728/2004 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2005 do 31.10.2009

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

728
ZÁKON
z 2. decembra 2004,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 312/2001 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 312/2001 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 131/2002 Z. z., zákona č. 143/2002 Z. z., zákona č. 185/2002 Z. z., zákona č. 411/2002 Z. z., zákona č. 667/2002 Z. z., zákona č. 139/2003 Z. z., zákona č. 267/2003 Z. z., zákona č. 453/2003 Z. z., zákona č. 550/2003 Z. z., zákona č. 551/2003 Z. z., zákona č. 365/2004 Z. z., zákona č. 382/2004 Z. z., zákona č. 403/2004 Z. z. a zákona č. 612/2004 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 12 ods. 1 sa vypúšťajú slová „v členení podľa funkcií (§ 16)“.
2.
V § 16 sa vypúšťa odsek 4.
Doterajšie odseky 5 a 6 sa označujú ako odseky 4 a 5.
3.
V § 103 odsek 4 znie:
„(4)
Zvýšenie platovej tarify podľa § 82 ods. 3 patrí štátnemu zamestnancovi na základe právoplatného rozhodnutia o služobnom hodnotení odo dňa nadobudnutia účinnosti nariadenia vlády o zvýšení platových taríf štátnych zamestnancov (§ 105), najneskôr od 1. septembra kalendárneho roka; to neplatí, ak hodnotené obdobie vykonávania štátnej služby je kratšie ako 12 mesiacov.“.
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2005.
Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Hrušovský v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.