717/2004 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 30.12.2004

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

717
ZÁKON
z 2. decembra 2004,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení zákona č. 92/1992 Zb., zákona č. 264/1992 Zb., ústavného zákona č. 541/1992 Zb., zákona č. 544/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 17/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 172/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 60/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 172/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 244/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 369/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 374/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 190/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 304/1995 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 4/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 56/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 322/1996 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 352/1996 Z. z., zákona č. 210/1997 Z. z., zákona č. 211/1997 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 221/1998 Z. z., zákona č. 253/1999 Z. z., zákona č. 122/2000 Z. z., zákona č. 441/2000 Z. z., zákona č. 13/2002 Z. z., zákona č. 291/2002 Z. z., zákona č. 292/2002 Z. z., zákona č. 465/2002 Z. z., zákona č. 564/2003 Z. z., zákona č. 359/2004 Z. z. a zákona č. 523/2004 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 15 ods. 4 sa slovo „ručiteľom“ nahrádza slovom „veriteľom“.
2.
V § 15 ods. 7 sa slovo „ručiteľom“ nahrádza slovom „fondom“.
3.
V § 28 ods. 3 písm. k) sa na konci čiarka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „pričom fond je oprávnený uhrádzať tieto náklady aj po premlčaní práv na výplatu menovitých hodnôt a výnosov dlhopisov fondu,“.
4.
V § 45a odsek 3 znie:
„(3)
Podľa odseku 1 môže podnik postupovať iba vtedy, ak ide pri každom prevode o hmotný investičný majetok podniku v zostatkovej hodnote najviac 5 000 000 Sk alebo vklad do obchodnej spoločnosti vo výške najviac 200 000 Sk.“.
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť 30. decembra 2004.
Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Hrušovský v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.