733/2004 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2005 do 12.08.2005

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

733
ZÁKON
z 2. decembra 2004,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 553/2001 Z. z., zákona č. 96/2002 Z. z., zákona č. 261/2002 Z. z., zákona č. 393/2002 Z. z., zákona č. 529/2002 Z. z., zákona č. 188/2003 Z. z., zákona č. 245/2003 Z. z., zákona č. 525/2003 Z. z., zákona č. 24/2004 Z. z., zákona č. 443/2004 Z. z. a zákona č. 587/2004 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 1 sa odsek 3 dopĺňa písmenom f), ktoré znie:
„f)
nakladanie s elektrickými a elektronickými zariadeniami (ďalej len „elektrozariadenie") a s odpadom z nich, ktoré sú určené výhradne na účely ozbrojených síl alebo sú spojené s ochranou dôležitých záujmov týkajúcich sa bezpečnosti Slovenskej republiky.“.
2.
V § 2 ods. 15 sa na konci pripájajú tieto slová: „a miesto spätného odberu elektrozariadenia podľa § 54a ods. 14“.
3.
V § 7 sa odsek 1 dopĺňa písmenom r), ktoré znie:
„r)
zber alebo spracovanie odpadu z elektrozariadení.“.
4.
V § 7 ods. 2 písm. a) sa spojka „alebo“ nahrádza čiarkou a za slovo „l)“ sa vkladajú slová „p) alebo r)“.
5.
V § 7 ods. 3 v úvodnej vete sa spojka „a“ nahrádza čiarkou a za písmeno „h)“ sa vkladá čiarka a slová „l) a r)“.
6.
V § 8 ods. 3 sa vypúšťa písmeno d).
Doterajšie písmeno e) sa označuje ako písmeno d).
7.
V § 18 ods. 3 sa vypúšťa písmeno i).
Doterajšie písmená j) až o) sa označujú ako písmená i) až n).
8.
V § 39 ods. 4 sa za slová „drobnými stavebnými odpadmi“ vkladajú slová „a elektroodpadmi z domácností“.
9.
V § 39 ods. 6 sa na konci prvej vety pripájajú tieto slová: „a okrem nákladov na systém oddeleného zberu odpadu z elektrozariadení (ďalej len „elektroodpad") z domácností (§ 54a ods. 4)“.
10.
V § 39 ods. 12 písm. a) sa vypúšťajú slová „a drobných stavebných odpadov“.
12.
V § 44 ods. 1 druhej vete, § 44a ods. 1 druhej vete, § 46 ods. 1 druhej vete, § 46 ods. 2 druhej vete, § 48 ods. 1 druhej vete a § 48 ods. 2 druhej vete sa slová „pre ktoré“ nahrádzajú slovom „ktorých“.
15.
V § 49 ods. 7 sa slová „prípravu na zhodnotenie alebo zneškodnenie“ nahrádzajú slovami „zhodnotenie alebo na prípravu na zneškodnenie“.
16.
V § 51 ods. 3 písm. a) sa na konci pripájajú tieto slová: „potvrdené príslušným obvodným úradom životného prostredia“.
17.
V § 51 ods. 3 sa vypúšťa písmeno c).
Doterajšie písmeno d) sa označuje ako písmeno c).
18.
Za šiestu časť sa vkladá nová siedma časť, ktorá vrátane nadpisu znie:
„SIEDMA ČASŤ
ELEKTROZARIADENIA A ELEKTROODPAD
§ 54a
Základné ustanovenia
(1)
Na spracovanie elektroodpadu, na nakladanie s elektroodpadom a na nakladanie s odpadmi zo spracovania elektroodpadu sa vzťahujú všeobecné ustanovenia tohto zákona, ak v tejto časti zákona nie je ustanovené inak.
(2)
Elektrozariadenia sú zariadenia, ktoré na svoju činnosť potrebujú elektrický prúd alebo elektromagnetické pole a zariadenia na výrobu, prenos a meranie takéhoto prúdu a poľa, ktoré spadajú do kategórií elektrozariadení uvedených v prílohe č. 3a a ktoré sú určené na použitie pri hodnote napätia do 1 000 V pre striedavý prúd a do 1 500 V pre jednosmerný prúd.
(3)
Elektroodpad sú elektrozariadenia, ktoré sú odpadom podľa § 2 ods. 1 vrátane všetkých komponentov, konštrukčných dielcov a spotrebných dielcov, ktoré sú súčasťou elektrozariadenia v čase, keď sa ho držiteľ zbavuje.
(4)
Elektroodpad z domácností je elektroodpad, ktorý pochádza z domácností fyzických osôb a z obchodných, priemyselných, inštitucionálnych a iných zdrojov, ktorý je svojím zložením a množstvom podobný tomu, ktorý pochádza z domácností fyzických osôb.
(5)
Prevenciou sú opatrenia zamerané na zníženie množstva elektroodpadu, ako aj materiálov a látok, ktoré sa v ňom nachádzajú a ich škodlivých účinkov na životné prostredie.
(6)
Opätovné použitie elektroodpadu je činnosť, ktorou sa elektroodpad alebo jeho komponenty použijú na rovnaký účel, na aký boli pôvodne určené bez toho, aby boli recyklované.
(7)
Recyklácia elektroodpadu je opätovné zhodnotenie materiálov a látok získaných z elektroodpadu vo výrobnom procese na pôvodný účel alebo na iné účely. Za recykláciu sa nepovažuje zhodnotenie elektroodpadu činnosťou R1 podľa prílohy č. 2.
(8)
Spracovanie elektroodpadu je každá činnosť po tom, čo bol elektroodpad odovzdaný spracovateľovi elektroodpadu na odstránenie škodlivých látok, demontáž a šrotovanie na účel spätného získavania komponentov, konštrukčných dielcov, spotrebných dielcov, materiálov a látok a všetky ďalšie činnosti vykonané na účely zhodnotenia, opätovného použitia alebo environmentálne vhodného zneškodnenia elektroodpadu.
(9)
Spracovateľ elektroodpadu je podnikateľ, ktorému ministerstvo udelilo autorizáciu na spracovanie elektroodpadu podľa § 8 ods. 3 písm. d).
(10)
Výrobca elektrozariadení je osoba, ktorá bez ohľadu na používané techniky predaja vrátane predaja prostriedkami elektronickej komunikácie s výnimkou osoby konajúcej výlučne na základe zmluvy o financovaní
a)
vyrába a predáva elektrozariadenie pod svojou značkou,
b)
ďalej predáva pod svojou značkou elektrozariadenie vyrobené inými dodávateľmi; predajca, ktorý ďalej predáva, sa nepovažuje za výrobcu, ak sa na zariadení nachádza značka výrobcu, ako je ustanovené v písmene a) alebo
c)
dováža elektrozariadenia do Slovenskej republiky.
(11)
Distribútor je na účely tohto zákona právnická osoba alebo fyzická osoba-podnikateľ, ktorá predáva elektrozariadenie spotrebiteľovi.
(12)
Uvedenie elektrozariadenia na trh je na účely tohto zákona okamih, keď je elektrozariadenie vyrobené v Slovenskej republike prvýkrát odplatne alebo bezodplatne ponúknuté na účely predaja, distribúcie alebo použitia, alebo keď je prvýkrát predmetom prevodu vlastníckych práv; za uvedenie elektrozariadenia na trh sa považuje aj dovoz elektrozariadenia.
(13)
Zmluva o financovaní je na účely tohto zákona zmluva o pôžičke, nájme, prenájme alebo predaji na splátky, alebo iná dohoda o odloženej platbe, týkajúca sa elektrozariadenia, bez ohľadu na to, či podmienky takejto zmluvy, dohody alebo dodatočnej zmluvy alebo dodatočnej dohody ustanovujú, že sa uskutoční alebo môže uskutočniť prevod vlastníctva takéhoto elektrozariadenia.
(14)
Spätný odber je odobratie elektrozariadenia z domácností od jeho držiteľa pri predaji nového elektrozariadenia na výmennom základe kus za kus, pokiaľ je odovzdávané elektrozariadenie rovnakej kategórie a rovnakého funkčného určenia ako predávané elektrozariadenie.
(15)
Oddelený zber je zber elektroodpadu v členení podľa prílohy č. 3a; osobitnú kategóriu elektrozariadení na účely oddeleného zberu tvoria svetelné zdroje s obsahom ortuti.
§ 54b
Povinnosti výrobcu elektrozariadení
(1)
Výrobca elektrozariadení je povinný
a)
zabezpečiť, aby elektrozariadenie bolo vyrobené a navrhnuté tak, aby sa uľahčila demontáž a zhodnotenie, najmä opätovné použitie a recyklácia elektroodpadu, najmä nesmie použiť špecifické konštrukčné prvky alebo výrobné postupy, ktoré by bránili opätovnému použitiu elektroodpadu, ak takéto špecifické konštrukčné prvky alebo výrobné postupy neposkytujú dôležité výhody vo vzťahu k ochrane životného prostredia alebo k požiadavkám na zaistenie bezpečnosti a zdravia,
i)
zabezpečiť minimálne dodržanie ustanovených limitov pre zhodnotenie elektroodpadu a opätovné použitie a recykláciu komponentov, materiálov a látok, ktoré ustanoví vláda Slovenskej republiky nariadením,
j)
poskytnúť spracovateľom informácie potrebné na environmentálne vhodné spracovanie elektroodpadu, najmä údaje o nebezpečných látkach,69) možnostiach opätovného použitia a recyklácie elektroodpadu, prípadne spôsobu ich zneškodnenia; tieto informácie je povinný poskytnúť pre každú kategóriu nového elektrozariadenia pri jeho uvedení na trh a zverejniť ich najmä v návodoch na použitie, na technickom nosiči údajov alebo prostriedkami elektronickej komunikácie do jedného roka po uvedení elektrozariadenia na trh,
k)
informovať spotrebiteľov o požiadavke nezneškodňovať elektroodpad spolu s nevytriedeným komunálnym odpadom, ale odovzdávať ho na miestach na to určených, o ich úlohe, ktorou prispievajú na opätovné použitie, materiálové zhodnotenie alebo iný spôsob zhodnotenia elektroodpadu, o možných vplyvoch elektroodpadu na životné prostredie a na zdravie ľudí v dôsledku v ňom prítomných nebezpečných látok69) a o význame grafického symbolu uvedeného v písmene c),
l)
požiadať ministerstvo o zápis do Registra výrobcov elektrozariadení do 30 dní od začatia činnosti,
m)
v žiadosti o zápis do Registra výrobcov elektrozariadení uviesť, ak je fyzickou osobou-podnikateľom
1.
obchodné meno a miesto podnikania,
2.
meno a priezvisko, dátum narodenia, adresu trvalého pobytu,
3.
identifikačné číslo,
4.
údaj o zapojení sa do kolektívneho systému spätného odberu, oddeleného zberu alebo nakladania s elektroodpadom, ak neplní ustanovené povinnosti individuálne,
5.
výšku a druh záruky v prípade individuálneho plnenia povinností výrobcu elektrozariadení,
6.
kategóriu elektrozariadení, ktoré uvádza na trh,
n)
v žiadosti o zápis do Registra výrobcov elektrozariadení uviesť, ak je právnickou osobou
1.
obchodné meno a sídlo,
2.
identifikačné číslo,
3.
údaj o zapojení sa do kolektívneho systému spätného odberu, oddeleného zberu alebo nakladania s elektroodpadom, ak neplní ustanovené povinnosti individuálne,
4.
výšku a druh záruky v prípade individuálneho plnenia povinností výrobcu elektrozariadení,
5.
kategóriu elektrozariadení, ktoré uvádza na trh,
o)
oznámiť každú zmenu údajov, ktoré uviedol do žiadosti o zápis do Registra výrobcov elektrozariadení do 30 dní od vzniku zmeny,
p)
viesť evidenciu a na základe evidencie do 31. marca nasledujúceho kalendárneho roka ohlasovať ministerstvu za predchádzajúci kalendárny rok
1.
množstvo elektrozariadení podľa kategórií, ktoré uviedol na trh, množstvo elektrozariadení predaných na použitie v domácnostiach uvádzať samostatne,
2.
množstvo zozbieraného elektroodpadu podľa kategórií, množstvo a kategóriu elektroodpadu z domácností uvádzať samostatne,
3.
množstvo a kategóriu zozbieraného opätovne použitého elekroodpadu,
4.
množstvo a kategóriu recyklovaného a zhodnoteného elektroodpadu,
5.
množstvo a kategóriu vyvezeného zozbieraného elektroodpadu,
6.
plnenie ustanovených limitov podľa písmena i),
r)
zverejniť do jedného roka po uvedení elektrozariadenia na trh informácie o opätovnom použití a spracovaní pre každý druh elektrozariadenia.
(2)
Množstvo podľa odseku 1 písm. p) sa uvádza v kilogramoch.
(3)
Za plnenie ustanovených limitov podľa odseku 1 písm. i) sa považuje potvrdené zhodnocovanie, opätovné použitie alebo recyklácia elektroodpadu aj na území iného členského štátu Európskej únie. Pri vývoze elektroodpadu na územie nečlenského štátu Európskej únie sa za plnenie ustanovených limitov považuje zhodnocovanie, opätovné použitie alebo recyklácia, ak vývozca preukáže, že sa uskutočnili za podmienok porovnateľných s podmienkami ustanovenými týmto zákonom.“.
Doterajšia siedma až desiata časť sa označujú ako ôsma až jedenásta časť.
Poznámka pod čiarou k odkazu 69 znie:
„69)
§ 3 ods. 3 zákona č. 163/2001 Z. z. o chemických látkach a chemických prípravkoch.“.
23.
V § 62 ods. 1 písm. a) piaty bod znie:
„5.
uvedenie elektrozariadenia na trh (§ 54a ods. 12),“.
24.
V § 62 ods. 1 písm. a) sa vypúšťa siedmy bod.
Doterajší ôsmy až jedenásty bod sa označuje ako siedmy až desiaty bod.
25.
V § 67 ods. 2 sa spojka „a“ nahrádza čiarkou a na konci sa pripájajú tieto slová: „a Slovenská obchodná inšpekcia (§ 72b)“.
26.
V § 68 ods. 2 písm. d) sa za slová „(§ 40a ods. 3)“ vkladajú slová „a Register výrobcov elektrozariadení [§ 54b ods. 1 písm. l)]“.
27.
V § 68 sa odsek 2 dopĺňa písmenami u) až z), ktoré znejú:
„u)
zapíše výrobcu elektrozariadení do Registra výrobcov elektrozariadení a vydá mu potvrdenie o zápise do Registra výrobcov elektrozariadení,
v)
vedie evidenciu údajov ohlásených podľa § 54b ods. 1 písm. p),
z)
určuje podiel výrobcov elektrozariadení na trhu na základe údajov ohlásených podľa § 54b ods. 1 písm. p) prvého bodu.“.
28.
V § 68 ods. 3 písm. p) sa slová „písm. m)“ nahrádzajú slovami „písm. l)“.
29.
V § 68 sa odsek 3 dopĺňa písmenami u) a v), ktoré znejú:
„u)
podrobnosti o nakladaní s elektrozariadeniami a s elektroodpadom, o spracovaní a skladovaní elektroodpadu, o označovaní elektrozariadenia uvádzaného na trh grafickým symbolom, o ohlasovacej povinnosti výrobcu elektrozariadení a spracovateľa elektroodpadu, o náležitostiach žiadosti o zápis do Registra výrobcov elektrozariadení, obsahu a spôsobe vedenia Registra výrobcov elektrozariadení a o vzore potvrdenia o zápise do Registra výrobcov elektrozariadení, zoznam zariadení, na ktoré sa vzťahuje siedma časť zákona a prípady povoleného použitia olova, ortuti, kadmia, polybrómovaných bifenylov, polybrómovaných difenyléterov a šesťmocného chrómu,
v)
podrobnosti o výške sadzby a o spôsobe výpočtu záruky pri individuálnom plnení povinností výrobcu elektrozariadení.“.
30.
§ 68 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:
„(4)
Ministerstvo vo vzťahu k Európskym spoločenstvám je notifikačným orgánom vo veciach nakladania s odpadmi a oznamuje Európskej komisii najmä
a)
každý druhý rok údaje z evidencie vedenej podľa § 68 ods. 2 písm. v),
b)
každý tretí rok údaje podľa dotazníka Európskej komisie.“.
31.
V § 71 písm. f) druhom bode sa slová „prepravných listov“ nahrádzajú slovami „sprievodných listov“.
32.
§ 71 sa dopĺňa písmenom r), ktoré znie:
„r)
potvrdí správnosť údajov uvedených v čestnom vyhlásení o ponechaní si starého vozidla [§ 51 ods. 3 písm. a)].“.
33.
Za § 72a sa vkladá § 72b, ktorý znie:
㤠72b
(1)
Slovenská obchodná inšpekcia vo veciach štátnej správy odpadového hospodárstva
a)
je orgánom štátneho dozoru v odpadovom hospodárstve (§ 73) na účel kontroly dodržiavania povinností uvedených v § 41 ods. 3 až 6 a odseku 9, § 54b ods. 1 písm. a) až d), g), j) a k),
b)
ukladá pokuty (§ 78) za porušenia povinností podľa písmena a).
(2)
Inšpektori Slovenskej obchodnej inšpekcie sú pri výkone štátneho dozoru oprávnení
a)
odoberať vzorky zariadení na vykonanie skúšky,
b)
požadovať sprievodné listiny zariadení,
c)
kontrolovať označovanie zariadení uvádzaných do obehu,
d)
upozorňovať výrobcov na zistené nedostatky a ukladať im povinnosť odstrániť ich v určenej lehote,
e)
zadržať prepravu alebo predaj zariadení a ich použitie, ak nezodpovedajú ustanoveniam tohto zákona,
f)
uložiť stiahnutie elektrozariadenia z obehu, ak sa preukáže, že nezodpovedá ustanoveniam tohto zákona.“.
34.
V § 78 sa odsek 1 dopĺňa písmenami s) až u), ktoré znejú:
„s)
nesplní povinnosť podľa § 54b ods. 1 písm. a) až c), g), h) a § 54c ods. 2,
t)
poruší povinnosť podľa § 19 ods. 8,
u)
neohlási údaje podľa § 21 ods. 1 písm. n).“.
35.
V § 78 sa odsek 2 dopĺňa písmenami zm) a zn), ktoré znejú:
„zm) nesplní povinnosť podľa § 54b ods. 1 písm. e), f), i) až r), § 54c ods. 1 a 3, § 54d písm. a) až l), § 54e ods. 1 až 3, § 54f ods. 1 a 2, § 54g ods. 1 a § 81 ods. 19,
zn) poruší zákaz podľa § 18 ods. 3 písm. l).“.
36.
V § 78 ods. 3 písmeno f) znie:
„f)
nesplní povinnosť podľa § 54b ods. 1 písm. d),“.
37.
V § 78 ods. 3 písm. g) sa slová „písm. k)“ nahrádzajú slovami „písm. j)“.
38.
§ 81 sa dopĺňa odsekmi 19 až 23, ktoré znejú:
„(19)
Kto je k 1. januáru 2005 výrobcom elektrozariadení, je povinný do 30. júna 2005 podať ministerstvu žiadosť o zápis do Registra výrobcov elektrozariadení.
(20)
Kto je k 1. januáru 2005 výrobcom elektrozariadení, je povinný prvé ohlásenie podľa § 54b ods. 1 písm. p) uskutočniť za rok 2004 na základe odhadu množstiev uvedených v § 54b ods. 1 písm. p) prvom až piatom bode.
(21)
Povinnosť výrobcu elektrozariadení uvedená v § 54e ods. 3 platí pre elektrozariadenie podľa kategórie 2 až 10 prílohy č. 3a do 13. februára 2011 a pre elektrozariadenie podľa kategórie 1 prílohy č. 3a do 13. februára 2013.
(22)
Ministerstvo plní oznamovaciu povinnosť podľa § 68 ods. 4 písm. a) zaslaním údajov Európskej komisii po prvýkrát za roky 2005 a 2006 do 30. júna 2008 a následne každé dva roky.
(23)
Ministerstvo plní oznamovaciu povinnosť podľa § 68 ods. 4 písm. b) vo veciach elektrozariadení a elektroodpadu zaslaním údajov Európskej komisii po prvýkrát za roky 2004 až 2006 do 30. septembra 2007 a následne každé tri roky.“.
39.
Príloha č. 1a sa dopĺňa bodmi 8 až 10, ktoré znejú:
„8.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2002/96/ES z 27. januára 2003 o odpade z elektrických a elektronických zariadení (Ú. v. EÚ L 037, 13. 02. 2003) v znení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/108/ES z 8. decembra 2003 (Ú. v. EÚ L 345, 31. 12. 2003).
9.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2002/95/ES z 27. januára 2003 o obmedzení používania niektorých nebezpečných látok v elektrických a elektronických zariadeniach (Ú. v. EÚ L 037, 13. 02. 2003).
10.
Smernica Rady 91/692/EHS z 23. decembra 1991, ktorá štandardizuje a racionalizuje správy o vykonávaní určitých smerníc, ktoré súvisia so životným prostredím (Ú. v. ES L 377, 31. 12. 1991).“.
40.
V prílohe č. 2 kód R12 znie: „R12 Úprava odpadov určených na spracovanie niektorou z činností R1 až R11.“.
41.
Za prílohu č. 3 sa vkladá príloha č. 3a, ktorá znie:
„Príloha č. 3a k zákonu č. 223/2001 Z. z.
KATEGÓRIE ELEKTROZARIADENÍ, NA KTORÉ SA VZŤAHUJE SIEDMA ČASŤ ZÁKONA
1. Veľké domáce spotrebiče
2. Malé domáce spotrebiče
3. Informačné technológie a telekomunikačné zariadenia
4. Spotrebná elektronika
5. Svetelné zdroje
6. Elektrické a elektronické nástroje (s výnimkou veľkých stacionárnych priemyselných nástrojov)
7. Hračky, zariadenia určené na športové a rekreačné účely
8. Zdravotnícke prístroje (s výnimkou všetkých implantovaných a infikovaných výrobkov)
9. Prístroje na monitorovanie a kontrolu
10. Predajné automaty.“.
Čl. II
Zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 77 ods. 1 sa slová „platí za komunálne odpady“ nahrádzajú slovami „platí za komunálne odpady okrem elektroodpadov26a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 26a znie:
„26a)
§ 54a ods. 4 zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 733/2004 Z. z.“.
2.
V § 77 ods. 3 posledná veta znie: „To neplatí, ak sa na poplatníka vzťahuje množstvový zber v príslušnej časti obce.“.
3.
V § 77 ods. 5 písm. a) sa vypúšťa veta za druhou bodkočiarkou.
4.
§ 78 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:
„(3)
Ak obec neustanoví všeobecne záväzným nariadením11) sadzbu poplatku, platí sa poplatok podľa odseku 1 v najnižšej sadzbe.“.
5.
V § 79 ods. 3 písm. b) sa tretí bod označuje ako písmeno c) a za slovo „zamestnancov“ sa vkladajú slová „pripadajúceho na určené obdobie“.
6.
V § 79 ods. 4 písmeno b) znie:
„b)
ak nie je možné postupovať podľa písmena a)
1.
počet kalendárnych dní v období trvajúcom odo dňa vzniku povinnosti platiť poplatok do konca týždňa, ktorý predchádza týždňu, v ktorom poplatník splní ohlasovaciu povinnosť podľa § 80 o skutočnosti, ktorá má za následok zánik poplatkovej povinnosti, alebo
2.
počet kalendárnych dní v období trvajúcom odo dňa vzniku povinnosti platiť poplatok do konca určeného obdobia.“.
7.
§ 81 vrátane nadpisu znie:
㤠81
Vyrubenie poplatku a spôsob platenia poplatku
(1)
Poplatok vyrubí obec platobným výmerom, a ak poplatník preukáže, že využíva množstvový zber, obec poplatok nevyrubí platobným výmerom.
(2)
Ak poplatník preukáže, že využíva množstvový zber, platí poplatok spôsobom ustanoveným vo všeobecne záväznom nariadení obce.11)
(3)
Ak obec sama alebo na základe ohlásenia zistí, že poplatok bol poplatníkovi vyrubený v nesprávnej výške, alebo že nastali skutočnosti, ktoré majú vplyv na zmenu výšky poplatku, upraví obec výšku poplatku v nasledujúcom určenom období podľa okolností, ktoré nastali.“.
8.
§ 82 vrátane nadpisu znie:
㤠82
Vrátenie poplatku
(1)
Obec poplatok zníži podľa najnižšej sadzby alebo odpustí za obdobie, za ktoré poplatník obci preukáže na základe podkladov, ktoré obec určila všeobecne záväzným nariadením,11)
a)
že sa v určenom období dlhodobo zdržiava alebo zdržiaval v zahraničí,
b)
svoju neprítomnosť v obci z dôvodu výkonu základnej vojenskej služby, alebo
c)
že neužíva nehnuteľnosť, ktorú je oprávnený užívať, viac ako 90 po sebe nasledujúcich dní.
(2)
Ak v priebehu určeného obdobia zanikne poplatková povinnosť poplatníka, ktorému bol poplatok vyrubený platobným výmerom, je obec povinná vrátiť pomernú časť poplatku rozhodnutím do 30 dní odo dňa doručenia dodatočného platobného výmeru alebo odo dňa zistenia tejto skutočnosti, najneskôr však do 60 dní od skončenia obcou určeného obdobia, za ktoré bol poplatok uhradený. Obec nie je povinná vrátiť preplatok nižší ako 100 Sk.
(3)
Ak poplatník zapojený do systému množstvového zberu uhradil obci vyšší poplatok, ako bol povinný uhradiť, obec vráti vzniknutý rozdiel do 60 dní od skončenia obcou určeného obdobia, za ktoré bol poplatok uhradený. Spôsob a formu vrátenia poplatku pri množstvovom zbere obec upraví vo všeobecne záväznom nariadení obce.11)
(4)
Obec môže v prípadoch ustanovených všeobecne záväzným nariadením11) na zmiernenie alebo odstránenie tvrdosti zákona v jednotlivých prípadoch poplatok znížiť aj pod najnižšiu sadzbu podľa § 78 alebo môže poplatok odpustiť.“.
9.
V § 83 sa vypúšťajú odseky 1 a 3. Súčasne sa zrušuje označenie odseku 2.
Čl. III
Zákon č. 529/2002 Z. z. o obaloch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 245/2003 Z. z., zákona č. 525/2003 Z. z., zákona č. 24/2004 Z. z., zákona č. 443/2004 Z. z. a zákona č. 587/2004 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 2 ods. 3 písmeno b) znie:
„b)
povinnou osobou balič, plnič a podnikateľ, ktorý uvádza na trh obaly alebo výrobky v obaloch okrem výrobcov obalov,“.
2.
V § 5 ods. 8 sa slová „Povinná osoba, ktorá vyrába obaly zo skla alebo výrobky v obaloch zo skla, podáva hlásenie“ nahrádzajú slovami „Povinná osoba a výrobca obalov, ktorí vyrábajú obaly zo skla alebo výrobky v obaloch zo skla, podávajú hlásenie“.
3.
V § 7 odsek 3 znie:
„(3)
Obaly, ktoré nie sú opakovane použiteľné a ktoré sú z hľadiska ich množstva alebo vlastností alebo zloženia nebezpečné pre životné prostredie, sa zálohujú.“.
4.
V § 8 odsek 2 znie:
„(2)
Povinná osoba zabezpečí zber odpadov z obalov a ich zhodnocovanie alebo recykláciu minimálne v rozsahu záväzných limitov ustanovených v nariadení vlády Slovenskej republiky podľa odseku 1; túto povinnosť môže zabezpečiť aj s pomocou oprávnenej organizácie založenej povinnými osobami (ďalej len „oprávnená organizácia"), pričom zodpovednosť povinnej osoby za splnenie záväzných limitov zostáva zachovaná. Táto povinnosť sa nevzťahuje na opakovane použiteľné obaly.“.
5.
Nadpis pod § 9 znie: „Register“.
6.
V § 9 ods. 1 sa za slová „Registra povinných osôb“ vkladajú slová „a oprávnených organizácií“.
7.
V § 9 ods. 7 sa číslo „15“ nahrádza číslom „30“.
8.
V § 10 ods. 1 písm. b) sa slovo „15.“ nahrádza slovom „konca“.
9.
V § 10 odsek 2 znie:
„(2)
Oprávnená organizácia vedie evidenciu podľa odseku 1 písm. a) za každú povinnú osobu, pre ktorú zabezpečuje zber odpadov z obalov, ich zhodnotenie alebo recykláciu, ohlasuje sumarizované údaje podľa odseku 1 písm. b) a plní za povinné osoby ostatné ustanovenia odseku 1.“.
10.
§ 20 sa dopĺňa odsekmi 4 a 5, ktoré znejú:
„(4)
Povinné osoby, ktorým vznikne 1. januárom 2005 povinnosť podľa § 9 ods. 1, sú povinné splniť túto povinnosť do 28. februára 2005.
(5)
Výrobcovia obalov, ktorí boli povinnou osobou do 31. decembra 2004, sú povinní splniť za obdobie, počas ktorého boli povinnou osobou, povinnosti podľa § 10 ods. 1.“.
Čl. IV
Zákon č. 572/2004 Z. z. o obchodovaní s emisnými kvótami a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa mení takto:
V § 9 ods. 5, § 10 ods. 6 a § 19 ods. 7 sa slová „štátneho rozpočtu“ nahrádzajú slovami „Environmentálneho fondu“.
Čl. V
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky sa splnomocňuje, aby v Zbierke zákonov Slovenskej republiky vyhlásil úplné znenie zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ako vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných zákonom č. 553/2001 Z. z., zákonom č. 96/2002 Z. z., zákonom č. 261/2002 Z. z., zákonom č. 393/2002 Z. z., zákonom č. 529/2002 Z. z., zákonom č. 188/2003 Z. z., zákonom č. 245/2003 Z. z., zákonom č. 525/2003 Z. z., zákonom č. 24/2004 Z. z., zákonom č. 443/2004 Z. z., zákonom č. 587/2004 Z. z. a týmto zákonom.
Čl. VI
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2005 s výnimkou bodov 11, 13 a 14, bodu 18 § 54b ods. 1 písm. b), c), e) až h), § 54c až 54i, bodov 19 až 22, ktoré nadobúdajú účinnosť 13. augusta 2005, bodu 18 § 54b ods. 1 písm. d), ktorý nadobúda účinnosť 1. júla 2006.
Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Hrušovský v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.