748/2004 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2005

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

748
VYHLÁŠKA
Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky
zo 17. decembra 2004,
ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 31/1993 Z. z. o odmenách a náhradách notárov v znení neskorších predpisov
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa § 95 ods. 3 zákona Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) a § 374a ods. 1 zákona č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení zákona č. 263/1992 Zb. ustanovuje:
Čl. I
Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 31/1993 Z. z. o odmenách a náhradách notárov v znení vyhlášky č. 209/1994 Z. z., vyhlášky č. 423/2002 Z. z. a vyhlášky č. 607/2002 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
Nadpis prvého dielu znie:
„Odmena notára za notársku činnosť.“.
Súčasne sa v prvom dieli zrušuje označenie oddielov vrátane ich nadpisov.
2.
V § 6 ods. 1 sa slová „požadovať odmenu primerane zvýšenú, najviac však o 100 %“ nahrádzajú slovami „po predchádzajúcom upozornení žiadateľa požadovať odmenu primerane zvýšenú, najviac však o 50 %“.
3.
V § 6 odsek 2 znie:
„(2)
Pri notárskych úkonoch, ktoré notár vykonáva na žiadosť účastníka alebo z nevyhnutných dôvodov v čase od 18.00 h do 8.00 h, patrí notárovi odmena zvýšená o 25 %. Pri notárskych úkonoch, ktoré notár vykonáva na žiadosť účastníka alebo z nevyhnutných dôvodov počas soboty, nedele a ostatných dní pracovného pokoja, patrí notárovi odmena zvýšená o 50 %.“.
4.
V § 9 ods. 1 písm. a) sa za slovom „odpis“ vypúšťa čiarka a slová „odmena a náhrada hotových výdavkov Notárskej komory Slovenskej republiky za prístup do Centrálneho informačného systému“.
5.
§ 9 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:
„(4)
Odmena a náhrada hotových výdavkov Notárskej komory Slovenskej republiky za prístup do Centrálneho informačného systému je zahrnutá v odmene notára určenej touto vyhláškou.“.
6.
§ 10 sa vypúšťa vrátane odkazu 4 a poznámky pod čiarou k odkazu 4.
7.
V §14 ods. 1 sa slová „100 %“ nahrádzajú slovami „50 %“.
8.
V § 17 sa slová „100 %“ nahrádzajú slovami „50 %“.
9.
V § 18 ods. 1 písm. a) sa za slovom „odpis“ vypúšťa čiarka a slová „odmena a náhrada hotových výdavkov Notárskej komory Slovenskej republiky za prístup do Centrálneho informačného systému“.
10.
§ 18 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:
„(4)
Odmena a náhrada hotových výdavkov Notárskej komory Slovenskej republiky za prístup do Centrálneho informačného systému je zahrnutá v odmene notára určenej touto vyhláškou.“.
11.
Za § 23a sa vkladá § 23b, ktorý znie:
㤠23b
Ak je notár platiteľom dane z pridanej hodnoty, zvyšuje sa tarifná odmena určená podľa tejto vyhlášky o daň z pridanej hodnoty.“.
12.
Príloha znie:
„Príloha k vyhláške č. 31/1993 Z. z.
SADZOBNÍK NA VÝPOČET ODMENY NOTÁRA ZA NOTÁRSKU ČINNOSŤ
Položka A:
Za spísanie notárskej zápisnice vrátane vydania osvedčeného odpisu notárskej zápisnice:
1. Ak ide o zmluvu alebo o jednostranný právny úkon okrem bodu 2 alebo o osvedčenie iných skutkových dejov alebo osvedčenie o vyhlásení
z prvých 100 000 Sk základu 1 %,
z presahujúcej sumy až do 500 000 Sk základu 0,7 %,
z presahujúcej sumy až do 1 000 000 Sk základu 0,5 %,
z presahujúcej sumy až do 3 000 000 Sk základu 0,3 %,
z presahujúcej sumy až do 20 000 000 Sk základu 0,1 %,
z presahujúcej sumy až do 50 000 000 Sk 0,05 %,
najmenej 500 Sk.
Suma nad 50 000 000 Sk sa do základu nezapočítava.
Ak nemožno základ určiť alebo ak ho možno určiť len s nepomernými ťažkosťami 2 000 Sk.
2. Ak ide o závet alebo listinu o vydedení alebo o odvolanie týchto úkonov 800 Sk.
3. Za spísanie závetu, ktorý obsahuje zároveň ustanovenie o vydedení 1 500 Sk.
4. Ak ide o osvedčenie o priebehu valných zhromaždení a schôdzí právnických osôb 5 000 Sk.
5. Ak ide o osvedčenie o predložení listiny alebo osvedčenie, že je niekto nažive 400 Sk.
6. Za zistenie totožnosti pri predchádzajúcich úkonoch za každú osobu, ktorej totožnosť sa zisťuje 40 Sk.
7. Za spísanie osvedčenia o vykonaní zápisu do Notárskeho centrálneho registra určených právnických osôb 700 Sk.
Položka B:
1. Za spísanie pokračovania v notárskej zápisnici 500 Sk.
2. Za zistenie totožnosti pri predchádzajúcom úkone za každú osobu, ktorej totožnosť sa zisťuje 40 Sk.
Položka C:
1. Za osvedčenie zhody odpisu alebo fotokópie s listinou za každú, aj začatú stranu listiny, ktorej odpis alebo fotokópia sa osvedčuje 40 Sk.
2. Ak ide o osvedčenie zhody odpisu alebo fotokópie listiny, ktorá má vzťah k cudzine, za každú, aj začatú stranu listiny, ktorej odpis alebo fotokópia sa osvedčuje 80 Sk.
3. Za osvedčenie pravosti podpisu jednej osoby na listine alebo jej rovnopise, za každý podpis 60 Sk.
Položka D:
1.
Za úhrn úkonov potrebných na protestáciu zmenky alebo iného rubopisom prevoditeľného cenného papiera, za každý protestovaný papier
z prvých 100 000 Sk základu 1 %,
z presahujúcej sumy až do 500 000 Sk základu 0,5 %,
z presahujúcej sumy až do 1 000 000 Sk základu 0,3 %,
z presahujúcej sumy až do 3 000 000 Sk základu 0,1 %,
z presahujúcej sumy až do 20 000 000 Sk základu 0,05 %,
najmenej 2 000 Sk.
Suma nad 20 000 000 Sk sa do základu nezapočítava.
2. Za vyhotovenie odpisu alebo výpisu z protestovanej listiny alebo knihy protestov 500 Sk.
Položka E:
Za prijatie do úschovy:
1. Ak ide o listinu 800 Sk.
2. Ak ide o cenný papier alebo o peniaze
pri základe nepresahujúcom sumu 100 000 Sk 700 Sk,
pri základe nad 100 000 Sk do 500 000 Sk vrátane 1 500 Sk,
pri základe nad 500 000 Sk do 1 000 000 Sk vrátane 3 000 Sk,
pri základe nad 1 000 000 Sk do 10 000 000 Sk vrátane 5 000 Sk,
pri základe presahujúcom sumu 10 000 000 Sk 10 000 Sk.
Ak nemožno základ určiť alebo ak ho možno určiť len s nepomernými ťažkosťami 1 000 Sk.
Položka F:
1. Za nahliadnutie do spisov oprávnenými osobami6) za každú, aj začatú hodinu 30 Sk.
2. Za zaslanie spisu inému notárovi, aby žiadateľ doň nahliadol 100 Sk.
Položka G:
Za vydanie výpisu z notárskej zápisnice alebo ďalšieho osvedčenia odpisu notárskej zápisnice za každú, aj začatú stranu vydaného textu 60 Sk.
Položka H:
Za vydanie odpisu notárskej zápisnice za každú, aj začatú stranu vydaného textu 60 Sk.
Položka I:
Za vydanie potvrdenia o skutočnostiach známych zo spisov 100 Sk.
Položka J:
1. Za registráciu záložného práva v Notárskom centrálnom registri záložných práv z ceny zabezpečovanej pohľadávky
pri základe nepresahujúcom sumu 100 000 Sk 1 000 Sk,
pri základe nad 100 000 Sk do 500 000 Sk vrátane 1 500 Sk,
pri základe nad 500 000 Sk do 1 000 000 Sk vrátane 2 500 Sk,
pri základe nad 1 000 000 Sk do 10 000 000 Sk vrátane 3 500 Sk,
pri základe presahujúcom sumu 10 000 000 Sk 5 500 Sk.
Ak nemožno základ určiť alebo ak ho možno určiť len s nepomernými ťažkosťami 1 000 Sk.
2. Za zápis poznámky, výmazu alebo ďalších skutočností, ktoré ustanovuje zákon, do Notárskeho centrálneho registra záložných práv 500 Sk.
3. Za vyhľadávanie a vydanie potvrdenia z Notárskeho centrálneho registra záložných práv na jedného záložného dlžníka 100 Sk.
Položka K:
1. Za registráciu každého oznámenia v Notárskom centrálnom registri dražieb 500 Sk.
2. Za registráciu zmeny údajov v Notárskom centrálnom registri dražieb 300 Sk.
Položka L:
1. Za uloženie textu notárskej zápisnice do Notárskeho centrálneho archívu listín za každú, aj začatú stranu uloženého textu 40 Sk.
2. Za uloženie prvopisu listiny a za registráciu zmeny doby uloženia prvopisu listiny do Notárskeho centrálneho archívu listín za každú, aj začatú stranu uloženého textu
na dobu kratšiu ako štrnásť dní 40 Sk,
na dobu od štrnástich dní do troch mesiacov 60 Sk,
na dobu od troch mesiacov do šiestich mesiacov 80 Sk,
na dobu od šiestich mesiacov do jedného roka 100 Sk,
na dobu od jedného roka do troch rokov 120 Sk,
na dobu neurčitú 140 Sk.
3. Za registráciu zmeny podmienok uloženia prvopisu listiny do Notárskeho centrálneho archívu listín 200 Sk.
4. Za výmaz prvopisu listiny z Notárskeho centrálneho archívu listín 200 Sk.
Položka M:
Za vykonávanie správy majetku patrí odmena vo výške 10 % hrubého ročného príjmu zo spravovaného majetku. V prípade, ak zo spravovaného majetku neplynie žiaden príjem, môže byť odmena dohodnutá v zmluve.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 6 znie:
„“.
6)
§ 82 ods. 2 zákona Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb.“.
Čl. II
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2005.
Daniel Lipšic v. r.