvýhodneného minerálneho oleja (ďalej len „odberný poukaz“),
e)
použitie označeného plynového oleja na iný ako určený účel (§ 7 ods. 1) okrem použitia označeného plynového oleja pri živelných pohromách, haváriách alebo katastrofách.4a)
§ 9
Povolenie na označovanie plynového oleja
(1)
Prevádzkovateľ daňového skladu na daňovom území, ktorý chce označovať plynový olej, musí písomne požiadať colný úrad o vydanie povolenia na označovanie plynového oleja. Žiadosť musí obsahovať
a)
obchodné meno a sídlo právnickej osoby, alebo meno a priezvisko a trvalý pobyt fyzickej osoby (ďalej len „identifikačné údaje“) a adresu umiestnenia jej prevádzkarní, ak nie sú totožné so sídlom alebo s trvalým pobytom žiadateľa,
b)
daňové identifikačné číslo žiadateľa,
c)
predpokladané množstvo ročnej výroby označeného plynového oleja.
(2)
Prílohou k žiadosti sú údaje o inštalovanom zariadení a technická dokumentácia zariadenia na označovanie plynového oleja.
(3)
Colný úrad preverí skutočnosti a údaje uvedené v žiadosti a v prílohe k žiadosti, a ak sú tieto skutočnosti a údaje pravdivé a zariadenie podľa § 8 ods. 2 je vhodné na označovanie plynového oleja, vydá povolenie na označovanie plynového oleja.
(4)
Colný úrad povolenie na označovanie plynového oleja
a)
odníme, ak zariadenie podľa § 8 ods. 2 už nie je vhodné na označovanie plynového oleja, alebo na základe písomnej žiadosti prevádzkovateľa daňového skladu,
b)
môže odňať, ak plynový olej nie je označovaný podľa § 8 ods. 1.
§ 10
Oslobodenie od dane
(1)
Minerálny olej je oslobodený od dane, ak je určený na použitie
a)
na iné účely ako pohonná látka alebo palivo,
b)
ako letecká pohonná látka, ktorou na účely tohto zákona je minerálny olej kódu kombinovanej nomenklatúry 2710 11 31, 2710 11 70 a 2710 19 21,
1.
pri preprave osôb a nákladov a pri ostatnom poskytovaní služieb vykonávaných lietadlovou technikou v rámci podnikania, pre lietadlovú techniku ozbrojených síl, ozbrojených bezpečnostných zborov, pre lietadlovú techniku záchranných služieb a pre lietadlovú techniku pre potreby Hasičského a záchranného zboru4b) pri plnení úloh podľa osobitného predpisu,4c)
2.
pre lietadlovú techniku zahraničných ozbrojených síl, zahraničných ozbrojených bezpečnostných zborov a pre lietadlovú techniku zahraničných záchranných služieb,
c)
ako lodná prevádzková látka pri preprave osôb a nákladov na Dunaji, ktorý je súčasťou medzinárodnej vodnej cesty vykonávanej v rámci podnikania; lodnou prevádzkovou látkou na účely tohto zákona je minerálny olej kódu kombinovanej nomenklatúry 2710 19 41, 2710 19 45 a 2710 19 49 použitý ako pohonná látka alebo palivo,
d)
ako prídavné palivo k hlavnému palivu (koks) pri chemickom redukčnom procese vo vysokých peciach,
e)
ako palivo, ako aj na iné účely ako pohonná látka a palivo (ďalej len „duálne použitie"); za duálne použitie sa považuje aj použitie minerálneho oleja na chemickú redukciu, v elektrolytických procesoch a v metalurgických procesoch,
f)
v rámci pilotných projektov technického rozvoja ekologicky prijateľnejších produktov alebo pilotných projektov v oblasti vývoja pohonných látok alebo palív z obnoviteľných zdrojov,
g)
ako pohonná látka pri vývoji, výrobe, skúšaní a údržbe lietadiel a lodí.
(2)
Od dane je oslobodený aj minerálny olej
a)
použitý na nevyhnutné prevádzkové alebo technologické účely v podniku na výrobu minerálnych olejov, ktorý je daňovým skladom (§ 19 ods. 5), s výnimkou použitia ako pohonnej látky pre dopravné prostriedky,
b)
odobratý ako vzorka na účely daňového dozoru alebo inej úradnej kontroly, úradnej skúšky alebo úradného zisťovania v technologicky odôvodnenom množstve,
c)
použitý v daňovom sklade (§ 18 ods. 2) na vlastné laboratórne skúšky alebo rozbory v technologicky odôvodnenom množstve uznanom colným úradom,
d)
v pozastavení dane v prípade zistenia chýbajúceho množstva pripadajúceho na technologické straty, manipulačné straty, prepravné straty a na prirodzené úbytky [§ 40 ods. 3 písm. g)], ak sú tieto množstvá technicky zdôvodnené a uznané colným úradom alebo správcom dane iného členského štátu,
e)
v pozastavení dane, ak bol nenávratne zničený v dôsledku nehody, havárie, technologickej poruchy alebo vplyvom vyššej moci a ak sú tieto straty na základe úradného zistenia a potvrdenia uznané colným úradom alebo správcom dane iného členského štátu,
f)
preukázateľne znehodnotený, ak je odo dňa znehodnotenia až do doby jeho opätovného získania (regenerácie) nepoužiteľný ako pohonná látka alebo palivo,
g)
prepravený na daňové územie z iných členských štátov osobami uvedenými v § 16 ods. 2, alebo prepravený na daňové územie z iných členských štátov ozbrojenými silami iných štátov, ktoré sú stranami Severoatlantickej zmluvy alebo ich civilnými zamestnancami, na použitie v rámci aktivít podľa medzinárodnej zmluvy, ktorá bola ratifikovaná a vyhlásená spôsobom ustanoveným zákonom (ďalej len „medzinárodná zmluva“);5) preprava minerálneho oleja sa musí uskutočniť so sprievodným dokumentom a musí byť doložená osvedčením o oslobodení od spotrebnej dane vyhotoveným podľa vzoru a spôsobom ustanovenými právnym predpisom únie,6)
h)
dovezený na daňové územie z územia tretích štátov osobami uvedenými v § 16 ods. 2, alebo dovezený na daňové územie z územia tretích štátov ozbrojenými silami iných štátov, ktoré sú stranami Severoatlantickej zmluvy alebo ich civilnými zamestnancami, na použitie v rámci aktivít podľa medzinárodnej zmluvy,5)
i)
nachádzajúci sa v bežných nádržiach motorových dopravných prostriedkov, pracovných strojov, klimatizačných, chladiarenských a iných podobných zariadení pri vstupe na daňové územie z členských štátov alebo z územia tretích štátov v množstve podľa osobitného predpisu6a) a ktorý slúži na ich vlastný pohon alebo prevádzku, alebo príležitostne dovážaný fyzickou osobou z územia tretích štátov v prenosnej nádrži v množstve maximálne desať litrov; bežnou nádržou sa na účely tohto zákona rozumie nádrž pevne zabudovaná výrobcom motorových dopravných prostriedkov toho istého typu alebo výrobcom strojov, alebo výrobcom zariadení, ako aj nádrž na plyn, ak plyn slúži ako pohonná látka, a ktorá zároveň umožňuje priame použitie pohonnej látky,
j)
kódu kombinovanej nomenklatúry 2705 použitý ako palivo.
(3)
Od dane je oslobodený aj minerálny olej kódu kombinovanej nomenklatúry 2711 11 00, 2711 21 00 a 2711 29 00
a)
určený na použitie, ponúkaný na použitie alebo použitý ako pohonná látka,
b)
použitý na prevádzkové alebo technologické účely v podniku na výrobu, spracovanie alebo skladovanie zemného plynu.
(4)
Od dane je oslobodená biogénna látka
a)
uvedená v § 4 ods. 7 písm. a),
1.
ak sa použije ako pohonná látka alebo ako palivo právnickou osobou alebo fyzickou osobou, ktorá ju vyrobila,
2.
určená na použitie ako pohonná látka, ak je na daňovom území dodaná alebo ak je na daňové územie dovezená z územia tretieho štátu, alebo ak je prepravená z iného členského štátu prevádzkovateľovi daňového skladu, ktorým je podnik na výrobu minerálneho oleja,
b)
uvedená v § 4 ods. 7 písm. b) a c), ak je určená na použitie alebo sa použije ako pohonná látka alebo ako palivo.
§ 11
Užívateľský podnik
(1)
Užívateľským podnikom na účely tohto zákona je právnická osoba alebo fyzická osoba oprávnená používať daňovo zvýhodnený minerálny olej. Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá chce byť užívateľským podnikom na daňovom území, musí písomne požiadať colný úrad o zaradenie do evidencie užívateľských podnikov. Užívateľský podnik je oprávnený odoberať daňovo zvýhodnený minerálny olej len na základe odberného poukazu, o ktorého vydanie písomne požiada colný úrad. Ak tento zákon neustanovuje inak, daňovo zvýhodnený minerálny olej podľa odseku 2 je zakázané vydať bez odberného poukazu. Odberný poukaz sa nevyžaduje pri dodaní leteckých pohonných látok zahraničným leteckým spoločnostiam alebo pri dodaní lodných prevádzkových látok zahraničným lodným spoločnostiam do nádrží lietadiel alebo lodí na ich vlastný pohon a prevádzku a pri dodaní minerálneho oleja podľa § 10 ods. 1 písm. b) druhého bodu. Užívateľským podnikom na účely tohto zákona je aj právnická osoba alebo fyzická osoba oprávnená dodávať letecké pohonné látky priamo do nádrží lietadiel na účely oslobodené od dane podľa § 10 ods. 1 písm. b).
(2)
Daňovo zvýhodnený minerálny olej na účely tohto zákona je minerálny olej
a)
so zníženou sadzbou dane podľa § 7,
b)
oslobodený od dane podľa § 10 ods. 1,
c)
bez daňovej sadzby podliehajúci postupu pri preprave (§ 4 ods. 8).
(3)
Žiadosť o zaradenie do evidencie užívateľských podnikov alebo o vydanie odberného poukazu musí obsahovať
a)
identifikačné údaje žiadateľa a adresu umiestnenia jeho prevádzkarní, ak nie sú totožné so sídlom alebo s trvalým pobytom žiadateľa,
b)
daňové identifikačné číslo žiadateľa; ak žiadateľ nemá daňové identifikačné číslo, uvedie sa rodné číslo,
c)
druh predmetu dane a obchodný názov daňovo zvýhodneného minerálneho oleja a príslušný kód kombinovanej nomenklatúry,
d)
účel použitia daňovo zvýhodneného minerálneho oleja podľa ustanovení tohto zákona a predpokladané množstvo ročnej spotreby v litroch alebo kilogramoch,
e)
identifikačné údaje dodávateľa daňovo zvýhodneného minerálneho oleja.
(4)
Prílohami k žiadosti sú
a)
výpis z obchodného registra alebo zo živnostenského registra nie starší ako 30 dní alebo jeho osvedčená kópia, alebo iný doklad preukazujúci oprávnenie na podnikanie nie starší ako 30 dní alebo jeho osvedčená kópia, alebo doklad preukazujúci, že právnická osoba nie je zriadená alebo založená na podnikateľské účely, nie starší ako 30 dní alebo jeho osvedčená kópia,
b)
technická dokumentácia a opis miesta použitia a miesta uskladnenia daňovo zvýhodneného minerálneho oleja a opis spôsobu jeho zabezpečenia pred neoprávneným použitím,
c)
technická dokumentácia zariadenia, v ktorom sa má daňovo zvýhodnený minerálny olej použiť ako pohonná látka alebo palivo, pričom z technickej dokumentácie musí byť zrejmý druh používaného minerálneho oleja a množstvo jeho spotreby takým zariadením,
d)
technologický postup a údaje o spotrebe daňovo zvýhodneného minerálneho oleja, ak sa má minerálny olej použiť ako surovina alebo pomocný materiál v technologickom procese,
e)
čestné vyhlásenie žiadateľa, že spĺňa podmienky uvedené v § 21 ods. 4 písm. c) až f).
(5)
Colný úrad pred zaradením do evidencie užívateľských podnikov a pred vydaním odberného poukazu preverí u žiadateľa skutočnosti a údaje uvedené v žiadosti a v prílohách. Ak sú skutočnosti a údaje uvedené v žiadosti a v prílohách pravdivé, colný úrad zaradí žiadateľa do evidencie užívateľských podnikov a vydá žiadateľovi odberný poukaz.
(6)
Užívateľský podnik je povinný každú zmenu údajov podľa odseku 3 a odseku 4 písm. b) až e) oznámiť colnému úradu do 15 dní odo dňa jej vzniku s výnimkou údajov podľa odseku 3 písm. d), keď je povinný zmenu údajov oznámiť vopred. Zmenu údajov podľa odseku 4 písm. a) je povinný oznámiť colnému úradu do 15 dní odo dňa podania návrhu na zmenu údajov príslušnému orgánu. Colný úrad doplní pôvodný alebo vydá nový odberný poukaz, ak sa zmenili údaje podľa odseku 3. Pri zmene účelu použitia [odsek 3 písm. d)] môže užívateľský podnik použiť daňovo zvýhodnený minerálny olej na účely, ktoré oznámil, až keď colný úrad doplní pôvodný alebo vydá nový odberný poukaz.
(7)
Colný úrad vydá žiadateľovi odberný poukaz pre každého dodávateľa uvedeného v odseku 3 písm. e), v ktorom uvedie údaje podľa odseku 3 s výnimkou rodného čísla a daňového identifikačného čísla, ak obsahuje rodné číslo žiadateľa, určí dobu platnosti odberného poukazu a v prípade obmedzenej doby jeho platnosti aj povolené množstvo odberu daňovo zvýhodneného minerálneho oleja. Každý odberný poukaz sa vydá v troch vyhotoveniach; jedno vyhotovenie si ponechá colný úrad a dve vyhotovenia odovzdá užívateľskému podniku, ktorý si jedno vyhotovenie ponechá a jedno vyhotovenie predloží svojmu dodávateľovi uvedenému v odbernom poukaze.
(8)
Užívateľský podnik je povinný predložiť dodávateľovi odberný poukaz najneskôr pri prvom odbere daňovo zvýhodneného minerálneho oleja na daňovom území alebo colnému úradu, ak užívateľský podnik postupuje ako oprávnený príjemca pri preprave minerálneho oleja z iného členského štátu.
(9)
Užívateľský podnik je povinný daňovo zvýhodnený minerálny olej po prevzatí bezodkladne umiestniť v mieste uskladnenia uvedeného v prílohe k žiadosti podľa odseku 4 a použiť iba na účely uvedené v odbernom poukaze.
(10)
Bez odberného poukazu a sprievodného dokumentu možno na daňovom území prijímať alebo dodávať minerálny olej uvedený v odseku 2 písm. c) a minerálny olej kódu kombinovanej nomenklatúry 2710 19 25, ak sú určené na iné účely ako pohonná látka alebo palivo a len ak sa dodávajú v obaloch, z ktorých ani jeden nemá objem väčší ako desať litrov.
(11)
V opakovanej žiadosti o vydanie odberného poukazu, ak sa nezmenili údaje podľa odseku 4, užívateľský podnik uvedie
a)
svoje identifikačné údaje,
b)
identifikačné údaje dodávateľa daňovo zvýhodneného minerálneho oleja,
c)
druh predmetu dane a obchodný názov daňovo zvýhodneného minerálneho oleja a príslušný kód kombinovanej nomenklatúry,
d)
účel použitia daňovo zvýhodneného minerálneho oleja podľa ustanovení tohto zákona a predpokladané množstvo ročnej spotreby v litroch alebo kilogramoch.
(12)
Colný úrad odníme odberný poukaz, ak
a)
daňovo zvýhodnený minerálny olej bol opakovane použitý na iné účely ako na účely uvedené v odbernom poukaze a uloženie pokuty a ani výzvy colného úradu neviedli k náprave,
b)
užívateľský podnik už prestal spĺňať podmienky uvedené v § 21 ods. 4 písm. c) až e),
c)
odberný poukaz nebol použitý na nákup daňovo zvýhodneného minerálneho oleja v priebehu 12 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov od dátumu jeho vydania,
d)
bola vykonaná registrácia a vydané povolenie na prevádzkovanie daňového skladu,
e)
užívateľský podnik podal žiadosť o výmaz z obchodného registra alebo z iného obdobného registra, alebo podal žiadosť o zrušenie živnostenského oprávnenia, alebo oznámil ukončenie podnikania, alebo bol zrušený, ak nebol zriadený alebo založený na podnikateľské účely,
f)
užívateľským podnikom je fyzická osoba a tá zomrela alebo nadobudlo právoplatnosť rozhodnutie súdu o vyhlásení takej fyzickej osoby za mŕtvu,
g)
nadobudlo právoplatnosť rozhodnutie súdu o vyhlásení konkurzu, o zamietnutí návrhu na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku alebo o zrušení konkurzu pre nedostatok majetku, alebo bolo potvrdené nútené vyrovnanie alebo povolené vyrovnanie,
h)
užívateľský podnik vstúpi do likvidácie,
i)
užívateľský podnik požiada o odňatie odberného poukazu.
(13)
Ak bol užívateľskému podniku odňatý odberný poukaz podľa odseku 12 písm. a), b), d) až i), colný úrad vyradí užívateľský podnik z evidencie užívateľských podnikov. Colný úrad vyradí užívateľský podnik z evidencie užívateľských podnikov aj vtedy, ak užívateľský podnik v priebehu 12 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov odo dňa odňatia odberného poukazu podľa odseku 12 písm. c) nepožiada o vydanie odberného poukazu. Pri vyradení užívateľského podniku z evidencie užívateľských podnikov sa použije § 21 ods. 10 písm. a) a ods. 11 rovnako. Colný úrad najneskôr do troch pracovných dní odo dňa vyradenia užívateľského podniku z evidencie užívateľských podnikov alebo odo dňa odňatia odberného poukazu informuje o týchto skutočnostiach dodávateľa daňovo zvýhodneného minerálneho oleja uvedeného v odbernom poukaze.
(14)
Pri odbere daňovo zvýhodneného minerálneho oleja z iného členského štátu alebo z územia tretieho štátu cez územie únie užívateľský podnik postupuje podľa § 25 primerane.
(15)
Ak užívateľský podnik končí svoju činnosť a má zásoby daňovo zvýhodneného minerálneho oleja, ktorý už nemôže použiť na účely uvedené v odbernom poukaze, so súhlasom colného úradu môže daňovo zvýhodnený minerálny olej dodať právnickej osobe alebo fyzickej osobe, ktorá má odberný poukaz na odber takého minerálneho oleja, alebo daňovému skladu; v takom prípade sa § 42 ods. 3 nepoužije. Rovnako postupuje aj správca konkurznej podstaty užívateľského podniku alebo súdny exekútor alebo iná osoba, ak pri výkone rozhodnutia uvádzajú do obehu daňovo zvýhodnený minerálny olej.
(16)
Užívateľský podnik môže použiť označený plynový olej aj na pohon prenajatých strojov alebo na pohon strojov poskytovateľa služby výlučne na práce výrobnej povahy alebo na služby v pôdohospodárskej produkcii3) podľa § 7 ods. 1 písm. b) druhého bodu, a to na základe zmluvy o nájme strojov, zmluvy o dielo alebo inej obdobnej zmluvy o poskytnutí služby uzatvorenej s iným užívateľským podnikom. Užívateľský podnik o použití označeného plynového oleja podľa prvej vety je povinný písomne informovať colný úrad najneskôr v deň takéhoto použitia. Písomná informácia obsahuje identifikačné údaje užívateľských podnikov uzatvárajúcich príslušnú zmluvu, čísla ich odberných poukazov a zoznam prenajatých strojov alebo zoznam strojov použitých na poskytovanú službu. Prílohou tejto písomnej informácie je kópia zmluvy o nájme strojov alebo zmluvy o dielo alebo inej obdobnej zmluvy o poskytnutí služby.
§ 12
Vznik daňovej povinnosti
(1)
Daňová povinnosť, ak tento zákon neustanovuje inak, vzniká uvedením minerálneho oleja do daňového voľného obehu dňom
a)
vydania minerálneho oleja právnickej osobe alebo fyzickej osobe, ktorá nie je oprávnená odoberať minerálny olej v pozastavení dane,
b)
vlastnej spotreby minerálneho oleja v daňovom sklade,
c)
prijatia minerálneho oleja oprávneným príjemcom alebo daňovým splnomocnencom prepraveného na daňové územie v pozastavení dane,
d)
zistenia odcudzenia minerálneho oleja v pozastavení dane alebo minerálneho oleja oslobodeného od dane,
e)
zistenia chýbajúceho minerálneho oleja
1.
v pozastavení dane s výnimkou minerálneho oleja uvedeného v § 10 ods. 2 písm. d) a e),
2.
oslobodeného od dane s výnimkou minerálneho oleja pripadajúceho na technologické straty, manipulačné straty, prepravné straty a na prirodzené úbytky, ak sú tieto množstvá technicky zdôvodnené a uznané colným úradom, ako aj množstva nenávratne zničeného minerálneho oleja v dôsledku nehody, havárie, technologickej poruchy alebo vplyvom vyššej moci, ak sú tieto straty na základe úradného zistenia a potvrdenia uznané colným úradom,
f)
vyňatia minerálneho oleja z pozastavenia dane iným spôsobom, ako je uvedený v písmenách a) až e),
g)
vyrobenia minerálneho oleja mimo pozastavenia dane s výnimkou prepracovania zahraničného tovaru v colnom režime aktívny zušľachťovací styk v podmienečnom systéme alebo v colnom režime prepracovanie zahraničného tovaru pod colným dohľadom,
h)
prijatia colného vyhlásenia na prepustenie minerálneho oleja do colného režimu voľný obeh, ak na také prepustenie nenadväzuje pozastavenie dane,
i)
vzniku colného dlhu iným spôsobom ako prijatím colného vyhlásenia.
(2)
Daňová povinnosť vzniká aj dňom
a)
zistenia minerálneho oleja, ktorý sa nachádza alebo ktorý sa nachádzal u právnickej osoby alebo fyzickej osoby, ak táto právnická osoba alebo fyzická osoba nevie preukázať pôvod alebo spôsob nadobudnutia minerálneho oleja v súlade s týmto zákonom, a to bez ohľadu na to, či nakladá, alebo nakladala s minerálnym olejom ako s vlastným,
b)
dodania alebo dňom použitia minerálneho oleja oslobodeného od dane na iný ako určený účel, ako aj dňom dodania alebo dňom použitia minerálneho oleja uvedeného v § 6 ods. 1 písm. f) druhom bode ako pohonná látka,
c)
dodania minerálneho oleja, na ktorý nie je ustanovená sadzba dane podľa § 6 ods. 1 a ktorý je ponúkaný na použitie ako pohonná látka alebo palivo, alebo dňom jeho použitia ako pohonnej látky alebo paliva, pričom dňom použitia ako pohonnej látky sa rozumie deň jeho umiestnenia do bežnej nádrže [§ 10 ods. 2 písm. i)] a dňom použitia ako paliva sa rozumie deň jeho umiestnenia do nádrže spojenej s vykurovacím zariadením,
d)
dodania alebo dňom použitia označeného plynového oleja na iný ako určený účel (§ 7 ods. 1) okrem použitia označeného plynového oleja pri živelných pohromách, haváriách alebo katastrofách.4a)
(3)
Za deň zistenia skutočností podľa odseku 1 písm. d) a e) a odseku 2 písm. a) sa považuje deň, keď tieto skutočnosti zistil colný úrad.
(4)
Daňová povinnosť vzniká dňom dodania zemného plynu na konečnú spotrebu (konečnému spotrebiteľovi) alebo dňom spotreby zemného plynu podnikom na výrobu, spracovanie alebo skladovanie zemného plynu.
§ 13
Daňový dlžník
(1)
Ak tento zákon neustanovuje inak, daňový dlžník je právnická osoba alebo fyzická osoba,
a)
ktorá vydala minerálny olej právnickej osobe alebo fyzickej osobe, ktorá nie je oprávnená odoberať minerálny olej v pozastavení dane,
b)
ktorá je prevádzkovateľom daňového skladu, v ktorom došlo k vlastnej spotrebe minerálneho oleja,
c)
ktorá je oprávneným príjemcom alebo daňovým splnomocnencom a prijala minerálny olej prepravený na daňové územie v pozastavení dane,
d)
ktorá mala v držbe minerálny olej v pozastavení dane alebo oslobodený od dane a ten jej bol odcudzený; ak bola na taký minerálny olej zložená zábezpeka na daň, daňovým dlžníkom je právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá túto zábezpeku na daň zložila,
e)
ktorá má v držbe minerálny olej a bol u nej zistený chýbajúci minerálny olej,
1.
v pozastavení dane s výnimkou minerálneho oleja uvedeného v § 10 ods. 2 písm. d) a e),
2.
oslobodený od dane s výnimkou minerálneho oleja pripadajúceho na technologické straty, manipulačné straty, prepravné straty a na prirodzené úbytky, ak sú tieto straty a úbytky technicky zdôvodnené a uznané colným úradom, ako aj minerálny olej nenávratne zničený v dôsledku nehody, havárie, technologickej poruchy alebo vyššej moci, ak sú tieto straty na základe úradného zistenia a potvrdenia uznané colným úradom,
f)
ktorá vyňala minerálny olej z pozastavenia dane iným spôsobom, ako je uvedený v písmenách a) až e),
g)
ktorá vyrobila minerálny olej mimo pozastavenia dane,
h)
na ktorej účet bolo predložené colné vyhlásenie na prepustenie minerálneho oleja do colného režimu voľný obeh, ak na také prepustenie nenadväzuje pozastavenie dane,
i)
ktorej colný dlh vznikol iným spôsobom ako prijatím colného vyhlásenia.
(2)
Daňovým dlžníkom pri vzniku daňovej povinnosti podľa § 12 ods. 2 je právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá
a)
nevie preukázať v súlade s týmto zákonom pôvod alebo spôsob nadobudnutia minerálneho oleja u nej zisteného, ktorý sa u nej nachádza alebo ktorý sa u nej nachádzal, a to bez ohľadu na to, či nakladá, alebo nakladala s minerálnym olejom ako s vlastným,
b)
dodala na použitie alebo použila minerálny olej oslobodený od dane na iný ako určený účel, alebo ponúkla na použitie alebo použila minerálny olej uvedený v § 6 ods. 1 písm. f) druhom bode ako pohonnú látku,
c)
dodala na použitie alebo použila minerálny olej, na ktorý nie je ustanovená sadzba dane podľa § 6 ods. 1, ako pohonnú látku alebo palivo,
d)
dodala na použitie alebo použila označený minerálny olej na iný ako určený účel (§ 7 ods. 1) okrem použitia označeného plynového oleja pri živelných pohromách, haváriách alebo katastrofách.4a)
(3)
Ak minerálny olej, ktorého vlastníkom sa stal štát podľa osobitného predpisu,7) uviedol do daňového voľného obehu colný úrad, daňovým dlžníkom je právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá taký minerálny olej nadobudla alebo použila.
(4)
Daňovým dlžníkom je právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá dodala zemný plyn na konečnú spotrebu (konečnému spotrebiteľovi) alebo ktorá zemný plyn spotrebovala.
§ 14
Zdaňovacie obdobie, daňové priznanie, dodatočné daňové priznanie, splatnosť dane
(1)
Zdaňovacie obdobie je kalendárny mesiac, ak tento zákon neustanovuje inak.
(2)
Ak je daňovým dlžníkom prevádzkovateľ daňového skladu, prevádzkovateľ podniku na výrobu, spracovanie alebo skladovanie zemného plynu (§ 34a), prevádzkovateľ distribučnej siete zemného plynu podľa osobitného predpisu7a) alebo ak je daňovým dlžníkom oprávnený príjemca, ktorý v rámci podnikania opakovane prijíma minerálny olej v pozastavení dane z iného členského štátu, je povinný najneskôr do 25. dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom mu vznikla daňová povinnosť, podať colnému úradu daňové priznanie vyhotovené podľa vzoru ustanoveného všeobecne záväzným právnym predpisom vydaným podľa § 43 ods. 2 a v rovnakej lehote zaplatiť daň. Daňové priznanie je povinný podať aj za zdaňovacie obdobie, v ktorom mu daňová povinnosť nevznikla, s výnimkou prevádzkovateľa podniku na výrobu, spracovanie alebo skladovanie zemného plynu a prevádzkovateľa distribučnej siete zemného plynu.7a)
(3)
Daňový dlžník neuvedený v odseku 2 je povinný podať colnému úradu daňové priznanie najneskôr do troch pracovných dní nasledujúcich po dni vzniku daňovej povinnosti a v rovnakej lehote zaplatiť daň, ak tento zákon neustanovuje inak.
(4)
Pri vzniku daňovej povinnosti podľa § 12 ods. 1 písm. h) a i) sa na splatnosť dane použijú lehoty na splatnosť colného dlhu podľa colných predpisov.
(5)
Prevádzkovateľ daňového skladu v daňovom priznaní uvádza
a)
množstvo minerálneho oleja, ktoré bolo vydané z daňového skladu vrátane vlastnej spotreby v daňovom sklade, v členení uvedenom vo vzore daňového priznania,
b)
množstvo minerálneho oleja z minerálneho oleja uvedeného v písmene a), ktoré bolo vydané v pozastavení dane, oslobodené od dane, a množstvo minerálneho oleja, z ktorého uplatňuje vrátenie dane,
c)
rozdiel medzi množstvom minerálneho oleja podľa písmena a) a množstvom minerálneho oleja podľa písmena b),
d)
výslednú daň, ktorá pripadá na množstvo minerálneho oleja podľa písmena c).
(6)
Daňový dlžník s výnimkou podľa odseku 5 v daňovom priznaní uvádza množstvo minerálneho oleja, z ktorého vznikla daňová povinnosť, v členení uvedenom vo vzore daňového priznania a daň pripadajúcu na toto množstvo.
(7)
Daňový dlžník je povinný vypočítať daň sám; ak daňová povinnosť vznikne podľa § 12 ods. 1 písm. h) a i), daň vypočíta colný úrad. Výsledná daň sa zaokrúhľuje na celé koruny smerom nahor.
(8)
Ak daňový dlžník zistí, že podané daňové priznanie je nesprávne alebo neúplné a jeho oprava má za následok zvýšenie dane, je povinný podať colnému úradu dodatočné daňové priznanie bezodkladne po zistení nesprávnosti alebo neúplnosti daňového priznania s uvedením obdobia, ktorého sa dodatočné daňové priznanie týka, a zaplatiť daň do desiatich pracovných dní odo dňa podania dodatočného daňového priznania. Dodatočné daňové priznanie musí byť označené ako „Dodatočné“. V dodatočnom daňovom priznaní sa uvedú iba rozdiely oproti pôvodne podanému daňovému priznaniu.
(9)
Na dodatočné daňové priznanie podľa odseku 8 sa neprihliadne, ak colný úrad už začal daňovú kontrolu smerujúcu k preskúmaniu skutočností rozhodujúcich na správne určenie dane alebo uplatneného vrátenia dane za obdobie, ktorého by sa dodatočné daňové priznanie týkalo.
(10)
Ak podané daňové priznanie je nesprávne alebo neúplné a jeho oprava má za následok zníženie dane,
a)
prevádzkovateľ daňového skladu môže vykonať opravu dodatočným daňovým priznaním, najneskôr však do troch rokov od konca zdaňovacieho obdobia, ktorého sa oprava týka,
b)
daňový dlžník neuvedený v písmene a) uplatní vrátenie dane v žiadosti o vrátenie dane a postupuje podľa § 15.
(11)
Daňový dlžník s výnimkou daňového dlžníka podľa odseku 2, ktorého daňová povinnosť za zdaňovacie obdobie nepresiahne 1 000 Sk, nie je povinný podať daňové priznanie a zaplatiť daň; to neplatí, ak sa uplatní postup podľa odseku 4.
§ 15
Vrátenie dane
(1)
Daň z minerálneho oleja preukázateľne zdaneného na daňovom území možno vrátiť
a)
prevádzkovateľovi daňového skladu, ak prevzal taký minerálny olej alebo má minerálny olej zdanený podľa tohto zákona,
b)
užívateľskému podniku, ak prevzal taký minerálny olej na účely oslobodené od dane alebo má minerálny olej zdanený podľa tohto zákona.
(2)
Daň z minerálneho oleja preukázateľne zdaneného na daňovom území možno vrátiť právnickej osobe alebo fyzickej osobe, ak v rámci podnikania taký minerálny olej
a)
dodala na územie iného členského štátu právnickej osobe alebo fyzickej osobe na podnikateľské účely a k žiadosti o vrátenie dane (§ 31 ods. 9) priložila
1.
tretí diel zjednodušeného sprievodného dokumentu potvrdeného príjemcom (odberateľom) minerálneho oleja,
2.
potvrdenie správcu dane iného členského štátu o vysporiadaní dane v tomto členskom štáte,
b)
dodala na územie iného členského štátu formou zásielkového obchodu a predložila potvrdenie správcu dane iného členského štátu príslušného pre príjemcu o vysporiadaní dane v tomto členskom štáte,
c)
vyviezla na územie tretieho štátu a uskutočnenie vývozu doložila jednotným colným dokladom potvrdzujúcim, že minerálny olej opustil územie únie; na požiadanie colného úradu je potrebné vývoz minerálneho oleja preukázať aj iným dokladom, najmä dokladom o preprave minerálneho oleja na územie tretieho štátu, alebo dokladom o platbe.
(3)
Za dodanie minerálneho oleja na podnikateľské účely podľa odseku 2 písm. a) sa považuje aj dodanie preukázateľne zdaneného minerálneho oleja právnickej osobe so sídlom v inom členskom štáte, ktorá sa podľa právnych predpisov tohto členského štátu spravuje podľa verejného práva.
(4)
Preukázateľne zdaneným minerálnym olejom na účely tohto zákona je minerálny olej, ktorého zdanenie je doložené dokladom potvrdzujúcim jeho nadobudnutie za cenu s daňou a dokladom potvrdzujúcim zaplatenie dane v cene minerálneho oleja, napríklad výpisom z účtu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky (ďalej len „banka“), výdavkovým pokladničným dokladom, dokladom z registračnej pokladnice alebo dokladom potvrdzujúcim zaplatenie dane colnému úradu.
(5)
Daň možno vrátiť aj daňovému dlžníkovi, ak daň už zaplatil a ak daň vypočítal
a)
daňový dlžník v neprospech príjemcu (odberateľa) minerálneho oleja, ktorému vyhotovil dobropis, pričom o vrátenie dane môže požiadať až po úhrade dobropisu príjemcovi (odberateľovi) minerálneho oleja,
b)
daňový dlžník vo svoj vlastný neprospech,
c)
colný úrad v neprospech daňového dlžníka.
(6)
Vrátenie dane uplatní
a)
prevádzkovateľ daňového skladu v daňovom priznaní (§ 14 ods. 2) alebo v dodatočnom daňovom priznaní [§ 14 ods. 10 písm. a)], ak vrátenie dane uplatní po skončení zdaňovacieho obdobia, za ktoré daňové priznanie už podal,
b)
právnická osoba alebo fyzická osoba neuvedená v písmene a) v žiadosti o vrátenie dane vyhotovenej podľa vzoru ustanoveného všeobecne záväzným právnym predpisom vydaným podľa § 43 ods. 2.
(7)
Žiadosť o vrátenie dane za zdaňovacie obdobie možno podať colnému úradu až po skončení toho kalendárneho mesiaca, v ktorom boli splnené všetky podmienky na uplatnenie vrátenia dane, najneskôr však do troch rokov od konca kalendárneho mesiaca, v ktorom možnosť na uplatnenie vrátenia dane vznikla; na základe žiadosti o vrátenie dane po uplynutí tejto lehoty nemožno vrátiť daň.
(8)
Ak právnická osoba alebo fyzická osoba uvedená v odseku 6 písm. b) zistí, že podaná žiadosť o vrátenie dane je nesprávna alebo neúplná a jej oprava má za následok
a)
zníženie uplatneného vrátenia dane, je povinná podať daňové priznanie; v daňovom priznaní uvedie daň vo výške rozdielu medzi uplatneným vrátením dane a výškou dane, ktorá má byť vrátená, a túto daň zaplatí v lehote podľa § 14, ak daň už bola vrátená,
b)
zvýšenie uplatneného vrátenia dane, podá dodatočnú žiadosť o vrátenie dane, v ktorej uvedie rozdiel oproti pôvodne uplatnenej výške vrátenia dane, ako aj zdaňovacie obdobie, ktorého sa oprava týka; to platí aj v prípade, ak túto skutočnosť zistí colný úrad; dodatočnú žiadosť o vrátenie dane možno podať do troch rokov od konca zdaňovacieho obdobia, ktorého sa oprava týka; na základe dodatočnej žiadosti o vrátenie dane po uplynutí tejto lehoty nemožno vrátiť daň.
(9)
Colný úrad vráti daň do 30 dní odo dňa podania daňového priznania alebo dodatočného daňového priznania, alebo žiadosti o vrátenie dane alebo dodatočnej žiadosti o vrátenie dane, ak sú splnené všetky podmienky na vrátenie dane. Ak colný úrad v tejto lehote začne daňovú kontrolu na zistenie oprávnenosti vrátenia dane a zistí, že daňové priznanie alebo dodatočné daňové priznanie, alebo žiadosť o vrátenie dane alebo dodatočná žiadosť o vrátenie dane je oprávnená, vráti daň do 15 dní odo dňa ukončenia daňovej kontroly.
§ 16
Vrátenie dane osobám iných štátov, ktoré požívajú výsady a imunity podľa medzinárodných zmlúv
(1)
Daň možno vrátiť osobám iných štátov, ktoré požívajú výsady a imunity podľa medzinárodnej zmluvy8) (ďalej len „zahraničný zástupca“), z preukázateľne zdaneného minerálneho oleja (§ 15 ods. 4) na daňovom území.
(2)
Na účely tohto zákona zahraničný zástupca je
a)
diplomatická misia a konzulárny úrad so sídlom na území Slovenskej republiky s výnimkou konzulárneho úradu vedeného honorárnym konzulom,
b)
medzinárodná organizácia a jej oblastná úradovňa (ďalej len „medzinárodná organizácia“) so sídlom na území Slovenskej republiky, ktorá je zriadená podľa medzinárodnej zmluvy,8)
c)
diplomatický zástupca misie, ktorý nie je občanom Slovenskej republiky a nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky,
d)
konzulárny úradník, ktorý nie je občanom Slovenskej republiky a nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky, s výnimkou honorárneho konzulárneho úradníka,
e)
člen administratívneho personálu a technického personálu misie, ktorý nie je občanom Slovenskej republiky a nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky,
f)
konzulárny zamestnanec, ktorý nie je občanom Slovenskej republiky a nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky, s výnimkou zamestnanca konzulárneho úradu vedeného honorárnym konzulom,
g)
úradník medzinárodnej organizácie, ktorý nie je občanom Slovenskej republiky, nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a je trvale pridelený na výkon úradných funkcií v Slovenskej republike.
(3)
Daň sa vráti zahraničným zástupcom tých štátov, ktoré vracajú daň alebo poskytujú obdobné zvýhodnenie občanom Slovenskej republiky, ktorí požívajú výsady a imunity podľa medzinárodnej zmluvy8) (ďalej len „slovenský zástupca“), a to v rozsahu podľa odsekov 5 až 7.
(4)
Ak iný štát nevracia daň alebo neposkytuje obdobné zvýhodnenie slovenským zástupcom v rozsahu poskytovanom Slovenskou republikou, prizná sa zahraničným zástupcom tohto štátu vrátenie dane alebo obdobné zvýhodnenie najviac v takom rozsahu, v akom poskytuje tento štát slovenským zástupcom. Vzájomnosť sa nevzťahuje na medzinárodné organizácie a ich úradníkov.
(5)
Zahraničnému zástupcovi uvedenému v odseku 2 písm. a) a b) sa vráti daň pripadajúca najviac na 4 000 litrov ročne z preukázateľne zdaneného minerálneho oleja, použitého ako pohonná látka na každý osobný automobil9) a každý úžitkový automobil10) registrované v Slovenskej republike s prideleným diplomatickým evidenčným číslom EE alebo ZZ, slúžiace pre potreby zahraničného zástupcu.
(6)
Zahraničnému zástupcovi uvedenému v odseku 2 písm. a) a b) sa vráti daň z preukázateľne zdaneného minerálneho oleja použitého ako palivo na vykurovanie priestorov diplomatickej misie, konzulárneho úradu s výnimkou konzulárneho úradu vedeného honorárnym konzulom a priestorov medzinárodnej organizácie.
(7)
Zahraničnému zástupcovi uvedenému v odseku 2 písm. c) až g) sa vráti daň pripadajúca najviac na 3 200 litrov preukázateľne zdaneného minerálneho oleja ročne, použitého ako pohonná látka na každý osobný automobil9) registrovaný v Slovenskej republike s prideleným diplomatickým evidenčným číslom EE alebo ZZ, slúžiaci pre potreby tohto zahraničného zástupcu.
(8)
Žiadosť o vrátenie dane zahraničnému zástupcovi podá zahraničný zástupca Colnému úradu Bratislava za obdobie kalendárneho štvrťroka do 30. dňa po uplynutí tohto kalendárneho štvrťroka. Prílohou k žiadosti o vrátenie dane zahraničnému zástupcovi je potvrdenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o splnení podmienky vzájomnosti podľa odseku 3. Vzor žiadosti o vrátenie dane zahraničnému zástupcovi je uvedený v prílohe č. 2.
(9)
Prílohou k žiadosti o vrátenie dane zahraničnému zástupcovi je doklad potvrdzujúci nadobudnutie preukázateľne zdaneného minerálneho oleja na daňovom území a doklad potvrdzujúci zaplatenie dane v cene minerálneho oleja (§ 15 ods. 4). Originál dokladu možno nahradiť jeho kópiou potvrdenou šéfom misie, vedúcim konzulárneho úradu alebo určeným zástupcom. Doklad musí obsahovať
a)
identifikačné údaje dodávateľa a jeho daňové identifikačné číslo,
b)
obchodný názov a množstvo minerálneho oleja,
c)
dátum predaja,
d)
výšku ceny vrátane dane.
(10)
Daň sa vráti po kontrole oprávnenosti žiadosti o vrátenie dane zahraničnému zástupcovi do 30 dní odo dňa ukončenia tejto kontroly. Ak sa kontrolou oprávnenosti žiadosti o vrátenie dane zahraničnému zástupcovi zistí, že táto žiadosť je nesprávna alebo neúplná, podá sa dodatočná žiadosť o vrátenie dane zahraničnému zástupcovi, v ktorej sa uvedú iba rozdiely oproti pôvodnej žiadosti o vrátenie dane zahraničnému zástupcovi, pričom lehota podľa prvej vety tu platí rovnako. Ak sa zistí, že uplatnené vrátenie dane malo byť nižšie, použije sa postup podľa § 15 ods. 8 písm. a); ustanovenia osobitného predpisu11) sa v tomto prípade nepoužijú.
(11)
Vrátenie dane si zahraničný zástupca môže uplatniť najneskôr za kalendárny štvrťrok nasledujúci po kalendárnom štvrťroku, v ktorom preukázateľne zdanený minerálny olej nakúpil, inak možnosť vrátenia dane zaniká.
§ 17
Vrátenie dane z minerálneho oleja dodaného na území Slovenskej republiky ozbrojeným silám iných štátov, ktoré sú stranami Severoatlantickej zmluvy
(1)
Daň možno vrátiť Ministerstvu obrany Slovenskej republiky z preukázateľne zdaneného minerálneho oleja dodaného na území Slovenskej republiky bez dane ozbrojeným silám iných štátov, ktoré sú stranami Severoatlantickej zmluvy alebo ich civilnými zamestnancami (ďalej len „ozbrojené sily iných štátov“), na použitie v služobných vozidlách, lietadlách a lodiach v rámci aktivít podľa medzinárodnej zmluvy.5)
(2)
Vrátenie dane z preukázateľne zdaneného minerálneho oleja (§ 15 ods. 4) po ukončení aktivity ozbrojených síl uplatní Ministerstvo obrany Slovenskej republiky na colnom úrade formou písomnej žiadosti. V žiadosti uvedie názov aktivity ozbrojených síl, celkové množstvo minerálneho oleja vydaného bez dane ozbrojeným silám iných štátov členené podľa podpoložiek kódu kombinovanej nomenklatúry a daň pripadajúcu na tieto množstvá, ktorú požaduje vrátiť. K žiadosti pripojí prehľad o množstvách dodaných nezdanených minerálnych olejov jednotlivým ozbrojeným silám iných štátov, ktoré na požiadanie colného úradu doloží
a)
výdajkami potvrdenými zodpovednými zástupcami ozbrojených síl iných štátov,
b)
faktúrami o dodaných nezdanených minerálnych olejov a dokladmi o ich úhrade,
c)
dokladmi o nadobudnutí preukázateľne zdaneného minerálneho oleja (§ 15 ods. 4).
(3)
Ak sú splnené podmienky podľa odsekov 1 a 2, colný úrad vráti daň do 30 dní odo dňa splnenia poslednej podmienky. Ak sa zistí, že podaná žiadosť o vrátenie dane je nesprávna alebo neúplná, Ministerstvo obrany Slovenskej republiky podá dodatočnú žiadosť o vrátenie dane, v ktorej uvedie iba rozdiely oproti pôvodnej žiadosti, pričom lehota podľa prvej vety tu platí rovnako. Ak sa zistí, že uplatnené vrátenie dane malo byť nižšie, použije sa postup podľa § 15 ods. 8 písm. a); ustanovenia osobitného predpisu11) sa v tomto prípade nepoužijú.
§ 18
Pozastavenie dane, daňový sklad
(1)
Pozastavenie dane sa uplatní na minerálny olej, ktorý sa
a)
nachádza v daňovom sklade,
b)
prepravuje za podmienok podľa § 23 a 24 alebo
c)
stal vlastníctvom štátu podľa osobitného predpisu7) s výnimkou preukázateľne zdaneného minerálneho oleja.
(2)
Daňovým skladom môže byť len podnik na výrobu minerálneho oleja (§ 19 ods. 1) alebo sklad minerálneho oleja (§ 20 ods. 1) nachádzajúci sa na daňovom území. Daňovým skladom je aj podnik na výrobu minerálneho oleja alebo sklad minerálneho oleja nachádzajúci sa na území iného členského štátu, ktorého prevádzkovanie je povolené podľa právnych predpisov príslušného členského štátu.
(3)
Daňovým skladom môže byť aj časť podniku na výrobu minerálneho oleja alebo časť skladu minerálneho oleja.
(4)
Daňovým skladom nemôže byť čerpacia stanica pohonných látok.
(5)
V daňovom sklade musia byť skladovacie nádrže uspôsobené tak, aby v nich bolo možné skladovať oddelene jednotlivé druhy minerálnych olejov; technické riešenie nádrží z hľadiska požiarnej bezpečnosti, bezpečnosti práce a ochrany životného prostredia musí byť v súlade s osobitným predpisom12) a so slovenskými technickými normami,13)pričom skladovacie zariadenie musí byť overené a vybavené vhodným overeným meracím zariadením14) umožňujúcim pri príjme a výdaji merať množstvo pretečeného minerálneho oleja, jeho hustotu a teplotu.
(6)
Na daňový sklad, v ktorom sa minerálne oleje kódu kombinovanej nomenklatúry 2711 v pozastavení dane skladujú, prijímajú a odosielajú, prípadne miešajú sa nevzťahuje § 20 ods. 3 a ustanovenia o zložení zábezpeky na daň na skladovaný a prepravovaný minerálny olej; odsek 5 sa uplatní primerane.
(7)
V daňovom sklade môže byť minerálny olej len v pozastavení dane.
§ 19
Podnik na výrobu minerálneho oleja
(1)
Podnik na výrobu minerálneho oleja na účely tohto zákona je priestorovo ohraničené miesto nachádzajúce sa na daňovom území, v ktorom sa v rámci podnikania minerálny olej uvedený v § 4 ods. 2 vyrába, spracúva, skladuje, prijíma alebo odosiela.
(2)
Výrobou minerálneho oleja nie je vzájomné miešanie zdanených minerálnych olejov alebo miešanie zdanených minerálnych olejov s inými látkami, ak vytvorená zmes je minerálnym olejom a suma dane pripadajúca na túto zmes nie je vyššia ako súčet súm dane pripadajúcich na jednotlivé zložky zmesi.
(3)
Za podmienok podľa odseku 4 výrobou nie je získanie minerálneho oleja
a)
pri likvidácii ekologických havárií,
b)
v zariadeniach na čistenie a udržiavanie vodných tokov a v zariadeniach na čistenie a úpravu vody,
c)
v zariadeniach na udržiavanie čistoty vzduchu pri manipulácii s minerálnymi olejmi alebo pri odplyňovaní dopravných prostriedkov určených na prepravu minerálnych olejov,
d)
pri čistení čistiacich látok, pracovných odevov alebo starého papiera.
(4)
Výrobou nie je získanie minerálneho oleja spôsobom podľa odseku 3, ak sa takto získaný minerálny olej nespracuje alebo nepoužije ako pohonná látka alebo palivo alebo ak sa vyvezie z daňového územia, alebo ak sa zlikviduje.
(5)
Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá má v predmete podnikania výrobu minerálnych olejov a chce prevádzkovať podnik na výrobu minerálnych olejov v pozastavení dane, musí mať povolenie na prevádzkovanie daňového skladu.
(6)
Prevádzkovateľ daňového skladu, ktorým je podnik na výrobu minerálneho oleja uvedeného v § 6 ods. 1 písm. a) a d), je oprávnený na základe povolenia na výrobu zmesi v prítomnosti osoby poverenej colným úradom vyrábať minerálny olej ako zmes
a)
minerálneho oleja kódu kombinovanej nomenklatúry 2710 11 41, 2710 11 45 a 2710 11 49 a najviac 15 % biogénnej látky uvedenej v § 4 ods. 7 písm. c),
b)
minerálneho oleja kódu kombinovanej nomenklatúry 2710 19 41, 2710 19 45 a 2710 19 49 a biogénnej látky uvedenej v § 4 ods. 7 písm. a).
(7)
Prevádzkovateľ daňového skladu uvedený v odseku 6 pred začatím výroby minerálneho oleja podľa odseku 6 musí písomne požiadať colné riaditeľstvo o vydanie povolenia na výrobu zmesi. Žiadosť musí obsahovať
a)
údaje podľa § 21 ods. 1,
b)
fyzikálno-chemickú špecifikáciu biogénnej látky, ktorá sa má použiť na výrobu minerálneho oleja podľa odseku 6,
c)
identifikačné údaje o dodávateľovi vstupných surovín potrebných na výrobu biogénnej látky uvedenej v § 4 ods. 7 písm. c) alebo o dodávateľovi biogénnej látky uvedenej v § 4 ods. 7 písm. a),
d)
údaje o spôsobe zabezpečenia predaja minerálneho oleja uvedeného v odseku 6 a o predpokladanom podiele tohto minerálneho oleja na celkovej výrobe minerálneho oleja v jednotlivých rokoch,
e)
dátum, od ktorého sa má počítať lehota platnosti povolenia na výrobu minerálneho oleja podľa odseku 6.
(8)
Prílohami k žiadosti sú údaje a doklady podľa § 21 ods. 2 písm. a) až c).
(9)
Colné riaditeľstvo preverí u žiadateľa skutočnosti a údaje podľa odsekov 7 a 8, a ak sú tieto skutočnosti a údaje pravdivé, colné riaditeľstvo mu vydá povolenie na výrobu zmesi podľa odseku 6 na určitú dobu, najviac na šesť rokov. Platnosť povolenia na výrobu zmesi podľa odseku 6 možno predĺžiť najviac o šesť rokov na základe žiadosti podanej najneskôr šesť kalendárnych mesiacov pred uplynutím platnosti povolenia na výrobu zmesi podľa odseku 6; platnosť povolenia na výrobu zmesi podľa odseku 6 sa predĺži, ak sa podstatne nezmenili skutočnosti rozhodujúce na vydanie tohto povolenia oproti stavu pri vydaní povolenia na výrobu zmesi.
(10)
Colné riaditeľstvo povolenie na výrobu zmesi podľa odseku 6 odníme, ak nie sú splnené skutočnosti, ktoré boli rozhodujúce pri vydaní tohto povolenia.
(11)
Povolenie na výrobu zmesi podľa odseku 6 zaniká uplynutím doby platnosti tohto povolenia alebo zánikom povolenia na prevádzkovanie daňového skladu.
(12)
Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá má v predmete podnikania pôdohospodársku produkciu3) a ktorá vyrába rastlinné oleje uvedené v kapitole 15 colného sadzobníka, určené na použitie ako pohonná látka alebo ako palivo, nie je povinná požiadať colný úrad o registráciu a o vydanie povolenia na prevádzkovanie daňového skladu. Daňová povinnosť podľa § 12 ods. 1. písm. g) nevzniká, ak nadväzuje oslobodenie od dane podľa § 10 ods. 4.
§ 20
Sklad minerálneho oleja
(1)
Sklad minerálneho oleja na účely tohto zákona je priestorovo ohraničené miesto nachádzajúce sa na daňovom území, v ktorom sa v rámci podnikania minerálny olej prijíma, skladuje, odosiela alebo spracúva.
(2)
Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá chce prevádzkovať sklad minerálneho oleja v pozastavení dane, musí mať povolenie na prevádzkovanie daňového skladu.
(3)
Sklad minerálnych olejov musí spĺňať tieto podmienky:
a)
skladovacia kapacita je najmenej 1 000 000 litrov minerálneho oleja s výnimkou skladu leteckých pohonných látok v priestore letiska a cisternovej lode uvedenej v písmene b),
b)
skladovacie zariadenie je pevne zabudované s výnimkou cisternovej lode, pre ktorú správca prístavu vydal povolenie na trvalé státie vo vodnej časti prístavu a z ktorej sa vydáva minerálny olej ako lodná prevádzková látka [§ 10 ods. 1 písm. c)].
(4)
Sklad minerálneho oleja je aj podnik, ktorého prevádzkovateľom je právnická osoba, ktorá nie je zriadená alebo založená na podnikateľské účely, ale v predmete činnosti má
a)
skladovanie minerálneho oleja osobitného určenia, ktorého vlastníkom je štát,15) alebo
b)
skladovanie a predaj leteckých pohonných látok v priestoroch letísk.
§ 21
Povolenie na prevádzkovanie daňového skladu
(1)
Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá chce prevádzkovať daňový sklad, musí písomne požiadať colný úrad o registráciu a vydanie povolenia na prevádzkovanie daňového skladu. Žiadosť musí obsahovať
a)
identifikačné údaje žiadateľa a adresu umiestnenia jeho prevádzkarní, ak nie sú totožné so sídlom alebo s trvalým pobytom žiadateľa,
b)
daňové identifikačné číslo žiadateľa,
c)
identifikačné číslo pre daň z pridanej hodnoty, ak bolo žiadateľovi pridelené,
d)
druh predmetu dane, obchodný názov a príslušný kód kombinovanej nomenklatúry vyrábaných, spracúvaných, prijímaných, skladovaných a odosielaných minerálnych olejov,
e)
predpokladaný ročný objem výroby v litroch alebo kilogramoch, ak ide o podnik na výrobu minerálneho oleja, alebo predpokladaný ročný objem skladovania minerálneho oleja v litroch alebo kilogramoch, ak ide o sklad minerálneho oleja.
(2)
Prílohami k žiadosti sú
a)
výpis z obchodného registra alebo zo živnostenského registra nie starší ako 30 dní alebo jeho osvedčená kópia, alebo iný doklad preukazujúci oprávnenie na podnikanie nie starší ako 30 dní alebo jeho osvedčená kópia, alebo doklad preukazujúci, že právnická osoba nie je zriadená alebo založená na podnikateľské účely, nie starší ako 30 dní alebo jeho osvedčená kópia,
b)
technická dokumentácia, stručný opis činnosti a opis výrobných a skladovacích zariadení s pripojeným náčrtom, spôsob zabezpečenia minerálneho oleja pred neoprávneným použitím, počet zariadení na meranie prietoku, teploty, hmotnosti, hustoty minerálneho oleja a doklad o overení skladovacích a meracích zariadení v zmysle § 18 ods. 5,
c)
technologický opis postupu výroby, zoznam spracúvaných základných surovín, výrobkov, ktoré majú byť vyrobené, vedľajších výrobkov, prípadne odpadu,
d)
účtovná závierka za predchádzajúce účtovné obdobie, ak žiadateľ bol povinný účtovnú závierku vypracovať a ak žiadateľ podlieha povinnosti overovania účtovnej závierky audítorom, účtovná závierka overená audítorom podľa osobitného predpisu,16) ako aj forma vedenia účtovníctva,
e)
potvrdenie daňového úradu o splnení podmienok uvedených v odseku 4 písm. c) prvom bode a potvrdenie Sociálnej poisťovne a zdravotnej poisťovne o splnení podmienok uvedených v odseku 4 písm. d),
f)
zoznam členských štátov, do ktorých žiadateľ predpokladá dodávať (zasielať) minerálny olej v pozastavení dane; tento zoznam môže byť na požiadanie poskytnutý členským štátom určenia,
g)
čestné vyhlásenie, že žiadateľ spĺňa podmienky uvedené v odseku 4 písm. c) druhom bode,
h)
zoznam majetkovo prepojených osôb a personálne prepojených osôb so žiadateľom.
(3)
Žiadateľ je povinný na požiadanie colného úradu spresniť údaje uvedené v žiadosti a v prílohách k nej.
(4)
Žiadateľ musí spĺňať aj tieto podmienky:
a)
vedie účtovníctvo podľa osobitného predpisu,17)
b)
zložil zábezpeku na daň podľa § 22,
c)
colný úrad ani daňový úrad
1.
nemajú voči nemu pohľadávky po lehote splatnosti,
2.
voči osobe s ním personálne prepojenej alebo majetkovo prepojenej nemajú pohľadávky na dani po lehote splatnosti, ani v priebehu desiatich rokov predo dňom podania žiadosti nemali voči osobe, ktorá zanikla alebo nezanikla a ktorá by sa považovala za osobu personálne prepojenú alebo majetkovo prepojenú so žiadateľom, pohľadávky na dani, ktoré do zániku tejto osoby neboli uspokojené; to sa vzťahuje aj na pohľadávky na dani, ktoré boli postúpené na tretiu osobu podľa osobitných predpisov,18)
d)
nemá nedoplatky na povinných odvodoch poistného podľa osobitných predpisov,19)
e)
nebol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin; to sa vzťahuje aj na zodpovedného zástupcu a fyzické osoby, ktoré sú členmi riadiacich alebo kontrolných orgánov žiadateľa,
f)
nie je v likvidácii ani na neho nie je právoplatne vyhlásený konkurz alebo povolené vyrovnanie alebo potvrdené nútené vyrovnanie.
(5)
Colný úrad preverí u žiadateľa skutočnosti a údaje podľa odsekov 1 až 4, a ak sú skutočnosti a údaje uvedené v žiadosti a v prílohách pravdivé a žiadateľ spĺňa podmienky podľa § 18 a 20, colný úrad mu pridelí registračné číslo, vydá osvedčenie o registrácii a povolenie na prevádzkovanie daňového skladu do 60 dní odo dňa podania žiadosti o registráciu a vydanie povolenia na prevádzkovanie daňového skladu. Ak žiadateľ v tejto lehote nepreukáže pravdivosť všetkých údajov a splnenie všetkých podmienok, colný úrad mu pridelí registračné číslo, vydá osvedčenie o registrácii a povolenie na prevádzkovanie daňového skladu v lehote do 15 dní odo dňa preukázania pravdivosti všetkých údajov a splnenia poslednej z podmienok.
(6)
Prevádzkovateľ daňového skladu je povinný každú zmenu skutočností a údajov podľa odseku 1, odseku 2 písm. b) a c) a odseku 4 písm. d) až f) oznámiť colnému úradu do 15 dní odo dňa ich vzniku. Zmenu údajov podľa odseku 2 písm. a) je povinný oznámiť colnému úradu do 15 dní odo dňa podania návrhu na zmenu údajov príslušnému orgánu. Colný úrad preverí u prevádzkovateľa daňového skladu údaje uvedené v oznámení a s prihliadnutím na rozsah a závažnosť zmien doplní pôvodné povolenie na prevádzkovanie daňového skladu alebo vydá nové povolenie na prevádzkovanie daňového skladu. Pri vydaní nového povolenia na prevádzkovanie daňového skladu pre toho istého prevádzkovateľa daňového skladu zostáva v platnosti pôvodné registračné číslo podľa odseku 5.
(7)
Povolenie na prevádzkovanie daňového skladu zaniká
a)
dňom podania žiadosti o výmaz z obchodného registra alebo z obdobného registra, alebo dňom podania žiadosti o zrušenie živnostenského oprávnenia, alebo dňom podania oznámenia o ukončení podnikania, alebo dňom zrušenia, ak prevádzkovateľ daňového skladu nebol zriadený alebo založený na podnikateľské účely,
b)
dňom úmrtia prevádzkovateľa daňového skladu alebo dňom nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia súdu o vyhlásení prevádzkovateľa daňového skladu za mŕtveho, ak je prevádzkovateľom daňového skladu fyzická osoba,
c)
dňom nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia súdu o vyhlásení konkurzu, o zamietnutí návrhu na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku alebo o zrušení konkurzu pre nedostatok majetku, alebo bolo potvrdené nútené vyrovnanie alebo povolené vyrovnanie,
d)
desiatym dňom odo dňa uplynutia lehoty
1.
na doplnenie zábezpeky na daň podľa § 22 ods. 6 písm. a) druhého bodu, ak zábezpeka na daň nebola doplnená,
2.
určenej colným úradom podľa § 22 ods. 10 na zloženie alebo doplnenie zábezpeky na daň podľa § 22 ods. 9, ak zábezpeka na daň nebola zložená alebo doplnená,
e)
dňom odňatia povolenia na prevádzkovanie daňového skladu colným úradom.
(8)
Colný úrad povolenie na prevádzkovanie daňového skladu odníme, ak prevádzkovateľ daňového skladu
a)
vstúpi do likvidácie,
b)
už prestal spĺňať podmienky uvedené v odseku 4 písm. a) až e),
c)
porušuje povinnosti podľa tohto zákona a uloženie pokuty ani výzvy colného úradu neviedli k náprave,
d)
požiada o odňatie povolenia na prevádzkovanie daňového skladu,
(9)
Colný úrad môže odňať povolenie na prevádzkovanie daňového skladu, ak prevádzkovateľ daňového skladu počas obdobia presahujúceho 12 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov nevyrába, neskladuje, neprijíma, nespracúva alebo neodosiela minerálny olej, pričom prihliada na závažnosť dôvodov.
(10)
Pri zániku povolenia na prevádzkovanie daňového skladu
a)
prevádzkovateľ daňového skladu, v prípade podľa odseku 7 písm. b) dedič alebo súdom ustanovený správca dedičstva, vykoná za účasti colného úradu inventarizáciu zásob minerálneho oleja ku dňu zániku povolenia na prevádzkovanie daňového skladu a v lehote určenej colným úradom podá daňové priznanie a v rovnakej lehote zaplatí daň,
b)
zloženú zábezpeku na daň podľa § 22 colný úrad použije na úhradu dane a pohľadávok týkajúcich sa dane a prípadný zostatok zábezpeky na daň bezodkladne vráti právnickej osobe alebo fyzickej osobe, ktorej zaniklo povolenie na prevádzkovanie daňového skladu,
c)
colný úrad požiada o úhradu dane a pohľadávok týkajúcich sa dane príslušnú banku, ak zabezpečením dane je banková záruka,20)
d)
colný úrad odníme osvedčenie o registrácii a zruší registračné číslo.
(11)
Prevádzkovateľovi daňového skladu, ktorému bolo odňaté povolenie na prevádzkovanie daňového skladu podľa odseku 8 písm. c), môže byť nové povolenie na prevádzkovanie daňového skladu vydané najskôr po uplynutí piatich rokov po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia o odňatí povolenia na prevádzkovanie daňového skladu; ak ide o osobu s ním majetkovo prepojenú alebo personálne prepojenú, môže jej byť vydané povolenie na prevádzkovanie daňového skladu najskôr po uplynutí piatich rokov po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia vydaného prevádzkovateľovi daňového skladu o odňatí povolenia na prevádzkovanie daňového skladu. V prípade odňatia povolenia na prevádzkovanie daňového skladu podľa odseku 9 môže byť vydané nové povolenie na prevádzkovanie daňového skladu najskôr po uplynutí jedného roka po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia o odňatí povolenia na prevádzkovanie daňového skladu.
§ 22
Zábezpeka na daň
(1)
Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá chce prevádzkovať daňový sklad, pred vydaním povolenia na prevádzkovanie daňového skladu je povinná zložiť zábezpeku na daň vo výške dane pripadajúcej na priemerné mesačné množstvo minerálneho oleja, ktoré uviedla do daňového voľného obehu v predchádzajúcom kalendárnom roku, pričom do výšky zábezpeky na daň sa započíta aj daň pripadajúca na množstvo minerálneho oleja, ktoré uviedla do daňového voľného obehu na účely oslobodené od dane. Ak nemožno zábezpeku na daň takto určiť, žiadateľ zloží zábezpeku na daň vo výške dane pripadajúcej na predpokladané priemerné mesačné množstvo minerálneho oleja, ktoré uvedie do daňového voľného obehu v bežnom roku.
(2)
Zábezpeka na daň sa nevzťahuje na minerálny olej osobitného určenia, ktorého vlastníkom je štát.15)
(3)
Žiadateľ je povinný zložiť zábezpeku na daň za všetky daňové sklady, ktoré chce prevádzkovať; tým nie sú dotknuté ustanovenia § 23 a 24.
(4)
Ak colný úrad povolenie na prevádzkovanie daňového skladu nevydá, bezodkladne vráti žiadateľovi zloženú zábezpeku na daň.
(5)
Zložením zábezpeky na daň sa rozumie
a)
vklad peňažných prostriedkov na účet colného úradu, pričom colnému úradu nevzniká povinnosť vyplatiť žiadateľovi úrok,
b)
banková záruka20) vystavená v prospech colného úradu; bankovú záruku colný úrad neprijme, ak záručná listina obsahuje výhrady banky.
(6)
Prevádzkovateľ daňového skladu
a)
je povinný upraviť zloženú zábezpeku na daň, ak sa zmenili podmienky, z ktorých sa vychádzalo pri jej určení, a to
1.
zvýšiť zloženú zábezpeku na daň, ak daň pripadajúca na množstvo minerálneho oleja uvedeného do daňového voľného obehu za predchádzajúci kalendárny mesiac je vyššia o 20 % ako zložená zábezpeka na daň, a to najneskôr do 25. dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom došlo k prevýšeniu dane nad zloženou zábezpekou na daň,
2.
doplniť zábezpeku na daň o sumu, ktorú colný úrad použil na úhradu dane a pohľadávok týkajúcich sa dane, a to do 15 dní odo dňa oznámenia podľa odseku 7,
b)
môže písomne požiadať colný úrad alebo s písomným súhlasom colného úradu banku, ktorá vystavila bankovú záruku, o zníženie zloženej zábezpeky na daň, ak zložená zábezpeka na daň je vyššia o viac ako 20 % než daň pripadajúca na množstvo minerálneho oleja uvedeného do daňového voľného obehu za predchádzajúci kalendárny mesiac, za predpokladu, že tento stav trvá najmenej dva po sebe nasledujúce kalendárne mesiace; colný úrad vráti príslušný rozdiel do 15 dní odo dňa podania tejto žiadosti.
(7)
Ak daň nie je zaplatená v lehote splatnosti ustanovenej týmto zákonom, colný úrad zábezpeku na daň použije na úhradu dane a pohľadávok týkajúcich sa dane, o čom písomne upovedomí daňového dlžníka.
(8)
Ak je žiadateľom o povolenie na prevádzkovanie daňového skladu prevádzkovateľ podniku na výrobu minerálneho oleja a nie je ohrozená vymožiteľnosť alebo vybratie dane, colný úrad na základe žiadosti o upustenie od zloženia zábezpeky na daň upustí od povinnosti zložiť zábezpeku na daň
a)
úplne, ak je žiadateľ daňovo spoľahlivý počas najmenej 24 predchádzajúcich po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov pred podaním žiadosti o povolenie na prevádzkovanie daňového skladu; za rovnakých podmienok môže žiadosť o upustenie od zloženia zábezpeky na daň podať aj prevádzkovateľ daňového skladu, ktorý je podnikom na výrobu minerálneho oleja,
b)
čiastočne vo výške 50 %, ak je žiadateľ daňovo spoľahlivý počas najmenej 12 predchádzajúcich po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov pred podaním žiadosti o povolenie na prevádzkovanie daňového skladu; za rovnakých podmienok môže žiadosť o upustenie od zloženia zábezpeky na daň podať aj prevádzkovateľ daňového skladu, ktorý je podnikom na výrobu minerálneho oleja.
(9)
Colný úrad písomne vyzve prevádzkovateľa daňového skladu, u ktorého čiastočne alebo úplne upustil od zloženia zábezpeky na daň podľa odseku 8, aby zábezpeku na daň zložil alebo doplnil do výšky podľa odseku 1 v určenej lehote, ktorá nesmie byť kratšia ako 15 dní a dlhšia ako 30 dní, ak zistil, že
a)
prevádzkovateľ daňového skladu je po dobu viac ako päť dní v omeškaní s plnením svojich peňažných záväzkov podľa tohto zákona alebo iných daňových predpisov alebo colných predpisov,
b)
nastali iné okolnosti, na základe ktorých možno odôvodnene predpokladať, že prevádzkovateľ daňového skladu nesplní riadne a včas svoju povinnosť zaplatiť daň podľa tohto zákona.
(10)
Ak colný úrad určil lehotu na zloženie alebo doplnenie zábezpeky na daň, prevádzkovateľ daňového skladu je povinný zložiť alebo doplniť zábezpeku na daň v tejto lehote.
(11)
Za daňovo spoľahlivú sa na účely tohto zákona považuje
a)
právnická osoba alebo fyzická osoba, ak dodržuje podmienky podľa § 21 ods. 4 písm. a), c) až f),
b)
prevádzkovateľ daňového skladu, ktorý je podnikom na výrobu minerálneho oleja, ak dodržuje podmienky podľa § 21 ods. 4.
§ 23
Postup pri preprave minerálneho oleja v pozastavení dane a minerálneho oleja oslobodeného od dane na daňovom území
(1)
Minerálny olej v pozastavení dane možno prepravovať na daňovom území len
a)
z jedného daňového skladu do druhého daňového skladu,
b)
pri dovoze alebo vývoze, ktorý uskutočňuje prevádzkovateľ daňového skladu,
c)
do daňového skladu, ak sa prepravuje minerálny olej, ktorého vlastníkom sa stal štát podľa osobitného predpisu.7)
(2)
Minerálny olej oslobodený od dane podľa § 10 ods. 1 možno prepravovať na daňovom území len
a)
z daňového skladu do užívateľského podniku,
b)
pri dovoze, ktorý uskutočňuje užívateľský podnik,
c)
z jedného užívateľského podniku do druhého užívateľského podniku, ak ide o
1.
ukončenie činnosti užívateľského podniku (§ 11 ods. 15),
2.
dodanie leteckých pohonných látok (§ 11 ods. 1),
3.
materiálovú výpomoc so súhlasom colného úradu,
d)
medzi prevádzkarňami tej istej právnickej osoby alebo fyzickej osoby, ktorá je užívateľským podnikom.
(3)
Colný úrad môže v odôvodnených prípadoch povoliť na základe žiadosti právnickej osoby alebo fyzickej osoby, ktorá chce prepravovať na daňovom území minerálny olej v pozastavení dane alebo minerálny olej oslobodený od dane podľa § 10 ods. 1, iný spôsob prepravy takého minerálneho oleja, ako je uvedený v odsekoch 1 a 2.
(4)
Na minerálny olej, ktorý sa má prepravovať v pozastavení dane alebo ktorý sa má prepravovať oslobodený od dane (§ 10 ods. 1), musí byť vždy zložená zábezpeka na daň s výnimkou, ak sa má minerálny olej prepravovať potrubím alebo sa má priamo plniť do bežných nádrží lietadiel alebo lodí na účely oslobodené od dane podľa § 10 ods. 1 alebo sa má prepravovať minerálny olej uvedený v § 10 ods. 1 písm. b) v železničných cisternách pre lietadlovú techniku ozbrojených síl. Zábezpeka na daň sa zloží najmenej vo výške dane pripadajúcej na množstvo prepravovaného minerálneho oleja. Zloženie zábezpeky na daň na minerálny olej, ktorý sa má prepravovať v pozastavení dane, sa nevyžaduje, ak zábezpeka na daň podľa § 22 ods. 1 je zložená v takej výške, že pokrýva i zábezpeku na daň na minerálny olej, ktorý sa má prepravovať v pozastavení dane.
(5)
Na prepravu minerálneho oleja
a)
v pozastavení dane zloží zábezpeku na daň
1.
prevádzkovateľ daňového skladu, ktorý je
1a.
odosielateľom (dodávateľom) na daňovom území,
1b.
príjemcom (dovozcom) pri dovoze na daňové územie,
1c.
odosielateľom (vývozcom) pri vývoze z daňového územia,
1d.
príjemcom minerálneho oleja, ktorého vlastníkom sa stal štát podľa osobitného predpisu,7)
1e.
príjemcom (odberateľom) na daňovom území, ak minerálny olej prepravovaný v pozastavení dane [odsek 1 písm. a)] je v jeho vlastníctve,
2.
dopravca namiesto odosielateľa, ak sa tak dohodli a colný úrad s tým súhlasil,
b)
oslobodeného od dane zloží zábezpeku na daň užívateľský podnik, ktorý je odberateľom na daňovom území, pri dovoze príjemcom (dovozcom) na daňové územie.
(6)
Minerálny olej v pozastavení dane, minerálny olej oslobodený od dane a minerálny olej bez daňovej sadzby (§ 4 ods. 8) je možné prepravovať len so sprievodným dokumentom podľa § 27 ods. 1. Prvý diel sprievodného dokumentu si ponechá odosielateľ (dodávateľ) minerálneho oleja a kópiu prvého dielu sprievodného dokumentu je povinný pred začatím prepravy zaslať faxom alebo elektronicky colnému úradu miestne príslušnému pre odosielateľa (dodávateľa). Druhý až štvrtý diel musí sprevádzať prepravovaný minerálny olej. Príjemca (odberateľ) si ponechá druhý diel, v treťom a štvrtom diele potvrdí prevzatie minerálneho oleja a oba diely predloží colnému úradu na potvrdenie. Tretí diel potvrdený colným úradom zašle odosielateľovi (dodávateľovi) najneskôr do 15. dňa mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom minerálny olej prijal. Štvrtý diel si ponechá colný úrad príjemcu (odberateľa). Ak sa počas prepravy minerálneho oleja v pozastavení dane zmení príjemca alebo miesto určenia, dodávateľ je povinný o týchto zmenách bezodkladne informovať colný úrad a súčasne na zadnej strane sprievodného dokumentu vyznačiť nového príjemcu alebo nové miesto určenia; § 27 ods. 4 tu platí rovnako. Preprava minerálneho oleja sa považuje za ukončenú dňom prevzatia minerálneho oleja príjemcom (odberateľom). Dokladom preukazujúcim ukončenie prepravy minerálneho oleja je tretí diel sprievodného dokumentu potvrdený príjemcom (odberateľom) a colným úradom príjemcu (odberateľa).
(7)
Minerálny olej, ktorý bol prepravovaný v pozastavení dane alebo oslobodený od dane, musí byť po jeho prevzatí bezodkladne umiestnený v sklade príjemcu (odberateľa).
(8)
Zloženú zábezpeku na daň podľa odseku 4 colný úrad na požiadanie vráti, ak prevzatie minerálneho oleja potvrdí príjemca (odberateľ) a colný úrad príjemcu (odberateľa).
§ 24
Postup pri preprave minerálneho oleja v pozastavení dane na území únie
(1)
Minerálny olej v pozastavení dane možno prepravovať
a)
z daňového skladu na daňovom území do daňového skladu alebo oprávnenému príjemcovi alebo daňovému splnomocnencovi v inom členskom štáte alebo slovenskému zástupcovi (§ 16 ods. 3) alebo ozbrojeným silám Slovenskej republiky, alebo ich civilným zamestnancom na použitie v rámci aktivít podľa medzinárodnej zmluvy5) na územie štátov, ktoré sú stranami Severoatlantickej zmluvy; preprava minerálneho oleja slovenskému zástupcovi (§ 16 ods. 3) alebo ozbrojeným silám Slovenskej republiky, alebo ich civilným zamestnancom na použitie v rámci aktivít podľa medzinárodnej zmluvy5) na územie štátov, ktoré sú stranami Severoatlantickej zmluvy, sa musí uskutočniť so sprievodným dokumentom, musí byť doložená osvedčením o oslobodení od spotrebnej dane vyhotoveným podľa vzoru a spôsobom ustanoveným v osobitnom predpise,6)
b)
z daňového skladu na daňovom území do daňového skladu na daňovom území cez územie iného členského štátu,
c)
z daňového skladu v inom členskom štáte do daňového skladu alebo oprávnenému príjemcovi alebo daňovému splnomocnencovi na daňovom území,
d)
z daňového skladu v inom členskom štáte do daňového skladu alebo oprávnenému príjemcovi alebo daňovému splnomocnencovi v inom členskom štáte cez daňové územie.
(2)
Ak sa má minerálny olej prepravovať v pozastavení dane z daňového územia na územie iného členského štátu, odosielateľ (dodávateľ) musí vyhotoviť sprievodný dokument uvedený v § 27 ods. 1.
(3)
Sprievodný dokument sa vyhotovuje v štyroch dieloch. Prvý diel sprievodného dokumentu si ponechá odosielateľ (dodávateľ) a kópiu prvého dielu sprievodného dokumentu je povinný pred začatím prepravy zaslať faxom alebo elektronicky colnému úradu miestne príslušnému pre odosielateľa (dodávateľa). Druhý až štvrtý diel musí sprevádzať prepravovaný minerálny olej. Preprava minerálneho oleja sa považuje za ukončenú dňom prevzatia minerálneho oleja príjemcom (odberateľom). Dokladom preukazujúcim ukončenie prepravy minerálneho oleja je tretí diel sprievodného dokumentu potvrdený príjemcom (odberateľom).
(4)
Ak sa počas prepravy minerálneho oleja v pozastavení dane z daňového skladu na daňovom území do iného členského štátu zmení príjemca alebo miesto určenia, dodávateľ alebo jeho daňový splnomocnenec je povinný o týchto zmenách bezodkladne informovať colný úrad a súčasne na zadnej strane sprievodného dokumentu vyznačiť nového príjemcu alebo nové miesto určenia.
(5)
Ak sa prepravuje minerálny olej v pozastavení dane z iného členského štátu na daňové územie, musí tento minerálny olej sprevádzať druhý až štvrtý diel sprievodného dokumentu. Príjemca (odberateľ) si ponechá druhý diel sprievodného dokumentu. V treťom a štvrtom diele potvrdí prevzatie minerálneho oleja a oba diely predloží colnému úradu. Tretí diel potvrdený colným úradom zašle odosielateľovi (dodávateľovi) najneskôr do 15. dňa mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom minerálny olej prijal. Štvrtý diel si ponechá colný úrad príjemcu (odberateľa). Ustanovenie § 27 ods. 4 tu platí rovnako.
(6)
Na minerálny olej, ktorý sa má prepravovať v pozastavení dane podľa odseku 1 písm. a) a b), musí byť vždy zložená zábezpeka na daň s výnimkou, ak sa má minerálny olej prepravovať potrubím alebo ak sa má minerálny olej prepravovať slovenskému zástupcovi (§ 16 ods. 3) alebo ozbrojeným silám Slovenskej republiky, alebo ich civilným zamestnancom na použitie v rámci aktivít podľa medzinárodnej zmluvy5) na územie štátov, ktoré sú stranami Severoatlantickej zmluvy. Zábezpeku na daň zloží odosielateľ (dodávateľ) vo výške dane pripadajúcej na množstvo prepravovaného minerálneho oleja. Zloženie zábezpeky na daň na minerálny olej, ktorý sa má prepravovať v pozastavení dane, sa nevyžaduje, ak zábezpeka na daň podľa § 22 ods. 1 je zložená v takej výške, že pokrýva i zábezpeku na daň na minerálny olej, ktorý sa má prepravovať v pozastavení dane. Zábezpeka na daň zložená v inom členskom štáte je platná na daňovom území. Colný úrad na požiadanie povolí, aby namiesto odosielateľa (dodávateľa) zložil zábezpeku na daň dopravca alebo príjemca (odberateľ), ak sa tak odosielateľ (dodávateľ) a dopravca alebo príjemca (odberateľ) dohodli. Zloženú zábezpeku na daň colný úrad na požiadanie vráti, ak prevzatie minerálneho oleja potvrdí príjemca (odberateľ) na treťom diele sprievodného dokumentu; potvrdenie správcu dane iného členského štátu o prevzatí minerálneho oleja príjemcom (odberateľom) sa vyžaduje, ak tento správca dane je povinný podľa právnych predpisov príslušného členského štátu potvrdzovať tretí diel sprievodného dokumentu.
(7)
Minerálny olej v pozastavení dane a minerálny olej bez daňovej sadzby, ktorý podlieha postupu pri preprave (§ 4 ods. 8), ako aj minerálny olej s nulovou sadzbou dane, ak nebol uvedený do daňového voľného obehu, možno prepravovať len so sprievodným dokumentom.
(8)
Minerálny olej, ktorý bol prepravovaný v pozastavení dane, musí byť po jeho prevzatí bezodkladne umiestnený v sklade príjemcu (odberateľa).
(9)
Preprava minerálneho oleja v pozastavení dane z daňového skladu na daňovom území oprávnenému príjemcovi v inom členskom štáte, ktorý má povolenie prijímať minerálny olej v pozastavení dane príležitostne, musí byť doložená dokladom potvrdzujúcim vysporiadanie dane v inom členskom štáte.
§ 25
Oprávnený príjemca
(1)
Oprávneným príjemcom na daňovom území je právnická osoba alebo fyzická osoba podľa § 2 ods. 1 písm. h). Oprávneným príjemcom je aj právnická osoba alebo fyzická osoba na území iného členského štátu oprávnená podľa právnych predpisov príslušného členského štátu prijímať minerálny olej z iného členského štátu v pozastavení dane. Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá chce byť oprávneným príjemcom na daňovom území a chce opakovane prijímať minerálny olej z iného členského štátu v pozastavení dane, musí písomne požiadať colný úrad o registráciu a vydanie povolenia prijímať minerálny olej z iného členského štátu v pozastavení dane. Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá chce príležitostne prijať minerálny olej z iného členského štátu v pozastavení dane, musí na každý príležitostný príjem minerálneho oleja písomne požiadať colný úrad o vydanie povolenia prijať minerálny olej z iného členského štátu v pozastavení dane. Žiadosť musí obsahovať
a)
identifikačné údaje žiadateľa a adresu umiestnenia jeho prevádzkarní, ak nie sú totožné so sídlom alebo s trvalým pobytom žiadateľa,
b)
daňové identifikačné číslo žiadateľa,
c)
identifikačné číslo pre daň z pridanej hodnoty, ak bolo žiadateľovi pridelené,
d)
druh predmetu dane, obchodný názov minerálneho oleja a príslušný kód kombinovanej nomenklatúry,
e)
predpokladaný ročný objem minerálneho oleja prijímaného v pozastavení dane v litroch alebo v kilogramoch, ak je žiadateľom právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá chce prijímať minerálny olej z iného členského štátu v pozastavení dane opakovane,
f)
množstvo minerálneho oleja v litroch alebo v kilogramoch, ktoré má v danom prípade prijať žiadateľ, ktorým je právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá chce príležitostne prijať minerálny olej z iného členského štátu v pozastavení dane.
(2)
Prílohami k žiadosti sú
a)
výpis z obchodného registra alebo živnostenského registra nie starší ako 30 dní alebo jeho osvedčená kópia, alebo iný doklad preukazujúci oprávnenie na podnikanie nie starší ako 30 dní alebo jeho osvedčená kópia,
b)
čestné vyhlásenie žiadateľa, že spĺňa podmienky uvedené v § 18 ods. 5 a 6 a § 21 ods. 4.
(3)
Colný úrad pred vykonaním registrácie preverí u žiadateľa, ktorý chce prijímať minerálny olej z iného členského štátu v pozastavení dane opakovane, skutočnosti a údaje uvedené v žiadosti a v prílohách, a ak sú tieto skutočnosti a údaje pravdivé a žiadateľ spĺňa podmienky uvedené v § 18 ods. 5 a 6 (ak žiadateľ má skladovacie zariadenie) a § 21 ods. 4, colný úrad mu pridelí registračné číslo, vydá osvedčenie o registrácii a povolenie prijímať minerálny olej z iného členského štátu v pozastavení dane do 60 dní odo dňa podania tejto žiadosti. Ak žiadateľ v tejto lehote nepreukáže pravdivosť všetkých údajov a splnenie všetkých podmienok, colný úrad mu pridelí registračné číslo, vydá osvedčenie o registrácii a povolenie prijímať minerálny olej z iného členského štátu v pozastavení dane v lehote do 15 dní odo dňa preukázania pravdivosti údajov a splnenia poslednej z podmienok.
(4)
Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá chce prijímať minerálny olej z iného členského štátu v pozastavení dane opakovane, je povinná pred vydaním povolenia prijímať minerálny olej z iného členského štátu v pozastavení dane zložiť zábezpeku na daň vo výške dane pripadajúcej na množstvo minerálneho oleja, ktoré predpokladá prijať v priebehu jedného kalendárneho mesiaca.
(5)
Colný úrad pred vydaním povolenia prijať minerálny olej z iného členského štátu v pozastavení dane preverí u žiadateľa, ktorý chce príležitostne prijať minerálny olej z iného členského štátu v pozastavení dane, skutočnosti a údaje uvedené v žiadosti a v prílohách. Ak sú tieto skutočnosti a údaje pravdivé, colný úrad vydá povolenie prijať minerálny olej z iného členského štátu v pozastavení dane najneskôr nasledujúci pracovný deň po dni, keď žiadateľ zložil zábezpeku na daň, a to vo výške dane pripadajúcej na množstvo minerálneho oleja, ktoré má v danom prípade prijať. Colný úrad vydá potvrdenie o zložení zábezpeky na daň. Na úhradu dane je možné po dohode s colným úradom použiť zloženú zábezpeku na daň.
(6)
Na zábezpeku na daň sa použije § 22 primerane.
(7)
Oprávnený príjemca je povinný každú zmenu údajov podľa odsekov 1 a 2 písm. b) oznámiť colnému úradu do 15 dní odo dňa jej vzniku a zmenu údajov podľa odseku 2 písm. a) do 15 dní odo dňa podania návrhu na zmenu údajov príslušnému orgánu.
(8)
Na zánik povolenia prijímať minerálny olej z iného členského štátu v pozastavení dane sa použije § 21 ods. 7 až 10 primerane. Colný úrad odníme povolenie prijímať minerálny olej z iného členského štátu v pozastavení dane, ak bola vykonaná registrácia a vydané povolenie na prevádzkovanie daňového skladu.
§ 25a
Obchodník s minerálnym olejom
(1)
Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá chce v rámci podnikania prijímať a dodávať na daňovom území daňovo zvýhodnený minerálny olej uvedený v § 11 ods. 2 písm. a) a c), musí písomne požiadať colný úrad o zaradenie do evidencie obchodníkov s minerálnym olejom a vydanie odberného poukazu. Žiadosť musí obsahovať
a)
identifikačné údaje žiadateľa a adresu umiestnenia jeho prevádzkarní, ak nie sú totožné so sídlom alebo s trvalým pobytom žiadateľa,
b)
daňové identifikačné číslo žiadateľa,
c)
identifikačné číslo pre daň z pridanej hodnoty, ak bolo žiadateľovi pridelené,
d)
druh predmetu dane, obchodný názov minerálneho oleja a príslušný kód kombinovanej nomenklatúry,
e)
predpokladaný ročný obrat v litroch alebo kilogramoch,
f)
identifikačné údaje dodávateľa minerálneho oleja.
(2)
Prílohami k žiadosti sú
a)
výpis z obchodného registra alebo živnostenského registra nie starší ako 30 dní alebo jeho osvedčená kópia, alebo iný doklad preukazujúci oprávnenie na podnikanie nie starší ako 30 dní alebo jeho osvedčená kópia,
b)
technická dokumentácia a opis miesta uskladnenia daňovo zvýhodneného minerálneho oleja a spôsob jeho zabezpečenia pred neoprávneným použitím, pričom skladovacie zariadenie musí spĺňať podmienky podľa § 18 ods. 5, ak žiadateľ má skladovacie zariadenie.
(3)
Obchodník s minerálnym olejom je povinný každú zmenu údajov podľa odsekov 1 a 2 písm. b) oznámiť colnému úradu do 15 dní odo dňa jej vzniku a zmenu údajov podľa odseku 2 písm. a) do 15 dní odo dňa podania návrhu na zmenu údajov príslušnému orgánu. Colný úrad doplní pôvodný odberný poukaz alebo vydá nový odberný poukaz, ak sa zmenili údaje podľa odseku 1.
(4)
Na vydanie odberného poukazu, jeho používanie a odňatie, na vyradenie z evidencie, ako aj nakladanie s daňovo zvýhodneným minerálnym olejom [§ 11 ods. 2 písm. a) a c)] sa použije § 11 ods. 5, 7 až 9, 11 až 13 primerane.
(5)
Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá chce v rámci podnikania odoberať a dodávať na daňovom území minerálny olej uvedený v § 6 ods. 1 písm. e) alebo minerálny olej uvedený v § 4 ods. 7, musí písomne požiadať colný úrad o zaradenie do evidencie obchodníkov s minerálnym olejom. Na žiadosť o zaradenie do evidencie obchodníkov s minerálnym olejom sa odseky 1 a 2 použijú primerane. Ak boli predložené údaje v súlade s odsekmi 1 a 2, colný úrad zaradí žiadateľa do evidencie obchodníkov s minerálnym olejom.
§ 26
Daňový splnomocnenec
(1)
Daňový splnomocnenec na účely tohto zákona je právnická osoba alebo fyzická osoba so sídlom alebo s trvalým pobytom na daňovom území, ktorú prevádzkovateľ daňového skladu so sídlom v inom členskom štáte splnomocnil zabezpečovať v jeho mene dodávky minerálneho oleja na daňovom území osobám, ktoré nie sú prevádzkovateľmi daňového skladu a ktorú colný úrad na základe žiadosti prevádzkovateľa daňového skladu so sídlom v inom členskom štáte zaregistroval ako daňového splnomocnenca na daňovom území. Daňový splnomocnenec nesmie byť totožný s odberateľom.
(2)
Žiadosť o registráciu daňového splnomocnenca sa predkladá colnému riaditeľstvu, ktoré určí colný úrad príslušný na vykonanie registrácie. Žiadosť o registráciu daňového splnomocnenca musí byť doložená plnomocenstvom udeleným písomne s úradne osvedčeným podpisom a vyhlásením daňového splnomocnenca s úradne osvedčeným podpisom, že súhlasí so zastupovaním odosielateľa (dodávateľa). Na predloženie tejto žiadosti, registráciu daňového splnomocnenca a zloženie zábezpeky na daň sa použije § 25 primerane.
(3)
Colný úrad zruší registráciu daňového splnomocnenca, ak
a)
daňový splnomocnenec nezabezpečoval dodávky minerálneho oleja počas obdobia presahujúceho 12 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov,
b)
daňový splnomocnenec porušuje povinnosti podľa tohto zákona,
c)
o to požiadal daňový splnomocnenec alebo prevádzkovateľ daňového skladu v inom členskom štáte, v ktorého mene zabezpečuje daňový splnomocnenec dodávky minerálneho oleja.
§ 27
Sprievodný dokument
(1)
Minerálny olej v pozastavení dane možno prepravovať len so sprievodným dokumentom vyhotoveným podľa vzoru a spôsobom ustanovenými právnym predpisom únie.21) Za sprievodný dokument sa považuje aj iný doklad, ak obsahuje rovnaké náležitosti ako sprievodný dokument uvedený v prvej vete.
(2)
Ak sa má minerálny olej prepravovať cez územia štátov Európskeho združenia voľného obchodu22) alebo na územie štátov Európskeho združenia voľného obchodu, namiesto sprievodného dokumentu uvedeného v odseku 1 sa použije jednotný colný doklad.
(3)
Ak sa má minerálny olej prepravovať cez územie jedného štátu alebo viacerých tretích štátov, ktoré nie sú štátmi Európskeho združenia voľného obchodu, namiesto sprievodného dokumentu uvedeného v odseku 1 sa použije karnet TIR23) alebo karnet A.T.A.24)
(4)
Ak odosielateľ (dodávateľ) požaduje na účely vrátenia zábezpeky na daň urýchlené potvrdenie prevzatia minerálneho oleja, príjemca (odberateľ) odošle faxom alebo elektronicky kópiu tretieho dielu sprievodného dokumentu potvrdenú príjemcom (odberateľom) a správcom dane príjemcu (odberateľa); povinnosť zaslať tretí diel sprievodného dokumentu tým nie je dotknutá.
§ 28
Nezrovnalosti pri preprave minerálneho oleja v pozastavení dane
(1)
Ak pri preprave minerálneho oleja v pozastavení dane na daňovom území vznikne nezrovnalosť, daňová povinnosť na daňovom území vzniká dňom vzniku nezrovnalosti. Za nezrovnalosť sa považujú tieto skutočnosti:
a)
minerálny olej nebol dopravený právnickej osobe alebo fyzickej osobe oprávnenej prijímať minerálny olej v pozastavení dane,
b)
preprava minerálneho oleja nebola ukončená,
c)
došlo k strate alebo odcudzeniu minerálneho oleja,
d)
minerálny olej nebol vyvezený.
(2)
Daňová povinnosť podľa odseku 1 vzniká, ak odosielateľ v lehote štyroch mesiacov odo dňa odoslania minerálneho oleja nedostane potvrdený tretí diel sprievodného dokumentu o doručení minerálneho oleja na miesto určenia alebo ak došlo k nezrovnalosti a miesto, kde nezrovnalosť vznikla, nemožno zistiť.
(3)
Ak odosielateľ minerálneho oleja v lehote 60 dní odo dňa odoslania minerálneho oleja nedostane tretí diel sprievodného dokumentu potvrdený príjemcom (odberateľom) a správcom dane príslušným pre príjemcu, alebo na prijatom treťom diele sprievodného dokumentu bolo potvrdené prijatie menšieho alebo väčšieho množstva minerálneho oleja, je povinný o tom bezodkladne písomne upovedomiť colný úrad.
(4)
Ak pri preprave minerálneho oleja v pozastavení dane dôjde k jeho strate alebo sa zistia rozdiely v množstve prepravovaného alebo prijatého minerálneho oleja na daňovom území, colný úrad na podklade úradného zistenia a potvrdenia tieto skutočnosti vyznačí na treťom diele sprievodného dokumentu a súčasne uvedie, aké množstvo minerálneho oleja možno uznať na účely oslobodenia od dane.
(5)
Daňovým dlžníkom je odosielateľ minerálneho oleja alebo právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá zložila zábezpeku na daň na minerálny olej prepravovaný v pozastavení dane. Daňový dlžník je povinný bezodkladne po zistení nezrovnalosti podať daňové priznanie, daň vypočítať podľa sadzieb dane platných v deň odoslania minerálneho oleja a zaplatiť daň
a)
colnému úradu, ak má daňový dlžník sídlo alebo trvalý pobyt na daňovom území,
b)
Colnému úradu Bratislava, ak daňový dlžník nemá sídlo alebo trvalý pobyt na daňovom území.
(6)
Colný úrad poskytne informácie o povinnosti priznať a zaplatiť daň na daňovom území správcovi dane iného členského štátu, v ktorom sa nachádza odosielajúci daňový sklad.
(7)
Ak sa pred uplynutím troch rokov odo dňa vyhotovenia sprievodného dokumentu zistí, že k nezrovnalosti pri preprave minerálneho oleja v pozastavení dane došlo
a)
v inom členskom štáte a v tom členskom štáte bola daň zaplatená, možno daň zaplatenú na daňovom území vrátiť daňovému dlžníkovi do 30 dní odo dňa predloženia dokladu o zaplatení dane v inom členskom štáte,
b)
na daňovom území pri preprave minerálneho oleja z daňového skladu na daňovom území do daňového skladu na daňovom území, ktorá mala za následok vznik daňovej povinnosti a daň bola zaplatená, možno daňovému dlžníkovi vrátiť daň do 30 dní odo dňa predloženia dokladu potvrdzujúceho, že nezrovnalosť bola odstránená.
§ 29
Dovoz minerálneho oleja z územia tretích štátov
(1)
Dovozom minerálneho oleja sa rozumie vstup minerálneho oleja z územia tretieho štátu na daňové územie. Ak sa pri dovoze nachádza minerálny olej s výnimkou zemného plynu v colnom režime vonkajší tranzit alebo v colnom režime uskladňovanie v colnom sklade, alebo v colnom režime aktívny zušľachťovací styk v podmienečnom systéme, alebo v colnom režime prepracovanie pod colným dohľadom, alebo v colnom režime dočasné použitie, alebo je umiestnený v slobodnom colnom pásme alebo v slobodnom colnom sklade, taký minerálny olej sa považuje za minerálny olej v pozastavení dane. Na daň a na správu dane sa pri dovoze minerálneho oleja vzťahujú colné predpisy, ak tento zákon alebo osobitný predpis25) neustanovuje inak.
(2)
Minerálny olej s výnimkou zemného plynu po prepustení do colného režimu voľný obeh možno uviesť do daňového režimu pozastavenia dane. V takom prípade sa uplatní postup pri preprave minerálneho oleja v pozastavení dane.
(3)
Minerálny olej, ktorý po prepustení do colného režimu voľný obeh je uvedený do daňového režimu pozastavenia dane, musí byť bezodkladne umiestnený v daňovom sklade alebo v sklade oprávneného príjemcu, ktorý podľa tohto zákona je oprávnený používať minerálny olej na účely oslobodené od dane na daňovom území. Prevádzkovateľ daňového skladu alebo oprávnený príjemca podľa prvej vety je povinný preukázať sa colnému úradu, ktorý minerálny olej prepúšťa do colného režimu voľný obeh, povolením na prevádzkovanie daňového skladu alebo povolením prijímať minerálny olej z iného členského štátu v pozastavení dane a potvrdením colného úradu o výške zloženej zábezpeky na daň pripadajúcej na prepravované množstvo minerálneho oleja. Zloženie zábezpeky na daň sa nevyžaduje, ak zábezpeka na daň podľa § 22 ods. 1 pokrýva aj zábezpeku na daň na minerálny olej, ktorý sa má prepravovať v pozastavení dane.
(4)
Užívateľský podnik pri dovoze minerálneho oleja na účely oslobodené od dane, ak sa neprepravuje cez územie únie, je povinný preukázať sa colnému úradu, ktorý minerálny olej prepúšťa do colného režimu voľný obeh, odberným poukazom a potvrdením colného úradu o výške zloženej zábezpeky na daň pripadajúcej na prepravované množstvo minerálneho oleja. Minerálny olej po jeho prevzatí musí byť bezodkladne umiestnený v sklade užívateľského podniku.
§ 30
Vývoz minerálneho oleja v pozastavení dane
(1)
Vývozom minerálneho oleja v pozastavení dane sa rozumie dopravenie minerálneho oleja z daňového skladu na daňovom území na územie tretieho štátu.
(2)
Pri vývoze minerálneho oleja na územie tretieho štátu sa uplatní postup pri preprave minerálneho oleja v pozastavení dane, a to aj vtedy, ak sa minerálny olej prepravuje cez jeden alebo viacero členských štátov, pričom sa v sprievodnom dokumente namiesto príjemcu uvedie colný úrad výstupu. Preprava minerálneho oleja v pozastavení dane sa považuje za ukončenú dňom potvrdenia výstupu minerálneho oleja z územia únie colným úradom výstupu na treťom diele sprievodného dokumentu. Ak sa ako sprievodný dokument použije jednotný colný doklad, preprava minerálneho oleja v pozastavení dane sa považuje za ukončenú dňom potvrdenia výstupu minerálneho oleja z územia únie colným úradom výstupu na piatom diele jednotného colného dokladu. Na prepravu minerálneho oleja v pozastavení dane sa použije § 24 ods. 6 a 7.
§ 31
Preprava minerálneho oleja mimo pozastavenia dane na podnikateľské účely
(1)
Ak sa minerálny olej uvedený do daňového voľného obehu v inom členskom štáte prepraví na daňové územie na podnikateľské účely, daňová povinnosť na daňovom území vzniká dňom prevzatia minerálneho oleja na daňovom území. Daňovým dlžníkom je právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá je odberateľom minerálneho oleja.
(2)
Odberateľ je povinný pred prevzatím minerálneho oleja
a)
písomne oznámiť colnému úradu svoje identifikačné údaje, množstvo, druh predmetu dane, obchodný názov a príslušný kód kombinovanej nomenklatúry minerálneho oleja, ktorý chce odobrať, identifikačné údaje dodávateľa,
b)
zložiť zábezpeku na daň vo výške dane pripadajúcej na množstvo odoberaného minerálneho oleja; na zábezpeku na daň sa použije § 22 primerane.
(3)
Daňový dlžník pri vzniku daňovej povinnosti je povinný bezodkladne podať daňové priznanie colnému úradu a zaplatiť daň najneskôr do 25. dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom mu vznikla daňová povinnosť. Na daňové priznanie a splatnosť dane sa použije § 14 primerane.
(4)
Ak sa minerálny olej prepravuje na daňové územie alebo prijíma na daňovom území opakovane, na žiadosť odberateľa môže colný úrad povoliť, aby dodávky uskutočnené v jednom zdaňovacom období boli zahrnuté do jedného daňového priznania.
(5)
Na úhradu dane možno po dohode s colným úradom použiť zloženú zábezpeku na daň; povinnosť vyrovnať prípadné rozdiely z použitia zábezpeky na daň tým nie je dotknutá.
(6)
Ustanovenia odsekov 1 až 5 sa použijú aj v prípade, ak odberateľom minerálneho oleja je právnická osoba, ktorá nie je zriadená alebo založená na podnikateľské účely.
(7)
Ak daňová povinnosť nevznikne podľa odseku 1, vzniká daňová povinnosť dňom prepravenia minerálneho oleja na daňové územie alebo dňom použitia minerálneho oleja na daňovom území, ak nie je známy deň prepravenia minerálneho oleja na daňové územie. Daňovým dlžníkom je právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá minerálny olej pri prepravení na daňové územie má ako prvá v držbe alebo ktorá minerálny olej ako prvá použila. Daňový dlžník je povinný bezodkladne po vzniku daňovej povinnosti podať daňové priznanie a zaplatiť daň, a to
a)
colnému úradu, ak daňový dlžník má sídlo alebo trvalý pobyt na daňovom území,
b)
Colnému úradu Bratislava, ak daňový dlžník nemá sídlo alebo trvalý pobyt na daňovom území.
(8)
Ak sa má minerálny olej uvedený do daňového voľného obehu na daňovom území prepraviť do iného členského štátu na podnikateľské účely, odosielateľ (dodávateľ) musí vyhotoviť zjednodušený sprievodný dokument a postupovať podľa § 32. Za dodanie minerálneho oleja na podnikateľské účely sa považuje aj dodanie minerálneho oleja právnickej osobe so sídlom v inom členskom štáte, ktorá sa podľa právnych predpisov tohto členského štátu spravuje podľa verejného práva.
(9)
Odosielateľ (dodávateľ) je povinný pred uskutočnením dodávky podať colnému úradu písomné oznámenie, v ktorom uvedie svoje identifikačné údaje, množstvo, druh predmetu dane a obchodný názov minerálneho oleja, ktorý chce dodať, a identifikačné údaje odberateľa a zároveň podá colnému úradu žiadosť o vrátenie dane.
§ 32
Zjednodušený sprievodný dokument
(1)
Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá v rámci podnikania minerálny olej uvedený do daňového voľného obehu na daňovom území, z ktorého vznikla daňová povinnosť, dodáva do iného členského štátu na podnikateľské účely, je povinná vyhotoviť zjednodušený sprievodný dokument podľa vzoru a spôsobom ustanovenými právnym predpisom únie.26) Zjednodušený sprievodný dokument sa vyhotovuje v troch dieloch. Prvý diel si ponechá odosielateľ (dodávateľ), druhý a tretí diel sprevádza prepravovaný minerálny olej. Ak odosielateľ (dodávateľ) požaduje potvrdenie príjmu minerálneho oleja odberateľom na účely vrátenia dane, uvedie túto požiadavku v príslušnej časti zjednodušeného sprievodného dokumentu a súčasne si vyžiada potvrdenie správcu dane iného členského štátu o vysporiadaní dane odberateľom.
(2)
Ak sa minerálny olej uvedený do daňového voľného obehu v inom členskom štáte prepravuje na daňové územie na podnikateľské účely, musí sa prepravovať spolu s druhým a tretím dielom zjednodušeného sprievodného dokumentu. Druhý diel si ponechá odberateľ. Odberateľ potvrdí prijatie minerálneho oleja v príslušnej časti tretieho dielu zjednodušeného sprievodného dokumentu, ktorý bezodkladne odošle odosielateľovi (dodávateľovi). Ak to odosielateľ (dodávateľ) požaduje, odberateľ odošle odosielateľovi (dodávateľovi) aj potvrdenie o vysporiadaní dane, ktoré musí obsahovať adresu colného úradu, dátum a spôsob vysporiadania dane zložením zábezpeky na daň alebo zaplatením dane.
(3)
Za zjednodušený sprievodný dokument sa považuje aj iný doklad, ak obsahuje rovnaké náležitosti ako zjednodušený sprievodný dokument; takýto doklad musí byť označený ako „Zjednodušený sprievodný dokument (tovar podliehajúci spotrebnej dani) na účely kontroly spotrebnej dane“.
(4)
Zjednodušený sprievodný dokument sa použije aj pri preprave minerálneho oleja uvedeného do daňového voľného obehu z jedného miesta na daňovom území na iné miesto na daňovom území, ak sa preprava minerálneho oleja uskutoční cez územie jedného členského štátu alebo viacerých členských štátov.
§ 33
Preprava minerálneho oleja mimo pozastavenia dane na daňové územie na súkromné účely
(1)
Ak fyzická osoba na svoju vlastnú spotrebu (ďalej len „súkromné účely“) sama prepraví na daňové územie minerálny olej uvedený do daňového voľného obehu v inom členskom štáte, z takto nadobudnutého minerálneho oleja nevzniká daňová povinnosť na daňovom území.
(2)
Odsek 1 neplatí, ak fyzická osoba na súkromné účely prepraví na daňové územie
a)
palivá,
b)
pohonné látky v inej než bežnej nádrži dopravného prostriedku [§ 10 ods. 2 písm. i)] alebo v prenosnej nádrži väčšej ako desať litrov.
(3)
V prípadoch uvedených v odseku 2 vzniká daňová povinnosť dňom prepravenia minerálneho oleja na daňové územie. Daňovým dlžníkom je fyzická osoba, ktorá prepravila minerálny olej na daňové územie, pričom je povinná bezodkladne podať daňové priznanie a zaplatiť daň; na daňové priznanie sa použije § 14 primerane.
§ 34
Zásielkový obchod
(1)
Zásielkovým obchodom sa na účely tohto zákona rozumie dodanie minerálneho oleja osobou, ktorá v rámci podnikania minerálny olej uvedený do daňového voľného obehu v inom členskom štáte, v ktorom má sídlo alebo trvalý pobyt a miesto podnikania, dodáva sama alebo prostredníctvom inej osoby na daňové územie na súkromné účely odberateľovi, ktorý nie je
a)
prevádzkovateľom daňového skladu podľa tohto zákona,
b)
oprávneným príjemcom podľa tohto zákona.
(2)
Daňová povinnosť vzniká na daňovom území odosielateľovi (dodávateľovi) dodaním minerálneho oleja na daňové územie, pričom dodaním sa rozumie deň prevzatia minerálneho oleja odberateľom. Daňovým dlžníkom je odosielateľ (dodávateľ).
(3)
Zásielkový obchod možno uskutočniť, len ak odosielateľ (dodávateľ) colnému úradu príslušnému pre odberateľa uvedeného v odseku 1 pred uskutočnením dodávky
a)
písomne oznámi svoje identifikačné údaje,
b)
písomne oznámi identifikačné údaje odberateľa, druh predmetu dane, obchodný názov, kód kombinovanej nomenklatúry minerálneho oleja a množstvo v litroch alebo kilogramoch, ktoré má byť odoslané (dodané),
c)
zloží zábezpeku na daň vo výške dane pripadajúcej na množstvo minerálneho oleja, ktoré má byť odoslané (dodané).
(4)
Daňový dlžník uvedený v odseku 2 je povinný pri vzniku daňovej povinnosti bezodkladne podať daňové priznanie colnému úradu príslušnému pre odberateľa a zaplatiť daň najneskôr do 25. dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom vznikla daňová povinnosť; na daňové priznanie a splatnosť dane sa použije § 14 primerane.
(5)
Na úhradu dane podľa odseku 4 možno po dohode s colným úradom použiť zloženú zábezpeku na daň; povinnosť vyrovnať prípadné rozdiely z použitia zábezpeky na daň tým nie je dotknutá.
(6)
Na požiadanie odosielateľa (dodávateľa) môže colný úrad povoliť, aby povinnosti vo vzťahu k colnému úradu plnil splnomocnenec pre zásielkový obchod. Splnomocnencom pre zásielkový obchod môže byť len právnická osoba alebo fyzická osoba so sídlom alebo s trvalým pobytom na daňovom území, ktorá nesmie byť totožná s odberateľom a ktorá je daňovo spoľahlivá (§ 22 ods. 11).
(7)
Žiadosť o povolenie na zastupovanie splnomocnencom pre zásielkový obchod sa predkladá colnému úradu príslušnému pre splnomocnenca pre zásielkový obchod. Žiadosť musí obsahovať identifikačné údaje odosielateľa (dodávateľa), identifikačné údaje splnomocnenca pre zásielkový obchod, druh predmetu dane, obchodný názov a množstvo dodávaného minerálneho oleja. Prílohou žiadosti sú doklady potvrdzujúce hodnovernosť údajov uvedených v žiadosti a plnomocenstvo s úradne osvedčeným podpisom a vyhlásenie splnomocnenca pre zásielkový obchod s úradne osvedčeným podpisom, že súhlasí so zastupovaním odosielateľa (dodávateľa).
(8)
Ak sa zásielkový obchod uskutočňuje opakovane, na žiadosť odosielateľa (dodávateľa) alebo splnomocnenca pre zásielkový obchod môže colný úrad povoliť, aby dodávky uskutočnené v jednom zdaňovacom období boli zahrnuté do jedného daňového priznania.
(9)
Na požiadanie odosielateľa (dodávateľa) alebo jeho splnomocnenca pre zásielkový obchod colný úrad vydá potvrdenie o zaplatení dane na účely uplatnenia vrátenia dane odosielateľovi (dodávateľovi).
(10)
Ak právnická osoba alebo fyzická osoba so sídlom na daňovom území chce odoslať minerálny olej uvedený na daňovom území do daňového voľného obehu do iného členského štátu, je povinná túto skutočnosť písomne oznámiť colnému úradu. V oznámení uvedie druh predmetu dane, obchodný názov a množstvo minerálneho oleja, ktoré chce odoslať, meno a adresu odberateľa a deň, v ktorý sa má minerálny olej odoslať. Ak sa má uplatniť vrátenie dane, žiadosť o vrátenie dane sa doloží potvrdením o vysporiadaní dane v členskom štáte určenia.
(11)
Colný úrad povolenie na zastupovanie splnomocnencom pre zásielkový obchod odníme, ak
a)
splnomocnenec pre zásielkový obchod nezabezpečoval dodávky minerálneho oleja počas obdobia presahujúceho 12 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov,
b)
splnomocnenec pre zásielkový obchod porušuje povinnosti podľa tohto zákona,
c)
o to požiadal splnomocnenec pre zásielkový obchod alebo dodávateľ z iného členského štátu, v ktorého mene splnomocnenec pre zásielkový obchod zabezpečuje dodávky minerálneho oleja.
§ 34a
Osobitná úprava pre zemný plyn
(1)
Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá chce v rámci podnikania vyrábať (ťažiť), spracovávať alebo skladovať zemný plyn, musí písomne požiadať colný úrad o zaradenie do evidencie prevádzkovateľov podnikov na výrobu, spracovanie alebo skladovanie zemného plynu. Žiadosť musí obsahovať
a)
identifikačné údaje žiadateľa a adresu umiestnenia jeho prevádzkarní, ak nie sú totožné so sídlom alebo trvalým pobytom žiadateľa,
b)
daňové identifikačné číslo žiadateľa,
c)
druh predmetu dane a príslušný kód kombinovanej nomenklatúry.
(2)
Prílohou k žiadosti je výpis z obchodného registra alebo zo živnostenského registra nie starší ako 30 dní alebo jeho úradne osvedčená kópia, alebo iný doklad preukazujúci oprávnenie na podnikanie nie starší ako 30 dní alebo jeho úradne osvedčená kópia.
(3)
Colný úrad preverí u žiadateľa skutočnosti a údaje podľa odsekov 1 a 2 a zaradí právnickú osobu alebo fyzickú osobu do evidencie prevádzkovateľov podnikov na výrobu, spracovanie alebo skladovanie zemného plynu.
(4)
Na prevádzkovateľa podniku na výrobu, spracovanie alebo skladovanie zemného plynu a na kontrolu a postup pri preprave zemného plynu sa nevzťahujú § 18 až 28, 30 až 32, 34, 35, 37 až 39.
Vedenie evidencií
§ 35
(1)
Prevádzkovateľ podniku na výrobu minerálneho oleja (§ 19 ods. 1) je povinný viesť evidenciu
a)
vyrobeného minerálneho oleja,
b)
prevzatého minerálneho oleja,
c)
použitého minerálneho oleja na vlastnú spotrebu,
d)
vydaného minerálneho oleja,
e)
iných látok použitých pri výrobe minerálneho oleja,
f)
stavu zásob minerálneho oleja a iných látok použitých pri výrobe minerálneho oleja.
(2)
V evidencii uvedenej v odseku 1 musí byť podľa kódov kombinovanej nomenklatúry uvedený druh predmetu dane, obchodný názov, množstvo a dátum
a)
výroby minerálneho oleja,
b)
prevzatia minerálneho oleja a identifikačné údaje dodávateľa; pri dovoze minerálneho oleja aj dátum jeho prepustenia do colného režimu voľný obeh, miesto uskutočnenia colného konania a identifikačné údaje deklaranta,
c)
použitia minerálneho oleja na vlastnú spotrebu v členení podľa účelu použitia,
d)
vydania minerálneho oleja a identifikačné údaje odberateľa; ak minerálny olej prevzal dopravca, na ktorého účet nebol minerálny olej vydaný, musia byť uvedené aj identifikačné údaje dopravcu,
e)
vývozu minerálneho oleja, miesto, v ktorom sa uskutočnilo colné konanie, a identifikačné údaje deklaranta.
(3)
Vydanie daňovo zvýhodneného minerálneho oleja musí byť doložené odberným poukazom odberateľa.
(4)
Zápisy v evidencii podľa odseku 2 sa musia vykonať denne, najneskôr nasledujúci pracovný deň po vzniku udalosti.
(5)
Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá vyrába minerálny olej uvedený v § 4 ods. 7 písm. a) a ktorá použije takýto minerálny olej oslobodený od dane ako pohonnú látku alebo ako palivo [§ 10 ods. 4 písm. a) prvý bod], alebo ktorá takýto minerálny olej oslobodený od dane dodáva na daňovom území prevádzkovateľovi daňového skladu, ktorým je podnik na výrobu minerálneho oleja [§ 10 ods. 4 písm. a) druhý bod], je povinná viesť evidenciu podľa odsekov 1, 2 a 4.
§ 36
(1)
Prevádzkovateľ skladu minerálneho oleja, ktorý je daňovým skladom, je povinný viesť evidenciu
a)
prevzatého minerálneho oleja,
b)
minerálneho oleja zmiešaného alebo označeného podľa § 7 ods. 1,
c)
minerálneho oleja použitého na vlastnú spotrebu v členení podľa účelu použitia,
d)
vydaného minerálneho oleja,
e)
stavu zásob minerálneho oleja.
(2)
Na vedenie evidencie podľa odseku 1 sa vzťahuje § 35 ods. 3 a 4 rovnako a § 35 ods. 2 primerane.
§ 37
(1)
Užívateľský podnik je povinný viesť evidenciu
a)
prevzatého minerálneho oleja,
b)
minerálneho oleja použitého podľa účelu použitia,
c)
tovarov, ktoré vyrobil z minerálneho oleja,
d)
stavu zásob minerálneho oleja a tovarov, ktoré vyrobil z minerálneho oleja.
(2)
Na vedenie evidencie podľa odseku 1 sa vzťahuje § 35 ods. 4 rovnako a § 35 ods. 2 primerane.
§ 38
(1)
Oprávnený príjemca, ak nie je povinný viesť evidenciu podľa § 37, je povinný viesť evidenciu
a)
prevzatého minerálneho oleja v členení na minerálny olej prijatý
1.
mimo pozastavenia dane,
2.
v pozastavení dane z iných členských štátov,
b)
vydaného minerálneho oleja,
c)
stavu zásob minerálneho oleja, ak má skladovacie zariadenie.
(2)
Na vedenie evidencie podľa odseku 1 sa vzťahuje § 35 ods. 3 a 4 rovnako a § 35 ods. 2 primerane.
§ 38a
(1)
Obchodník s minerálnym olejom je povinný viesť evidenciu
a)
prevzatého minerálneho oleja,
b)
vydaného minerálneho oleja,
c)
stavu zásob minerálneho oleja, ak má skladovacie zariadenie.
(2)
Na vedenie evidencie podľa odseku 1 sa vzťahuje § 35 ods. 3 a 4 rovnako a § 35 ods. 2 primerane.
§ 39
(1)
Daňový splnomocnenec je povinný viesť evidenciu
a)
prijatého minerálneho oleja v pozastavení dane,
b)
vydaného minerálneho oleja,
c)
odberateľov.
(2)
Odosielateľ (dodávateľ), ktorý uskutočňuje zásielkový obchod, je povinný viesť evidenciu odoslaného minerálneho oleja do iného členského štátu.
(3)
Splnomocnenec pre zásielkový obchod je povinný viesť evidenciu minerálneho oleja
a)
prijatého,
b)
vydaného.
(4)
Na vedenie evidencie podľa odsekov 1 až 3 sa vzťahuje § 35 ods. 4 rovnako a § 35 ods. 2 a 3 primerane.
§ 40
Daňový dozor a daňová kontrola
(1)
Colný úrad vykonáva daňový dozor, ktorým je výkon dozoru nad držbou a pohybom minerálneho oleja, a tiež daňovú kontrolu.27)
(2)
Daňový dozor a daňovú kontrolu vykonáva colný úrad, v ktorého pôsobnosti má kontrolovaný subjekt sídlo alebo trvalý pobyt alebo v ktorého pôsobnosti sa nachádza kontrolovaný dopravný prostriedok alebo dopravný zásobník, alebo kontrolovaný minerálny olej.
(3)
Colný úrad pri daňovom dozore a daňovej kontrole je oprávnený
a)
vstupovať do každej prevádzkovej budovy, miestnosti, obydlia alebo nebytového priestoru, ktorý kontrolovaný subjekt používa aj na podnikanie s minerálnym olejom, ako aj vstupovať do priestorov, o ktorých je známe alebo sa dá predpokladať, že sa v nich nachádza alebo môže nachádzať minerálny olej,
b)
zisťovať stav zásob minerálneho oleja a tovarov, ktoré sú určené alebo môžu byť použité pri výrobe minerálneho oleja, a nariadiť vykonanie príslušnej inventúry,
c)
kontrolovať zásobníky, kontajnery, cisterny a iné obaly, v ktorých sa nachádza alebo môže nachádzať minerálny olej, vykonávať kontrolu tankovania leteckých pohonných látok do nádrží lietadiel leteckých spoločností a lodných prevádzkových látok do nádrží lodí lodných spoločností,
d)
zastavovať vozidlá, zisťovať množstvo nimi prepravovaného minerálneho oleja, kontrolovať prepravné doklady a kontrolu vyznačiť v týchto dokladoch, kontrolovať minerálny olej v bežných nádržiach dopravných prostriedkov, vozidiel, strojov a motorov, ako aj vstupovať do priestorov, o ktorých je známe alebo sa dá predpokladať, že sa v nich nachádzajú dopravné prostriedky, vozidlá, stroje a motory poháňané minerálnym olejom alebo také, ktorými možno minerálny olej prepravovať,
e)
bezodplatne odoberať vzorky v prípadoch podľa písmen a) až d) v technologicky odôvodnenom množstve,
f)
požadovať predloženie údajov a dokladov súvisiacich s činnosťou kontrolovaného subjektu, predloženie dokladov preukazujúcich tvrdenia kontrolovaného subjektu a všetkých dokladov uvedených v tomto zákone,
g)
zisťovať prirodzené úbytky minerálneho oleja pri výrobe, skladovaní a preprave súvisiace s jeho fyzikálno-chemickými vlastnosťami a na základe dlhodobého sledovania v trvaní najmenej 12 mesiacov určovať so súhlasom colného riaditeľstva najviac prípustnú výšku strát minerálneho oleja v daňových skladoch a v užívateľských podnikoch, ktoré používajú minerálny olej oslobodený od dane na účely podľa § 10 ods. 1 písm. a).
(4)
Pri výkone daňového dozoru a daňovej kontroly je právnická osoba alebo fyzická osoba povinná strpieť výkon oprávnení colného úradu podľa odseku 3.
(5)
U prevádzkovateľov daňových skladov a v užívateľských podnikoch, ktoré používajú minerálny olej na účely oslobodené od dane, colný úrad vykoná daňovú kontrolu najmenej jedenkrát za kalendárny štvrťrok; u ostatných kontrolovaných subjektov vykoná daňovú kontrolu podľa potreby, najmenej však jedenkrát do dňa zániku práva vyrubiť daň.28) Na začatie daňovej kontroly sa nevzťahuje ustanovenie osobitného predpisu.29)
(6)
Colný úrad podľa povahy skutočností zistených pri daňovom dozore vyhotoví zápisnicu alebo úradný záznam alebo vykoná daňovú kontrolu.
(7)
Ak colný úrad zistí, že kontrolovaný subjekt pri zdanení minerálneho oleja alebo pri uplatnení vrátenia dane postupuje v neprospech odberateľa alebo vo svoj neprospech, upozorní na túto skutočnosť kontrolovaný subjekt.
(8)
Daňový dozor môže vykonávať aj colné riaditeľstvo. V takom prípade sa na colné riaditeľstvo vzťahujú ustanovenia odsekov 2 až 4 a odsekov 6 a 7 primerane.
§ 41
Vedenie evidencie colným úradom a colným riaditeľstvom
(1)
Colný úrad je povinný viesť elektronickú databázu, ktorá obsahuje register prevádzkovateľov daňových skladov, prevádzkovateľov daňových skladov s povolením na označovanie plynového oleja, oprávnených príjemcov, daňových splnomocnencov, daňových skladov, ako aj evidenciu splnomocnencov pre zásielkový obchod, obchodníkov s minerálnym olejom, prevádzkovateľov podnikov na výrobu, spracovanie alebo skladovanie zemného plynu, prevádzkovateľov distribučnej siete zemného plynu a užívateľských podnikov.
(2)
Elektronická databáza podľa odseku 1 obsahuje najmä
a)
identifikačné údaje prevádzkovateľa daňového skladu a sídla daňových skladov, ak nie sú totožné so sídlom alebo s trvalým pobytom prevádzkovateľa daňového skladu, registračné číslo daňového skladu, dátum pridelenia a dátum zrušenia registračného čísla,
b)
identifikačné údaje oprávneného príjemcu, jeho registračné číslo, dátum pridelenia a dátum zrušenia registračného čísla,
c)
identifikačné údaje daňového splnomocnenca, jeho registračné číslo, dátum pridelenia a dátum zrušenia registračného čísla,
d)
identifikačné údaje užívateľského podniku, číslo jeho odberného poukazu, dátum pridelenia a dátum zrušenia odberného poukazu,
e)
identifikačné údaje splnomocnenca pre zásielkový obchod,
f)
identifikačné údaje obchodníka s minerálnym olejom, číslo jeho odberného poukazu, dátum pridelenia a dátum zrušenia odberného poukazu, ak mu bol pridelený,
g)
druh predmetu dane a obchodný názov prijímaných a skladovaných minerálnych olejov.
(3)
Colné riaditeľstvo alebo ním poverený colný úrad je povinný podľa osobitného predpisu30) viesť centrálnu elektronickú databázu, ktorá obsahuje údaje uvedené v odseku 2.
§ 42
Pokuty
(1)
Právnickej osobe alebo fyzickej osobe, ktorá porušila ustanovenie § 8 ods. 3, uloží colný úrad pokutu podľa závažnosti, dĺžky trvania a následkov protiprávneho stavu až do 500 000 Sk, najmenej však 10 000 Sk.
(2)
Právnickej osobe alebo fyzickej osobe, ktorá vydá
a)
minerálny olej odberateľovi, ktorý nepredložil odberný poukaz na odber minerálneho oleja oslobodeného od dane, uloží colný úrad pokutu vo výške 50 % dane pripadajúcej na množstvo vydaného minerálneho oleja, najmenej však 100 000 Sk,
b)
minerálny olej odberateľovi, ktorý nepredložil odberný poukaz na odber minerálneho oleja so zníženou sadzbou dane, uloží colný úrad pokutu vo výške 50 % dane vypočítanej podľa sadzby dane uvedenej v § 6 pripadajúcej na množstvo vydaného minerálneho oleja, najmenej však 100 000 Sk,
c)
minerálny olej odberateľovi, ktorý nepredložil odberný poukaz na odber minerálneho oleja uvedeného v § 11 ods. 2 písm. c), uloží colný úrad pokutu do výšky 12 Sk za každý vydaný liter minerálneho oleja, najmenej však 100 000 Sk.
(3)
Právnickej osobe alebo fyzickej osobe, ktorá použila daňovo zvýhodnený minerálny olej
a)
na účely neuvedené v odbernom poukaze, ak nejde o porušenie § 8 ods. 3, uloží colný úrad pokutu vo výške 50 % dane pripadajúcej na množstvo takto použitého minerálneho oleja, najmenej však 50 000 Sk,
b)
bez vydaného odberného poukazu, ak nejde o porušenie § 8 ods. 3, uloží colný úrad pokutu vo výške 50 % dane pripadajúcej na množstvo takto použitého minerálneho oleja, najmenej však 100 000 Sk.
(4)
Právnickej osobe alebo fyzickej osobe, ktorá použije minerálny olej uvedený v § 6 ods. 1 písm. e) alebo v § 6 ods. 1 písm. f) v druhom bode ako pohonnú látku, uloží colný úrad pokutu vo výške 50 % dane pripadajúcej na množstvo takto použitého minerálneho oleja, najmenej však 100 000 Sk.
(5)
Právnickej osobe alebo fyzickej osobe, ktorej vznikla daňová povinnosť podľa § 12 ods. 2 písm. a), uloží colný úrad pokutu vo výške
a)
50 % dane pripadajúcej na množstvo zisteného minerálneho oleja, ak je pre tento minerálny olej ustanovená sadzba dane, najmenej však 50 000 Sk,
b)
súčinu sadzby dane podľa § 6 ods. 1 písm. d) a množstva zisteného minerálneho oleja, ak pre tento minerálny olej nie je ustanovená sadzba dane, najmenej však 50 000 Sk.
(6)
Právnickej osobe alebo fyzickej osobe, ktorá porušila ustanovenia § 23 ods. 4, § 24 ods. 6 alebo § 31 ods. 2 písm. b), uloží colný úrad pokutu vo výške 20 % dane pripadajúcej na množstvo prepravovaného minerálneho oleja.
§ 43
(1)
Týmto zákonom sa preberajú právne akty Európskeho spoločenstva a Európskej únie uvedené v prílohe č. 1.
(2)
Vzor daňového priznania, dodatočného daňového priznania, žiadosti o vrátenie dane a dodatočnej žiadosti o vrátenie dane ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.
§ 44
(1)
Správu minerálneho oleja, ktorý sa stal majetkom štátu podľa osobitného predpisu,7) vykonáva colný úrad.
(2)
Pri nakladaní s majetkom štátu uvedeným v odseku 1 postupuje colný úrad podľa osobitného predpisu;31) ustanovenia tohto zákona tým nie sú dotknuté.
(3)
Na správu dane sa použije osobitný predpis,25) ak tento zákon neustanovuje inak.
§ 45
(1)
Ak tento zákon neustanovuje inak, daň podľa tohto zákona sa vzťahuje na minerálny olej, ktorý bol uvedený do daňového voľného obehu alebo dovezený, alebo vyvezený od 1. mája 2004.
(2)
Podľa doterajších predpisov sa posudzujú všetky práva a povinnosti v nich uvedené, ktoré vznikli do 30. apríla 2004, a až do uplynutia všetky lehoty, ktoré začali plynúť pred 1. májom 2004, ako aj na ne nadväzujúce lehoty.
§ 46
(1)
Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá chce od 1. mája 2004 prevádzkovať daňový sklad podľa tohto zákona (§ 18) s výnimkou podľa odseku 12, musí písomne požiadať colný úrad o registráciu a vydanie povolenia na prevádzkovanie daňového skladu, pričom žiadosť o registráciu a vydanie tohto povolenia musí byť doručená colnému úradu najneskôr do 31. marca 2004. Žiadosť musí obsahovať
a)
identifikačné údaje žiadateľa a adresu umiestnenia jeho prevádzkarní, ak nie sú totožné so sídlom alebo s trvalým pobytom žiadateľa,
b)
daňové identifikačné číslo žiadateľa,
c)
identifikačné číslo pre daň z pridanej hodnoty, ak bolo žiadateľovi pridelené,
d)
druh predmetu dane, obchodný názov a príslušný kód kombinovanej nomenklatúry vyrábaných, spracúvaných, prijímaných, skladovaných a odosielaných minerálnych olejov,
e)
predpokladaný ročný objem výroby v litroch alebo kilogramoch, ak ide o podnik na výrobu minerálneho oleja, alebo predpokladaný ročný objem skladovania minerálneho oleja v litroch alebo kilogramoch, ak ide o sklad minerálneho oleja.
(2)
Prílohami k žiadosti sú
a)
výpis z obchodného registra alebo zo živnostenského registra nie starší ako 30 dní alebo jeho osvedčená kópia, alebo iný doklad preukazujúci oprávnenie na podnikanie nie starší ako 30 dní alebo jeho osvedčená kópia, alebo doklad preukazujúci, že právnická osoba nie je zriadená alebo založená na podnikateľské účely, nie starší ako 30 dní alebo jeho osvedčená kópia,
b)
technická dokumentácia, stručný opis činnosti a opis výrobných a skladovacích zariadení s pripojeným náčrtom, spôsob zabezpečenia minerálneho oleja pred neoprávneným použitím, počet zariadení na meranie prietoku, teploty, hmotnosti, hustoty minerálneho oleja a doklad o overení skladovacích a meracích zariadení podľa osobitného predpisu14) (§ 18 ods. 5),
c)
technologický opis postupu výroby, zoznam spracúvaných základných surovín, výrobkov, ktoré majú byť vyrobené, vedľajších výrobkov, prípadne odpadu,
d)
účtovná závierka za predchádzajúce účtovné obdobie, ak žiadateľ bol povinný účtovnú závierku vypracovať, a ak žiadateľ podlieha povinnosti overovania účtovnej závierky audítorom, účtovná závierka overená audítorom podľa osobitného predpisu,16) ako aj forma vedenia účtovníctva,
e)
potvrdenie daňového úradu o splnení podmienok uvedených v odseku 4 písm. b) a potvrdenie Sociálnej poisťovne a zdravotnej poisťovne o splnení podmienok uvedených v odseku 4 písm. c),
f)
zoznam členských štátov, do ktorých žiadateľ predpokladá dodávať (zasielať) minerálny olej v pozastavení dane; tento zoznam môže byť na požiadanie poskytnutý členským štátom určenia.
(3)
Žiadateľ je povinný na požiadanie colného úradu upresniť údaje uvedené v žiadosti a v prílohách k nej.
(4)
Žiadateľ musí spĺňať aj tieto podmienky:
a)
vedie účtovníctvo podľa osobitného predpisu,17)
b)
colný úrad ani daňový úrad
1.
voči nemu nemá pohľadávky po lehote splatnosti,
2.
voči osobe s ním personálne prepojenej alebo majetkovo prepojenej nemá pohľadávky na dani po lehote splatnosti, ani v priebehu desiatich rokov predo dňom podania žiadosti nemal voči osobe, ktorá zanikla a ktorá by sa považovala za osobu personálne prepojenú alebo majetkovo prepojenú so žiadateľom, pohľadávky na dani, ktoré do zániku tejto osoby neboli uspokojené; to sa vzťahuje aj na pohľadávky na dani, ktoré boli postúpené na tretiu osobu podľa osobitných predpisov,18)
c)
nemá nedoplatky na povinných odvodoch poistného podľa osobitných predpisov,19)
d)
nebol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin; to sa vzťahuje aj na zodpovedného zástupcu a fyzické osoby, ktoré sú členmi riadiacich alebo kontrolných orgánov žiadateľa,
e)
nie je v likvidácii ani na neho nebol právoplatne vyhlásený konkurz alebo povolené vyrovnanie alebo potvrdené nútené vyrovnanie.
(5)
Žiadateľ je pred vydaním povolenia na prevádzkovanie daňového skladu povinný zložiť zábezpeku na daň (§ 22). Ak je žiadateľom o povolenie na prevádzkovanie daňového skladu podnik na výrobu minerálneho oleja a nie je ohrozená vymožiteľnosť alebo vybratie dane, môže písomne požiadať colný úrad o upustenie od zloženia zábezpeky na daň
a)
úplne, ak žiadateľ spĺňa podmienky uvedené v odseku 4 po dobu najmenej 24 predchádzajúcich po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov pred podaním žiadosti o povolenie na prevádzkovanie daňového skladu,
b)
čiastočne vo výške 50 %, ak žiadateľ spĺňa podmienky uvedené v odseku 4 po dobu najmenej 12 predchádzajúcich po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov pred podaním žiadosti o povolenie na prevádzkovanie daňového skladu.
(6)
Colný úrad preverí u žiadateľa skutočnosti a údaje podľa odsekov 1 až 5, a ak sú skutočnosti a údaje uvedené v žiadosti a v prílohách pravdivé a žiadateľ spĺňa podmienky na registráciu a vydanie povolenia na prevádzkovanie daňového skladu (§ 18 a 20), colný úrad mu pridelí registračné číslo, vydá osvedčenie o registrácii a povolenie na prevádzkovanie daňového skladu a rozhodne o zábezpeke na daň.
(7)
Právnická osoba alebo fyzická osoba uvedená v odseku 1, ktorej colný úrad vydal povolenie na prevádzkovanie daňového skladu s platnosťou od 1. mája 2004, je povinná za účasti colného úradu vykonať podľa osobitného predpisu32) inventarizáciu zásob minerálnych olejov do 30. apríla 2004 podľa stavu zásob k 30. aprílu 2004 v členení podľa § 7 a 8 zákona č. 239/2001 Z. z. o spotrebnej dani z minerálnych olejov v znení platnom k 30. aprílu 2004, a to osobitne zo zásob minerálnych olejov, ktoré má v súlade s doterajšími predpismi
a)
s daňou,
b)
bez dane.
(8)
Prevádzkovateľ daňového skladu zo zásob podľa odseku 7 písm. a) môže uplatniť vrátenie dane iba v samostatnom daňovom priznaní, ktoré podá colnému úradu do 25. mája 2004, ak má doklady potvrdzujúce výšku zaplatenej dane. Prílohou samostatného daňového priznania je zápisnica z inventarizácie. Colný úrad vráti daň do 30 dní od dátumu doručenia samostatného daňového priznania. Ak je v samostatnom daňovom priznaní uplatnené vrátenie dane v nesprávnej výške, použijú sa sankcie podľa doterajšieho predpisu. Ak prevádzkovateľ daňového skladu uvedený v odseku 7 mal k 30. aprílu 2004 zásoby minerálnych olejov podľa odseku 7 písm. a) a nepodal samostatné daňové priznanie do 25. mája 2004, tieto zásoby sa od 1. mája 2004 považujú za minerálny olej v pozastavení dane.
(9)
Prevádzkovateľ daňového skladu, ktorý chce od 1. mája 2004 označovať plynový olej podľa tohto zákona, musí písomne požiadať colný úrad o vydanie povolenia na označovanie plynového oleja. Žiadosť musí obsahovať
a)
identifikačné údaje žiadateľa a adresu umiestnenia jeho prevádzkarní, ak nie sú totožné so sídlom alebo s trvalým pobytom žiadateľa,
b)
daňové identifikačné číslo žiadateľa,
c)
predpokladané množstvo ročnej výroby označeného plynového oleja.
(10)
Prílohou k žiadosti sú údaje o inštalovanom zariadení a technická dokumentácia zariadenia na označovanie plynového oleja.
(11)
Colný úrad preverí skutočnosti a údaje uvedené v žiadosti a v prílohe k žiadosti, a ak sú tieto skutočnosti a údaje pravdivé a zariadenie je vhodné na označovanie plynového oleja (§ 8 ods. 2), vydá povolenie na označovanie plynového oleja.
(12)
Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá je prevádzkovateľom daňového skladu podľa doterajších predpisov a chce byť prevádzkovateľom daňového skladu podľa tohto zákona, musí do 31. marca 2004 písomne požiadať colný úrad o vydanie povolenia na prevádzkovanie daňového skladu podľa tohto zákona. V žiadosti uvedie iba údaje podľa odseku 1. Ustanovenia odseku 5 tu platia rovnako. Ak takejto právnickej osobe alebo fyzickej osobe bolo vydané povolenie na označovanie plynového oleja podľa doterajších predpisov a chce označovať plynový olej podľa tohto zákona, musí písomne požiadať colný úrad o vydanie povolenia na označovanie plynového oleja podľa tohto zákona. V žiadosti uvedie iba údaje podľa odseku 9.
(13)
Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá chce byť od 1. mája 2004 užívateľským podnikom podľa tohto zákona, musí písomne požiadať colný úrad o vydanie odberného poukazu, pričom žiadosť musí byť doručená colnému úradu najneskôr do 31. marca 2004. Žiadosť o vydanie odberného poukazu musí obsahovať
a)
identifikačné údaje žiadateľa a adresu umiestnenia jeho prevádzkarní, ak nie sú totožné so sídlom alebo s trvalým pobytom žiadateľa,
b)
daňové identifikačné číslo žiadateľa; ak žiadateľ nemá daňové identifikačné číslo, uvedie sa rodné číslo,
c)
druh predmetu dane a obchodný názov daňovo zvýhodneného minerálneho oleja a príslušný kód kombinovanej nomenklatúry,
d)
účel použitia daňovo zvýhodneného minerálneho oleja podľa ustanovení tohto zákona a predpokladané množstvo ročnej spotreby v litroch alebo kilogramoch,
e)
identifikačné údaje dodávateľa daňovo zvýhodneného minerálneho oleja.
(14)
Prílohami k žiadosti sú
a)
výpis z obchodného registra alebo zo živnostenského registra nie starší ako 30 dní alebo jeho osvedčená kópia, alebo iný doklad preukazujúci oprávnenie na podnikanie nie starší ako 30 dní alebo jeho osvedčená kópia, alebo doklad preukazujúci, že právnická osoba nie je zriadená alebo založená na podnikateľské účely, nie starší ako 30 dní, alebo jeho osvedčená kópia,
b)
technická dokumentácia a opis miesta použitia a miesta uskladnenia daňovo zvýhodneného minerálneho oleja a opis spôsobu jeho zabezpečenia pred neoprávneným použitím,
c)
technická dokumentácia zariadenia, v ktorom sa má daňovo zvýhodnený minerálny olej použiť ako pohonná látka alebo palivo, pričom z technickej dokumentácie musí byť zrejmý druh používaného minerálneho oleja a množstvo jeho spotreby takýmto zariadením,
d)
technologický postup a údaje o spotrebe daňovo zvýhodneného minerálneho oleja, ak sa má minerálny olej použiť ako surovina alebo pomocný materiál v technologickom procese,
e)
čestné vyhlásenie žiadateľa, že spĺňa podmienky uvedené v odseku 4 písm. b) až e).
(15)
Colný úrad pred vydaním odberného poukazu preverí u žiadateľa skutočnosti a údaje uvedené v žiadosti a v prílohách. Ak sú skutočnosti a údaje uvedené v žiadosti a v prílohách pravdivé, colný úrad vydá žiadateľovi odberný poukaz.
(16)
Právnická osoba alebo fyzická osoba uvedená v odseku 13, ktorej colný úrad vydal odberný poukaz s platnosťou od 1. mája 2004 a má zásoby minerálneho oleja, je povinná vykonať podľa osobitného predpisu32) inventarizáciu týchto zásob do 30. apríla 2004 podľa stavu k 30. aprílu 2004 v členení podľa § 7 a 8 zákona č. 239/2001 Z. z. o spotrebnej dani z minerálnych olejov v znení platnom k 30. aprílu 2004, a to osobitne zo zásob minerálneho oleja, ktoré má v súlade s doterajšími predpismi
a)
s daňou,
b)
bez dane.
(17)
Ak užívateľský podnik má v odbernom poukaze uvedené používanie minerálneho oleja oslobodeného od dane, môže si uplatniť vrátenie dane zo zásob podľa odseku 16 písm. a) vo výške dane podľa predpisu platného k 30. aprílu 2004 v samostatnej žiadosti o vrátenie dane. Samostatnú žiadosť o vrátenie dane podá colnému úradu do 25. mája 2004, ak má doklady potvrdzujúce výšku zaplatenej dane.
(18)
Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá je užívateľským podnikom podľa doterajších predpisov a chce byť užívateľským podnikom podľa tohto zákona, musí do 31. marca 2004 písomne požiadať colný úrad o vydanie odberného poukazu podľa tohto zákona. V žiadosti uvedie iba údaje podľa odseku 13 písm. a), c) až e).
(19)
Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá chce byť od 1. mája 2004 oprávneným príjemcom podľa tohto zákona (§ 25 ods. 1), musí písomne požiadať colný úrad o registráciu a vydanie povolenia prijímať minerálny olej z iného členského štátu v pozastavení dane, pričom žiadosť o registráciu a vydanie tohto povolenia musí byť doručená colnému úradu najneskôr do 31. marca 2004. Na obsah žiadosti sa vzťahuje odsek 1 primerane. Prílohami k žiadosti sú výpis z obchodného registra alebo zo živnostenského registra nie starší ako 30 dní, alebo jeho osvedčená kópia, alebo iný doklad preukazujúci oprávnenie na podnikanie nie starší ako 30 dní, alebo jeho osvedčená kópia a čestné vyhlásenie žiadateľa, že spĺňa podmienky uvedené v odseku 4.
(20)
Žiadateľ uvedený v odseku 19 pred vydaním povolenia prijímať minerálny olej z iného členského štátu v pozastavení dane opakovane je povinný zložiť zábezpeku na daň (§ 22).
(21)
Colný úrad pred vykonaním registrácie preverí u žiadateľa uvedeného v odseku 19 skutočnosti a údaje uvedené v žiadosti a v prílohách, a ak sú tieto skutočnosti a údaje pravdivé, colný úrad mu pridelí registračné číslo, vydá osvedčenie o registrácii a povolenie prijímať minerálny olej z iného členského štátu v pozastavení dane.
(22)
Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá chce od 1. mája 2004 v rámci podnikania odoberať a dodávať na daňovom území daňovo zvýhodnený minerálny olej uvedený v § 11 ods. 2 písm. a) a c), musí písomne požiadať colný úrad o vydanie odberného poukazu, pričom žiadosť musí byť doručená colnému úradu najneskôr do 31. marca 2004. V žiadosti musia byť uvedené identifikačné údaje dodávateľa daňovo zvýhodneného minerálneho oleja a primerane údaje uvedené v odseku 1. V prílohách k žiadosti sa primerane uvedú doklady a údaje podľa odseku 2 písm. a) a b).
(23)
Colný úrad preverí u žiadateľa uvedeného v odseku 22 skutočnosti a údaje uvedené v žiadosti a v prílohách, a ak sú tieto skutočnosti a údaje pravdivé, colný úrad mu vydá odberný poukaz.
(24)
Právnická osoba alebo fyzická osoba uvedená v odsekoch 19 a 22, ktorej colný úrad vydal povolenie prijímať minerálny olej z iného členského štátu v pozastavení dane alebo odberný poukaz s platnosťou od 1. mája 2004 a má zásoby minerálneho oleja, je povinná vykonať podľa osobitného predpisu32) inventarizáciu týchto zásob do 30. apríla 2004 podľa stavu k 30. aprílu 2004 v členení podľa § 7 a 8 zákona č. 239/2001 Z. z. o spotrebnej dani z minerálnych olejov v znení platnom k 30. aprílu 2004, a to osobitne zo zásob minerálneho oleja, ktoré má v súlade s doterajšími predpismi
a)
s daňou,
b)
bez dane.
(25)
Oprávnený príjemca zo zásob podľa odseku 24 písm. b) je povinný podať colnému úradu samostatné daňové priznanie do 25. mája 2004, priznať daň podľa sadzby dane platnej od 1. mája 2004 a v rovnakej lehote zaplatiť daň.
(26)
Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorej k 1. máju 2004 nebolo vydané povolenie na prevádzkovanie daňového skladu alebo povolenie prijímať minerálny olej z iného členského štátu v pozastavení dane alebo odberný poukaz a má zásoby minerálneho oleja, je povinná vykonať podľa osobitného predpisu32) inventarizáciu týchto zásob do 30. apríla 2004 podľa stavu k 30. aprílu 2004 v členení podľa § 7 a 8 zákona č. 239/2001 Z. z. o spotrebnej dani z minerálnych olejov v znení platnom k 30. aprílu 2004, a to osobitne zo zásob minerálneho oleja, ktoré má v súlade s doterajšími predpismi
a)
s daňou,
b)
bez dane.
(27)
Právnická osoba alebo fyzická osoba uvedená v odseku 26 zo zásob podľa odseku 26 písm. b) je povinná podať colnému úradu samostatné daňové priznanie do 25. mája 2004, priznať daň podľa sadzby dane platnej od 1. mája 2004 a v rovnakej lehote zaplatiť daň.
(28)
Právnickej osobe alebo fyzickej osobe uvedenej v odseku 26, ktorá predložila žiadosť o vydanie povolenia na prevádzkovanie daňového skladu alebo povolenia prijímať minerálny olej z iného členského štátu v pozastavení dane, alebo odberného poukazu na odber minerálneho oleja oslobodeného od dane, ale konanie o tejto žiadosti nebolo k 1. máju 2004 ukončené, určí colný úrad dátum, ku ktorému má vykonať novú inventarizáciu pred vydaním príslušného povolenia alebo odberného poukazu; taká žiadosť sa posúdi, ako keby bola predložená po 30. apríli 2004.
(29)
Právnickej osobe alebo fyzickej osobe uvedenej v odsekoch 17, 25 a 27, ktorá má k 30. aprílu 2004 zásoby minerálneho oleja za cenu bez dane a nepodala colnému úradu samostatné daňové priznanie do 25. mája 2004 alebo si uplatnila vrátenie dane v nesprávnej výške, daň určí colný úrad a uloží pokutu vo výške určenej dane.
(30)
K 1. máju 2004 zanikajú registrácie a strácajú platnosť povolenia na prevádzkovanie daňového skladu a odberné poukazy vydané podľa doterajších predpisov.
(31)
Ak bol minerálny olej dopravený na daňové územie zo štátu, ktorý je členským štátom 1. mája 2004 a k 30. aprílu 2004 sa nachádza v colných režimoch s výnimkou colného režimu tranzit a tieto neboli ukončené, takýto minerálny olej sa od 1. mája 2004 považuje za minerálny olej v pozastavení dane. Ak takýto minerálny olej nie je dopravený do daňového skladu, vzniká daňová povinnosť na daňovom území dňom uvedenia minerálneho oleja do daňového voľného obehu.
(32)
Na doloženie prepravy minerálneho oleja oslobodeného od dane na územie iného členského štátu slovenským zástupcom (§ 16 ods. 3) a ozbrojenými silami Slovenskej republiky na použitie v rámci aktivít podľa medzinárodnej zmluvy sa môže použiť osvedčenie o oslobodení od spotrebnej dane podľa vzoru uvedeného v prílohe č. 3.
(33)
Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorej bolo vydané povolenie na prevádzkovanie daňového skladu od 1. mája 2004 a chce prepravovať minerálny olej v pozastavení dane do 1. mája 2004, môže použiť sprievodný dokument podľa vzoru uvedeného v prílohe č. 4.
(34)
Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá je podľa tohto zákona oprávnená od 1. mája 2004 minerálny olej uvedený do daňového voľného obehu na daňovom území prepravovať do iného členského štátu na podnikateľské účely (§ 31 ods. 8), do 1. mája 2004 môže použiť zjednodušený sprievodný dokument podľa vzoru uvedeného v prílohe č. 5.
(35)
Na prepravu minerálneho oleja od 1. mája 2004 sa môžu použiť dokumenty podľa odsekov 33 a 34, ak sa nepoužijú dokumenty podľa právnych predpisov únie.33)
(36)
Na konanie colného úradu podľa odsekov 1 až 35 sa vzťahujú ustanovenia osobitného predpisu,25) ak tento zákon neustanovuje inak.
§ 46a
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2005
(1)
Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá k 1. januáru 2005 v rámci podnikania prevádzkuje podnik na výrobu, spracovanie alebo skladovanie zemného plynu, musí do 15. januára 2005 písomne požiadať colný úrad o zaradenie do evidencie prevádzkovateľov podnikov na výrobu, spracovanie alebo skladovanie zemného plynu. Žiadosť musí obsahovať
a)
identifikačné údaje žiadateľa a adresu umiestnenia jeho prevádzkarní, ak nie sú totožné so sídlom alebo trvalým pobytom žiadateľa,
b)
daňové identifikačné číslo žiadateľa,
c)
druh predmetu dane a príslušný kód kombinovanej nomenklatúry.
(2)
Prílohou k žiadosti je výpis z obchodného registra alebo zo živnostenského registra nie starší ako 30 dní alebo jeho úradne osvedčená kópia, alebo iný doklad preukazujúci oprávnenie na podnikanie nie starší ako 30 dní alebo jeho úradne osvedčená kópia.
(3)
Colný úrad preverí u žiadateľa skutočnosti a údaje podľa odsekov 1 a 2 a zaradí právnickú osobu alebo fyzickú osobu do evidencie prevádzkovateľov podnikov na výrobu, spracovanie alebo skladovanie zemného plynu.
§ 46b
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. mája 2006
(1)
Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá je užívateľským podnikom podľa § 11 zákona v znení účinnom k 30. aprílu 2006, sa považuje za zaradenú do evidencie užívateľských podnikov podľa § 11 zákona v znení účinnom od 1. mája 2006. Odberný poukaz vydaný podľa ustanovení zákona v znení účinnom k 30. aprílu 2006 sa považuje za odberný poukaz vydaný podľa ustanovení zákona v znení účinnom od 1. mája 2006 až do dňa ukončenia doby platnosti odberného poukazu.
(2)
Ak konanie o žiadosti o vydanie odberného poukazu predloženej podľa § 11 zákona v znení účinnom k 30. aprílu 2006 nebolo ukončené, colný úrad posúdi túto žiadosť, ako keby bola predložená po 30. apríli 2006; colný úrad vyzve žiadateľa o doplnenie žiadosti podľa § 11 v znení účinnom od 1. mája 2006.
(3)
Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá je oprávneným príjemcom podľa § 25 ods. 9 zákona v znení účinnom k 30. aprílu 2006, sa považuje za obchodníka s minerálnym olejom podľa § 25a ods. 1 zákona v znení účinnom od 1. mája 2006. Odberný poukaz vydaný podľa ustanovení zákona v znení účinnom k 30. aprílu 2006 sa považuje za odberný poukaz vydaný podľa ustanovení zákona v znení účinnom od 1. mája 2006 až do dňa ukončenia doby platnosti odberného poukazu. Colný úrad zruší registráciu oprávneného príjemcu podľa § 25 ods. 9 a zaradí túto právnickú osobu alebo fyzickú osobu do evidencie obchodníkov s minerálnym olejom podľa § 25a ku dňu nadobudnutia účinnosti § 25a a oznámi jej túto skutočnosť do 31. júla 2006.
(4)
Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá chce byť od 1. júla 2006 obchodníkom s minerálnym olejom podľa § 25a ods. 5, musí písomne požiadať colný úrad o zaradenie do evidencie obchodníkov s minerálnym olejom do 15. júna 2006. Žiadosť musí obsahovať
a)
daňové identifikačné číslo žiadateľa,
b)
identifikačné číslo pre daň z pridanej hodnoty, ak bolo žiadateľovi pridelené,
c)
druh predmetu dane, obchodný názov minerálneho oleja a príslušný kód kombinovanej nomenklatúry,
d)
predpokladaný ročný obrat v litroch alebo kilogramoch,
e)
identifikačné údaje dodávateľa minerálneho oleja.
(5)
Prílohou k žiadosti podľa odseku 4 je výpis z obchodného registra alebo živnostenského registra nie starší ako 30 dní alebo jeho osvedčená kópia, alebo iný doklad preukazujúci oprávnenie na podnikanie nie starší ako 30 dní alebo jeho osvedčená kópia a technická dokumentácia a opis miesta uskladnenia minerálneho oleja uvedeného v § 6 ods. 1 písm. e) a minerálneho oleja uvedeného v § 4 ods. 7.
(6)
Ak právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá v rámci podnikania odoberá alebo dodáva na daňovom území daňovo zvýhodnený minerálny olej uvedený v § 11 ods. 2 písm. a) a c), predložila žiadosť o vydanie odberného poukazu podľa § 25 ods. 9 zákona v znení účinnom k 30. aprílu 2006 a konanie o tejto žiadosti nebolo ukončené do 30. apríla 2006, colný úrad posúdi túto žiadosť ako žiadosť o vydanie odberného poukazu podľa § 25a ods. 1 zákona v znení účinnom od 1. mája 2006.
(7)
Konanie o uložení pokuty právoplatne neukončené k 30. aprílu 2006 sa ukončí podľa ustanovení zákona v znení účinnom od 1. mája 2006 a na pokuty sa vzťahuje § 42 zákona v znení účinnom od 1. mája 2006, ak je takto určená výška pokuty pre právnickú osobu alebo fyzickú osobu priaznivejšia.
§ 47
Zrušujú sa:
1.
zákon č. 239/2001 Z. z. o spotrebnej dani z minerálnych olejov v znení zákona č. 582/2001 Z. z., zákona č. 74/2002 Z. z., zákona č. 642/2002 Z. z. a zákona č. 248/2003 Z. z.,
2.
vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 457/2001 Z. z. o určení druhu a množstva látok na označovanie plynových olejov,
3.
vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 460/2001 Z. z. o vzore sprievodného dokumentu a o vzore daňového priznania a žiadosti o vrátenie spotrebnej dane z minerálnych olejov,
4.
vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 461/2001 Z. z. o podrobnostiach a náležitostiach záručnej listiny,
5.
vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 462/2001 Z. z. o podrobnostiach vrátenia spotrebnej dane Ministerstvu obrany Slovenskej republiky z minerálneho oleja dodaného na území Slovenskej republiky bez dane ozbrojeným silám cudzích štátov,
6.
vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 463/2001 Z. z. o podrobnostiach vrátenia spotrebnej dane z minerálneho oleja zahraničným diplomatickým misiám v Slovenskej republike a medzinárodným inštitúciám so sídlom v Slovenskej republike na základe medzinárodných dohôd o ich zriadení.
§ 48
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. marca 2004 s výnimkou ustanovení § 1 až 5, § 6 ods. 1 až 4, § 7 až 45 a § 47, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. mája 2004.
Rudolf Schuster v. r.

Pavol Hrušovský v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.
Príloha č. 1 k zákonu č. 98/2004 Z. z. v znení zákona č. 667/2004 Z. z.
Zoznam preberaných právnych aktov Európskych spoločenstiev a Európskej únie
1.
Smernica Rady 92/12/EHS z 25. februára 1992 o všeobecných systémoch pre výrobky podliehajúce spotrebnej dani a o vlastníctve, pohybe a monitorovaní takýchto výrobkov (Ú. v. ES L 76, 23. 3. 1992) v znení smernice Rady 92/108/EHS zo 14. decembra 1992 (Ú. v. ES L 390, 31. 12. 1992), smernice Rady 94/74/ES z 22. decembra 1994 (Ú. v. ES L 365, 31. 12. 1994), smernice Rady 96/99/ES z 30. decembra 1996 (Ú. v. ES L 8, 11. 1. 1997), smernice Rady 2000/44/ES z 30. júna 2000 (Ú. v. ES L 161, 1. 7. 2000), smernice Rady 2000/47/ES z 20. júla 2000 (Ú. v. ES L 193, 29. 7. 2000), smernice Rady 2004/106/ES zo 16. novembra 2004 (Ú. v. EÚ L 359, 4. 12. 2004) a nariadenia Rady 807/2003/ES zo 14. apríla 2003 (Ú. v. EÚ L 122, 16. 5. 2003).
2.
Smernica Rady 2003/96/ES z 27. októbra 2003 o reštrukturalizácii právneho rámca Spoločenstva pre zdaňovanie energetických výrobkov a elektriny (Ú. v. EÚ L 283, 31. 10. 2003) v znení smernice Rady 2004/74/ES z 29. apríla 2004 (Ú. v. EÚ L 195, 2. 6. 2004) a smernice Rady 2004/75/ES z 29. apríla 2004 (Ú. v. EÚ L 157, 30. 4. 2004).
3.
Smernica Rady 95/60/ES z 27. novembra 1995 o daňovom označovaní plynových olejov a petroleja (Ú. v. ES L 291, 6.12.1995).
Príloha č. 2 k zákonu č. 98/2004 Z. z.
Príloha č. 3 k zákonu č. 98/2004 Z. z.
Príloha č. 4 k zákonu č. 98/2004 Z. z.
Príloha č. 5 k zákonu č. 98/2004 Z. z.
1a)
Článok 299 Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva (Ú. v. ES C 325, 24. 12. 2002) v platnom znení.
3)
Vyhláška Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 632/2002 Z. z., ktorou sa vydáva štatistická klasifikácia produkcie.
4)
STN 65 6082 Stanovenie obsahu farebných látok a indikačnej látky v plynovom oleji.
4a)
Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov.
4b)
§ 4 ods. 1 zákona č. 315/2001 Z. z. o Hasičskom a záchrannom zbore v znení neskorších predpisov.
4c)
Napríklad § 3 zákona č. 315/2001 Z. z. v znení zákona č. 438/2002 Z. z.
5)
Napríklad Zmluva medzi štátmi, ktoré sú stranami Severoatlantickej zmluvy, a inými štátmi zúčastnenými v Partnerstve za mier vzťahujúcej sa na štatút ich ozbrojených síl v znení ďalších dodatkových protokolov (oznámenie č. 324/1997 Z. z.).
6)
Nariadenie Komisie (ES) č. 31/96 z 10. januára 1996 o osvedčení o oslobodení od spotrebnej dane (Úradný vestník Európskych spoločenstiev L 008, 11/01/1996, s. 11–15).
6a)
§ 50 zákona č. 199/2004 Z. z. Colný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
7)
Napríklad § 386, 435 a 436 zákona č. 238/2001 Z. z. Colný zákon, § 14a zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov, Občiansky zákonník, Trestný zákon.
7a)
§ 2 písm. c) bod 16 zákona č. 656/2004 Z. z. o energetike a o zmene niektorých zákonov.
8)
Napríklad vyhláška ministra zahraničných vecí č. 157/1964 Zb. o Viedenskom dohovore o diplomatických stykoch, vyhláška ministra zahraničných vecí č. 32/1969 Zb. o Viedenskom dohovore o konzulárnych stykoch, vyhláška ministra zahraničných vecí č. 40/1987 Zb. o Dohovore o osobitných misiách, vyhláška ministra zahraničných vecí č. 21/1968 Zb. o Dohovore o výsadách a imunitách medzinárodných odborných organizácií.
9)
§ 2 ods. 5 písm. a) vyhlášky Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 116/1997 Z. z. o podmienkach premávky vozidiel na pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov.
11)
12)
Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 86/1999 Z. z., ktorou sa ustanovujú zásady požiarnej bezpečnosti pri manipulácii a skladovaní horľavých kvapalín, ťažkých vykurovacích olejov a rastlinných a živočíšnych tukov a olejov.
13)
STN 753415 Ochrana vody pred ropnými látkami, objekty pre manipuláciu s ropnými látkami a ich skladovanie.
STN 650201 Horľavé kvapaliny, prevádzky a sklady.
STN 920800 Požiarna bezpečnosť stavieb Horľavé kvapaliny.
14)
Zákon č. 142/2000 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
15)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 82/1994 Z. z. o štátnych hmotných rezervách v znení neskorších predpisov.
17)
Zákon č. 431/2002 Z. z.
18)
§ 459a zákona č. 238/2001 Z. z. v znení zákona č. 464/ 2003 Z. z.
§ 65b zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. v znení zákona č. 609/2003 Z. z.
19)
Zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov.
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 273/1994 Z. z. o zdravotnom poistení, financovaní zdravotného poistenia, o zriadení Všeobecnej zdravotnej poisťovne a o zriaďovaní rezortných, odvetvových, podnikových a občianskych zdravotných poisťovní v znení neskorších predpisov.
20)
21)
Nariadenie Komisie (EHS) č. 2719/92 z 11. septembra 1992 o sprievodnom administratívnom dokumente pri preprave tovarov podliehajúcich spotrebným daniam v pozastavení dane (Úradný vestník Európskych spoločenstiev L 276, 19/09/1992, s. 1–10) v znení neskorších zmien a doplnkov.
22)
Dohoda o voľnom obchode medzi Českou a Slovenskou Federatívnou Republikou a Európskym združením voľného obchodu (oznámenie č. 235/2003 Z. z.).
23)
Vyhláška ministra zahraničných vecí č. 144/1982 Zb. o Colnom dohovore o medzinárodnej preprave tovaru na podklade karnetov TIR (Dohovor TIR) v znení prijatých Pozmeňovacích návrhov Dohovoru TIR (oznámenie č. 132/1999 Z. z.).
24)
Vyhláška ministra zahraničných vecí č. 89/1963 Zb. o Colnom dohovore o karnetoch E.C.S. pre obchodné vzorky a o Colnom dohovore o karnete A.T.A. pre dovozný colný záznam tovaru.
25)
Zákon Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. v znení neskorších predpisov.
26)
Nariadenie Komisie (EHS) č. 3649/92 zo 17. decembra 1992 o zjednodušenom sprievodnom dokumente na prepravu tovaru podliehajúceho spotrebnej dani vo vnútri Spoločenstva, ktorý bol uvoľnený do daňového voľného obehu v odosielajúcom členskom štáte (Úradný vestník Európskych spoločenstiev L 369, 18/12/1992, s. 17–24).
27)
28)
30)
Nariadenie Rady (ES) č. 2073/2004 zo 16. novembra 2004 o správnej spolupráci v oblasti spotrebných daní (Ú. v. EÚ L 359, 4. 12. 2004).
31)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov.
32)
§ 29 zákona č. 431/2002 Z. z.
33)
Nariadenie Komisie (EHS) č. 2719/92 z 11. septembra 1992 o sprievodnom administratívnom dokumente pri preprave tovarov podliehajúcich spotrebným daniam v pozastavení dane (Úradný vestník Európskych spoločenstiev L 276, 19/09/1992, s. 1–10) v znení neskorších zmien a doplnkov.
Nariadenie Komisie (EHS) č. 3649/92 zo 17. decembra 1992 o zjednodušenom sprievodnom dokumente na prepravu tovaru podliehajúceho spotrebnej dani vo vnútri Spoločenstva, ktorý bol uvoľnený do daňového voľného obehu v odosielajúcom členskom štáte (Úradný vestník Európskych spoločenstiev L 369, 18/12/1992, s. 17–24).