727/2004 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2005

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

727
ZÁKON
z 1. decembra 2004,
ktorým sa mení zákon č. 73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície v znení zákona č. 58/1999 Z. z., zákona č. 181/1999 Z. z., zákona č. 356/1999 Z. z., zákona č. 224/2000 Z. z., zákona č. 464/2000 Z. z., zákona č. 241/2001 Z. z., zákona č. 98/2002 Z. z., zákona č. 328/2002 Z. z., zákona č. 422/2002 Z. z., zákona č. 659/2002 Z. z., zákona č. 212/2003 Z. z., zákona č. 178/2004 Z. z., zákona č. 201/2004 Z. z., zákona č. 365/2004 Z. z. a zákona č. 382/2004 Z. z sa mení takto:
1.
V § 5 ods. 1 sa vypúšťajú slová „podľa jednotlivých platových tried“.
2.
V § 85 odsek 5 znie:
„(5)
Percentuálne zvýšenie funkčných platov ustanoví zákon o štátnom rozpočte. Funkčný plat sa zaokrúhľuje na celé desaťkoruny smerom nahor.“.
3.
V § 87 odsek 1 znie:
„(1)
Policajtom patrí hodnostný príplatok v týchto sumách:
Hodnosť Sk mesačne
strážmajster 1 800
nadstrážmajster 2 000
podpráporčík - podporučík      2 300
práporčík - poručík 2 500
nadpráporčík - nadporučík 2 700
kapitán 2 900
major 3 100
podplukovník 3 300
plukovník 3 500
generál 3 700.".“.
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2005.
Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Hrušovský v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.