722/2004 Z. z.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

722
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 15. decembra 2004
o výške úhrady poistenca za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
Vláda Slovenskej republiky podľa § 38 ods. 9 zákona č. 577/2004 Z. z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti (ďalej len „zákon“) nariaďuje:
§ 1
(1)
Pri poskytovaní ústavnej zdravotnej starostlivosti plne uhrádzanej alebo čiastočne uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia je výška úhrady poistenca za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti (ďalej len „služby“) uvedené v § 38 ods. 3 písm. a) zákona za každý deň, ak poistenec nie je oslobodený od povinnosti úhrady podľa § 38 ods. 8 písm. a) zákona,
a)
50 Sk za stravovanie a pobyt na lôžku počas poskytovania ústavnej zdravotnej starostlivosti, najviac však za 21 dní tej istej ústavnej zdravotnej starostlivosti u jedného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, ak v písmenách b) až e) nie je ustanovené inak,
b)
50 Sk za stravovanie a pobyt na lôžku počas poskytovania ústavnej zdravotnej starostlivosti v liečebni pre dlhodobo chorých bez ohľadu na dĺžku ústavnej zdravotnej starostlivosti,
c)
50 Sk za stravovanie a pobyt na lôžku počas poskytovania ústavnej zdravotnej starostlivosti v prírodných liečebných kúpeľoch pri indikáciách zaradených v skupine A podľa § 7 ods. 3 zákona bez ohľadu na dĺžku ústavnej zdravotnej starostlivosti,
d)
150 Sk za stravovanie a štandardný pobyt na lôžku počas poskytovania ústavnej zdravotnej starostlivosti v prírodných liečebných kúpeľoch pri indikáciách zaradených v skupine B podľa § 7 ods. 3 zákona v I. a IV. kvartáli bez ohľadu na dĺžku ústavnej zdravotnej starostlivosti,
e)
220 Sk za stravovanie a štandardný pobyt na lôžku počas poskytovania ústavnej zdravotnej starostlivosti v prírodných liečebných kúpeľoch pri indikáciách zaradených v skupine B podľa § 7 ods. 3 zákona v II. a III. kvartáli bez ohľadu na dĺžku ústavnej zdravotnej starostlivosti.
(2)
Za štandardný pobyt na lôžku sa považuje ubytovanie v jednej ubytovacej jednotke s najmenej dvoma posteľami a umiestnenie spoločného sociálneho zariadenia mimo tejto ubytovacej jednotky.
(3)
Pri poskytovaní ambulantnej zdravotnej starostlivosti je výška úhrady poistenca za služby uvedené v § 38 ods. 3 písm. b) zákona 20 Sk pri každej návšteve poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, ak poistenec nie je oslobodený od povinnosti úhrady podľa § 38 ods. 8 písm. b) zákona. Ak ide o návštevu poskytovateľa zdravotnej starostlivosti v súvislosti s očkovaním, úhrada za služby uvedené v § 38 ods. 3 písm. b) sa neplatí, ak nie je oslobodený od povinnosti úhrady podľa § 38 ods. 8 písm. b) zákona.
(4)
Pri poskytovaní ambulantnej zdravotnej starostlivosti v rámci lekárskej služby prvej pomoci a ústavnej pohotovostnej služby je výška úhrady poistenca za služby uvedené v § 38 ods. 3 písm. c) zákona 60 Sk pri každej návšteve poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, ak poistenec nie je oslobodený od povinnosti úhrady podľa § 38 ods. 8 písm. c) zákona. V prípade následnej hospitalizácie sa úhrada neplatí.
(5)
Pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti pri vydaní liekov alebo dietetických potravín je výška úhrady poistenca za služby uvedené v § 38 ods. 3 písm. d) zákona 20 Sk, ak poistenec nie je oslobodený od povinnosti úhrady podľa § 38 ods. 8 písm. d) zákona.
(6)
Pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti pri vydaní zdravotníckych pomôcok je výška úhrady poistenca za služby uvedené v § 38 ods. 3 písm. e) zákona 20 Sk, ak poistenec nie je oslobodený od povinnosti úhrady podľa § 38 ods. 8 písm. e) zákona.
(7)
Ak si poistenec plne uhrádza zdravotnú starostlivosť, úhrada za služby sa neplatí.
(8)
Pri poskytovaní ústavnej zdravotnej starostlivosti je výška úhrady poistenca za jeden deň pobytu sprievodcu za služby uvedené v § 38 ods. 3 písm. f) zákona 100 Sk, ak poistenec nie je oslobodený od povinnosti úhrady podľa § 38 ods. 8 písm. f) zákona.
(9)
Pri poskytovaní dopravy je výška úhrady poistenca za služby uvedené v § 38 ods. 3 písm. g) zákona 2 Sk za jeden kilometer jazdy, ak poistenec nie je oslobodený od povinnosti úhrady podľa § 38 ods. 8 písm. g) zákona.
§ 2
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. januára 2005.
Mikuláš Dzurinda v. r.